Motorvejen Funder – Hårup. Ekspropriation den 8. juni 2011

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en motorvej fra Funder til Hårup vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven(lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 8. JUNI 2011

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Nordre Højmarksvej 29, Silkeborg og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 15 under løbenummer 46.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 på ejendommen Nordre Højmarksvej 23, Silkeborg og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenummer 49.

 

Endelig fortsætter forretningen kl. 11 på ejendommen Øster Bordingvej 15, Silkeborg og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenummer 48.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. De be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i den ræk­kefølge, der er angivet ovenfor.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

………………..

………………

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 11. maj 2011 være fremlagt til gennemsyn på teknisk for­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 5. maj 2011.

 

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk