Motorvejen Funder – Hårup, ekspropriationsforretning den 21. august 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en motorvej fra Funder til Hårup vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 21. AUGUST 2012

Forretningen begynder kl. 10.30 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 24 under løbenumrene 52, 52A, 52B, 52C, 52D, 95, 169, 170, 171, 172 og 172A.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 24. juli 2012 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 18. juli 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk