Motorvejen Hårup – Låsby besigtigelsesforretningen den 25. og 26. januar samt den 1., 2. og 3. februar 2011

 

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN HÅRUP – LÅSBY

(Detailbesigtigelsesforretningen den 25. og 26. januar samt

den 1., 2. og 3. februar 2011)

6. hæfte

 

 

Tirsdag den 25. januar 2011 kl. 8.00 samledes kommissionen på Låsby Kro, Hovedgaden 49, Låsby for at afholde en detailbesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af motorvejen Hårup – Låsby.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, og tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, samt Finn Nielsen, Århus, og Kaj Wisti Lassen, Farsø, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Silkeborg Kommune mødte Carsten Møller og Karina Due.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kristian Nielsen mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Rune Gregersen.

 

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet: projektchef Søren Andersen, projektleder Carsten Sandgaard, landinspektør Kirsten Friis-Christensen, ingeniør Elisabeth Helms, ingeniør Signe Hedegaard, afvandingsingeniør Hanne Breinholm, tilsynsleder Anders Waren Larsen og teknisk assistent Gurli Wendt.

 

For Jordfordelingskontoret: landinspektør Niels Otto Haldrup.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Motorvejsstrækningen Funder – Låsby udgør en del af rute 15, der forløber fra Ringkøbing til Aarhus. Strækningen udføres i henhold til lov nr. 280 af 2. maj 1990, og anlægget af vejen udføres i henhold til lov nr. 344 af 6. maj 2009.

 

Etape 6625 er behandlet ved linjebesigtigelsen den 2. og 3. februar 2010.

 

Med henvisning til det ved linjebesigtigelsen besluttede, fremlægger Vejdirektoratet følgende projektændringer:

 

Tilslutning af Ny kommunevej ved Hårup (skærende med motorvejen) til hovedlandevej Linåvej er flyttet ca. 150 m mod øst.

 

Landskabsbroen ved Korskær Bæk er forlænget fra 100 m til 130 m.

 

Stiunderføring ved Skovsrodvej er flyttet ca. 130 m mod øst.

 

Ny kommunevej ved Låsby er flyttet ca. 100 m mod vest.

 

Rundkørslen ved hovedlandevej Hovedvejen ved Låsby etableres firbenet i stedet for trebenet. Kommunevej Gl. Silkeborgvej mellem Flensted og Låsby nedlægges ikke som vej, men tilsluttes rundkørslen. Rundkørslen er flyttet ca. 100 m mod sydvest.

 

Myndighedsgodkendelser

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har Miljøcenter Århus i brev af 1. oktober 2010 godkendt projektet på baggrund af en række vilkår.

 

Miljøcenter Århus har i brev af 1. oktober 2010 vedrørende etape 6620 Funder – Hårup godkendt projektet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 for så vidt angår faunabro i st. 38.060.

 

I brev af 7. oktober 2010 har Silkeborg Kommune givet dispensation jf. Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 fra § 3, beskyttede områder på vilkår, der fremgår af dispensationen.

 

I brev af 14. september 2010 har Skanderborg Kommune givet dispensation jf. Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 fra § 3, beskyttede områder på vilkår, der fremgår af dispensationen.

 

I brev af 23. juni 2010 har Silkeborg Kommune udtalt sig om nedlæggelse af eksisterende skovstier til Nordskoven, eksisterende skovsti fra Linåvej og privat fællesvej Nylykkevej i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 26a. Kommunen har ingen indvendinger mod at skovstien fra Linåvej afbrydes. Kommunen har under hensynstagen til, at skovstierne til Nordskoven og den private fællesvej Nylykkevej opretholdes via nye stier og ny adgangsvej, ingen indvendinger mod, at skovstierne til Nordskoven og den private fællesvej Nylykkevej afbrydes.

 

I brev af 22. november 2010 og e-mail af 20. december 2010 har Skanderborg Kommune udtalt sig om nedlæggelse af privat fællesvej Hovedvejen til Korskær og adgangsvejen til Flensted Krat i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 26a. Kommunen har under hensynstagen til, at adgangsvejen til Flensted Krat opretholdes via ny adgangsvej, ingen indvendinger i mod, at den eksisterende adgangsvej til Flensted Krat nedlægges. Kommunen har ingen indvendinger i mod, at privat fællesvej Hovedvejen til Korskær nedlægges.

 

I forbindelse med etablering af broarbejdsplads har Skanderborg Kommune i breve af 11. og 12. oktober 2010, jf. Vandløbslovens kapitel 10 og § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. meddelt tilladelse til etablering af henholdsvis en permanent og en midlertidig overkørsel over Korskær Bæk på vilkår, der fremgår af tilladelserne.

 

Skanderborg Kommune har i brev af 4. juni 2010 meddelt de nødvendige dispensationer fra Museumslovens § 29 a.

 

Silkeborg Kommune har i brev af 3. juni 2010 meddelt de nødvendige dispensationer fra Museumslovens § 29 a.

 

I brev af 24. september 2010 har Skanderborg Kommune meddelt udledningstilladelse i medfør af § 28 i miljøbeskyttelsesloven.

 

I brev af 2. november 2010 har Silkeborg Kommune meddelt udledningstilladelse og nedsivningstilladelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28 og § 19.

 

Vandsynsprotokollen er under udarbejdelse jf. Vandløbslovens § 64, stk. 2.

 

I breve af hhv. 13. september og 15. november 2010 har Silkeborg og Skanderborg Kommuner udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 16.

 

I brev af 10. november 2010 har FødevareErhverv (under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) udtalt sig, herunder om hensyn til jordkvalitet og om gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2.

 

Tegningsoversigt

Tegn.nr. Rev. Mål Emne og stationering
6625-1007 1:30.000 Detailbesigtigelse – Oversigtsplan

Station: 38.030 – 50.530

6625-3006 1:4000 Oversigtsplan, Ejendomsforhold

Station: 38.030 – 41.700

6625-3007 1:4000 Oversigtsplan, Ejendomsforhold

Station: 41.400 – 44.400

6625-3008 1:4000 Oversigtsplan, Ejendomsforhold

Station: 43.800 – 47.600

6625-3009 1:4000 Oversigtsplan, Ejendomsforhold

Station: 47.060 – 50.600

       
Projektmappen:      
6625-1003 1:4000 Detailbesigtigelse  –  Plan

Station: 38.030 – 42.000

6625-1004 1:4000 Detailbesigtigelse  –  Plan

Station: 42.000 – 46.000

6625-1005 1:4000 Detailbesigtigelse  –  Plan

Station: 46.000 – 50.530

6625-2003 1:400/1:4000 Detailbesigtigelse  –  Længdeprofil

Station: 38.030 – 42.000

6625-2004 1:400/1:4000 Detailbesigtigelse  –  Længdeprofil

Station: 42.000 – 46.000

6625-2005 1:400/1:4000 Detailbesigtigelse  –  Længdeprofil

Station: 46.000 – 50.530

6625-2008 1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Ramper ved Borgdalsvej

6625-2009 1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Ramper ved Rasteanlæg

6625-2010 1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Ramper ved Hammelvej

6625-12001 1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Tilslutn. til Forlagt Nyløkkevej, Forlagt Nyløkkevej, Borgdalsvej Nord, Borgdalsvej Midt, Borgdalsvej Syd og Linåvej Nord

6625-12002 1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Dobbeltrettet sti ved Borgdalsvej og Nye kommuneveje ved Hårup

6625-12003 1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Forlagt Anebjergvej, Forlagt Lavenvej og Forlagt Mollerupvej

6625-12004 1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Forlagt Skovsrodvej, Forlagt Lysmosevej, Dobbeltrettet sti ved Skovsrodvej og Lergravvej

6625-12005 1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Forlagt Hovedvejen, Forlagt Flensted Byvej, Forlænget Kiltorn og Forlagt Gl. Silkeborgvej

6625-12006 1:400/1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Ny kommunevej ved Låsby, Dobbeltrettet sti ved Søndergade, Randersvej Nord og Randersvej Syd

6625-7001 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

4 – sporet motorvej (28 m) med 2 m midterrabat

6625-7002 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Enkeltsporet rampe

6625-17001 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Linåvej Nord, Forlagt Borgdalsvej Nord og Forlagt Borgdalsvej Midt

6625-17002 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Forlagt Borgdalsvej Syd, Rundkørsler og nye kommuneveje ved Hårup

6625-17003 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Forlagt Anebjergvej, Forlagt Mollerupvej, Forlagt Lavenvej, Forlagt Hovedvejen og Forlagt Flensted Byvej

6625-17004 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Stier, Forlagt Gl. Silkeborgvej, Ny Kommunevej ved Låsby og Forlænget Kiltorn

6625-17005 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Randersvej Syd, Randersvej Nord, Adgangsveje og Private fællesveje

 

Projektbeskrivelse

Strækningen

Linjeføringen for motorvejen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Der er følgende ændringer og tilføjelser på det øvrige vejnet:

 

Der er tilføjet en ombygning af Linåvej Nord, nord for krydset ved Borgdalsvej.

 

Dobbeltrettet sti ved Forlagt Borgdalsvej forlægges mod øst nord for frakørselsrampe NØ i stedet for at forløbe langs Borgdalsvej Nord.

 

Der er tilføjet en ombygning af krydset kommunevej Skovsrodvej/kommunevej Lysmosevej.

 

Der er tilføjet en rundkørsel på kommunevej Randersvej.

 

Faunapassagen i st. 38.060 er overført fra etape 6620 Funder – Hårup.

 

Der er tilføjet faunapassager i st. 40.760 og 44.050.

 

Dimensioneringshastighed

Dimensioneringshastigheden er overensstemmende med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer til motorvejens tracéringselementer:

 

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 11.620 m.

Største gradient i længdeprofilet er 29,37 ‰.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejsanlægget. Vandsynsforretninger er – i overensstemmelse med vand­løbslovens bestemmelser – afholdt inden detailbesigtigelsen, og vandsynsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nødsporskanter og opsamling via trug i midterrabat, således at alt overfladevand ledes til lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde. Omlagte hovedlandeveje og kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Tilslutninger

Tilslutningsanlæggenes placering er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Sideanlæg

Placeringen af rasteanlæg er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Placeringen af samkørselspladser er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Tværprofil

Tværprofilerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af afsnittet Særlige bestemmelser.

 

 

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Fritrumsprofilerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Støjafskærmning

Placering af støjafskærmning er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Byggelinjer

Byggelinjerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne, undtaget herfra er Skovsrodvej og Lysmosevej ved ombygning af T-kryds, hvor der ikke pålægges nye byggelinjer.

 

Fri oversigt

Pålæg af servitut om fri oversigt er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Adgangsbegrænsning

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer og tilføjelser:

 

På følgende strækninger, hvor vejanlægget forløber gennem et efter Naturbeskyttelseslovens § 3 registreret område, eksproprieres ikke midlertidigt areal langs de nye vejarealer:

 

 • – St. ca. 38.3 – 38.5 langs motorvejens nordlige side ved søer.
 • – St. ca. 39.9 – 40.0 ved overdrev. Ny kommunevej ved Hårup (parallel med motorvejen) krydser et nyregistreret overdrev på matr.nr. 21b Hårup By, Linå. Desuden berører motorvejens sydlige skråning den nordlige spids af samme overdrevsareal
 • – St. ca. 41.4 – 41.7 ved hede. Motorvejen krydser et nyregistreret hedeareal på matr.nr. 60b Linå By, Linå.
 • – St. ca. 41.9 – 42.0 ved overdrev. Motorvejen krydser et nyregistreret overdrev på matr. nr. 4h og 60c Linå By, Linå
 • – St. ca. 45.85 v.s. ved overdrev langs Bjergbæk. Motorvejen krydser et overdrev.
 • – St. ca. 43.0 ved sø ved Forlagt Lavenvej på matr.nr. 14m Linå By, Linå.

 

Faunapassager

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes mulighed for passage af motorvejen, såsom ledelinjer, beplantning, mm. Faunapassager må ikke anvendes som overkørsel eller overgang for mennesker eller maskiner, herunder til landbrugsdrift.

 

Placering og udformning fremgår af afsnittet “Særlige bestemmelser”.

 

Erstatningsbiotoper

Der skal etableres erstatningsbiotoper. Overordnet placering er sket i samråd med Miljøcenter Århus. Skanderborg og Silkeborg kommuner kontaktes med henblik på endelig placering og udformning. Der pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

 

Vildthegn og paddehegn

Der opsættes vildthegn på følgende lokaliteter:

 • – Fra den vestlige etapegrænse til Forlagt Anebjergvej
 • – Ved faunapassager for hjortevildt
 • – Omkring rasteanlæg
 • – Ved Flensted Krat ved Låsby

 

 

Der opsættes paddehegn på følgende lokaliteter:

 • – Ved eksisterende søer ved Nyløkkevej
 • – Ved faunapassage i dæmning vest for eksisterende Lavenvej
 • – Ved Bjergbæk og Korskær Bæk
 • – Ved Flensted Krat (h.s.)

 

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Øvrige forhold

Udgiftsfordeling

Vejanlægget på den aktuelle strækning projekteres og anlægges af Vejdirektoratet.

 

Undtaget herfra er udgifterne til anlæg af en dobbeltrettet sti langs vestsiden af Forlagt Anebjergvej, fra den bymæssige bebyggelse i Linå til Forlagt Lavenvej syd for motorvejen, idet Silkeborg Kommune bidrager til afholdelse af anlægsudgiften med en tredjedel af ca. 1,0-1,2 mio. kr., i alt ca. 300-400.000 kr., når stien er udført.

 

Ligeledes er udgifterne til anlæg af enkeltrettet stier langs Randersvej, fra Dobbeltrettet sti ved Søndergade til og med Rundkørsel ved Randersvej, undtaget herfra, idet Skanderborg Kommune afholder merudgiften til anlæggelse af stier i eget tracé, frem for anlæggelse af cykelbaner.

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejbestyrelsesforholdene er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandsløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

 

Jordfordeling

For den omhandlede motorvejsstrækning er der delvis udarbejdet forslag til jordfordeling. Der arbejdes videre med jordfordelingen frem til ekspropriationsforretningerne.

 

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer m.v. er opnået bindende tilbud fra lodsejere om, at de vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, der fastsættes af ekspropriationskommissionen.

 

I jordfordelingen indgår desuden arealer fra ejendomme, der tidligere er eksproprieret i deres helhed.

 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 31. december 2012.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne. Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Låsby Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved det indledende møde.

 

De væsentligste bemærkninger samt kommissions beslutninger fremgår under sidste dagen i protokollen.

 

Hermed afsluttedes mødet.

 

Mette Plejdrup Nielsen

/Rune Gregersen

 

Onsdag den 26. januar 2011 kl. 8.00 fortsattes forretningen på Låsby Kro, Hovedgaden 49, Låsby.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte: projektleder Carsten Sandgaard, landinspektør Kirsten Friis-Christensen, ingeniør Elisabeth Helms, ingeniør Signe Hedegaard, afvandingsingeniør Hanne Breinholm, tilsynsleder Anders Waren Larsen og teknisk assistent Gurli Wendt.

 

Jordfordelingskontoret var repræsenteret som i går.

 

For Silkeborg Kommune mødte Carsten Møller og Kjeld Aagaard Kjærulf.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som ved gårdsdagens forretning.

 

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne. Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Låsby Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved det indledende møde.

 

De væsentligste bemærkninger samt kommissions beslutninger fremgår under sidste dagen i protokollen.

 

Hermed afsluttedes mødet.

 

Mette Plejdrup Nielsen

/Rune Gregersen

 

Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 8.00 fortsattes forretningen på Låsby Kro, Hovedgaden 49, Låsby.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i sidste uge.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte: projektleder Carsten Sandgaard, landinspektør Kirsten Friis-Christensen, ingeniør Elisabeth Helms, ingeniør Rikke Smed, tilsynsleder Anders Waren Larsen og teknisk assistent Gurli Wendt.

 

Jordfordelingskontoret var repræsenteret som i sidste uge.

 

Silkeborg Kommune mødte ved Carsten Møller.

 

Skanderborg Kommune mødte ved Herdis Jensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som ved sidste uges forretning.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne. Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Låsby Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved det indledende møde.

 

De væsentligste bemærkninger samt kommissions beslutninger fremgår under sidste dagen i protokollen.

 

Hermed afsluttedes mødet.

 

Mette Plejdrup Nielsen

/Rune Gregersen

 

Onsdag den 2. februar 2011 kl. 8.00 fortsattes forretningen på Låsby Kro, Hovedgaden 49, Låsby.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte: projektleder Carsten Sandgaard, landinspektør Kirsten Friis-Christensen, ingeniør Elisabeth Helms, biolog Niels Krogh Kristensen, tilsynsleder Anders Waren Larsen og teknisk assistent Gurli Wendt.

 

Jordfordelingskontoret og Skanderborg Kommune var repræsenteret som i går.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som ved gårdsdagens forretning.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne. Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen samme dags eftermiddag og den efterfølgende dag på Låsby Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelserne i marken og ved de indledende møder.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Mange lodsejere udtrykte bekymring for støjen langs motorvejen. I forlængelse heraf fremsatte flere lodsejere ønske om støjskærme og støjvolde, på nærmere specifikke placeringer. Vejdirektoratet oplyste, at der på motorvejsstrækningen vil blive anlagt støjreducerende asfalt. Dette vil ifølge Vejdirektoratet reducere støjen med ca. 2 dB, hvilket afspejles i de fremlagte støjplaner. Ligeledes henviste Vejdirektoratet til, at der på dele af strækningen vil blive anlagt støjvolde, samt at der på visse steder vil blive etableret støjskærme. De steder, hvor støjskærme og støjvolde er planlagt, er identiske med dem der fremgår af VVM-redegørelsen. Som udgangspunkt anlægges der kun støjskærme og støjvolde ved sammenhængende boligbebyggelse og ikke i åbent land. Kommissarius oplyste, at man op til et år efter anlæggets udførelse har mulighed for at få prøvet spørgsmålet omkring støj.

 

Flere lodsejere udtrykte utilfredshed med placering og udformning af regnvandsbassinerne. Vejdirektoratet oplyste, at regnvandsbassinerne skal ses som signaturer på kortet, men at de valgte placeringer er fundet ud fra en samlet vurdering af afvandingsbehov og terræn samt øvrige tekniske forhold på strækningen. Kommissionen henstillede til Vejdirektoratet at bearbejde projektet yderligere vedrørende regnvandsbassinerne frem til de kommende ekspropriationsforretninger.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for placering af udsætningsområder. Vejdirektoratet oplyste, at udsætningsområderne skal ses som signaturer på kortet. Der er formentlig mulighed for at ændre på placering og udformning i et vist omfang. Dog bør udsætningsområderne ligge tæt ved de områder, hvorfra jorden kommer under hensynstagen til omkostningerne ved længere transport.

 

Flere af lodsejerne spurgte ind til spørgsmålet omkring etablering af vildthegn. Vejdirektoratet oplyste, at man frem til ekspropriationsforretningerne vil rådføre sig med vildtkonsulenter om, hvorledes projektet skal udformes med hensyn til vildthegn.

 

Flere beboere påpegede, at tilslutningen til forlagt Nyløkkevej bør udformes således, at vejen forløber udenom slugten i st. 1.0. Vejdirektoratet havde ingen bemærkninger. Kommissionen besluttede at imødekomme lodsejernes ønske om et vejforløb udenom den eksisterende slugt.

 

En lodsejer foreslog parkeringspladsen på Borgdalsvej flyttet tættere på den forlagte Nyløkkevej. Kommissionen kunne ikke imødekomme lodsejerens ønske.

 

En lodsejer ønskede, at den nordlige P-lomme på Linåvej ved den nye kommunevej ved Hårup ligesom den sydlige P-lomme fjernes. Vejdirektoratet og Silkeborg Kommune havde ingen bemærkninger hertil. Kommissionen besluttede, at den nordlige P-lomme skal fjernes.

 

Flere lodsejere omkring forlagt Anebjergvej ønsker, at motorvejen sænkes ned, hvilket efter deres opfattelse vil medføre, at støjgenerne formindskes. Vejdirektoratet redegjorde for, at motorvejens højdeprofil er afhængig af flere faktorer, herunder afvanding og terrænforhold. Det blev fremført, at en ændring i motorvejens højdeprofil omkring Anebjergvej vil have afsmittende effekt flere kilometer i hver retning pga. krav til motorvejens stigninger og hældninger. Kommissionen besluttede, at det af Vejdirektoratet fremsatte forslag om motorvejens højdeprofil ikke skal ændres.

 

En lodsejer fremsatte ønske om, at den forlagte Lavenvej etableres længere mod syd.

Vejdirektoratet fremførte, at Lavenvej er udformet således, at et § 3 område på matr. nr. 14m Linå By, Linå berøres mindst muligt. I forlængelse heraf fremførte lodsejeren, at vejtilslutningen til Anebjergvej kunne flyttes længere mod syd. Hertil oplyste Vejdirektoratet, at vejen af trafiksikkerhedsmæssige grund bør tilsluttes i en 90 graders vinkel. Kommissionen besluttede, at den forlagte Lavenvej udføres som fremlagt af Vejdirektoratet.

 

En lodsejer fremførte, at der bør etableres en støjskærm på motorvejens nordlige side omkring st. 44.00 v.s.. Vejdirektoratet oplyste, at der ikke er planlagt en støjskærm ved den pågældende placering. Vejdirektoratet oplyste, at man vil prøve at flytte rundt på regnvands- og nedsivningsanlæg samt arbejde hen imod en løsning, hvor der eventuelt etableres en terrænregulering. Kommissionen besluttede, at der ikke skal etableres en støjskærm på det pågældende sted.

 

Flere lodsejere øst for kommunevej Mollerupvej fremsatte ønske om, at Vejdirektoratet etablerer arbejdsvejen til broarbejdspladsen ved Korskær Bæk i forlængelse af privat fællesvej Mollerupvej til privat vej ved eksisterende vindmølle på matr. nr. 2ø Kalbygård Hgd., Låsby. Ejerne fremførte efterfølgende, at vejen må blive liggende efter anlæggets udførelse. Vejdirektoratet fremførte, at man ønsker at etablere vejen for broentreprenøren ved motorvejens tracé. Som begrundelse herfor blev det fremført, at områdets terrænforhold ikke muliggør den foreslåede vejføring, samt at arbejdsvejen for broentreprenøren efterfølgende skal anvendes af jordentreprenøren. Kommissionen besluttede ikke at imødekomme lodsejernes ønske.

 

Flere lodsejere, hvis ejendomme er beliggende syd for motorvejen ved rasteanlægget, fremsatte ønske om, at der etableres adgangsvej til offentlig vej via en vejunderføring i motorvejen st. 47.700. Vejdirektoratet fremførte, at ejendommenes fremtidige vejadgang skal være mod syd ad privat fællesvej Hovedvejen. Det blev fremført, at en vejunderføring på stedet vil være særdeles bekostelig og vanskelig under hensyn til terrænet i området. Kommissionen besluttede at vedtage projektet som fremlagt af Vejdirektoratet. Det bemærkes, at privat fællesvej Hovedvejen skal udbedres/udvides i det omfang det anses for nødvendigt.

 

Flere lodsejere fremførte, at lukningen af Skovsrodvej betyder, at Lysemosevej bør udvides. Lysmosevej er ikke egnet til kørsel med landbrugsmaskiner. Skanderborg Kommune oplyste, at der vil blive arbejdet med skiltning på stedet således, at store køretøjer forbydes gennemkørsel.  I forlængelse heraf fremførte lodsejerne, at krydset Skovsrodvej/Lysmosevej bør udformes således at tilslutningen flyttes længere væk fra bygningerne på matr. nr. 4l Kalbygård Hgd., Låsby.  Vejdirektoratet oplyste, at tilslutningen kan flyttes, men i begrænset omfang af hensyn til trafiksikkerheden.

 

En lodsejer fremførte, at den dobbeltrettede sti ved Lergravvej bør kunne anvendes til landbrugskørsel. Vejdirektoratet fremførte, at det på linjebesigtigelsen blev besluttet, at der skal anlægges en sti. Kommissionen fastholdt beslutningen fra linjebesigtigelsen.

 

En lodsejer fremførte, at den planlagte rundkørsel vest for Låsby bør udformes på en sådan måde, at landbrugsgenerne mindskes. Vejdirektoratet fremførte, at rundkørslen er udformet, så den er trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig. Kommissionen besluttede, at projektet skal udføres som fremlagt af Vejdirektoratet.

 

Borgerforeningen fremførte, at der bør laves cykelstier i eget tracé langs Randersvej under hensynstagen til den fremtidige tunge trafik. Vejdirektoratet oplyste, at der trafiksikkerhedsmæssigt ikke er forskel på om der etableres cykelbaner langs vejen eller om der etableres stier i eget tracé. I øvrigt henviste Vejdirektoratet til, at der etableres en stiunderføring af Lergravvej. Skanderborg Kommune har efterfølgende oplyst, at kommunen vil afholde merudgiften til anlæggelse af stier i eget tracé på den pågældende strækning. Kommissionen besluttede under hensynstagen til det af Skanderborg Kommune oplyste, at der skal anlægges enkeltrettet stier i eget tracé langs Randersvej, fra dobbeltrettet sti ved Søndergade til og med rundkørsel ved Randersvej.

 

Kommissionen godkendte projektet. Kommissionen henstillede til Vejdirektoratet, at der arbejdes videre med forslaget til jordfordelingen på den omhandlede strækning.

 

Kommissionen fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

SILKEBORG KOMMUNE

Motorvejen (st. 38.030 – 46.000)

 

St. 38.030

Motorvejen tilsluttes motorvejsstrækningen Funder – Hårup, der er under projektering.

 

St. 38.030 – 38.370

Hele ejendommen matr. nr. 7y og 7df Hårup By, Linå med bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

 

St. 38.030 – 38.740

Hele ejendommen matr. nr. 7a m.fl. Hårup By, Linå med bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

 

St. 38.060

Der etableres en 20 m bred faunapassage over motorvejen.

 

St. 38.070 – 38.410 h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 7z Hårup By, Linå er eksproprieret.

 

St. 38.200 – 39.280

Hele ejendommen matr.nr. 6a m.fl. Hårup By, Linå med bygninger eksproprieres.

 

St. 38.360

Privat fællesvej Nyløkkevej afbrydes. Privat fællesvej Nyløkkevej forlægges mod syd over matr.nr. 7z, 7æ, 7a og 7b, Hårup By, Linå. Ejerne af ejendommene matr.nr. 25a, 24b, 23e, 6o, 12p, 7y, 42, 7z, 7æ og 7a m.fl. Hårup By, Linå gives vejret ad den forlagte vej.

 

Forlagt Nyløkkevej (privat fællesvej)

St. 1.060 – 1.670

Forlagt Nyløkkevej udføres med en 4,00 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 m.

 

St. 1.060

Forlagt Nyløkkevej tilsluttes privat fællesvej Nyløkkevej.

 

St. 1.120 h.s.

Privat fællesvej Nyløkkevej forlægges mod nord over matr.nr. 7a og 7z Hårup By, Linå og tilsluttes Forlagt Nyløkkevej i et T-kryds.

 

Tilslutning til Forlagt Nyløkkevej (privat fællesvej)

St. 0.950 – 1.340

Tilslutning til Forlagt Nyløkkevej udføres med en 4,00 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 m.

 

St. 0.950

Tilslutning til Forlagt Nyløkkevej tilsluttes privat fællesvej Nyløkkevej.

 

St. 1.310 h.s.

Der etableres en overkørsel til ejendommen matr.nr. 7æ, Hårup By, Linå.

 

St. 1.340

Tilslutning til Forlagt Nyløkkevej tilsluttes Forlagt Nyløkkevej i et T-kryds.

 

Forlagt Nyløkkevej (privat fællesvej) fortsat

St. 1.300 h.s.

Der etableres vigelomme.

St. 1.500 v.s.

Der etableres vigelomme.

 

St. 1.670

Forlagt Nyløkkevej tilsluttes kommunevej Borgdalsvej i et T-kryds.

 

Motorvejen fortsat

St. 38.440

Privat vej på ejendommen matr.nr. 7a Hårup By, Linå, afbrydes.

 

St. 39.050

Kommunevej Borgdalsvej afbrydes.

 

St. 39.080

Kommunevej Borgdalsvej forlægges mod øst og føres under motorvejen. Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg. Ramperne tilsluttes Forlagt Borgdalsvej i firbenede rundkørsler nord og syd for motorvejen. Rundkørslerne udføres med midterø-diameter på 30,00 m, 3,10 m overkørselsareal, 5,60 m cirkulationsareal, 0,30 m kantbane og 2,00 m yderrabat.

 

I perioden fra åbning af motorvejsstrækningen Hårup – Låsby til åbning af motorvejsstrækningen Funder – Hårup etableres interimsudvidelser af Linåvej Vest, Forlagt Borgdalsvej Nord, Rundkørsel ved Forlagt Borgdalsvej Nord, Frakørselsrampe NØ, Forlagt Borgdalsvej Midt.

 

Linåvej Nord (privat fællesvej)

St. 1.030 – 1.100

Privat fællesvej Linåvej ombygges. Linåvej Nord udføres med en 7,50 m asfalteret kørebane og 2,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 11,50 m.

 

St. 1.030

Linåvej Nord tilsluttes privat fællesvej Linåvej.

 

St. 1.040 v.s.

Der etableres overkørsel til ejendommen matr.nr. 6nn Hårup By, Linå.

St. 1.100

Linåvej Nord tilsluttes Linåvej Vest (hovedlandevej Linåvej) i et signalreguleret kryds.

 

Linåvej Vest (hovedlandevej)

St. 0.680 h.s.

Der etableres overkørsel til ejendommen matr.nr. 6ka, Hårup By, Linå.

 

St. 0.720

Der etableres en helle for stikrydsning på hovedlandevejen.

 

Forlagt Borgdalsvej Nord (kommunevej)

St. 1.000 – 1.170

Kommunevej Borgdalsvej ombygges. Forlagt Borgdalsvej Nord udføres med en 10,50 m asfalteret kørebane, 2,15 m midterrabat og 2,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 16,65 m.

 

St. 1.000

Forlagt Borgdalsvej Nord tilsluttes Linåvej Vest (hovedlandevej Linåvej) i et signalreguleret kryds.

 

St. 1.010 – 1.060 h.s.

Hele ejendommen matr. nr. 6gæ Hårup By, Linå er eksproprieret.

 

St. 1.090 v.s.

Der etableres overkørsel til ejendommen matr.nr. 6ka Hårup By, Linå.

 

St. 1.170

Forlagt Borgdalsvej Nord tilsluttes Rundkørsel ved Forlagt Borgdalsvej Nord.

 

Frakørselsrampe NØ

St. 39.110

Der etableres en ny dobbeltrettet sti som føres under Frakørselsrampe NØ.

 

Forlagt Borgdalsvej Midt

St. 1.020 – 1.220

Kommunevej Borgdalsvej Midt forlægges mod øst. Forlagt Borgdalsvej Midt udføres med en 8,00 m asfalteret kørebane og 2,00 m yderrabatter. Langs vejens venstre side etableres min. 1,50 m skillerabat og 3,00 m dobbeltrettet sti med 1,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på min. 18,50 m.

 

St. 1.020

Forlagt Borgdalsvej Midt tilsluttes Rundkørsel ved Forlagt Borgdalsvej Nord.

 

St. 1.110

Forlagt Borgdalsvej Midt føres under motorvejen.

 

St. 1.220

Forlagt Borgdalsvej Midt tilsluttes rundkørsel ved Forlagt Borgdalsvej Syd.

 

Tilkørselsrampe SØ

St. 39.090

Der etableres en ny dobbeltrettet sti som føres under Frakørselsrampe SØ.

 

Forlagt Borgdalsvej Syd

St. 1.280 – 1.590

Kommunevej Borgdalsvej forlægges mod øst. Forlagt Borgdalsvej Syd udføres med en 7,50 m asfalteret kørebane og 2,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 11,50 m.

 

 

St. 1.280

Forlagt Borgdalsvej Syd tilsluttes rundkørsel ved Forlagt Borgdalsvej Syd.

 

St. 1.430 h.s.

Overkørsel retableres.

 

 

 

St. 1.440 v.s.

Der etableres samkørselsplads med adgang fra Forlagt Borgdalsvej Syd.

 

St. 1.590

Forlagt Borgdalsvej Syd videreføres i kommunevej Borgdalsvej.

 

Motorvejen fortsat

St. 39.090

Dobbeltrettet sti langs kommunevej Borgdalsvej forlægges mod øst, føres under motorvejen og forlænges mod nord.

 

Dobbeltrettet sti ved Borgdalsvej

St. 1.000 – 1.820

Dobbeltrettet sti ved Borgdalsvej udføres med en 3,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m. Yderrabatten reduceres til 0,30 m ind mod ejendommen matr.nr. 6ka Hårup By, Linå

 

           St. 1.000

Dobbeltrettet sti ved Borgdalsvej tilsluttes eksisterende enkeltrettet sti langs sydsiden af Linåvej Vest (hovedlandevej Linåvej).

 

St. 1.190

Dobbeltrettet sti ved Borgdalsvej føres under frakørselsrampe NØ.

 

St. 1.310

Dobbeltrettet sti ved Borgdalsvej føres under motorvejen.

 

St. 1.420

Dobbeltrettet sti ved Borgdalsvej føres under tilkørselsrampe SØ.

 

St. 1.820

Dobbeltrettet sti ved Borgdalsvej videreføres i kommunal dobbeltrettet sti langs kommunevej Borgdalsvej.

 

 

Motorvejen fortsat

St. 39.100 – 39.480

Hele ejendommen matr.nr. 9a Hårup By, Linå med bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

 

St. 39.150 h.s.

Der etableres et nedsivningsbassin mellem motorvejen og Tilkørselsrampe SØ.

 

St. 39.160 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin mellem motorvejen og Frakørselsrampe NØ.

 

St. 39.160 v.s.

Kommunevej Hårup Bygade afbrydes. Der etableres vendeplads.

 

St. 39.700 – 39.730

Hele ejendommen matr.nr. 12as Hårup By, Linå eksproprieres. Brønd nedlægges.

 

St. 39.710

Privat fællesvej til matr.nr. 12as Hårup By, Linå afbrydes.

 

St. 39.890 – 39.910 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 12h Hårup By, Linå eksproprieres.

 

St. 39.950 – 40.140 h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 22a Hårup By, Linå er eksproprieret.

 

St. 39.960

Privat fællesvej Neptunvej afbrydes.

 

St. 40.140

Motorvejen krydser en 60KV højspændings luftledning.

 

St. 40.270 – 40.330 v.s.

Begge P-lommer på hovedlandevej Linåvej nedlægges.

 

St. 40.310 – 40.420

2 afskårne arealer af matr.nr. 10a Hårup By, Linå eksproprieres.

 

St. 40.340 v.s.

Der etableres et nedsivningsbassin.

 

St. 40.340 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 40.350

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 40.350 – 40.460 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 17b Hårup By, Linå eksproprieres.

 

St. 40.360

Der etableres en faunapassage (Ø1,50 m rør) under motorvejen.

 

St. 40.440

Der etableres en ny kommunevej, som føres under motorvejen.

 

Ny Kommunevej ved Hårup (skærende med motorvejen)

St. 1.000 – 1.540

Ny kommunevej (skærende med motorvejen) udføres med en 7,00 m asfalteret kørebane og 2,50 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 12,00 m.

 

St. 1.000

Ny kommunevej (skærende med motorvejen) tilsluttes Linåvej Øst (hovedlandevej Linåvej,) i et T-kryds.

 

St. 1.040 h.s.

Der etableres regnvandsbassin til nye kommuneveje.

 

St. 1.290

Ny Kommunevej (skærende med motorvejen) føres under motorvejen.

 

St. 1.360 v.s.

Der etableres overkørsel til ejendommen matr.nr. 25b Hårup By, Linå.

 

St. 1.540

Der etableres en ny kommunevej parallelt med motorvejen. Ny kommunevej (skærende med motorvejen) tilsluttes Ny kommunevej (parallel med motorvejen) i et T-kryds.

 

Ny Kommunevej ved Hårup (parallel med motorvejen)

St. 1.000 – 1.060

Første del af strækningen, der er privat fællesvej, udføres med en 3,50 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m. Der gives vejret til ejeren af ejendommen matr.nr. 10a Hårup By, Linå.

 

St. 1.060 h.s.

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 1.060

Der etableres overkørsler til privat fællesveje på ejendommen matr.nr. 33a Hårup By, Linå. Der gives vejret til ejendommen matr. nr. 22a Hårup By, Linå.

 

St. 1.060 – 2.480

Ny Kommunevej ved Hårup (parallel med motorvejen) udføres med en 7,00 m asfalteret kørebane og 2,50 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 12,00 m.

 

St. 1.370

Privat fællesvej afbrydes

 

St. 1.370 v.s.

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 60y Linå By, Linå.

 

St. 1.370 h.s.

Der etableres overkørsel til privat fællesvej på matr.nr. 60y, Linå By, Linå. Vejen udføres med en 3,50 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m.

 

St. 1.700 v.s.

Ny Kommunevej ved Hårup (skærende med motorvejen) tilsluttes Ny Kommunevej ved Hårup (parallelt med motorvejen) i et T-kryds.

 

St. 1.850 h.s.

Der etableres overkørsel til privat fællesvej på matr.nr. 60y Linå By, Linå. Vejen udføres med en 3,50 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m.

 

St. 1.890

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 1.890 v.s.

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 60y Linå By, Linå.

 

St. 2.200 v.s.

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 12d Linå By, Linå.

 

St. 2.300

Der etableres markoverkørsler til matr.nr. 10e Linå By, Linå.

 

St. 2.430

Der etableres overkørsel til ejendommen matr.nr. 60b Linå By, Linå. Vejen afsluttes med en overkørsel til ejendommen.

 

 

 

Motorvejen fortsat

St. 40.450 – 40.470 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 25b Linå By, Linå eksproprieres

 

St. 40.680 – 40.760 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 60y Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 40.760

Der etableres en 3,00 m høj og 10,00 m bred faunapassage  under motorvejen.

 

St. 40.780 – 40.910 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 60ar Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 40.810

Privat fællesvej til hovedlandevej Linåvej afbrydes.

 

St. 40.990 – 41.030 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 12d Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 41.000

Motorvejen krydser en 60 KV højspændingsluftledning.

 

St. 41.030 – 41.230 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 10e Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 41.360 v.s.

Kommunevej Askhøjvej afbrydes. Der etableres vendeplads.

 

St. 41.360 – 41.710 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 60b Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 41.680 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin mellem motorvejen og kommunevej Askhøjvej.

 

St. 41.690 v.s.

Der etableres et nedsivningsbassin mellem motorvejen og kommunevej Askhøjvej.

 

 

St. 41.780

Der etableres en ca. 150 m lang landskabsbro over Kommunevejen Askhøjvej (Svinedal).

 

St. 41.960 – 42.190 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 4h Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 42.170 – 42.350 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 15r Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 42.340 – 42.500 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 16c og 6ag Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 42.490

Motorvejen krydser en 60 KV højspændingsluftledning.

 

St. 42.720 – 42.860 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 4a Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 42.840

Der etableres en 6 m høj og 10 m bred faunapassage under motorvejen.

 

St. 42.960 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 42.970 v.s.

Der etableres et nedsivningsbassin.

 

St. 42.980 – 43.080 h.s.

2 afskårne arealer af matr.nr. 14e Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 43.000 – 43.030 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 4a Linå By, Linå eksproprieres.

 

 

St. 43.070

Kommunevej Lavenvej afbrydes. Der etableres vendeplads på motorvejens højre side.

 

St. 43.100 – 43.290 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 14u og 31h Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 43.200 – 43.470

Hele ejendommen matr.nr. 4p Linå By, Linå er eksproprieret.

 

St. 43.280 – 43.310 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 33d Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 43.320

Kommunevej Anebjergvej forlægges mod vest og føres over motorvejen.

 

Forlagt Anebjergvej

St. 1.160 – 1.970

Forlagt Anebjergvej udføres med en 6,00 m asfalteret kørebane, 2,00 m skillerabat, 3,00 m dobbeltrettet asfalteret sti i vejens højre side og 2,00 m yderrabat i vejens venstre side samt 1,00 m yderrabat i vejens højre side. I alt en kronebredde på 14,00 m.

 

St. 1.160

Forlagt Anebjergvej tilsluttes kommunevej Anebjergvej.

 

St. 1.370 h.s.

Tilslutning til kommunevej Lavenvej nedlægges. Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 14ø og 14u Linå By, Linå.

 

St. 1.670

Forlagt Anebjergvej føres over motorvejen.

 

 

St. 1.840 v.s.

Der etableres en overkørsel til ny privat fællesvej over afskåret del af matr.nr. 33d, Linå By, Linå, til ejendommene matr.nr. 10c og 4p, Linå By, Linå. Vejen udføres med en 3,50 grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m.

 

St. 1.970 h.s.

Kommunevej Lavenvej forlægges mod øst. Forlagt Lavenvej tilsluttes Forlagt Anebjergvej i et T-kryds.

 

Forlagt Lavenvej

St. 1.060 – 1.770

Forlagt Lavenvej udføres med en 6,00 m asfalteret kørebane og 2,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 10,00 m.

 

St. 1.060

Forlagt Lavenvej tilsluttes kommunevej Lavenvej.

 

St. 1.080 h.s.

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 14m Linå By, Linå.

 

St. 1.100 v.s.

Overkørsel til ejendommen matr.nr. 14m Linå By, Linå retableres.

 

St. 1.280 v.s.

Der etableres overkørsel til ny privat fællesvej på matr.nr. 14e Linå By, Linå. Vejen udføres med en 3,50 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m. Der gives vejret til ejendommen matr.nr. 14ø Linå By, Linå.

 

St. 1.390 v.s.

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 4b Linå By, Linå.

 

 

 

St. 1.580 v.s.

Der etableres overkørsel til ny privat fællesvej på matr.nr. 33d, Linå By, Linå. Vejen udføres med en 3,50 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m. Der gives vejret til ejendommen matr.nr. 31h Linå By, Linå.

 

St. 1.610

Forlagt Lavenvej krydser en 60 KV højspændings luftledning.

 

St. 1.700 h.s.

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 33d Linå By, Linå.

 

St. 1.770

Forlagt Lavenvej tilsluttes Forlagt Anebjergvej i et T-kryds.

 

Forlagt Anebjergvej fortsat

St. 1.970 – 2.100

Forlagt Anebjergvej udføres med en 6,00 m asfalteret kørebane og 2,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 10,00 m.

 

St. 2.020 h.s.

Der etableres overkørsel til ny privat fællesvej på matr.nr. 12c Linå By, Linå. Der gives vejret til ejendommen matr.nr. 33a Linå By, Linå.

 

St. 2.070 v.s.

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 33d Linå By, Linå.

 

St. 2.100

Forlagt Anebjergvej videreføres i kommunevej Anebjergvej.

 

 

Motorvejen fortsat

St. 43.350

Kommunevej Anebjergvej afbrydes.

 

St. 43.370 – 43.660

2 afskårne arealer af matr.nr. 33d Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 43.640 – 43.750 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1ø Linå By, Linå eksproprieres.

 

St. 43.670 – 44.160 h.s.

Afskårne arealer af matr.nr. 11ac og 15a Linå By, Linå eksproprieres.

St. 43.840 – 44.020 v.s.

Der etableres eventuelt terrænregulering langs motorvejen.

 

St. 44.030 v.s.

Der etableres et nedsivningsbassin.

 

St. 44.050

Der etableres en 3,00 m høj og 10,00 m bred faunapassage under motorvejen. Der udføres terrænregulering ved faunapassagen i motorvejens højre side.

 

St. 44.080 – 44.510 v.s.

Der etableres eventuelt terrænregulering langs motorvejen.

 

St. 44.120 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 44.170 – 44.410 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 2r Mollerup By, Linå eksproprieres.

 

St. 44.330 – 44.710 h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 2m Mollerup By, Linå eksproprieres.

 

St. 44.770 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 44.840

Kommunevej Mollerupvej forlægges mod vest og føres over motorvejen.

 

Forlagt Mollerupvej

St. 1.240 – 1.960

Forlagt Mollerupvej udføres med en 6,00 m asfalteret kørebane og 2,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 10,00 m.

 

St. 1.240

Forlagt Mollerupvej tilsluttes kommunevej Mollerupvej.

 

St. 1.380

Der etableres markoverkørsler til matr.nr. 7r og 2t Mollerup By, Linå.

 

St. 1.580

Forlagt Mollerupvej føres over motorvejen.

 

St. 1.660 v.s.

Der etableres overkørsel til privat fællesvej, der forlænges og retableres. Vejen udføres med en 3,50 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m. Der gives vejrettighed til de tidligere vejberettigede.

 

St. 1.960

Forlagt Mollerupvej videreføres i kommunevej Mollerupvej.

 

Motorvejen fortsat

St. 44.840

Kommunevej Mollerupvej afbrydes.

 

St. 44.870 – 45.030 h.s.

Afskårne arealer af matr.nr. 7r og 6ag Mollerup By, Linå eksproprieres.

 

St. 44.870 – 45.040 h.s.

Der etableres eventuelt terrænregulering langs motorvejen.

 

 

St. 45.160 – 46.010 h.s.

Afskårne arealer af matr.nr. 9m, 10a, 7h, 5k, 9e og 10h Mollerup By, Linå eksproprieres.

 

St. 45.220

Vej på matrikelkortet afbrydes.

 

St. 45.630

Vej på matrikelkortet afbrydes.

 

St. 45.690

Motorvejen krydser en 60 KV højspændingsjordledning.

 

St. 45.860

Der etableres en 2,50 m høj og 8,00 m bred faunapassage. Det private vandløb Bjergbæk reguleres og føres gennem faunapassagen med banketter for mindre dyr. Der etableres terrænregulering foran faunapassagen i motorvejens højre side.

 

St. 46.220 – 46.310 v.s.

Der etableres en ny privat fællesvej over matr.nr. 1q Mollerup By, Linå til motorvejens filteranlæg og regnvandsbassin. Den private fællesvej tilsluttes hovedlandevejen Linåvej. Vejen udføres med en 4,00 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 m. Der gives vejret til Vejdirektoratet til besigtigelse af filteranlæg og regnvandsbassin og til ejeren af matr. nr. 2ac Mollerup By, Linå. P-lomme på hovedlandevej Hovedvejen fjernes. Der etableres en overkørsel over Korskær Bæk (Ø 1,50 m rør). Overkørslen etableres 5 m bred.

 

SKANDERBORG KOMMUNE

Motorvejen (st. 46.000 – 50.530)

 

St. 46.170 v.s.

Der etableres et filteranlæg.

 

St. 46.200 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 46.220 v.s.

Der etableres en overkørsel over Korskær Bæk (Ø 1,50 m rør). Overkørslen etableres 5 m bred.

 

St. 46.320 v.s.

P-lomme på hovedlandevej Hovedvejen fjernes.

 

St. 46.340

Der etableres en ca. 130 m lang landskabsbro over det private vandløb Korskær Bæk.

 

St. 46.440 – 46.870 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1b og 1i Kalbygård Hgd., Låsby eksproprieres.

 

St. 46.500

Der etableres en faunapassage (Ø 1,50 m rør) under motorvejen.

 

St. 46.530 h.s.

Der etableres et filteranlæg

 

St. 46.600 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 46.600 – 47.400

Der etableres et dobbeltsidigt rasteanlæg.

 

St. 46.870 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 47.140 – 47.340 h.s.

Der etableres en ny privat vej mellem Rasteanlæg Syd og Privat fællesvej Hovedvejen.

 

 

 

 

Privat vej

St. 1.000 – 1.250

Vejen udføres med 4,00 m grusbelægning og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 m.

 

St. 1.000

Privat vej tilsluttes privat fællesvej Hovedvejen.

 

St. 1.250

Der etableres vendeplads.

 

Motorvejen fortsat

St. 47.250 – 47.600 v.s.

Der etableres en ny privat vej mellem Rasteanlæg Nord og hovedlandevej Hovedvejen.

 

Privat vej

St. 1.010 – 1.390

Vejen udføres med 4,00 m grusbelægning og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 m.

 

St. 1.010

Der etableres vendeplads.

 

St. 1.390

Privat vej tilsluttes hovedlandevej Hovedvejen i et T-kryds.

 

Motorvejen fortsat

St. 47.270 – 47.570 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1g og 1s Kalbygård Hgd., Låsby eksproprieres.

 

St. 47.320 – 47.620

Hele ejendommen matr.nr. 1f Kalbygård Hgd., Låsby med bygning eksproprieres. Bygningerne nedrives.

 

 

St. 47.360

Privat fællesvej til hovedlandevej Hovedvejen afbrydes.

 

St. 47.360 h.s.

Der sikres vejadgang til ejendommene matr. nr. 1b, 1f og 1k m.fl. Kalbygård Hgd., Låsby ad privat fællesvej , Hovedvejen, frem til kommunevej Skovsrodvej i eksisterende tracé.

 

St. 47.600 – 47.760 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1e Kalbygård Hgd., Låsby eksproprieres

 

St. 47.610 – 47.700 h.s.

Kommunevej Skovsrodvej forlægges mod sydøst.

 

Forlagt Lysmosevej

St. 1.040 – 1.140

Forlagt Lysmosevej udføres med en 5,00 m asfalteret kørebane og 0,50 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 6,00 m.

 

St. 1.040

Forlagt Lysmosevej tilsluttes kommunevej Skovsrodvej.

 

St. 1.090

Kommunevej Skovsrodvej ombygges. Forlagt Skovsrodvej tilsluttes Forlagt Lysmosevej i et T-kryds.

 

           Forlagt Skovsrodvej

St. 1.050 – 1.080

Forlagt Skovsrodvej udføres med en 5,00 m asfalteret kørebane og 0,50 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 6,00 m.

 

St. 1.050

Forlagt Skovsrodvej tilsluttes kommunevej Skovsrodvej.

 

 

St. 1.080

Forlagt Skovsrodvej tilsluttes Forlagt Lysmosevej i et T-kryds.

 

Forlagt Lysmosevej fortsat

St. 1.100 h.s.

Overkørsel til ejendommen matr.nr. 4l, Flensted By, Låsby retableres.

 

St. 1.140 h.s.

Overkørsel til ejendommen matr.nr. 4l, Flensted By, Låsby retableres.

 

St. 1.140

Forlagt Lysmosevej videreføres i kommunevej Lysmosevej.

 

Motorvejen fortsat

St. 47.700 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 47.700

Der etableres en faunapassage (Ø1,50 m rør) under motorvejen.

 

St. 47.740 – 48.000 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1q Kalbygård Hgd., Låsby eksproprieres

 

St. 47.880 – 48.940 v.s.

Hovedlandevej Hovedvejen ombygges fra 4 til 2 spor.

 

Forlagt Hovedvejen

St. 1.200 – 2.260

Forlagt Hovedvejen ombygges til 9,00 m asfalteret kørebane, 5,50 m midterrabat og 2,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 18,50 m.

 

St. 1.200

Forlagt Hovedvejen tilsluttes hovedlandevej Hovedvejen.

 

 

 

St. 1.460

Kryds ombygges. Tilslutning af kommunevej Flensted Byvej retableres. Adgang til kommunevej Skovsrodvej nedlægges. Der etableres markoverkørsel til afskårne arealer af matr.nr. 4x Flensted By, Låsby m.fl.

 

St. 1.520 h.s.

Eksisterende buslomme flyttes til Forlagt Hovedvejen.

 

St. 1.570

Eksisterende kommunal sti føres under Forlagt Hovedvejen.

 

St. 1.970 v.s.

Tilslutning af kommunevej Flensted Byvej/Gl. Silkeborgvej nedlægges.

 

St. 1.970 h.s.

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 1s m.fl. Flensted By, Låsby.

 

St. 2.260

Forlagt Hovedvejen tilsluttes ny Rundkørsel ved Forlagt Hovedvejen. Rundkørslen udføres med midterødiameter på 30,00 m, 3,10 m overkørselsareal, 5,60 m cirkulationsareal og 2,00 m yderrabatter.

 

Motorvejen fortsat

 

St. 47.900 – 48.700 v.s.

Der udføres støjafskærmende terrænregulering.

 

St. 47.920 – 48.240

4 afskårne arealer af matr.nr. 1c Kalbygård Hgd., Låsby og 4x Flensted By, Låsby eksproprieres.

 

St. 48.130

Kommunevej Skovsrodvej afbrydes. Der etableres vendeplads i motorvejens højre side.

St. 48.130 – 48.640 v.s.

Privat fællesvej nedlægges.

St. 48.180 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 48.240 – 48.340 v.s.

2 afskårne arealer af matr.nr. 3r Flensted By, Låsby eksproprieres.

 

St. 48.250

Der etableres en ny kommunal sti, som føres under motorvejen.

 

Dobbeltrettet sti ved Skovsrodvej

St. 1.000 – 1.180

Dobbeltrettet sti ved Skovsrodvej udføres med en 3,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m.

St. 1.000

Dobbeltrettet sti ved Skovsrodvej tilsluttes eksisterende sti ved hovedlandevej Hovedvejen.

 

St. 1.010 h.s.

Der etableres stiforbindelse til buslommen ved Forlagt Hovedvejen.

 

St. 1.110

Dobbeltrettet sti ved Skovsrodvej føres under motorvejen.

 

St. 1.180

Der etableres en ny stiforbindelse syd for motorvejen, mellem kommunevej Skovsrodvej og kommunevej Lergravvej, Dobbeltrettet sti ved Lergravvej. Dobbeltrettet sti ved Skovsrodvej tilsluttes Dobbeltrettet sti ved Lergravvej i

et T-kryds.

 

           Dobbeltrettet sti ved Lergravvej

St. 1.200 – 1.910

Dobbeltrettet sti ved Lergravvej udføres med en 3,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m.

 

St. 1.200

Dobbeltrettet sti ved Lergravvej tilsluttes kommunevej Skovsrodvej i ny vendeplads.

 

St. 1.380 v.s.

Dobbeltrettet sti ved Skovsrodvej tilsluttes Dobbeltrettet sti ved Lergravvej i et T-kryds.

 

St. 1.910

Dobbeltrettet sti ved Lergravvej tilsluttes kommunevej Lergravvej i ny vendeplads.

 

Motorvejen fortsat

St. 48.320 – 49.410

5 afskårne arealer af matr.nr. 2fi og 2fh Flensted By, Låsby eksproprieres.

 

St. 48.520 – 48.950 (v.s.)

Kommunevej Flensted Byvej forlægges mod øst.

 

Forlagt Flensted Byvej

St. 1.060 – 1.190

Forlagt Flensted Byvej udføres med en 6,00 m asfalteret kørebane, 1,50 m skillerabat og 3,00 m dobbeltrettet sti i vejens højre side samt 2,00 m yderrabat i vejens venstre side og 0,50 m yderrabat i vejens højre side. I alt en kronebredde på 13,00 m.

 

St. 1.060

Forlagt Flensted Byvej tilsluttes kommunevej Flensted Byvej.

 

St. 1.160

Overkørsel og privat vej til matr.nr. 1f Flensted By, Låsby retableres.

 

St. 1.190

Der etableres en stikrydsning med helle.

 

St. 1.190 – 1.430

Forlagt Flensted Byvej udføres med en 7,00 m asfalteret kørebane, 1,50 m skillerabat og 3,00 m dobbeltrettet sti i vejens venstre side samt 1,00 m yderrabat i stiens venstre side og 2,00 m yderrabat i vejens højre side. I alt en kronebredde på 14,50 m.

 

St. 1.200 h.s.

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 1u Flensted By, Låsby.

 

St. 1.430

Der etableres en ny kommunal dobbeltrettet sti frem til privat fællesvej Forlænget Kiltorn.

 

           Dobbeltrettet sti ved Gl. Silkeborgvej

St. 1.430 – 1.610

Dobbeltrettet sti ved Gl. Silkeborgvej udføres med en 3,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m.

 

St. 1.430

Dobbeltrettet sti ved Gl. Silkeborgvej tilsluttes Forlagt Flensted Byvej.

 

St. 1.610

Dobbeltrettet sti ved Gl. Silkeborgvej tilsluttes privat fællesvej Forlænget Kiltorn i et T-kryds.

 

Forlagt Flensted Byvej fortsat

 

St. 1.430 – 1.510

Forlagt Flensted Byvej udføres med en 7,00 m asfalteret kørebane og 2,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 11,00 m.

 

St. 1.460 v.s.

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 1u Flensted By, Låsby.

 

St. 1.510

Forlagt Flensted Byvej tilsluttes Rundkørsel ved Forlagt Hovedvejen.

 

Motorvejen fortsat

St. 48.530 – 48.750

Vej på matrikelkortet afbrydes.

 

St. 48.660

Kommunevej Lergravvej afbrydes. Der etableres vendeplads i motorvejens højre side.

 

St. 48.980 – 49.300 v.s.

Kommunevej Gl. Silkeborgvej forlægges mod syd.

 

Forlagt Gl. Silkeborgvej

St. 1.020 – 1.360

Forlagt Gl. Silkeborgvej udføres med en 7,00 m asfalteret kørebane og 1,50 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 10,00 m.

St. 1.020

Forlagt Gl. Silkeborgvej tilsluttes Rundkørsel ved Forlagt Hovedvejen.

 

St. 1.150 v.s.

Privat fællesvej Kiltorn forlænges mod syd og tilsluttes Forlagt Gl. Silkeborgvej i et T-kryds.

 

Forlænget Kiltorn

St. 1.020 – 1.060

Forlænget Kiltorn udføres med en 5,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 7,00 m.

 

St. 1.020

Forlænget Kiltorn tilsluttes privat fællesvej Kiltorn.

 

 

St. 1.030 h.s.

Dobbeltrettet sti ved Gl. Silkeborgvej tilsluttes Forlænget Kiltorn i et T-kryds.

 

St. 1.060

Forlænget Kiltorn tilsluttes Forlagt Gl. Silkeborgvej i et T-kryds.

 

 

Forlagt Gl. Silkeborgvej fortsat

St. 1.200 h.s.

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 23a m.fl. Flensted By, Låsby.

 

St. 1.270 v.s.

Kommunal sti forlænges mod syd og tilsluttes Forlagt Gl. Silkeborgvej.

 

St. 1.360

Forlagt Gl. Silkeborgvej videreføres i kommunevej Gl. Silkeborgvej.

 

Motorvejen fortsat

St. 49.000 – 49.970 v.s.

Hovedlandevej Hovedvejen nedlægges.

 

St. 49.000 – 50.090 h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 13a, 8ai og 8ip, Flensted By, Låsby, med bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

 

St. 49.090 – 49.100 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1u Flensted By, Låsby eksproprieres.

 

St. 49.090

Der etableres en ny kommunevej som føres over motorvejen.

Ny kommunevej ved Låsby

           St. 1.020 – 1.840

Ny kommunevej ved Låsby udføres med en 8,00 m asfalteret kørebane og 2,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 12,00 m.

 

St. 1.020

Ny kommunevej ved Låsby tilsluttes Rundkørsel ved Forlagt Hovedvejen.

 

St. 1.200

Ny kommunevej ved Låsby føres over motorvejen.

 

St. 1.440 v.s.

Der etableres overkørsel til en ny privat fællesvej på matr.nr. 13a, Flensted By, Låsby. Vejen udføres med en 3,50 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m. Der gives vejret til ejendommene matr.nr. 2fh, 5n og 4u Flensted By, Låsby.

 

St. 1.800

Der etableres overkørsler til matr. nr. 18e Flensted By, Låsby.

 

St. 1.825

Ensrettet sti krydser i helle.

 

St. 1.840

Ny kommunevej  ved Låsby tilsluttes Rundkørsel ved Randersvej. Rundkørslen udføres med midterø-diameter på 30.00 m, 3,10 m overkørselsareal, 5,60 m cirkulationsareal, 0,30 m kantbane, skillerabat og variabel bredde, 1,50 m enkeltrettet sti og 2,00 m yderrabat. Kommunevej Randersvej ombygges.

 

Kommunevej, Randersvej

St. 1.420 -1.720

Kommunevej Randersvej udføres med en 8,00 m asfalteret kørebane samt 1,00 m skillerabat, 1,50 m enkeltrettet sti og 2,00 m yderrabatter i hver vejside. I alt en kronebredde på 17,00 m.

 

Motorvejen fortsat

St. 49.310- 49.540 h.s.

Afskårne arealer af matr.nr. 16b og 17 Flensted By, Låsby eksproprieres.

 

St. 49.400 – 49.460 h.s.

Der etableres en privat fællesvej på matr.nr. 5n, Flensted By, Låsby. Vejen udføres med en 3,50 grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m. Der gives vejret for ejendommen matr.nr. 4u Flensted By, Låsby.

 

St. 49.460

Privat fællesvej til matr.nr. 1t Flensted By, Låsby afbrydes.

 

St. 49.500 – 49.610 v.s.

Der etableres en privat fællesvej over matr.nr. 1x, 1t og 8ff, Flensted By, Låsby, og aflagt hovedlandevej Hovedvejen. Vejen udføres med en 3,50 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m. Der gives vejret til Vejdirektoratet og ejeren af afskåret del af matr.nr. 6g Flensted By, Linå m.fl. samt ejerne af matr. nr. 8ff, 10k og litra “a” Flensted By, Låsby.

 

St. 49.620 – 49.660 h.s.

Privat fællesvej på matr.nr. 12i Flensted By, Låsby forlænges frem til matr. nr. 8ff Flensted By, Låsby. Vejen udføres med en 3,50 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m. Der gives vejret til ejeren af ejendommen matr.nr. 8ff Flensted By, Låsby.

 

St. 49.640 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 49.650

Der etableres en faunapassage med vandløb (Ø 0,50 m rør) som føres under motorvejen. Vandløbet reguleres.

 

St. 49.660 – 49.780 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 10k Flensted By, Låsby eksproprieres.

 

St. 49.680 – 49.720 v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 8ff Flensted By, Låsby eksproprieres.

 

 

St. 49.700 – 50.200 v.s.

Der etableres en 3,00 m høj støjskærm.

 

St. 49.710- 49.900

Hele matr.nr. 6g Flensted By, Låsby eksproprieres.

 

St. 49.920 h.s.

Del af sidevej til kommunevej Randersvej nedlægges.

 

St. 50.140

Kommunal sti ombygges og føres under motorvejen.

 

Dobbeltrettet sti ved Søndergade

St. 1.000 – 1.200

Dobbeltrettet sti ved Søndergade udføres med en 3,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m.

 

St. 1.000

Dobbeltrettet sti ved Søndergade tilsluttes kommunevej Søndergade.

 

St. 1.090

Dobbeltrettet sti ved Søndergade føres under motorvejen.

 

St. 1.200

Dobbeltrettet sti ved Søndergade videreføres i kommunal sti syd for motorvejen.

 

Motorvejen fortsat

St. 50.180 v.s.

Regnvandsbassin nedlægges.

 

St. 50.500

Tilslutningsanlæggets vestvendte ramper ombygges. Kommunevej Hammelvej føres over motorvejen.

 

St. 50.530

Motorvejen videreføres i eksisterende motorvej mellem Låsby og Aarhus.

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

Leif Hansen                           Holger Hedegaard

 

Finn Nielsen                                               Kaj Wisti Lassen

 

/Rune Gregersen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mette Plejdrup Nielsen