Motorvejen Holstebro N – Aulum, detailbesigtigelsesforretningen den 20., 21. og 22. januar 2015

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN HOLSTEBRO N – AULUM

(Detailbesigtigelsesforretningen den 20., 21. og 22. januar 2015)

12. hæfte

 

 

Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 10.00 samledes kommissionen på Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, Holstebro for at afholde en detailbesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum. På forretningen blev delstrækningen fra st. 11.20 øst for jernbanen og mod øst frem til st. 12.60 vest for det kommende tilslutningsanlæg ved Skivevej gennemgået.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 13.00 på Best Western Hotel Schaumburg for at afholde en detailbesigtigelsesforretning vedrørende delstrækningen fra st. 9.90 vest for Struer Landevej og mod øst frem til st. 11.20 ved jernbanen.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentanter for Holstebro Kommune mødte Jeanette Lind Jørgensen og Annette Vognbjerg.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte repræsentant for ledelsen Torben Richter, projektleder Janie Ipsen, landinspektør (arealerhvervelse) Hanne Møller Andersen, landinspektør (arealerhvervelse) Tina Haabendal Kjærsgaard, ingeniør (vej) Per Bundgaard Øster, ingeniør (støj) Krestina Lüth Løkke, ingeniør (afvanding) Sofie Kraft, ingeniør (vej) Joanna Statnik, ingeniør (vej) Christina Jensen, ingeniør (vej) Dorthe Munk, entrepriseleder Poul Wissing Jørgensen og projektassistent Birgitte Honar.

 

For Jordfordelingssektionen mødte landinspektør Aksel Agger Sørensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Motorvejsstrækningen Holstebro N – Aulum udgør en del af rute 18, der forløber fra Holstebro til Vejle. Projektet er vedtaget i henhold til lov nr. 1608 af 26. december 2013 om Holstebromotorvejen.

 

Etape 6714 Holstebro N – Aulum er behandlet ved linjebesigtigelsen den 27. og 28. januar 2014, jf. forhandlingsprotokollens 2. hæfte.

 

Myndighedsgodkendelser

I brev af 3. november 2014 har Naturstyrelsen meddelt godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 20.

 

I brev af 12. september 2014 har Holstebro Kommune meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

 

I brev af 12. september 2014 har Holstebro Kommune meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens §§ 16, 18 og 19.

 

I brev af 12. september 2014 har Holstebro Kommune meddelt dispensation efter museumslovens § 29a.

 

I brev af 18. juli 2014 har Holstebro Kommune meddelt tilladelse til udledning og nedsivning af vand efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28.

 

I brev af 6. maj 2014 har Midt- og Vestjyllands Politi meddelt tilladelse til udførelse af vejanlægget i henhold til færdselslovens § 100.

 

Tegningsliste

Tegn. nr. Emne Stationering Mål Rev.
6714-1034 Oversigtsplan,

Detailbesigtigelse

St. 1.000 – 16.600 1:25.000 A
6714-33036 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 1.000 – 3.500 1:4.000
6714-33037 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 10.000 – 12.700 1:4.000
6714-33038 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 12.600 – 16.600 1:4.000

Mappe med tværprofiler og længdeprofiler:

 

6714-2009 Længdeprofil

Nordre Ringvej

1:400/1:4.000
6714-2010 Længdeprofil St. 10.170 – 14.000 1:400/1:4.000
6714-2011 Længdeprofil St. 14.000 – 18.000 1:400/1:4.000 A
6714-2016 Længdeprofil

Ramper Skivevej

  1:400/1:4.000
6714-12007 Længdeprofil

Skærende veje

  1:400/1:4.000
6714-12008 Længdeprofil

Skærende veje

  1:400/1:4.000
6714-12009 Længdeprofil

Skærende veje

  1:400/1:4.000 A
6714-7003 Normaltværsnit Motorvej   1:100
6714-7004 Normaltværsnit Rampe   1:100 A
6714-7005 Normaltværsnit Nordre Ringvej   1:100
6714-17002 Normaltværsnit Rundkørsel   1:100
6714-17006 Normaltværsnit Kommuneveje, stier og private fællesveje   1:100

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Linjeføringen for motorvejen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Dimensioneringshastighed

Dimensioneringshastigheden er overensstemmende med den ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejsanlægget. Vandsynsforretninger er i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser afholdt inden detailbesigtigelsen, og vandsynsprotokoller vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nødsporskanter, således at overfladevandet ledes til lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde.

 

Omlagte kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/reduceret ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Tilslutninger

Tilslutningsanlæggenes placering er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rastepladser på strækningen.

 

Placeringen af samkørselspladser er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Tværprofil

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

Midterrabatten på den 4-sporede landevej mellem Struer Landevej og Hjermvej er af varierende bredde.

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

Over forlagt Krunderupstien er den frie højde mindst 2,80 meter.

 

Støjafskærmning

Der etableres ikke støjafskærmning på strækningen.

 

Byggelinjer

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

St. 10.200 – 10.900 h.s. indskrænkes byggelinjen til 30 meter fra hovedlandevejens systemlinje.

 

Fri oversigt

Pålæg om servitut om fri oversigt er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Adgangsbegrænsning

Der pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs Nordre Ringvejs forlængelse samt langs hovedlandevejen mellem Struer Landevej og Hjermvej.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende tilføjelser:

 

På strækningen, hvor anlægget går gennem § 3 områder, jf. naturbeskyttelsesloven, samt hvor anlægget bryder diger, indskrænkes arbejdsarealet fra 10 meter til 5 meter.

 

Faunapassager

Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen og de berørte kommuner og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etableres hegning eller andre spærringer.

 

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper. Erstatningsbiotoper, som er fastlagt, fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Vildthegn

Der opsættes ikke vildthegn på strækningen.

 

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Øvrige forhold

 

Udgiftsfordeling

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

Underføring samt forlægning af Krunderupstien i st. 1.440 på Nordre Ringvejs forlængelse betales af Holstebro Kommune. Underføringen og stiforlægningen projekteres og anlægges af Vejdirektoratet.

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejbestyrelsesforholdene er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

 

Jordfordeling

For den omhandlede motorvejsstrækning er der udarbejdet forslag til jordfordeling.

 

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer m.v. er opnået bindende tilbud fra lodsejere om, at de vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, der fastsættes af ekspropriationskommissionen.

 

I jordfordelingen indgår desuden arealer fra ejendomme, der tidligere er eksproprieret i deres helhed.

 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 1. januar 2016.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger fremgår under sidste dag i protokollen.

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Onsdag den 21. januar 2015 kl. 8.00 fortsatte forretningen med et indendørs møde på Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, Holstebro. På forretningen blev delstrækningen fra st. 14.40 øst for forlagt Mosebyvej og mod øst frem til st. 16.60 øst for Hattensvej gennemgået.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 13.00 på Best Western Hotel Schaumburg for at afholde en detailbesigtigelsesforretning vedrørende delstrækningen fra st. 12.60 vest for det kommende tilslutningsanlæg ved Skivevej og mod øst frem til st. 14.40 ved forlagt Mosebyvej.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Holstebro Kommune, Jordfordelingssektionen og anlægsmyndigheden var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som ved gårsdagens møde angivet foran i protokollen, hvortil henvises.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger fremgår under sidste dag i protokollen.

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Torsdag den 22. januar 2015 kl. 10.00 fortsatte forretningen med et indendørs møde på Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, Holstebro. På forretningen blev delstrækningen fra st. 1.00 ved Vilhelmsborgvej og mod øst frem til st. 3.50 ved Mozartsvej/Nordre Ringvej gennemgået.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Holstebro Kommune, Jordfordelingssektionen og anlægsmyndigheden var repræsenteret som ved de foregående dages forretninger.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som de foregående dage.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som ved de foregående dages møder angivet foran i protokollen, hvortil henvises.

 

Kommissionen kørte herefter strækningen igennem i bus og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne. Lodsejerne fik herved lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Best Western Hotel Schaumburg, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelserne i marken og de indledende møder de foregående dage og i dag.

 

Bemærkninger og beslutninger

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Viumvej

Enkelte lodsejere ønskede at vide, hvor høj motorvejen bliver ved Viumvej. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at højden på motorvejen varierer meget på strækningen; nogle steder ligger motorvejen i en afgravning, mens den andre steder ligger på en dæmning. I st. 12.40 vil motorvejen være ca. 2,3 meter over terræn, og i st. 12.20 vil den være ca. 70 cm over terræn.

 

En enkelt lodsejer spurgte, hvor stor viadukten ved Viumvej bliver. Hertil blev det af anlægsmyndigheden oplyst, at viadukten bliver 7,7 meter bred – 6,5 meter mellem autoværnene – og 4,63 meter høj.

 

Skivevej

En enkelt lodsejer spurgte, om samkørselspladsen ved Skivevej skal have den placering, som den har på kortet, eller om der er mulighed for at flytte den tættere på motorvejsanlægget. Anlægsmyndigheden oplyste, at det vil være uhensigtsmæssigt at flytte samkørselspladsen, idet cykelstien – som ikke er medtaget ved denne detailbesigtigelse, da der udestår forhold mellem Holstebro Kommune og politiet – skal føres uden om samkørselspladsen.

 

En enkelt lodsejer udtrykte bekymring for udkørsel til Skivevej på grund af den øgede trafik. Vejdirektoratet oplyste, at deres prognoser viser, at trafikken stiger lidt. Samtidig blev det oplyst, at Vejdirektoratet mener, at de 2 rundkørsler på Skivevej vil medføre, at farten på Skivevej bliver sænket. Herudover oplyste anlægsmyndigheden, at der ikke vil blive lavet krydsningshelle eller lignende midt på Skivevej.

 

Vester Nørlundvej

Flere lodsejere spurgte, om den forlagte Vester Nørlundvej bliver asfalteret, hvilket anlægsmyndigheden bekræftede – dog med undtagelse af det sidste stykke af vejen – det stykke efter indkørslen til ejendommen matr. nr. 6a Sønderlund, Holstebro Jorder, som vil blive grusvej.

 

Flere lodsejere udtrykte desuden ønske om, at Vester Nørlundvej fremover skal have samme status som i dag, kommunevej, i stedet for privat fællesvej, som Vejdirektoratet har foreslået i materialet.

 

Hjermvej

Enkelte lodsejere fremsatte ønske om ændring af vejforløb ved Nørrehedevej og Nørgårdsvej.

 

Herudover fremkom der ønske om udkørsel til Hjermvej på den sydlige side af motorvejen. Vejdirektoratet oplyste, at der ligger mange kabler på den vestlige side af Hjermvej, som skal flyttes, hvis der skal anlægges en vej og en udkørsel. Vejdirektoratets repræsentanter mener ikke, man kan pålægge ledningsejerne den store udgift. Herudover vil det kræve en dispensation fra kommunens lokalplan. Kommunen oplyste, at man vil bibeholde lokalplanen. Samtidig blev det oplyst, at der forventes mere trafik på Hjermvej, og kommunen ønsker ikke flere udkørsler til Hjermvej. En udkørsel ville i øvrigt komme meget tæt på rundkørslen.

 

En enkelt lodsejer spurgte, om der er mulighed for, at forlægningen af Hjermvej sker på den vestlige side af Hjermvej i stedet for den østlige som foreslået af Vejdirektoratet. Hertil blev det af anlægsmyndigheden oplyst, at vejforløbet ville blive meget ringere, samt at der er et stort ledningsbælte på den vestlige side af Hjermvej, så det ville kræve en stor forlægning af vejen for at komme fri af ledningerne.

 

Kalsgårdvej

Flere lodsejere fremsatte ønske om en vej mellem Kalsgårdvej og Mosebyvej. Som begrundelse herfor blev det fremført, at interimsvejen ved Mosebyvej ikke skal etableres, hvis der i stedet anlægges en vej fra Kalsgårdvej til Mosebyvej. Herudover blev det af lodsejerne oplyst, at det ikke er nødvendigt, at både Mosebyvej og Mejrup Skolevej er åbne på samme tid, da det er en mindre omvej, der skal køres – hvis Vejdirektoratet i stedet vil bruge besparelsen ved ikke at anlægge interimsveje ved Mosebyvej og Mejrup Skolevej på at anlægge vejen fra Kalsgårdvej til Mosebyvej. Vejdirektoratet oplyste, at Holstebro Kommune har ønsket, at begge veje holdes åbne i hele anlægsperioden. Herudover vil det ikke være muligt at nå at bygge begge broer forskudt.

 

Herefter fremkom enkelte lodsejere med et forslag om at undlade at bygge interimsvejen øst for Mosebyvej og i stedet anlægge vejen fra Kalsgårdvej til Mosebyvej og i anlægsperioden anvende denne nye vej som midlertidig vej/interimsvej. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at denne løsning ikke har været overvejet.

 

Nordre Ringvejs forlængelse

Enkelte lodsejere ønskede oplysning om, hvor meget vejen hæves ved Krunderupstien. Hertil oplyste Vejdirektoratets repræsentanter, at vejen højest hæves 2,5 meter over det nuværende terræn. Dette er 1,2 meter mindre end det, som Vejdirektoratet tidligere har fremlagt ved et borgermøde.

 

Flere lodsejere udtrykte ønske om overkørsler fra Nordre Ringvej, således at man ikke skal køre på den trafikerede vej og igennem byen med landbrugskøretøjer for at komme til sine jorder på den nordlige side af Nordre Ringvej. Det blev hertil oplyst, at Holstebro Kommune ikke ønsker overkørsler på Nordre Ringvej.

 

Enkelte lodsejere ønskede ekspropriation af arealer nord for Nordre Ringvej.

 

Tidsplan

Enkelte lodsejere spurgte til tidsplanen for projektet. Anlægsmyndigheden oplyste, at det forventes, at der sker ekspropriation på denne delstrækning i løbet af efteråret 2015.

 

Regnvandsbassiner

Enkelte lodsejere spurgte ind til, hvorvidt der vil blive plantet omkring regnvandsbassinerne. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at det tilstræbes, at regnvandsbassinerne laves pæne. Skråningerne ved bassinerne vil blive ret flade. Det er endnu ikke besluttet, om der skal være beplantning, men ofte vil der være tale om minimal beplantning rundt om regnvandsbassiner, da der er tale om tekniske anlæg. Erfaringer fra Vejdirektoratet siger, at arealer rundt om regnvandsbassiner i et vist omfang bliver beplantet af sig selv. Den beplantning, som kommer naturligt, vil have bedst mulighed for at gro der, hvilket man ikke kan være sikker på, hvis man tilplanter arealet.

 

Faunapassager

Enkelte lodsejere spurgte, om der er mulighed for at ændre på højden til faunapassagerne. Vejdirektoratet oplyste, at der er nogle bindinger på vejen – nogle punkter, som skal rammes, hvorfor der ikke er mulighed for at ændre på højden. Ved de mindre faunapassager skal der være 1 meter over banketten, hvorfor der projekteres efter dette. Vejdirektoratets biologer har allerede i forbindelse med VVM-undersøgelsen udpeget nogle steder på strækningen, hvor der skal etableres faunapassager; både store og små.

 

Anmodninger om totalekspropriationer

Enkelte af de fremmødte lodsejere fremkom med anmodning om totalekspropriation.

 

Anmodningerne er behandlet af kommissionen, og afgørelserne vil blive oplyst direkte til de pågældende lodsejere.

 

Kommissionens bemærkninger

 

Skivevej

Ekspropriationskommissionen tiltrådte Vejdirektoratets placering af samkørselspladsen.

 

Vester Nørlundvej

Kommissionen besluttede, at forlagt Vester Nørlundvej skal anlægges som kommunevej i stedet for privat fællesvej. Dette skyldes, at den nye vej forbinder kommunevej Viumvej med et stykke af den eksisterende kommunevej Vester Nørlundvej. Det blev samtidig besluttet, at det eksisterende stykke af Vester Nørlundvej skal opgraderes.

 

Hjermvej

Kommissionen besluttede at godkende det af Vejdirektoratet fremlagte projekt.

 

Det blev af kommissionen besluttet, at afskårne arealer af matr. nr. 2a Måbjerg, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

Samtidig besluttede kommissionen, at aflagt kommunevej Nordre Ringvej og aflagt kommunevej Hjermvej tillægges matr. nr. 2a Måbjerg, Holstebro Jorder.

 

Kalsgårdvej

Kommissionen drøftede forslaget indgående med Holstebro Kommunes repræsentanter for at få belyst hvilken type trafik, der benytter Mosebyvej i dag, og som fremover vil blive ledt ad Kalsgårdvej. Under indtryk heraf og i øvrigt henset til det af lodsejerne fremførte vedrørende bortfald af behov for interimsvej besluttede kommissionen at imødekomme lodsejernes ønske om etablering af vej mellem Kalsgårdvej og Mosebyvej.

 

Nordre Ringvejs forlængelse

Kommissionen godkendte det af Vejdirektoratet fremlagte projekt.

 

Det blev besluttet, at afskåret areal af matr. nr. 5o Alstrup By, Navr nord for Nordre Ringvej eksproprieres.

 

 

Kommissionen godkendte herefter såvel projektet som det fremlagte forslag til jordfordeling på den omhandlede strækning med de bemærkninger, som er nævnt ovenfor.

 

Kommissionen fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

HOLSTEBRO KOMMUNE

 

Nordre Ringvejs forlængelse (st. 1.000 – 3.500)

 

St. 1.000

Der etableres et nedsivningsbassin nordvest for rundkørslen.

 

St. 1.000

Nordre Ringvejs forlængelse tilsluttes Vilhelmsborgvej i en rundkørsel. Rundkørslen udføres med midterø-diameter på 30,0 meter, 3,1 meter overkørselsareal, 5,9 meter cirkulationsareal og 2,0 meter yderrabat.

 

St. 1.440

Forlagt Krunderupstien føres under vejen.

 

Forlagt Krunderupstien

St. 0.100

Forlagt Krunderupstien tilsluttes eksisterende Krunderupstien.

 

St. 0.100 – 0.350

Forlagt Krunderupstien udføres som 2,50 meter asfalteret sti og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,00 meter.

 

St. 0.350

Forlagt Krunderupstien tilsluttes Alstrupvej.

 

St. 1.450

Der etableres nedsivningsgrøfter med styret overløb.

 

St. 1.530 – 1.650 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3o Alstrup By, Navr eksproprieres.

 

St. 1.660

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,0 x 0,6 meter.

 

St. 1.900 – 2.220 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 5o Alstrup By, Navr eksproprieres.

 

St. 2.100 – 2.160 v.s.

Der anlægges en ny privat fællesvej med tilslutning til kommunevej Sirvej. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

Der gives vejret til ejerne af matr. nr. 1h og 5o Alstrup By, Navr og afskåret del af 2o St. Støvl Gde., Sir.

 

St. 2.290 – 2.750 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2o St. Støvl Gde., Sir eksproprieres.

 

St. 2.650 h.s.

Der etableres nedsivningsgrøft med styret overløb.

 

St. 2.690 – 2.730

Afskåret areal af matr. nr. 2a St. Støvl Gde., Sir eksproprieres.

 

St. 2.690 – 2.730

Ellebæk forlægges.

 

St. 2.730

Ellebæk føres under vejen i en faunapassage med 1,50 meter banketter for mindre dyr.

 

St. 2.940 – 3.300

Hele ejendommen matr. nr. 14a og 14i Den mellemste Del, Sir eksproprieres.

 

St. 3.220 – 3.340 h.s.

Hele matr. nr. 14l Den mellemste Del, Sir eksproprieres.

 

St. 3.230 v.s.

Kommunevej Støvlvej forlægges og tilsluttes i et T-kryds.

 

Forlagt Støvlvej

St. 0.100

Forlagt Støvlvej tilsluttes eksisterende Støvlvej.

 

St. 0.100 – 0.160

Forlagt Støvlvej udføres med 4,40 meter asfalteret kørebane og 1,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 7,40 meter.

 

St. 0.160

Forlagt Støvlvej tilsluttes Nordre Ringvejs forlængelse.

 

St. 3.230 h.s.

Kommunevej Støvlvej afbrydes, og der etableres en sti mellem Støvlvej og Nordre Ringvejs forlængelse.

 

Sti ved Støvlvej

St. 0.100

Sti ved Støvlvej tilsluttes eksisterende Støvlvej.

 

St. 0.100 – 0.160

Stien udføres som 2,50 meter asfalteret sti og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,00 meter.

 

St. 0.160

Sti ved Støvlvej tilsluttes Nordre Ringvejs forlængelse.

 

St. 3.250 – 3.410

Vandløb/grøft forlægges.

 

St. 3.280

Forlagt vandløb/grøft føres under vejen i et Ø 500 mm rør.

 

St. 3.290 – 3.380 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3e Dellerup, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

St. 3.390 – 3.590 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2f Dellerup, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

St. 3.460 h.s.

Der etableres nedsivningsgrøft med styret overløb.

 

St. 3.500

Nordre Ringvejs forlængelse tilsluttes eksisterende rundkørsel på Nordre Ringvej/ Mozartsvej.

 

St. 3.900 – 3.590 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2f Dellerup, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

Hovedlandevejen (st. 10.170 – 10.920)

 

St. 10.170

Hovedlandevejen tilsluttes Struer Landevej/Nordre Ringvej i et signalreguleret kryds.

 

Forlagt Struer Landevej

St. 1.100 – 1.520

Den eksisterende vej Struer Landevej udvides ved det signalregulerede kryds, så der bliver enkeltrettede cykelstier og 2 gennemfartsspor i hver retning, 2 venstresvingsspor i den nordlige tilfart og 1 venstresvingsspor i den sydlige tilfart samt 1 højresvingsspor i begge tilfarter.

 

Forlagt Nordre Ringvej øst

St. 9.870 – 10.170

Nordre Ringvej udvides ved det signalregulerede kryds, så der bliver 2 gennemfartsspor og 1 venstresvingsspor i tilfarten.

 

St. 10.200 – 10.280 v.s.

Der etableres en dobbeltrettet sti, som tilsluttes eksisterende sti nord for hovedlandevejen. Stien etableres med 0,50 meter skillerabat til hovedlandevejens kørebane, 3,00 meter asfalteret sti og 1,50 meter yderrabat. I alt 5,00 meter.

 

St. 10.270 h.s.

Der etableres en holdeplads.

 

St. 10.290 – 10.400 v.s.

Frøjk Bæk forlægges og retableres som et åbent vandløb.

 

St. 10.300

Forlagt vandløb Frøjk Bæk føres under vejen i et Ø 600 mm rør.

 

St. 10.380 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 10.460 v.s.

Kommunevej Nupark afbrydes.

 

St. 10.480 – 10.680 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 7a Måbjerg, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

St. 10.600 – 10.770 h.s.

Ny kommunevej anlægges i forlængelse af Nørgårdsvej som adgangsvej til matr. nr. 8a Måbjerg, Holstebro Jorder. Vejen anlægges med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 10.630 – 10.760 h.s.

Afskårne arealer af matr. nr. 2a Måbjerg, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

St. 10.750 v.s.

Der etableres en holdeplads.

 

St. 10.760 h.s.

Privat fællesvej over matr. nr. 2a Måbjerg, Holstebro Jorder afbrydes.

 

St. 10.790 – 10.940

Kommunevej Hjermvej forlægges mod øst og tilsluttes hovedlandevejen/motorvejen i et signalreguleret kryds.

 

Forlagt Hjermvej

St. 1.000

Forlagt Hjermvej tilsluttes eksisterende Hjermvej.

 

St. 1.000 – 1.700

Forlagt Hjermvej udføres med 7,00 meter asfalteret kørebane og 2,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 11,00 meter.

 

St. 1.040 h.s.

Forlagt privat vej til matr. nr. 10o Måbjerg, Holstebro Jorder tilsluttes. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 1.300

Forlagt Hjermvej tilsluttes hovedlandevejen/motorvejen i et signalreguleret kryds. Vejen udvides ved det signalregulerede kryds, så der bliver enkeltrettede cykelstier og 1 gennemfartsspor i hver retning samt 1 venstresvingsspor og 1 højresvingsspor i begge tilfarter.

 

St. 1.500 v.s.

Ny kommunevej tilsluttes i et T-kryds. Der etableres en venstresvingsbane på forlagt Hjermvej ved krydset.

 

St. 1.560 h.s.

Forlagt Nørhedevej tilsluttes. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 1,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 6,00 meter.

 

St. 1.700

Forlagt Hjermvej tilsluttes eksisterende Hjermvej.

 

St. 10.840 – 10.890 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 10o Måbjerg, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

St. 10.880 – 10.920 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 10o Måbjerg, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

Motorvejen (st. 10.920 – 16.600)

 

St. 10.920 – 11.200

Motorvejen anlægges, så der bliver 2 gennemfartsspor, 1 venstresvingsspor og 1 højresvingsspor i tilfarten.

 

St. 10.950 – 10.980 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 13g Måbjerg, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

St. 11.000 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 11.020 – 11.440

Banen Esbjerg – Struer forlægges mod vest og føres over motorvejen.

 

Forlagt bane Esbjerg – Struer

St. 188.840 – 189.770

Jernbanen etableres med 1 spor i henhold til Banedanmarks normer.

 

St. 11.550 – 11.620 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 4i Sønderlund, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

St. 11.600 – 11.700

Lægård Bæk forlægges.

 

St. 11.620 – 11.680 v.s.

Der anlægges ny privat fællesvej. Vejen udføres med 4,00 meter kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter. Overkørsel over Lægård Bæk retableres.

 

Ejerne af matr. nr. 6i og 7c, afskåret areal af matr. nr. 4g og 4i Sønderlund, Holstebro Jorder samt matr. nr. 9v Måbjerg, Holstebro Jorder gives vejret.

 

St. 11.660 – 12.230 v.s.

Der anlægges en ny kommunevej (forlagt Vester Nørlundvej) med tilslutning til kommunevej Viumvej. Vejen udføres med 4,00 meter asfalteret kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 11.690

Lægård Bæk føres under motorvejen i en faunapassage med 1,5 meter banketter for mindre dyr.

 

St. 11.750

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,5 x 1,0 meter.

 

St. 11.780 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 11.810

Kommunevej Vester Nørlundvej afbrydes.

 

St. 11.940

Der etableres en faunapassage med dimension 0,5 x 0,5 meter (firkantet rør) eller cirkulært rør med en diameter på 1,0 meter.

 

St. 11.950 – 12.080 h.s.

Areal af matr. nr. 3a Sønderlund, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

St. 12.040 – 12.170 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3i Sønderlund, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

St. 12.220 – 12.280 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 5b Sønderlund, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

St. 12.240 – 12.290

Kommunevej Viumvej forlægges og føres under motorvejen.

 

Forlagt Viumvej

St. 1.000

Forlagt Viumvej tilsluttes kommunevej Sønderlundvej.

 

St. 1.000 – 1.660

Forlagt Viumvej udføres med 4,00 meter asfalteret kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 1.660

Forlagt Viumvej tilsluttes eksisterende Viumvej.

 

St. 12.350 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 12.400

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,5 x 1,0 meter.

 

St. 12.530 – 12.590 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 5b Sønderlund, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

St. 12.530 – 12.880 v.s.

Hele matr. nr. 3k Sønderlund, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

St. 12.580 – 14.720

Hele ejendommen matr. nr. 5a og 5e Sønderlund, Holstebro Jorder samt matr. nr. 22d Den sydvestlige Del, Mejrup med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 12.700 – 12.920

Kommunevej Skivevej forlægges og føres over motorvejen.

 

Forlagt Skivevej

St. 1.370

Forlagt Skivevej tilsluttes eksisterende Skivevej.

 

St. 1.370 – 2.150

Forlagt Skivevej udføres med 8,00 meter asfalteret kørebane og 1,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 11,00 meter.

 

St. 1.500 v.s.

Forlagt Sønderlundvej tilsluttes.

 

Forlagt Sønderlundvej

St. 1.000

Forlagt Sønderlundvej tilsluttes Skivevej.

 

St. 1.000 – 1.100

Forlagt Sønderlundvej udføres med 5,00 meter asfalteret kørebane og 1,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 7,00 meter.

 

St. 1.100

Forlagt Sønderlundvej tilsluttes eksisterende Sønderlundvej.

 

St. 1.550 h.s.

Forlagt Hornshøjvej tilsluttes.

 

Forlagt Hornshøjvej

St. 1.000

Forlagt Hornshøjvej tilsluttes Skivevej.

 

St. 1.000 – 1.100

Forlagt Hornshøjvej udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 1.070 v.s.

Ny privat fællesvej tilsluttes forlagt Hornshøjvej.

 

St. 1.100

Forlagt Hornshøjvej tilsluttes eksisterende Hornshøjvej.

 

St. 2.150

Forlagt Skivevej tilsluttes eksisterende Skivevej.

 

St. 12.830

Der etableres et østvendt B-anlæg.

 

Begge rampekryds anlægges som rundkørsler. Rundkørslerne udføres med midterø-diameter på 30,0 meter, 3,1 meter overkørselsareal, 5,9 meter cirkulationsareal og 2,5 meter yderrabat.

 

Der etableres en samkørselsplads med adgang fra det sydlige rampekryds.

 

St. 12.840 – 13.320 h.s.

Der anlægges en ny privat fællesvej. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

Ejerne af matr. nr. 16b Den nordvestlige Del, Mejrup og matr. nr. 5f Sønderlund, Holstebro Jorder gives vejret.

 

St. 13.140 – 13.240 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2m Sønderlund, Holstebro Jorder eksproprieres.

 

St. 13.240

Tilløb til Lægård Bæk føres under motorvejen i Ø 600 mm rør.

 

St. 13.370 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 13.400

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 13.950 – 14.410 v.s.

Kommunevej Kalsgårdvej forlægges og tilsluttes Mosebyvej. Vejen anlægges med 4,00 meter asfalteret kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 14.030

Kommunevej Kalsgårdvej afbrydes.

 

St. 14.120 – 14.210

Hele ejendommen matr. nr. 18a Den nordvestlige Del, Mejrup med bygninger eksproprieres.

 

St. 14.290 – 14.480 v.s.

Hele matr. nr. 27c Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 14.360 – 14.470

Kommunevej Mosebyvej forlægges og føres over motorvejen.

 

Forlagt Mosebyvej

St. 1.200

Forlagt Mosebyvej tilsluttes eksisterende Mosebyvej.

 

St. 1.200 – 1.620

Forlagt Mosebyvej udføres med 6,00 meter asfalteret kørebane og 1,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 8,00 meter.

 

St. 1.320

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,0 x 0,6 meter.

 

St. 1.440

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,0 x 0,6 meter.

 

St. 1.520 v.s.

Forlagt kommunevej tilsluttes.

 

St. 1.620

Forlagt Mosebyvej tilsluttes eksisterende Mosebyvej.

 

St. 14.380 – 14.400 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 27b Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 14.400 – 14.600 v.s.

Hele ejendommen matr. nr. 27a Den nordvestlige Del, Mejrup med bygninger eksproprieres.

 

St. 14.460 – 14.540 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 15q Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 14.470 – 14.630 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 27b Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 14.480 – 17.760 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 15q Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 14.590 – 14.900 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 8 Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 14.870 – 15.210 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 9 Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 14.960

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,0 x 0,6 meter.

 

St. 15.140 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 15.180 – 15.370

Kommunevej Mejrup Skolevej forlægges og føres under motorvejen.

 

Forlagt Mejrup Skolevej

St. 1.000

Forlagt Mejrup Skolevej tilsluttes eksisterende Mejrup Skolevej.

 

St. 1.000 – 1.620

Forlagt Mejrup Skolevej udføres med 6,00 meter asfalteret kørebane og 1,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 8,00 meter.

 

St. 1.130 v.s.

Forlagt privat vej tilsluttes. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 1.520 h.s.

Kommunevej Mejrup Skolevej tilsluttes. Vejen udføres med 4,50 meter asfalteret kørebane og 1,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 6,50 meter.

 

St. 1.620

Forlagt Mejrup Skolevej tilsluttes eksisterende Mejrup Skolevej.

 

St. 15.200

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,0 x 0,6 meter.

 

St. 15.200 – 15.220 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 9 Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 15.210 – 15.280 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 9 Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 15.280 – 15.360 v.s.

Hele ejendommen matr. nr. 5d Den nordvestlige Del, Mejrup med bygninger eksproprieres.

 

St. 15.280 – 15.400 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 5h Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 15.280 – 15.430

Hele ejendommen matr. nr. 5e Den nordvestlige Del, Mejrup med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 15.290 – 15.570 v.s.

Privat fællesvej Mejrup Skolevej forlægges. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter. Mellem den private fællesvej og motorvejen anlægges en lysvold, højde 1,50 meter over motorvejen.

 

Ejerne af matr. nr. 5a, 5g og afskåret del af 5l Den nordvestlige Del, Mejrup gives vejret.

 

St. 15.370 – 15.700

Hele ejendommen matr. nr. 5g og 5l Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 15.460 – 16.180 h.s.

Del af matr. nr. 5b Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 15.500

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,5 x 1,0 meter.

 

St. 15.650 – 15.950 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 5a Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 16.010 – 16.070 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 5b Den nordvestlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 16.040 – 16.750 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 12a Den sydøstlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 16.240 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 16.340

Kommunevej Hattensvej afbrydes. Der etableres vendepladser på begge sider af motorvejen.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Uffe Henneberg

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen