Motorvejen Funder – Hårup, ekspropriatiosnforretning den 27. september 2011

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvej fra Funder til Hårup vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

Tirsdag den 27. september 2011

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på adressen Nørhedevej 22, Silkeborg og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 16 under løbenummer 47.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 på adressen Århusvej 71, Silkeborg og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 18 under løbenummer 52.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på adressen Bavnehøjvej 2-10, Silkeborg og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 19 under løbenummer 53.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. De be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i den ræk­kefølge, der er angivet ovenfor.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles samme dag, finde sted den ef­terfølgende dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

……..

 

……..

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 30. august 2011 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

 

 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 24. august 2011.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk