Motorvejen Funder – Hårup, Linjebesigtigelsesforretningen den 18., 19., 24. og 25. november 2009, 6. hæfte

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

 

FUNDER – HÅRUP

(Linjebesigtigelsesforretningen den 18., 19. 24. og 25. november 2009)

6. hæfte

 

 

Onsdag den 18. november 2009 kl. 19,00 samledes kommissionen i Silkeborg Hallerne i Silkeborg, for at afholde en linjebesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en motorvejsstrækning fra Funder til Hårup, for så vidt angår delstrækningen st. 21.5 – 31.3, der omfatter strækningens krydsning med Skærskovvej og østpå til strækningens krydsning med Nordre Højmarksvej.

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, samt Finn Nielsen, Århus og Niels Wind-Friis, Vamdrup, der af kommissarius er udtaget fra listen over kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

Som repræsentanter for Silkeborg Kommune tiltrådte byrådsmedlem Bent Braüner og teknik- og miljøchef Søren Peter Sørensen kommissionen.

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels K. Nielsen var mødt.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen, og fuldmægtig, cand. jur. Mia Lee Larsen.

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet: projektchef Søren Andersen, projektleder Carsten Sandgaard, ingeniør Morten Bendsen, ingeniør Lene Mikkelsen, ingeniør Jørgen Nielsen, landinspektør Kenneth Holme Poulsen, landinspektør Jeanne Norre Bak Mikkelsen, landinspektør Michael Larsen, teknisk assistent Dorte Andersen og teknisk assistent Birgitte Honar.

Endelig mødte landinspektør Aksel Agger Sørensen fra Jordfordelingssektionen, Tønder.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Kommissarius fremlagde brev af 26. maj 2009 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

Carsten Sandgaard redegjorde indledningsvis for formålet med linjebesigtigelsen og Vejdirektoratets forventninger til besigtigelsen.

Ingeniør Morten Bendsen redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

 

Motorvejsstrækningen Funder – Hårup udgør en del af rute 15, der forløber fra Ringkøbing til Århus. Projektet er vedtaget i henhold til lov nr. 280 af 2. maj 1990 (projekteringslov), og anlægget af vejen udføres i henhold til lov nr. 334 af 6. maj 2009 (anlægslov).

 

Efter aftale med Silkeborg Kommune er der indarbejdet en ændring af Frichsvejs forløb og tilslutning til det overordnede vejnet. I anlægsloven er Frichsvej fastholdt i sit oprindelige tracé og føres over motorvejen for tilslutning til Kejlstrupvej. I det ændrede forslag føres Frichsvej mod nord og tilsluttes Nordre Højmarksvej via Thrigesvej.

 

Ligeledes efter aftale med Silkeborg Kommune er der indarbejdet en ændring af Kastaniehøjvejs forløb og sidevejene til denne. I anlægsloven er Kastaniehøjvej fastholdt i sit oprindelige tracé, hvor den hæves cirka 3 meter over eksisterende terræn og føres over motorvejen. Stagehøj Tværvej hæves cirka 2,50 meter og tilsluttes Kastaniehøjvej i oprindeligt trace. Lillehøjvej afbrydes af motorvejen. I det ændrede forslag afbrydes Kastaniehøjvej ved motorvejens skæring. Trafikanter fra vest ledes i stedet ad Stagehøj Tværvej til Lillehøjvej. Lillehøjvej fra vest hæves og føres over motorvejen til tilslutning med Kastaniehøjvej. Lillehøjvej fra øst hæves og tilsluttes Lillehøjvej fra vest i et T-kryds umiddelbart øst for dennes krydsning med motorvejen.

 

Transportministeren har i brev af 26. maj 2009 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har By- og Landskabsstyrelsen principielt godkendt projektet i brev af 15. januar 2009.

 

Godkendelsen er givet i henhold til naturbeskyttelsesloven § 20 og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1354 af 11. december 2006 om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land. Grundlaget for godkendelsen er Forslag om Lov om planlægning af motorvej mellem Funder og Låsby (rute 15) samt VVM-rapporterne for Forbedret Kombilinjeprojekt, rapport 333 og 334, Vejdirektoratet 2008, og Notat om Natura 2000, udarbejdet af COWI, dateret 20. oktober 2008.

 

Der vil løbende være drøftelser med By- og Landskabsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen samt Silkeborg Kommune vedrørende afværgeforanstaltninger. Udformning og placering af afværgeforanstaltningerne vil således blive præciseret inden endelig godkendelse af § 20 i naturbeskyttelsesloven.

 

I brev af 17. september 2009 har Vejdirektoratet anmodet Silkeborg Kommune om udtalelse om projektet, jf. vejlovens § 16. Silkeborg Kommune har udtalt sig i brev af 5. november 2009.

 

I brev af 24. juli 2009 har FødevareErhverv (under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) udtalt sig om de landbrugsmæssige konsekvenser og om mulighederne for gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2.

 

De konkrete tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, vil blive søgt løbende i forbindelse med projekteringen af anlægget.

 

 

Tegningsoversigt

Tegn. nr. Rev. Mål Emne Stationering
6620-1200 1:30.000 Linjebesigtigelse, Oversigtsplan st. 21.5 – 38.2
6620-3062 1:10.000 Linjebesigtigelse,

Oversigtsplan – Ejendomsforhold

st. 21.5 – 30.7
6620-3063 1:10.000 Linjebesigtigelse,

Oversigtsplan – Ejendomsforhold

st. 29.0 – 38.2
6620-3064 1:4.000 Linjebesigtigelse,

Oversigtsplan – Ejendomsforhold

st. 30.95 – 35.60
6620-3065 1:10.000 Linjebesigtigelse – Oversigtsplan st. 21.5 – 31.3
6620-3066 1:10.000 Linjebesigtigelse – Oversigtsplan st. 29.0 – 38.2
         
Projektmappen:        
6620-1201 1:10.000 Linjebesigtigelse – Plan st. 21.500 – 30.000
6620-1202 1:10.000 Linjebesigtigelse – Plan st. 30.000 – 38.200
6620-2201 1:1.000/1:10.000 Linjebesigtigelse – Længdeprofil st. 21.500 – 30.000
6620-2202 1:1.000/1:10.000 Linjebesigtigelse – Længdeprofil st. 30.000 – 38.200
6620-12001 1:1.000/1:10.000 Linjebesigtigelse – Længdeprofil

Skærende veje: Viborgvej, Kejlstrupvej, Nørreskov Bakke og Århusvej

 
6620-7010 1:100 Linjebesigtigelse – Normaltværsnit

4 – sporet motorvej (28 m) med 4 m midterrabat

 
6620-7011 1:100 Linjebesigtigelse – Normaltværsnit

4-sporet motorvej i Silkeborg i nedgravet “trug” med sidevægge

 

 

 

Projektbeskrivelse

Strækningen

Strækningen Funder – Hårup udgør en cirka 17 km lang delstrækning af hovedlandevejen Ringkøbing – Århus (Rute 15) og er en del af motorvejsanlægget fra Herning til Århus.

 

Strækningen udgør den vestlige del af den cirka 30 km lange strækning af motorvejsanlægget fra Funder til Låsby.

 

Motorvejen er stationeret fra vest mod øst med udgangspunkt i st. 21.500, hvor motorvejen forbindes med motorvejen Bording – Funder, der er under anlæggelse. Herfra forløber motorvejen vest og nord om Silkeborg frem til Høje Kejlstrup, hvor motorvejen krydser Nordre Højmarksvej og føres ind gennem den nordøstlige del af Silkeborg by. I den østlige del af Silkeborg krydser motorvejen den eksisterende hovedlandevej og forløber herefter syd for denne frem til st. 38.200 i Nordskoven lige vest for Hårup, hvor den tilsluttes motorvejen Hårup – Låsby, der forventes at åbne i 2015.

 

Vejanlægget er beliggende i Silkeborg Kommune på hele strækningen.

 

Projektet skal indeholde støttevægge på vestsiden langs boligområdet Højmarkstoften og fra Kastaniehøjvej til passagen af Silkeborg Højskole i begge sider. Ud for boligområdet Gødvad Bakke etableres 300 m overdækning af motorvejen for at reducere barrierevirkningen og begrænse de visuelle gener af motorvejsanlægget.

 

Der opsættes støjskærme flere steder for at mindske støjpåvirkningen fra motorvejen. Se Generelle bestemmelser.

Dimensioneringshastighed

Motorvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 130 km/t, dog 110 km/t på strækningen gennem Silkeborg og over Gudenåen. Der er i pro­jektet benyttet traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linje­føring og længdeprofil ved disse hastigheder.

 

Mindste horisontalradius er 1900 m.

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 30.000 m.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 23.000 m.

Største gradient i længdeprofilet er 35 ‰.

 

For ombygning og forlægning af øvrige stats- og kommuneveje samt anlæg af nye kommuneveje anvendes dimensioneringshastigheder på 50-80 km/t.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejs­anlægget.

 

Tilslutningsanlæg

Der etableres følgende tilslutninger:

 

Funder Kirkevej tilsluttes i et østvendt tilslutningsanlæg mellem Funder og Funder Kirkeby.

 

Viborgvej (rute 52) tilsluttes med et fuldt tilslutningsanlæg nord for Balle Kirkeby.

 

Ny kommunevej, Høje Kejlstrupvej, der anlægges som forbindelse mellem Nordre Højmarksvej og Ebstrup Tværvej (for senere forlængelse) tilsluttes med et fuldt tilslutningsanlæg nord for Nordre Højmarksvej.

 

Hovedlandevej 404, Nordre Ringvej, (rute 15) tilsluttes med østvendte ramper ved motorvejens skæring med den eksisterende hovedlandevej.

 

Århusvej tilsluttes med et fuldt tilslutningsanlæg øst for Gudenåen.

 

Projektet forudsætter, at tværgående veje skærer motorvejen ude af niveau eller afbrydes. Adgang til motorvejen sker i tilslutningsanlæg udformet som 2‑plans-kryds med ensrettede ramper for færdsel til og fra motorvejen.

 

Det bemærkes, at detailprojekteringen kan føre til en anden udformning af tilslutningerne end den viste.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rasteanlæg på strækningen.

 

Ved alle tilslutningsanlæg uden for bystrækningen etableres busstoppesteder efter behov og så vidt muligt samkørselspladser.

 

Tværprofil

Motorvejens kronebredde er 28,00 m, opdelt i en midterrabat på 4,00 m inkl. 2 nødrabatter à 1,00 m, 2 kørebaner à 8,50 m, afstribet med 2 kørespor à 3,75 m og kantbaner à 0,50 m, 2 belagte nødspor à 2,50 m samt 2 yderrabatter à 1,00 m.

 

På den cirka 3 km lange bystrækning i Silkeborg og på broen over Gudenåen reduceres køresporsbredden til 3,50 m svarende til en maksimal tilladt hastighed på 110 km/t. Yderrabatternes bredde øges til 1,50 m, således at den samlede kronebredde også her er 28,00 m.

 

Nord for Silkeborg, hvor motorvejen ligger i en skarp kurve, kan der blive behov for at udvide midterrabatten for at opnå tilstrækkelig oversigt.

 

Ramper til motorvejen udføres med en kronebredde på 10,00 m, opdelt i en kørebane på 4,50 m inkl. 2 kantbaner à 0,50 m, et belagt nødspor à 2,50 m samt 2 yderrabatter à hhv. 2,00 m og 1,00 m.

 

Tværprofiler for veje, der ombygges eller forlægges, forhandles med vejbe­styrelsen inden detailbesigtigelsesforretningen. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

 

Forslag vedrørende cykelstier, naturstier m.v. fremlægges ved detailbesigtigelsesforretningen.

 

 

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer, således at det kan anvendes som landbrugsjord.

 

 

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen dimensioneres som udgangspunkt med en frihøjde på 4,50 meter for veje og 2,50 meter for stier. Silkeborg Kommune har fremsat ønske om at der etableres særlig frihøjde for veje på 4,63 meter og for stier 2,80 meter. Vejdirektoratet tilstræber dette, hvor det er muligt.

 

Støjafskærmning

Der etableres støjskærm/støjvold følgende steder:

 

Langs motorvejens nordside på en strækning øst for Viborgvej af hensyn til kolonihaveområdet Bøgely.

 

Langs vestsiden af motorvejen på strækningen mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupvej ved boligområdet Højmarkstoften.

 

Langs nordsiden af frakørselsrampen til Nordre Ringvej og videre mod øst langs motorvejen frem til overdækningen af hensyn til boligområderne ved Kornvænget.

 

Langs nordsiden af motorvejen øst for Oslovej af hensyn til institutionerne på Stavangervej.

 

Langs sydsiden af motorvejen ved Silkeborg Højskole.

 

Langs begge sider af motorvejen ved passagen af Silkeborg Langsø / Gudenåen og videre gennem Nordskoven af hensyn til de rekreative områder.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af støjskærme.

 

Byggelinjer

Arealerne langs motorvejen og langs øvrige nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 34, stk. 1.

 

Byggelinjerne fastsættes således:

 

Fra motorvejens midte, generelt                                                                     50 m

Fra motorvejens vejskel, hvor der er støttevæg eller overdækning                       15 m

Fra rampens yderste kørebanekant                                                                 35 m

Fra vejskel ved ramper ved Nørreskov Bakke                                                 15 m

Fra hovedlandevejes midte                                                                            25 m

Fra kommunevejes midte                                                                               20 m

Fra rundkørslernes yderste kørebanekant                                                        25 m

 

Ved delt tracé fastsættes byggelinjens afstand normalt fra venstre kørebanekant.

 

Der kan bygges til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med den fremtidige vej.

 

Hvis bygningens jordlinje ikke ligger i samme højde som den fremtidige vej, skal bygningen rykkes så langt tilbage, at afstanden mellem bygningen og byggelinjen svarer til 2 gange højdeforskellen. Hertil kommer den nødvendige bredde til fri passage – mindst 1 meter, jf. vejlovens § 34, stk. 4. Undtaget fra dette er strækninger med støttevæg og overdækning samt rampeanlægget ved Nørreskov Bakke, hvor der ikke er højdetillæg.

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

 

 

Adgangsbegrænsning

Der kan pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs nyanlagte og ombyggede veje.

 

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager, støttevægge m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 m.

 

Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, midlertidige veje (interimsveje), midlertidig tilkørselsrampe, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, for­lægninger af vandløb, ledningsarbejder, jordankre, arkæologiske prøvegravninger og udgravninger m.v.

 

Faunapassager

Placering og udformning sker i samråd med By- og Landskabsstyrelsen, Silkeborg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer vildtets mulighed for passage af motorvejen, såsom ledelinjer, beplantning, mm. Faunapassager må som udgangspunkt ikke anvendes som overkørsel eller overgang for mennesker eller maskiner, herunder til landbrugsdrift.

 

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med By- og Landskabsstyrelsen og Silkeborg Kommune. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

 

Vildthegn

Placering og udformning sker i samråd med By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen.

 

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt hvor vejene åbnes for trafik påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse, i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler.

 

Øvrige forhold

Udgiftsfordeling

I VVM-rapporterne for Forbedret Kombilinjeprojekt, rapport nr. 333 og 334, Vejdirektoratet 2008, er angivet en forlægning af Skægkærvej syd om Skægkær. På anmodning fra Silkeborg Kommune er denne forlægning erstattet med et forslag til anlæg af en ny kommunevej mellem Viborgvej og Sejlingvej, der kaldes Sejling Hedevej (vest).

 

Den udgift, der er medregnet til forlægning af Skægkærvej overføres til anlæg af Sejling Hedevej (vest). Silkeborg Kommune afholder øvrige udgifter til det nye vejanlæg.

 

Vejbestyrelsesforhold

De nuværende hovedlandeveje 404, Ringkøbing – Silkeborg og 403 Århus -Silkeborg på strækningen mellem Funder og Hårup nedklassificeres til kommuneveje.

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

 

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

Mia L. Larsen

 

 

 

Torsdag den 19. november 2009 kl. 8.15 fortsatte forretningen med en besigtigelse af forholdene i marken.

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

Vejdirektoratet og Jordfordelingskontoret var repræsenteret som i går.

Silkeborg Kommune var repræsenteret ved byrådsmedlem Bent Braüner, ingeniør Carsten Møller og byplanlægger Henrik Jensen.

Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Hotel Impala i Silkeborg, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde i går.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En række borgere fremsatte bekymringer for den støj som den kommende motorvej vil medføre. De spurgte bl.a. til, hvordan der foretages støjmålinger til at sikre, at der kan rejses erstatningskrav senere. Vejdirektoratet oplyste hertil, at der ikke foretages egentlige støjmålinger, hverken før eller efter anlæg af motorvejen. I stedet foretages der støjberegninger efter en officielt vedtaget fællesnordisk beregningsmodel, hvor der tages højde for det konkrete terræn, vindforhold, trafikmængde m.v. Dette giver et mere retvisende billede af støjpåvirkningerne på den enkelte ejendom. Med hensyn til støjafskærmning på strækningen oplyste Vejdirektoratet, at der generelt ikke anlægges støjvolde eller opføres støjskærme i det åbne land eller ved enkelt beboelser.

En række borgere fremsatte ønske om, at motorvejen generelt graves så langt ned i terrænet som muligt. Hertil oplyste Vejdirektoratet, at man endnu ikke har foretaget den endelige projektering i terrænet, men helt generelt vil man arbejde for at linjen trykkes så langt ned i landskabet som muligt, særligt under hensyn til den støjreduktion som nedgravning af motorvejen vil betyde.

En række borgere spurgte til, om der etableres cykelsti helt frem til samkørselspladsen ved Funder. Vejdirektoratet oplyste, at der skal ske krydsning af vejen for at komme til samkørselspladsen. Der er ikke planer om etablering af en særlig cykeladgang til samkørselspladsen. Der er i øvrigt etableret stiforbindelse, der forbinder de to samfund på begge sider af den kommende motorvej. Silkeborg Kommune oplyste, at kommunen på sigt ønsker at etablere en cykelsti frem til samkørselspladsen.

Kommissionen drøftede spørgsmålet om etablering af en cykelsti frem til samkørselspladsen indgående. Herefter besluttede kommissionen, at tiltræde det af Vejdirektoratet fremlagte forslag for forbindelse, uden den af kommunen ønskede cykelsti. I den forbindelse henstillede kommissionen til Silkeborg Kommune, at kommunen evt. arbejder for en cykelsti frem til samkørselspladsen i kommunalt regi.

En borger ved Karlshøjvej fremsatte forslag om at Karlshøjvej føres under eller over motorvejen som en stiforbindelse, særligt at hensyn til mulighederne for vandring i naturen. Vejdirektoratet oplyste hertil, at man i den videre projektering af motorvejen vil drøfte forslaget med Silkeborg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Samme borger anførte, at der ikke af det fremlagte projekt fremgår hvor der skal være faunapassager. Disse er vist i VVM-redegørelsen. Hertil oplyste Vejdirektoratet, at faunapassager slet ikke er tegnet ind i projektet endnu, men det vil ske frem til detailbesigtigelsen.

En række borgere ved Øster Bordingvej fremsatte ønsker om en enkeltrettet cykelsti i hver side langs vejen. Vejdirektoratet oplyste hertil, at man vil drøfte det med Silkeborg Kommune, da ønsket også er fremsat af kommunen.

En borger fremsatte ønske om, at motorvejen på strækningen ud for Brunbakkevej flyttes længere mod nord og at der etableres støjdæmpende foranstaltninger i form af støjskærm eller jordvold. Vejdirektoratet oplyste hertil, at linjen ligger som foreslået, da man derved undgår at ramme en regulatorstation længere fremme på strækningen. Vejdirektoratet oplyste endvidere, at der generelt ikke etableres støjdæmpende foranstaltninger for enkeltejendomme, men alene drøftes som en mulighed ved samlede bebyggelser.

To beboere på Sinding Hovvej fremsatte ønske om, at der etableres forbindelse for ejendommene ud til Viborgvej. Silkeborg Kommune oplyste hertil, at det trafiksikkerhedsmæssigt kan være et problem at lave en overkørsel ud til Viborgvej for Sinding Hovvej. Det kræver i hvert fald en grundig undersøgelse. Kommissionen opfordrede kommunen til i dialog med Vejdirektoratet at se på det fremtidige kommunale vejnet i området.

En borger ved Sejlingvej fremsatte forslag om at den planlagte Sejling Hedevej Vest fra Viborgvej til Sejlingvej flyttes nordpå mod Sejling. Forslaget fik stor opbakning fra de øvrige borgere i området. Vejdirektoratet oplyste hertil, at vejen alene er afsat foreløbigt, da man afventer Silkeborg Kommunes stillingtagen til vejens placering. Silkeborg Kommune oplyste, at kommunen først skal være afklaret med, hvad området i øvrigt skal udlægges til – erhverv eller boligområde – førend vejens placering ligger fast.

En anden borger ved Sejlingvej fremsatte ønske om etablering af en cykelsti, hvor Sejlingvej afbrydes af motorvejen. Vejdirektoratet oplyste, at der på nuværende tidspunkt ikke er planer derom, men at man vil tage det med i overvejelserne frem til detailbesigtigelsen.

En række borgere ved Højmarksvænget fremsatte forslag til ændret placering af den planlagte rundkørsel på Nordre Højmarksvej sydvest for motorvejslinjen. De anførte, at der bør tages mere hensyn til beboerne omkring rundkørslen. Vejdirektoratet oplyste, at rundkørslens placering ikke ligger fast, men den skal udføres da det er nødvendigt med en til- og frakørsel til motorvejen på dette sted. Der vil blive arbejdet videre med den nærmere placering og udformning frem til detailbesigtigelsen.

En repræsentant for borgere omkring Høje Kejlstrup fremsatte forslag om at Sejling Hedevej Øst flyttes tættere på motorvejen, da der derved undgås spild af erhvervsareal mellem motorvejen og Sejling Hedevej Øst. Samtidig fremsatte han forslag om, at der etableres en rundkørsel ved Høje Kejlstrupvej/Sejling Hedevej Øst. Vejdirektoratet oplyste, at Sejling Hedevej Østs linje ikke er fastlagt endnu. Vedrørende spørgsmålet om rundkørsel oplyste Vejdirektoratet, at man endnu er ved at undersøge de trafikale forhold og dermed, hvilken kapacitet det pågældende kryds skal kunne klare.

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

Særlige bestemmelser

SILKEBORG KOMMUNE

Motorvejen (st. 21.500 – 38.200)

St. 21.500

Motorvejen forbindes med motorvejen Bording – Funder, der er under anlæg og åbner i 2012.

St. 21.800

Motorvejen krydser en 60 KV højspændings luftledning.

St. 21.900 – 22.200 m.h.s.

Der etableres dobbeltrettet cykelsti langs ny kommunevej, Vestre Højmarksvej, mellem hovedlandevej 404 Skærskovhedevej og kommunevej Funder Kirkevej. Vestre Højmarksvej etableres i projektet Bording – Funder, der åbner i 2012.

Stien føres under hovedlandevej 404, Skærskovhedevej, i tunnel og forbindes med stinettet syd for denne. Mod nord tilsluttes den dobbeltrettede cykelsti det fremtidige stinet langs Funder Kirkevej.

St. 22.200

Funder Kirkevej forlægges mod nordøst og føres over motorvejen. Der etableres et halvt østvendt tilslutningsanlæg udformet som ruderanlæg. Den nordlige rampe tilsluttes Funder Kirkevej i en trebenet rundkørsel, og den sydlige rampe tilsluttes Funder Kirkevej i en firbenet rundkørsel sammen med Vestre Højmarksvej.

Der etableres dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Funder Kirkevej, der føres med over motorvejen på vejbroen. Efter passage af motorvejen går cykelstien fra i sit eget tracé for at krydse Vestre Højmarksvej ude af niveau.

St. 22.300

Hele matr. nr. 3ai Funder By, Funder med minkfarmen eksproprieres.

St. 23.200 – 23.500

Privat fællesvej afbrydes. Der etableres ny grusbelagt vej parallelt med motorvejen på dennes venstre side.

St. 23.500

Kommunevej Nørhedevej føres under motorvejen.

St. 23.800

Der etableres en faunaunderføring for rådyr med en frihøjde på 4 m ved Gammelvorm Plantage.

St. 24.100

Motorvejen krydser en 60 KV højspændings luftledning.

St. 24.400

Motorvejen krydser en 60 KV højspændings luftledning.

St. 24.500

Der etableres en stiunderføring ved Hvinningdal Hede.

St. 24.600

Privat fællesvej afbrydes.

St. 24.600 – 24.800

Ejendommen matr. nr. 1n og 4ak Hviningdal By, Balle totaleksproprieres.

St. 24.700

Der etableres en faunaunderføring for kronvildt med en frihøjde på 6 m i en grusgrav i skovrejsningsområdet i Hvinningdal.

St. 25.200

Privat fællesvej afbrydes.

St. 25.500

Privat fællesvej Karlshøjvej afbrydes.

St. 25.600

Privat fællesvej Karlshøjvej afbrydes.

St. 26.000

Kommunevej Jordkærvej føres under motorvejen.

St. 26.300

Kjellerupstien føres under motorvejen.

St. 26.700

Der etableres en cirka 100 m lang landskabsbro over Fladmose.

St. 27.100

Kommunevej Øster Bordingvej forlægges mod øst og føres over motorvejen.

St. 27.400

Motorvejen krydser en gas stålledning.

St. 27.500

Motorvejen krydser en 60 KV højspændings luftledning.

St. 28.200

Kommunevej Sinding Hovvej afbrydes.

St. 28.200

Motorvejen krydser en gas stålledning.

St. 28.900

Kommunevej Viborgvej (rute 52) forlægges mod vest og føres over motorvejen. Der etableres

fuldt tilslutningsanlæg udformet som et vestvendt B-anlæg. Ramperne tilsluttes Viborgvej i to T-kryds.

Der etableres enkeltrettede cykelstier langs Viborgvej.

St. 29.000

Motorvejen krydser en 60 KV højspændings luftledning.

St. 28.900 – 29.500 m.v.s.

Der etableres ny kommunevej, Sejling Hedevej (vest), parallelt med motorvejen mellem Viborgvej og Sejlingvej. Der anlægges enkeltrettede cykelstier langs Sejling Hedevej.

St. 29.200

Der etableres en cirka 150 m lang landskabsbro over Skægkær Bæk.

Kommunevej Sejlingvej afbrydes.

St. 29.800

Privat fællesvej afbrydes.

St. 30.000

Motorvejen krydser en gas transmissionsledning og en gas stålledning.

St. 30.300

Der etableres en stibro.

St. 30.300

Motorvejen krydser en 60 KV højspændings luftledning.

St. 30.700

Motorvejen krydser en 60 KV højspændings luftledning.

St. 30.700

Motorvejen krydser en gas transmissionsledning.

St. 31.100

Motorvejen krydser en gas stålledning.

St. 31.300

Der etableres en ny kommunevej, Høje Kejlstrupvej, der anlægges som forbindelse mellem Nordre Højmarksvej og Ebstrup Tværvej. Høje Kejlstrupvej tilsluttes Nordre Højmarksvej i en tre-benet rundkørsel og Ebstrup Tværvej i et T-kryds.

Der anlægges enkeltrettede cykelstier langs Høje Kejlstrupvej.

Rundkørslens nærmere placering forelægges for kommissionen ved detailbesigtigelsen.

Høje Kejlstrupvej føres over motorvejen. Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg udformet som et ruderanlæg. Alle ramper tilsluttes Høje Kejlstrupvej som T-kryds forskudt for hinanden.

St. 31.300 m.v.s.

Eksisterende vestlige forløb af privat fællesvej Sejling Hedevej tilsluttes Høje Kejlstrupvej i et T-kryds. Eksisterende østlige forløb af Sejling Hedevej afbrydes ved Høje Kejlstrupvej.

St. 31.300 – 31.900 m.v.s.

Der etableres en ny kommunevej, Sejling Hedevej (øst), der tager sit udgangspunkt i Høje Kejlstrupvej, som den tilsluttes i T-kryds. Sejling Hedevej (øst) forløber parallelt med motorvejen og tilsluttes eksisterende rundkørsel på Nordre Højmarksvej. Der anlægges enkeltrettede cykelstier langs Sejling Hedevej.

 

Hermed afsluttedes denne del af linjebesigtigelsesforretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

Mia L. Larsen

 

 

           Tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 samledes kommissionen igen i Silkeborg Hallerne i Silkeborg for at fortsætte linjebesigtigelsesforretningen i anledning af anlæg af en motorvejsstrækning fra Funder til Hårup, denne dag for så vidt angår delstrækningen st. 31,3 – 38,2, der omfatter strækningens krydsning med Nordre Højmarksvej og frem til strækningens krydsning med Nyløkkevej.

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, samt Finn Nielsen, Århus og Niels Wind-Friis, Vamdrup, der af kommissarius er udtaget fra listen over kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

Som repræsentanter for Silkeborg Kommune tiltrådte igen byrådsmedlem Bent Braüner og teknik- og miljøchef Søren Peter Sørensen kommissionen.

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels K. Nielsen var mødt påny.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle T. Johansen og fuldmægtig, cand.jur. Anders Westergaard

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet: projektchef Søren Andersen, projektleder Carsten Sandgaard, ingeniør Morten Bendsen, ingeniør Lene Mikkelsen, ingeniør Jørgen Nielsen, landinspektør Kenneth Holme Poulsen, landinspektør Jeanne Norre Bak Mikkelsen, landinspektør Charlotte Weiss Petersen, teknisk assistent Dorte Andersen og teknisk assistent Birgitte Honar.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Morten Bendsen gjorde rede for projektet på samme måde, som under forretningen i forrige uge den 18. november 2009. Der henvises til protokollatet derfra (foran side 2-11).

           De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter mulighed for at udtale sig.

Herefter afsluttedes mødet.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

/Helle Johansen

Anders Westergaard

 

 

Onsdag den 25. november 2009 kl. 8.15 fortsatte forretningen med en besigtigelse af forholdene i marken.

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

Vejdirektoratet var repræsenteret som i går.

Kommunen var repræsenteret som i går, og herudover mødte fuldmægtig Dorte Ringgård Jensen fra Byplanlægningskontoret.

Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Hotel Impala i Silkeborg, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde i går.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En række borgere rejste spørgsmål vedrørende støj fra den kommende motorvej, herunder vedrørende opstilling af støjskærme og mulighed for støjvolde. Anlægsmyndigheden oplyste, at spørgsmålet vedrørende den nærmere udformning af projektet til imødegåelse af støj fra den kommende motorvej vil blive udarbejdet i forbindelse med den kommende detailbesigtigelse, hvor spørgsmålene vedrørende støj vil være afklaret. Vejdirektoratet oplyste supplerende, at man på nuværende tidspunkt forestår udarbejdelse af støjberegninger på projektet. I forlængelse heraf fremkom en borger med spørgsmål til den aktuelle støjgrænse, idet denne har ændret sig fra 55 dB(A) til 58 dB(A). Vejdirektoratet oplyste, at der er indført en ny støjberegningsmodel, og at det oplevede støjniveau i den gamle model på 55 dB(A) svarer til det oplevede støjniveau på 58 dB(A) i den nye skala. Konkret spurgte nogle ejere til opførelsen af støjskærme ved Højmarkstoften. Vejdirektoratet oplyste i den forbindelse, at spørgsmålet vedrørende støjskærme og disses placering ikke er endeligt afklaret, men vil blive klarlagt frem til og fremlagt ved detailbesigtigelsen.

En borger fremkom med spørgsmål til hastighedsbegrænsninger på motorvejen gennem Silkeborg by, og herunder om det kan forventes at der bliver en begrænsning på 90 km i timen. Vejdirektoratet oplyste, at for så vidt angår strækningen gennem Silkeborg by, vil hastigheden blive 110 km i timen.

En række borgere fremkom med anmodning om, at Gødvad Bakke tilsluttes Kornvænget, således der skabes adgang for trafik med biler ad denne vej. Vejdirektoratet oplyste, at man er indstillet på at undersøge mulighederne for at skabe en sådan tilslutning. Kommissionen drøftede spørgsmålet og traf beslutning om, at der skal etableres en forbindelse mellem Gødvad Bakke og Kornvænget, således der bliver passage for kørende trafik.

En række borgere fremkom med anmodning om, at der etableres tilslutninger til den forlagte Østre Ringvej, således der etableres tilslutning mellem Gødvad Bakke og forlagt Østre Ringvej, og mellem Bavnehøjvej og forlagt Østre Ringvej samt at der etableres en forbindelsesvej mellem Randersvej og Nørreskov Bakke. Som begrundelse blev anført, at tilslutningerne ved Bavnehøjvej og Gødvad Bakke kunne anvendes af beboelsesområdet liggende nord for den kommende motorvej, mens tilslutningen mellem Randersvej og Nørreskov Bakke kunne anvendes af den noget tungere trafik til erhvervsområdet beliggende nord for Østre Ringvej og øst for Nørreskov Bakke. På denne måde vil beboelsesområdet kunne friholdes for den tunge erhvervstrafik. Det blev i den forbindelse oplyst, at Gødvad Bakke anvendes af cyklister i stort antal, idet denne er en forbindelsesvej til gymnasiet. Vejdirektoratet oplyste, at det ikke er hensigtsmæssigt trafikmæssigt med mere end en tilslutning fra det pågældende område til den forlagte Østre Ringvej, og at det i den forbindelse findes mest hensigtsmæssigt at fastholde det foreslåede. Vejdirektoratet oplyste yderligere, at man er indstillet på at undersøge forslaget vedrørende Randersvejs tilslutning til Nørreskov Bakke, men at dette må komme an på en trafikberegning af belastningen i området, og at kommission opfordres til at træffe beslutning om at henstille til, at Vejdirektoratet og kommunen sammen arbejder med muligheden for at skabe en sådan tilslutning. Silkeborg Kommune oplyste i den forbindelse, at der fra kommunens side er et ønske om en forbindelse mellem Randersvej og Nørreskov Bakke, idet man fra kommunen har haft som en forudsætning, at der etableres to adgangsveje til det pågældende område nord for den kommende motorvej, således både ved en adgangsvej til den forlagte Østre Ringvej og til Nørreskov Bakke. Kommissionen diskuterede spørgsmålet indgående og traf afgørelse om, at projektet fastholdes for så vidt angår forbindelsesvejen til den forlagte Østre Ringvej, idet kommissionen lod indgå, at der er truffet afgørelse om at skabe forbindelse mellem Gødvad Bakke og Kornvænget. Der etableres således ikke en tilslutning af Gødvad Bakke til forlagt Østre Ringvej. Vedrørende en forbindelsesvej mellem Randersvej og Nørreskov Bakke traf kommissionen afgørelse om, at der skal etableres en forbindelsesvej.

En borger rejste spørgsmål vedrørende lukning af Lillehøjvej ud mod Nørreskov Bakke. Borgeren oplyste, at der er erhvervsejendomme på Lillehøjvej, og at en lukning af denne ud mod Nørreskov Bakke vil medføre, at adgangsforholdene for kunderne besværliggøres, og at dette i sidste ende kan betyde at erhvervsvirksomhederne må lukke, da man kan frygte for at kundestrømmene ændres, således kunderne søger andre steder hen. Vejdirektoratet oplyste i den forbindelse, at der er mange tilslutningsveje til Nørreskov Bakke på strækningen, og at det er nødvendigt at lukke nogle af disse tilslutninger, og at denne er fundet hensigtsmæssig at lukke. Vejdirektoratet oplyste videre i den forbindelse, at det skønnes at der bliver gode adgangsforhold til Lillehøjvej ved forlægningen af Lillehøjvej samt med tilslutningen til Kastaniehøjvej. Silkeborg Kommune oplyste, at det trafiksikkerhedsmæssigt forekommer fornuftigt at lukke Lillehøjvej, idet man i modsat fald vil få 2 tilkørsler til Nørreskov Bakke indenfor en relativt kort strækning (Lillehøjvej og Kastaniehøjvej). Efter en indgående diskussion af spørgsmålet traf kommissionen afgørelse om, at projektet fastholdes på dette punkt således Lillehøjvej lukkes ud mod Nørreskov Bakke.

En række borgere rejste spørgsmål om Frichsvejs forlægning. Således blev det af en del borgere pointeret, at Vejdirektoratet har ændret projektet i forbindelse med linjebesigtigelsen, således at en tidligere angiven overførsel af Frichsvej over motorvejen nu er ændret, så Frichsvej afskæres i forhold til motorvejen og forlægges mod nord og tilsluttes Thrigesvej. Det blev i den forbindelse påpeget af en borger, at det af anlægslovens bemærkninger er angivet, at der skal ske overføring af Frichsvej over motorvejen. Det blev på denne baggrund foreslået, at fastholde det oprindelige projekt og føre Frichsvej over motorvejen, således at Frichsvej føres ud i Kejlstrupvej syd for den kommende motorvej. Det blev alternativt foreslået, at Frichsvej føres over motorvejen men således, at Frichsvej føres vinkelret på den kommende motorvej. Herudover fremkom forslag om, at Frichsvej afskæres og forlægges, således at Frichsvej følger motorvejen på den nordlige side mod vest og munder ud i Kejlstrupvej på den nordlige side af motorvejen. Som begrundelse for de fremkomne forslag blev det oplyst, at der opleves en stor trafikmængde på Nordre Højmarksvej nu, og såfremt man forlægger Frichsvej som foreslået, vil dette medføre, at Nordre Højmarksvej skal aflaste trafikken fra både Frichsvej og Thrigesvej. Det blev i den forbindelse oplyst, at der foreligger trafikmålinger på Frichsvej og Thrigesvej, og efter det oplyste passerer omkring 1.000 biler Thrigesvej (årsdøgnstrafik), mens tallet efter det oplyste er 1.029 på Frichsvej (årsdøgnstrafik). Det blev videre oplyst, at området i dag fungerer som et serviceområde, og såfremt Frichsvej afskæres og forlægges som foreslået, vil området miste sin karakter som et egentligt serviceområde og i stedet komme til at henligge som et erhvervsområde. Endelig blev det påpeget, at der i området er en judoklub samt en kirke, og at disse har mange medlemmer som skal til og fra området, og at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at disse skal igennem et erhvervsområde for at kunne komme frem. Det blev videre i denne forbindelse påpeget, at Jyske Bank har en afdeling i området, og at der er cirka 400-500 medarbejdere, og at disse vil skulle igennem erhvervsområdet, hvis Frichsvej afskæres. Silkeborg Kommune oplyste, at det er af stor betydning, at Frichsvej får en direkte forbindelse til Kejlstrupvej, og om dette bliver ved en overføring over motorvejen eller en forlægning mod nord langs med motorvejen med tilslutning til Kejlstrupvej på denne nordlige side af motorvejen, er underordnet. Det vigtige er, at forbindelsen etableres. Vejdirektoratet oplyste, at det er den umiddelbare opfattelse, at Thrigesvej vil kunne aflast den trafikbelastning, der må forventes at komme, hvis Frichsvej forlægges med tilslutning til Thrigesvej som foreslået, og at der etableres et reguleret kryds. At Vejdirektoratet har ændret det oprindeligt skitserede vedrørende en overføring over motorvejen, skal ifølge Vejdirektoratet ses som et forslag til linjeføringen, og Vejdirektoratet oplyste, at der er lydhørhed og vilje til at arbejde med alternative forslag. Vedrørende en forlægning på den nordlige side af motorvejen af Frichsvej oplyste Vejdirektoratet, at man ikke har arbejdet med denne model. Vejdirektoratet oplyste, at det ikke findes hensigtsmæssigt med en tilslutning til Kejlstrupvej umiddelbart før en bro, idet dette vil medføre dårlige oversigtsforhold og således en fare for trafiksikkerheden. Vedrørende forslaget med at føre Frichsvej over motorvejen, således at dette sker vinkelret på den kommende motorvej oplyste Vejdirektoratet, at dette vil medføre store jordpåfyldninger, idet der forefindes store dalsænkninger på den sydlige side af motorvejen. Skal der ske en overføring, er denne nødt til at være i det tracé som tidligere er foreslået. Efter en meget indgående drøftelse i kommissionen traf denne afgørelse om, at Frichsvej føres over motorvejen som angivet under pkt. 4.6 i bemærkningerne til anlægsloven.

En borger fremkom med bemærkninger til Søholt Parkvejs forløb, herunder hvorvidt det er muligt at føre vejen nord om idrætsanlægget, således at vejen følger motorvejen på dennes sydlige side og mod syd af Platanvej. Efter en drøftelse af spørgsmålet traf kommissionen afgørelse om, at anlægsmyndigheden undersøger mulighederne for vejføringen syd eller nord om atletikstadionet.

Vejdirektoratet fremkom med et forslag til ændring af projektet vedrørende linjeføringen i Nordskoven (st. ca. 36.2 til st. ca. 38.8). Vejdirektoratet fremlagde i den forbindelse tegning nr. 6620-1212 vedrørende ændringerne. Som begrundelse for ændringerne, der blandt andet vil medføre at motorvejen forlægges cirka 30 meter mod nord i forhold til det oprindeligt fremlagte, oplyste Vejdirektoratet, at disse er begrundet i et naturhensyn. Forlægningen vil formindske arealet mellem motorvejen og landevejen, et areal, der efter det oplyste fra Skov- og Naturstyrelsen, ejeren af Nordskoven, ikke vil kunne bruges efter sit formål og derfor skal begrænses mest muligt ud fra et naturhensyn. Herudover vil højdeprofilen på motorvejen kunne sænkes lidt, idet man med den nye foreslåede linjeføring vil kunne undgå Gundeskol, en naturlig forhøjning i landskabet. Skov- og Naturstyrelse oplyste, at med den nye linjeføring vil naturområdet i Gudenådalen kunne bibeholdes og at den nye linjeføring vil være god for dyrelivet i området. Der skal i den forbindelse henvises til mail af 30. oktober 2009, fra Ole Juul Andersen, Skov- og Naturstyrelsen, vedrørende projektændringen. Kommissionen drøftede den forslåede ændring og traf afgørelse om, at ændringen vedtages som foreslået af Vejdirektoratet.

En række borgere fremkom med spørgsmål vedrørende hævelsen af Skærbækvej. Vejdirektoratet oplyste i den forbindelse, at vejen hæves, men at Vejdirektoratet vil forsøge at trykke vejen så meget som muligt.

 

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt med ændringer og fastsatte følgende:

Særlige bestemmelser

St. 31.800

Kommunevej Nordre Højmarksvej føres over motorvejen.

St. 31.800 – 32.000 m.h.s.

Der etableres støttevægge langs boligområdet Højmarkstoften.

St. 31.900 m.v.s.

Den nordlige del af kommunevej Kejlstrupvejs tilslutning til Nordre Højmarksvej (nord for rundkørslen) nedlægges som vej men opretholdes som stiforbindelse.

St. 32.000

Kommunevej Kejlstrupvej føres over motorvejen.

St. 32.200

Kommunevej Frichsvej føres over motorvejen.

St. 32.400

Motorvejen krydser en 60 KV højspændings luftledning.

St. 32.400

Der etableres en faunabro i Dyrehaven.

St. 32.700

Der etableres en stibro i Dyrehaven.

St. 32.900

Kommunevej Kastaniehøjvej afbrydes.

St. 32.900 – 35.000 m.b.s.

Der etableres støttevægge.

St. 33.200

Kommunevej Lillehøjvej afbrydes og forlægges i to dele mod nord. Lillehøjvej fra vest hæves og føres over motorvejen til tilslutning med Kastaniehøjvej. Lillehøjvej fra øst hæves og tilsluttes Lillehøjvej fra vest i et T-kryds umiddelbart øst for dennes krydsning med motorvejen.

St. 33.500

Kommunevej Nørreskov Bakke føres over motorvejen.

St. 33.500 m.v.s.

Kommunevej Lillehøjvej lukkes ved kommunevej Nørreskov Bakke.

St. 33.500 – 35.000 m.v.s

Hovedlandevej 404, Østre Ringvej, forlægges på strækningen mellem kommunevej Nørreskov Bakke og kommunevej Oslovej til et forløb nord for motorvejen. Forlagt Østre Ringvej tilsluttes Nørreskov Bakke i et T-kryds.

St. 33.500 – 34.300

Hovedlandevej 404, Nordre Ringvej, tilsluttes motorvejen i et halvt østvendt tilslutningsanlæg. Den vestgående rampe føres over motorvejen som fly-over og tilsluttes hovedlandevej 404, Nordre Ringvej, i eksisterende signalanlæg ved kommunevej Nørreskov Bakke / Ansvej. Den østgående rampe tager sit udgangspunkt i samme signalanlæg og føres i tracé for eksisterende hovedlandevej 404, Østre Ringvej, frem til motorvejen.

St. 33.500 m.v.s.

Kommunevej Randersvej afbrydes ved forlagt hovedlandevej 404 Østre Ringvej.

Der etableres forbindelsesvej mellem Randersvej og Nørreskov Bakke.

St. 33.600 m.v.s.

Kommunevej Bavnehøjvej afbrydes ved forlagt hovedlandevej 404 Østre Ringvej.

St. 34.000 m.v.s.

Der etableres ny forbindelsesvej mellem kommunevej Bavnehøjvej og forlagt hovedlandevej 404 Østre Ringvej.

St. 34.100 m.v.s.

Kommunevej Kornvænget lukkes ved forlagt hovedlandevej 404 Østre Ringvej.

Kommunevej Gødvad Bakke opretholdes med forbindelse til kommunevej Kornvænget.

St. 34.300 – 34.600

Der etableres en 300 meter overdækning af motorvejen ud for boligområdet Gødvad Bakke.

St. 34.600 m.v.s.

Kommunevej Oslovej tilsluttes forlagt hovedlandevej 404 Østre Ringvej.

St. 34.600 – 34.900 m.h.s.

Kommunevej Søholt Parkvej føres over motorvejen. Forslag om videre vejføring syd eller nord om atletikstadion fremlægges ved detailbesigtigelsen.

St. 35.400 – 35.700

Der etableres en cirka 350 m lang landskabsbro over Gudenåen / Silkeborg Langsø. Trækstien på Gudenåens vestside og tilsvarende sti på åens nordside føres med under landskabsbroen.

St. 35.600 m.v.s.

Det sydøstlige brofæste på nuværende ringvejsbro, hovedlandevej 404, Østre Ringvej, ombygges så der etableres en underført banket langs åløbet for oddere.

 

St. 35.700

Langsøstien føres under motorvejen.

Under eksisterende hovedlandevej 404, Østre Ringvej, etableres en faunatunnel.

St. 36.000 – 36.100

Kommunevej Århusvej forlægges mod øst og føres over motorvejen. Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg udformet som et ruderanlæg. Ramperne tilsluttes Århusvej i to firbenede kryds.

Århusvej afsluttes i en ny firbenet rundkørsel ved hovedlandevej 403, Linåvej, hovedlandevej 404, Østre Ringvej, og kommunevej Skærbækvej. Rundkørslen er placeret øst for eksisterende firbenede kryds.

Der etableres dobbeltrettede cykelstier i eget tracé udenom tilslutningsanlægget. Stierne føres alle steder under ramper og motorvej i tunneller.

St. 36.000 m.v.s.

Hovedlandevej 404, Østre Ringvej, forlægges mod øst til tilslutning med ny rundkørsel.

St. 36.100 m.v.s.

Kommunevej Skærbækvej forlægges mod øst til tilslutning med ny rundkørsel.

St. 36.100 – 37.200 m.v.s.

Hovedlandevej 403, Linåvej, forlægges mod nord til tilslutning med ny rundkørsel.

St. 36.300

Gjernstien føres under motorvejen og hovedlandevej 403, Linåvej.

St. 36.900

Skovvej / sti afbrydes.

St. 37.100

Skovvej / sti afbrydes.

St. 37.300

Der etableres en cirka 500 m lang landskabsbro i Nordskoven.

St. 38.000

Der etableres en faunabro over motorvejen.

St. 38.200

Motorvejen forbindes med motorvejen Hårup – Låsby, der er under projektering og åbner i 2015.

 

Kommissarius anmodede anlægsmyndigheden om til den kommende detailbesigtigelsesforretning at undersøge mulighederne for at gennemføre en jordfordeling til afhjælpning af de landbrugsmæssige gener ved motorvejsanlægget.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                                                      Leif Hansen

Niels Wind-Friis                                                                                Finn Nielsen

/Anders Westergaard

Helle Johansen

Udskriftens rigtighed bekræftes

Anders Westergaard