Motorvejen Ølholm – Vejle – 25 juni 2008

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN ØLHOLM – VEJLE

(Detailbesigtigelsesforretningen den 25. og 26. juni 2008)

9. hæfte

Onsdag den 25. juni 2008 kl. 9.00 samledes kommissionen på Viborg Hovedvej i Hedensted Kommune for at afholde en detailbesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af motorvejen Ølholm-Vejle for så vidt angår delstrækningen st. 24.560 – 32.310.

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Agnes Tellerup, Horsens, og tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, samt Niels Wind-Friis, Vamdrup, og Jytte Holm, Horsens, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Hedensted Kommune mødte udvalgsformand Sejr Mortensen.

Som repræsentant for Vejle Kommune mødte projektchef Jørgen Lindberg.

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, var mødt.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet: Afdelingsleder Svend Kold Johansen, projektleder Niels Jørgen Larsen, landinspektør Poul Mogens Christensen, ingeniør Helle L. Nielsen, ingeniør Sofie Kraft, teknisk assistent Gurli Wendt og ingeniørstuderende Pernille Munck.

For Jordfordelingskontoret: Landinspektør Aksel Agger Sørensen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt ved dette og de efterfølgende mødesteder.

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Motorvejsstrækningen Riis – Ølholm – Vejle er en del af rute 18, der forløber fra Holstebro over Herning til Vejle. Projektering af rute 18 er vedtaget ved lov nr. 408 af 22. maj 1996.

Anlæg af strækningen sker i henhold til lov nr. 522 af 7. juni 2006 om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18).

Strækningen Ølholm – Vejle N, etape 6780, er behandlet ved en linjebesigtigelsesforretning den 30. – 31. maj 2007.

Detailbesigtigelsesforretningen vedrører denne etape og omfatter en ca. 7 km lang delstrækning beliggende i Hedensted Kommune (st. 24.560 – 30.800) og Vejle Kommune (st. 30.800 – 32.310).

Med henvisning til det ved linjebesigtigelsesforretningen besluttede, fremlægger Vejdirektoratet følgende projektændringer:

Tilslutningsanlægget ved Skanderborgvej udformes med 5-benede rundkørsler.

Som støjafskærmning for ejendommene langs Viborg Hovedvej øst for Ulkær etableres en støjvold.

Tilslutningsanlægget ved Grejsvej udformes som et B-anlæg og der etableres en dobbeltrettet sti på Grejsvejs sydside. Den dobbeltrettede sti langs Viborg Hovedvej krydser Grejsvej via en tunnel.

Forhold til naturbeskyttelsesloven, mv.

By- og Landskabsstyrelsen har i brev af 7. marts 2008 godkendt projektet i henhold til § 20 i Naturbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1354 af 11. december 2006, “Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og ledningsanlæg m.v. i det åbne land.

Godkendelsen er givet på vilkår af, at afværgeforanstaltninger indarbejdes i projektet som forudsat i notatet “Notat for 6780 Riis-Ølholm-Vejle N st. 20.400 – 35.400, Sammenstilling af krav stillet i § 20 princip godkendelse, VVM undersøgelsen 2005 og anlægsloven for opnåelse af endelig godkendelse jf. § 20 i Naturbeskyttelsesloven.”, dateret d. 6. marts 2008.

Vejdirektoratet har indarbejdet de af By- og Landskabsstyrelsen stillede krav i projektet.

I brev af 28. marts 2008 har Hedensted Kommune givet de nødvendige dispensationer i henhold til Naturbe­skyt­tel­ses­loven og Museumsloven på en række betingelser, som er nærmere beskrevet i dispensationen.

I brev af 8. april 2008 har Vejle Kommune givet de nødvendige dispensationer i henhold til Naturbe­skyt­tel­ses­loven og Museumsloven, som er nærmere beskrevet i dispensationen.

Anlægsmyndigheden vil ved anlæggets projektering og udførelse påse, at de i ovennævnte brev stillede betingelser bliver overholdt.

I brev af 7. maj 2008 har Vejle Kommune udtalt sig om projektet, jfr. Vejloven § 16.

I brev af 16. maj og 19. juni 2008 har Hedensted Kommune udtalt sig om projektet, jfr. Vejloven § 16.

Tegningsoversigt

Tegn.nr. Rev. Mål Emne Stationering
6780-1075 1:25.000 Detailbesigtigelse – Oversigtsplan

Udvidelse af E45

20.420 – 35.240

61.60 – 64.60

6780-3018 1:4.000 Detailbesigtigelse

Oversigtsplan – Ejendomsforhold

24.00-28.82
6780-3019 1:4.000 Detailbesigtigelse

Oversigtsplan – Ejendomsforhold

28.24-33.08
6780-1072 1:4.000 Detailbesigtigelse – Plan 20.400 – 28.000
6780-1073 1:4.000 Detailbesigtigelse – Plan 28.000 – 32.400
6780-2072 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Motorvej

24.000 – 28.000
6780-2073 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 28.000 – 32.000
6780-2089 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Skanderborgvej, til- og frakørselsramper

6780-2090 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Grejsvej, til- og frakørselsramper

6780-12004 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Forlagt Ribevej, Ribevej, adgangsvej, Forlagt Engelgårdsvej og Forlagt Viborg Hovedvej ved Sindbjerg

6780-12005 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Skanderborgvej øst, Skanderborgvej og Skanderborgvej vest

Forl. Viborg Hovedvej ved Lindved og Gl. Landevej

6780-12006 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Viborg Hovedvej ved Sindbjerg, Gl. Landevej, sti og Forlagt Kofodsvej, sti

6780-12007 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Forlagt Ulkærvej, Ulkærvej, Afbrudt Ulkærvej og Bavnbjergvej

6780-12008 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Forl. Grejsvej, Viborg Hovedvej, sti under og- ved Grejsvej, Grejsvej sti, og Privat fællesvej ved Gl. Viborgvej

6780-12008 1:400/1:4.000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil

Forl. Grejsvej, Viborg Hovedvej, sti under og- ved Grejsvej, Grejsvej sti, og Privat fællesvej ved Gl. Viborgvej

6780-7005 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

4-sporet motorvej (28m) med 4m bred midterrabat

6780-7007 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Enkeltsporet rampe med afrundede skråninger og grøfter

6780-17002 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Forlagt Ribevej, Forlagt Viborg Hovedvej ved Lindved, Forlagt Viborg Hovedvej ved Sindbjerg og Gl. Landevej

6780-17003 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Skanderborgvej øst og Skanderborgvej, Skanderborgvej Vest, Forlagt Ulkærvej, Ulkærvej og Afbrudt Ulkærvej

6780-17004 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Bavnbjergvej, Viborg Hovedvej Nord og Syd, Grejsvej Øst, Grejsvej og Grejsvej Vest.

6780-17005 1:100 Detailbesigtigelse – Normaltværsnit

Privat fællesvej og Dobbeltrettet fællessti.

Projektbeskrivelse

Motorvejsstrækningen Ølholm – Vejle udgør den østligste del af den ca. 25 km lange delstrækning af motorvejsanlægget fra Riis til Vejle. I projektet indgår en udbygning af hldv. 60 (E45) på strækningen mellem Vejle N og Hornstrup.

Motorvejsstrækningen har mod vest sit udgangspunkt ved skæringen med den eksisterende kommunevej Tørringvej/Ilvedvej, hvor den forbindes med den kommende motorvej Riis – Ølholm. Motorvejen tilsluttes den eksisterende hldv. 60 (E45) ved Lysholt. Hldv. 60, Østjyske Motorvej (E45), udbygges fra 4 spor til 6 spor på strækningen fra Vejle N til Hornstrup.

Det i denne detailbesigtigelse behandlede vejanlæg omfatter ca. 7.75 km ny motorvej fra st. 24.560 – st. 32.310 .

Den nye motorvej er stationeret fra nord mod syd.

Linjeføringen for motorvejen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

I forhold til linjebesigtigelsesforretningen er der sket følgende ændringer:

  • Linjeføringen for forlagt privat fællesvej Engelgårdsvej er ændret.
  • Med udgangspunkt i det eksisterende terræns ledelinjer etableres faunaunderføring for råvildt i st. 26.300 (st. 26.600 ved linjebesigtigelsen) og faunarør i st. 26.600 (st. 26.350 ved linjebesigtigelsen). Placeringen er fastlagt efter aftale med By- og Landskabsstyrelsen.
  • Tilslutningsanlægget ved Skanderborgvej udformes med 5-benede rundkørsler. Den nordlige tilkørselsrampe tilsluttes den østlige rundkørsel som det 5. ben. Viborg Hovedvej forlægges og tilsluttes den vestlige rundkørsel som det 5. ben. Der anlægges en samkørselsplads med tilslutning til den forlagte Viborg Hovedvej. Det signalregulerede 4-benede kryds på Viborg Hovedvej nedlægges og ombygges til et T-kryds.
  • Kommunevej Ulkærvej forlægges mod syd og tilsluttes Viborg Hovedvej i et 4-benet signalreguleret kryds i stedet for at blive tilsluttet via en rundkørsel.
  • Som støjafskærmning for ejendommene langs Viborg Hovedvej øst for Ulkær (MV st. 29.580 – 30.500) etableres en støjvold.
  • Af hensyn til trafiksikkerheden for cyklister udformes tilslutningsanlægget ved Grejsvej som et B-anlæg i stedet for et ruderanlæg, og der etableres en dobbeltrettet sti på Grejsvejs sydside i stedet for enkeltrettede stier på begge sider af Grejsvej. Den dobbeltrettede sti langs Viborg Hovedvej krydser Grejsvej i en tunnel i stedet for at krydse Grejsvej i niveau. Der etableres en samkørselsplads i den vestlige rampekvadrant.

Dimensioneringshastighed

Dimensioneringshastighed er overensstemmende med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejs­anlægget. Vandsynsforretninger er – i overensstemmelse med vand­løbslovens bestemmelser – afholdt inden detailbesigtigelsen og vandsynsprotokoller vil blive fremlagt senest ved ekspropriationsforretningen.

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nødsporskanter, således at alt overfladevand (ekskl. overfladevand fra midterrabat) tilledes lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde. Omlagte hovedlandeveje og kom­muneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugfor­mede forsænk­ninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og af­løbskoeffi­cienten sættes her til 1.0.

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. ud­arbej­des i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

Tilslutningsanlæg og tilslutninger

Tilslutningsanlæggenes placering er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Kommunevej Skanderborgvej (rute 409) tilsluttes i et fuldt tilslutningsanlæg nord for Lindved.

Kommunevej Grejsvej tilsluttes i et fuldt tilslutningsanlæg øst for Grejs. Tilslutningsanlægget udformes som et B-anlæg.

Sideanlæg

Der er ikke planlagt rasteanlæg på strækningen.

Der etableres samkørselspladser i tilknytning til tilslutningsanlæggene ved kommunevej Skanderborgvej og ved kommunevej Grejsvej.

Støjafskærmning

Der etableres støjvold langs motorvejens østside på strækningen ud for Allesdam (st. 28.810-29.090) og på en ca. 950 m lang strækning fra forlagt Ulkærvej mod syd (st. 29.570 – 30.520). På vestsiden af motorvejen reguleres terrænet som støjbeskyttelse for Ulkær på en ca. 860 m lang strækning fra forlagt Ulkærvej og mod syd (st. 29.550 – 30.410)

Tværprofil

Motorvejens kronebredde er generelt 28,0 m, opdelt i en midterrabat på 4,0 m inkl. 2 nødrabatter à 1,0 m, 2 kørebaner à 8,5 m, afstribet med 2 kørespor á 3,75 m og kantbaner á 0,5 m, 2 belagte nødspor à 2,5 m samt yderrabatter à 1,0 m.

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af de særlige bestemmelser.

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Alle nedlagte vejstrækninger opbrydes og terrænet bringes i en form og tilstand, som hænger sammen med de omliggende arealer.

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen er i overensstemmelse med ministeriets vejreg­ler generelt fastsat til 4,5 m for veje og 2,5 m for stiforbindelser.

Byggelinjepålæg

Byggelinjepålæg er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Ved rundkørsler fastlægges byggelinjeafstanden til 25 m fra yderste kørebanekant.

Oversigtsarealer

Oversigt­sarealer er over­ensstemmende med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er over­ensstemmende med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Arbejdsareal

Arbejdsareal er over­ensstemmende med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Vildthegn

Der opsættes vildthegn i samråd med Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet.

Faunapassager

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer vildtets mulighed for passage af motorvejen, såsom ledelinjer, beplantning, mm. Faunapassager må ikke anvendes som overkørsel eller overgang/gennemgang for mennesker, husdyr eller maskiner, herunder til landbrugsdrift. Dette gælder dog ikke hvor faunapassagen er sammenfaldende med kommunevej, privat fællesvej eller offentlig sti.

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med Vejle Kommune, Hedensted Kommune og By- og Landskabsstyrelsen. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse og oprensning af regnvandsbassiner og faunapassager m.v.

Øvrige forhold

Vejbestyrelsesforhold

De i lov nr. 522 af 7. juni 2006 nævnte omklassifikationer og eventuelle øvrige ændringer i vejbestyrelsesforholdene finder sted efter nærmere forhandling mellem de implicerede vejbe­styrelser.

Udgiftsfordeling

Vejanlægget på den aktuelle strækning projekteres og anlægges af Vejdirektoratet.

Overdragne arealer

Afskårne, eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbej­dets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt til­grænsende ejen­domme.

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyve­havre i over­dragne, aflagte vej- og vandløbsarealer, i over­dragne, eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

På aflagte overdragne vejarealer, hvori der findes ledninger, tinglyses led­nings­deklaration på ledningsejerens foranledning.

Jordfordeling

For den omhandlede motorvejsstrækning er der ved jordfordelingskontorets mellemkomst udarbejdet forslag til jordfordeling.

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer m.v. er opnået binden­de tilbud fra tilgrænsende lodsejere om, at de vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, der fastsættes af Ekspropriationskommissio­nen.

I jordfordelingen indgår desuden arealer fra ejendomme, der tidligere er eksproprieret i deres helhed.

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 1. oktober 2009.

Den egentlige gennemgang vedrørte kun strækningen st. 24.560 – 32.310.

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

Torsdag den 26. juni 2008 kl. 8.30 fortsattes forretningen på Tørring Hus, Tørring.

Til stede var kommissarius og de samme øvrige kommissionsmedlemmer som i går.

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

Anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, var repræsenteret som i går.

Kommissionen drøftede projektet i lyset af de bemærkninger der fremkom ved gårsdagens mødesteder i marken.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Ud over de ejendomme, der af anlægsmyndigheden er foreslået totaleksproprieret blev der fra 7 lodsejere fremsat ønske om totalekspropriation af deres ejendomme på grund af forventede betydelige nærhedsgener fra den kommende motorvej.

Kommissionen drøftede hver enkelt anmodning indgående. Blandt andet under hensyn til, at Vejdirektoratets repræsentanter for den ene ejendoms vedkommende efter besigtigelsen i marken nu kunne anbefale en totalekspropriation, kunne kommissionen imødekomme 2 af de fremsatte ønsker om totalekspropriation. Herudover anmodede Vejdirektoratet om totalekspropriation af yderligere en ejendom, hvilket kommissionen kunne imødekomme. Vedtagelsen om totalekspropriationerne er indarbejdet i nedenstående særlige bestemmelser. De enkelte lodsejere, der har fremsat anmodning om totalekspropriation vil modtage direkte besked om kommissionens beslutning.

Flere lodsejere stillede spørgsmål til de på planen angivne regnvandsbassiner.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at der er tale om en skitsemæssig udformning og omtrentlig placering på planen. Ved den endelige projektering af bassinerne vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn til de under besigtigelsen fremkomne bemærkninger og ønsker fra lodsejerne.

Lodsejerne ved forlagt Ulkærvejs tilslutning til Viborg Hovedvej anmodede om, at den planlagte tilkørsel fra Ulkærvej til ejendommene ikke udføres, men at den eksisterende ind- og udkørsel direkte til Viborg Hovedvej opretholdes.

Vejdirektoratet oplyste, at der påtænkes etableret en venstresvingsbane i det signalregulerede kryds på Viborg Hovedvej, hvilket gør det trafiksikkerhedsmæssigt farligt såfremt ind- og udkørsel via Viborg Hovedvej til de to berørte ejendommen opretholdes.

Kommissionen drøftede spørgsmålet og besluttede at tiltræde det af Vejdirektoratet fremslagte projekt for Ulkærvej.

En lodsejer udtrykte ønske om, at den planlagte cykelsti ved Viborg Hovedvej ved Gl. Landevej sti føres helt frem til Missionshuset og at den planlagte vigeplads for cyklister flyttes længere ned i vejens sving. Vejdirektoratet oplyste i den forbindelse, at det ikke er en del af projektet at føre cykelstien videre, men at kommunen må stå for den del. Vigepladsens placering er valgt af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Kommissionen drøftede spørgsmålet og besluttede at tiltræde det af Vejdirektoratet fremlagte projekt for cykelstien og vigepladsen.

Vedrørende stiforløbet ved forlagt Kofodsvej oplyste Vejdirektoratet, at man fortsat vil arbejde med en afklaring af det præcise forløb ud fra hensyn til de lodsejere, der eventuelt har behov for en vendeplads.

Kommissionen godkendte herefter såvel projektet som det fremlagte forslag til jordfordeling på den omhandlede strækning.

Kommissionen fastsatte følgende:

Særlige bestemmelser

HEDENSTED KOMMUNE

Motorvejen (st. 24.560-30.800)

St. 25.100

Kommunevej Vejlevej afbrydes. Der etableres vendeplads på venstre side af motorvejen.

St. 25.110-25.320

Hele ejendommen matr.nr. 34b og 35b Ølholm By, Langskov med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives eventuelt.

St. 25.120-25.200 m.b.s.

Hele ejendommen matr.nr. 33c Ølholm By, Langskov med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 25.170-25.230 m.h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 40d Hvolgård Hdg., Langskov med påstående bygninger eksprorprieres. Bygningerne nedrives.

St. 25.200-25.360 m.v.s.

Der anlægges eventuelt en privat adgangsvej for ejendommen matr.nr. 34b og 35b Ølholm By, Langskov. Vejen udføres med 3,50 m bred grusbelagt kørebane og 0,75 m brede yderrabatter, i alt en kronebredde på 5,00 m.

St. 25.230

Privat fællesvej afbrydes.

St. 25.230-25.340

Hele ejendommen matr.nr. 8b Låge Hdg., Sindbjerg med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 25.250-25.320 m.v.s,

Hele ejendommen matr.nr. 39b V. Ørum By, Sindbjerg med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

25.280-25.340

Hele ejendommen matr.nr. 8c, 8d og 8e Låge Hdg., Sindbjerg med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 25.320-25.360 m.h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 6a Låge Hdg., Sindbjerg eksproprieres.

St. 25.330

Kommunevej Ribevej afbrydes.

St. 25.370

Forlagt kommunevej Ribevej føres over motorvejen. Vejen udføres med 5,00 m bred belagt kørebane og 1,50 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 8,00 m.

Forlagt Ribevej

St. 0.000

Vejen tilsluttes den eksisterende Ribevej.

St. 0.180 v.v.s.

Forlagt privat fællesvej Engelgårdsvej tilsluttes i et T-kryds. Vejen udføres med 4,00 m bred grusbelagt kørebane og 0,75 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 m.

Forlagt Engelgårdsvej

St. 0.030

Kommunevej Ribevej afbrydes.

St. 0.100 v.h.s.

Privat adgangsvej tilsluttes.

St. 0.120

Privat adgangsvej afbrydes.

St. 0.140 v.v.s.

Privat adgangsvej tilsluttes.

St. 0.530 v.h.s.

Privat adgangsvej tilsluttes.

St. 0.620

Vejen tilsluttes den eksisterende Engelgårdsvej.

Forlagt Ribevej fortsat

St. 0.230 v.h.s.

Privat adgangsvej tilsluttes eventuelt, jfr. Motorvejen st. 25.200-25.360.

St. 0.270

Kommunevej Ribevej afbrydes.

St. 0.330

Vejen føres over motorvejen.

St. 0.420

Vejen tilsluttes Viborg Hovedvej i et T-kryds.

Motorvejen fortsat

St. 25.400-25.460 m.v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 25a V. Ørum By, Sindbjerg eksproprieres.

St. 25.410 m.v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 25.710-25.780 m.v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 6a Låge Hdg., Sindbjerg eksproprieres.

St. 25. 790

Privat fællesvej Engelgårdsvej afbrydes.

St 25.820-25.880 m.v.s.

2 afskårne arealer af matr.nr. 6a Låge Hdg., Sindbjerg eksproprieres.

St. 26.090-26.170 m.h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 5a Låge By, Sindbjerg med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 26.100

Der etableres et faunarør.

St. 26.100-26.420 m.v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 4b Låge Hdg., Sindbjerg eksproprieres.

St. 26.300

Der etableres en 4,00 m høj og 6,00 m bred faunaunderføring.

St. 26.310-26.930 m.v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 3b Låge Hdg. Sindbjerg, af matr.nr. 6a og 6b Sindbjerglund, Sindbjerg og hele matr.nr.. 24b Sindbjerglund, Sindbjerg eksproprieres.

St. 26.570 m.h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 26.600

Der etableres et faunarør.

St. 26.940-27.910 m.b.s.

Hele ejendommen matr.nr. 13a, 13e, 17b Lindved By, Sindbjerg, 1b og 3p Hesselballe By, Uldum og 2a og 2q Sindbjerglund, Sindbjerg med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 26.990-27.010 m.h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 4a Sindbjerglund, Sindbjerg eksproprieres.

St. 27.020

Der etableres et faunarør.

St. 27.130 m.h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 27.400

Kommunevej Skanderborgvej afbrydes.

St. 27.450

Forlagt kommunevej Skanderborgvej føres over motorvejen. Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg, udformet som et ruderanlæg. De østlige ramper tilsluttes forlagt Skanderborgvej og forlagt Viborg Hovedvej ved Lindved i en 5-benet rundkørsel. Rundkørslen udføres med en midterø-diameter på 40,00 m, et 2,60 m bredt overkørselsareal, et 6,40 m bredt cirkulationsareal og en 2,00 m bred yderrabat. I alt 31,00 m. De vestlige ramper tilsluttes Skanderborgvej og forlagt Viborg Hovedvej ved Sindbjerg i en 5-benet rundkørsel. Rundkørslen udføres med en midterø-diameter på 40,00 m, et 2,60 m bredt overkørselsareal, et 6,40 m bredt cirkulationsareal og en 2,00 m bred yderrabat. I alt 31,00 m.

Skanderborgvej Øst

Vejen udføres med 7,50 m bred belagt kørebane inkl. kantbaner og 2,50 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 12,50 m.

St. 0.000

Vejen tilsluttes den eksisterende Skanderborgvej.

St. 0.370

Vejen tilsluttes rundkørslen.

Skanderborgvej (mellem de 2 rundkørsler)

Vejen udføres med 7,50 m bred belagt kørebane inkl. kantbaner og 2,50 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 12,50 m.

St. 0.030

Vejen tilsluttes rundkørslen.

St. 0.140

Vejen føres over motorvejen.

St. 0.190

Vejen tilsluttes rundkørslen.

Skanderborgvej Vest

Vejen udføres med 6,40 m bred belagt kørebane inkl. kantbaner og 2,00 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 10,40 m.

St. 0.030

Vejen tilsluttes rundkørslen.

St. 0.130 v.v.s.

Viborg Hovedvej tilsluttes i et T-kryds. Den eksisterende belægning på Viborg Hovedvej opbrydes i v.v.s. så vejen fremstår med 5,00 m bred belagt kørebane og 1,50 m yderrabat i v.v.s.

Viborg Hovedvej

St. 0.000

Viborg Hovedvej tilsluttes Skanderborgvej/Riberlundvej i et T-kryds.

St. 0.180 v.h.s.

Kommunevej Nørbjergvej tilsluttes i et T-kryds.

St. 0.270 v.h.s.

Gl. Landevej, sti tilsluttes.

St. 0.270

Vejen fortsætter som privat fællesvej frem til indkørslen til matr.nr. 13d Lindved By, Sindbjerg.

Skanderborgvej Vest fortsat

St. 0.180

Vejen videreføres i Riberlundvej.

Viborg Hovedvej ved Sindbjerg

Vejen udføres med en 8,00 m bred belagt kørebane inkl. kantbaner og 2,50 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 13,00 m.

St. 0.080

Vejen tilsluttes den eksisterende Viborg Hovedvej.

St. 0.280 v.h.s.

Der etableres en samkørselsplads.

St. 0.370

Vejen tilsluttes rundkørslen.

Forlagt Viborg Hovedvej ved Lindved

Vejen udføres med en 8,00 m bred belagt kørebane inkl. kantbaner og 2,50 m brede yderrbatter, i alt en kronebredde på 13,00 m.

St. 0.030

Vejen tilsluttes rundkørslen.

St. 0.490

Kommunevej Gl. Landevej tilsluttes i et T-kryds.

St. 0.520

Gl. Landevej sti føres under den forlagte Viborg Hovedvej. Stien udføres med 3,00 m belagt kørebane og 0,80 m brede yderrabatter, i alt en kronebredde på 4,60 m

Gl. Landevej sti

St. 0.000

Stien tilsluttes den eksisterende dobbeltrettede sti langs den indsnævrede Viborg Hovedvej

St. 0.120

Viborg Hovedvej afbrydes.

St 0.230

Stien føres over motorvejen.

St. 0.270 s.h.s.

Dobbeltrettet sti langs forlagt Viborg Hovedvej ved Lindved tilsluttes i et T-kryds. Stien udføres med 3,00 m bred belagt kørebane og 0,80 m brede rabatter, i alt en kronebredde på 4,60 m.

Dobbeltrettet sti langs forlagt Viborg Hovedvej

St. 0.000

Stien tilsluttes Gl. Landevej Sti.

St. 0.610

Stien tilsluttes eksisterende dobbeltrettet sti langs Viborg Hovedvejs vestside.

Gl. Landevej sti fortsat

St. 0.300

Stien føres under forlagt Viborg Hovedvej ved Lindved.

St. 0.460

Stien tilsluttes Gl. Landevej. På modsat side af Gl. Landevej anlægges en vigeplads for cyklister.

Forlagt Viborg Hovedvej ved Lindved fortsat

St. 1.130

Vejen tilsluttes den eksisterende Viborg Hovedvej.

Motorvejen fortsat

St. 27.710-28.220 m.h.s.

Hele den ubebyggede landbrugsejendom matr.nr. 3k Sindbjerglund, Sindbjerg eksproprieres.

St. 27.730-28.630 m.h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 8bh, 2 afskårne arealer af matr.nr. 8bg og afskåret areal af matr.nr. 6h Lindved By, Sindbjerg eksproprieres.

St. 27.840

Vejen krydser Energinets 400 kV luftledning.

St. 27.850

Kommunevej Gl. Landevej afbrydes.

St. 27.880-27.920 m.v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 8bg Lindved By, Sindbjerg eksproprieres.

St. 27.930

Gl. Landevej sti føres over motorvejen på en 4,60 m bred bro.

St. 28.180

Viborg Hovedvej afbrydes.

St. 28.390 m.v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 28.550

Kommunevej Kofodsvej afbrydes.

St. 28.560-28.970 m.v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 6h og 33c Lindved By, Sindbjerg eksproprieres.

St. 28.610

Forlagt Kofodsvej føres over motorvejen som en sti. Stien udføres med 3,00 m belagt kørebane og 0,80 m brede yderrabatter, i alt en kronebredde på 4,60 m. Broen udføres 4,60 m bred.

Forlagt Kofodsvej

St. 0.090

Stien tilsluttes den eksisterende Kofodsvej ved tunnelen under Viborg Hovedvej.

Vejdirektoratet undersøger, hvor stien skal starte (st. 0.00) og om der skal etableres vendeplads.

St. 0.290

Stien føres over motorvejen.

St. 0.600

Stien tilsluttes den eksisterende Kofodsvej.

St. 0.700

Stien afsluttes ved kommunevej Nørrebjergvej.

Motorvejen fortsat

St. 28.620-29.030 m.h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 20 Lindved By, Sindbjerg eksproprieres.

St. 28.810 – 29.090 m.v.s

Der etableres en støjvold.

St. 28.880 m.h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 28.950

Der etableres et faunarør.

St. 29.000-29.760 m.b.s.

Hele ejendommen matr.nr. 5a, 3d, 18c, 19b og 20b Ulkær By, Sindjerg med påstående bygninger samt den bygningsløse ejendom matr.nr. 8c m.fl. Holtum By, Grejs eksproprieres. Bygningerne på matr.nr. 5a m.fl. Ulkær By, Sindbjerg nedrives.

St. 29.540

Forlagt Ulkærvej føres over motorvejen. Vejen udføres med 5,00 m belagt kørebane og 1,50 m brede yderrabatter, i alt en kronebredde på 8,00 m.

Forlagt Ulkærvej

St. 0.140

Vejen tilsluttes den eksisterende Ulkærvej. Tilslutningens placering undersøges nærmere.

St. 0.200 v.h.s.

Afbrudt Ulkærvej tilsluttes i et T-kryds. Vejen udføres med 5,00 m belagt kørebane og 0,75 m brede yderrabatter, i alt en kronebredde på 6,50 m.

St. 0.400

Vejen føres over motorvejen på en 8,00 m bred bro.

St. 0.780 v.h.s.

Vænge til Ulkærvej tilsluttes i et T-kryds. Vænget udføres med 4,00 m belagt kørebane og 0,75 m brede yderrabatter, i alt en kronebredde på 5,50m. Der etableres spærring, således at der ikke er forbindelse mellem vænget og rastepladsen på matr.nr. 17e Ulkær By, Sindbjerg.

St. 0.815

Eksisterende dobbeltrettet cykelsti krydser. Vigepligtsforholdene reguleres med signal.

St. 0.820

Vejen tilsluttes Viborg Hovedvej i det signalregulerede kryds sydvest for Lindved. Det signalregulerede kryds ombygges.

Motorvejen fortsat

St. 29.550 – 30.410 m.h.s.

Terrænet reguleres som støjbeskyttelse for Ulkær By.

St. 29.570 – 30.520 m.v.s.

Der etableres en støjvold.

St. 29.670-29.700 m.h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 5e Ulkær By, Sindbjerg med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives.

St. 29.700

Kommunevej Ulkærvej afbrydes. Der etableres vendeplads på højre side af motorvejen.

St. 30.170 m.h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 30.360-30.470 m.v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 4a Ulkær By, Sindbjerg eksproprieres.

St. 30.480-30.870 m.h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 29a Grejs By, Grejs eksproprieres.

VEJLE KOMMUNE

Motorvejen (st. 30.800 – 32.310)

St. 30.770-31.020 m.v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 4a Grejs By, Grejs eksproprieres.

St. 30.860-31.620 m.h.s.

Hele ejendommen matr.nr. 28a og 28d Grejs By, Grejs med påstående bygninger eksproprieres. Bygningerne nedrives eventuelt.

St. 31.000

Der etableres et faunarør.

St. 31.060 m.h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 31.580

Forlagt kommunevej Grejsvej føres over motorvejen. Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg, udformet som et B-anlæg. De østlige ramper tilsluttes forlagt Grejsvej i et T-kryds. De vestlige ramper tilsluttes forlagt Grejsvej i en 3-benet rundkørsel. Rundkørslen udføres med en midterø-diameter på 30,00 m, et 2,60 m bredt overkørselsareal, et 6,40 m bredt cirkulationsareal, en 3,00 m bred skillerabat og 3,00 m bred dobbeltrettet sti i rundkørslens sydvendte halvdel og 2,00 m brede yderrabatter. I alt 32,00 m. Forlagt Grejsvej udføres med 8,00 m belagt kørebane inkl. kantbaner, 3,00 m skillerabat, 3,00 m dobbeltrettet sti og 0,80 m yderrabat i vejens højre side samt 2,00 m yderrabat i vejens venstre side. I alt en kronebredde på 16,80 m.

Forlagt Grejsvej

St. 0.000

Vejen tilsluttes den eksisterende Grejsvej.

St. 0.180

Der etableres en rundkørsel.

St. 0.300 v.v.s.

Der etableres en samkørselsplads.

St. 0.360

Vejen føres over motorvejen.

St. 0.500 v.v.s.

De østlige motorvejsramper tilsluttes i et T-kryds.

St. 0.580 v.h.s.

Den dobbeltrettede sti i vejens højre side tilsluttes Viborg Hovedvej, sti ved Grejsvej i et T-kryds.

St. 0.580

Viborg Hovedvej, sti ved Grejsvej føres under vejen. Stien udføres med 3,00 m belagt kørebane og 0,80 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,60 m.

Viborg Hovedvej sti ved Grejsvej

St. 0.000

Stien tilsluttes den eksisterende dobbeltrettede sti på vestsiden af Viborg Hovedvej.

St. 0.100 s.v.s.

Stien deles og den østlige delstrækning føres frem til rundkørslen, hvor den krydser Viborg Hovedvej i midterhellen nord for rundkørslen.

St. 0.200

Stien føres under Forlagt Grejsvej.

St. 0.230 s.h.s.

Grejsvej sti tilsluttes i et T-kryds.

St. 0.340

Stien tilsluttes den eksisterende dobbeltrettede sti på vestsiden af Viborg Hovedvej.

Forlagt Grejsvej fortsat

St. 0.620

Vejen tilsluttes Viborg Hovedvej og Bavnbjergvej i en rundkørsel. Rundkørslen udføres med en midterø-diameter på 30,00 m, et 2,60 m bredt overkørselsareal, et 6,40 m bredt cirkulationsareal og 2,00 m brede yderrabatter. I alt 26,00 m. I rundkørslens nordøstlige hjørne etableres en 1,50 m bred skillerabat og 3,00 m dobbeltrettet sti mellem kørebane og yderrabat. Bavnbjergvej ombygges og tilsluttes rundkørslen. Vejen udføres med 5,00 m belagt kørebane og 2,00 m brede yderrabatter, i alt en kronebredde på 9,00 m.

Bavnbjergvej

St. 0.030

Vejen tilsluttes rundkørslen.

St. 0.100

Vejen tilsluttes den eksisterende Bavnbjergvej.

Motorvejen fortsat

St. 31.590-31.610 m.h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 4a Grejs By, Grejs eksproprieres.

St. 31.610

Kommunevej Grejsvej afbrydes.

St. 31.620-31.760 m.v.s.

Afskåret areal af matr.nr. 15q Grejs By, Grejs eksproprieres.

St. 32.140

Privat fællesvej afbrydes.

St. 32.150 m.h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 32.150-32.330 m.h.s.

Afskåret areal af matr.nr. 6q Hornstrup By, Hornstrup eksproprieres

St. 32.150-32.350 m.h.s.

Der udføres en terrænregulering således at højden under den nye dalbro bliver mindst 6,00 m som faunapassage for kronvildt.

St. 32.150 – 32.400 m.h.s.

Der etableres en privat fællesvej med vendeplads ved Gl. Viborgvej. Vejen udføres med 4,00 m grusbelagt kørebane og 0,75 m brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 m. Vejens niveau tilpasses den terrænregulering der udføres i forbindelse med etablering af et dalstrøg under de 2 parallelle dalbroer.

St. 32. 210 – 32.300

Der etableres en ca. 85 m lang dalbro.

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Leif Hansen Agnes Tellerup Ole Riber Kjær

Niels Wind-Friis Jytte Holm

/ Helle Johansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen