Motorvejen Hårup – Låsby, ekspropriationsforretning den 12. december 2013

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen Hårup – Låsby vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TORSDAG DEN 12. DECEMBER 2013

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Randersvej 135, Låsby, og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 11 under løbenummer 138.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejeren og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejeren bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Mødestedet er for ejeren og eventuelle brugere det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Der vil hefter ske besigtigelse af ejendommen.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over det rekvirerede areal er tilsendt den berørte ejer. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 14. november 2013 være fremlagt til gennemsyn på teknisk for­valt­nings kontor i Skanderborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 6. november 2013.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk