Motorvejen Ølholm – Vejle – 30 maj 2008

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ØLHOLM – VEJLE N

(Linjebesigtigelsesforretningen den 30. og 31. maj 2007)

4. hæfte

Onsdag den 30. maj 2007 kl. 19,30 samledes kommissionen i Lindvedhallen, Sognegårdsvej 1b, Lindved, for at afholde en linjebesigtigelsesforretnng i anledning af anlæg af en ny motorvejsstrækning fra Ølholm til Vejle.

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Torben Bjerre, og de af Transport- og Energiministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Agnes Tellerup, Horsens, og distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, samt klinikassistent Jytte Holm, Horsens og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup, der af kommissarius er udtaget fra listen over kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

Som repræsentant for Vejle Kommune tiltrådte projektchef Jørgen Lindberg kommissionen.

Som repræsentant for Hedensted Kommune tiltrådte teknisk udvalgsformand, Ole Lyse kommissionen.

Den ledende landinspektør Niels K. Nielsen var mødt.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle T. Johansen.

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet: souschef Jens Lützen, projektleder Niels Jørgen Larsen, landinspektør Poul Mogens Christensen, ingeniør Helle Nielsen, afvandingsingeniør Sofie Kraft, afvandingsingeniør Duc Ly, teknisk assistent Gurli Wendt og teknisk assistent Charlotte Nielsen.

Endelig mødte landinspektør Aksel Agger Sørensen fra Jordfordelingskontoret, Tønder.

En række af de af anlægget berørte lodsejer og andre interesserede var mødt.

Kommissarius fremlagde brev af 16. august 2006 fra Transport- og Energiministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

Souschef Jens Lützen redegjorde indledningsvis for formålet med linjebesigtigelsen, og Vejdirektoratets forventninger til besigtigelsen.

Ingeniør Niels Jørgen Larsen redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Motorvejsstrækningen fra Ølholm til Vejle udgør en del af rute 18, der forløber fra Holstebro over Herning til Vejle. Strækningen af rute 18 fra Ølholm til Vejle er vedtaget ved lov (projekteringslov) nr. 408 af 22. maj 1996, og anlægget af vejen udføres i henhold til lov (anlægslov) nr. 522 af 7. juni 2006.

Forhold til Naturbeskyttelsesloven

I henhold til § 20 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse har projektet været forelagt Skov- og Naturstyrelsen, som har principgodkendt projektet i brev af 1. december 2005.

Godkendelsen er givet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 571 af 25. juni 1992 om godkendelse af offentlige vejanlæg og ledningsanlæg m.v. i det åbne land på en række vilkår vedrørende faunapassager, erstatningsvandhuller og hegning, som enten er eller vil blive indarbejdet i projektet eller vil blive drøftet nærmere med Skov- og Naturstyrelsen.

Vejle Amt har i brev af 8. februar 2006 meddelt, at amtet anbefaler motorvejsanlægget udført overensstemmende med VVM-redegørelsens hovedforslag og at der er fokus på mulighederne for at etablere støjafskærmning med overskudsjord.

De konkrete tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, vil blive søgt løbende i forbindelse med projekteringen af anlægget.

Tegningsoversigt

Tegn. nr. Rev. Mål Emne

6780-1064 – 1:25.000 Oversigtsplan, Linjebesigtigelse

6780-3010 – 1:10.000/1:4000 Oversigtsplan, Ejendomsforhold, st. 20.400 – 25.500

6780-3011 – 1:10.000/1:4000 Oversigtsplan, Ejendomsforhold, st. 24.800 – 30.800

6780-3012 – 1:10.000/1:4000 Oversigtsplan, Ejendomsforhold, st. 29.000 – 36.400

6780-1060 – 1:10.000 Plan, st. 20.0 – 29.0

6780-1061 – 1:10.000 Plan, st. 28.0 – 35.5

6780-2060 – 1:1.000/1:10.000 Længdeprofil, Motorvej st. 20.000 – 28.000

6780-2061 – 1:1.000/1:10.000 Længdeprofil, Motorvej st. 28.000 – 35.400

6780-2062 – 1:1.000/1:10.000 Længdeprofil, Motorvejsforgrening st. 33.000 – 35.500

6780-2063 – 1:1.000/1:10.000 Længdeprofil, E45 km. 111,4 – 114,6

6780-7003 – 1:100 Normaltværsnit MV

6780-7004 – 1:100 Normaltværsnit, E45 udbygning til 6 spor

Projektbeskrivelse

Generelt

Strækningen Ølholm – Vejle er en ca. 15 km lang motorvej, der som en del af rute 18 forbinder motortrafikvejen hldv. 338, Diagonalvejen, i nord med motorvejen hldv. 60, Østjyske Motorvej (E45) i syd. I projektet indgår en udbygning af hldv. 60 (E45) på strækningen mellem Hornstrup (km 114.6) og Vejle N (km 111.6) fra de nuværende 4 spor til 6 spor.

Motorvejen mellem Ølholm og Vejle tager udgangspunkt i motortrafikvejen, hldv. 338, Diagonalvejen, ved overføringen af kommunevej 8646, Tørringvej. Herfra forløber motorvejen i en kurve mod sydøst, hvor den krydser hldv. 348, Viborg Hovedvej, ved Ølholm og fortsætter parallelt med og øst for denne frem til skæring med kommunevej 6687, Skanderborgvej, nord for Lindved. Motorvejen krydser herefter hldv 348, Viborg Hovedvej, igen ud for den nordlige del af Lindved og fortsætter mod syd, vest for Viborg Hovedvej, i en afstand af 3-400 m fra denne, frem til skæring med kommunevej 1987, Grejsvej. Herefter føres motorvejen tæt på hldv. 348, Viborg Hovedvej, ved passagen af Keglekær Bæk-dalen og tilsluttes hldv. 60, Østjyske Motorvej (E45) ved Lysholt.

Med den foreslåede linjeføring vil der være mulighed for en eventuel videre udbygning af rute 13, hldv. 348, Vejle-Viborg, til højklasset vej nord for motorvejen ved Ølholm på et senere tidspunkt.

Motorvejen er stationeret fra nord mod syd med udgangspunkt i station 20.400, som er sammenløbet med hldv. 338, Diagonalvejen, (motortrafikvejen Riis – Ølholm) ved kommunevej 8646, Tørringvej. I sydenden løber motorvejen sammen med hldv. 60, Østjyske Motorvej, hvor st. 35.0 ca. svarer til km. 113,0 på E45.

Vejanlægget er beliggende i Vejle Kommune (motorvejens st. 20.400-20.900 og 30.500-35.500) og Hedensted Kommune, motorvejens st. 20.900-30.500).

Dimensioneringshastighed

Motorvejen dimensioneres for en hastighed på 130 km/t. Der er i projektet benyttet tracéringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linjeføring og længdeprofil ved denne hastighed, undtagen for den sydlige strækning ved udfletningen med E45 (st. 33.400-35.400), hvor dimensioneringshastigheden er 110 km/t. Dette kan betyde, at der skal skiltes med nedsat hastighed.

Mindste horisontalradius er 3000 m (2110 m i tilslutningen til E45)

Mindste vertikalradius er for opadgående kurver 40.000 m

Mindste vertikalradius er for nedadgående kurver 32.000 m

Største gradient i længdeprofilet er 10,5 ‰.

For ombygning af de eksisterende kommuneveje anvendes dimensioneringsgrundlaget 80 km/t som den ønskede hastighed.

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejsanlægget. Vandsynsforretninger vil – i overensstemmelse med vandløbsloven – blive afholdt i forbindelse med vejens detailprojektering, og vandsynsprotokoller vil blive fremlagt senest ved ekspropriationsforretningen.

Tilslutningsanlæg

Projektet forudsætter, at tværgående veje skærer motorvejen ude af niveau eller afbrydes. Adgang til motorvejen sker i tilslutningsanlæg udformet som 2‑planskryds med ensrettede ramper for færdsel til eller fra motorvejen.

Detailprojekteringen kan føre til en anden udformning af tilslutningsanlæggene end den viste.

Der etableres følgende tilslutningsanlæg:

Hldv. 338, Diagonalvejen (rute 30), tilsluttes mod Horsens og kommunevej 8646, Tørringvej, tilsluttes Diagonalvejen mod øst.

Hldv. 348, Viborg Hovedvej (rute 13), tilsluttes mod Viborg i et trompetanlæg umiddelbart syd for Ølholm.

Kommunevej 6687, Skanderborgvej (rute 409), forbindes med et fuldt tilslutningsanlæg nord for Lindved.

Kommunevej 1987, Grejsvej, forbindes med et fuldt tilslutningsanlæg øst for Grejs.

Hldv, 60, Østjyske Motorvej (E45), tilsluttes i et sydvendt fordelingsanlæg ved Lysholt.

Sideanlæg

Der er ikke planlagt rasteanlæg på strækningen.

Der etableres samkørselspladser ved tilslutningsanlæggene ved kommunevej 3610, Ilvedvej, hldv. 348, Viborg Hovedvej, kommunevej 6687, Skanderborgvej, og kommunevej 1987, Grejsvej (samt eventuelt ved DTC).

Tværprofil

Motorvejens kronebredde er 28 m, opdelt i en midterrabat på 4.0 m inkl. 2 nødrabatter á 1,0 m, 2 kørebaner à 8,5 m, afstribet med 2 kørespor á 3,75 m og kantbaner à 0.5 m, 2 belagte nødspor à 2,5 m samt yderrabatter à 1.0 m.

Udbygningen af Østjyske motorvej udføres med en kronebredde på 35 m, opdelt i en midterrabat på 3.0 m, 2 nødrabatter á 1,0 m, 2 kørebaner à 11,5 m, afstribet med 3 kørespor á 3,5 m og kantbaner à 0.5 m, 2 belagte nødspor à 2,5 m samt yderrabatter à 1.0 m

Fra rampetilslutningen ved Vejle N til udfletningen mod Rute 18, etableres parallelramper i 3,5 m bredde på begge sider af Østjyske Motorvej, således at kronebredden bliver 42 m.

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, forhandles med de respektive vejbestyrelser inden en kommende detailbesigtigelsesforretning. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

Forslag vedrørende evt. cykelstier, naturstier m.v. fremlægges ved detailbesigtigelses­forretningen.

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Alle nedlagte vejstrækninger opbrydes, og terrænet bringes i en form og tilstand, som hænger sammen med de omliggende arealer.

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen er i overensstemmelse med vejreglerne generelt fastsat til 4,5 m.

Byggelinjepålæg

Der pålægges arealerne langs motorvejen servitut om byggelinjer i en afstand fra vejens midtlinje på 50 m + højde- og passagetillæg i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om offentlige veje § 34.

Langs motorvejens til- og frakørselsramper er byggelinjeafstanden 35 m fra rampens yderste kørebanekant + højde- og passagetillæg i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om offentlige veje § 34.

Ved rundkørsler pålægges byggelinjer ensidigt i afstande fra 15-25 m fra yderste kørebanekant. De endelige afstande ved de enkelte rundkørsler fastlægges i forbindelse med detailbesigtigelsen.

På de øvrige nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje fastsættes afstanden fra vejens midtlinje til byggelinjerne således:

Fremtidig hovedlandevej 25 m

Omlagt/ombygget Skanderborgvej og Viborg Hovedvej 20 m

Andre kommuneveje 15 m

Til disse afstande skal der tillægges højde- og passagetillæg i overensstemmelse med lov om offentlige veje § 34.

Oversigtsarealer

Der pålægges servitut om fri oversigt på hjørnearealer ved vejtilslutninger i overensstemmelse med vejreglerne. Servitutgrænser fastlægges ved en senere forretning.

Ved faunapassager og faunarør pålægges servitut om hegning, ledelinier for plantebælter og passagemulighed.

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med lovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

Arbejdsareal

Til arbejdsareal, materialedepot m.v. eksproprieres midlertidigt et indtil 10 m bredt areal langs de nye vejarealer.

Endvidere eksproprieres endeligt eller midlertidigt arealer til interimsveje, regnvandsbassiner, arkæologiske undersøgelser, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, forlægninger af vandløb, ledningsarbejder m.v.

Øvrige forhold

Vejbestyrelsesforhold

Den eksisterende hovedlandevej 348, Viborg Hovedvej, der ligger mellem Ølholm (kommunevej 3365, Hvolgårds Allé) og Vejle (hldv. 60, Østjyske Motorvej), nedlægges som hovedlandevej og omklassificeres til kommunevej.

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

Herefter afsluttedes mødet.

T. Bjerre

/H. T. Johansen

Torsdag den 31. maj 2007 kl. 8,30 fortsatte forretningen med en besigtigelse af forholdene i marken.

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport- og Energiministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

Vejdirektoratet, Jordfordelingskontoret og kommunerne var repræsenteret som i går.

Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Hotel Hedegaarden, Vejle, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde i går.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En lang række lodsejere fremsatte ønske om støjreduktion, enten ved nedgravning af motorvejen, ved flytning af motorvejen væk fra vedkommendes ejendom, ved etablering af støjvold, støjskærm eller andre støjdæmpende foranstaltninger, eller ved totalekspropriation af den pågældendes ejendom.

Der blev fremsat ønske om, at stiforbindelsen ved Kandborgvej ved st. 21.2 etableres for biltrafik og ikke alene som stitunnel.

Vejdirektoratets repræsentant udtalte sig imod forslaget under hensyn til det beskedne behov for en bilforbindelse det pågældende sted set i forhold til de betydelige omkostninger ved en ombygning af tunnellen.

Kommissionen drøftede sagen og fandt, at anlægsmyndighedens udkast med stitunnel tiltrædes.

En lodsejer fremsatte ønske om at opretholde Haugevej og forlægge den på sydsiden af motorvejen.

Vejdirektoratet udtrykte imødekommenhed overfor dette forslag, bl.a. for at sikre adgangsforholdene til ejendommene i området.

Kommissionen drøftede sagen og besluttede, at Haugevej forlægges på sydsiden af motorvejen og fastholdes som vej.

Der blev fremsat forslag om at opretholde Skolevej ved Ølholm og flytte forlægningen af Vejlevej. Skolevej ønskes ført over motorvejen til Viborg Hovedvej.

Vejdirektoratet redegjorde for det trafiksikkerhedsmæssige problem i at følge dette forslag. Der bør ikke ledes gennemgående trafik ind i Skolevej.

Kommissionen drøftede sagen og besluttede at fastholde den af Vejdirektoratet fremlagte løsning vedrørende Skolevej.

Vedrørende Skanderborgvej og det af Vejdirektoratet fremlagte projekt om tilslutningsanlægget ved Skanderborgvej drøftede kommissionen, hvorvidt den nordøstlige rampe af trafiksikkerhedsmæssige grunde bør tilsluttes rundkørslen ved Skanderborgvej, der således bliver 5-benet.

Vejdirektoratet oplyste om ministerens principbeslutning om stop for udførelse af 5-benede rundkørsler. Trafiksikkerhedsrisikoen ved 5-benede rundkørsler er sandsynligvis større end ved det venstresving, der skal foretages ved den af Vejdirektoratet fremlagte løsning.

Kommissionen besluttede, at Vejdirektoratet skal undersøge muligheden for evt. at lave 5-benede rundkørsler både på østsiden og vestsiden af motorvejen og at sagen tages op igen ved en senere forretning.

Kommissionen drøftede forslaget og tiltrådte det af Vejdirektoratet fremlagte projekt for de to nævnte veje.

Muligheden for etablering af støjafskærmning ved ejendommene langs Viborgvej øst for Ulkær ved ca. st. 30.00 blev drøftet.

Kommissionen besluttede i den forbindelse generelt, at overskudsjord placeres økonomisk og æstetisk fordelagtigt langs motorvejen de steder, hvor støjen fra motorvejen vil overstige 55 dB.

Ved Grejsvej blev der fremsat forslag om at udelade de sydvendte ramper i tilslutningsanlægget og evt. helt udelade et tilslutningsanlæg på stedet.

Vejle Kommune udtrykte i den forbindelse sin positive holdning til det af Vejdirektoratet fremlagte projekt, herunder et fuldt tilslutningsanlæg ved Grejsvej, idet så mange som muligt skal have adgang til motorvejen.

Vejdirektoratets repræsentanter kunne gå ind for, at det trafiksikkerhedsmæssige problem med tilslutningsanlægget undersøges nærmere, idet cyklister og tung trafik er tæt på hinanden i anlægget.

Kommissionen drøftede sagen og besluttede, at der skal etableres et fuldt tilslutningsanlæg, og at Vejdirektoratet nærmere skal undersøge sikkerhedsmæssige forbedringer for cyklisterne i anlægget.

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

Særlige bestemmelser

HEDENSTED og VEJLE KOMMUNER

Motorvejen (st. 20.400 – 20.900)

St. 20.400

Motorvejen forbindes med motortrafikvejen hldv. 338, Diagonalvejen, der udvides mod nord. Motorvejen tilpasses over en strækning den udvidede motortrafikvejs tværsnit. Den eksisterende bro for kommunevejen 8646, Tørringvej, forlænges mod nord.

Der etableres et halvt østvendt tilslutningsanlæg mellem kommunevej 8646, Tørringvej/kommunevej 3610, Ilvedvej og hldv. 338, Diagonalvejen. Den nordlige frakørselsrampe tilsluttes kommunevej 3610, Ilvedvej, i en rundkørsel.

Der etableres en samkørselsplads på vestsiden af Ilvedvej tilsluttet rundkørslen.

HEDENSTED KOMMUNE

Motorvejen (st. 20.900 – 30.500)

St. 21.000

Hldv 338, Diagonalvejen, tilsluttes motorvejen i et trompetanlæg med enkeltsporede ramper.

St. 21.200

Den kommunale sti, Kandborgstien, sænkes i fornødent omfang og den eksisterende bro udvides mod nord og syd således at motorvejen og ramperne kan føres over på den udvidede bro.

St. 21.300 – 21.700

Kommunevej 2264, Haugevej, afbrydes af den sydlige Diagonalvejsrampe.

Vejen forlægges på sydsiden af motorvej og rampe. Vejen anlægges med en 3,0-3,5 m bred asfaltbelagt kørebane.

St. 21.900

Den sydlige rampe til hdlv. 338, Diagonalvejen, føres på en bro over motorvejen.

St. 22.100

Tilløb til Ølholm Bæk og Hauge Bæk føres under motorvejen i en faunapassage med banketter for mindre dyr. Tilsvarende føres bækken under rampen i en faunapassage.

St. 22.700

Der etableres en ca. 90 m lang dalbro over dalen for Ølholm/Sindbjerg Bæk. På østsiden modelleres dalskråningens terræn så det tilpasses dalbroens vederlag.

St. 23.000 – 24.200

Der etableres en ny kommunevej parallelt med motorvejen mellem forlagt kommunevej 3406, Hvolgårdsvej, og forlagt kommunevej 8872, Vejlevej, og kommunevej 6881, Skolevej, tilsluttes den nye parallelvej. Vejen føres videre mod nord og tilsluttes vejforbindelsen i Ølholm erhvervsområde ved Hedensted Kommunes foranstaltning. Vejdirektoratet detailprojekterer vejanlægget.

St. 23.100

Kommunevej 3406, Hvolgårdsvej, afbrydes.

St. 23.200

Hldv. 348, Viborg Hovedvej, tilsluttes motorvejen i et halvt nordvendt tilslutningsanlæg udformet som et trompetanlæg. Det sydgående kørespor føres sammen med forbindelsesvejen fra rundkørslen under motorvejen.

Den nordgående rampe tilsluttes via en 4-benet rundkørsel til forlagt kommunevej 3406, Hvolgårdsvej, til hldv. 348, Viborg Hovedvej, og til forbindelsesvej mod sydgående rampe.

Der etableres en samkørselsplads ved forlagt kommunevej 3406, Hvolgårdsvej.

Hldv. 348, Viborg Hovedvej, lukkes for gennemkørende trafik. Viborg Hovedvej, inkl. holdepladsen, opbrydes på strækningen mellem motorvejen og kommunevej 3365, Hvolgårds Allé.

St. 24.100

Kommunevej 6881, Skolevej, afbrydes. Den eksisterende stiforbindelse forlægges mod sydøst og føres over motorvejen sammen med forlagt kommunevej 8872, Vejlevej.

St. 24.200

Forlagt kommunevej 8872, Vejlevej, føres over motorvejen og tilsluttes hldv. 348, Viborg Hovedvej, i en rundkørsel sammen med forlagt kommunevej 5710, Nyborgvej. Ved forlagt kommunevej 5710, Nyborgvej, etableres parkeringspladser ved kirken til erstatning for de pladser der nedlægges pga. vejen. Den dobbeltrettede cykelsti langs hldv. 348, Viborg Hovedvej, forlægges udenom rundkørslen.

St. 24.300

Kommunevej 6200, Præstevej, afbrydes.

St. 25.100

Kommunevej 8872, Vejlevej, afbrydes og forlægges mod nord.

St. 25.300

Kommunevej 6470, Ribevej, forlægges mod syd og føres over motorvejen.

St. 25.300 – 26.000

Privat fællesvej 1363, Engelgårdsvej, afbrydes, forlægges på østsiden af motorvejen og tilsluttes forlagt kommunevej 6470, Ribevej.

St. 26.100

Der etableres et faunarør under motorvejen

St. 26.350

Der etableres et faunarør under motorvejen

St. 26.600

Der etableres en faunaunderføring for rådyr med en frihøjde på 4 m.

St. 27.100

Der etableres et faunarør under motorvejen

St. 27.400

Kommunevej 6687, Skanderborgvej, forlægges mod syd og føres over motorvejen.

Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg udformet som et ruderanlæg. De vestlige ramper tilsluttes kommunevej 6687, Skanderborgvej, i en rundkørsel og den sydøstlige rampe tilsluttes ligeledes Skanderborgvej i en rundkørsel sammen med forlagt hldv. 348, Viborg Hovedvej. Den nordøstlige rampe tilsluttes eventuelt rundkørslen. Hldv. Viborg Hovedvej nord for Skanderborgvej forlægges evt. mod øst og føres ind i rundkørslen. Der etableres en samkørselsplads i forbindelse med “Sjørens Rast” ved hldv. 348, Viborg Hovedvej.

St. 27.400 – 28.400

Hldv. 348, Viborg Hovedvej, forlægges på østsiden af motorvejen og tilsluttes forlagt kommunevej 6687, Skanderborgvej, i en rundkørsel.

St. 27.800

Motorvejen krydser en 400 KV højspændingsluftledning.

St. 27.800

Kommunevej 7375, Gl. Landevej, tilsluttes forlagt hldv. 348, Viborg Hovedvej.

St. 27.900

Der etableres en stiforbindelse, der føres i en tunnel under forlagt hldv. 348, Viborg Hovedvej, og på en stibro over motorvejen.

St. 28.600

Kommunevej 4350, Kofodsvej, afbrydes og forlægges mod syd og føres over motorvejen som en sti.

St. 28.800-29.100

Der udføres en terrænregulering mellem motorvejen og Allesdam som støjafskærmning mod Lindved.

St. 28.900

Der etableres et faunarør.

St. 29.500

Forlagt kommunevej 8640, Ulkærvej, føres over motorvejen og tilsluttes Viborg hovedvej i en ny 4-benet rundkørsel i krydset ved kommunevej 5650, Ny Agersbølvej.

St. 29.500-30.000

Der foretages en terrænregulering på vestsiden af motorvejen som støjafskærmning mod Ulkær.

St. 29.700

Kommunevej 8640, Ulkærvej, afbrydes og forlægges mod nord.

VEJLE KOMMUNE

Motorvejen (st. 30.500 – 35.500)

St. 31.000

Der etableres et faunarør.

St. 31.600

Kommunevej 1987, Grejsvej, føres over motorvejen.

Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg. Den nærmere udformning, herunder et trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt anlæg for cyklistpassage gennem tilslutningsanlægget, forelægges ved en senere forretning. Der etableres en samkørselsplads. Kommunevej 1987, Grejsvej, udbygges med cykelstier mellem hldv. 348, Viborg Hovedvej og motorvejen. Vejle kommune udbygger kommunevej 1987, Grejsvej, med cykelstier mellem motorvejen og Grejs by senest samtidig med anlæggelse af motorvejen. Krydset ved hldv. 348, Viborg Hovedvej, ombygges til en rundkørsel.

St. 32.100

Privat fællesvej 1896, Gl. Viborgvej, afbrydes, forlægges på vestsiden af motorvejen og tilsluttes kommunevej 2665, Gl. Viborgvej.

St. 32.300

Motorvejen føres på en ca. 85 m lang landskabsbro over Keglekær Bæk/Sole Bæk dalen. Den eksisterende vejdæmning for hldv. 348, Viborgvej, bortgraves og erstattes af en ca. 85 m lang landskabsbro over Keglekær Bæk/Sole Bæk dalen. Terrænet under de to landskabsbroer udgraves, så der etableres en faunapassage i dalforløbet med tilstrækkelig frihøjde til kronvildt.

St. 32.300

Kommunevej 2665, Gl. Viborgvej afbrydes og den dobbeltrettede sti forlægges langs vestsiden af hldv. 348, Viborg Hovedvej, føres med over dalbroen og tilsluttes forlagt sti mellem kommunevej 9334, Viborgvej, og kommunevej 7605, Solkærvej.

St. 32.500

Forlagt dobbeltrettet sti fra kommunevej 9334, Viborgvej, føres i en tunnel under motorvejen og hdlv. 348, Viborg Hovedvej, og tilsluttes kommunevej 7605, Solkærvej. Stien tilsluttes forlagt sti mellem motorvejen og hdlv. 348, Viborg Hovedvej.

Kommunevej 7605, Solkærvej, afbrydes for kørende trafik ved hldv. 348, Viborg Hovedvej, når de nye vejforbindelser i erhvervsområdet har etableret forbindelse til den ny rundkørsel på hldv. 348, Viborg Hovedvej, og den eksisterende rundkørsel nedlægges.

St. 32.500 – 33.300

Der etableres en støjvold i motorvejens højre side ud for Hornstrup Mølleby.

St. 32.600

Kommunevej 9334, Viborgvej, afbrydes.

St. 33.300 – 33.400

Kommunevejene 7635, Solskovvej, og 2479, Gammelmarksvej, afbrydes.

St. 33.400

Ny kommunal forbindelsesvej for et kommende erhvervsområde føres under motorvejen. Vejen udføres med en dobbeltrettet cykelsti i nordsiden og en støjvold mod Hornstrup Mølleby. Vejen tilsluttes kommunevej 9334, Viborgvej, i en ny rundkørsel og tilsluttes ligeledes hldv. 348, Viborg Hovedvej, i en ny rundkørsel, der er forberedt for en tilslutning til området på nordsiden af Viborg Hovedvej. Strækningen fra kommunevej 9334, Viborgvej, til motorvejen udføres og anlægges af Vejle Kommune,

St. 34.000

Kommunevej 2479, Gammelmarksvej, afbrydes.

St. 34.000 – 35.500

Motorvejen tilsluttes hldv. 60, Østjyske Motorvej (E45) i et sydvendt trompetanlæg. Der etableres delt tracé og den nordgående kørebane føres under hldv. 60, Østjyske Motorvej, i en tunnel.

Kommunevej 5260, Lysholtvej, afbrydes og der etableres en ny stiforbindelse under hldv. 60, Østjyske Motorvej, nord for tilslutningen.

Østjyske Motorvej (km 111.6 – 114.6)

Km 111.6

Motorvejen udvides, uden at ombygge den eksisterende bro for kommunevej 516, Horsensvej, ved at udbygge den sydgående kørebane og nødrabat ind i midterrabatten og ved at udbygge den nordgående kørebane ind mod rampen og reducere arealet mellem kørebanerne samt ved at anlægge nødrabat i midterrabatten.

Km 111.8

Den nordvestlige rampe ombygges i fornødent omfang af hensyn til motorvejens udbygning og opnåelse af den nødvendige kapacitet.

Km 112.7

Motorvejsbroen for den underførte kommunevej 2820, Grundet Ringvej, udvides og kommunevejen reguleres evt. i højden.

Km 113.6

Kommunevej 5260, Lysholtvej, afbrydes.

Km 113.7

Den nordgående kørebane for rute 18 føres under hldv. 60, Østjyske Motorvej, i en tunnel.

Km 113.9

En ny stiforbindelse føres under motorvejen.

Km 114.1

Det 3. spor i motorvejens sydgående retning afsluttes ved den sydlige tilkørselsrampe.

Km 114.8

Det 3. spor i motorvejens nordgående retning afsluttes ved den sydlige frakørselsrampe.

Kommissarius anmodede anlægsmyndigheden om til den kommende detailbesigtigelsesforretning at undersøge mulighederne for at gennemføre en jordfordeling til afhjælpning af de landbrugsmæssige gener ved motorvejsanlægget.

Hermed afsluttedes forretningen.

T. Bjerre

Leif Hansen Niels Wind-Friis

Jytte Holm Agnes Tellerup

/Helle T. Johansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen