Motorvejen Hårup – Låsby, ekspropriationsforretning den 12. april 2011

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en motorvej mellem Hårup og Låsby vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven(lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

DEN 12. APRIL 2011

Forretningen begynder kl. 10.00 på adressen Nyløkkevej 6, Silkeborg, og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 4 under løbenummer 6.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for ejeren og brugere det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist.

 

Møde om erstatningen vil finde sted samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over det rekvirerede areal m.v. er tilsendt den berørte ejer.

 

Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 15. marts 2011 være fremlagt til gennemsyn på teknisk for­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 10. marts 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk