Motorvejen Holstebro N – Aulum, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 15. november 2016

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN HOLSTEBRO N – AULUM

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 15. november 2016)

42. hæfte

 

 

Tirsdag den 15. november 2016 kl. 9.45 samledes kommissionen i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Sports Allé 6, Vildbjerg for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Herning Kommune mødte Kim Grarup.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte afdelingsleder Sofie Faarup Britze, projektleder Janie Winther Ipsen, landinspektør Karin Møller-Clausen og landinspektør Hanne Møller Andersen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 7. oktober 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Vejdirektoratet redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Motorvejsstrækningen Holstebro N – Aulum, etape 6714, udgør en del af rute 18, der forløber fra Holstebro til Vejle. Projektet er vedtaget, og anlægget af vejen udføres i henhold til lov nr. 1608 af 26. december 2013 om Holstebromotorvejen.

 

Strækningen st. 32.820 – 33.500 er tidligere behandlet ved linjebesigtigelse den 26. og 27. januar 2014 (st. 10.2 – 34), detailbesigtigelse den 1. og 2. september 2014 (st. 25.00 – 33.50) samt ekspropriation den 14. december 2014 og 16. og 17. juni 2015.

 

Der fremlægges hermed følgende projektændring:

I st. 32.950 – 33.500 v.s. etableres støjvold. Støjskærm fra st. 33.000 – 33.500 v.s. udgår.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Stationering Mål Rev.
6714-33065 Oversigtsplan –

Ejendomsforhold

St. 32.820 – 33.500 1:2.000

 

Projektbeskrivelse

I forhold til det tidligere vedtagne er der følgende ændring:

I st. 32.920 – 33.500 v.s. etableres støjvold. Støjskærm fra st. 33.000 – 33.500 v.s. udgår.

 

Generelle bestemmelser

I forhold til det tidligere vedtagne er der følgende ændring:

 

Vildthegn

Der opsættes vildthegn fra st. 32.920 til 33.500 v.s.

Vildthegn opretholdes i vejens højre side.

 

 

De fremmødte lodsejere havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En lodsejer ønskede oplyst, om Vejdirektoratet genplanter arealer langs motorvejen som erstatning for det, der fældes, for at reducere støjen, idet det er lodsejers klare overbevisning, at beplantningen har en støjdæmpende effekt. Vejdirektoratet oplyste hertil, at der ikke sker tilplantning af arealer og anførte i den sammenhæng, at beplantning ikke rent beregningsmæssigt har en målbar støjdæmpende effekt, med mindre der er tale om en meget tæt og høj beplantning.

 

I forhold til støjbilledet henviste anlægsmyndigheden i den sammenhæng til det udarbejdede differenskort, som viser forskellen i støjbilledet mellem en støjskærm og en støjvold. Anlægsmyndigheden oplyste i den sammenhæng, at det alene er på den sydlige del af strækningen, at støjen på enkelte steder ændrer sig mellem 1-3 dB, hvorimod støjbilledet er uændret på den nordlige del af strækningen.

 

Den ledende landinspektør ønskede endvidere oplyst, om støjvolden er lige så høj som støjskærmen, hvortil anlægsmyndigheden oplyste, at højden af støjvolden på enkelte steder kan være højere end støjskærmen. Anlægsmyndigheden oplyste endvidere, at støjvoldens højde varierer i forhold til terrænet.

 

Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at en støjvold vil give anlægsmyndigheden en anlægsbesparelse på ca. 8,5 mio. kr. i forhold til en støjskærm, hvilket til dels skyldes et overskud af jord, som ikke skal bortskaffes, men kan indbygges i støjvolden.

 

Kommissionen drøftede herefter den fremlagte projektændring i lyset af de frem- komne bemærkninger og besluttede at tiltræde den af Vejdirektoratet fremlagte projektændring.

 

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

 

Særlige bestemmelser

Følgende ændring tilføjes:

7. hæfte

St. 33.000 – 33.500 v.s.

Der etableres støjskærm med højden 3,0 meter” ændres til

St. 32.920 – 33.500 v.s.

Der etableres støjvold i ca. 5 meters højde

 

St. 33.400

Der etableres en faunapassage med dimension 0,0 x 0,5 meter (firkantet rør) eller cirkulært rør med en diameter på 1,0 meter” slettes.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 19 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog den rekvirerede ekspropriation vedrørende den i fortegnelsen under løbenummer 25 opførte ejendom.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationen:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Det eksproprierede areal afgives pr. dags dato, og erstatningsbeløbet forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført.

 

De til det afståede areal knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Kan der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatningen. Afregningsbeløbets størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af motorvejens nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter motorvejens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationens lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til det enkelte løbenummer passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Uffe Henneberg

/Mia L. Larsen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen