Motorvejen Ølholm – Vejle – 28 maj 2008

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN ØLHOLM – VEJLE

(Detailbesigtigelsesforretningen den 28. og 29. maj 2008)

8. hæfte

Onsdag den 28. maj 2008 kl. 8.30 samledes kommissionen på Haugevej i Hedensted Kommune for at afholde en detailbesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af motorvejen Ølholm-Vejle for så vidt angår delstrækningerne st. 20.4 – 24.5 og st. 32.3 – 35.2 samt udvidelse af E45 st. 61.6 – 64.6.

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Agnes Tellerup, Horsens, og tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, samt Niels Erik Hansen, Herning, og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Hedensted Kommune mødte afdelingsleder Hans Ole Schou.

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, var mødt.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Karen Buskgaard.

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet: Projektleder Niels Jørgen Larsen, landinspektør Poul Mogens Christensen, ingeniør Helle L. Nielsen, ingeniør Sofie Kraft og teknisk assistent Gurli Wendt.

For Jordfordelingskontoret: Landinspektør Aksel Agger Sørensen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt ved dette og det efterfølgende mødested.

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Motorvejsstrækningen Riis – Ølholm – Vejle er en del af rute 18, der forløber fra Holstebro over Herning til Vejle. Projektering af rute 18 er vedtaget ved lov nr. 408 af 22. maj 1996.

Anlæg af strækningen sker i henhold til lov nr. 522 af 7. juni 2006 om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18).

Strækningen Ølholm – Vejle N, etape 6780, er behandlet ved en linjebesigtigelsesforretning den 30. – 31. maj 2007.

Detailbesigtigelsesforretningen vedrører denne etape og omfatter en ca. 7 km lang delstrækning beliggende i Hedensted Kommune (st. 20.960 -24.560) og Vejle Kommune (st. 20.420. – 20.960, st. 32.310 – 35.240) samt en 3 km lang udbygning af hldv. 60, Østjyske Motorvej (E45) (st. 61.600 – 64.600).)

Med henvisning til det i linjebesigtigelsesprotokollen anførte, har Vejdirektoratet foretaget følgende projektændring:

Haugevej forlægges på sydsiden af motorvejen og opretholdes som vej.

Forhold til naturbeskyttelsesloven, mv.

By- og Landskabsstyrelsen har i brev af 7. marts 2008 godkendt projektet i henhold til § 20 i Naturbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1354 af 11. december 2006, “Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og ledningsanlæg m.v. i det åbne land.

Godkendelsen er givet på vilkår af, at afværgeforanstaltninger indarbejdes i projektet som forudsat i notatet “Notat for 6780 Riis-Ølholm-Vejle N st. 20.400 – 35.400, Sammenstilling af krav stillet i § 20 princip godkendelse, VVM undersøgelsen 2005 og anlægsloven for opnåelse af endelig godkendelse jf. § 20 i Naturbeskyttelsesloven.”, dateret d. 6. marts 2008.

Vejdirektoratet har indarbejdet de af By- og Landskabsstyrelsen stillede krav i projektet.

I brev af 28. marts 2008 har Hedensted Kommune givet de nødvendige dispensationer i henhold til Naturbe­skyt­tel­ses­loven og Museumsloven på en række betingelser, som er nærmere beskrevet i dispensationen.

Som betingelse nr. 12 er anført:

“Som erstatning for ødelæggelse af den midterste del af ejerlavsdiget ved etablering af tilkørselsrampen til motorvejen ved st. 23,2, skal der plantes et blivende levende hegn med en blanding af de arter af løvfældende, hjemmehørende buske og træer, som forekommer på diget i dag.”

Kommunen anmoder om at Vejdirektoratet lader betingelse 12 tinglyse på ejendommen matr. nr. 1a Hvolgård Hdg., Langskov. Det sker efter museumslovens § 29k med Hedensted Kommune som påtaleberettiget.

I brev af 8. april 2008 har Vejle Kommune givet de nødvendige dispensationer i henhold til Naturbe­skyt­tel­ses­loven og Museumsloven på en række betingelser, som er nærmere beskrevet i dispensationen.

Anlægsmyndigheden vil ved anlæggets projektering og udførelse påse, at de i ovennævnte breve stillede betingelser bliver overholdt.

I brev af 16. maj 2008 har Hedensted Kommune udtalt sig om projektet, jfr. Vejloven § 16.

I brev af 7. maj 2008 har Vejle Kommune udtalt sig om projektet, jfr. Vejloven § 16.

Tegningsoversigt

Tegn. nr. Rev. Mål Emne Stationering
6780-1075 1:25.000 Detailbesigtigelse – Oversigtsplan

Udvidelse af E45

20.420 – 35.240

61.600 – 64.600

6780-3016 1:4.000 Detailbesigtigelse

Oversigtsplan – Ejendomsforhold

20.420 – 23.220
6780-3017 1:4.000 Detailbesigtigelse

Oversigtsplan – Ejendomsforhold

22.200 – 24.560
6780-3020 1:4.000 Detailbesigtigelse

Oversigtsplan – Ejendomsforhold

31.990 – 35.240
6780-13000 1:4.000 Detailbesigtigelse

Oversigtsplan – Ejendomsforhold

Udvidelse af motorvej E45

61.600 – 64.600
6780-1071 1:4.000 Detailbesigtigelse – Plan

Motorvejen

20.000 – 24.560
6780-1074 1:4.000 Detailbesigtigelse – Plan

Motorvejen

Udvidelse af E45

32.000 – 35.240

61.600 – 64.600

6780-2071 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Motorvejen

20.420 – 24.000
6780-2072 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Motorvejen

24.000 – 28.000
6780-2074 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Motorvejen

32.000 – 35.240
6780-2083 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Motorvejen forgrening øst

33.000 – 35.260
6780-2084 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Udvidelse af Østjyske Motorvej(E45)

61.600 – 64.600
6780-2085 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Tørring, tilkørsel til Diagonalvejen

Ilvedvej, frakørsel fra Diagonalvejen

20.412-21.160

20.418-20.180

6780-2086 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Diagonalvejen, tilkørsel til motorvejen

20.850-21.800
6780-2087 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Diagonalvejen, frakørsel fra motorvejen

20.655-22.550
6780-2088 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Ølholm Viborg Hovedvej tilkørsel syd, Ølholm til- og frakørselsrampe syd

6780-12000 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Forlagt Fousing Grøft/Ølholm Hauge Bæk

0.000-1.285
6780-12001 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Kandborgvej, sti, Forlagt Haugevej, Ølholm

Viborg Hovedvej

6780-12002 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Forlagt Hvolgårdsvej og Parallelvej ved Ølholm

6780-12003 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Forlagt Vejlevej, Viborg Hovedvej, Sti ved Langskov, Skolevej, Sti til tunnel og Forlagt Nyborgvej

6780-12009 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Viborg Hovedvej, sti ved dalstrøg og

Ny kommunevej ved Hornstrup

6780-12010 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Viborgvej, sti, Forlagt Gammelmarksvej,

Gammelmarksvej, sti, Forlagt Solskovvej og Herredsvej, sti under E45

6780-12011 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Nordgående interimsvej

Sydgående interimsvej

0.000-1.307

0.000-0.841

6780-7005 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

4-sporet mv. (28m) med 4m bred midterrabat

6780-7006 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

E45 – Nord for Vejle – efter udbygning til 6 spor

6780-7007 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Enkeltsporet rampe med afrundede skråninger og grøfter

6780-17000 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Kandborgvej, sti, Forlagt Haugevej Ølholm Viborg Hovedvej, Forlagt Hvolgårdsvej og Parallelvej ved Ølholm

6780-17001 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Forlagt Nyborgvej, Forlagt Solskovvej, Forlagt Gammelmarksvej, Ny Kommunevej ved Hornstrup, privat fællesvej og Dobbeltrettet sti

Projektbeskrivelse

Motorvejsstrækningen Ølholm – Vejle udgør den østligste del af den ca. 25 km lange delstrækning af motorvejsanlægget fra Riis til Vejle. I projektet indgår en udbygning af hldv. 60 (E45) på strækningen mellem Vejle N og Hornstrup.

Motorvejsstrækningen har mod vest sit udgangspunkt ved skæringen med den eksisterende kommunevej Tørringvej/Ilvedvej, hvor den forbindes med den kommende motorvej Riis – Ølholm. Motorvejen tilsluttes den eksisterende hldv. 60 (E45) ved Lysholt. Hldv. 60, Østjyske Motorvej (E45), udbygges fra 4 spor til 6 spor på strækningen fra Vejle N til Hornstrup.

Det behandlede vejanlæg omfatter ca. 7.4 km ny motorvej og ca. 3.0 km udbygning af den eksisterende Østjyske Motorvej (E45).

Den nye motorvej er stationeret fra vest mod øst. Hldv. 60, Østjyske Motorvej (E45) er stationeret fra syd mod nord.

Linjeføringen for motorvejen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Linjeføringen for det kommunale vandløb Ølholm-Hauge Bæk, er ændret og opfylder kravene fra Hedensted Kommune i forbindelse med dispensation iht. § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Kommunevej Haugevej, opretholdes som vejforbindelse og forlægges som følge af vedtagelse ved linjebesigtigelsesforretningen.

Dobbeltrettet sti fra kommunevej Solkærvej under Viborg Hovedvej til kommunevej Viborgvej er ændret, således at stien nu tilsluttes Gl. Viborgvej i stedet for Viborgvej.

Ny rundkørsel på Viborg Hovedvej, hvor ny kommunal vej fra et kommende erhvervsområde tilsluttes Viborg Hovedvej, er flyttet ca. 50 m mod sydøst. Flytningen er sket for at kunne forbinde kommunevej Solskovvej, der er ført under Viborg Hovedvej i en tunnel, med den forlagte Solskovvej på en hensigtsmæssig måde.

Den dobbeltrettede sti fra Herredsvej under Østjyske Motorvej, er forbundet med kommunevej Gammelmarksvej i stedet for at blive ført i et nyt tracé langs den nye motorvejs østside. Ved Gammelmarksvejs nordende føres stien i en tunnel under den nye kommunale forbindelsesvej umiddelbart vest for den nye rundkørsel.

Dimensioneringshastighed

Dimensioneringshastighed er overensstemmende med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejs­anlægget. Vandsynsforretninger vil – i overensstemmelse med vand­løbslovens bestemmelser – blive afholdt i forbindelse med vejens detailprojek­tering, og vandsynsprotokoller vil blive fremlagt senest ved ekspropriationsforretningen.

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nødsporskanter, således at alt overfladevand (ekskl. overfladevand fra midterrabat) tilledes lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde. Omlagte hovedlandeveje og kom­muneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugfor­mede forsænk­ninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og af­løbskoeffi­cienten sættes her til 1.0.

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. ud­arbej­des i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

Tilslutningsanlæg og tilslutninger

Tilslutningsanlæggene er i placering og udformning overensstemmende med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Hldv. 338, Diagonalvejen (Rute 30), tilsluttes mod Horsens og kommunevej Tørringvej/kommunevej Ilvedvej tilsluttes Diagonalvejen mod øst.

Hldv. 348, Viborg Hovedvej (Rute 13), tilsluttes mod Viborg i et trompetanlæg umiddelbart syd for Ølholm.

Hldv. 60 Østjyske Motorvej (E45) tilsluttes i et sydvendt forbindelsesanlæg ved Lysholt.

Sideanlæg

Der er ikke planlagt rasteanlæg på strækningen.

Der etableres samkørselspladser i tilknytning til tilslutningsanlæggene ved kommunevej Tørringvej/kommunevej Ilvedvej, ved hldv. 348, Viborg Hovedvej (Rute 13) ved Ølholm og ved eksisterende tilslutningsanlæg ved Hornstrup.

Støjafskærmning

Der etableres støjvold langs motorvejens vestside på strækningen ud for Hornstrup Mølleby. I den nordlige ende føres støjvolden vinkelret på motorvejen ud til kommunevej Gl. Viborgvej.

Tværprofil

Motorvejens kronebredde er generelt 28,0 m, opdelt i en midterrabat på 4,0 m inkl. 2 nødrabatter à 1,0 m, 2 kørebaner à 8,5 m, afstribet med 2 kørespor á 3,75 m og kantbaner á 0,5 m, 2 belagte nødspor à 2,5 m samt yderrabatter à 1,0 m.

Udbygningen af hldv. 60 Østjyske Motorvej (E45) udføres med en kronebredde på 35 m, opdelt i en midterrabat på 3,0 m, 2 nødrabatter à 1,0 m, 2 kørebaner à 11,5 m, afstribet med 3 kørespor à 3,5 m og kantbaner à 0,5 m, 2 belagte nødspor à 2,5 m samt yderrabatter à 1,0 m.

Fra rampetilslutningen ved Vejle N til udfletningen mod motorvejen (Rute 18), etableres parallelramper i 3,5 m bredde på begge sider af hldv. 60 Østjyske Motorvej (E45), således at kronebredden bliver 42 m.

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af de særlige bestemmelser.

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Alle nedlagte vejstrækninger opbrydes og terrænet bringes i en form og tilstand, som hænger sammen med de omliggende arealer.

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen er i overensstemmelse med ministeriets vejreg­ler generelt fastsat til 4,5 m for veje og 2,5 m for stiforbindelser.

Byggelinjepålæg

Byggelinjepålæg er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Ved rundkørsler fastlægges byggelinjeafstanden til 25 m fra yderste kørebanekant.

Oversigtsarealer.

Oversigt­sarealer er over­ensstemmende med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er over­ensstemmende med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Arbejdsareal

Arbejdsareal er over­ensstemmende med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Vildthegn

Der opsættes vildthegn i samråd med Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet.

Faunapassager

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer vildtets mulighed for passage af motorvejen, såsom ledelinjer, beplantning, mm. Faunapassager må ikke anvendes som overkørsel eller overgang/gennemgang for mennesker, husdyr eller maskiner, herunder til landbrugsdrift. Dette gælder dog ikke hvor faunapassagen er sammenfaldende med kommunevej, privat fællesvej eller offentlig sti.

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med Vejle Kommune, Hedensted Kommune og By- og Landskabsstyrelsen. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse og oprensning af regnvandsbassiner og faunapassager m.v.

Øvrige forhold

Vejbestyrelsesforhold

De i lov nr. 522 af 7. juni 2006 nævnte omklassifikationer og eventuelle øvrige ændringer i vejbestyrelsesforholdene finder sted efter nærmere forhandling mellem de implicerede vejbe­styrelser.

Udgiftsfordeling

Parallelvej ved Ølholm st. 0.000 – st. 0.430 projekteres af Vejdirektoratet og anlægges af Hedensted Kommune. Strækningen fra st. 0.430 – 1.630 projekteres og anlægges af Vejdirektoratet. Der er indgået aftale mellem Vejdirektoratet og Hedensted Kommune om udgiftsfordeling på denne strækning.

Det øvrige vejanlæg projekteres og anlægges af Vejdirektoratet.

Overdragne arealer

Afskårne, eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbej­dets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt til­grænsende ejen­domme.

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyve­havre i over­dragne, aflagte vej- og vandløbsarealer, i over­dragne, eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

På aflagte, overdragne vejarealer, hvori der findes ledninger, tinglyses led­nings­deklaration på ledningsejerens foranledning.

Jordfordeling

For den omhandlede motorvejsstrækning er der ved jordfordelingskontorets mellemkomst udarbejdet forslag til jordfordeling.

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer m.v. er opnået binden­de tilbud fra tilgrænsende lodsejere om, at de vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, der fastsættes af Ekspropriationskommissio­nen.

I jordfordelingen indgår desuden arealer fra ejendomme, der tidligere er eksproprieret i deres helhed.

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 1. oktober 2009.

Jordfordelingsforslaget omfatter ikke strækningen fra st. 32.310-35.240, hvor der er byudviklingsinteresser.

Den egentlige gennemgang vedrørte kun strækningen st. 20.4 – 24.5.

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Flere lodsejere udtrykte ønske om, at “Kandborgstien” vil blive opgraderet til vej og åbnet for biltrafik. De anførte, at der er behov for en vejforbindelse det pågældende sted.

Anlægsmyndighedens repræsentanter måtte henvise ønsket til kommunen, da stien er en kommunal sti, hvilket kommissionen tilsluttede sig.

Enkelte lodsejere stillede spørgsmål til de på planen angivne regnvandsbassiner.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at der er tale om en skitsemæssig udformning og omtrentlig placering på planen. Ved den endelige projektering af bassinerne vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn til de under besigtigelsen fremkomne bemærkninger og ønsker fra lodsejerne.

Kommissionen drøftede herefter projektet i lyset af de bemærkninger, der fremkom på mødestederne i marken, og godkendte såvel projektet som det fremlagte forslag til jordfordeling på den omhandlede strækning.

Kommissionen fastsatte følgende:

SÆRLIGE BESTEMMELSER

HEDENSTED OG VEJLE KOMMUNER

Motorvejen (st. 20.420 – 20.960)

St. 20.420

Motorvejen forbindes med motortrafikvejen hldv. 338, Diagonalvejen, der udvides til motorvej mod nord. Den eksisterende bro for kommunevej Tørringvej/kommunevej Ilvedvej, forlænges mod nord.

Der etableres et halvt østvendt tilslutningsanlæg mellem kommunevej Tørringvej/kommunevej Ilvedvej og hldv. 338, Diagonalvejen. Den nordlige frakørselsrampe tilsluttes kommunevej Ilvedvej i en 4-benet rundkørsel. Rundkørslen udføres med en midterødiameter på 30,00 m, et 3,10 m bredt overkørselsareal, et 5,90 m bredt cirkulationsareal og en 2,00 m bred yderrabat.

Som vedtaget ved detailbesigtigelse om udvidelse af motortrafikvejen Riis-Ølholm, etableres der en samkørselsplads på vestsiden af Ilvedvej. Samkørselspladsen tilsluttes rundkørslen som dennes fjerde ben.

St. 20.420 – 20.960 m.v.s.

Ølholm – Hauge Bæk føres under Ildvedvej som vandløbspassage med banketter og forlægges på nordsiden af motorvejen.

HEDENSTED KOMMUNE

Motorvejen (st. 20.960 – 24.560)

St. 21.000

Hldv. 338, Diagonalvejen, tilsluttes motorvejen i et trompetanlæg med enkeltsporede ramper.

St. 21.040 m.v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 21.150 m.v.s.

Eksisterende regnvandsbassin udvides.

St. 21.200

Den kommunale sti, Kandborgvej sænkes i nødvendigt omfang og føres under motorvejen og ramperne. Stien udføres med 3,00 m bred belagt kørebane og 1,00 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m. Den eksisterende bro udvides mod nord og der anlægges en ny bro under den enkeltsporede Diagonalvejsrampe syd for motorvejen.

St. 21.890

Den sydlige rampe til hdlv. 338, Diagonalvejen, føres på en bro over motorvejen.

Den sydlige rampe til hdlv. 338, Diagonalvejen

St. 21.200

Den kommunale sti, Kandborgvej sænkes og føres under rampen

St. 21.260 – 21.750

Kommunevej Haugevej afbrydes og forlægges på sydsiden af rampen, så tæt på denne som muligt. Vejen anlægges med en 3,50 m bred belagt kørebane og 0,75 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 m.

St. 21.900

Rampen føres over motorvejen.

St. 22.070

Tilløb til Ølholm Bæk føres under rampen i en faunapassage med 1,00 m brede banketter for mindre dyr.

St. 22.550

Rampen tilsluttes Diagonalvejen.

Motorvejen fortsat

St. 21.960-22.040 m.v.s.

2 afskårne arealer af matr.nr. 4 Hauge By, Langskov eksproprieres.

St. 22.020 m.h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 22.070

Tilløb til Ølholm Bæk føres under motorvejen i en faunapassage med 1,00 m brede banketter for mindre dyr.

St. 22.150 m.h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 22.425

Pr. fællesvej iflg. matrikelkortet afbrydes og nedlægges.

St. 22.590-23.050 m.v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1e Hvolgård Hdg., Langskov og matr.nr. 2ad Ølholm By, Langskov eksproprieres.

St. 22.680 – 22.770

Der etableres en ca. 90 m lang landskabsbro over dalen for Sindbjerg Bæk. På østsiden modelleres dalskråningens terræn så det tilpasses dalbroens vederlag. Broen udformes så der bliver mulighed for passage med landbrugskøretøjer langs begge sider af vandløbet.

St. 22.730-23.020 m.h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 1e Hvolgård Hdg., Langskov eksproprieres.

St. 22.760 – 23.700

Hldv. 348, Viborg Hovedvej, tilsluttes motorvejen i et halvt nordvendt tilslutningsanlæg udformet som et trompetanlæg. Hovedlandevejen udføres med 8,00 m kørebane inkl. 0,50 m brede kantbaner og 2,00 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 12,00 m.

Den sydgående tilkørselsrampe føres sammen med forbindelsesrampen fra en 4-benet rundkørsel og føres under motorvejen. Rundkørslen udføres med en midterødiameter på 30,00 m, et 3,10 m bredt overkørselsareal, et 5,90 m bredt cirkulationsareal og en 2,00 m bred yderrabat.

Frakørselsrampen tilsluttes via rundkørslen til hldv. 348, Viborg Hovedvej, og den forlagte kommunevej Hvolgårdsvej samt forbindelsesrampen mod tilkørselsrampen.

St. 22.910 m.h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 22.950 m.v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 23.040

Kommunevej Hvolgårdsvej afbrydes.

St. 23.050 – 24.180

Der etableres en ny kommunevej parallelt med motorvejen mellem forlagt kommunevej Hvolgårdsvej, og forlagt kommunevej Vejlevej. Vejen udføres med 6,50 m belagt kørebane og 2,00 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 10,50 m. Vejen føres videre mod nord og tilsluttes Industrivej i Ølholm erhvervsområde ved Hedensted Kommunes foranstaltning. Kommunevej Skolevej, tilsluttes den nye parallelvej med en overkørsel.

Vejdirektoratet detailprojekterer vejanlægget.

Parallelvej ved Ølholm

St. 0.450 v.h.s

Kommunevej Hvolgårdsvej forlægges og tilsluttes rundkørslen. Vejen udføres med 7,00 m bred belagt kørebane og 2,00 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 11,00 m.

St. 0.480

Kommunevej Hvolgårdsvej afbrydes.

St. 0.500 v.h.s

Der etableres en samkørselsplads.

St. 1.460 v.v.s

Kommunevej Skolevej afbrydes og tilsluttes som en overkørsel.

St. 1.460 – 1.640 v.h.s

Der etableres en dobbeltrettet sti langs parallelvejen. Stien udføres med 3,00 m bred belagt kørebane, minimum 2,00 m bred skillerabat og 0,80 m bred yderrabat. I alt en kronebredde på minimum 5,80 m.

Motorvejen fortsat

St. 23.060-23.150 m.h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 2ac Ølholm By, Langskov eksproprieres.

St. 23.200

Hldv. 348, Viborg Hovedvej afbrydes. Viborg Hovedvej, inkl. holdepladsen, opbrydes og afrømmes på strækningen mellem motorvejen og kommunevej Hvolgårds Allé.

St. 23.330-23.470 m.h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2ø Ølholm By, Langskov eksproprieres.

St. 23.550-23.760 m.v.s.

2 afskårne arealer af matr.nr. 1aq Hvolgård Hdg., Langskov eksproprieres.

St. 23.740-23.800 m.v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 13l Ølholm By, Langskov eksproprieres.

St. 23.760-23.960 m.v.s.

2 afskårne arealer af matr.nr. 1aq Hvolgård Hdg., Langskov eksproprieres.

St. 23.910-24.430 m.b.s.

Hele ejendommen matr.nr. 1s, 1z Hvolgård Hdg., Langskov og matr.nr. 14q, 24n, 24m og 25b Ølholm By, Langskov med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 24.050

Kommunevej Skolevej afbrydes.

St. 24.090-24.110 m.h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 14e Ølholm By, Langskov eksproprieres.

St. 24.180

Forlagt kommunevej Vejlevej, inkl. dobbeltrettet sti fra parallelvejen, føres over motorvejen. Vejen udføres med 6,50 m bred belagt kørebane, minimum 2,00 m bred skillerabat, 3,00 m bred belagt sti og 0,80 m hhv. 2,00 m bred yderrabat. I alt en kronebredde på minimum 14,30 m. Broen udføres 14,3 m bred.

Forlagt Vejlevej

St. 0.000

Vejen tilsluttes kommunevej Vejlevej i et T-kryds.

St. 0.330 v.h.s

Parallelvej ved Ølholm tilsluttes i et T-kryds.

St. 0.500 v.h.s

Den dobbeltrettede sti deles i 2 separate dobbeltrettede stiforbindelser. Èn stiforbindelse tilsluttes en 4-benet rundkørsel og èn stiforbindelse føres via en eksisterende stitunnel under hldv. 348, Viborg Hovedvej.

St. 0.570

Vejen tilsluttes via den 4-benede rundkørsel til hldv. 348, Viborg Hovedvej og forlagt Nyborgvej. Rundkørslen udføres med en midterødiameter på 30,00 m, et 3,10 m bredt overkørselsareal, et 5,90 m bredt cirkulationsareal, en 2,20 m bred cykelbane og en 2,00 m bred yderrabat.

Forlagt Nyborgvej

St. 0.000

Vejen tilsluttes den 4-benede rundkørsel. Vejen udføres med 5,00 m belagt kørebane og 1,50 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 8,00 m.

St. 0.030

Dobbeltrettet sti langs hldv. 348, Viborg Hovedvej tilsluttes. Stien udføres med 3,00 m bred belagt kørebane og 0,80 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,60 m.

St. 0.100 v.h.s

Kommunevej Nyborgvej tilsluttes og der etableres en p-plads for kirken mellem Nyborgvej og forlagt Nyborgvej som kompensation for den nedlagte p-plads.

Motorvejen fortsat

St. 24.200-24.280 m.h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 14c Ølholm By, Langskov med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 24.220-24.260 m.h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 8b Hvolgård Hdg., Langskov eksproprieres.

St. 24.260

Kommunevej Præstevej afbrydes og afrømmes indtil matr.nr. 24d’s vestskel, hvor der etableres en vendeplads. Den nærmere placering aftales med lodsejerne.

St. 24.370-24.550 m.b.s.

Afskårne arealer af matr.nr. 24c Ølholm By, Langskov eksproprieres.

St. 24.540 m.h.s

Der etableres et regnvandsbassin.

Hermed afsluttedes forretningens 1. del.

Mette Plejdrup Nielsen

/K. Buskgaard

Torsdag den 29. maj 2008 kl. 8.30 fortsattes forretningen på Solskovvej i Vejle Kommune.

Til stede var kommissarius og de samme øvrige kommissionsmedlemmer som i går.

Som repræsentant for Vejle Kommune mødte projektchef Jørgen Lindberg. Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

Anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, var repræsenteret som i går, idet der dog yderligere mødte projektchef Søren Andersen, ingeniør Flemming Berg (fra Orbicon A/S) og teknisk assistent Charlotte Nielsen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt ved dette og de to efterfølgende mødesteder.

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet på samme måde som under gårsdagens møde. Der henvises til protokollatet derfra.

Den egentlige gennemgang vedrørte kun strækningen st. 32.3 – 35.2 samt udvidelse af E45 st. 61.6 – 64.6.

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Udover de ejendomme, der af anlægsmyndigheden er foreslået totaleksproprierede, blev der fra to lodsejere fremsat ønsker om totalekspropriation af deres ejendomme på grund af forventede betydelige nærhedsgener fra den kommende motorvej.

Under hensyn til, at den ene ejendom yderligere vil komme til at ligge indeklemt mellem 3 større vejanlæg, kunne kommissionen imødekomme begge ønsker om totalekspropriation, og vedtagelsen herom er indarbejdet i nedenstående særlige bestemmelser.

Flere lodsejere stillede spørgsmål til de på planen angivne regnvandsbassiner.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at der er tale om en skitsemæssig udformning og omtrentlig placering på planen. Ved den endelige projektering af bassinerne vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn til de under besigtigelsen fremkomne bemærkninger og ønsker fra lodsejerne.

Ejerne af ejendommen matr. nr. 38a og 39a Hornstrup By, Hornstrup ønskede cykelstiforbindelse over ejendommen etableret langs motorvejen i stedet for som foreslået i projektet ad kommunevej Gammelmarksvej. De anførte, at ejendommen ligger i et område vest for motorvejen, der indenfor overskuelig tid vil blive udnyttet til erhvervsområde, og at stien derfor allerede nu bør etableres i områdets udkant, hvor den også tidligere har været påtænkt placeret.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at projektet er udformet efter forholdene i dag, hvor Gammelmarksvej naturligt kan indgå i cykelstiforbindelsen. Efter deres opfattelse skal motorvejsprojektet ikke belastes af den ekstra udgift, som det af ejerne ønskede stianlæg vil medføre, hvilket synspunkt kommissionen kunne tilslutte sig.

En repræsentant for ejerne af ejendommen matr. nr. 1gq St. Grundet Hgd., Hornstrup ønskede, at arealafståelsen til motorvejsudvidelsen på ejendommen indskrænkes mest muligt, ved at motorvejsskråningen forbliver under ejendommen.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at motorvejsskråninger generelt ønskes lagt ind under vejarealet på alle strækninger, således at vejbestyrelsen har en ensartet ret til og pligt til at bestemme over tilplantningen og vedligeholdelsen af skråningerne.

Kommissionen vedtog, at skråningerne langs den udvidede motorvej ligesom skråningerne langs den eksisterende motorvej skal tilhøre vejanlægget.

Kommissionen drøftede herefter projektet i lyset af de bemærkninger, der fremkom på mødestederne i marken, og godkendte projektet på den omhandlede strækning.

Kommissionen fastsatte følgende:

SÆRLIGE BESTEMMELSER

VEJLE KOMMUNE

Motorvejen (st. 32.310 – 35.240)

St. 32.200-34.500 m.b.s.

Hele ejendommen matr.nr. 3a, 37d, 49 Hornstrup By, Hornstrup og matr.nr. 4 St. Grundet Hdg., Hornstrup med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

(St. 32.210-32,300)

(Motorvejen føres over Keglekær Bæk/Sole Bæk dalen på en ca. 85 m lang dalbro. Dette fastlægges ved en senere forretning).

St. 32.310

Kommunevej Gl. Viborgvej afbrydes.(Privat fællesvej etableres vest for motorvejen ved en senere forretning).

St. 32.500

Dobbeltrettet sti mellem kommunevej Gl. Viborgvej og kommunevej Solkærvej føres under motorvejen og hldv. 348, Viborg Hovedvej. Stien udføres med 3,00 m bred belagt kørebane og 0,80 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,60 m.

Dobbeltrettet sti mellem kommunevej Gl. Viborgvej og kommunevej Solkærvej

St. 0,000

Stien tilsluttes Solkærvej. Stien udføres med 3,00 m bred belagt kørebane og 0,80 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,60 m.

St. 0.190

Stien føres under hldv. 348, Viborg Hovedvej.

St. 0.210 s.h.s

Forlagt dobbeltrettet cykelsti langs hldv. 348, Viborg Hovedvej tilsluttes.

St. 0.240

Stien føres under motorvejen.

St. 0.260 – 0.320 s.v.s

Der etableres en jordvold langs sydsiden af stien. Volden etableres med skråningsanlæg a=2, en kronebredde på 1,00 m. Kronekanten er beliggende 3,00 m over stiens kørebane.

St. 0.340

Stien tilsluttes kommunevej Gl. Viborgvej.

Dobbeltrettet cykelsti langs hldv. 348, Viborg Hovedvej

St. 0,000

Stien tilsluttes den eksisterende sti langs hdlv. 348, Viborg Hovedvej.

St. 0.100-0,450 s.h.s

Eksisterende sti afbrydes og afrømmes.

St. 0.225 – 0.310

Den dobbeltrettede sti og hldv. 348, Viborg Hovedvej føres over Keglekær Bæk/Sole Bæk dalen på en ca. 85 m lang dalbro. Den eksisterende vejdæmning for hldv. 348, Viborg Hovedvej bortgraves og terrænet reguleres så der etableres en 6,00 m høj faunapassage for kronvildt.

St. 0.510

Stien tilsluttes den dobbeltrettede sti mellem kommunevej Gl. Viborgvej og kommunevej Solkærvej.

Motorvejen fortsat

St. 32.500 – 33.420 m.h.s

Der etableres en jordvold langs motorvejen. Volden etableres med skråningsanlæg a=2, en kronebredde på 1,00 m og kronekant mindst 3,00 m over motorvejens kørebane.

St. 32.500 – 32.640 m.h.s

Kommunevej Gl. Viborgvej forbindes retlinet til kommunevej Viborgvej.

St. 32.550

Kommunevej Viborgvej afbrydes. Rundkørsel på hldv. 348, Viborg Hovedvej nedlægges og opbrydes. Kommunevej Solkærvej tilsluttes hldv. 348, Viborg Hovedvej via et kanaliseret T-kryds.

St. 32.800 m.v.s

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 33.000

Motorvejen deles i et østligt nordgående spor og et vestligt sydgående spor.

St. 33.250

Kommunevej Solskovvej afbrydes. Der etableres en vendeplads vest for motorvejen. Den på plan 6780-3020 viste vendeplads øst for motorvejen anlægges ikke.

St. 33.250-33.450

Kommunevej Gammelmarksvej afbrydes.

St. 33.250-33.310 m.h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 28o Hornstrup By, Hornstrup med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 33.250-33.420 m.v.s.

Hele ejendommen matr.nr. 12b Hornstrup By, Hornstrup med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 33.250-33.280

Hele ejendommen matr.nr. 28d Hornstrup By, Hornstrup med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 33.270-33.380 m.v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 38a Hornstrup By, Hornstrup eksproprieres.

St. 33.280-33.640 m.v.s.

Hele ejendommen matr.nr. 27b Hornstrup By, Hornstrup med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 33.380-33.410 m.v.s.

Hele ejendommen matr.nr. 27c Hornstrup By, Hornstrup med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 33.400 m.h.s

Der etableres et regnvandsbassin. Bassinet placeres og udformes efter nærmere aftale med Vejle Kommune.

St. 33.440

Ny kommunevej føres under motorvejen. Vejen udføres med 8,00 m bred kørebane, 2,50 m bred skillerabat, 3,00 m bred belagt dobbeltrettet sti og 0,50 m bred yderrabat i v.h.s og 6,00 m bred yderrabat i v.v.s., i alt en kronebredde på 20,00 m. Broen, der fører motorvejen over kommunevejen, udføres som 2 enkeltbroer med lysning imellem.

Vejen tilsluttes via en 4-benet rundkørsel til hldv. 348, Viborg Hovedvej og forlagt Solskovvej. Rundkørslen udføres med en midterødiameter på 30,00 m, et 3,10 m bredt overkørselsareal, et 5,90 m bredt cirkulationsareal og en 2,00 m bred yderrabat.

Ny kommunevej ved Hornstrup

St. 0.000

Vejen tilsluttes rundkørslen på Viborg Hovedvej

St. 0.060

Dobbeltrettet sti mellem kommunevej Solskovvej og kommunevej Gammelmarksvej føres under vejen. Stien udføres med 3,00 m bred belagt kørebane og 0,80 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,60 m. Den dobbeltrettede sti langs den ny kommunevej tager udgangspunkt i den underførte sti.

St. 0.250

Forlagt kommunevej Gammelmarksvej tilsluttes. Vejen udføres med 4,00 m bred belagt kørebane og 1,00 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 6,00 m.

St. 0.290

Vejen føres under motorvejen og videreføres derfra ved Vejle Kommunes foranstaltning.

Forlagt Solskovvej

Vejen udføres med 5,00 m bred belagt kørebane og 1,50 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 8,00 m.

St. 0.130 v.h.s

Kommunevej Solskovvej tilsluttes.

St. 0.210

Vejen tilsluttes ny rundkørsel på Hdlv. 348, Viborg Hovedvej.

Motorvejen fortsat

St. 33.500 m.v.s

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 33.750-34.480 m.b.s.

Hele ejendommen matr.nr. 37c, 40c Hornstrup By, Hornstrup og matr.nr. 8a Lysholt By, Hornstrup med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 33.960

Kommunevej Gammelmarksvej afbrydes. Der etableres vendepladser på begge sider af motorvejen. Vendepladsen på vestsiden etableres efter nærmere aftale med Vejle Kommune.

St. 34.300-35.440 m.v.s

Motorvejens forgrening øst føres under hldv. 60, Østjyske Motorvej (E45) i en tunnel.

St. 34.440-34.470 m.h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 5b St. Grundet Hdg., Hornstrup med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 34.500

Kommunevej Lysholtvej afbrydes.

St. 34.640 – 35.240 m.h.s

Motorvejen tilsluttes hldv. 60, Østjyske Motorvej (E45) i et sydvendt trompetanlæg.

Østjyske motorvej (st. 61.600 – 64.600)

St. 61.370 – 62.200 m.h.s

Der anlægges eventuelt en rørledning

St. 61.420 – 61.750 m.v.s.

Der anlægges eventuelt en rørledning

St. 61.600

Hldv. 60, Østjyske Motorvej (E45) udbygges til 6 spor, uden at ombygge den eksisterende bro, der fører kommunevej Horsensvej over motorvejen. Den sydgående kørebane og nødrabat udvides ind i eksisterende midterrabat og den nordgående kørebane udvides ind mod rampen og der anlægges nødrabat i eksisterende midterrabat.

St. 62.090 – 62. 820 m.v.s

Frakørselsrampen til kommunevej Horsensvej videreføres som et 4. spor langs hldv. 60, Østjyske Motorvej (E45) og udbygges med et 5. spor over 175 m til rute 18. Køresporene udføres med en bredde på 3,50 m.

St. 62.180 m.h.s

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 62.190 – 62.800 m.h.s

Tilkørselsrampen fra kommunevej Horsensvej videreføres som et 4. spor langs hldv. 60, Østjyske Motorvej (E45) og udbygges med et 5. spor over 87,50 m. Køresporene udføres med en bredde på 3,50 m.

St. 62.640 – 62.760 m.h.s.

Der anlægges eventuelt en rørledning

St. 62.660

Kommunevej Grundet Ringvej føres under hldv. 60, Østjyske Motorvej. Broen udvides i begge sider.

St. 62.740 m.h.s

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 63.500 m.h.s

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 63.560

Kommunevej Lysholtvej afbrydes.

St. 63.660

Forgrening øst på den nye motorvej Ølholm-Vejle føres under hldv. 60, Østjyske Motorvej i en tunnel.

St. 63.900

Dobbeltrettet sti mellem kommunevej Herredsvej og kommunevej Gammelmarksvej føres under hldv. 60, Østjyske Motorvej (E45). Stien udføres med 3,00 m bred belagt kørebane og 0,80 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,60 m. Stien placeres efter nærmere aftale med ejerne af de tilstødende ejendomme, idet der tages hensyn til eksisterende gasledninger og transformerstation.

Herredsvej Sti under Østjyske Motorvej (E45)

St. 0.050

Stien tilsluttes kommunevej Gammelmarksvej og der etableres en vendeplads.

St. 0.360

Stien føres under Østjyske Motorvej (E45) i en tunnel.

St. 0.578

Stien tilsluttes kommunevej Herredsvej.

St. 64.050 m.v.s

Det 3. spor i sydgående retning afsluttes og videreføres i tilkørselsrampe fra hldv. 348, Viborg Hovedvej.

St. 64.480 m.v.s

Der etableres et regnvandsbassin vest for eksisterende sydgående rampe fra hldv. 348, Viborg Hovedvej.

St. 64.540 m.h.s

Det 3. spor afsluttes i nordgående retning og videreføres i frakørselsrampe til hldv. 348, Viborg Hovedvej / kommunevej Juelsmindevej.

St. 64.660 m.v.s

Der etableres en samkørselsplads nord for eksisterende rundkørsel på hldv. 348, Viborg Hovedvej. Samkørselspladsen tilsluttes rundkørslen i et fjerde ben.

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Leif Hansen Agnes Tellerup

Niels E. Hansen Bent Braüner

/K. Buskgaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Karen Buskgaard