Motorvejen Holstebro N – Aulum, detailbesigtigelsesforretningen den 1. og 2. september 2014

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN HOLSTEBRO N – AULUM

(Detailbesigtigelsesforretningen den 1. og 2. september 2014)

7. hæfte

 

 

Mandag den 1. september 2014 kl. 9.30 samledes kommissionen i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum for at afholde en detailbesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum. På forretningen blev del-strækningen fra udgangspunktet i st. 30.30 ved Kildevej og mod syd til st. 33.50 syd for Troelstrupvej gennemgået.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 13.00 i Aulum Fritidscenter for at afholde en detailbesigtigelsesforretning vedrørende delstrækningen fra sit udgangspunkt i st. 27.80 ved kommunegrænsen mellem Holstebro Kommune og Herning Kommune og mod syd frem til st. 30.30 ved Kildevej.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Herning Kommune mødte Kim Grarup.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte afdelingsleder Torben Richter, projektleder Janie Ipsen, fagprojektleder Hanne Møller Andersen, landinspektør Tina Haabendal Kjærsgaard, ingeniør (vej) Per Bundgaard Øster, ingeniør (støj) Krestina Lüth Løkke, ingeniør (afvanding) Sofie Kraft, ingeniør (vej) Dorthe Munk, tilsynsleder Poul Wissing Jørgensen og projektassistent Birgitte Honar.

 

For Jordfordelingskontoret mødte landinspektør Lars Grumstrup.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Motorvejsstrækningen Holstebro N – Aulum udgør en del af rute 18, der forløber fra Holstebro til Vejle. Projektet er vedtaget i henhold til lov nr. 1608 af 26. december 2013 om Holstebromotorvejen.

 

Etape 6714 er behandlet ved linjebesigtigelsen den 27. og 28. januar 2014.

 

Myndighedsgodkendelser

I brev af 1. maj 2014 har Naturstyrelsen meddelt tilladelse til ophævelse af fredskovspligt, jf. skovlovens § 6.

 

I brev af 6. maj 2014 har Midt- og Vestjyllands Politi meddelt tilladelse til udførelse af vejanlægget i henhold til færdselslovens § 100.

 

I brev af 14. maj 2014 har Herning Kommune meddelt tilladelse til udledning og nedsivning af vand efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28.

 

I brev af 15. maj 2014 har Herning Kommune meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16, 17 og 18 samt museumslovens § 29a.

 

I brev af 23. maj 2014 har Holstebro Kommune meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 18.

 

I brev af 23. maj 2014 har Holstebro Kommune meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

 

I brev af 26. maj 2014 har Herning Kommune udarbejdet et supplement til tilladelsen udstedt den 15. maj 2014, udelukkende omhandlende naturbeskyttelseslovens § 18.

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har Naturstyrelsen godkendt projektet i brev af 17. juni 2014. Godkendelsen er givet på betingelse af, at der etableres et givent antal faunapassager, en faunabro samt erstatningsnatur.

 

I brev af 26. juni 2014 har Herning Kommune givet tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 4b Jersild By, Avlum og matr. nr. 1aa Lundby By, Avlum i henhold til råstoflovens § 7.

 

I brev af 18. juli 2014 har Holstebro Kommune meddelt tilladelse til udledning og nedsivning af vand efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne

Stationering

Mål

Rev.
6714-1029 Oversigtsplan,

Detailbesigtigelse

St. 25.000 – 33.500

1:25.000

6714-33015 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 25.100 – 28.000

1:4.000

6714-33016 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 27.500 – 31.200

1:4.000

6714-33017 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 31.100 – 33.500

1:4.000

6714-2013 Længdeprofil

St. 25.000 – 26.000

1:400/1:4.000

6714-2014 Længdeprofil

St. 26.000 – 30.000

1:400/1:4.000

6714-2015 Længdeprofil

St. 30.000 – 33.500

1:400/1:4.000

6714-2018 Længdeprofil ramper

Herningvej

1:400/1:4.000

6714-2019 Længdeprofil ramper

Videbækvej

1:400/1:4.000

6714-12003 Længdeprofil

skærende veje

1:400/1:4.000

6714-7003 Normaltværsnit

motorvej

1:100

6714-7004 Normaltværsnit rampe

1:100

6714-17002 Normaltværsnit

rundkørsel

1:100

6714-17003 Normaltværsnit

kommuneveje og

private fællesveje

1:100

Projektbeskrivelse

Strækningen

Linjeføringen for motorvejen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne med følgende ændringer:

 

–   Tilslutningsanlægget ved Herningvej st. 26.20 ændres, således at en rundkørsel erstattes af forsatte T-kryds samt en højresvingsbane på Herningvej ved tilkørselsrampen mod syd.

 

–   Etapegrænsen ændres fra st. 34.0 til st. 33.5 af hensyn til de trafikale forhold i anlægsperioden.

 

–   Der etableres støttemur ved st. 27.75 til st. 27.82 mod øst for at beskytte en gravhøj.

 

Dimensioneringshastighed

Dimensioneringshastigheden er overensstemmende med den ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejsanlægget. Vandsynsforretninger er – i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser – afholdt inden detailbesigtigelsen, og vandsynsprotokoller vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nødsporskanter i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), således at alt overfladevand i disse områder ledes til lukkede ledninger eller tætte grøfter via rendestensbrønde. På øvrige strækninger afvandes til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Omlagte kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Tilslutninger

Tilslutningsanlæggenes placering er i overensstemmelse med det ved linjebesig-tigelsen vedtagne.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rastepladser på strækningen.

 

Placeringen af samkørselspladser er i overensstemmelse med det ved linjebesig-tigelsen vedtagne.

 

Tværprofil

Tværprofilerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

Fritrumsprofilerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

For banebroer er Banedanmarks EBa profil gældende.

 

Støjafskærmning

Placering af støjafskærmning er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Byggelinjer

Byggelinjerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Fri oversigt

Pålæg om servitut om fri oversigt er i overensstemmelse med det ved linjebesig-tigelsen vedtagne.

 

Adgangsbegrænsning

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

Ved gravhøjen i st. 27.8 er arbejdsarealer reduceret til 1 meter på det sted, der er nærmest højen.

 

På strækningen, hvor anlægget går gennem § 3 områder, jf. naturbeskyttelsesloven, vil der ikke blive anvendt arbejdsarealer. Hvor anlægget bryder diger, indskrænkes arbejdsarealet fra 10 meter til 5 meter.

 

Faunapassager

Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen og de berørte kommuner og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etableres hegning eller andre spærringer.

 

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper. Erstatningsbiotoper, som er fastlagt, fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Vildthegn

Der opsættes vildthegn i begge sider, st. 25.000 – 30.240.

 

Der opsættes vildthegn i højre side, st. 32.950 – 33.500.

 

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejbestyrelsesforholdene er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

 

Jordfordeling

For den omhandlede motorvejsstrækning er der udarbejdet forslag til jordfordeling.

 

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer m.v. er opnået bindende tilbud fra lodsejere om, at de vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, der fastsættes af ekspropriationskommissionen.

 

I jordfordelingen indgår desuden arealer fra ejendomme, der tidligere er eksproprieret i deres helhed.

 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 1. november 2015.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger fremgår under sidste dag i protokollen.

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Mia L. Larsen

 

 

Tirsdag den 2. september 2014 kl. 8.30 fortsatte forretningen med et indendørs møde på Hotel Schaumburg, Nørregade 26, Holstebro. På forretningen blev delstrækningen fra udgangspunktet i st. 25.00 ved Morrevej og mod syd til st. 27.80 ved kommunegrænsen mellem Holstebro Kommune og Herning Kommune gennemgået.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Anlægsmyndigheden, Jordfordelingskontoret og Herning Kommune var repræsenteret som i går. For anlægsmyndigheden var projektchef Søren Andersen dog mødt i stedet for afdelingsleder Torben Richter. Holstebro Kommune blev repræsenteret af Jeanette Lind Jørgensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som ved gårsdagens møde, angivet foran i protokollen, hvortil henvises.

 

Kommissionen kørte herefter strækningen igennem i bus og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne. Lodsejerne fik herved lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Hotel Schaumburg, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde i går.

Bemærkninger og beslutninger

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Herningvej

En lodsejer foreslog adgang til matr. nr. 3aa Havris, Tvis fra samkørselspladsen. Vejdirektoratet oplyste i den forbindelse, at en sådan adgang kræver nærmere overvejelser vedrørende samkørselspladsens udformning.

Privat fællesvej Ravnmosevej

Ejeren af matr. nr. 1av Lergrav Hgd., Avlum ønskede oplyst, hvorvidt den nye private fællesvej kan bære den tunge trafik, som kører til minkfarmen. Ejeren anførte i den forbindelse, at han hidtil har haft en kommunal vej til sin ejendom, men at han fremover selv skal vedligeholde vejen, såfremt den bliver privat som foreslået. Vejdirektoratet kunne oplyse, at der vil blive anlagt en grusvej af samme standard som Ravnmosevej og bekræftede i øvrigt, at brugerne af en privat fællesvej selv skal vedligeholde denne samt afholde udgifterne derved.

Vindingvej / Kildevej

Herudover var der flere lodsejere, som udtrykte utilfredshed over oversigts-forholdene i krydset mellem Vindingvej og Kildevej. Vejdirektoratet oplyste, at krydset ikke er omfattet af motorvejsprojektet og henviste til Herning Kommune. Herning Kommunes repræsentant oplyste, at han vil forelægge lodsejernes bemærkninger for kommunen til drøftelse og en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af forholdene.

Videbækvej

En lodsejer ønskede oplyst, hvorfor rundkørslen og samkørselspladsen ved Videbækvej ikke er placeret mere hensigtsmæssigt i forhold til hans marker, eller i det hele taget er placeret der, hvor anlægsmyndigheden i forvejen skal ekspropriere fra. Vejdirektoratet oplyste, at rundkørsel og samkørselsplads er placeret under hensyntagen til de trafiksikkerhedsmæssige forhold samt mængden af den trafik, de skal kunne betjene.

 

Samme lodsejer stillede forslag om en anden adgangsvej til sine bygninger på matr. nr. 1a Jersild By, Avlum, idet han med anlægsmyndighedens forslag skal køre forbi to udlejede naboejendomme med tung landbrugstrafik. Han foreslog derfor at nedrive en gylletank samt dele af eksisterende bygninger på pladsen foran udlejningsejendommene, således at han ikke skal køre så tæt forbi bygningerne.

 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at i det omfang, der eksisterer anden passende vejadgang, vil der blive henvist hertil.

Troelstrupvej

Nogle lodsejere udtrykte utilfredshed over Vejdirektoratets forslag om, at ejeren af matr. nr. 2s Ljørring By, Avlum gives vejret ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 4g og 4a ibd. til Troelstrupvej. Lodsejerne stillede derfor forslag om at lægge vejen enten i skellet mellem matr. nr. 4g og 1k ibd., hvor der i forvejen ligger en markvej, eller at anlægge vejen langs motorvejen for derved at undgå tung landbrugstrafik omkring bygningerne på matr. nr. 4a ibd.

 

En lodsejer ønskede endvidere oplyst, hvorvidt det regnvandsbassin, som er placeret på hans mark, kan rykkes længere mod nord, så det primært ligger på Vejdirektoratets eget areal.

 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at markvejen i skel kun er udlagt på matrikelkortet og ikke i marken. Hvad angår regnvandsbassinet oplyste anlægsmyndighedens repræsentant, at rent anlægstekniske forhold er årsag til, at bassinet er placeret, som det er, og ikke kan rykkes længere ind på Vejdirektoratets eget areal.

Øvrige bemærkninger

Flere lodsejere ønskede oplyst, om de kan få asfalteret de nye private fællesveje. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at det er det klare udgangspunkt, at private fællesveje etableres med grus i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

 

En lodsejer ønskede herudover oplyst, hvad man kan gøre, hvis man ikke har råd til at betale for de støjreducerende foranstaltninger, man kan være berettiget til, når støjen på ens ejendom når over et vist niveau. Vejdirektoratet oplyste i den forbindelse, at der alene er tale om tilskudsordning, hvor tilskuddet stiger i takt med støjniveauet, men det er en generel forudsætning, at man som lodsejer selv betaler en given procentdel af omkostningerne.

 

En anden lodsejer udtrykte utilfredshed over regnvandsbassinernes udformning, der er generende for markdriften. Vejdirektoratets repræsentant oplyste hertil, at regnvandsbassinerne er udformet efter det terræn, de skal placeres i, og at højdekurverne har stor betydning for den konkrete udformning. Vejdirektoratet oplyste endvidere, at kommunen har ønsket regnvandsbassiner udformet så naturligt som muligt for dermed bedre at kunne falde ind i det omkringliggende landskab. Vejdirektoratet var dog ikke afvisende over for at justere bassinernes udformning yderligere frem mod ekspropriationsforretningen, såfremt de angivne forudsætninger tillader det.

 

Flere lodsejere ønskede endvidere oplyst, hvorfor der ikke skal opsættes vildthegn på strækningen st. 30.240 – st. 32.950 h.s. En lodsejer kunne i den sammenhæng oplyse, at der er en meget stor vildtbestand i området. Vejdirektoratet oplyste, at vildthegnet er opsat efter biologernes anvisning, idet det er dem, som vurderer behovet på strækningen. Under hensyntagen til de fremkomne oplysninger om de faktiske forhold vil anlægsmyndigheden dog bede biologerne revurdere forholdene.

Anmodninger om totalekspropriationer

Enkelte af de fremmødte lodsejere fremkom med anmodning om totalekspropriation, ligesom flere lodsejere forud for forretningen er fremkommet med anmodning om totalekspropriation.

 

Anmodningerne er behandlet af kommissionen, og afgørelserne vil blive oplyst direkte til de pågældende lodsejere.

 

Kommissionens bemærkninger

Herningvej

Anlægsmyndigheden anmodes om frem til ekspropriationsforretningen at udarbejde forslag til adgangsvej for matr. nr. 2a, 3d og 3aa Havris, Tvis.

Videbækvej

Anlægsmyndigheden anmodes om frem til ekspropriationsforretningen at udarbejde nyt forslag til adgangsvej for ejendommen matr. nr. 1a Jersild By, Avlum, der ikke går gennem gårdspladsen på matr. nr. 2a ibd.

Troelstrupvej

Under hensyn til, at der kan benyttes en eksisterende vej til matr. nr. 2s Ljørring By, Avlum, at den trafik, som derved skal passere bygningerne på den nævnte ejendom må anses som begrænset, og at ejeren af matr. nr. 4g og 4f ibd. driver landbrug og dermed allerede i dag har landbrugskørsel omkring bygningerne på matr. nr. 4a ibd., tiltræder kommissionen anlægsmyndighedens forslag.

 

Udlæg og anlæg af nye private fællesveje

Under hensyntagen til den type af trafik, som de private fællesveje skal kunne betjene, har kommissionen truffet afgørelse om, at de private fællesveje skal udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet vejbredde på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider.

Nedklassificering af kommuneveje

Kommissionen skal bemærke, at spørgsmålet om nedklassificering af eksisterende kommuneveje til private fællesveje er et spørgsmål, der henhører under de stedlige kommunale vejmyndigheder og henviser derfor behandling heraf til disse.

 

Jordfordeling

Med kommissionens afgørelse om at lade ejendommen matr. nr. 3d Havris, Tvis ekspropriere i sin helhed, kan ejendommen indgå i jordfordelingen.

 

Under henvisning til arealets størrelse og de fremtidige adgangsforhold dertil har kommissionen besluttet at lade afskåret areal af matr. nr. 1k Solds, Tvis ekspropriere og indgå i jordfordelingen.

Matr. nr. 5aa Lundby By, Avlum udgår tillige af jordfordelingen, idet kommissionen ikke finder ekspropriationen deraf fornøden og skal hertil bemærke, at ejendommen ikke berøres af projektet.

 

Kommissionen finder ikke, at der er det fornødne grundlag for at lade den del af matr. nr. 1a Jersild By, Avlum, som kommer til at ligge på den østlige side af motorvejen og overfor den nordøstlige frakørselsrampe ved Videbækvej, ekspropriere. Kommissionen skal i den forbindelse bemærke, at størrelsen af dyrkningsarealet samt adgangsforholdene dertil er uændrede.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet i lyset af de fremkomne bemærkninger og godkendte såvel projektet som det fremlagte forslag til jordfordeling på den omhandlede strækning med de bemærkninger, som er nævnt ovenfor.

 

Kommissionen fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

HOLSTEBRO KOMMUNE

Motorvejen (st. 25.000 – 27.820)

St. 25.000 – 25.670

Hele ejendommen matr. nr. 2a, 2k, 1a og 1c Havris, Tvis med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 25.170 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 25.200

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,5 x 1,0 meter.

 

St. 25.660 – 25.670 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2h Havris, Tvis eksproprieres.

 

St. 25.660 – 26.170

Hele ejendommen matr. nr. 2e Havris, Tvis eksproprieres.

 

St. 25.700

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,5 x 1,0 meter.

 

St. 25.850 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 26.000 – 26.150 v.s.

Morre Bæk forlægges.

 

St. 26.090 – 26.280 v.s.

Hele ejendommen matr. nr. 3d Havris, Tvis med bygninger eksproprieres.

 

St. 26.150

Der etableres et ruderanlæg.

 

Det vestlige rampekryds etableres som to forsatte T-kryds, hvor der ved tilkørselsrampen mod syd anlægges en højresvingsbane på Herningvej.

 

Det østlige rampekryds anlægges som en rundkørsel. Rundkørslen udføres med midterø-diameter på 30,0 meter, 3,1 meter overkørselsareal, 5,9 meter cirkulationsareal, 11,0 meter skillerabat, 1,5 meter enkeltrettet cykelsti og 1,0 meter yderrabat.

 

Tunnellen, der fører Herningvej under motorvejen, anlægges med en bredde, så det på et senere tidspunkt vil være muligt at etablere enkeltrettede cykelstier langs Herningvej. Herningvej får følgende tværprofil under motorvejsbroen: 8,30 meter kørebane, 2 skillerabatter a 1,00 meter, 2 cykelstier a 1,50 meter og 1,10 meter yderrabat, i alt 15,50 meter fri afstand i broens fritrumsprofil.

 

Der etableres en samkørselsplads med adgang fra rundkørslen i det østlige rampekryds.

 

Kommunevejen Søjborgvej og den private fællesvej Herningvej afbrydes.

 

St. 26.220 v.s.

Ejeren af matr. nr. 3x Havris, Tvis gives vejret ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 3aa, 3v, 3ø og 3ab Havris, Tvis til Ll. Urlundvej.

 

St. 26.420 h.s.

Der etableres en vendeplads på Søjborgvej.

 

St. 26.420 – 26.720 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1k Solds, Tvis eksproprieres.

 

St. 26.440 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 26.480 – 27.810

Hele ejendommen matr. nr. 1a og 1d Solds, Tvis med bygninger eksproprieres.

 

St. 26.730 – 26.990 h.s.

Der etableres en privat fællesvej til Søjborgvej over matr. nr. 1a og matr. nr. 1b Solds, Tvis. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

Ejerne af matr. nr. 1a, 1b og 3 Solds, Tvis gives vejret.

 

St. 26.800

Privat fællesvej Soelsvej afbrydes.

 

St. 27.400 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 27.750 – 27.820 v.s.

Der etableres en støttemur til bevaring af fredet gravhøj.

 

HERNING KOMMUNE

Motorvejen (st. 27.820 – 33.500)

St. 27.840 – 28.280 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3b Lergrav Hgd., Avlum eksproprieres.

 

St. 27.940

Der etableres en faunabro til krondyr i en bredde af ca. 50 meter. Der sker terrænregulering i fornødent omfang.

 

St. 28.240 – 28.400 v.s.

Hele matr. nr. 1c Lundby By, Avlum er tidligere eksproprieret.

 

St. 28.300 – 28.880

Hele ejendommen matr. nr. 3d Lergrav Hgd., Avlum, matr. nr. 3f Lundby By, Avlum og matr. nr. 3g Lundby By, Avlum med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 28.320 – 28.400 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3i Lergrav Hgd., Avlum eksproprieres.

 

St. 28.400

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,5 x 1,0 meter.

 

St. 28.440

Privat fællesvej Ravnmosevej afbrydes.

St. 28.460 – 28.860 h.s.

Eksisterende privat vej/privat fællesvej på matr. nr. 1b, 4d og 1av Lergrav Hgd., Avlum udbygges til nord for bygningerne på matr. nr. 4d Lergrav Hgd., Avlum, til en 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

Eksisterende privat vej øst om bygningerne på matr. nr. 4d udbygges og udlægges til privat fællesvej, således den forbinder eksisterende privat fællesvej nord og syd herfor. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter. Det stykke privat fællesvej, der går mellem bygningerne på ejendommen matr. nr. 4d Lergrav Hgd. Avlum, nedlægges.

 

Ejerne af matr. nr. 1b Lergrav Hgd., Avlum gives vejret over matr. nr. 4d Lergrav Hgd., Avlum og matr. nr. 1av Lergrav Hgd., Avlum til Vindingvej.

 

Ejeren af matr. nr. 1av Lergrav Hgd., Avlum gives vejret over matr. nr. 4d Lergrav Hgd., Avlum til Vindingvej.

 

St. 28.500 – 28.650

Lundby Bæk forlægges.

 

St. 28.520

Lundby Bæk føres under motorvejen i en faunapassage med banketter på 1,50 meter for mindre dyr.

 

St. 28.600 – 29.000 v.s.

Areal af matr. nr. 3g og 3h Lundby By, Avlum anvendes eventuelt til udsætning.

 

St. 28.650 – 29.430

Hele ejendommen matr. nr. 3h, 3n, 4g og 4i Lundby By, Avlum med bygninger eksproprieres.

 

St. 28.660 – 29.240 h.s.

Areal af matr. nr. 3n og 4g Lundby By, Avlum anvendes eventuelt til udsætning.

 

St. 28.710 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 28.710

Kommunevej Ravnmosevej afbrydes. Der etableres vendeplads på østsiden af motorvejen.

 

St. 29.200 – 29.640 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 4d Lundby By, Avlum eksproprieres.

 

St. 29.400 – 30.000

Hele matr. nr. 1aa Lundby By, Avlum eksproprieres.

 

St. 29.640 – 30.220 h.s.

Areal af matr. nr. 1aa Lundby By, Avlum og matr. nr. 4b Jersild By, Avlum anvendes eventuelt til udsætning og sidetag.

 

St. 29.700

Privat fællesvej Vindingvej afbrydes.

 

St. 29.700 – 30.300 v.s.

Der anlægges en ny privat fællesvej (langs motorvejen) fra eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 1aa Lundby By, Avlum til Kildevej over matr. nr. 1aa Lundby By, Avlum, matr. nr. 1af Lundby By, Avlum, matr. nr. 4b Jersild By, Avlum, matr. nr. 4f Jersild By, Avlum, matr. nr. 4e Jersild By, Avlum og matr. nr. 1g Lundby By, Avlum. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter. Mellem den private fællesvej og motorvejen anlægges en lysvold, højde 1,50 meter over den private fællesvej.

 

Ejerne af matr. nr. 1e, 1aa, 1af Lundby By, Avlum og del af 4b, 4f, 4e Jersild By, Avlum samt matr. nr. 1g og 1h Lundby By, Avlum gives vejret.

 

St. 29.920 – 30.360

Hele ejendommen matr. nr. 4b Jersild By, Avlum med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 30.120 – 30.300 v.s.

Hele ejendommen matr. nr. 1h Lundby By, Avlum, matr. nr. 1g Lundby By, Avlum, matr. nr. 4e Jersild By, Avlum og matr. nr. 4f Jersild By, Avlum med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 30.160

Der etableres en faunapassage med dimension 0,5 x 0,5 meter (firkantet rør) eller cirkulært rør med 1,0 meter diameter.

 

St. 30.180 – 30.380

Kommunevej Kildevej forlægges og føres under motorvejen.

 

Forlagt Kildevej

St. 1.050

Forlagt Kildevej tilsluttes eksisterende Kildevej.

 

St. 1.050 – 1.520

Forlagt Kildevej udføres med 7,00 meter asfalteret kørebane og 1,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 10,00 meter.

 

St. 1.420 v.s.

Overkørsel til matr. nr. 1g Lundby By, Avlum retableres som overkørsel til ny privat fællesvej.

 

St. 1.520

Forlagt Kildevej tilsluttes eksisterende Kildevej.

 

St. 30.200 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 30.280 – 30.740

Hele matr. nr. 1f Jersild By, Avlum eksproprieres.

 

St. 30.380 – 30.480 v.s.

Hele matr. nr. 1g Jersild By, Avlum eksproprieres.

 

St. 30.800

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,5 x 1,0 meter.

 

St. 31.020 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 31.060 – 31.190 v.s.

Areal af matr. nr. 1h Jersild By, Avlum eksproprieres.

 

St. 31.070

Tilløb til Gravlundsande Bæk frilægges over en strækning på ca. 150 meter og føres under motorvejen i en faunapassage med banketter på 1,50 meter for mindre dyr.

 

St. 31.130 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 31.190 – 31.330 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2k Jersild By, Avlum eksproprieres.

 

St. 31.440 – 31.740 v.s.

Hele matr. nr. 1m Jersild By, Avlum eksproprieres.

 

St. 31.710 – 31.760

Kommunevej Videbækvej forlægges og føres under motorvejen.

 

Forlagt Videbækvej vest

St. 1.400

Forlagt Videbækvej vest tilsluttes eksisterende Videbækvej.

 

St. 1.400 – 1.580

Forlagt Videbækvej vest udføres med 8,00 meter asfalteret kørebane og 1,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 11,00 meter.

 

St. 1.580

Forlagt Videbækvej vest tilsluttes rundkørsel i vestligt rampekryds.

 

Forlagt Videbækvej øst

St. 1.000

Forlagt Videbækvej øst tilsluttes rundkørsel i vestligt rampekryds.

 

St. 1.000 – 1.380

Forlagt Videbækvej øst udføres med 10,00 meter asfalteret kørebane og 1,00 meter yderrabatter. Kørebanen afstribes med 1,5 meter brede cykelbaner i begge sider. I alt en kronebredde på 12,00 meter.

 

St. 1.280

NØ frakørselsrampe ved Videbækvej og NV tilkørselsrampe ved Videbækvej tilsluttes i T-kryds.

 

St. 1.380

Forlagt Videbækvej øst tilsluttes eksisterende Videbækvej.

 

St. 31.720

Der etableres et nordvendt B-anlæg.

 

Det østlige rampekryds etableres som et T-kryds med venstresvingsbane på Videbækvej.

 

Det vestlige rampekryds anlægges som en rundkørsel. Rundkørslen udføres med midterø-diameter på 30,0 meter, 3,1 meter overkørselsareal, 5,9 meter cirkulationsareal, 11,0 meter skillerabat, 1,5 meter enkeltrettet cykelsti og 1,0 meter yderrabat.

 

Der etableres en samkørselsplads med adgang fra rundkørslen i det vestlige rampekryds.

 

St. 31.840 h.s.

Privat vej afbrydes.

 

Ejeren af matr. nr. 1a Jersild By, Avlum gives vejret over matr. nr. 2a, 8, 2m og 3v Jersild By, Avlum til Videbækvej.

 

St. 31.920

Jernbanen Holstebro – Vejle føres under motorvejen.

 

St. 32.040 – 32.310 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1n Jersild By, Avlum eksproprieres.

 

St. 32.040 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 32.100 – 32.320

Ejeren af matr. nr. 1a Jersild By, Avlum gives vejret ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 13, 2f og afskåret areal af 1n ibd.

 

St. 32.170 – 33.550

Hele ejendommen matr. nr. 3n og 5 Jersild By, Avlum og matr. nr. 1au og 1k Ljørring By, Avlum med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 32.530 – 32.790 v.s.

Hovedlandevej 422, Hovedvejen forlægges mod nordøst.

 

Forlagt Hovedvejen

St. 1.000

Forlagt Hovedvejen tilsluttes eksisterende Hovedvejen.

 

St. 1.000 – 1.260

Forlagt Hovedvejen udføres med 8,00 meter asfalteret kørebane og 4,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 17,00 meter.

 

St. 1.260

Forlagt Hovedvejen tilsluttes ny rundkørsel.

 

St. 32.550

Der etableres en faunapassage med dimension 0,5 x 0,5 meter (firkantet rør) eller cirkulært rør med en diameter på 1,0 meter.

 

St. 32.790 v.s.

Eksisterende kryds mellem Hovedvejen, Troelstrupvej og Industrivej Syd forlægges og ombygges til rundkørsel. Forlagt Ljørringvej tilsluttes rundkørslen. Rundkørslen udføres med midterø-diameter på 30,0 meter, 3,1 meter overkørselsareal, 5,9 meter cirkulationsareal, 11,0 meter skillerabat, 1,5 meter enkeltrettet cykelsti og 1,0 meter yderrabat.

 

St. 32.790 – 33.040

Kommunevej Troelstrupvej forlægges og føres under motorvejen.

 

Forlagt Troelstrupvej

St. 1.000

Forlagt Troelstrupvej tilsluttes ny rundkørsel.

 

St. 1.000 – 1.450

Forlagt Troelstrupvej udføres med 6,00 meter asfalteret kørebane og 1,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 9,00 meter.

 

St. 1.310

Overkørsel til privat fællesvej retableres.

 

St. 1.450

Forlagt Troelstrupvej tilsluttes eksisterende Troelstrupvej.

 

St. 32.790 – 32.960 v.s.

Kommunevej Ljørringvej forlægges mod vest. Der etableres overkørsel til del af matr. nr. 1k Ljørring By, Avlum og nedlagt del af Hovedvejen.

Forlagt Ljørringvej

St. 1.000

Forlagt Ljørringvej tilsluttes ny rundkørsel.

 

St. 1.000 – 1.180

Forlagt Ljørringvej udføres med 8,00 meter asfalteret kørebane og 2,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 12,00 meter.

 

St. 1.180

Forlagt Ljørringvej tilsluttes eksisterende Ljørringvej.

 

St. 32.820 – 33.500 v.s.

Hovedlandevej 422, Hovedvejen nedlægges.

 

Areal af matr. nr. 1k Ljørring By, Avlum og nedlagt del af Hovedvejen anvendes eventuelt til udsætning.

 

St. 33.000 – 33.500 v.s.

Der etableres en støjskærm med højden 3,0 meter.

 

St. 33.200 – 33.500 h.s.

Ejeren af matr. nr. 2s Ljørring By, Avlum gives vejret ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 4g og 4a Ljørring By, Avlum til Troelstrupvej.

 

St. 33.350 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 33.400

Der etableres en faunapassage med dimension 0,5 x 0,5 meter (firkantet rør) eller cirkulært rør med en diameter på 1,0 meter.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Uffe Henneberg

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen