Motorvejen Holstebro N – Aulum, linjebesigtigelsesforretningen den 27. og 28. januar 2014

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTERVEJEN HOLSTEBRO N – AULUM

(Linjebesigtigelsesforretningen den 27. og 28. januar 2014)

2. hæfte

 

 

Mandag den 27. januar 2014 kl. 18.30 samledes kommissionen i Tvis Hallen, Holstebro for at afholde en linjebesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en motorvej fra Holstebro N til Aulum.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Holstebro Kommune mødte ingeniør Jeanette Lind Jørgensen og ingeniør Annette Vognbjerg.

 

Som repræsentant for Herning Kommune mødte ingeniør Kim Grarup.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektchef Søren Andersen, projektleder Janie Winther Ipsen, kommunikationskonsulent Jane B. Larsen, fagprojektleder for veje Per Øster, ingeniør Rikke Smed Winding, ingeniør for støj Krestina Lüth Løkke, ingeniør for afvanding Sofie Kraft, projektmedarbejder Birte Nielsen, projektmedarbejder Birgitte Honar og fagprojektleder for arealanvendelse Hanne Møller Andersen.

 

Fra Jordfordelingssektionen mødte Aksel Agger Sørensen og Lars Grumstrup.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde breve af 18. december 2013 og 3. januar 2014 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Projektleder Janie Winther Ipsen redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Motorvejsstrækningen Holstebro N – Aulum udgør en del af rute 18, der forløber fra Holstebro til Vejle. Projektet er vedtaget i henhold til lov nr. 1608 af 26. december 2013 om Holstebromotorvejen.

 

Transportministeren har ved bemyndigelser af 18. december 2013 og 3. januar 2014 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

I brev af 12. september 2012 har Holstebro Kommune tilkendegivet, at Vejdirektoratet kan forvente at få de nødvendige tilladelser og dispensationer til gennemførsel af projektet.

 

I brev af 13. september 2012 har Herning Kommune tilkendegivet, at Vejdirektoratet kan forvente at få de nødvendige tilladelser og dispensationer til gennemførsel af projektet.

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har Naturstyrelsen principielt godkendt projektet i brev af 3. juni 2013 på baggrund af VVM redegørelserne.

 

I brev af 7. november 2013 har Holstebro Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 16.

 

I brev af 30. oktober 2013 har Holstebro Kommune udtalt sig om projektet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 26a.

 

I brev af 31. oktober 2013 har Herning Kommune udtalt sig om projektet, jf. vej­lovens § 16.

 

I brev af 20. november 2013 har Herning Kommune udtalt sig om projektet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 26a.

 

I brev af 4. december 2013 har NaturErhvervstyrelsen udtalt sig om de landbrugsmæssige konsekvenser og om mulighederne for gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2.

 

Tegningsliste

Tegn. nr.        Emne                                         Stationering                Mål             Rev.

6714-1001    Oversigtsplan, Linjebesigtigelse   St. 10.200 – 34.000   1:25.000      –

6714-11001  Oversigtsplan, Linjebesigtigelse

Nordre Ringvejs forlængelse       St. 1.000 – 3.500       1:25.000      –

6714-33002  Oversigtsplan, Ejendomsforhold  St. 1.000 – 3.500       1:10.000      –

St. 10.200 – 15.500

6714-33003  Oversigtsplan, Ejendomsforhold  St. 13.500 – 21.400   1:10.000      –

6714-33004  Oversigtsplan, Ejendomsforhold  St. 20.000 – 27.900   1:10.000      –

6714-33005  Oversigtsplan, Ejendomsforhold  St. 26.600 – 34.000   1:10.000      –

 

Projektmappen:

6714-1002      Plan                                               St. 10.200 – 20.000     1:10.000                 –

6714-1003      Plan                                               St. 20.000 – 30.000     1:10.000                 –

6714-1004      Plan                                               St. 30.000 – 34.000     1:10.000

6714-11002    Plan, Nordre Ringvej                     St. 1.000 – 3.500         1:10.000                 –

6714-2002      Længdeprofil                                 St. 10.200 – 20.000     1:1000/1:10.000    –

6714-2003      Længdeprofil                                 St. 20.000 – 30.000     1:1000/1:10.000    –

6714-2004      Længdeprofil                                 St. 30.000 – 34.000     1:1000/1:10.000    –

6714-12002    Længdeprofil, Nordre Ringvej      St. 1.000 – 3.520         1:1000/1:10.000    –

6714-7001      Normaltværsnit, motorvej                                                 1:100                      –

6714-7002 A   Normaltværsnit,

Nordre Ringvej Øst                                                           1:100                      –

6714-17001    Normaltværsnit,

Nordre Ringvejs forlængelse                                             1:100                      –

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Strækningen Holstebro N – Aulum udgør den nordligste del af den ca. 39 km lange strækning af motorvejsanlægget fra Herning til Holstebro, som er forbundet med motortrafikvejen hovedlandevej 68, rute 15 (Messemotorvejen), ved Snejbjerg.

 

Delstrækningen har mod nord sit udgangspunkt ved skæringen med den eksisterende hovedlandevej 425, Struer Landevej, nord for Holstebro, og føres herfra i et forløb øst om Holstebro frem til syd for Aulum, hvor vejen tilsluttes etape 6717 motorvejen Aulum – Snejbjerg.

 

Vejen anlægges som 4-sporet hovedlandevej mellem Struer Landevej og Hjermvej. Mellem Hjermvej og Aulum anlægges vejen som motorvej. I det følgende benævnes hele strækningen Holstebro N – Aulum som ‘motorvejen’.

 

Motorvejen er stationeret fra nord mod syd med udgangspunkt i st. 10.200, som er sammenfaldende med km 3.400 på den eksisterende hovedlandevej 425.

 

Nordre Ringvejs forlængelse udgør den vestligste del af ringvejen nord for Holstebro. Vejen starter i en rundkørsel på Vilhelmsborgvej og føres herfra i et forløb nord om Alstrup frem til tilslutning i den eksisterende rundkørsel på Mozartsvej, i alt ca. 2,5 km.

 

Forløb af Nordre Ringvejs forlængelse er fastlagt i henhold til Kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune.

 

Vejanlægget er beliggende i Holstebro Kommune (motorvejens st. 10.200 – 27.800 samt Nordre Ringvejs forlængelse) og i Herning Kommune (motorvejens st. 27.800 – 34.000).

 

Dimensioneringshastighed

Motorvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 130 km/t. Der er i pro­jektet benyttet traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linje­føring og længdeprofil ved denne hastighed.

 

Mindste horisontalradius er 3.500 meter.

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 60.000 meter.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 23.200 meter.

Største gradient i længdeprofilet er 16 ‰.

 

For den 4-sporede landevej mellem Struer Landevej og Hjermvej anvendes dimensio­neringshastigheden 80 km/t.

 

For Nordre Ringvejs forlængelse anvendes dimensioneringshastigheden 80 km/t.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejen eller Nordre Ringvejs forlængelse.

 

Der etableres regnvandsbassiner langs motorvejen og grøftebassiner ved Nordre Ringvejs forlængelse. Den endelige placering aftales i forbindelse med detailbesigtigelsen.

 

Tilslutninger

Der etableres følgende tilslutninger til motorvejen:

 

Hjermvej tilsluttes i et signalreguleret kryds ved Måbjerg.

 

Skivevej tilsluttes i et fuldt tilslutningsanlæg nordøst for Holstebro.

 

Hovedlandevej 417, Viborgvej, tilsluttes i et fuldt tilslutningsanlæg øst for Mejrup Kirkeby.

 

Hovedlandevej 422, Herningvej, tilsluttes i et fuldt tilslutningsanlæg ved Tvis.

 

Videbækvej tilsluttes i et fuldt tilslutningsanlæg vest for Aulum.

 

Projektet forudsætter, at tværgående veje skærer motorvejen ude af niveau eller afbrydes. Adgang til motorvejen sker i tilslutningsanlæg udformet som 2-planskryds med ensrettede ramper for færdsel til og fra motorvejen.

 

Det bemærkes, at detailprojekteringen kan føre til en anden udformning af tilslutningerne end den viste.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rastepladser på strækningen.

 

Der etableres en samkørselsplads ved hvert af tilslutningsanlæggene på Skivevej, Viborgvej, Herningvej og Videbækvej.

Tværprofil

Motorvejens kronebredde er 29,00 meter fordelt på følgende elementer:

–   Midterrabat på 2,00 meter

–   2 indre kantbaner på 1,50 meter

–   4 kørespor på 3,75 meter

–   2 belagte nødspor på 3,00 meter

–   2 yderrabatter på 1,50 meter

 

Den 4-sporede landevej mellem Struer Landevej og Hjermvej anlægges med en kronebredde på 25,10 meter fordelt på følgende elementer:

–   Midterrabat på 6,90 meter

–   4 kørespor på 3,50 meter

–   4 kantbaner på 0,30 meter

–   2 yderrabatter på 1,50 meter

 

Ramper til motorvej udføres med en kronebredde på 10,00 meter fordelt på følgende elementer:

–   Inderrabat på 1,50 meter

–   Kantbane på 0,50 meter

–   Kørespor på 3,50 meter

–   Belagt nødspor på 3,00 meter

–   Yderrabat på 1,50 meter

 

Nordre Ringvejs forlængelse har kronebredde på 11,00 meter fordelt på følgende elementer:

–   2 kørespor på 3,50 meter

–   2 kantbaner på 0,50 meter

–   2 yderrabatter på 1,50 meter

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, forhandles med de respektive vejbe­styrelser inden en kommende detailbesigtigelse. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

 

Forslag vedrørende cykelstier, naturstier m.v. fremlægges ved detailbesigtigelsen.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejreg­ler, fastsat til 4,50 meter for motorvejen, mens den er min. 4,20 meter for øvrige veje.

 

Over gang- og cykelstier er den frie højde mindst 2,50 meter.

 

Støjafskærmning

Der etableres støjskærm følgende steder:

–   Ca. st. 33.000 – 34.000 langs motorvejens venstre side ud for Ljørring.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af støjskærme.

 

Byggelinjer

Arealerne langs motorvejen og langs øvrige nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 34, stk. 1.

 

Udstrækningen af byggelinjer langs eksisterende kommuneveje og hovedlandeveje, som ombygges eller forlægges, fastholdes.

 

Byggelinjerne fastsættes således:

Fra motorvejens midte                                        50 meter

Fra rampens venstre kørebanekant                    35 meter

Fra hovedlandevejens midte                               50 meter

Fra rundkørslens yderste kørebanekant              35 meter

 

Ved delt tracé fastlægges afstand til byggelinjen fra venstre kørebanekant.

 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. vejlovens § 34, stk. 4.

 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Adgangsbegrænsning

Der kan pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs Nordre Ringvejs forlængelse.

 

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 meter.

 

Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, interimsveje, midlertidig tilkørselsrampe, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, forlægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og udgravninger m.v.

Faunapassager

Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen og de berørte kommuner. De større faunapassager fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etableres hegning eller andre spærringer.

 

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

 

Vildthegn

Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Hovedlandevej 422, Herningvej/Hovedvejen omklassificeres til kommunevej fra Løven Å, syd for Aulum, til Ringvejen i Holstebro, når motorvejen er anlagt.

 

Nordre Ringvejs forlængelse klassificeres som kommunevej med Holstebro Kommune som vejbestyrelse.

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

 

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

 

Tirsdag den 28. januar 2014 kl. 8.30 fortsatte forretningen med en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Anlægsmyndigheden, Jordfordelingssektionen og Holstebro Kommune samt Herning Kommune var repræsenteret som i går.

 

Kommissionen kørte strækningen igennem i bus og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

 

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Hotel Schaumburg i Holstebro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde i går.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Der blev fremsat forslag om, at Krunderupstien føres over eller under Nordre Ringvejs forlængelse, således de bløde trafikanter kan krydse vejen i en niveaufri skæring. Det blev til støtte herfor oplyst, at stien anvendes til skoletrafik på cykel.

 

Holstebro Kommune oplyste, at stien betjener Krunderup for bløde trafikanters forbindelse til Holstebro og borgernes adgang til rekreative områder ved Krunderup, særligt daginstitutionerne i Holstebro anvender skoven ved Krunderup.

 

Det blev videre oplyst, at stien er en del af den regionale cykelrute til Thisted, og at alle nye stier i Holstebro Kommune som udgangspunkt krydser vejanlæg i niveaufri skæring. Holstebro Kommune oplyste, at kommunen generelt ikke ønsker overkørsler til ringvejen. Holstebro Kommune oplyste videre, at Krunderupstien føres over i Langemettevej, hvor der kører biler, og at stien krydser Mozartsvej, hvor der også kører biler. Her er der etableret et helleanlæg.

 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at trafikmodelberegningerne viser en lille trafikmængde; ca. 2.000 biler i årsdøgntrafik i 2038, således at bløde trafikanter kan finde ophold i trafikstrømmen for at krydse vejen, selv i spidsbelastningsperioder. Vejdirektoratet oplyste videre, at der ved stiens krydsning laves tiltag, som f.eks. bomme, der gør, at de bløde trafikanter vil stoppe op og orientere sig ved vejen. På vejen vil der være opsat færdselstavler, der gør bilister opmærksom på, at der er krydsende trafik.

 

Vejdirektoratet oplyste endvidere, at en niveaufri skæring vil medføre en hævning af ringvejen over stien ca. 4 meter over eksisterende niveau. Stien kan ikke sænkes af hensyn til grundvandet, ligesom vejen så heller ikke kan sænkes. En hævning af vejen, alternativt stien, vil betyde, at de på stedet værende højspændingsledninger skal flyttes højere op. Vejdirektoratet anslog, at en stitunnel vil koste ca. 1,1 mio. kr., hertil kommer flytning af højspændingsledninger til ca. 200.000 kr.

 

Der blev i den forbindelse fremsat forslag om, at Nordre Ringvejs forlængelse føres frem mod Vilhelmsborgvej i et mere lige forløb mellem højspændingsmasterne og en gravhøj. Vejdirektoratet oplyste, at der er mange bindinger på, hvor nær anlægget må være til gravhøjen, hvorfor Vejdirektoratet har valgt at arbejde med den fremlagte løsning.

 

Kommissionen diskuterede sagen og de fremsatte forslag indgående. Kommissionen besluttede herefter at tiltræde projektet for Krunderupstien som foreslået af Vejdirektoratet. Kommissionen har herved lagt særlig vægt på oplysningerne om den forventede årsdøgntrafik på vejen, de oplyste tiltag for at sikre de bløde trafikanters krydsning af vejen samt det forhold, at en niveaufri skæring påfører projektet betydelige meromkostninger.

 

Der blev af de fremmødte lodsejere fremsat en række forslag om opretholdelse af forskellige vejforbindelser på tværs af motorvejen.

 

Vejdirektoratets repræsentanter oplyste generelt hertil, at Vejdirektoratet i samarbejde med de stedlige kommuner har drøftet vejforbindelserne, deres anvendelse og stand samt kommunens planer for trafikafvikling og infrastrukturudvikling. Det blev oplyst, at det ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at opretholde alle de eksisterende veje på tværs af motorvejen, hvorfor Vejdirektoratet i samarbejde med kommunerne har foreslået nogle af vejene lukket.

 

Der blev fremsat forslag om, at Kalsgårdvej holdes åben og forbindes til Mosebyvej på den nordlige side af motorvejen. Til støtte herfor blev det anført, at der er en del landbrugstrafik i området som med en lukning af Kalsgårdvej får store gener. Samtidig blev det anført, at beboerne langs Kalsgårdvej er knyttet til Mejrup, bl.a. via skolen, og at en lukning af Kalsgårdvej vil betyde en stor omvej til Mejrup.

 

Holstebro Kommune oplyste hertil, at man vil lave cykelsti langs Skivevej for at sikre skolebørnenes færd til skole. Kommunen oplyste videre, at der er skolebus i området, der forventes opretholdt, også efter en eventuel lukning af Kalsgårdvej.

 

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og drøftede i den forbindelse, at der med det af Vejdirektoratet fremlagte forslag er fornøden vej­adgang til det offentlige vejnet for de berørte ejendomme. Kommissionen fandt herefter, at der ikke er det fornødne grundlag til at pålægge Vejdirektoratet at etablere en vejforbindelse mellem den afbrudte Kalsgårdvej og Mosebyvej.

 

En række lodsejere fremsatte forslag om, at Hattensvej opretholdes med en krydsning af motorvejen enten som underføring eller en bro. Til støtte herfor anførte flere lodsejere, at Hattensvej er en vigtig færdselsvej for tung landbrugstrafik i området. Såfremt Hattensvej lukkes, skal denne trafik ledes ad Mejrup Skolevej, ind gennem Mejrup og forbi skolen. En lukning af Hattensvej vil samtidig medføre store omvejsgener for landbrugene i området. Lodsejerne foreslog videre, at Vejdirektoratet lukker Mejrup Skolevej og leder trafikken herfra over på Hattensvej. Der blev i den forbindelse henvist til drøftelser med Mejrup Skole om det hensigtsmæssige i at lukke Mejrup Skolevej. Der blev fremlagt underskriftsindsamling for kommissionen til støtte for en lukning af Mejrup Skolevej og opretholdelse af Hattensvej.

 

Andre lodsejere anførte, at det findes hensigtsmæssigt at opretholde Mejrup Skolevej som foreslået af Vejdirektoratet, idet vejen er en vigtig trafikåre ind til Mejrup Skole. Der blev i den forbindelse fremsat forslag om, at begge veje opretholdes, således landbrugstrafik og skoletrafik adskilles.

 

Vejdirektoratet oplyste, at man i dialog med kommunen har fundet det mest hensigtsmæssigt at opretholde Mejrup Skolevej.

 

Holstebro Kommune oplyste, at en lukning af Mejrup Skolevej vil give for mange trafikale problemer i området, særligt da der nu er overbygning på Mejrup Skole. Kommunen finder, at en lukning af vejen vil kræve udbygning af Birk og Hattensvej. En åben Hattensvej vil løse problemerne med landbrugstrafik, men det er ikke en god idé at lukke Mejrup Skolevej på grund af den store færdsel til skolen. Hvis Hattens­vej lukkes, vil det betyde landbrugstrafik ind i Mejrup, hvilket kommunen dog finder er af mindre omfang, og de eventuelle problemer hermed er klart mindre, end hvis Mejrup Skolevej lukkes.

 

Vejdirektoratet oplyste, at såfremt begge veje holdes åbne, belaster det projektet med ca. 10 mio. kr.

 

Kommissionen drøftede de fremsatte forslag indgående, herunder de samfundsøkonomiske konsekvenser ved de forskellige forslag. Kommissionen fandt herefter, at det af Vejdirektoratet fremsatte forslag for opretholdelse af Mejrup Skolevej med en vejføring under motorvejen tiltrædes. Kommissionen fandt ikke grundlag for at pålægge projektet at opretholde Hattensvej, idet de øvrige eksisterende vejforbindelser i området findes at kunne anvendes for den nuværende trafik på Hattensvej.

 

Der blev fremsat forslag om, at Gammelbyvej opretholdes og tilsluttes den planlagte rundkørsel i tilslutningsanlægget ved Viborgvej.

 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at det trafiksikkerhedsmæssigt er farligt at have mere end 4 ben i en rundkørsel. Samtidig oplyste Vejdirektoratet, at man i samråd med Holstebro Kommune har vurderet, at omvejskørslen for ejendommene på Gammelbyvej via Hajslundvej er så lille, at vejen kan lukkes. Oprindeligt var der projekteret en lukning af Gammelbyvej, men Vejdirektoratet har dog fundet, at omvejen var for stor for gående, hvorfor der nu er projekteret en sti for gående og cyklister med tilslutning i rundkørslen.

 

Holstebro Kommune oplyste, at Gammelbyvej ikke er hensigtsmæssig at opretholde, idet vejen ikke kan sideudvides på grund af beplantningen langs vejen.

 

Kommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og besluttede herefter at tiltræde det af Vejdirektoratet fremsatte forslag om lukning af Gammelbyvej og etablering af en stiforbindelse. Kommissionen har ved sin beslutning lagt særlig vægt på den mindre omvejskørsel for forholdsvis få ejendomme.

 

Der blev fremsat forslag om, at der af hensyn til bløde trafikanter fra oplandet omkring Borbjerg og Skave bliver lavet en række stitunneler under motorvejen. Vejdirektoratet oplyste hertil, at der ikke er planlagt en sådan række stitunneler, idet behovet herfor er skønnet ikke at være til stede med de muligheder, der i øvrigt er for krydsning af motorvejen. Kommissionen har på den baggrund ikke fundet grundlag for at pålægge anlægsmyndigheden at udføre stitunneler.

 

Der blev stillet spørgsmål om cykelsti på Skivevej. Vejdirektoratet oplyste hertil, at Vejdirektoratet forbereder rundkørslerne og tilslutningsanlægget til en dobbeltrettet cykelsti, men at det er Holstebro Kommune, der står for anlægget af den.

 

Der blev fremsat forslag om, at Ll. Urlundvej opretholdes og føres over motorvejen sammen med jernbanen, alternativt i en selvstændig bro over motorvejen. Lodsejerne anførte, at en lukning af Ll. Urlundvej vil medføre, at beboerne langs vejen afskæres fra Tvis og bylivet der.

 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at lukning af vejen er valgt af hensyn til sikkerheden, idet en overføring af vejen sammen med banen er utrolig farlig. Vejdirektoratet henviste endvidere til, at der er adgang til Tvis for de berørte ejendomme via den nærliggende Gedbovej, der opretholdes og føres over motorvejen.

 

På baggrund af en indgående drøftelse besluttede kommissionen at tiltræde det af Vejdirektoratet fremlagte forslag for afbrydelse af Ll. Urlundvej. Kommissionen har herved lagt særlig vægt på, at der er vejadgang med en mindre omvej for de berørte ejendomme langs Ll. Urlundvej via Gedbovej.

 

Flere lodsejere spurgte til belægningen på nye og omlagte veje. Hertil oplyste Vejdirektoratet, at private fællesveje som udgangspunkt udføres med grusbelægning, og at kommuneveje, der i dag er asfaltbelagte, formentligt også vil blive det i fremtiden.

 

Der blev fremsat spørgsmål om højden på faunapassagen ved Tvis Å. Vejdirektoratet kunne oplyse, at faunapassagen skal være så stor, at kronvildt kan gå under, det vil sige 6 meter.

 

En række lodsejere fremsatte forslag om, at Ravnmosevej forbindes på den østlige side af motorvejen. Vejdirektoratet oplyste, at der er mulighed for udkørsel til Hovedvejen fra begge dele af Ravnmosevej, og at denne vejadgang kan benyttes ved færdsel mellem de to dele af Ravnmosevej. I den forbindelse bemærkede Vejdirektoratet, at trafikken på Hovedvejen bliver betydeligt reduceret, når motorvejen kommer. På den baggrund fandt kommissionen ikke grundlag for at pålægge projektet at etablere en vej- eller stiforbindelse mellem de to afskårne dele af Ravnmosevej.

 

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

HOLSTEBRO KOMMUNE

 

Nordre Ringvejs forlængelse (st. 1.000 – 3.500)

St. 1.000

Nordre Ringvejs forlængelse tilsluttes Vilhelmsborgvej i en rundkørsel.

 

St. 1.300

Vejen krydser 150 kV luftledning.

 

St. 1.400

Vejen krydser 400 kV luftledning.

 

St. 1.500

Krunderupstien tilsluttes vejen.

Vejen krydser fjernvarme-hovedtransmissionsledning.

 

St. 2.700

Ellebæk føres under Nordre Ringvej i en faunapassage med banketter for mindre dyr.

 

St. 3.200

Nordlig del af kommunevej Støvlvej tilsluttes i et prioriteret vejkryds. Sydlig del af Støvlvej tilsluttes som sti.

Vejen krydser hovedspildevandsledning.

 

St. 3.500

Nordre Ringvejs forlængelse tilsluttes den eksisterende rundkørsel ved Mozartsvej.

 

Motorvejen (st. 10.200 – 27.800)

 

St. 10.200

Hovedlandevejen tilsluttes Struer Landevej/Nordre Ringvej i et signalreguleret kryds.

 

St. 10.500

Kommunevej Nupark afbrydes.

Vejen krydser hovedspildevandsledning.

St. 10.900

Kommunevej Hjermvej tilsluttes hovedlandevejen/motorvejen i et signalreguleret kryds.

Hovedlandevejen krydser 2 hovedspildevandsledninger, en 60 kV ledning, en valleledning samt en fjernvarme-hovedtransmissionsledning.

 

St. 11.100

Jernbanen Esbjerg – Struer forlægges og føres over motorvejen på en bro.

 

St. 11.600

Lægaard Bæk føres under motorvejen i en faunapassage med banketter for mindre dyr.

 

St. 11.700 – 12.300 v.s.

Kommunevej Vester Nørlundvej forlægges.

 

St. 11.800

Kommunevej Vester Nørlundvej afbrydes.

 

St. 12.000

Motorvejen krydser gasledning.

 

St. 12.300

Kommunevej Viumvej forlægges og føres under motorvejen i en tunnel.

 

St. 12.800

Kommunevej Skivevej føres over motorvejen på en bro og tilsluttes motorvejen i et østvendt B-anlæg.

Der etableres en samkørselsplads med adgang fra det sydlige rampekryds.

Kommunevejene Sønderlundvej og Hornshøjvej forlægges ved Skivevej.

 

St. 13.300

Privat fællesvej til vindmølle afbrydes.

 

St. 13.300 – 13.800 h.s.

Der etableres ny privat fællesvej til vindmølle.

 

St. 14.000

Kommunevej Kalsgårdvej afbrydes.

 

St. 14.300 – 14.400

Kommunevej Mosebyvej forlægges og føres over motorvejen på en bro.

 

St. 15.200

Kommunevej Mejrup Skolevej forlægges mod nordvest og føres under motorvejen i en tunnel.

 

St. 15.300 – 15.500 v.s

Privat fællesvej forlægges mod nord.

Vejen krydser hovedspildevandsledning.

 

St. 15.500

Privat fællesvej Mejrup Skolevej afbrydes.

 

St. 16.000

Motorvejen krydser 60 kV luftledning.

 

St. 16.300

Kommunevej Hattensvej afbrydes.

 

St. 17.000

Privat vej afbrydes.

 

St. 17.300 v.s.

Kommunevej Gammelbyvej afbrydes, og der etableres en sti mellem Gammelbyvej og det østlige rampekryds.

 

St. 17.400

Hovedlandevej 417, Viborgvej, føres under motorvejen i en tunnel og tilsluttes motorvejen i et ruderanlæg.

Der etableres en samkørselsplads med adgang fra det vestlige rampekryds.

Motorvejen krydser spildevandsledning.

 

St. 17.400 – 17.700

Privat fællesvej Viborgvej afbrydes. Der etableres ny privat fællesvej vest for motorvejen.

 

St. 18.100

Der etableres en ca. 80 meter lang landskabsbro over dalen ved tilløb til Savstrup Å.

 

St. 18.800

Der etableres en ca. 125 meter lang landskabsbro over dalen ved Savstrup Å.

 

St. 19.500

Kommunevej Sivegårdsvej afbrydes.

 

St. 19.700

Kommunevej Hodsagervej forlægges og føres under motorvejen i en tunnel.

 

St. 19.900

Der etableres en ca. 310 meter lang landskabsbro over dalen ved Storå.

 

St. 20.300 – 20.500

Kommunevej Grydholtvej afbrydes.

Kommunevej Hingebjergvej forlægges vest for motorvejen til tilslutning med Grydholtvej.

 

St. 20.400

Kommunevej Hingebjergvej afbrydes.

 

St. 20.700 – 21.200 v.s.

Der etableres en ny privat fællesvej øst for motorvejen.

 

St. 21.200

Kommunevej Lindholtvej forlægges og føres over motorvejen på en bro.

 

St. 22.200

Der etableres en ca. 225 meter lang landskabsbro over dalen ved Tvis Å.

 

St. 23.000

Motorvejen krydser hovedregnvandsledning.

 

St. 23.500

Kommunevej Gedbovej forlægges og føres over motorvejen på en bro.

Kommunevejen krydser gasledning.

 

St. 23.600 v.s.

Der etableres en ny privat fællesvej.

 

St. 23.700

Motorvejen krydser gasledning.

 

St. 24.100

Jernbanen Holstebro – Vejle forlægges og føres over motorvejen på en bro.

 

St. 24.200

Kommunevej Ll. Urlundvej afbrydes.

 

St. 24.800 – 25.000

Kommunevej Morrevej forlægges og føres over motorvejen på en bro.

 

St. 26.200

Hovedlandevej 422, Herningvej, føres under motorvejen i en tunnel og tilsluttes motorvejen i et ruderanlæg.

Der etableres en samkørselsplads med adgang fra det østlige rampekryds.

Kommunevejen Søjborgvej og den private fællesvej Herningvej afbrydes.

 

St. 26.800

Privat fællesvej Soelsvej afbrydes.

 

HERNING KOMMUNE

 

Motorvejen (st. 27.800 – 34.000)

 

St. 28.000

Der etableres en faunabro over motorvejen til krondyr.

 

St. 28.400

Privat fællesvej Ravnmosevej afbrydes.

 

St. 28.600

Lundby Bæk føres under motorvejen i en faunapassage med banketter for mindre dyr.

 

St. 28.700

Kommunevej Ravnmosevej afbrydes.

 

St. 29.400 v.s.

Der etableres en ny privat fællesvej.

 

St. 29.700

Privat fællesvej Vindingvej afbrydes.

 

St. 30.200 – 30.300

Kommunevej Kildevej forlægges og føres under motorvejen i en tunnel.

Vejen krydser hovedspildevandsledning.

 

St. 31.100

Tilløb til Gravlundsande Bæk føres under motorvejen i en faunapassage med banketter for mindre dyr.

 

St. 31.700

Kommunevej Videbækvej føres under motorvejen i en tunnel og tilsluttes motorvejen i et nordvendt B-anlæg.

Der etableres en samkørselsplads med adgang fra det vestlige rampekryds.

 

St. 31.800

Privat vej afbrydes.

 

St. 31.900

Jernbanen Holstebro – Vejle føres under motorvejen i en tunnel.

 

St. 32.700 v.s.

Kommunevej Ljørringvej forlægges. Der etableres en rundkørsel, hvor vejene Troelstrupvej, Ljørringvej, Hovedvejen og Industrivej syd mødes.

Hovedvejen afbrydes mod syd.

 

St. 33.000

Kommunevej Troelstrupvej forlægges og føres under motorvejen i en tunnel.

 

St. 33.000 – 34.000 v.s.

Der opsættes en støjskærm.

 

St. 34.000

Landbrugspassage nedlægges, og der etableres en faunapassage til rådyr under motorvejen.

 

Kommissarius anmodede anlægsmyndigheden om til den kommende detailbesigtigelsesforretning at undersøge mulighederne for at gennemføre en jordfordeling til afhjælpning af de landbrugsmæssige gener ved motorvejsanlægget.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Ole Riber Kjær

Bent Braüner               Uffe Henneberg

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen