Motorvejen Skærup – Vejle N, Besigtigelse og ekspropriation den 14. juni 2011 kl. 10.30

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af tilslutningsanlæg ved Grønlandsvej til Østjyske motorvej fra Skærup til Vejle N vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG 14. JUNI 2011

Forretningen begynder kl. 10.30 ud for ejendommen Rovlegård, Grønlandsvej 241, Vejle, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 11, 33, 34, 35, 69, 70 og 71.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse nr. 3 med ekspropriationsplan vil fra og med den 17. maj 2011 være fremlagt til gennemsyn på teknisk forvaltnings kontor i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 11. maj 2011.

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk