Motorvejen Hårup – Låsby, Linjebesigtigelsesforretningen den 2. og 3. februar 2010, 3. hæfte

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

Motorvejen Hårup – Låsby

(Linjebesigtigelsesforretningen den 2. og 3. februar 2010)

3. hæfte

 

 

Tirsdag den 2. februar 2010 kl. 19.00 samledes kommissionen i Låsbyhallen, for at afholde en linjebesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af motorvejen Hårup – Låsby.

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Finn Nielsen, Århus, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Silkeborg Kommune tiltrådte teknik- og miljøchef Søren Peter Sørensen, formand for vej- og trafikudvalget Frank Borch Olsen, sektionsleder ved Vej- og Trafik, Gunvor Winther, samt ingeniør ved Vej og Trafik, Carsten Møller, kommissionen.

Som repræsentant for Skanderborg Kommune tiltrådte Niels Kristian Mikkelsen, Vej og Park.

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels K. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia Lee Larsen og fuldmægtig, cand. jur. Rune Gregersen.

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet: Projektchef Søren Andersen, projektleder Frank Gregersen, landinspektør Kirsten Friis-Christensen og ingeniør Elisabeth Helms.

Endelig mødte Aksel Agger Sørensen og Niels Otto Haldrup fra Jordfordelingssektionen i Tønder.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Kommissarius fremlagde brev af 26. maj 2009 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

Frank Gregersen og Elisabeth Helms redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Motorvejsstrækningen Funder – Låsby udgør en del af rute 15, der forløber fra Ringkøbing til Århus. Projektet er vedtaget i henhold til lov nr. 280 af 2. maj 1990 (projekteringslov), og anlægget af vejen udføres i henhold til lov nr. 344 af 6. maj 2009 (anlægslov).

 

Efter aftale med Skanderborg Kommune er der indarbejdet en ændring af forløbet af Lergravvej og Skovsrodsvejs tilslutning til det overordnede vejnet. I anlægsloven udgør Lergravvej forbindelsen mellem hovedlandevej Hovedvejen (rute 15) og kommunevej Randersvej (rute 455) og samtidigt forlægges Skovsrodvej til tilslutning med Lergravvej. I det ændrede forslag afbrydes både Lergravvej og Skovsrodvej for biltrafik ved motorvejen og forbindes indbyrdes med en sti.

 

Ligeledes efter aftale med Skanderborg Kommune er der indarbejdet en stitunnel under motorvejen som forbinder stien mellem Skovsrodsvej og Lergravvej med den eksisterende stitunnel under hovedlandevej Hovedvejen (rute 15).

 

Transportministeren har i brev af 26. maj 2009 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har By- og Landskabsstyrelsen principielt godkendt projektet i brev af 15. januar 2009.

 

Godkendelsen er givet i henhold til naturbeskyttelsesloven § 20 og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1354 af 11. december 2006 om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land. Grundlaget for godkendelsen er Forslag om Lov om planlægning af motorvej mellem Funder og Låsby (rute 15) samt VVM-rapporterne for Forbedret Kombilinjeprojekt, rapport 333 og 334, Vejdirektoratet 2008, og Notat om Natura 2000, udarbejdet af COWI, dateret 20. oktober 2008.

 

Der vil løbende være drøftelser med By- og Landskabsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune vedrørende afværgeforanstaltninger. Udformning og placering af afværgeforanstaltningerne vil således blive præciseret inden endelig godkendelse i henhold til § 20 i Naturbeskyttelsesloven.

 

I brev af 27. november 2009 har Vejdirektoratet anmodet Silkeborg Kommune om udtalelse om projektet, jf. vejlovens § 16. Silkeborg Kommune har udtalt sig i brev af 14. januar 2010.

 

I brev af 27. november 2009 har Vejdirektoratet anmodet Skanderborg Kommune om udtalelse om projektet, jf. vejlovens § 16. Skanderborg Kommune har udtalt sig i brev af 17. december 2009.

 

I brev 24. juli 2009 har FødevareErhverv (under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) udtalt sig om de landbrugsmæssige konsekvenser og om mulighederne for gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2.

 

De konkrete tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, vil blive søgt løbende i forbindelse med projekteringen af anlægget.

 

Tegningsoversigt

 

Tegn. nr. Rev. Mål Emne Stationering
6625-1000 1:30.000 Linjebesigtigelse – Oversigtsplan st. 38.200 – 50.500
6625-3001 1:10.000 Linjebesigtigelse – Oversigtsplan

Ejendomsforhold

st. 38.200 – 45.500
6625-3002 1:10.000 Linjebesigtigelse – Oversigtsplan

Ejendomsforhold

st. 43.400 – 50.500
6625-3003 1:10.000 Linjebesigtigelse – Oversigtsplan

Ortofoto

st. 38.200 – 45.500
6625-3004 1:10.000 Linjebesigtigelse – Oversigtsplan

Ortofoto

st. 43.500 – 50.500
Projektmappen:        
6625-1002 1:10.000 Linjebesigtigelse – Plan st. 38.200 – 50.500
6625-2002 1:1000 /1:10.000 Linjebesigtigelse – Længdeprofil st. 38.200 – 50.500
6625-7000 1:100 Linjebesigtigelse – Normaltværsnit

4 – sporet motorvej (28m) med 2m midterrabat

 

Projektbeskrivelse

Strækningen

Strækningen Hårup – Låsby udgør den østlige del af den ca. 30 km lange strækning af motorvejsanlægget fra Funder til Låsby, der er en del af motorvejsanlægget fra Herning til Århus, som er forbundet med Motorvej E45 ved Århus.

 

Delstrækningen har mod vest sit udgangspunkt øst for Nordskoven, hvor motorvejen Funder – Hårup senere tilsluttes (forventet åbning i 2016) og føres herfra i et forløb syd om byerne Hårup, Linå, Mollerup og Flensted frem til tilslutning med det eksisterende motorvejsanlæg Låsby – Århus sydøst for Låsby.

 

Det behandlede vejanlæg omfatter en ca. 12 km forlægning af den eksisterende hovedlandevej 15 fra Ringkøbing til Århus på strækningen fra Hårup til Låsby.

 

Motorvejen er stationeret fra vest mod øst med udgangspunkt i st. 38.200.

 

Vejanlægget er beliggende i Silkeborg Kommune (motorvejens st. 38.200 – 46.000) og i Skanderborg Kommune (motorvejens st. 46.000 – 50.500).

 

Der opsættes støjskærme enkelte steder for at mindske støjpåvirkningen fra motorvejen. Se generelle bestemmelser.

 

Dimensioneringshastighed

Motorvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 130 km/h. Der er i pro­jektet benyttet tracéringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linje­føring og længdeprofil ved denne hastighed.

 

Mindste horisontalradius er 3.000m.

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 30.000m.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 11.750m.

Største gradient i længdeprofilet er 25‰.

 

For ombygning og forlægning af øvrige stats- og kommuneveje samt anlæg af nye kommuneveje anvendes dimensioneringshastigheder på 50-80 km/t.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejsanlægget.

 

Tilslutninger

Der etableres følgende tilslutninger:

 

Borgdalsvej tilsluttes i et fuldt tilslutningsanlæg ved Hårup.

 

Hammelvej (rute 457) tilsluttes i et fuldt tilslutningsanlæg ved Låsby, hvoraf de vestvendte ramper indgår i motorvejsstrækningen Hårup – Låsby.

Projektet forudsætter, at tværgående veje skærer motorvejen ude af niveau eller afbrydes. Adgang til motorvejen sker i tilslutningsanlæg udformet som 2‑plans-kryds med ensrettede ramper for færdsel til og fra motorvejen.

 

Det bemærkes, at detailprojekteringen kan føre til en anden udformning af tilslutningerne end den viste.

 

Sideanlæg

Der placeres en dobbeltsidig rasteplads ud for strækningens st. ca. 46.600 – 47.400 – begge sider.

 

Ved alle tilslutningsanlæg etableres busstoppesteder efter behov og så vidt muligt samkørselspladser.

 

Tværprofil

Motorvejens kronebredde er 28,00m, opdelt i en midterrabat på 2,00m, 2 nødrabatter a 1,00m, 2 kørebaner a 8,50m, afstribet med 2 kørespor a 3,75m og 2 kantbaner a 0,50m, 2 belagte nødspor a 2,50 m samt 2 yderrabatter a 1,00m.

 

Ramper til motorvejen udføres med en kronebredde på 10,50m, opdelt i en kørebane på 4,50 m inkl. 2 kantbaner a 0,50m, et belagt nødspor a 2,50m, 0,50m kantopsamling samt 2 yderrabatter a hhv. 2,00 og 1,00m.

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, forhandles med de respektive vejbe­styrelser inden en kommende detailbesigtigelse. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

 

Forslag vedrørende cykelstier, naturstier m.v. fremlægges ved detailbesigtigelsen.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer, således, at det kan anvendes som landbrugsjord.

 

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen dimensioneres som udgangspunkt med en frihøjde på 4,50m for veje og 2,50m for stier.

 

Støjafskærmning

Der etableres støjskærm/støjvold følgende steder:

 

Langs motorvejens nordside på en strækning ud for Flensted af hensyn til boligområdet i Flensted.

 

Langs motorvejens nordside på en strækning ud for Låsby af hensyn til boligområdet syd for Gl. Silkeborgvej.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af støjskærme.

Byggelinjer

Arealerne langs motorvejen og langs øvrige nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 34, stk. 1.

 

Byggelinjerne fastsættes således:

 

Fra motorvejens midte                                                           50m

Fra rampens yderste kørebanekant                                          35m

Fra hovedlandevejes midte                                                     25m

Fra kommunevejes midte                                                        20m

Fra rundkørslernes yderste kørebanekant                                 25m

 

Ved delt tracé fastsættes byggelinjens afstand normalt fra venstre kørebanekant.

 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. vejlovens § 34, stk. 4.

 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Adgangsbegrænsning

Der kan pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs nyanlagte og ombyggede veje.

 

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10m.

 

Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, interimsveje, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, for­lægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og udgravninger m.v.

Faunapassager

Placering og udformning sker i samråd med By- og Landskabsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer vildtets mulighed for passage af motorvejen, såsom ledelinjer, beplantning, mm. Faunapassager må ikke anvendes som overkørsel eller overgang for mennesker eller maskiner, herunder til landbrugsdrift.

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med By- og Landskabsstyrelsen, Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

Vildthegn

Placering og udformning sker i samråd med By- og Landskabsstyrelsen samt Skov- og Naturstyrelsen.

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

Øvrige forhold

Vejbestyrelsesforhold

Den nuværende hovedlandevej 403 Århus -Silkeborg på strækningen mellem Hårup og Låsby nedklassificeres til kommunevej.

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Mia L. Larsen

Rune Gregersen

 

 

Onsdag den 3. februar 2010 kl. 8.30 fortsattes forretningen med en besigtigelse af forholdene i marken.

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

Den ledende landinspektør mødte på ny ved landinspektør Søren Andersen og protokollen førtes som i går.

Vejdirektoratet var foruden gårsdagens repræsentanter repræsenteret ved ingeniør Rikke Smed, ingeniør Pernille Andersen og teknisk assistent Gurli Wendt.

Jordfordelingskontoret samt Skanderborg Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens møde. Silkeborg Kommune var repræsenteret ved ingeniør Carsten Møller.

Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Låsby Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde i går.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Flere borgere havde spørgsmål til, om der opstilles støjreducerende foranstaltninger på strækningen. Vejdirektoratet oplyste dertil, at der etableres en egentlig støjskærm ved Låsby på ca. 500 m. Endvidere vil der på arealet ud for Flensted blive etableret en terrænregulerende støjforanstaltning. Det er dog endnu ikke bestemt, hvilken foranstaltning der konkret bliver tale om. Vejdirektoratet oplyste endvidere, at motorvejen vil blive belagt med støjdæmpende asfalt. En borger spurgte ligeledes til, hvad man skal stille op, såfremt de teoretiske støjberegninger viser sig at være misvisende, når motorvejen først er anlagt og den eksempelvis anlægges i et højere niveau, end beregningerne er foretaget ud fra. Vejdirektoratet forklarede, at støjberegningerne er vejledende, idet projektet endnu ikke er fastlagt. Det blev endvidere nævnt, at man som lodsejer har mulighed for at rette henvendelse til kommissarius, når motorvejen er anlagt, for derigennem at få prøvet, om der kan gives erstatning for støjgener. Kommissarius supplerede i den forbindelse ved at oplyse proceduren herfor.

En borger udtrykte bekymring for støjen fra den kommende rasteplads, hvor der kan forventes støj fra hele døgnet, og påpegede i den forbindelse, at støjberegningerne er foretaget for motorvejen og ikke rastepladsen. Vejdirektoratet kunne oplyse, at der ikke indtil videre er planlagt støjreducerende foranstaltninger omkring rastepladsen. En anden borger stillede herudover spørgsmål til nødvendigheden af en rasteplads, hvortil Vejdirektoratet henviste til en overordnet plan om kontinuitet i rastepladserne, ikke mindst under hensyn til chaufførernes overholdelse af køre- hviletidsbestemmelserne. Endvidere blev der forespurgt til, om rastepladsen forsynes med et hegn, hvortil Vejdirektoratet kunne oplyse, at der endnu ikke er taget stilling til de konkrete tiltag i forbindelse med rastepladsen. Under kommissionens senere drøftelse af rastepladsen blev det besluttet, at rastepladsen placeres så langt mod vest som muligt, dog begrænset af faunapassagens placering.

En borger fra området omkring Nyløkkevej foreslog at ændre faunapassagen til en bro, da overgangen for dyrene er farlig og alt for tæt på motorvejens trafik. Vejdirektoratet oplyste i den forbindelse, at faunapassagens udformning er bestemt efter dialog og i overensstemmelse med de krav, der stilles af bl.a. Skov- og Naturstyrelsen og dermed ligger fast. Vejdirektoratet kunne supplerede oplyse, at de har stillet forslag om optimering af forholdene omkring Nyløkkevej, hvorefter det vil være op til kommissionen at godkende eller afvise dette forslag. Efter en indgående drøftelse af Vejdirektoratets forslag omkring Nyløkkevej, hvorefter Nyløkkevej forlægges mod sydøst frem mod tilslutning til Borgdalsvej, besluttede kommissionen at godkende forslaget. Under drøftelserne ønskede kommissionen uddybet, hvorledes skovvejen, der skal forbinde beboerne på Nyløkkevej til Borgdalsvej, anlægges og påpegede, at der skal sikres passage for større køretøjer. Vejdirektoratet oplyste i den forbindelse, at der er tale om en grusvej, der udvides og dimensioneres til tung trafik og hvor der samtidig etableres vigepladser i fornødent omfang. På besigtigelsen stillede beboerne endvidere forslag om vejadgang gennem statsskoven. Kommissionen undersøgte herefter dette forslag, men Silkeborg Statsskovdistrikt kunne imidlertid oplyse, at en tilladelse til færdsel gennem statsskoven ikke kan gives, da skovens rekreative formål og muligheden for at styre trafikken gennem skoven dermed går tabt.

En repræsentant for Kløverbyerne (området omkring Laven, Linå, Hårup og Mollerup) udviste bekymring for de bløde trafikanter, der skal færdes mellem Linå og de områder, der ligger syd for den kommende motorvej. Han opfordrede derfor Vejdirektoratet til at sørge for gode stiforbindelser i området og dermed både større sammenhæng for området og større sikkerhed for de bløde trafikanter. Vejdirektoratet oplyste i den forbindelse, at broen ved Anebjergvej bliver forberedt til cyklister og henviste i øvrigt til Silkeborg Kommune. Repræsentanten for Kløverbyerne fremsatte endvidere forslag om en stiunderføring ved den eksisterende Lavenvej.  Et forslag, hvor Lavenvej føres under motorvejen, således at både biler og cyklister kan færdes under motorvejen, nød tilslutning fra et stort antal af de fremmødte lodsejere. Det blev i den sammenhæng påpeget, at uenigheden blandt områdets beboere i spørgsmålet om lukning af Lavenvej derved ville være overflødig. Kommissionen havde herefter en meget grundig drøftelse af de stillede forslag og besluttede – under hensyn til en samlet vurdering af både økonomiske og trafiksikkerhedsmæssige forhold – at godkende det af Vejdirektoratet stillede forslag om forlægning af Lavenvej med tilslutning til Anebjergvej. Samtidig hermed blev det besluttet at anlægge en dobbeltrettet cykelsti vest for anebjergvej. Den forlagte Lavenvej anlægges i et forløb, der tilsiger lav hastighed på strækningen og munder ud i Anebjergvej som forudsat i det af Vejdirektoratet fremlagte forslag til forlagt Lavenvej.

En borger i området fremsatte endvidere forslag om sænkning af motorvejen på strækningen ved Svinedal Landskabsbro idet støjen dermed reduceres og vil være til gavn for lodsejerne tæt på motorvejen, samt campingpladsen syd for motorvejen. Vejdirektoratet kunne hertil oplyse, at en sænkning af motorvejen på den angivne strækning vil være problematisk ift. spildevandsafledning og faunapassager, ligesom det vil betyde dårligere oversigtsforhold for trafikanterne på motorvejen. Vejdirektoratet bemærkede i øvrigt, at motorvejen allerede er planlagt nedgravet ved Askhøjvej og frem til den store dæmning. En yderligere sænkning af motorvejen ville også medføre, at anlæggets udførelse ville kræve et større areal, som ville fordyre projektet.

Endelig udviste en borger bekymring for den forestående jordfordeling, hvor det efter dennes mening hovedsagligt er landbruget, der tilgodeses. Samtidig hermed kunne han oplyse, at Silkeborg Kommune er i gang med at udarbejde en lokalplan for området, beliggende ca. st. 40.0 – 41.3, som muligvis kan have modsatrettede interesser i forhold til de erhvervsvirksomheder, der ligger i området. Jordfordelingskonsulent Aksel Agger Sørensen oplyste, at han noterede sig borgerens interessere i jordtildeling, og Silkeborg Kommune kunne supplere fremstillingen med, at der primært vil blive tale om udlægning af erhvervsjord samt, at der formentlig inden sommerferien vil blive fremlagt en lokalplan for området.

En række borgere i området ved rundkørslen til Låsby gav udtryk for ønsket om at placere rundkørslen længere mod vest, for derved at reducere støjgenerne for boligområdet nordøst for rundkørslen. Vejdirektoratet kunne dertil oplyse, at rundkørslen faktisk allerede er trukket længere mod vest end angivet i anlægsloven, men at det ikke er muligt at rykke rundkørslen tættere på motorvejen, idet hensyn til trafiksikkerheden gør det teknisk umuligt.

Det blev endvidere oplyst, at en række borgere fra Låsby har haft et samarbejde med Vejdirektoratet omkring omdirigering af den tunge trafik, med det formål at undgå denne gennem Låsby. Der er således udarbejdet flere forskellige løsningsforslag, der blev præsenteret på mødet, men som dog ikke løser den samlede problematik i området. En borger spurgte i den sammenhæng, om rastepladsen kan flyttes, således at også tilkørselsrampen flyttes og dermed løser problematikken med den tunge trafik. Vejdirektoratet måtte dog afvise en flytning af rastepladsen, idet den er placeret på det eneste flade område på strækningen. Løsningsforslag omkring skiltning blev også stillet, således at man får signaleret over for den tunge trafik, at kørsel gennem Låsby ikke er ønsket. Endelig blev der stillet forslag om en kombineret raste- og afkørselsplads, som man kan se anlagt flere andre steder i landet, fx ved Ejer Bavnehøj. Vejdirektoratet afviste dog denne løsning, da den ikke er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig. Ligeledes blev forslaget om en Låsby V afkørsel afvist af hensyn til trafiksikkerheden, idet forslaget ville medføre tre afkørsler tæt på hinanden uden mulighed for tilstrækkelig skiltning til disse. Det blev endvidere foreslået, at omfartsvejen skulle føres direkte over motorvejen uden rundkørsel, således at vejen ind til Låsby ville blive gennem en svingbane. Vejdirektoratet kunne ikke tiltræde denne løsning af hensyn til en formodning for en meget højere hastighed på omfartsvejen.

En borger ønskede endvidere oplyst, hvorvidt det er muligt med biltrafik på de steder, hvor der er planlagt cykelsti under motorvejen. Vejdirektoratet oplyste i den forbindelse, at der dels er tale om placering af krydsninger af motorvejen, dels er tale om en afvejning af økonomiske hensyn over for hensynet til de berørte lodsejere. En repræsentant for en lodsejer på Skovsrodvej med en del erhvervstransport påpegede endvidere, at ejeren af ejendommen får en betydelig omvej fra ejendommen og ud til motorvejen og ønskede derfor en anden vej, som derved kan spare en del transporter og mange trafikale problemer. Kommissionen præciserede i den forbindelse, at de konkrete tilkørselsforhold for de enkelte ejendomme er et spørgsmål, der vil blive behandlet ved detailbesigtigelsen.

Ekspropriationskommissionen havde herefter en indgående drøftelse af de stillede forslag og bemærkninger og godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

SILKEBORG KOMMUNE

Motorvejen (st. 38.200 – 46.000)

St. 38.200

Motorvejen tilsluttes motorvejsstrækningen Funder – Hårup der åbner i 2016.

St. 38.400

Privat fællesvej Nyløkkevej afbrydes.

 

St. 38.400 h.s.

Privat fællesvej Nyløkkevej føres i en bue nord om ejendommen matr. nr. 7æ hen over matr. nr. 7z og fortsætter mod syd hen over matr. nr. 7æ og 7a ad eksisterende privat skovvej og tilsluttes kommune- og privat fællesvej Borgdalsvej i et T-kryds. Den nye vej etableres med en vejbredde på 4 m og rabatter på 0,75 m i hver side af vejen, i alt en kronebredde på 5,5 m. Den nye vej etableres som en grusvej dimensioneret for tung trafik og der etableres én eventuelt flere vigepladser.

 

St. 39.100

Kommunevej Borgdalsvej forlægges mod øst og føres under motorvejen. Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg. De sydlige ramper tilsluttes Borgdalsvej i en firbenet rundkørsel. De nordlige ramper tilsluttes Borgdalsvej i en firbenet rundkørsel.

Der etableres dobbeltrettet sti langs østsiden af Kommunevej Borgdalsvej. Stien føres med under motorvejen sammen med Borgdalsvej og under de østvendte ramper i tunneller.

 

St. 39.100 v.s.

Kommunevej Borgdalsvej tilsluttes hovedlandevej Linåvej (rute 15) i eksisterende tilslutningspunkt.

 

St. 39.200 v.s.

Kommunevej Hårup Bygade afbrydes ved tilslutningsanlægget.

 

St. 40.000

Kommunevej Neptunvej afbrydes.

St. 40.100

Motorvejen krydser en 60 KV højspændings luftledning.

St. 40.300

Privat fællesvej til hovedlandevej Linåvej afbrydes.

St. 39.900 – 41.100

Der etableres en ny kommunevej parallelt med motorvejen.

St. 40.400

Der etableres en ny kommunevej, der anlægges som forbindelse mellem hovedlandevejen Linåvej (rute 15) og ny kommunevej syd for motorvejen. Mod nord tilsluttes vejen Linåvej i et T-kryds og ligeledes tilsluttes vejen mod syd den nye kommunevej i et T-kryds.

St. 40.800

Privat fællesvej til hovedlandevej Linåvej afbrydes.

St. 41.000

Motorvejen krydser en 60 KV højspændings luftledning.

St. 41.400

Kommunevej Askhøjvej afbrydes.

St. 41.800

Der etableres en ca. 150m lang landskabsbro over Askhøjvej (Svinedal).

St. 42.500

Motorvejen krydser en 60 KV højspændings luftledning.

St. 42.800

Der etableres en faunaunderføring for råvildt med en frihøjde på 4m syd for Linå.

St. 43.100

Kommunevej Lavenvej afbrydes.

St. 42.900 – 43.400 h.s.

Kommunevej Lavenvej forlægges mod øst hvor den tilsluttes Anebjergvej i et T-kryds.

 

St. 43.00 – 43.500

Kommunevej Anebjergvej forlægges og føres over motorvejen.

Vejen etableres med dobbeltrettet cykelsti i vejens vestlige side fra forlagt Lavenvej og frem til Linå bygrænse.

St. 44.800

Kommunevej Mollerupvej forlægges og føres over motorvejen.

St. 45.800

Tilløb til Korskær Bæk føres under motorvejen i en faunapassage med banketter for mindre dyr.

SKANDERBORG KOMMUNE

Motorvejen (st. 46.000 – 50.500)

St. 46.400

Der etableres en ca. 100m lang landskabsbro over Korskær Bæk.

St. 46.600 – 47.400

Der etableres en dobbeltsidig rasteplads så tæt på landskabsbroen som muligt.

St. 47.400

Privat fællesvej til kommunevej Hovedvejen afbrydes.

St. 47.900 – 49.000 v.s

Hovedlandevej Hovedvejen (rute 15) ombygges og forlægges mod nord og tilsluttes ny kommunevej og forlagt Gl. Silkeborgvej i en trebenet rundkørsel.

St. 48.100 – 48.800 h.s.

Der etableres en dobbeltrettet sti parallelt med motorvejen mellem Skovsrodvej og Lergravvej.

St. 48.200

Den nordlige del af kommunevej Skovsrodvej nedlægges som vej men opretholdes som sti. Stien føres under motorvejen i tunnel og forbindes med eksisterende stinet ved hovedlandevej Hovedvejen (rute 15).

St. 48.700

Kommunevej Lergravvej afbrydes.

St. 48.700 – 49.000.v.s

Kommunevej Gl. Silkeborgvej mellem Flensted og rundkørsel ved ny kommunevej nedlægges som vej men opretholdes som sti.

 

St. 49.000 – 49.300 v.s  

Kommunevej Gl. Silkeborgvej forlægges mod syd og tilsluttes ny kommunevej i en trebenet rundkørsel.

St. 49.000 – 50.000

Hovedlandevej Hovedvejen nedlægges som vej.

St. 49.000 – 49.500 b.s.

Der etableres en ny kommunevej mellem hovedlandevej Hovedvejen (rute 15) og kommunevej Randersvej (rute 455). Vejen føres over motorvejen.

 

Mod nord tilsluttes forbindelsesvejen Hovedvejen og Gl. Silkeborgvej i en trebenet rundkørsel.

 

Ved Randersvej tilsluttes forbindelsesvejen Randersvej.

 

St. 50.100

Kommunal sti føres under motorvejen.

St. 50.500

Hovedlandevej Hammelvej (rute 457) tilsluttes motorvejen ved ombygning af de vestvendte ramper.

 

 

Kommissarius anmodede anlægsmyndigheden om til den kommende detailbesigtigelsesforretning at undersøge mulighederne for at gennemføre en jordfordeling til afhjælpning af de landbrugsmæssige gener ved motorvejsanlægget.

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Leif Hansen                                                               Ole Riber Kjær

Finn Nielsen

/Mia Lee Larsen

Rune Gregersen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes

 

 

Mia L. Larsen