Motorvejen Skærup – Vejle N Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 14. juni 2011

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN SKÆRUP – VEJLE N

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 14. juni 2011)

4. hæfte

 

 

Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10.30 samledes kommissionen ud for ejendommen Rovlegård, Grønlandsvej 241, Vejle, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af tilslutningsanlæg ved Grønlandsvej til Østjyske Motorvej fra Skærup til Vejle N.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Ruth Kristensen, Skive, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer. Jens Ole Juhler, Fredericia, der tillige er udtaget fra den kommunale liste over medlemmer af kommissionen, havde meldt forfald til forretningen.

 

Som repræsentant for Vejle Kommune mødte Jørgen Lindberg.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektchef Søren Andersen, projektleder Robin Højen Madsen, ingeniør Mette Menne Vikjær, ingeniør Krestina Lüth Løkke, landinspektør Tina Haabendal Kjærsgaard, tilsynsleder Leif Mikkelsen og projektassistent Birgitte Honar.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 30. marts 2011 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Robin Højen Madsen, Vejdirektoratet, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

 

Det nye tilslutningsanlæg (61b) er tilslutningen mellem Motorvejsstrækning 60 Østjyske motorvej og kommunevej Grønlandsvej syd for Vejle.

 

Kommunevej Grønlandsvej forløber fra Horsted mod Søndermarken.

 

Projektet er vedtaget i aftalen “Bedre mobilitet” af 26. november 2010. Anlægget af vejen udføres i henhold til “Aftale om projektsamarbejde og finansiering af ny motorvejstilslutning, TSA Grønlandsvej” af marts 2011.

 

Transportministeren har i brev af 30. marts 2011 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

 

Vejloven § 16

I e-post af 14. april 2011 har Vejle Kommune udtalt, at projektet ikke giver anledning til bemærkninger.

 

Naturbeskyttelsesloven § 20

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har Miljøcenter Odense i brev af 29. marts 2011 henvist til den oprindelige godkendelse af 7. juli 2010 og oplyst, at tilslutningsanlægget er omfattet af denne.

 

Godkendelsen er givet på betingelse af:

 

Tilladelsen gives under forudsætning af, at afværgeforanstaltningerne indarbejdes i projektet som forudsat i VVM-redegørelsen med undtagelse af vilkår om etablering af faunapassage i Nørreskov og olieudskillere ved regnvandsbassiner.

 

Miljøbeskyttelsesloven § 28

Vejle Kommune har den 13. juli 2010 meddelt udledningstilladelse til motorvejsprojektet. Der henvises til tekniske bestemmelser for 6063 Skærup – Vejle N.

 

Vejle Kommunes Natur- og Miljøforvaltning har 9. maj 2011 meddelt udledningstilladelse til kommunevej Grønlandsvej.

 

Skovloven §6

Naturstyrelsen har 6. april 2011 meddelt Vejdirektoratet tilladelse til ophævelse af fredskovspligten på de arealer, der er berørt af vejprojektet.

 

Naturstyrelsen har 16. maj 2011 meddelt tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på et areal med fredskov der berøres af forlægning af Grønlandsvej.

 

Tegningsliste

 

Tegn.nr. Emne Stationering Mål Rev.
6063-1040 Oversigtsplan, Besigtigelse 52.000-57.000 1:25.000
6063 – 3048 Oversigtsplan, Ejendomsforhold 1:4000
Projektmappen:        
6063-4040 Plan. Station 54.000-55.000 1:1000
6063-14001 Plan. Forlagt Grønlandsvej nord og syd 1:1000
6063-5057 Længdeprofil. SV tilkørselsrampe ved

Forlagt Grønlandsvej nord

1:100/1:1000
6063-5058 Længdeprofil. SØ frakørselsrampe ved

Forlagt Grønlandsvej nord

1:100/1:1000
6063-5059 Længdeprofil. NØ tilkørselsrampe ved

Forlagt Grønlandsvej nord

1:100/1:1000
6063-5060 Længdeprofil. NV frakørselsrampe ved

Forlagt Grønlandsvej nord

1:100/1:1000
6063-15002 Længdeprofil. Forlagt Grønlandsvej nord 1:100/1:1000
6063-15003 Længdeprofil. Forlagt Grønlandsvej syd og Forlagt Svinholt Skov Vej syd 1.100/1:1000
6063-15004 Længdeprofil. Forlagt Svinholt Skov Vej nord 1:100/1:1000
6063-7003 Normaltværsnit. Udbygning af motorvej 1:100
6063-7004 Normaltværsnit. Enkeltsporet rampe 1:100
6063-17001 Normaltværsnit. Forlagt Svinholt Skov Vej nord og syd 1:100
6063-17002 Normaltværsnit. Frakørselsrampe sydøst og tilkørselsrampe nordøst, øst for broen 1:100
6063-17003 Normaltværsnit. Forlagt Grønlandsvej nord, vest for broen og på broen 1:100
6063-17004 Normaltværsnit. Forlagt Grønlandsvej nord og syd. Princip tværsnit (Vejle Kommune) 1:100

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Det nye tilslutningsanlæg (61b) er forbindelsen mellem Vejle Kommunes eksisterende Grønlandsvej mod vest og Østjyske Motorvej st. 53.850-55.260 mod øst.

 

Det nye tilslutningsanlæg (61b) ved den østjyske motorvej beskrevet nedenfor udgør:

 

 • Etablering af ca. 3,00 km ramper til det nye tilslutningsanlæg (61b);
  frakørselsrampe sydøst, tilkørselsrampe sydvest, tilkørselsrampe nordøst og frakørselsrampe nordvest.

Desuden medtager dette projekt:

 

 • Forlægning/udbygning af ca. 1,240 km af den eksisterende kommunevej Grønlandsvej:
 • – Delstrækningen fra det nye tilslutningsanlæg (61b) til den eksisterende kommunevej Grønlandsvej mod nord. Herefter benævnt Forlagt Grønlandsvej nord.
 • – Delstrækning fra den eksisterende kommunevej Grønlandsvej mod syd tilsluttes forlagt Grønlandsvej nord. Herefter benævnt Forlagt Grønlandsvej syd.

 

Delstrækningen Forlagt Grønlandsvej nord har mod øst sit udgangspunkt ved skæringen med de nye til- og frakørselsramper og føres herfra i et højredrejet forløb mod vest frem til tilslutning med den eksisterende kommunevej Grønlandsvej.

 

Delstrækningen Forlagt Grønlandsvej syd har mod syd sit udgangspunkt i den eksisterende kommunevej Grønlandsvej, og føres herfra i et højredrejet sving mod nord frem til tilslutning med Forlagt Grønlandsvej nord.

 

Der etableres en bro til overførelse af Forlagt Grønlandsvej nord over Østjyske Motorvej.

 

Projektet omfatter forlægning af Svinholt Skov Vej på ca. 1,260 km.

 

Motorvejen er stationeret fra syd mod nord med udgangspunkt i st. 48.000 som er sammenfaldende med drift km 98.000 på den eksisterende motorvej.

 

Ramperne er stationeret fra syd mod nord med udgangspunkt i st. 53.850 på den Østjyske motorvej.

 

Forlagt Grønlandsvej nord er stationeret fra øst mod vest med udgangspunkt i frakørselsrampe sydøst st. 54.654 og tilkørselsrampe nordøst st. 54.059.

Forlagt Grønlandsvej syd er stationeret fra syd mod nord med udgangspunkt i eksisterende kommunevej Grønlandsvej mod syd.

 

Forlagt Svinholt Skov Vej syd er stationeret fra syd mod nord.

Forlagt Svinholt Skov Vej nord er stationeret fra nord mod syd.

 

Dimensioneringshastighed

Tilkørselsrampe nordøst og sydvest, og frakørselsramperne sydøst og nordvest er projekteret efter en dimensioneringshastighed fastsat til maksimalt 90 km/h.

 

Frakørselsrampe sydøst og tilkørselsrampe nordøst projekteres med fartbegrænsning på 50 km/t pga. horisontalkurven der forbinder rampen og Forlagt Grønlandsvej nord der føres over motorvejen.

 

Kommunevejene Forlagt Grønlandsvej nord og Forlagt Grønlandsvej syd er projekteret efter en dimensioneringshastighed fastsat til 60 km/h.

 

Der er i pro­jektet benyttet traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linje­føring og længdeprofil ved disse hastigheder.

 

Mindste horisontalradius er 250 m.

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 4.000 m.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 8.000 m.

Største gradient i længdeprofilet er 31,4 ‰.

 

Afvigelse fra ovenstående er på Forlagt Grønlandsvej nord st. 0.000 – 0.240, frakørselsrampe sydøst st. 54.400 – 54.600, samt på tilkørselsrampe nordøst 54.100 – 54.460, hvor dimensioneringshastigheden er 50 km/h. Dette betyder, at der skal skiltes med nedsat hastighed, og traceringselementerne bliver som nedenstående:

 

Mindste horisontalradius er 75 m.

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 10.500 m.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 13.000 m.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang. Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Vandsynsprotokollen (jf. vandløbsloven § 64 stk. 2) blev fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Vejene udføres, så alt overfladevand afvandes normalt til grøfter/trug i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Tilslutninger

Tilslutningsanlæg (61b)

Det nye tilslutningsanlæg (61b) tilsluttes Østjyske Motorvej. Tilslutningsanlægget udføres som et trompetanlæg på motorvejens østlige side, med tilslutning til Forlagt Grønlandsvej nord.

 

På motorvejens vestlige side udføres anlægget som et halvt ruderanlæg, med tilslutning til Forlagt Grønlandsvej nord.

 

Forlagt Grønlandsvej syd og nord

Grønlandsvej mod syd forlægges til Forlagt Grønlandsvej syd.
Mod syd tilsluttes Forlagt Grønlandsvej syd afbrudt Grønlandsvej sydligt mod Horsted. Mod nord tilsluttes Forlagt Grønlandsvej syd, Forlagt

Grønlandsvej nord i et T-kryds.

 

Forlagt Grønlandsvej nord tilsluttes afbrudt Grønlandsvej vestligt mod Søndermarken.

 

Forlagt Svinholt Skovvej syd og nord

Svinholt Skovvej syd forlægges langs sydvestlig tilkørselsrampe. Tilsluttes eksisterende Svinholt Skovvej sydligt og nordligt. Der etableres vendeplads ved den nordlige ende af forlægningen.

 

Forlagt Svinholt Skovvej nord anlægges parallelt med og tilsluttes Forlagt Grønlandsvej nord i T-kryds.

Svinholt Skovvej nord forlægges og forlænges vest for frakørselsrampe nordvest og motorvejen. Tilsluttes eksisterende Svinholt Skovvej mod nord.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rasteanlæg på strækningen.

 

Der etableres samkørselsplads ved T-krydset mellem Forlagt Grønlandsvej nord og Forlagt Grønlandsvej syd.

 

Tværprofil

Enkeltsporede ramper

 

Enkeltsporede ramper til det nye tilslutningsanlæg (61b) udføres med en kronebredde på 10,50 m, fordelt på følgende elementer:

 • 1 kørebane på 4,50m inkl. 2 kantbaner a 0,50 m
 • 1 belagt nødspor a 2,50m
 • 2 yderrabatter a hhv. 2,0 m og 1,50 m inkl. 0,50 m kantopsamling.

 

Frakørselsrampe sydøst og frakørselsrampe nordøst

 

Ramperne til det nye tilslutningsanlæg (61b) fra ca. 110 m før tilslutningen til forlagt Grønlandsvej nord udføres med en kronebredde på min. 17,00 m, fordelt på følgende elementer:

 • 2 kørebaner på 4,00m inkl. 2 kantbaner a 0,50 m og 2 kantbaner a 0,25 m.
 • 1 helle a min. 1,00 m
 • 2 belagte nødspor a 2,50m (indsnævres til 1,5 m)
 • 2 kantopsamlinger a 0,50 m
 • 2 yderrabatter a 1,00 m (indsnævres til 0 m)

 

Forlagt Grønlandsvej nord

Forlagt Grønlandsvej nord udføres med 4 typer normaltværsnit:

 

På broen:

Kronebredde på 13,00 m, fordelt på følgende elementer:

 • 2 kørebaner på 4,00 m inkl. 2 kantbaner a 0,50 m og 2 kantbaner a 0,25 m.
 • 1 helle a 1,00 m
 • 2 belagte nødspor a 1,50 m (indsnævres til 0 m)
 • 2 kantopsamlinger a 0,50 m (indsnævres til 0 m)

 

Vest for broen:
Kronebredde på 14,00 m, fordelt på følgende elementer:

 • 2 kørebaner på 4,00 m inkl. 2 kantbaner a 0,50 m og 2 kantbaner a 0,25 m.
 • 1 helle a 1,00 m
 • 2 yderrabatter a 2,50 m

 

Mellem vest for broen og Forlagt Grønlandsvej syd:
Kronebredde på 11,00 m, fordelt på følgende elementer:

 • 2 kørebaner på 4,00 m inkl. 2 kantbaner a 0,50 m
 • 1 yderrabat a 0,50 m
 • 1 yderrabat a 2,50 m

 

Herudover er der:

 • 1 skillerabat a 7,50 m inkl. trug

Samt Svinholt Skov Vej med kronebredde på 5,00 m, fordelt sådan:

 • 1 grusbelagt kørebane på 4,00 m
 • 2 yderrabatter a 0,50 m

 

Mellem Forlagt Grønlandsvej syd og eksisterende Grønlandsvej mod nord:
Kronebredde på 13,00 m, fordelt på følgende elementer:

 • 2 kørebaner på 4,00 m inkl. 2 kantbaner a 0,50 m
 • 2 yderrabatter a 2,50 m

 

Forlagt Grønlandsvej syd

Forlagt Grønlandsvej syd udføres med en kronebredde på 11,00 m, fordelt på følgende elementer:

 • 2 kørebaner på 4,00m inkl. 2 kantbaner a 0,50 m
 • 2 yderrabatter a 1,50 m

 

Forlagt Svinholt Skov Vej

 

Forlagt Svinholt Skov Vej nord og syd udføres med følgende elementer:

 

 • 1 grusbelagt kørebane på 4,00 m
 • 2 yderrabat a 0,5 m

 

Oversigt over normaltværsnit

 

Ramper Rampe st. start Rampe st. slut Kronebredde Tegn. Nr.
SØ, enkeltsporet rampe 54.135 54.554 10,5 m 6063-7004
SØ frakørselsrampe, øst for bro 54.554 54.614 17,0 m 6063-17002
SV enkeltsporet rampe 54.247 54.538 10,5 m 6063-7004
NØ, tilkørselsrampe, øst for bro 54.060 54.159 17,0 m 6063-17002
NØ, enkeltsporet rampe 54.159 54.439 10,5 m 6063-7004
NV, enkeltsporet rampe 54.516 54.802 10,5 m 6063-7004
Forlagt Grønlandsvej nord St. start St. slut    
På broen 0.000 0.090 13,0 m 6063-17003
Vest for broen 0.120 0.220 14,0 m 6063-17003
Mellem vest for broen og forlagt Grønlandsvej syd inkl. Svinholt Skovvej nord 0.240 0.560 11,0 m/ 5,0 m 6063-17004
Mellem forlagt Grønlandsvej syd og eksisterende Grønlandsvej 0.560 0.904 13,0 m 6063-17004
Forlagt Grønlandsvej syd        
Forlagt Grønlandsvej syd 0.000 0.340 11,0 m 6063-17004
Forlagt Svinholt Skovvej        
Forlagt Svinholt Skovvej syd 0.000 0.250 5,0 m 6063-17001
Forlagt Svinholt Skovvej nord 0.215 1.015 5,0 m 6063-17001

 

Kommunevejene

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejbe­styrelser.

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejreg­ler, fastsat til 4,63 m for motorvejen.

 

Støjafskærmning

Der etableres ikke støjafskærmning på strækningen.

 

Byggelinjer

Arealerne langs motorvejen og langs øvrige nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 34, stk. 1.

 

Byggelinjerne fastsættes således:

Fra motorvejens midte                                            60 m

Fra rampens venstre kørebanekant                           35 m

Fra kommunevejen Grønlandsvejs skel                      20 m

 

Til afstande tillægges højde- og passagetillæg for byggelinjer fra motorvejens midte og rampernes venstre kørebanekant, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. vejlovens § 34, stk. 4.

 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

 

Byggelinje for Grønlandsvej er uden højde- og passagetillæg.

 

Servitutter om byggelinjer, som overflødiggøres som følge af vejanlægget, aflyses.

 

Fri oversigt

Der pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende adgangsbegrænsninger opretholdes.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 m.

 

Endvidere eksproprieres til broarbejdspladser, interimsveje, udsætning, terrænregulering m.v.

 

Faunapassager

Der etableres ikke faunapassager på strækningen.

 

Erstatningsbiotoper

Der etableres ikke erstatningsbiotoper på strækningen.

 

Vildthegn

Der opsættes vildthegn langs motorvejens begge sider st. 52.6 – 54.8.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Udgiftsfordeling

Vejdirektoratet og Vejle Kommune har indgået “Aftale om projektsamarbejde og finansiering af ny motorvejsstilslutning, tilslutningsanlæg Grønlandsvej” af marts 2011.

 

Vejle kommune afholder projekterings- og anlægsudgiften for Forlagt Grønlandsvej syd og Forlagt Grønlandsvej nord.

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for det nye tilslutningsanlæg (61b). Vejle Kommune er vejbestyrelse for Forlagt Grønlandsvej syd og Forlagt Grønlandsvej nord.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen blev fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af Ekspropriationskommissionen.

 

Jordfordeling

Der er ikke udarbejdet forslag til jordfordeling.

 

Betalingsrettigheder m.m.

Betalingsrettigheder og andre lignende støtterettigheder knyttet til driften af eksproprierede eller overdragne eksproprierede arealer betragtes som løsøre, der ikke medeksproprieres.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En lodsejer bemærkede, at vendepladsen ved den sydvestlige tilkørselsrampe ved Forlagt Svinholt Skov Vej Syd og Svinholt Skov Vej skal gøres så stor, at de lastbiler, der skal fragte tømmer fra skoven, har mulighed for at vende rundt. Lodsejeren bemærkede i den sammenhæng, at den nuværende udformning af vendepladsen ikke ser ud til at opfylde dette krav.

 

En lodsejer bemærkede endvidere, at krydset, hvor Svinholt Skov Vej krydser Forlagt Grønlandsvej Syd, skal udformes således, at en lastbil har mulighed for at dreje.

 

Kommissionen havde efterfølgende en drøftelse af ovennævnte bemærkninger og henstillede til Vejdirektoratet, at vendepladsen skal tilpasses således, at også store lastbiler med anhænger har mulighed for at vende rundt.

 

Endvidere besluttede kommissionen at foretage et større udlæg til vejen ved Forlagt Grønlandsvej Syd, således at også større lastbiler har mulighed for at dreje ind på Forlagt Grønlandsvej Syd.

 

Flere lodsejere var endvidere interesserede i at få oplyst, hvorledes udsætningsområderne anvendes, og hvordan Vejdirektoratet efterfølgende efterlader jorden. Vejdirektoratet kunne hertil oplyse, at mulden trækkes af, herefter fyldes overskudsjorden på, der terrænreguleres og til sidst pålægges mulden igen. Vejdirektoratet oplyste endvidere, at man formentlig ikke får brug for alle udsætningsområderne, idet man primært vil benytte arealerne ved motorvejsramperne og understregede endvidere, at Vejdirektoratet er forpligtet til kun at indbygge ren jord.

 

Endelig blev der spurgt til, hvornår arbejdet på strækningen igangsættes, og Vejdirektoratet oplyste hertil, at det forventeligt bliver en gang i september måned og tilføjede, at anlægget iht. anlægsloven skal være færdiggjort senest ved udgangen af 2015.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Vejle Kommune

Motorvej (st. 54.135 – 54.802)

 

Ca. st. 54.100 – 54.270 v.s.

Der eksproprieres areal af matr. nr. 1n Svinholt By, Skærup til udsætning.

 

St. 54.135 – 54.802 b.s.

Ramperne øst for motorvejen anlægges som trompetanlæg. Ramperne føres over motorvejen på ny bro og tilsluttes Forlagt Grønlandsvej nord. Ramperne adskilles af en midterhelle, der føres over broen og afsluttes efter de vestlige rampers tilslutning.

 

Ramperne vest for motorvejen anlægges som et halvt ruderanlæg. Ramperne tilsluttes Forlagt Grønlandsvej nord.

 

St. 54.135 – 54.533 h.s.

Der anlægges sydøstlig frakørselsrampe. Frakørselsrampe tilsluttes motorvejens kiletilslutning i st. 54.135.

 

Arealet mellem motorvejen, frakørselsrampen sydøst og tilkørselsrampen nordøst anvendes til udsætning.

 

St. 54.247 – 54.533 v.s.

Der anlægges sydvestlig tilkørselsrampe. Tilkørselsrampen tilsluttes motorvejens kiletilslutning i st. 54.247.

 

Arealet mellem motorvejen, tilkørselsrampen sydvest, Forlagt Grønlandsvej nord anvendes til udsætning.

 

St. 54.260 – 55.260 v.s.

Svinholt Skovvej afbrydes.

 

St. 54.270 – 54.370 v.s.

Der eksproprieres areal af matr. nr. 3b Svinholt By, Skærup til udsætning.

 

St. 54.270 – 54.460 v.s.

Svinholt Skovvej syd (st. 0.000-0.250) forlægges langs sydvestlig tilkørselsrampe. Tilsluttes eksisterende Svinholt Skovvej mod syd og nord. Der etableres vendeplads ved den nordlige ende af forlægningen.

 

St. 54.310 – 54.500 v.s.

Hele matr. nr. 3m Svinholt By, Skærup eksproprieres.

 

St. 54.370 – 54.439 h.s.

Der anlægges nordøstlig tilkørselsrampe. Tilkørselsrampen tilsluttes parallelsporet, der er mellem det nye tilslutningsanlæg og det nuværende Vejle S tilslutningsanlæg 61, i motorvejens kiletilslutning i st. 54.439.

 

Arealet inden i tilkørselsrampe nordøst anvendes til udsætning.

 

St. 54.380 – 54.400 v.s.

Der anlægges og udlægges ny privat fællesvej på matr. nr. 1n Svinholt By, Skærup.

St. 54.533

Der anlægges en motorvejsbro som fører tilslutningsanlæggets østlige ramper over motorvejen.

 

St. 54.533

Forlagt Grønlandsvej nord (st. 0.000 – 0.904)

St. 0.000 – 0.904

Eksisterende kommunevej Grønlandsvej afbrydes.

Nordvest for motorvejen forlægges og forlænges afbrudt Grønlandsvej.

 

St. 0.120 v.s

Sydvestlig tilkørselsrampe tilsluttes Forlagt Grønlandsvej nord.

 

St. 0.140 – 0.500 v.s.

Der eksproprieres areal af matr. nr. 2d Svinholt By, Skærup midlertidigt til udsætning.

 

St. 0.150 h.s

Nordvestlig frakørselsrampe tilsluttes Forlagt Grønlandsvej nord.

 

St. 0.240

Projektgrænse mellem Vejdirektoratet og Vejle kommune er i st. 0.240.

 

St. 0.255 – 0.550 h.s.

Forlagt Svinholt Skovvej nord anlægges parallelt med og tilsluttes Forlagt Grønlandsvej nord i T-kryds.

 

St. 0.520 v.s.

Forlagt Grønlandsvej syd tilsluttes Forlagt Grønlandsvej nord i T-kryds.

 

Forlagt Grønlandsvej syd

St. 0.000 – 0.340

Eksisterende kommunevej Grønlandsvej afbrydes.

Sydvest for motorvejen forlægges og forlænges afbrudt Grønlandsvej som Forlagt Grønlandsvej syd.

Forlagt Grønlandsvej syd tilsluttes eksisterende Grønlandsvej mod syd, og mod nord Forlagt Grønlandsvej nord i T-kryds.

 

St. 0.000 – 0.040

Tilslutning til eksisterende Grønlandsvej, ved indsnævring af kørebanekanterne fra 8,00 m til 4,40 m over 40 m.

 

St. 0.150 – 0.205 v.s.

Del af matr. nr. 3e Svinholt By, Skærup eksproprieres som afskåret areal.

 

St. 0.220 – 0.320

Hele matr. nr. 3i Svinholt By, Skærup eksproprieres.

 

St. 0.270 h.s.

Der anlægges privat vej som adgang til ejendommen matr. nr. 3e Svinholt By, Skærup, med en kronebredde på 3,00 m.

 

St. 0.280 – 0.330 v.s.

Der etableres samkørselsplads ved T-krydset mellem Forlagt Grønlandsvej nord og Forlagt Grønlandsvej syd. Adgang til samkørselspladsen sker fra Forlagt Grønlandsvej syd i ca. st. 0.300.

 

St. 0.550 – 0.700 v.s.

Del af matr. nr. 2d Svinholt By, Skærup eksproprieres som afskåret areal.

 

St. 0.864 – 0.904

Tilslutning af Forlagt Grønlandsvej nord til eksisterende Grønlandsvej mod nordvest, ved indsnævring h.s. af kørebanekanten fra 8,00 m til 7,00 m. Indsnævringen foretages i S-kurve over 40 m.

 

St. 0.904 h.s.

Der anlægges regnvandsbassin.

 

St. 54.533 – 54.802 v.s.

Der anlægges nordvestlig frakørselsrampe. Frakørselsrampen tilsluttes motorvejens kiletilslutning i st. 54.802 .

 

Frakørselsrampen nordvest er sporbortfaldet af det 4-motorvejsspor fra det nuværende Vejle S tilslutningsanlæg 61.

 

Arealet mellem frakørselsrampe nordvest, Forlagt Grønlandsvej nord og motorvejen anvendes til udsætning.

 

St. 54.535 h.s.

Svinholtgårdsvej afbrydes.

 

St. 54.550 – 55.260 v.s.

Svinholt Skov Vej nord (st. 0.215-1.015) forlægges og forlænges vest for frakørselsrampe nordvest og motorvejen. Tilsluttes eksisterende Svinholt Skov Vej mod nord.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 3 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 11, 33, 34, 35, 69, 70 og 71 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 1 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 14. juni 2011, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragelse af arealer til lodsejere sker efter anlæggets udførelse, med mindre andet er aftalt, og med de servitutter, der er angivet nedenfor, samt med sådanne servitutter, der skal opretholdes uanset den skete ekspropriation.

 

Aflagte vejarealer overdrages med sædvanlig ledningsservitut.

 

Overdragne, nedlagte vejarealer stilles først til modtagerens rådighed efter anlæggets udførelse. Ved afleveringen af aflagte vejarealer er vejbelægningen fjernet, såfremt ikke andet aftales.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om á conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2013. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af motorvejens nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter motorvejens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Anmærkning q om aflysning af overflødige deklarationer udgår af fortegnelsen.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

———-

 

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                                     Ole Riber Kjær

Ruth Kristensen

/Mia Lee Larsen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Mia Lee Larsen