Motorvejen Funder – Hårup, besigtigelsesforretningen den 21., 22. og 23. februar samt 7., 8. og 9 marts 2011

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN FUNDER – HÅRUP

(Detailbesigtigelsesforretningen den 21., 22. og 23. februar

samt den 7., 8. og 9. marts 2011)

27. hæfte

 

 

Mandag den 21. februar 2011 kl. 8.00 samledes kommissionen på Scandic Hotel, Udgaardsvej 2, Silkeborg for at afholde en detailbesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af motorvejen Funder – Hårup.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, og tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, samt Finn Nielsen, Århus, og Kaj Wisti Lassen, Farsø, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Silkeborg Kommune mødte næstformand for Vej – og Trafikudvalget Jørn Rye Rasmussen og ingeniør Carsten Møller.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Carsten Sandgaard, ingeniør Lene Mikkelsen, ingeniør Lone Thyme Ørnstrup, ingeniør for støj Krestina Løkke, ingeniør for afvanding Sofie Kraft, tilsynsleder Finn Christiansen, landinspektør Jeanne Norre Bak Mikkelsen, landinspektør Kenneth Holme Poulsen og projektassistent Birgitte Honar.

 

For Jordfordelingskontoret mødte landinspektør Aksel Agger Sørensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Motorvejsstrækningen Funder – Hårup, etape 6620, udgør en del af rute 15, der forløber fra Ringkøbing til Aarhus. Strækningen udføres i henhold til lov nr. 280 af 2. maj 1990, og anlægget af vejen udføres i henhold til lov nr. 344 af 6. maj 2009.

 

Etape 6620 er behandlet ved linjebesigtigelsen den 18., 19., 24. og 25. november 2009.

 

Med henvisning til det ved linjebesigtigelsen besluttede, fremlægger Vejdirektoratet følgende projektændringer:

 

Efter aftale med By- og Landskabsstyrelsen er landskabsbroen ved Fladmosen og faunapassagen i grusgraven i Hvinningdal byttet om.

 

Efter aftale med Silkeborg Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen er stibroen flyttet fra Hvinningdal til området ved Karlshøjvej, som afbrydes af motorvejen. Der bibeholdes dog en stipassage i Hvinningdal, idet den etableres under ovennævnte landskabsbro.

 

Efter krav fra By- og Landskabsstyrelsen etableres en ekstra faunapassage ved Karlshøjvej.

 

I Dyrehaven er faunapassagen efter aftale med By- og Landskabsstyrelsen flyttet ca. 200 m mod øst.

 

Myndighedsgodkendelser

Miljøcenter Aarhus har i brev af 1. oktober 2010 godkendt projektet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 24. juni 2010, “Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og ledningsanlæg m.v. i det åbne land”.

 

Godkendelsen er givet på forudsætning af at afværgeforanstaltninger, som beskrevet i nedenstående gennemføres:

 

 • Ansøgning med beskrivelse af de justeringer og præciseringer i forhold til den supplerende VVM-redegørelse, der er aftalt på møder og besigtigelser med Vejdirektoratet, Silkeborg Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen
 • Kortbilag 1:4000 (foreløbige) med numrene 6620-27007-10
 • ” 6620 Funder – Hårup. Bilag 1 Skema over faunapassager, stier, § 3 arealer i forbindelse med § 20 godkendelse efter Naturbeskyttelsesloven”, dateret d. 6. august 2010.
 • Tillægsansøgning af 1.09.2010 med uddybende oplysninger om afværgeforanstaltninger
 • “Beskrivelse af erstatningsvandhuller” dateret 1.09.2010
 • “Kerneelementer for firben på motorvejsanlæg – afværgeforanstaltninger for firben” dateret 1.09.2010
 • “6620 og 6625 afværgeforanstaltninger for flagermus” dateret 27.09.2010
 • “Referat af 29.09.2010 af drøftelse og besigtigelse af etape 6620 den 2.09.2010”

 

I brev af 13. september 2010 har Silkeborg Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 16.

 

I brev af 1. december 2010 har FødevareErhverv (under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) udtalt sig, herunder om hensyn til jordkvalitet og om gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2.

 

I brev af 7. juli 2010 har Silkeborg Kommune givet de nødvendige dispensationer i henhold til Museumsloven.

 

I brev af 11. oktober 2010 har Silkeborg Kommune givet de nødvendige dispensationer i henhold til Naturbe­skyt­tel­ses­loven. I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 er der stillet vilkår, som fremgår af dispensationen.

 

I brev af 2. november 2010 har Silkeborg Kommune givet udledningstilladelse og nedsivningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 og 28.

 

I brev af 22. december 2010 har Silkeborg Kommune meddelt tilladelse til anlæg af Sejling Hedevej Vest i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 20.

 

I brev af 7. januar 2011 har Silkeborg Kommune truffet afgørelse om ikke-VVM-pligt for Sejling Hedevej Vest.

 

I breve af 6. januar, 2. og 3. februar 2011 har Naturstyrelsen givet tilladelse til ophævelse af fredskovspligten i henhold til Skovloven. Tilladelse af 6. januar 2011 er anket til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

 

Tegningsoversigt

 

Tegn.nr. Rev. Mål Stedbetegnelse
       
6620-1222   1:30.000 Detailbesigtigelse – Oversigtsplan
      Station: 21.750 – 38.030
6620-3083   1:4000 Detailbesigtigelse
      Oversigtsplan – Ejendomsforhold
      Station: 21.750 – 26.000
6620-3084   1:4000 Detailbesigtigelse
      Oversigtsplan – ejendomsforhold
      Station: 25.600 – 30.400
6620-3085  A 1:4000 Detailbesigtigelse
      Oversigtsplan – ejendomsforhold
      Station: 29.800 – 33.000
6620-3086   1:2000 Detailbesigtigelse
      Oversigtsplan – ejendomsforhold
      Station: 32.600 – 35.200
6620-3087   1:4000 Detailbesigtigelse
      Oversigtsplan – ejendomsforhold
      Station: 34.800 – 38.030
6620-3093   1:4000 Detailbesigtigelse – Plan
      Ortofoto
      Station: 21.750 – 26.200
6620-3094   1:4000 Detailbesigtigelse – Plan
      Ortofoto
      Station: 25.800 – 30.440
6620-3095  B 1:4000 Detailbesigtigelse – Plan
      Ortofoto
      Station: 29.800 – 34.400
6620-3096   1:4000 Detailbesigtigelse – Plan
      Ortofoto
      Station: 33.800 – 38.030
6620-13002   1:4000 Detailbesigtigelse
      Oversigtsplan – ejendomsforhold
      Kommunevej Viborgvej (st. 0.840 – 2.300)
6620-13003  A 1:4000 Detailbesigtigelse
      Oversigtsplan – ejendomsforhold
      Høje Kejlstrupvej (Station: 1.000 – 2.620)
6620-13004   1:4000 Detailbesigtigelse – Plan
      Ortofoto
      Kommunevej Viborgvej (st. 0.840 – 2.300)
6620-13005  B 1:4000 Detailbesigtigelse – Plan
      Ortofoto

 

      Høje Kejlstrupvej (st. 1.000 – 2.620)
6620-13006   1:4000 Detailbesigtigelse – Plan
      Ortofoto
      Afvandingsledning MV st. ca. 23.800 – 25.000
       
Projektmappen:      
6620-1207   1:4000 Detailbesigtigelse – Plan
      Station: 21.750- 26.000
6620-1208   1:4000 Detailbesigtigelse – Plan
      Station: 26.000 – 30.200
6620-1209   1:4000 Detailbesigtigelse – Plan
      Station: 30.000 – 34.000
6620-1210   1:4000 Detailbesigtigelse – Plan
      Station: 34.000 – 38.030
6620-2207   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Station: 21.750 – 26.000
6620-2208   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Station: 26.000 – 30.000
6620-2209   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Station: 30.000 – 34.000
6620-2210   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Station: 34.000 – 38.030
6620-2223   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Ramper ved Funder Kirkevej
6620-2224   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Ramper ved Viborgvej
6620-2225   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Ramper ved Høje Kejlstrupvej
6620-2226   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Ramper ved Nørreskov Bakke
6620-2227   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Ramper ved Århusvej
6620-12003   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Pr. fl.vej v. Nørhedevej, Nørhedevej, Sti ved grusgrav
      Sti v. Karlshøjvej, Jordkærvej og Kjellerupstien
6620-12004   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Forlagt Øster Bordingvej, Forlagt Viborgvej, Pr. fl.vej ved Viborgvej
      Forlagt Sejlingvej Syd og Cykelsti til Bøgely
6620-12005   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Sejling Hedevej Vest, Forlagt Sejlingvej Nord, Privatvej v. Sejling Hedevej Vest
       og Sti v. Skægkær Bæk
6620-12006   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Stibro, Høje Kejlstrupvej Nord, Høje Kejlstrupvej Syd, Ebstrupvej Tværvej Vest,
      Ebstrupvej Tværvej Øst og Forlagt Bjørnholtvej
6620-12007   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Forlagt Sejling Hedevej, Sejling Hedevej Øst, Nordre
      Højmarksvej Vest, Midt-vest, Midt-øst og Øst og Forl. Kejlstrupvej
6620-12008   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Frichsvej, Sti gennem Dyrehaven, Sti til Kastaniehøjvej,
      Lillehøjvej Nord, Vest og Øst og Nørreskov Bakke
6620-12009   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Ny komm.vej til Randersvej, Forlagt Østre Ringvej, Ny komm.vej til Bavnehøjvej
      Forlagt Gødvad Bakke, Oslovej og Søholt Parkvej
6620-12010   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Forlagt Plantanvej, Østre Ringvej, Forlagt Skærbækvej
      og Forlagt Århusvej
6620-12011   1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil
      Forlagt Linåvej, Vestlig hank, Gjernstien og Østlighank, Gjernstien
6620-7012   1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit
      4 – sporet motorvej (28m) med 4 m midterrabat
6620-7013   1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit
      4-sporet motorvej i silkeborg i nedgravet “trug” med sidevægge
6620-7014   1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit
      Enkeltsporet rampe
6620-17002   1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit
      Skærende- og omlagte veje
6620-17003   1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit
      Skærende- og omlagte veje
      Stier og Rundkørsler

 

Projektbeskrivelse

Strækningen

Linjeføringen for motorvejen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

På det øvrige vejnet er der følgende ændringer og tilføjelser:

 

Sejling Hedevej Vests tilslutning til Sejlingvej er flyttet ca. 200 m mod nord.

 

Der er tilføjet en stikrydsning under landskabsbroen ved Skægkær Bæk efter aftale med Silkeborg Kommune.

 

På Høje Kejlstrupvej er 3 T-kryds ændret til 2 rundkørsler. I den forbindelse er Sejling Hedevej Øst flyttet mod nord og tilsluttet én af de nye rundkørsler.

 

Stibro i Dyrehaven er flyttet ca. 100 mod øst. Placeringen er fundet i samarbejde med Silkeborg Kommune.

 

På forlagt Lillehøjvej etableres en rundkørsel i stedet for et T-kryds.

 

Platanvej foreslås opretholdt nord om atletikstadion.

 

Forlagt Århusvej / Skærbækvej tilsluttes Linåvej / Østre Ringvej i et 4-benet signalreguleret kryds.

 

Der etableres enkeltrettede stier langs forlagt Århusvej / Skærbækvej, og Linåvej / Østre Ringvej.

 

 

Dimensioneringshastighed

Dimensioneringshastigheden er overensstemmende med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 28.000 m.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejsanlægget. Vandsynsforretninger er – i overensstemmelse med vand­løbslovens bestemmelser – afholdt inden detailbesigtigelsen. Vandsynsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nødsporskanter og opsamling via trug i midterrabat, således at alt overfladevand ledes til lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde. Omlagte hovedlandeveje og kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Motorvejen forløber gennem OSD område vest for Silkeborg. Derfor sker udledning af vejvand fra 4 regnvandsbassiner, st. 23,5 – 26,0, til kommune vandløb Møllebækken, som er den nærmeste egnede recipient udenfor OSD området.

 

Afvandingen af motorvejen på strækningen ca. st. 31.1 – 35.6 sker med udledning fra ét bassin direkte til Silkeborg Langsø. Recipienterne på bystrækningen, som afvander større boligområder, friholdes herved for overbelastning ved ekstreme regnhændelser.

 

Tilslutninger

Tilslutningsanlæggenes placering er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rastepladser/rasteanlæg på strækningen.

 

Der etableres samkørselspladser ved alle tilslutningsanlæg bortset fra det halve østvendte tilslutningsanlæg ved Nørreskov Bakke.

 

Tværprofil

Tværprofilerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges er forhandlet med vejbestyrelsen, Silkeborg Kommune, og fremgår af afsnittet “Særlige bestemmelser”.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Afrømning af nedlagte vejarealer sker i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

 

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen dimensioneres som udgangspunkt med en frihøjde på 4,63 m for veje og 2,80 m for stier.

 

Støjafskærmning

Placering af støjafskærmning er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Byggelinjer

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

For følgende ombyggede eller forlagte kommuneveje, fastsættes byggelinjerne således:

 

5 m fra fremtidigt vejskel

 • Frichsvej
 • Lillehøjvej Nord
 • Lillehøjvej Vest
 • Lillehøjvej Øst
 • Nørreskov Bakke
 • Tilslutningen fra Nørreskov Bakke til Randersvej
 • Østre Ringvej (fra Nørreskov Bakke til Oslovej)
 • Tilslutningen fra Østre Ringvej til Bavnehøjvej
 • Kornvænget
 • Oslovej
 • Søholt Parkvej
 • Platanvej

 

25 m fra vejmidten

 • Viborgvej
 • Høje Kejlstrupvej Nord
 • Høje Kejlstrupvej Syd

 

Fri oversigt

Pålæg om servitut om fri oversigt er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Adgangsbegrænsning

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager, støttevægge m.v.

 

Jordankre

Der pålægges servitut om jordankre på naboarealer langs støttevægge og overdækning.

 

På de servitutbelagte arealer må der ikke udføres udgravninger, der kan skade støttevæggene, overdækningen eller jordankrene.

 

Størrelsen af det servitutbelagte areal og den tilladte gravedybde fastlægges, når støttevægge og overdækning er detailprojekteret. Det forventes, at servitutten vil kunne gælde op til 30,0 m fra støttevæggene og ikke tillade større gravedybder end 2,0 m.

 

Gasledning

Der pålægges servitut om beskyttelse af gasledning på naboarealer langs ny gasledning. Servitutten omhandler dels benyttelse af areal langs gasledningen, dels en sikkerhedszone langs gasledningen.

Det forventes, at bestemmelsen omkring benyttelse vil kunne gælde op til 10 m fra gasledningen. På disse arealer må der ikke opføres bebyggelse, plantes træer eller lignende, der kan skade gasledningen.

Sikkerhedszonen forventes at være 40 m fra gasledningen. I sikkerhedszonen må der ikke opføres bygninger, som tjener til ophold for mennesker.

Størrelsen af det servitutbelagte areal fastlægges, når gasledningen er detailprojekteret.

 

 

Arbejdsareal m.v.

Arbejdsarealer m.v. er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Dog vil arbejdsarealet blive reduceret mest muligt i § 3 beskyttede områder i henhold til Naturbeskyttelsesloven samt i Natura 2000 områder.

 

Faunapassager

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes mulighed for passage af motorvejen, såsom ledelinjer, beplantning, mm. Faunapassager må ikke anvendes som overkørsel eller overgang for mennesker eller maskiner, herunder til landbrugsdrift. Dette gælder dog ikke, hvor faunapassagen er sammenfaldende med kommunevej, privat fællesvej eller offentlig sti.

 

Placering og udformning fremgår af afsnit “Særlige bestemmelser”.

 

Erstatningsbiotoper

Der skal etableres erstatningsbiotoper. Overordnet placering er sket i samråd med Miljøcenter Aarhus og Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune kontaktes med henblik på endelig placering og udformning. Der pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

 

Vildthegn

Der opsættes vildthegn:

– I skovområderne vest for Silkeborg

– I Dyrehaven

– I en del af Nordskoven

– Omkring faunapassager og landskabsbroer

 

Der opsættes paddehegn på følgende lokaliteter:

 • – i forbindelse med våde faunapassager ved Fladmose, ved Gubsø, ved Høje Kejlstrupvej og Århusvej.

 

Den endelig placering og udformning af vildthegn og paddehegn aftales med Skov- og Naturstyrelsen samt By- og Landskabsstyrelsen.

 

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Øvrige forhold

Udgiftsfordeling

Udgiftsfordelingen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejbestyrelsesforholdene er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandsløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

 

Jordfordeling

For den omhandlede motorvejsstrækning er der udarbejdet forslag til jordfordeling fra st. 21.4 – 31.8 samt st. 35.7 – 37.8.

 

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer m.v. er opnået bindende tilbud fra lodsejere om, at de vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, der fastsættes af ekspropriationskommissionen.

 

I jordfordelingen indgår desuden arealer fra ejendomme, der tidligere er eksproprieret i deres helhed.

 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 31. december 2012.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Scandic Hotel, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved det indledende møde.

 

De væsentligste bemærkninger samt kommissions beslutninger fremgår under sidste dagen i protokollen.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

 

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

 

Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 8.00 fortsattes forretningen på Scandic Hotel, Udgaardsvej 2, Silkeborg.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

 

Anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, var repræsenteret som i går, dog havde ingeniør Lone Thyme Ørnstrup meldt forfald, og i stedet mødte ingeniør for ledningsomlægninger Jørgen Nielsen.

 

Jordfordelingskontoret var repræsenteret som i går.

 

For Silkeborg Kommune mødte udvalgsformand Frank Borch-Olsen og ingeniør Carsten Møller.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som ved gårdsdagens møde.

 

Bemærkninger og beslutninger:

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Scandic Hotel, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved det indledende møde.

 

De væsentligste bemærkninger samt kommissionsbeslutninger fremgår under sidste dagen i protokollen.

Hermed afsluttedes mødet.

 

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

 

Mandag den 7. marts 2011 kl. 8.00 fortsattes forretningen på Scandic Hotel, Udgaardsvej 2, Silkeborg.

 

Til stede var på ny kommissarius og de kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer. Af de af Transportministeriet udnævnte kommissionsmedlemmer havde tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, meldt forfald, hvorfor tidl. gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup, tiltrådte kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny ved landinspektør Søren Andersen og protokollen førtes fortsat af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektchef Søren Andersen, projektleder Carsten Sandgaard, ingeniør Morten Bendsen, ingeniør Lene Mikkelsen, ingeniør for ledningsomlægninger Jørgen Nielsen, ingeniør for støj Krestina Løkke, tilsynsleder Jørgen Brock, landinspektør Kenneth Holme Poulsen, landinspektør Michael Larsen, landinspektør Jeanne Mikkelsen og projektassistent Birgitte Honar.

 

Jordfordelingskontoret var igen repræsenteret ved landinspektør Aksel Agger Sørensen.

 

Silkeborg Kommune mødte ved udvalgsformand Frank Borch-Olsen og ingeniør Carsten Møller.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som angivet foran i protokollen.

 

 

Bemærkninger og beslutninger:

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Scandic Hotel, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved det indledende møde.

 

De væsentligste bemærkninger samt kommissions beslutninger fremgår under sidste dagen i protokollen.

 

Hermed afsluttedes mødet.

 

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

Tirsdag den 8. marts 2011 kl. 8.00 fortsattes forretningen på Scandic Hotel, Udgaardsvej 2, Silkeborg.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

 

Anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, var repræsenteret som i går, dog havde ingeniør Lene Mikkelsen, tilsynsleder Jørgen Brock og landinspektør Kenneth Holme Poulsen meldt forfald og i stedet mødte ingeniør Per Justsen og tilsynsleder Kåre Abrahamsen.

 

Silkeborg Kommune var repræsenteret som i går.

 

Jordfordelingskontoret var ikke repræsenteret.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som angivet foran i protokollen.

 

Bemærkninger og beslutninger:

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Scandic Hotel, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelserne i marken og ved de indledende møder.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En række borgere udtrykte bekymring for den planlagte afvanding fra motorvejen. Det blev især fremhævet at området i forvejen er meget vandlidende. Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt der kunne ske afledning af vand via nedsivning i stedet for rørføring. Vejdirektoratet oplyste i den forbindelse, at den fremviste afvandingsplan er baseret på den tilladelse der er givet fra Silkeborg Kommune, der ikke umiddelbart vil tillade afledning af vand via nedsivning af hensyn til drikkevandsressourcerne.

 

En række borgere ved Nørhedevej anførte, at den ny planlagte private fællesvej vil blive anvendt af særlig tung trafik til en af de tilknyttede ejendomme. Det er derfor vigtigt at vejen er dimensioneret til denne trafik. Vejdirektoratet anførte hertil, at den eksisterende vej anvendes til den omtalte trafik og den nye vej bliver ikke dårligere, om end med flere kurver. Kommissionen drøftede spørgsmålet og besluttede, at Vejdirektoratet frem til ekspropriationsforretningerne skal arbejde på etablering af en vigeplads på vejen.

 

En række borgere fremsatte et alternativt forslag til linjeføring af den planlagte Sejling Hedevej Vest fra Viborgvej til Sejlingvej. Ved forslaget flyttes den planlagte vej længere mod nord langs ejendomsskel og tilsluttes Viborgvej nord for ejendommen matr. nr. 20a Balle By, Balle. Forslagsstillerne henviste til, at Silkeborg Kommune planlægger en vejføring over Sejlingområdet fra den af Vejdirektoratet projekterede Sejling Hedevej Vest. En vejføring som ikke nyder stor opbakning i området, hvorfor der generelt ikke ønskes en vejforbindelse mellem Sejlingvej og Viborgvej, idet borgerne forventer at anvende eksisterende Skægkærvej. Borgerne anførte bl.a. at det bliver vanskeligt at komme ud på Viborgvej fra Sejling Hedevej Vest, og stillede spørgsmålstegn ved om lysreguleringerne henholdsvis ved motorvejsrampen og i Skægkær vil kunne skabe de fornødne pauser i trafikken.

 

En borger udtrykte tilfredshed med det af Vejdirektoratet fremlagte forslag, idet han ikke ønskede den alternative vejføring, der vil forløbe tæt på hans beboelse. Vejdirektoratet oplyste, at den planlagte linjeføring er udarbejdet i samråd med Silkeborg Kommune, der har behandlet sagen i sit politiske system. Der er givet de nødvendige myndighedstilladelser til vejføringen. Der er efter det oplyste ikke fremkommet klager over kommunens beslutning om, at der ikke er VVM-pligt for anlæg af vejen. Der er indkommet en klage fra Danmarks Naturfredningsforening over Naturstyrelsens tilladelse til ophævelse af fredskovspligten, hvor den planlagte stikvej fra Sejling Hedevej Vest går til Haveforeningen Bøgely. Kommunens videre vejføring havde Vejdirektoratet ingen bemærkninger til.

 

Kommissionen drøftede de fremlagte forslag indgående. Kommissionen fandt i den forbindelse ikke, at der er grundlag for den kritik, der rejses af det af Vejdirektoratet fremlagte forslag udarbejdet i samråd med Silkeborg Kommune, bl.a. henset til, at der ikke er indkommet klager over afgørelsen om, at der ikke er VVM-pligt for anlægget. Kommissionen fandt det endvidere ikke tilstrækkelig godtgjort, at der var vægtige grunde for at lade alternativet undersøge nærmere ved en detailprojektering af Vejdirektoratet. Kommissionen besluttede herefter at tiltræde det af Vejdirektoratet fremlagte forslag med den tilføjelse, at Vejdirektoratet anmodes om at bearbejde tilslutningen af Sejling Hedevej Vest til Viborgvej yderligere med henblik på, at vejtilslutningen kan afvikle den forventede større trafikmængde i området. Kommissionens tiltrædelse sker med forbehold for Natur- og Miljøklagenævntes endelige afgørelse af den indkomne klage efter skovloven.

 

En række borgere ved Sinding Hovvej anmodede om, at der etableres en vej for ejendommene ud til Viborgvej under hensyntagen til den lange vej man ellers vil få ind til Silkeborg i fremtiden. Vejdirektoratet oplyste hertil, at man siden linjebesigtigelsen har arbejdet på, hvorvidt der kan ske denne tilslutning for ejendommene, der ellers skal anvende eksisterende vej op over Sinding for at komme til Silkeborg. Forhandlingerne har været udført med Silkeborg Kommune, der i givet fald skal lægge jord til fra sin naboejendom, hvilket kommunen ikke har ønsket. Endvidere er det trafiksikkerhedsmæssigt ikke hensigtsmæssigt med for mange ejendomme tilsluttet en overkørsel til den stærkt trafikerede Viborgvej. Kommissionen drøftede anmodningen indgående. Henset til at der efter det for kommissionen oplyste, foreligger fornøden vejadgang til offentlig vej for ejendommene også efter Sinding Hovvejs afbrydelse, kan kommissionen ikke lovligt foretage ekspropriation til en ny vejadgang for de berørte ejendomme, hvorfor anmodningen må afvises. Dette uanset at den kommende vejadgang er forbundet med en væsentlig omvej til Silkeborg By.

 

En række borgere havde spørgsmål til den planlagte linjeføring af den gastransmissionsledning, der skal føres ved Sejling Hedevej. Vejdirektoratet oplyste hertil, at linjeføringen er sket i samarbejde med energiselskabet, og er fastlagt af hensyn til de sikkerhedsafstande, der er til beboelsesbygninger. Kommissionen drøftede spørgsmålet om gasledningens linjeføring ved Sejling Hedevej og besluttede i den forbindelse at anmode Vejdirektoratet om, i samarbejde med energiselskabet frem til ekspropriationerne, at arbejde med en linjeføring langs motorvejen. Kommissionen forudsætter, at de anlægstekniske og økonomiske konsekvenser heraf belyses nærmere på ekspropriationstidspunktet.

 

Silkeborg Kommune oplyste, at det er kommunens opfattelse at Dyrehaven ikke kan opretholdes med sin nuværende placering efter vejanlægget. Kommunen anførte, at dyrearterne ikke kan trives med vejanlægget, der skærer gennem haven. Det er i den forbindelse kommunens opfattelse, at den planlagte faunapassage oprettes af hensyn til vildtlevende dyr og ikke dyrehavens dyr. Det er flere steder i VVM-redegørelsen anført, at en opretholdelse af Dyrehaven er vanskelig, hvorfor kommunen har haft drøftelser med Vejdirektoratet om en eventuel flytning af Dyrehaven.  Vejdirektoratet oplyste hertil, at man ikke har taget endelig stilling til, hvorvidt Dyrehaven kan bestå med sin nuværende placering. Kommissionen drøftede spørgsmålet indgående og besluttede på baggrund af de miljømæssige konsekvenser af motorvejen at Dyrehaven med sin nuværende placering nedlægges.

 

Berørte borgere ved den forlagte Lillehøjvej – Lillehøjvej Nord, der skal forbindes med Kastaniehøjvej, udtrykte ønske om at vejen flyttes mod øst, alternativt at eksisterende Lillehøjvej holdes åben ud mod Nørreskov Bakke. Vejdirektoratet oplyste hertil at den foreslåede placering er den trafiksikkerhedsmæssige og anlægstekniske bedste løsning ud fra krydsningen af motorvejen, og at lukningen af Lillehøjvej sker ud fra et ønske om at begrænse overkørslerne til den stærkt trafikerede Nørreskov Bakke. Efter en drøftelse af de fremsatte ønsker og Vejdirektoratets oplysninger, besluttede kommissionen at tiltræde det af Vejdirektoratet fremlagte forslag for Lillehøjvej og placeringen af Lillehøjvej Nord.

 

Berørte borgere ved Bavnehøjvej udtrykte bekymring for, om den planlagte vendeplads kan varetage sit formål med den valgte placering. Borgerne ønskede vendepladsen rykket længere mod vest. Vejdirektoratet oplyste hertil, at placeringen er valgt af hensyn til de omliggende ejendomme og Ringvejen. Kommissionen drøftede borgernes ønske og besluttede, at Vejdirektoratet frem til ekspropriationerne skal arbejde med at rykke vendepladsen længere mod vest.

 

Indehaveren af en tankstation ved Stagehøjvej udtrykte bekymring for den fremtidige drift, da den ene adgang lukkes. Vejdirektoratet oplyste hertil, at man gerne vil se på det sammen med Silkeborg Kommune med henblik på at skabe de nødvendige overkørsler.

 

En række borgere bosiddende langs Østre Ringvej udtrykte stor bekymring for støjpåvirkning af ejendommene, herunder særligt i anlægsperioden. Vejdirektoratet fremlagde i den forbindelse støjberegninger for ejendommene på strækningen før og efter motorvejen. For så vidt angår anlægsfasen oplyste Vejdirektoratet, at det endnu ikke er kendt, hvorledes anlægget skal udføres og dermed hvilke miljømæssige påvirkninger der vil være på naboejendommene. Kommissionen anmodende herefter Vejdirektoratet om at belyse forholdene for ejendommene langs Østre Ringvej i anlægsfasen, således at disse oplysninger kan foreligge for ekspropriationskommissionen ved ekspropriationsforretningerne.

 

Repræsentanter for Silkeborg Højskole udtrykte bekymring for anlægsprojektets påvirkning af skolen. Vejdirektoratet oplyste hertil, at man gerne vil arbejde på at lægge den midlertidige ringvej så langt fra højskolen som muligt.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet med de ovenfor anførte ændringer og forbehold. Kommissionen henstillede til Vejdirektoratet, at der arbejdes videre med forslaget til jordfordelingen på den omhandlede strækning.

 

Kommissionen fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Silkeborg Kommune

Motorvejen (st. 21.750 – 38.030)

 

St. 21.750

Motorvejen fortsættes fra det ved detailbesigtigelsen i september 2010 vedtagne.

 

St. 21.800

Der etableres et faunarør, 0,5 m diameter.

 

St. 21.840

Motorvejen krydser en 60 KV højspændingsluftledning.

 

St. 22.180 – 22.330

Hele ejendommen matr. nr. 7h Funder By, Funder er tidligere eksproprieret.

 

St. 22.260

Motorvejen føres under forlagt Funder Kirkevej.

Der etableres østvendte ramper, der tilsluttes rundkørslerne på forlagt Funder Kirkevej.

 

St. 22.310 – 22.540

Hele ejendommen matr. 3ai Funder By, Funder er tidligere eksproprieret.

 

St. 22.540 – 22.650 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 8bn Funder By, Funder medeksproprieres.

 

St. 22.620 – 22.980

Hele ejendommen matr. nr. 20c Funder By, Funder er tidligere eksproprieret.

 

St. 22.910 – 23.180

Hele ejendommen matr. nr. 11i og 11z Funder By, Funder er tidligere eksproprieret.

 

St. 23.195 – 23.700

Hele ejendommen matr. nr. 25a og 25b Funder By, Funder med bygninger eksproprieres evcentuelt.

 

St. 23.200

Der etableres et faunarør, 0,5 m diameter.

 

St. 23.210

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 23.500 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 23.500 – 24.230 h.s.

Der etableres en afløbsledning fra regnvandsbassinet til Møllebækken umiddelbart syd for Silkeborg Vandforsyning. Ledningen føres over matr. nr. 25a, 16e, 17a Funder By, Funder. Da udledningspunktet ikke er endeligt fastlagt kan det blive nødvendigt at forlænge afløbsledningen over matr.nr. 5b og 6g Hvinningdal By, Balle.

 

St. 23.520

Kommunevej, Nørhedevej føres under motorvejen.

 

 

Nørhedevej

St. 1.120 h.s.

Der etableres overkørsel til matr.nr. 25a og 25b Funder By, Funder.

 

St. 1.150 – 1.600

Nørhedevej etableres med 6,0 m asfaltbelagt kørebane og 1,5 m yderrabatter.

 

St. 1.150

Ombygget Nørhedevej tilsluttes Nørhedevej.

 

St. 1.410

Ombygget Nørhedevej krydser en 60 KV højspændingsluftledning.

 

St. 1.480 v.s.

Der etableres overkørsel til ny privat fællesvej.

 

Der etableres ny privat fællesvej langs ombygget Nørhedevej og langs motorvejens venstre side over matr.nr. 35a, 9l, 8b, 25b, 25a og13f Funder By, Funder. Vejen videreføres i eksisterende private fællesvej.

Den nye private fællesvej udføres med 3,5 m grusbelagt kørebane og 0,75 m rabatter. Der etableres en vigeplads.

Den nye private fællesvej krydser en 60 KV højspændingsluftledning.

Der gives vejret til ejere af matr.nr. 20b, 20a, 20e, 13f, 25a, 25b, 8b, 35a og 9l Funder By, Funder.

Der etableres overkørsel og privat vej fra ny privat fællesvej til ejendommen matr.nr. 35a m.fl. Funder By, Funder.

 

St. 1.590

Overkørsel til matr.nr. 7d Funder By, Funder retableres.

 

St. 1.600

Ombygget Nørhedevej videreføres i Nørhedevej.

 

Motorvejen fortsat

St. 23.560 – 23.630 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 8b Funder By, Funder medeksproprieres.

 

 

St. 23.580 – 23.760 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 8b Funder By, Funder medeksproprieres.

 

St. 23.600 – 24.140

Hele ejendommen matr. nr. 7d Funder By, Funder er tidligere eksproprieret.

 

St. 23.770

Der etableres en faunaunderføring til rådyr med en indvendig frihøjde på 4,0 m og en indvendig bredde på 10,0 m.

 

St. 23.880 – 24.120 h.s.

Afskårne arealer af matr.nr. 6e, 5d og 4b Funder By, Funder medeksproprieres.

 

St. 23.950

Der etableres et faunarør, 0,5 m diameter.

 

St. 24.070

Motorvejen krydser en 60kV luftledning.

 

St. 24.100 – 24.150 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 12b Funder By, Funder medeksproprieres.

 

St. 24.150 – 24.620

Hele ejendommen matr.nr. 4b Hvinningdal By, Balle, med bygninger eksproprieres.

 

St. 24.450

Motorvejen krydser en 60kV luftledning.

 

St. 24.420 – 24.840

Hele matr. nr. 1n og 4ak Hvinningdal By, Balle er tidligere eksproprieret.

 

St. 24.500 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

Der etableres en afløbsledning fra regnvandsbassinet.

Ledningen føres over matr.nr. 4b, 1ed, 1b Hvinningdal By, Balle og kommunal sti, Kjellerupstien, frem til Møllebækken. Da udledningspunktet ikke er endeligt fastlagt kan det blive nødvendigt at forlænge afløbsledningen i Kjellerupstien frem til Drejergårdsvej/Odinsvej.

 

St. 24.550

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 24.580

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 24.600 – 24.700

Der etableres en ca. 100 m lang landskabsbro gennem grusgraven. Der etableres en sti under den sydlige ende af landskabsbroen. Stien forbindes på begge sider af broen til den private fællesvej, der ligger umiddelbart syd for grusgraven, og som bliver afbrudt af motorvejen. Stien etableres med 3,0 m grusbelægning og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 25.080

Privat vej afbrydes.

 

St. 25.200

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 25.370

Der etableres en ny sti, der føres under motorvejen. Stien tilsluttes i begge ender til eksisterende veje / stier i skoven.

Stien etableres med 3,0 m grusbelægning, 1,0 m yderrabatter og minimum 2,8 m frihøjde.

 

St. 25.400 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

Der etableres en afløbsledning fra regnvandsbassinet.

Ledningen føres over matr. nr. 3at Hvinningdal By, Balle til Kjellerupstien, som den placeres i frem til afløbsledningen fra bassinet i st. 24.500.

 

St. 25.410

Der etableres en faunapassage, 3,5 m diameter.

 

St. 25.560

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 25.600

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 25.650 – 25.680 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 4f Ø. Bording By, Balle medeksproprieres.

 

St. 25.700 – 26.300 v.s

Der pålægges servitut om vejret for matr. nr. 4f Ø. Bording By, Balle over matr. nr. 4e Ø. Bording By, Balle ad eksisterende privat fællesvej.

 

St. 25.900

Der etableres et faunarør, 0,5 m diameter.

 

St. 25.900 – 25.940 v.s.

Areal af matr.nr. 4b Ø. Bording By, Balle medeksproprieres.

 

St. 25.900 – 25.970 h.s.

Areal af matr.nr. 1d Ø. Bording By, Balle medeksproprieres.

 

St. 25.910 – 26.110 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1d Ø. Bording By, Balle medeksproprieres.

 

St. 26.000 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

Der etableres en afløbskonstruktion fra regnvandsbassinet. Konstruktionen føres i ikke udskilt Jordkærvej og udskilt Jordkærvej til Kjellerupstien, som den placeres i frem til afløbskonstruktion fra bassinet i st. 25.400.

 

St. 26.020 – 26.036

Hele ejendommen matr. nr. 5u Ø. Bording By, Balle er tidligere eksproprieret.

 

St. 26.040 – 26.080 vs.

Hele ejendommen matr. nr. 5v Ø. Bording By, Balle eksproprieres. Bygningerne nedrives.

 

St. 26.050

Kommunevej Jordkærvej føres under motorvejen.

 

Jordkærvej

St. 1.000 – 1.280

Jordkærvej etableres med 6,0 m asfaltbelagt kørebane og 1,5 m yderrabatter.

 

St. 1.000

Ombygget Jordkærvej tilsluttes eksisterende Jordkærvej.

 

St. 1.080 h.s.

Der etableres overkørsel til ny privat fællesvej.

Der etableres ny privat fællesvej over matr.nr. 5d Ø. Bording By, Balle til matr.nr. 5v Ø. Bording By, Balle.

Den nye private fællesvej udføres med 3,5 m grusbelagt kørebane.

Der gives vejret til ejere af matr.nr. 5v Ø. Bording By, Balle.

 

St. 1.200 h.s.

Der etableres overkørsel til ny privat fællesvej over matr. nr. 1d Ø. Bording By, Balle til matr. nr. 4v m.fl. Ø. Bording By, Balle.

Den nye privat fællesvej udføres med 3,5 m bred grusbelagt kørebane og 0,75 m rabatter. Der gives vejret til ejeren af matr. nr. 4v m.fl. Ø. Bording By, Balle

 

St. 1.280

Ombygget Jordkærvej videreføres i eksisterende Jordkærvej.

 

 

Motorvejen fortsat

St. 26.080 – 26.110 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1d Ø. Bording By, Balle medeksproprieres.

 

St. 26.100 – 26.140 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 4v Ø. Bording By, Balle medeksproprieres.

 

St. 26.150

Privat vej på matr.nr. 4v Ø. Bording By, Balle afbrydes.

 

St. 26.170 – 26.250 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 4i Ø. Bording By, Balle medeksproprieres.

 

St. 26.210 – 26.420 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 4x Ø. Bording By, Balle medeksproprieres.

 

St. 26.270

Kjellerupstien føres under motorvejen.

Kjellerupstien etableres med 3,0 m asfaltbelægning og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 26.470

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

 

St. 26.480

Vej på matrikelkortet afbrydes.

 

St. 26.510 – 26.580 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 4a Ø. Bording By, Balle medeksproprieres.

 

St. 26.530 – 26.760 v.s.

Vandløb forlægges vest om regnvandsbassin.

 

St. 26.580 h.s.

Vej på matrikelkortet afbrydes.

 

St. 26.600 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 26.710

Der etableres en faunaunderføring til rådyr med en indvendig frihøjde på mindst 4,0 m og en indvendig bredde på 10,0 m.

Eksisterende grøft føres gennem faunapassagen.

 

St. 26.710

Vej på matrikelkortet afbrydes.

 

St. 26.800 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 26.850 – 27.200

Hele ejendommen matr.nr. 5a Ø. Bording By, Balle med bygninger eksproprieres.

 

St. 26.950

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

 

St. 27.130

Kommunevej, Øster Bordingvej føres over motorvejen.

 

Forlagt Øster Bordingvej

St. 0.100 – 0.550

Øster Bordingvej etableres med 7,0 m asfaltbelagt kørebane, 2,0 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagt cykelstier og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 0.100

Forlagt Øster Bordingvej tilsluttes eksisterende Øster Bordingvej.

 

St. 0.100 v.s.

Der etableres overkørsel til matr.nr. 1a Ø. Bording By, Balle.

Ny privat vej på matr. nr. 1a Ø Bording By, Balle etableres med 3,5 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter.

 

St. 0.200 v.s.

Overkørsel til matr.nr. 1a Ø. Bording By, Balle afbrydes.

 

St. 0.280

Forlagt Øster Bordingvej krydser en gasstålledning

 

St. 0.320

Forlagt Øster Bordingvej krydser en 60 kV højspændingsledning

 

St. 0.540

Forlagt Øster Bordingvej krydser en gas stålledning.

 

St. 0.550 h.s.

Der etableres ny overkørsel til matr.nr. 5a Ø. Bording By, Balle.

 

St. 0.550 v.s.

Overkørsel til matr.nr. 1av Ø. Bording By, Balle retableres.

 

St. 0.550

Forlagt Øster Bordingvej videreføres i eksisterende Øster Bordingvej.

 

 

Motorvejen fortsat

St. 27.140 – 27.200

Hele ejendommen matr. nr. 1bd Ø. Bording By, Balle er tidligere eksproprieret.

 

St. 27.180 – 27.230 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1a Ø. Bording By, Balle medeksproprieres.

 

St. 27.330 – 27.390 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1av Ø. Bording By, Balle medeksproprieres.

 

St. 27.380 – 28.170 h.s.

Der etableres en ny gas stålledning langs motorvejen.

 

St. 27.440

Motorvejen krydser en gas stålledning.

 

St. 27.560

Motorvejen krydser en 60kV luftledning.

 

St. 28.050

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

 

St. 28.100 – 28.170 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 15g Balle By, Balle medeksproprieres.

 

St. 28.170

Ny gas stålledning føres under motorvejen.

 

St. 28.170 – 28.280 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 15k Balle By, Balle medeksproprieres.

 

St. 28.180

Kommunevej, Sinding Hovvej afbrydes.

 

St. 28.180

Motorvejen krydser en gas stålledning.

 

St. 28.360 – 28.480 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 17a Balle By, Balle medeksproprieres.

 

St. 28.380 h.s.

Der etableres vendeplads.

 

St. 28.450 – 29.020 v.s.

Der etableres en ny gas stålledning langs motorvejen, og den nordvestlige tilkørselsrampe. Ledningen føres under de nordlige ramper og forlagt Viborgvej og tilsluttes eksisterende gasledning umiddelbart øst for eksisterende Viborgvej.

 

St. 28.550

Tilkørselsrampe NV krydser en gas stålledning.

 

St. 28.560

Tilkørselsrampe NV krydser en gas stålledning.

 

St. 28.580

Frakørselsrampe SV krydser en 60kV luftledning.

 

St. 28.750

Ny gas stålledning krydser tilkørselsrampe NV.

 

St. 28.810

Ny gas stålledning krydser frakørselsrampe NØ

 

St. 28.840

Frakørselsrampe NØ krydser en gas stålledning.

 

St. 28.900

Frakørselsrampe NØ krydser en gas stålledning.

 

St. 28.920 – 29.320 v.s.

Der etableres en 3,0 m høj støjskærm

 

St. 28.920

Kommunevej, Viborgvej forlægges mod vest og føres over motorvejen. Der etableres fuldt tilslutningsanlæg til Viborgvej udformet som et vestvendt B-anlæg. Ramperne tilsluttes Viborgvej i to signalregulerede kryds.

 

 

Forlagt Viborgvej

St. 0.840

Forlagt Viborgvej tilsluttes eksisterende Viborgvej.

 

St. 0.840 – 2.300

Viborgvej etableres med 8,0 m kørebane, 3,0 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte cykelstier og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 0.960 v.s.

Ny kommunevej, Sejling Hedevej Vest, tilsluttes Viborgvej i et kanaliseret T-kryds.

 

 

Sejling Hedevej Vest

St. 1.000 – 1.710

Sejling Hedevej Vest etableres med 8,0 m kørebane, 3,0 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte cykelstier og 1,0 m yderrabatter.

 

St.1.120 v.s.

Der etableres overkørsel til matr. nr. 11b Balle By, Balle

 

 

St. 1.120 h.s.

Der etableres overkørsel til matr.nr. 11b Balle By, Balle.

Der etableres ny privat vej til kolonihaveområdet, Bøgely. Vejen etableres med 5,0 m grusbelagt kørebane og 0,75 m skillerabatter. Eksisterende markvej afskæres, og fremtidig mulighed for overkørsel sikres fra den nye private vej.

 

St. 1.300 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin som udvidet grøftebassin.

 

St. 1.310 v.s.

Der etableres en afløbsledning fra regnvandsbassin i st. 1.300

til kommunevandløb Skægkær Bæk ledningen føres over matr.

nr. 11b Balle By, Balle

 

 

St. 1.320

Der etableres en ca. 30 m bred og minimum 6 m høj faunapassage under Sejling Hedevej Vest, som Skægkær Bæk føres igennem. Faunapassagen kan anvendes til kreaturer.

 

St. 1.330 v.s.

Der etableres en afløbsledning fra regnvandsbassin st. 1.340 til kommunevandløb skægkærbæk. Ledningen føres over matr.nr. 3a Sejling By, Sejling.

 

St. 1.340 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin som udvidet grøftebassin.

 

St. 1.710

Sejling Hedevej Vest tilsluttes Forlagt Sejlingvej Nord i et T-kryds.

 

 

Forlagt Sejlingvej Nord

St. 1.060 – 1.270

Forlagt Sejlingvej Nord etableres med 6,0 m kørebane og 1,0 m yderrabatter.

 

St.1.060

Forlagt Sejlingvej Nord tilsluttes eksisterende Sejlingvej.

 

St. 1.120 h.s.

Overkørsel til privat fælles vej retableres.

 

St. 1.180 h.s

Der etableres overkørsel til matr. nr. 3a Balle By, Balle

 

St. 1.200 h.s.

Sejling Hedevej Vest tilsluttes i et T-kryds.

 

St. 1.270

Forlagt Sejlingvej Nord videreføres i eksisterende Sejlingvej.

 

 

Forlagt Viborgvej fortsat

St. 1.000 h.s.

Overkørsel til privat fællesvej afbrydes.

 

St. 1.000 v.s.

Overkørsel fra Viborgvej til markvej afbrydes.

 

St. 1.130 h.s.

Der etableres overkørsel til ny privat fællesvej.

Ny privat fællesvej etableres over matr.nr. 17a Balle By, Balle og videreføres i eksisterende privat fællesvej.

Ny privat fællesvej etableres med 3,5 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter.

Der ændres ikke i kredsen af vejberettigede.

 

St. 1.300 v.s.

Der etableres en stiforbindelse fra stierne langs Viborgvej til eksisterende adgang til kolonihaveforeningen, Bøgely.

Stien etableres med 3,0 m asfaltbelægning og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 1.320 h.s.

Overkørsel til matr.nr. 17a Balle By, Balle nedlægges.

 

St. 1.430 v.s.

Overkørsel til kolonihaveforeningen, Bøgely nedlægges.

 

St. 1.520

De nordlige motorvejsramper tilsluttes Viborgvej i et signalreguleret kryds.

 

St. 1.630

Viborgvej krydser ny gas stålledning.

 

St. 1.690

Viborgvej krydser en gas stålledning.

 

St. 1.700

Viborgvej krydser en gas stålledning.

 

St. 1.710

Viborgvej krydser en 60kV luftledning.

 

St. 1.880

De sydlige motorvejsramper tilsluttes Viborgvej i et signalreguleret kryds sammen med forlagt kommunevej Sejlingvej Syd.

Forlagt Sejlingvej Syd etableres med 6,0 m asfalteret kørebane og 1,5 m yderrabatter.

Der etableres en samkørselsplads nord for forlagt Sejlingvej Syd. Samkørselspladsen tilsluttes forlagt Sejlingvej Syd.

 

St. 2.020 v.s.

Kommunevej, Sejlingvej afbrydes.

 

St. 2.070 h.s.

Overkørsel til privat fællesvej på matr.nr. 10l Balle By, Balle nedlægges.

 

St. 2.230 v.s.

Overkørsel til matr.nr. 10i Balle By, Balle nedlægges. Fremtidig adgang sker fra aflagt Viborgvej.

 

St. 2.300

Forlagt Viborgvej videreføres i eksisterende Viborgvej.

 

 

Motorvejen fortsat

St. 28.930 – 28.950 v.s.

Afskårne arealer af matr. nr. 11i, 17a og 10l Balle By, Balle medeksproprieres.

 

St. 28.960

Kommunevej Viborgvej afbrydes. Der etableres terrænregulering på det aflagte vejareal.

 

St. 28.970 – 29.260 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 10g Balle By, Balle medeksproprieres.

 

St. 28.970

Motorvejen krydser en 60kV luftledning.

 

St. 29.100 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 29.200 – 29.350

Der etableres en 150 m lang dalbro, der fører motorvejen over Skægkær Bæk.

Der føres en asfaltbelagt sti under den østlige ende af dalbroen. Stien etableres med 3,0 m asfaltbelægning og 1,0 m yderrabatter.

Stien tilsluttes Sejlingvej nord for motorvejen. Syd for motorvejen etableres stien til den er 30 m væk fra dalbroen. Stiens videre forløb og anlæggelse varetages af Silkeborg Kommune, således at stien står klar ved motorvejens åbning.

 

St. 29. 280 – 29.700

Hele ejendommen matr. nr. 3e Sejling By, Sejling er tidligere eksproprieret.

 

St. 29.320

Kommunevej Sejlingvej afbrydes.

 

St. 29.400 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 29.430

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

 

 

St. 29.530 – 29.730 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 3f Sejling By, Sejling medeksproprieres.

 

St. 29.680 – 29.800 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 13d Sejling By, Sejling medeksproprieres.

 

St. 29.740 – 30.100 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 3f Sejling By, Sejling medeksproprieres.

 

St. 29.750 – 29.770 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 13d Sejling By, Sejling medeksproprieres.

 

St. 29.810

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

 

St. 29.840 – 30.780 v.s.

Der etableres en ny gas stålledning langs motorvejen. Gasledningen forløber hen over matr. nr. 3 f, matr. nr 10 b, matr. nr. 7c, matr. nr. 18 og 11c Sejling By, Sejling, hvor den tilsluttes eksisterende gasledning.

 

St. 29.940

Motorvejen krydser en gas stålledning.

 

St. 29.990

Motorvejen krydser en gas stålledning.

 

St. 30.000

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

 

St. 30.090 – 30.180 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 10b Sejling By, Sejling medeksproprieres.

 

St. 30.200

Der etableres en stibro.

Stien føres over motorvejen med 3,0 m asfaltbelægning og 1,0 m yderrabatter.

Stien etableres kun indenfor motorvejens vejareal. Videreførelsen nord og syd for motorvejen varetages af Silkeborg Kommune.

 

St. 30.200 – 31.030 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 7c Sejling By, Sejling medeksproprieres.

 

St. 30.270

Motorvejen krydser en 60kV luftledning.

 

St.30.700 – st. 31.480

Hele ejendommen matr. nr. 1 hr V. Kejlstrup, Balle med bygninger eksproprieres.

 

St. 30.700

Motorvejen krydser en 60kV luftledning.

 

St. 30.740

Motorvejen krydser en gas stålledning.

 

St. 31.030 – 31.550 h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 1hq V. Kejlstrup, Balle med bygninger eksproprieres.

 

St. 31.170

Motorvejen krydser en gas stålledning.

 

St. 31.170 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 31.260 h.s.

Der etableres et nedsivningsbassin.

 

St. 31.330

Ny kommunevej, Høje Kejlstrupvej føres over motorvejen. Høje Kejlstrupvej etableres mellem Nordre Højmarksvej og Ebstrup Tværvej.

Der etableres fuldt tilslutningsanlæg til Høje Kejlstrupvej udformet som et ruderanlæg.

 

Høje Kejlstrupvej

St. 1.000 – 2.620

Høje Kejlstrupvej etableres med 8,0 m kørebane, 3,0 m skillerabatter, 2,0 m stier og 1,0 m yderrabatter

St. 1.000

Der etableres en rundkørsel ved Høje Kejlstrupvejs tilslutning til Nordre Højmarksvej. Rundkørslen etableres umiddelbart nord for eksisterende Nordre Højmarksvej.

Rundkørslen etableres med en midterø på 30,0 m, et overkørselsareal på 3,1 m, et cirkulationsareal på 5,9 m og en yderrabat på 2,0 m. Omkring rundkørslen etableres en enkeltrettet sti i eget trace med 2,0 m asfaltbelægning og 1,0 m rabatter.

 

           Forlagt Nordre Højmarksvej vest for Høje Kejlstrupvej                          

 

St. 1.140

Forlagt Nordre Højmarksvej tilsluttes eksisterende Højmarksvej.

 

St. 1.140 – 1.340

Nordre Højmarksvej forlægges og tilsluttes rundkørslen ved Høje Kejlstrupvej. Stierne langs Nordre Højmarksvej føres op til rundkørslen og tilsluttes stien omkring rundkørslen.

Nordre Højmarksvej etableres med 8,0 m kørebane, 3,0 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte stier og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 1.200- 1.340

På det aflagte vejareal fra Nordre Højmarksvej umiddelbart syd for rundkørslen etableres en terrænregulering, der skal virke som ledelinje for Nordre Højmarksvej op til rundkørslen.

 

 

 

 

 

Forlagt Nordre Højmarksvej øst for Høje Kejlstrupvej

 

St. 2.000 – 2.200

Nordre Højmarksvej forlægges og tilsluttes rundkørslen ved Høje Kejlstrupvej. Stierne langs Nordre Højmarksvej føres op til rundkørslen og tilsluttes stien omkring rundkørslen.

Nordre Højmarksvej etableres med 8,0 m kørebane, 3,0 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte stier og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 2.000 – 2.130

På det aflagte vejareal fra Nordre Højmarksvej umiddelbart syd for rundkørslen etableres en terrænregulering, der skal virke som ledelinje for Nordre Højmarksvej op til rundkørslen.

 

St. 2.200

Forlagt Nordre Højmarksvej tilsluttes eksisterende Nordre Højmarksvej.

 

 

Høje Kejlstrupvej fortsat

 

St. 1.000 v.s.

Der etableres en samkørselsplads. Samkørselspladsen tilsluttes rundkørslen.

 

St. 1.020

Kommunevej Nordre Højmarksvej afbrydes.

 

St. 1.140

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

 

St. 1.400 v.s.

Frakørselsrampe SV tilsluttes Høje Kejlstrupvej i et kanaliseret kryds.

 

St. 1.430 h.s.

Tilkørselsrampe SØ tilsluttes Høje Kejlstrupvej i et kanaliseret kryds.

 

St. 1.540 v.s.

Tilkørselsrampe NV tilsluttes Høje Kejlstrupvej i et kanaliseret kryds.

 

St. 1.570

Høje Kejlstrupvej krydser en gas stålledning.

 

St. 1.580 h.s.

Frakørselsrampe NØ tilsluttes Høje Kejlstrupvej i et kanaliseret kryds.

 

St. 1.690

Høje Kejlstrupvej krydser en 60kV luftledning.

 

St. 1.800 h.s.

Der etableres et nedsivningsbassin til de nye kommuneveje.

 

St.1.800 – 2.080

Der etableres en ny gasståledning. Den forløber over matr. nr. 1 xs V. Kejlstrup, Balle og 19a, 7c Sejling By, Sejling og tilsluttes eksisterende ledning i en ny ventilstation på matr. nr. 7d Sejling By, Sejling.

 

St. 1.850 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin til de nye kommuneveje.

 

St. 1.940

Der etableres en rundkørsel. Rundkørslen etableres med en midterø på 30,0 m, et overkørselsareal på 3,1 m, et cirkulationsareal på 5,9 m og en yderrabat på 2,0 m. Omkring rundkørslen etableres en enkeltrettet sti i eget trace med 2,0 m asfaltbelægning og 1,0 m rabatter.

Eksisterende privat fællesvej Sejling Hedevej samt ny kommunevej, Sejling Hedevej Øst, tilsluttes i rundkørslen.

 

 

 

 

 

Eksisterende privat fællesvej Sejling Hedevej

 

St. 4.040

Forlagt privat fællesvej Sejling Hedevej tilsluttes eksisterende privat fællesvej Sejling Hedevej.

 

St. 4.040 – 4.220

Privat fællesvej Sejling Hedevej forlægges og tilsluttes Høje Kejlstrupvej i rundkørsel.

Forlagt privat fællesvej Sejling Hedevej etableres med en 4,5 m asfaltbelagt kørebane og 1,0 m yderrabatter.

 

 

Sejling Hedevej Øst

 

St. 5.000 – 5.670

Sejling Hedevej Øst etableres mellem Høje Kejlstrupvej og Nordre Højmarksvej.

Sejling Hedevej Øst tilsluttes Høje Kejlstrupvej i rundkørsel og tilsluttes rundkørsel ved Nordre Højmarksvej / forlagt Kejlstrupvej.

Sejling Hedevej Øst etableres med 8,0 m kørebane, 3,0 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte stier og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 5.260

Sejling Hedevej Øst krydser en 60kV luftledning.

 

St. 5.270 h.s.

Der etableres ny privat fællesvej over matr. nr. 7c og 19a Sejling By, Sejling for matr.nr. 19a og 7c Sejling By, Sejling og matr.nr. 1ho og 1hp V. Kejlstrup, Balle. Den private fællesvej etableres med 3,5 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter.

 

St 5.290

Sejling Hedevej Øst krydser en gasstålledning

 

St. 5.450

Sejling Hedevej Øst krydser et dobbelt 60kV luftlednings trace.

 

St. 5.670

Sejling Hedevej Øst tilsluttes rundkørsel på Nordre Højmarksvej / Forlagt Kejlstrupvej.

 

 

Høje Kejlstrupvej fortsat

 

St. 2.050

Høje Kejlstrupvej krydser en ny gas stålledning.

 

St. 2.090 v.s.

Privat fællesvej Sejling Hedevej afbrydes.

 

St. 2.110 h.s.

Privat fællesvej Sejling Hedevej afbrydes, og der etableres vendeplads med overkørsel. Vejret gives for matr. nr. 7c Sejling By, Sejling.

 

St. 2.220

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

 

St. 2.400

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

 

St. 2.540

Høje Kejlstrupvej krydser en gas stålledning.

 

St. 2.550 – 2.630 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1b Sejling By, Sejling medeksproprieres.

 

St. 2.630

Der etableres en rundkørsel ved Ebstrup Tværvej. Rundkørslen etableres med en midterø på 30,0 m, et overkørselsareal på 3,1 m, et cirkulationsareal på 5,9 m og en yderrabat på 2,0 m. Omkring rundkørslen etableres en enkeltrettet sti i eget trace med 2,0 m asfaltbelægning og 1,0 m rabatter.

 

 

Forlagt Ebstrup Tværvej Vest

 

St. 1.020 – 1.220

Forlagt Ebstrup Tværvej etableres med 6,0 m kørebane og 1,5 m yderrabatter.

 

St. 1.020

Forlagt Ebstrup Tværvej tilsluttes eksisterende Ebstrup   Tværvej

 

St. 1.100 v.s.

Overkørsel til matr. nr. 12a Ebstrup By, Sejling retableres.

 

St. 1.120 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 1c Ebstrup By, Sejling retableres.

 

St. 1.140 – 1.160 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1c Ebstrup By, Sejling medeksproprieres.

 

St. 1.140 h.s.

Bjørnholtvej forlægges mod nord og tilsluttes Ebstrup Tværvej i et T-kryds.

Forlagt Bjørnholtvej etableres med 4,5 m kørebane og 1,5 m yderrabatter.

                                                   

 

Forlagt Ebstrup Tværvej Øst

 

St. 2.000 – 2.230

Forlagt Ebstrup Tværvej etableres med 6,0 m kørebane og 1,5 m yderrabatter.

 

St. 2.030

Forlagt Ebstrup Tværvej krydser en gas stålledning.

St. 2.150 – 2.200

Forlagt Ebstrup Tværvej krydser både 60kV og 150kV luft ledninger.

 

St. 2.230

Forlagt Ebstrup Tværvej videreføres i eksisterende Ebstrup Tværvej.

 

 

Motorvejen fortsat

 

St. 31.400 – 31.810

Hele ejendommen matr.nr. 1ho V. Kejlstrup, Balle med bygninger eksproprieres. Bygninger nedrives.

 

St. 31.670 – 31.840 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1xs V. Kejlstrup, Balle medeksproprieres.

 

St. 31.800

Kommunevej Nordre Højmarksvej føres over motorvejen. Eksisterende sti langs sydsiden af Nordre Højmarksvej forlægges mod nord til et forløb tættere på Nordre Højmarksvej.

 

 

 

Nordre Højmarksvej vest for Kejlstrupvej

 

St. 3.040 – 3.150 h.s.

Der etableres en 1,5 m høj støjskærm.

 

St. 3.110 – 3.300

Nordre Højmarksvej etableres med 8,0 m kørebane, 3,0 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte stier og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 3.110

Ombygget Nordre Højmarksvej tilsluttes eksisterende Nordre     Højmarksvej.

 

St. 3.180

Nordre Højmarksvej krydser et dobbelt 60kV luftlednings trace.

 

St. 3.300

Der etableres en rundkørsel. Rundkørslen etableres med en midterø på 30,0 m, et overkørselsareal på 3,1 m, et cirkulationsareal på 5,9 m og en yderrabat på 2,0 m. Omkring rundkørslen etableres en enkeltrettet sti i eget trace med 2,0 m asfaltbelægning og 1,0 m rabatter.

Mod syd tilsluttes forlagt Kejlstrupvej og mod nord tilsluttes ny kommunevej Sejling Hedevej Øst.

 

 

Nordre Højmarksvej øst for Kejlstrupvej

 

St. 4.000 – 4.100

Nordre Højmarksvej etableres med 8,0 m kørebane, 3,0 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte stier og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 4.050

Eksisterende rundkørsel nedlægges og kommunevej Kejlstrupvej afbrydes.

Der etableres en vendeplads på afbrudt Kejlstrupvej mod nord.

Der etableres en stiforbindelse mellem vendepladsen og stierne langs Nordre Højmarksvej.

Der etableres en støttehelle på Nordre Højmarksvej for at sikre stikrydsningen.

Stien etableres med 3,0 m asfaltbelægning og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 4.100

Ombygget Nordre Højmarksvej videreføres i eksisterende Nordre Højmarksvej.

 

 

Motorvejen fortsat

 

St. 31.700 – 32.490

Dobbelt 60kV luftledningstrace følger motorvejen.

 

St. 31.800 – 32.050 h.s.

Der etableres støttevæg.

 

St. 31.880 -31.980 h.s.

Der etableres en 3,0 m til 4,0 m høj støjskærm på matr. nr. 1xy V. Kejlstrup, Balle langs skel mod matr.nr. 1ro, 1rp og 1rq V. Kjelstrup, Balle.

 

St. 31.890 – 31.920 v.s.

Afskåret areal af matr. nr 1 hn V. Kejlstrup, Balle medeksproprieres

 

St. 31.950 – 32.020 v..s

Afskåret areal af matr. nr. 1xy V. Kejlstrup, Balle medeksproprieres.

 

St. 32.060 h.s.

Der etableres et internt regnvandsbassin.

 

St. 32.070

Kommunevej, Kejlstrupvej føres over motorvejen.

 

 

Forlagt Kejlstrupvej

 

St. 1.000 – 1.480

Forlagt Kejlstrupvej etableres med 8,0 m kørebane, 2,0 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte stier og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 1.000

Forlagt Kejlstrupvej tilsluttes rundkørsel på Nordre Højmarksvej.

 

St. 1.220

Kejlstrupvej krydser et dobbelt 60kV luftlednings trace.

 

St. 1.280 – 1.360 h.s.

Der etableres en 1,5 m høj støjskærm.

 

St. 1.330 h.s.

Eksisterende sti tilsluttes stierne langs Kejlstrupvej

 

St. 1.350 v.s.

Frichsvej tilsluttes i kanaliseret T-kryds.

 

St. 1.480

Forlagt Kejlstrupvej videreføres i eksisterende Kejlstrupvej.

 

 

Motorvejen fortsat

 

St. 32.200

Kommunevej, Frichsvej føres over motorvejen.

 

 

           Forlagt Frichsvej

 

St. 1.000 – 1.300

Forlagt Frichsvej etableres med 7,0 m kørebane og 1,5 m yderrabatter.

 

St. 1.000

Forlagt Frichsvej tilsluttes Kejlstrupvej i et kanaliseret T-kryds.

 

St. 1.120

Forlagt Frichsvej krydser et dobbelt 60kV luftlednings trace.

 

St. 1.160 h.s.

Overkørsel til matr.nr. 1un V. Kejlstrup, Balle nedlægges.

 

St. 1.270 h.s.

Sidevej til Frichsvej tilsluttes.

 

 

St. 1.280 v.s.

Overkørsel til matr.nr. 1uo V. Kejlstrup, Balle retableres.

 

St. 1.300

Forlagt Frichsvej videreføres i eksisterende Frichsvej.

 

 

Motorvejen fortsat

St. 32.250 – 32.300 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1xx V. Kejlstrup, Balle medeksproprieres.

 

St. 32.340 – 32.400 v.s.

Hele ejendommen matr.nr. 1xt V. Kejlstrup, Balle er tidligere eksproprieret.

 

St. 32.490

Motorvejen krydser et dobbelt 60kV luftlednings trace.

 

St. 32.640

Der etableres en faunapassage over motorvejen. Faunapassagen etableres med en indvendig bredde på min. 20 m.

 

St. 32.840

Der etableres en ny sti, der føres over motorvejen.

 

 

           Ny sti

St. 0.100 – 0.470

Stien etableres med 3,0 m grusbelægning og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 0.100

Ny sti tilsluttes eksisterende sti nord for Kastaniehøjvej.

 

St. 0.120 h.s.

Der etableres en stiforbindelse fra den nye sti til Kastaniehøjvej.

 

St. 0.470

Ny sti videreføres i eksisterende sti.

 

 

Motorvejen fortsat

St. 32.910 – 33.050

Offentligt vandløb, Søholt Bæk forlægges og føres under motorvejen.

På motorvejens venstre side forlægges vandløbet så vidt muligt som åbent vandløb, og på motorvejens højre side rørlægges vandløbet.

 

St. 32.920 – 35.030

Motorvejen etableres med støttevægge på begge sider af motorvejen.

 

St. 32.920

Kommunevej Kastaniehøjvej afbrydes.

 

St. 32.940 – 32.990 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1336bq Silkeborg Markjorder medeksproprieres.

 

St. 32.970 v.s.

Der etableres et internt regnvandsbassin.

 

St. 32.980 – 33.050 v.s.

Ejendommene matr.nr. 1565 ba og 1565 bb Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.010- 33.070 h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 1565ak Silkeborg Markjorder med bygninger eksproprieres.

 

St. 33.020 v.s.

Der etableres en vendeplads på Kastaniehøjvej.

 

St. 33.050 – 33.120

Hele ejendommen matr.nr. 1565aæ Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.080 – 33.150

Hele ejendommen matr.nr. 1565z Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.110 – 33.170

Hele ejendommen matr.nr. 1565o Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.130 – 33.210

Hele ejendommen matr.nr. 1565q Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.150

Kommunevej Lillehøjvej forlægges og føres over motorvejen.

 

 

Forlagt Lillehøjvej Vest

St. 0.100 – 0.240

Forlagt Lillehøjvej Vest etableres med 6,5 m kørebane og 1,75 m yderrabatter.

 

St. 0.100

Der etableres en rundkørsel. Rundkørslen etableres med en midterø på 6,0 m,

et cirkulationsareal på 7,0 m og en yderrabat på 2,0 m.

Lillehøjvej Nord og forlagt Lillehøjvej Øst tilsluttes rundkørslen.

 

St. 0.210 v.s.

Eksisterende overkørsel til matr.nr. 1565y Silkeborg Markjorder    retableres.

 

St. 0.220 h.s.

Der etableres overkørsel til tidligere eksproprierede arealer, matr.nr. 1565aæ m.fl. Silkeborg Markjorder.

 

St. 0.240

Forlagt Lillehøjvej Vest videreføres i eksisterende Lillehøjvej

 

 

Lillehøjvej Nord

St. 0.100 – 0.200

Lillehøjvej Nord etableres med 6,5 m kørebane og 1,75 m yderrabatter.

 

St. 0.100

Lillehøjvej Nord tilsluttes Kastaniehøjvej i et T-kryds.

 

St. 0.200

Lillehøjvej Nord tilsluttes ny rundkørsel.

 

 

Forlagt Lillehøjvej Øst

           St. 0.100 – 0.240

Forlagt Lillehøjvej Øst etableres med 6,5 m kørebane og 1,75 m yderrabatter.

 

St. 0.100

Forlagt Lillehøjvej Øst tilsluttes ny rundkørsel.

 

St. 0.190 v.s.

Der etableres overkørsel til tidligere eksproprierede arealer, matr.nr. 1565s m.fl. Silkeborg Markjorder.

 

St. 0.240

Forlagt Lillehøjvej Øst videreføres i eksisterende Lillehøjvej.

 

 

Motorvejen fortsat

St. 33.150- 33.180

Hele ejendommen matr.nr. 1565bf Silkeborg Markjorder med bygning eksproprieres.

 

St. 33.180 – 33.310 h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 1565ay Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.180 – 33.240 v.s.

Hele ejendommen matr.nr. 1565r Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.210 – 33.260 v.s.

Hele ejendommen matr.nr. 1565s Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.260 – 33.370

Hele ejendommen matr.nr. 1565c Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.310 – 33.380

Hele ejendommen matr.nr. 1565ey Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.330 – 33.470

Hele ejendommen matr.nr. 1565ad Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.370 h.s.

Der etableres en privat fællesvej over matr.nr. 1565bd Silkeborg Markjorder. Vejen udføres med 5,0 m asfalteret kørebane.

Den private fællesvej etableres fra den nuværende Stagehøjvej parallelt med det østlige skel på 1565bd Silkeborg Markjorder til matr.nr. 1565c Silkeborg Markjorder.

Ejere af matr.nr. del af 1565o, del af 1565bf, 1565c, del af 1565ey og 1565ad Silkeborg Markjorder tillægges vejret ad vejen.

 

St. 33.480

Kommunevej Stagehøjvej afbrydes.

 

St. 33.490

Kommunevej Nørreskov Bakke føres over motorvejen.

 

 

Nørreskov Bakke

St. 0.110 – 0.640

Nørreskov Bakke etableres med 7,5 m kørebane, 2,0 m skillerabatter, 2,5 m asfaltbelagte stier og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 0.110

Ombygget Nørreskov Bakke tilsluttes eksisterende Nørreskov Bakke.

 

St. 0.190 v.s.

Der etableres en ny kommunevej, som forbinder Nørreskov Bakke og Randersvej.

Vejen etableres med 6,5 m kørebane og 1,75 m yderrabatter.

Den ny kommunevej tilsluttes Nørreskov Bakke i et kanaliseret T-kryds og Randersvej i et T-kryds.

 

St. 0.240 h.s.

Kommunevej Kastaniehøjvej tilsluttes Nørreskov Bakke i et kanaliseret T-kryds.

 

 

St. 0.360 h.s.

Kommunevej Lillehøjvej afbrydes og der etableres en vendeplads på Lillehøjvej.

 

St. 0.430 v.s.

Forlagt Østre Ringvej (fremtidig kommunevej) tilsluttes Nørreskov Bakke i et signalreguleret T-kryds.

 

 

Østre Ringvej

St. 0.100 – 1.600

Østre Ringvej etableres med 7,0 m kørebane, 1,5 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte stier og 0,5 m yderrabatter.

 

St. 0.100 – 1.000

Østre Ringvej forlægges til et forløb langs nordlige side af motorvejen.

 

St. 0.120

Kommunevej Randersvej afbrydes.

 

 

 

St. 0.120 v.s.

Der etableres en vendeplads på Randersvej. Fra vendepladsen etableres overkørsel til tidligere eksproprierede arealer, matr.nr. 1565h m.fl. Silkeborg Markjorder.

 

St. 0.290

Kommunevej Bavnehøjvej afbrydes.

 

St. 0.360 v.s.

Der etableres en vendeplads på Bavnehøjvej. Der gives adgang gennem vendepladsen for ejeren af matr. nr. 1565 k Silkeborg Markjorder.

 

St. 0.600 v.s.

Der etableres en ny kommunevej mellem forlagt Østre Ringvej og Bavnehøjvej. Den           ny kommunevej tilsluttes forlagt Østre Ringvej i et kanaliseret T-kryds. Vejen etableres med 6,5 m kørebane og 1,5 m yderrabatter.

 

St. 0.650

Kommunalt vandløb, Gødvad Grøften rørlægges og føres under Østre Ringvej.

 

St. 0.720 v.s.

Kommunevej Kornvængets tilslutning til Østre Ringvej afbrydes.

Der etableres stiforbindelse mellem stierne langs forlagt Østre Ringvej og Kornvænget.

Tilslutningen mellem Gødvad Bakke og Kornvænget ombygges til et sving.

 

St. 1.180

Der etableres 4-benet signalreguleret kryds. Oslovej og Søholt Parkvej tilsluttes.

 

St. 1.220

Eksisterende stiunderføring afbrydes.

 

 

St. 1.300 v.s.

Eksisterende stitilslutning afbrydes.

 

St. 1.600

Østre Ringvej videreføres i eksisterende Østre Ringvej.

 

 

Nørreskov Bakke fortsat

St. 0.490 v.s.

Kommunevej Bavnehøjvej afbrydes.

 

St. 0.540

Kommunevej Stagehøjvej tilsluttes Nørreskov Bakke i et 4-benet kanaliseret kryds, hvor det fjerde ben er overkørsel til matr.nr. 1366f Silkeborg Markjorder.

 

St. 0.640

Nørreskov Bakke tilsluttes eksisterende signalreguleret 4-benet kryds ved Nordre Ringvej / Østre Ringvej / Ansvej.

Der etableres et halvt østvendt tilslutningsanlæg fra krydset.

Frakørselsrampen etableres som en flyoverrampe.

Der etableres støttevægge langs ydersiden af ramperne i fornødent omfang.

 

 

Motorvejen fortsat

St. 33.500 – 33.900

Hele ejendommen matr. nr. 1366f Silkeborg Markjorder med bygninger eksproprieres.

 

St. 33.510 – 33.630 v.s.

Hele ejendommen matr.nr. 1565h Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.590 – 33.680 v.s.

Hele ejendommen matr.nr. 1565fp Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.840

Frakørselsrampe NØ krydser motorvejen.

 

St. 33.850 – 33.930

Hele ejendommen matr.nr. 1366l Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.860 – 34.220 v.s.

Der etableres en 3,0 m høj støjskærm langs frakørselsrampe NØ.

 

St. 33.880 – 33.980

Hele ejendommen matr.nr. 1366n Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.910 – 34.060

Hele ejendommen matr.nr. 1366o Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 33.980 – 34.010 v.s.

Hele ejendommen matr.nr. 1366q Silkeborg Markjorder er tidligere eksproprieret.

 

St. 34.030 – 34.100 v.s.

Hele ejendommen matr.nr. 9q Gødvad Bakke, Gødvad er tidligere eksproprieret.

 

St. 34.050- 34.600

Kommunalt vandløb, Gødvad Grøften rørlægges og føres under motorvejen

 

St. 34.120 – 34.190

Hele ejendommen matr.nr. 24s Gødvad By, Gødvad er tidligere eksproprieret.

 

St. 34.250 – 34.550

Der etableres en overdækning over motorvejen.

 

St. 34.570

Kommunevej Søholt Parkvej føres over motorvejen.

 

St. 34.580 – 35.400 v.s.

Der etableres en 3,0 m høj støjskærm.

 

St. 34,810 – 35.400 h.s.

Der etableres en 3,0 m høj støjskærm

 

Forlagt Søholt Parkvej

St. 0.100 – 0.260

Forlagt Søholt Parkvej etableres med 6,5 m kørebane, 1,5 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte stier og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 0.100

Forlagt Søholt Parkvej tilsluttes Østre Ringvej i et 4-benet signalreguleret kryds, hvor Oslovej tilsluttes som det fjerde ben.

 

St. 0.170 v.s.

Platanvej tilsluttes Søholt Parkvej i et T-kryds.

 

 

Forlagt Platanvej

St. 0.100 – 0.430

Forlagt Platanvej etableres med 6,5 m kørebane og 1,5 m yderrabatter.

 

St. 0.400 v.s.

Eksisterende vejtilslutning retableres.

 

St. 0.430

Forlagt Platanvej videreføres i eksisterende Platanvej.

 

 

Forlagt Søholt Parkvej fortsat

St. 0.260 v.s.

Eksisterende overkørsel til matr.nr. 17ai Gødvad By, Gødvad retableres. Via overkørslen skabes forbindelse mellem stierne langs forlagt Søholt Parkvej og stisystemet til Poppelvej

 

 

St. 0.260 – 0.290

Forlagt Søholt Parkvej etableres med 6,5 m kørebane og 1,75 m yderrabatter.

 

St. 0.290

Forlagt Søholt Parkvej videreføres i eksisterende Søholt Parkvej.

 

 

Motorvejen fortsat

St. 35.000

Privat fællesvej Platanvej afbrydes.

Bygningerne på matr. nr. 20h Gødvad By, Gødvad eksproprieres til nedrivning.

 

St. 35.200 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 35.380 – 35.730

Der etableres en 350 m lang dalbro henover Gudenåen / Silkeborg Langsø.

På nordsiden af Silkeborg Langsø føres den regionale natursti, Trækstien uhindret under dalbroen.

 

St. 35.400 – 36.120 v.s.

Der etableres en 1,5 m høj støjskærm.

 

St. 35.400 – 36.150 h.s.

Der etableres en 1,5 m høj støjskærm

 

St. 35.660 v.s.

Der etableres odderbanket langs sydlige side af Gudenåen under eksisterende bro ved Østre Ringvej.

 

St. 35.800

Der etableres en stiunderføring for den kommunale sti, Langsøstien.

Stien etableres med 3,0 m grusbelægning og 1,0 m yderrabatter.

 

 

St. 35.800 v.s.

Der etableres en faunapassage under Østre Ringvej med en indvendig bredde på min. 3,5 m.

 

St. 35.900 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 35.920

Skovvej afbrydes.

 

St. 36.040

Bygningerne på matr. nr. 171a Silkeborg Markjorder eksproprieres.

 

St. 36.120

Kommunevej Århusvej afbrydes.

 

St. 36.130 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 36.180

Kommunevej, Århusvej / Skærbækvej forlægges mod syd og føres over motorvejen. Der etableres fuldt tilslutningsanlæg til Århusvej udformet som et ruder-anlæg.

 

 

Skærbækvej

St. 0.120 – 0.380

Skærbækvej etableres med 8,0 m kørebane, 3,0 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte stier og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 0.120

Skærbækvej tilsluttes eksisterende Skærbækvej.

 

St. 0.270

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

 

St. 0.380

Østre Ringvej / Linåvej tilsluttes Skærbækvej i et 4-benet signalreguleret kryds.

 

 

Forlagt Østre Ringvej

St. 0.220 – 0.530

Forlagt Østre Ringvej etableres med 7,0 m kørebane, 1,5 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte stier og 0,5 m yderrabatter.

 

St. 0.220

Forlagt Østre Ringvej tilsluttes eksisterende Østre Ringvej.

 

St. 0.400 h.s.

Der etableres en samkørselsplads med overkørsel til Østre Ringvej.

 

St. 0.490

Kommunevej Skærbækvej afbrydes.

 

 

Forlagt Linåvej

St. 0.100 – 1.220

Forlagt Linåvej etableres med 7,5 m kørebane, 2,0 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte stier og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 0.260 h.s.

Gjernstien tilsluttes sti langs Linåvej.

 

St. 0.340

Gjernstien føres under Linåvej.

Gjernstien etableres med 3,0 m asfaltbelægning og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 0.370 v.s.

Gjernstien tilsluttes sti langs Linåvej.

 

St. 0.500 v.s.

Skovvej afbrydes.

 

St. 0.600 v.s.

Der etableres et nedsivningsbassin.

 

St. 0.870 v.s.

Skovvej tilsluttes forlagt Linåvej.

 

St. 1.040 v.s.

Skovvej tilsluttes forlagt Linåvej.

 

St. 1.140 v.s.

Der etableres et nedsivningsbassin.

 

 

St. 1.220

Forlagt Linåvej videreføres i eksisterende Linåvej.

 

Forlagt Århusvej

St. 0.100 – 0.920

Århusvej etableres med 8,0 m kørebane, 3,0 m skillerabatter, 2,0 m asfaltbelagte stier og 1,0 m yderrabatter.

 

St. 0.100

Kommunevej Århusvej tilsluttes 4-benet kryds.

 

St. 0.180

De nordlige ramper tilsluttes Århusvej i et 4-benet signalreguleret kryds.

 

St. 0.300

De sydlige ramper tilsluttes Århusvej i et 4-benet signalreguleret kryds.

 

St. 0.360

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

 

St. 0.400

Skovvej afbrydes.

 

St. 0.910

Forlagt Århusvej videreføres i eksisterende Århusvej.

 

 

Motorvejen fortsat

St. 36.180 – 37.940 v.s.

Der etableres en 1,5 m høj støjskærm.

 

St. 36.200 – 37.940 h.s.

Der etableres en 1,5 m høj støjskærm.

 

St. 36.250 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 36.400

Gjernstien føres under motorvejen.

 

St. 36.500 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 36.650

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

 

St. 36.900

Der etableres et faunarør, 1,5 m diameter.

 

St. 37.000

Skovvej afbrydes.

 

St. 37.040

Skovvej afbrydes.

 

St. 37.220 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 37.300 – 37.800

Der etableres en 500 m landskabsbro.

 

St. 37.540

Eksisterende skovvej føres under landskabsbroen.

 

St. 37.570

Eksisterende skovvej føres under landskabsbroen.

 

St. 37.840 h.s.

Der etableres et nedsivningsbassin.

 

St. 37.880

Privat fællesvej på matrikelkortet afbrydes.

 

St. 37.900 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 38.030

Der etableres en privat fællesvej over matr.nr. 7a Hårup By, Linå. Vejen udføres med 3,5 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter.

Den private fællesvej etableres fra privat fællesvej Nyløkkevej til matr.nr. 12p m.fl. Hårup By, Linå.

Ejere af matr.nr. 12p, 42 og 6o Hårup By, Linå tillægges vejret ad vejen.

 

St. 38.030

Motorvejen forbindes med motorvejen Hårup – Låsby, der er under projektering og åbner i 2015.

 

 

 

                                  Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Leif Hansen                                                                                 Niels Wind-Friis

 

Kaj Wisti Lassen                                                       Finn Nielsen

 

/Helle Johansen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen