Motorvejen Holstebro N – Aulum, ekspropriationsforretning den 13. august 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 13. AUGUST 2014

Forretningen begynder kl. 11.00 ved ejendommen Mejrup Skolevej 34, Holstebro og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenummer 13.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejeren bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 16. juli 2014 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 3. juli 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk