Motorvejen Holstebro N – Aulum, cykelsti ved Skivevej, besigtigelsesforretningen den 3. november 2015

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN HOLSTEBRO N – AULUM

CYKELSTI VED SKIVEVEJ

(Besigtigelsesforretningen den 3. november 2015)

24. hæfte

 

 

Tirsdag den 3. november 2015 kl. 9.00 samledes kommissionen på Hotel Schaumburg, Nørregade 26, Holstebro for at afholde en besigtigelsesforretning vedrørende anlæg af cykelsti ved Skivevej.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommis-sionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentanter for Holstebro Kommune mødte Anette Vognbjerg og Jeanette Jørgensen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Janie Ipsen, fagprojektleder Per Øster, landinspektør Tina Haabendal Kjærsgaard, landinspektør Hanne Møller Andersen, afvandingsingeniør Sofie Kraft og tilsynsleder Poul Wissing Jørgensen.

 

For Jordfordelingssektionen mødte landinspektør Lars Grumstrup.

 

Der henvises til brev af 2. oktober 2015 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen. I samme brev har Transport- og Bygningsministeriet ligeledes givet ekspropriationskommissionen bemyndigelse til at foretage de nødvendige ekspropriationer, og der skal herom henvises til forhandlingsprotokollens 25. hæfte, side 3.

 

Holstebro Kommune samt Vejdirektoratet redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Projektet omfatter anlæg af ca. 3,7 km cykelsti mellem Holstebro og Mejrup Hindkær som en del af projektet for motorvejsstrækningen Holstebro N – Aulum i henhold til lov nr. 1608 af 26. december 2013 om Holstebromotorvejen.

 

Landevejen mellem Holstebro og Mejrup Hindkær (Ny Skivevej og Skivevej) udgør en del af rute 189, der forløber fra Holstebro til Skive. Landevejen føres over Holstebromotorvejen i motorvejens station 12.830.

 

Detailbesigtigelse for Holstebromotorvejens delstrækning Måbjerg – Mejrup, st. 10.170 – 16.600 er behandlet ved detailbesigtigelsesforretning den 20., 21. og 22. januar 2015, jf. forhandlingsprotokollens 12. hæfte.

 

Myndighedsgodkendelser

I brev af 9. oktober 2014 har Holstebro Kommune meddelt tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28.

 

I brev af 14. april 2015 har Midt- og Vestjyllands Politi meddelt tilladelse til udførelse af cykelstien i henhold til færdselslovens § 100.

 

Tegningsliste

Tegn. nr.            Emne                            Stationering                 Mål                    Rev.

6714-11016     Oversigtsplan                                                   1:25.000               –

6714-43001     Oversigtsplan,               St. 1.000 – 4.700        1:4.000                 –

Ejendomsforhold

6714-11015     Plan, cykelsti                  St. 1.000 – 4.700        1:4.000                 –

6714-12015     Længdeprofil cykelsti     St. 1.000 – 4.700        1:400/1:4.000       –

6714-17021     Normaltværsnit                                                 1:100                    –

 

Projektbeskrivelse

Strækningen

Projektet omfatter etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Ny Skivevej og Skivevej mellem Holstebro og Mejrup Hindkær. Dette skal sikre en tryg og sikker cykelvej langs en af de mest befærdede kommuneveje i Holstebro Kommune.

 

Stien anlægges vest for landevejen.

 

Stien bliver en del af en kommende samlet stiforbindelse mellem de to største byer i Holstebro Kommune, Holstebro og Vinderup.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under vejanlægget. Vandsynsforretning er – i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser – afholdt, og vandsynsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Vejanlægget afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek./pr. reduceret ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Tilslutninger

Der etableres en tilslutning til stien fra Skivevej gennem eksisterende stålrørstunnel under Ny Skivevej.

 

Tværprofil

Tværprofiler er forhandlet med de respektive vejmyndigheder og fremgår af afsnittet “Særlige bestemmelser”.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

Generelle bestemmelser

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer ændres ikke.

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende tinglyst adgangsbegrænsning på strækningen opretholdes.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet “Særlige bestemmelser”. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye stiarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 meter.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler påhvile de vejmyndigheder eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

Udgiftsfordeling:

Cykelstien betales af Holstebro Kommune, men projekteres og anlægges af Vejdirektoratet.

 

Vejmyndighedsforhold

Vejdirektoratet er vejmyndighed for Holstebromotorvejen.

 

Holstebro Kommune er vejmyndighed for Ny Skivevej og Skivevej og dermed cykelstien langs Skivevej.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

 

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Hotel Schaumburg, Holstebro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En lodsejer ønskede oplyst, hvor lang cykelstien bliver, og hvor mange lodsejere der er involveret i projektet. Vejdirektoratet oplyste, at cykelstien bliver ca. 3,7 km lang og involverer 14 lodsejere.

 

Andre lodsejere ønskede oplyst, hvad der kommer til at ske med de eksisterende dræn i området, og hvorledes de placeres, når cykelstien anlægges. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at der formentlig bliver tale om en parallelforskydning af drænet, hvis dette berøres af projektet og oplyste endvidere, at Vejdirektoratet sørger for, at eksisterende drænledninger også fungerer efter anlæggets udførelse.

 

Adspurgt oplyste Vejdirektoratet endvidere, at der ikke er foretaget nye beregninger over den kommende trafikmængde på Skivevej, som p.t. udgør ca. 5.500 køretøjer/ døgnet. Trafikmængden vil formentlig stige lidt, men det forventes omvendt, at motorvejen vil aftage noget af trafikken, ligesom hastigheden lokalt vil falde på visse steder af strækningen.

 

Herudover ønskede en lodsejer oplyst, hvorfor der skal anlægges grøfter i forbindelse med cykelstien, da han kan konstatere, at dette ikke er tilfældet langs flere cykelstier i området. Vejdirektoratet oplyste hertil, at der er tale om et nyt anlæg, hvor Vejdirektoratet er forpligtet til at opfylde visse krav til afledning af vand og andre miljømæssige hensyn, hvorfor grøfterne er en nødvendig del af projektet.

 

Derudover oplyste Vejdirektoratet, at der frem mod ekspropriationsforretningen vil blive arbejdet videre med placeringen af overkørsler til de forskellige ejendomme langs cykelstien.

 

Kommissionen drøftede herefter forslaget indgående i lyset af besigtigelsen og de indkomne bemærkninger og godkendte projektet med nedenstående ændring.

 

Da kommissionen – på baggrund af oplysninger fra Holstebro Kommune – må forudsætte, at cykelstien fremtidigt skal forbindes til Skivevej, har kommissionen besluttet at ændre projektet, således at cykelstien stopper i st. 4.670, hvilket betyder, at matr. nr. 2c Brusen Gde., Mejrup ikke berøres. Der opsættes gadebelysning på dette sted.

 

På denne baggrund fastsatte ekspropriationskommissionen følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

HOLSTEBRO KOMMUNE

Kommunevej Ny Skivevej – Skivevej

Km 2.350 – 6.000 v.s.

 

St. 1.000 – 4.670

Der anlægges en dobbeltrettet cykelsti i vejens venstre side.

 

St. 1.000

Stien tilsluttes sti i rundkørsel ved Rasmus Færchs Vej.

 

St. 1.000 – 2.010

Stien forløber i eget tracé. Stien udføres som 2,50 meter asfalteret sti og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,00 meter.

 

St. 1.630 h.s.

Sti til Skivevej tilsluttes.

 

Sti til Skivevej

St. 1.000

Stien tilsluttes sti ved Ny Skivevej.

 

St. 1.000 – 1.110

Stien udføres som 2,50 meter asfalteret sti og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,00 meter. Stien føres under Ny Skivevej gennem eksisterende stålrørstunnel.

 

St. 1.110

Stien tilsluttes Skivevej i eksisterende markoverkørsel.

 

St. 1.640 v.s.

Der etableres nedsivningsgrøft med styret overløb.

 

St. 1.650

Stien føres over Lægård Bæk på en træbro.

 

St. 2.010 – 2.170

Stien forløber langs vejen. Stien udføres som 2,50 meter asfalteret sti, 3,00 meter skillerabat og 0,75 meter yderrabat.

 

St. 2.170 – 2.800

Stien forløber i eget tracé. Stien udføres som 2,50 meter asfalteret sti og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,00 meter.

 

St. 2.560

Stien føres over Holstebromotorvejen. På broen udføres stien som 2,50 meter asfalteret sti, 1,50 meter skillerabat og 0,50 meter yderrabat.

 

St. 2.800 – 4.670

Stien forløber langs vejen. Stien udføres som 2,50 meter asfalteret sti, 3,00 meter skillerabat og 0,75 meter yderrabat.

Skillerabatten indsnævres til 1,00 meter ved Skivevej 141 (st. 3.470 – 3.560), og yderrabatten indsnævres til 0,25 meter.

Skillerabatten indsnævres til 1,00 meter ved Skivevej 145 (st. 4.200 – 4.270), og yderrabatten indsnævres til 0,25 meter.

 

St. 2.820 v.s.

Der etableres nedsivningsgrøft med styret overløb.

 

St. 2.900

Markoverkørsel til matr. nr. 22c Den nordvestlige Del, Mejrup nedlægges.

 

St. 2.960

Markoverkørsel til matr. nr. 22c Den nordvestlige Del, Mejrup nedlægges.

 

St. 3.340

Markoverkørsel til matr. nr. 2a Brusen Gde., Mejrup nedlægges.

 

St. 3.660 v.s.

Der etableres nedsivningsgrøft med styret overløb.

 

St. 3.980 v.s.

Der etableres nedsivningsgrøft med styret overløb.

 

St. 4.530 v.s.

Der etableres nedsivningsgrøft med styret overløb.

 

St. 4.670

Stien tilsluttes Skivevej.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Uffe Henneberg

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen