Motorvejen Hårup – Låsby Ekspropriation den 7. juni 2011 kl. 8.15

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en motorvej fra Hårup til Låsby vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven(lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

TIRSDAG DEN 7. JUNI 2011

 

Forretningen begynder kl.  8.15 på ejendommen Linåvej 8, Silkeborg og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenummer 7.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 9.30 på ejendommen Linåvej 10, Silkeborg og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 8, 8A og 8B.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. De be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i den ræk­kefølge, der er angivet ovenfor.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 10. maj 2011 være fremlagt til gennemsyn på teknisk for­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 4. maj 2011.

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk