Motorvejen Holstebro N – Aulum, detailbesigtigelsesforretningen den 9. og 10. december 2014

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN HOLSTEBRO N – AULUM

(Detailbesigtigelsesforretningen den 9. og 10. december 2014)

10. hæfte

 

 

Tirsdag den 9. december 2014 kl. 8.00 samledes kommissionen på Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, Holstebro for at afholde en detailbesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum. På forretningen blev delstrækningen fra st. 21.40 umiddelbart syd for Lindholtvej og mod syd frem til st. 25.00 ved Morrevej gennemgået.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 13.00 på Best Western Hotel Schaumburg for at afholde en detailbesigtigelsesforretning vedrørende delstrækningen fra st. 18.80 ved den kommende landskabsbro nord for Hodsagervej og mod syd frem til st. 21.40 syd for Lindholtvej.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Holstebro Kommune mødte Jeanette Lind Jørgensen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte repræsentant for ledelsen Svend Kold Johansen, projektleder Janie Ipsen, landinspektør (arealerhvervelse) Hanne Møller Andersen, landinspektør (arealerhvervelse) Tina Haabendal Kjærsgaard, ingeniør (vej) Per Bundgaard Øster, ingeniør (støj) Krestina Lüth Løkke, ingeniør (afvanding) Sofie Kraft, ingeniør (vej) Joanna Statnik, ingeniør (vej) Christina Jensen, tilsynsleder Jørgen Stentoft Brock og projektassistent Birgitte Honar.

 

For Jordfordelingskontoret mødte landinspektør Aksel Agger Sørensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Motorvejsstrækningen Holstebro N – Aulum udgør en del af rute 18, der forløber fra Holstebro til Vejle. Projektet er vedtaget i henhold til lov nr. 1608 af 26. december 2013 om Holstebromotorvejen.

 

Etape 6714 er behandlet ved linjebesigtigelsen den 27. og 28. januar 2014, jf. forhandlingsprotokollens 2. hæfte.

 

Myndighedsgodkendelser

I brev af 12. september 2014 har Holstebro Kommune meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

 

I brev af 12. september 2014 har Holstebro Kommune meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens §§ 16, 18 og 19 samt dispensation efter museumslovens § 29a.

 

I brev af 3. november 2014 har Naturstyrelsen godkendt projektet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 20.

 

I brev af 18. juli 2014 har Holstebro Kommune meddelt tilladelse til udledning og nedsivning af vand efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28.

 

I brev af 6. maj 2014 har Midt- og Vestjyllands Politi meddelt tilladelse til udførelse af vejanlægget i henhold til færdselslovens § 100.

 

Tegningsliste

Tegn.nr. Emne Stationering Mål Rev.
6714-1030 Oversigtsplan,

Detailbesigtigelse

St. 16.600 – 25.000 1:25.000 A
6714-33026 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 16.600 – 19.130 1:4.000
6714-33027 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 18.740 – 21.800 1:4.000
6714-33028 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 21.620 – 25.000 1:4.000

Projektmappen:

6714-2011 Længdeprofil St. 14.000 – 18.000 1:400/1:4.000
6714-2012 Længdeprofil St. 18.000 – 22.000 1:400/1:4.000 A
6714-2013 Længdeprofil St. 22.000 – 26.000 1:400/1:4.000 B
6714-2017 Længdeprofil Ramper ved Viborgvej 1:400/1:4.000 A
6714-12004 Længdeprofil

Skærende veje

1:400/1:4.000 B
6714-12005 Længdeprofil

Skærende veje

1:400/1:4.000 B
6714-12006 Længdeprofil

Skærende veje

1:400/1:4.000 A
6714-7003 Normaltværsnit

Motorvej

1:100
6714-7004 Normaltværsnit

Rampe

1:100 A
6714-17002 Normaltværsnit

Rundkørsel

1:100
6714-17004 Normaltværsnit

Kommuneveje og

private fællesveje

1:100
6714-17005 Normaltværsnit

Viborgvej

1:100

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Linjeføringen for motorvejen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Dimensioneringshastighed

Dimensioneringshastigheden er overensstemmende med den ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejsanlægget. Vandsynsforretninger er – i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser – afholdt inden detailbesigtigelsen, og vandsynsprotokoller vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Motorvejen afvandes til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Omlagte kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/reduceret ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Tilslutninger

Tilslutningsanlæggenes placering er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rastepladser på strækningen.

 

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

Samkørselsplads ved hovedlandevej Viborgvej skal tillige fungere som p-plads for lastbiler. Der etableres toiletfacilitet.

 

Tværprofil

Tværprofilerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Afrømning af nedlagte banestrækninger

Aflagte banearealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Skærvelaget (overbygningen) og underbygningen opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omkringliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

Fritrumsprofilerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Støjafskærmning

Der etableres ikke støjafskærmning på strækningen.

 

Byggelinjer

Byggelinjerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Fri oversigt

Pålæg om servitut om fri oversigt er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Adgangsbegrænsning

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende tilføjelse:

På strækningen, hvor anlægget går gennem § 3 områder, jf. naturbeskyttelsesloven, samt hvor anlægget bryder diger, indskrænkes arbejdsarealet fra 10 meter til 5 meter. I området omkring dalbroerne vil arbejdsarealet blive reduceret så meget som muligt.

 

Faunapassager

Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen samt de berørte kommuner og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etableres hegning eller andre spærringer.

 

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper. Erstatningsbiotoper, som er fastlagt, fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Vildthegn

Der opsættes vildthegn i begge sider, st. 16.800 – 25.000.

 

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Øvrige forhold

Vejbestyrelsesforhold

Vejbestyrelsesforholdene er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

 

Jordfordeling

For den omhandlede motorvejsstrækning er der udarbejdet forslag til jordfordeling.

 

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer m.v. er opnået bindende tilbud fra lodsejere om, at de vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, der fastsættes af ekspropriationskommissionen.

 

I jordfordelingen indgår desuden arealer fra ejendomme, der tidligere er eksproprieret i deres helhed.

 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 1. april 2016.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger fremgår under sidste dag i protokollen.

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Onsdag den 10. december 2014 kl. 8.00 fortsatte forretningen med et indendørs møde på Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, Holstebro. På forretningen blev delstrækningen fra st. 16.60 nord for Viborgvej og mod syd til st. 18.80 ved den kommende landskabsbro nord for Hodsagervej gennemgået.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Holstebro Kommune, Jordfordelingskontoret og anlægsmyndigheden var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som ved gårsdagens møde angivet foran i protokollen, hvortil henvises.

 

Kommissionen kørte herefter hele strækningen igennem i bus og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne. Lodsejerne fik herved lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Best Western Hotel Schaumburg, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelserne i marken og de indledende møder i går og i dag.

 

Bemærkninger og beslutninger

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Gedbovej/ Ll. Urlundvej

Enkelte lodsejere spurgte ind til, hvem der fremover har ansvaret for vedligeholdelse af stien mellem Ll. Urlundvej og Gedbovej. Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at det vil være kommunen, som er vejbestyrelse, og som derfor er ansvarlig for vedligeholdelse, da stien er kommunal.

 

Herefter blev der spurgt til, om stien vil blive afskærmet med bomme eller lignende, så motoriserede køretøjer ikke kan færdes på stien. Anlægsmyndigheden svarede hertil, at man ikke som udgangspunkt vil opsætte bomme eller lignende, men hvis der bliver et problem med motoriseret færdsel på stien, kan der sættes bomme op.

 

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, om de forlagte veje ved Gedbovej bliver jævnet ud, da man forestiller sig, at opkørslerne til Gedbovej bliver meget stejle. Vejdirektoratet bekræftede, at vejene jævnes ud og tilrettes, så de ikke bliver for stejle.

 

Enkelte lodsejere udtrykte bekymring for dårlige oversigtsforhold på Gedbovej, hvilket Vejdirektoratet tilkendegav, at man er opmærksom på.

 

En enkelt lodsejer ønskede den forlagte Ll. Urlundvej rykket tættere på banen, så svinget under jernbanen ikke bliver så stort. Vejdirektoratet oplyste, at det er vigtigt, at de køretøjer, som skal anvende vejen og tunnelen, kan komme rundt. Vejdirektoratet undersøger, om det kan lade sig gøre at trække vejen længere mod nord ind mod banen.

 

Der fremkom forslag om ændring af linjeføringen af den nye private fællesvej Gedbovej til ejendommen matr. nr. 2h Tvislund, Tvis. Vejdirektoratet oplyste, at vejen er placeret således, da det er denne vej, vest om ejendommen, som ejeren benytter i dag.

 

Ejeren af matr. nr. 1n Tvislund, Tvis fremkom med et ønske om ændring af udformningen af den nye private fællesvej fra Brejnholtvej, således at vejen placeres så tæt på træerne som muligt. Vejdirektoratet oplyste hertil, at man vil se på muligheden for dette.

 

Der blev fremsat ønske om, at den forlagte Brejnholtvej også forlægges ud for ejendommen på matr. nr. 2b Tvislund, Tvis, således at vejen kommer længere væk fra ejendommen.

 

Hingebjergvej

Enkelte lodsejere spurgte, om Hingebjergvej bliver udvidet. Anlægsmyndigheden orienterede om, at vejen vil blive anlagt som en 4,5 meter vej med 2 x 1 meter rabat, så den vil være lidt bredere end i dag – dog er det kun den del af Hingebjergvej, der forlægges, som bliver udvidet.

 

Herefter ønskede lodsejerne oplyst, om vejen asfalteres. Vejdirektoratet oplyste, at vejen anlægges som grusvej, idet både Lindholtvej og Grydholtvej, der støder op til Hingebjergvej, er grusveje.

 

Grydholtvej

Der blev fremsat ønske om at flytte den forlagte Grydholtvej til skellet mellem matr. nr. 1x og 1u Grydholt Gde., Tvis.

 

Herudover blev der af ejeren af matr. nr. 1x Grydholt Gde., Tvis fremsat ønske om nedlæggelse og afrømning af del af Grydholtvej.

 

Gammelbyvej

Flere lodsejere samt Holstebro Kommune har ytret ønske om en ekstra tilslutning af Gammelbyvej i rundkørslen. Vejdirektoratet ønsker af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke denne vej tilsluttet. I stedet har Vejdirektoratet foreslået en stiforbindelse fra rundkørslen til Gammelbyvej. Herudover har Vejdirektoratet oplyst, at der vil blive etableret en venstresvingsbane fra Viborgvej til Hajslundvej, hvis kommissionen godkender det fremlagte projekt.

 

Viborgvej

Enkelte lodsejere spurgte, hvorfor pendlerpladsen til lastbiler skal være ved Viborgvej og ikke ved Skivevej i tilknytning til erhvervsområdet. Det vil give en del gener at placere lastbiler i byområde i forhold til industriområdet ved Skivevej. Hertil blev det af Vejdirektoratet oplyst, at man har valgt denne placering efter en dialog med Holstebro Kommune. Der er i den forbindelse set på rastemuligheder på hele motorvejsnettet og ikke kun på delstrækningen mellem Holstebro N og Aulum.

 

Vedrørende cykelstien mellem de to rundkørsler blev der af lodsejerne spurgt, hvorfor den ikke etableres helt til Mejrup. Det blev af anlægsmyndigheden oplyst, at en cykelsti til Mejrup ikke er en del af anlægsloven og derfor ikke en del af dette projekt. Holstebro Kommune har over for Vejdirektoratet udtrykt ønske om fremrykning af denne cykelsti i henhold til Vejdirektoratets cykelstipulje.

 

Regnvandsbassiner

Ejeren af matr. nr. 2b Tvislund, Tvis ønskede regnvandsbassinet flyttet tættest muligt på skoven. Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at der ligger en ledning, så det ikke kan lade sig gøre.

 

Ejeren af matr. nr. 1a Tvislund, Tvis ønskede regnvandsbassinet flyttet til den anden side af motorvejen. Anlægsmyndigheden oplyste, at man har undersøgt muligheden for at flytte regnvandsbassinet som ønsket af ejer. Hvis regnvandsbassinet skulle ligge på den modsatte side af motorvejen, ville det fylde betydeligt mere. Herudover er der et beskyttet naturområde på den side af motorvejen.

 

En enkelt lodsejer spurgte, om det vil være muligt at bade i regnvandsbassinerne eller bruge disse rekreativt. Hertil svarede anlægsmyndigheden, at der er tale om tekniske anlæg, som ikke kan bruges på anden vis.

 

Støj

En enkelt lodsejer spurgte til muligheden for afhjælpning af støjgener, når man færdes udendørs på sin ejendom. Vejdirektoratet oplyste hertil, at der ikke er hjemmel til afhjælpning af støj udendørs.

 

Samtidig blev det af Vejdirektoratet oplyst, at når motorvejen er færdiganlagt har man som lodsejer mulighed for at bede ekspropriationskommissionen om at komme ud til en såkaldt nærhedssag. En sådan anmodning skal være kommissariatet eller Vejdirektoratet i hænde inden 1 år efter anlæggets færdiggørelse.

 

Enkelte lodsejere ønskede støjskærme langs motorvejen. Vejdirektoratet oplyste, at der ikke er medtaget støjskærme i anlægsloven for denne delstrækning, hvorfor man ikke påtænker at etablere støjskærme. Kommissionen spurgte, hvor meget det ville koste at opsætte støjskærme. Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at det koster ca. 15.000 kr. pr. meter, samt at det vil være væsentligt dyrere, hvis det skal opsættes på en bro.

 

Herefter blev der spurgt, om Vejdirektoratet vil benytte støjdæmpende asfalt. Hertil blev det oplyst, at Vejdirektoratet ikke har så gode erfaringer med hensyn til holdbarheden af denne type asfalt, hvorfor man ikke vil anvende det på denne strækning.

 

Øvrige bemærkninger

Flere lodsejere ønskede oplyst, om der opsættes vildthegn langs motorvejen, hvilket anlægsmyndigheden bekræftede. Der bliver opsat vildthegn på hele delstrækningen.

 

Enkelte lodsejere spurgte, hvorvidt det er muligt at passere faunapassagerne. Hertil oplyste Vejdirektoratet, at der ikke er adgang for mennesker. Særligt krondyr er meget sky dyr, og erfaringer viser, at de ikke vil benytte faunapassagerne, hvis der færdes mennesker.

 

Anmodninger om totalekspropriationer

Enkelte af de fremmødte lodsejere fremkom med anmodning om totalekspropriation, ligesom flere lodsejere forud for forretningen er fremkommet med anmodning om totalekspropriation.

 

Anmodningerne er behandlet af kommissionen, og afgørelserne vil blive oplyst direkte til de pågældende lodsejere.

 

Kommissionens bemærkninger

 

Gedbovej/ Ll. Urlundvej

Anlægsmyndigheden anmodes om, frem mod ekspropriationsforretningen, at se på oversigtsforholdene ved Gedbovej.

 

Kommissionen tiltræder den af Vejdirektoratet fremlagte adgangsvej ad ny privat fællesvej Gedbovej til ejendommen matr. nr. 2h Tvislund, Tvis.

 

Forlagt Brejnholtvej anlægges som fremlagt af Vejdirektoratet og forlægges derfor ikke yderligere ud for bygningerne på matr. nr. 2b Tvislund, Tvis.

 

Hingebjergvej

Kommissionen tiltræder, at forlagt Hingebjergvej anlægges som grusvej med dimensionering som angivet af Vejdirektoratet.

 

Grydholtvej

Kommissionen kan tiltræde, at forlagt Grydholtvej flyttes til skellet mellem matr. nr. 1x og 1u Grydholt Gde., Tvis.

 

Hodsagervej

Vejdirektoratet anmodes om til ekspropriationsforretningen at anvise, hvorledes vejadgangen til matr. nr. 6e og 6i Den sydøstlige Del, Mejrup skal være.

 

Gammelbyvej

Kommissionen har truffet afgørelse om, at Gammelbyvej lukkes som foreslået af Vejdirektoratet. Kommissionen har ved afgørelsen særligt lagt vægt på, at der er tale om en meget smal vej med to 90 graders sving, hvorfor der ikke bør ledes mere trafik ad denne vej.

 

Det bemærkes, at matr. nr. 2s Den sydøstlige Del, Mejrup ikke eksproprieres som vist på det fremlagte kort.

 

Viborgvej

Kommissionen tiltrådte placeringen af samkørselspladsen/pendlerpladsen ved Viborgvej.

 

Regnvandsbassiner

Vejdirektoratet anmodes om at se på placeringen af regnvandsbassinerne frem mod ekspropriationsforretningen for så vidt angår de lodsejere, som har ønsket en anden placering på deres ejendom, og hvor det ikke umiddelbart kunne afvises, at regnvandsbassinet kan flyttes eller vendes.

 

Støj

Kommissionen tiltræder, at der ikke etableres støjskærme på denne delstrækning i overensstemmelse med sædvanlig praksis vedrørende støjafskærmning i det åbne land.

 

Jordfordeling

Vedrørende de fremsatte forslag til afståelse af arealer, der foreslås indarbejdet i jordfordelingen, skal kommissionen henvise til afsnittet med de tekniske bestemmelser, hvoraf fremgår, hvorvidt der sker ekspropriation af de pågældende arealer som foreslået.

 

Kommissionen godkendte forslaget til jordfordelingen på de omhandlede delstrækninger med ovenfor nævnte bemærkninger. Dog tages der forbehold for jordfordelingen vedrørende st. 15.20 – 16.60, da der endnu ikke er afholdt detailbesigtigelse på denne delstrækning.

 

 

Kommissionen godkendte herefter projektet med de ovenfor anførte ændringer og forbehold.

 

Kommissionen fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

HOLSTEBRO KOMMUNE

Motorvejen (st. 16.600 – 25.000)

 

St. 16.620 – 17.270

Hele ejendommen matr. nr. 11b Den sydøstlige Del, Mejrup med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 16.650 h.s.

Der etableres en vendeplads.

 

St. 16.980 – 17.540

Hele ejendommen matr. nr. 8b Den sydøstlige Del, Mejrup er tidligere eksproprieret.

 

St. 17.000

Privat vej afbrydes.

 

St. 17.030 – 17.200

Hele ejendommen matr. nr. 16 Den sydøstlige Del, Mejrup med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 17.090 – 17.270 v.s.

Matr. nr. 2æ Den sydøstlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 17.220 – 18.460

Hele ejendommen matr. nr. 8k Den sydøstlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 17.240 – 18.310

Hele ejendommen matr. nr. 7q og 7a Den sydøstlige Del, Mejrup med bygninger eks-proprieres.

 

St. 17.300 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 17.410

Der etableres et tilslutningsanlæg som et ruderanlæg.

 

Der anlægges cykelstier langs hovedlandevej Viborgvej mellem de to rampekryds, så vejen får følgende tværprofil: 8,50 meter kørebane, 2 x 1,00 meter skillerabat, 2 x 1,50 meter cykelsti og 2 x 1,00 meter yderrabat.

 

Begge rampekryds anlægges som rundkørsler. Rundkørslerne udføres med midterø-diameter på 30,00 meter, 3,10 meter overkørselsareal, 5,90 meter cirkulationsareal, 9,70 meter skillerabat, 1,50 meter enkeltrettet cykelsti og 1,00 meter yderrabat.

 

Der etableres en samkørselsplads med adgang fra det vestlige rampekryds. Samkørselspladsen skal tillige fungere som p-plads for lastbiler.

 

Kommunevejen Gammelbyvej afbrydes, og der etableres en sti mellem Gammelbyvej og det østlige rampekryds. Stien udføres som 2,50 meter asfalteret sti og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,00 meter. Der etableres en vendeplads på Gammelbyvej.

 

St. 17.410 – 18.040 h.s.

Areal af matr. nr. 8a og 8k Den sydøstlige Del, Mejrup anvendes eventuelt til sidetag.

 

St. 17.500 – 17.950 v.s.

Arealer af matr. nr. 7a Den sydøstlige Del, Mejrup anvendes eventuelt til udsætningsområde og eventuelt sidetag.

 

St. 17.600 v.s.

Der etableres en venstresvingsbane på Viborgvej til Hajslundvej.

 

St. 17.800

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 17.860 – 18.490 h.s.

Hele ejendommen matr. nr. 8a Den sydøstlige Del, Mejrup med bygninger eksproprieres.

 

St. 17.920

Privat vej afbrydes.

 

St. 17.980 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 18.050 – 18.130

Der etableres en ca. 75 meter lang landskabsbro over dalen ved det private vandløb Gammelby Bæk.

 

St. 18.100 – 18.200

Der etableres en ny privat fællesvej under landskabsbroen langs Gammelby Bæk fra eksisterende vej på matr. nr. 7a Den sydøstlige Del, Mejrup til afskåret del af matr. nr. 4a Den sydøstlige Del, Mejrup over matr. nr. 8a og matr. nr. 4b smst. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

Ejerne af matr. nr. 7a, 4a, 4b og 8a Den sydøstlige Del, Mejrup gives vejret.

 

St. 18.150 – 18.800 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 4a Den sydøstlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 18.640 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 18.700 – 18.840

Der etableres en ca. 135 meter lang landskabsbro over dalen ved det offentlige vandløb Savstrup Å.

 

St. 19.020 – 19.230 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 13a Den sydøstlige Del, Mejrup eksproprieres.

 

St. 19.290 – 20.000

Hele ejendommen matr. nr. 6f, 6e og 6i Den sydøstlige Del, Mejrup med bygninger eksproprieres.

 

St. 19.410 – 19.860

Kommunevej Hodsagervej forlægges og føres under motorvejen.

 

Forlagt Hodsagervej

St. 0.100

Forlagt Hodsagervej tilsluttes Hodsagervej.

 

St. 0.100 – 0.800

Forlagt Hodsagervej udføres med 8,00 meter asfalteret kørebane og 2,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 12,00 meter.

 

St. 0.800

Forlagt Hodsagervej tilsluttes Hodsagervej.

 

St. 19.550

Kommunevej Sivegårdsvej afbrydes.

 

St. 19.600

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,00 x 0,60 meter.

 

St. 19.680 v.s.

Der etableres en vendeplads.

 

St. 19.700 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 19.750 – 20.050

Der etableres en ca. 295 meter lang landskabsbro over dalen ved det offentlige vandløb Storå.

 

St. 19.840 – 20.210 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1c Grydholt Gde., Tvis eksproprieres.

 

St. 20.150 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 20.170 – 20.580 h.s.

Kommunevej Hingebjergvej forlægges.

 

Forlagt Hingebjergvej

St. 1.000

Forlagt Hingebjergvej tilsluttes Grydholtvej.

 

St. 1.000 – 1.470

Forlagt Hingebjergvej udføres med 4,50 meter asfalteret kørebane og 1,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 6,50 meter. Mellem forlagt Hingebjergvej og motorvejen anlægges en lysvold, højde 1,50 meter over forlagt Hingebjergvej.

 

St. 1.470

Forlagt Hingebjergvej tilsluttes Hingebjergvej.

 

St. 20.300

Kommunevej Grydholtvej afbrydes.

 

St. 20.540 – 21.170 v.s.

Der etableres ny privat fællesvej fra privat fællesvej Grydholtvej langs skellet mod matr. nr. 1a og 1u Grydholt Gde., Tvis til forlagt Lindholtvej, over matr. nr. 1x smst. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

Ejerne af matr. nr. 1a og 1b Grydholt Gde., Tvis gives vejret.

 

St. 20.560 – 21.120 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1x Grydholt Gde., Tvis eksproprieres.

 

St. 20.980 – 21.360

Kommunevej Lindholtvej forlægges og føres over motorvejen.

 

Forlagt Lindholtvej

St. 0.100

Forlagt Lindholtvej tilsluttes Hingebjergvej.

St. 0.100 – 0.900

Forlagt Lindholtvej udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 1,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 6,00 meter.

 

St. 0.600 v.s.

Privat fællesvej forlagt Grydholtvej tilsluttes.

 

St. 0.820 h.s.

Ny privat fællesvej til matr. nr. 1m og afskåret del af matr. nr. 1s Grydholt Gde., Tvis tilsluttes. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

Ejeren af matr. nr. 1s Grydholt Gde., Tvis gives vejret.

 

St. 0.900

Forlagt Lindholtvej tilsluttes Lindholtvej.

 

St. 21.090 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 21.400 – 21.720 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1i Grydholt Gde., Tvis eksproprieres.

 

St. 21.500

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,0 x 0,6 meter.

 

St. 22.120 – 22.340

Der etableres en ca. 225 meter lang landskabsbro over dalen ved det offentlige vandløb Tvis Å.

 

Syd for åen foretages terrænregulering i nødvendigt omfang, så broen kan fungere som faunapassage for krondyr.

 

St. 22.140 – 22.150 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1g Grydholt Gde., Tvis eksproprieres.

 

St. 22.140 – 22.230 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2c Grydholt Gde., Tvis eksproprieres.

 

St. 22.310 – 22.340 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1q Tvislund, Tvis eksproprieres.

 

St. 22.400 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 22.640 – 22.800

Der etableres en ny privat fællesvej fra kommunevej Brejnholtvej til afskåret del af matr. nr. 1a og 1n Tvislund, Tvis over matr. nr. 2b og 1n smst. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

Ejerne af matr. nr. 1n og 1a Tvislund, Tvis gives vejret.

 

St. 22.900

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,0 x 0,6 meter.

 

St. 23.140

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,0 x 0,6 meter.

 

St. 23.160 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 23.350 – 23.420 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2a Tvislund, Tvis eksproprieres.

 

St. 23.380 – 23.520

Kommunevej Gedbovej forlægges og føres over motorvejen.

 

Forlagt Gedbovej

St. 0.100

Forlagt Gedbovej tilsluttes Gedbovej.

 

St. 0.100 – 0.800

Forlagt Gedbovej udføres med 6,00 meter asfalteret kørebane og 1,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 8,00 meter.

 

St. 0.470 h.s.

Eksisterende privat fællesvej til matr. nr. 2h Tvislund, Tvis afbrydes. Ny privat fællesvej til ejendommen matr. nr. 2h etableres fra den private fællesvej Gedbovej over matr. nr. 2ca smst. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

Ejeren af matr. nr. 2h Tvislund, Tvis gives vejret.

 

St. 0.720 h.s.

Forlagt privat fællesvej Gedbovej tilsluttes. Forlagt privat fællesvej Gedbovej udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 1,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 6,00 meter.

 

St. 0.750 v.s.

Forlagt kommunevej Brejnholtvej tilsluttes. Forlagt Brejnholtvej udføres med 4,00 meter asfalteret kørebane og 1,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 7,00 meter.

 

St. 0.800

Forlagt Gedbovej tilsluttes Gedbovej.

 

St. 23.830 – 24.140 v.s.

Der etableres ny offentlig sti med udgangspunkt i privat fællesvej på matr. nr. 2d Tvislund, Tvis, over matr. nr. 2am, 1s og 1e Tvislund, Tvis til privat fællesvej på matr. nr. 1s smst. Stien udføres med 2,40 meter grusbelagt areal og 0,30 meter rabatter. I alt en kronebredde på 3,00 meter.

 

St. 23.460 – 23.740 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2bø Tvislund, Tvis eksproprieres.

 

St. 24.000 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 24.030 – 24.620

Bane Holstebro – Vejle forlægges og føres over motorvejen.

 

Forlagt bane Holstebro – Vejle

St. 10.840

Forlagt bane Hostebro – Vejle tilsluttes banen Holstebro – Vejle.

 

St. 10.840 – 11.780

Banen etableres med 1 spor i henhold til Banedanmarks normer.

 

St. 10.930 – 11.140

Kommunevej Ll. Urlundvej forlægges og føres under banen.

 

Forlagt Ll. Urlundvej

St. 1.000 – 1.330

Forlagt Ll. Urlundvej udføres med 4,00 meter asfalteret kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 11.000

Baneoverkørsel nedlægges.

 

St. 11.780

Forlagt bane Holstebro – Vejle tilsluttes banen Holstebro – Vejle.

 

St. 24.060 – 24.170 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 5, Tvislund, Tvis eksproprieres.

 

St. 24.110 – 24.160 h.s.

Hele ejendommen matr. nr. 4 Tvislund, Tvis med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 24.160

Kommunevej Ll. Urlundvej afbrydes.

 

St. 24.210 – 24.450 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 5 Tvislund, Tvis eksproprieres.

 

St. 24.450 – 25.610

Hele ejendommen matr. nr. 2l, 2a, 2k, 1a og 1c Havris, Tvis med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 24.560 v.s.

Der etableres en vendeplads.

 

St. 24.880 – 25.050

Kommunevej Morrevej forlægges og føres over motorvejen.

 

Forlagt Morrevej

St. 1.140

Forlagt Morrevej tilsluttes Morrevej.

 

St. 1.140 – 1.800

Forlagt Morrevej udføres med 5,00 meter asfalteret kørebane og 1,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 8,00 meter.

 

St. 1.320

Der etableres en faunapassage med dimension (bredde x højde) 1,0 x 0,6 meter.

 

St. 1.800

Forlagt Morrevej tilsluttes Morrevej.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Uffe Henneberg

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Anne Cathrine Worning Jensen