Motorvejen Funder – Hårup, besigtigelsesforretning den 1. februar 2022

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på udlæg af erstatningsnatur i forbindelse med etablering af motorvejen Funder – Hårup indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 1. FEBRUAR 2022

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet i sin helhed. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen efter ønske herom drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende i fornødent omfang foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 4. januar 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 21. december 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk