Motorvejen Skærup – Vejle N, besigtigelsesforretningen den 5. oktober 2010, 1. hæfte

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN SKÆRUP-VEJLE

 (Besigtigelsesforretningen den 5. oktober 2010)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 8.30 samledes kommissionen på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, Vejle for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af udvidelse af motorvejen mellem Skærup og Vejle N.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Jytte Holm, Horsens, og Niels Wind-Friis, Vamdrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

For Fredericia Kommune mødte ingen.

 

Som repræsentant for Vejle Kommune mødte Jørgen Lindberg.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kristian Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Rune Gregersen.

 

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet: projektchef Søren Andersen, projektleder Robin Højen Madsen, landinspektør Tina Haabendal Kjærsgaard, ingeniør Mette Menne Vikjær, ingeniør Ebbe Frandsen, ingeniør Else Marie Lorenzen, afvandingsingeniør Duc Ly, tilsynsleder Leif Sørensen og projektassistent Gurli Wendt.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Motorvejsstrækningen Skærup – Vejle N udgør en del af rute E45, der forløber fra Frøslev i syd til Frederikshavn i nord. Projektet er vedtaget i henhold til anlægslov nr. 523 af 26. maj 2010.

 

Transportministeren har i brev af 6. juli 2010 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. fast ejendom § 13, stk. 2.

Fødevare Erhverv har den 3. september 2010 udtalt, at projektet ikke giver anledning til gennemførelse af en jordfordeling.

 

Vejlovens § 16

Vejle Kommune har den 14. september 2010 udtalt, at projektet ikke giver anledning til bemærkninger.

 

Naturbeskyttelsesloven § 3

Fredericia Kommune har den 15. september 2009 givet dispensation til udvidelse af regnvandsbassin i st. 46.450.

Vejle Kommune har den 1. juni 2010 givet tilladelse til udvidelse af motorvejsstrækningen Skærup – Vejle N.

 

Naturbeskyttelsesloven § 17

Vejle Kommune har den 1. juni 2010 givet tilladelse til udvidelse af motorvejsstrækningen Skærup – Vejle N.

 

Naturbeskyttelsesloven § 18

Vejle Kommune har den 1. juni 2010 givet tilladelse til udvidelse af motorvejsstrækningen Skærup – Vejle N.

 

Naturbeskyttelsesloven § 20

Miljøministeriet har den 07. juli givet endelig godkendelse efter Naturbeskyttelseslovens § 20 godkendelse.

 

Naturbeskyttelsesloven § 65 stk. 1

Miljøcenter Ribe har 15. juni 2010 givet dispensation til at udvide Østjyske Motorvej E45 ved Vejlefjordbroen.

 

Naturbeskyttelsesloven § 65 stk. 2 og 3

Vejle Kommune har den 1. juni 2010 givet tilladelse til udvidelse af motorvejsstrækningen Skærup – Vejle N.

 

Museumsloven § 29a

Vejle Kommune har den 1. juni 2010 givet tilladelse til udvidelse af motorvejsstrækningen Skærup – Vejle N.

 

Museumsloven § 29j, stk. 2

Vejle Kommune har den 1. juni 2010 givet tilladelse til udvidelse af motorvejsstrækningen Skærup – Vejle N.

 

Miljøbeskyttelsesloven § 28

Fredericia Kommune har den 8. juli 2010 meddelt udledningstilladelse.

Vejle Kommune har den 13. juli 2010 meddelt udledningstilladelse.

 

Miljøbeskyttelsesloven § 42

Vejdirektoratet har den 20. maj 2010 over for Vejle Kommune anmeldt arbejde med nedknusning af betonbro.

 

Kapitel 5 godkendelse

Vejle Kommune har den 24. august 2010 meddelt tilladelse til midlertidig oplag af nedknust beton.

 

Tegningsoversigt

Tegn.nr.     Rev. Mål          Emne                                            Stationering

6063-1014 –      1:25.000  Oversigtsplan, Besigtigelse

6063-3015 –      1:4.000    Oversigtsplan, Ejendomsforhold       st. 46.380 – 48.000

6063-3016 –      1:4.000    Oversigtsplan, Ejendomsforhold       st. 48.000 – 52.000

6063-3017 –      1:4.000    Oversigtsplan, Ejendomsforhold       st. 51.400 – 56.000

6063-3018 A     1:4.000    Oversigtsplan, Ejendomsforhold       st. 55.800 – 59.600

6063-3019 –      1:4.000    Oversigtsplan, Ejendomsforhold       st. 59.600 – 61.500

 

Projektmappen:

6063-1030 –      1:4.000    Besigtigelse – Plan                         st. 48.000 – 52.000

6063-1031 A     1:4.000    Besigtigelse – Plan                         st. 52.000 – 56.000

6063-1032 –      1:4.000    Besigtigelse – Plan                         st. 56.000 – 60.000

6063-1033 –      1:4.000    Besigtigelse – Plan                         st. 60.000 – 61.600

6063-7001 –      1:100       Besigtigelse – Normaltværsnit

 

Projektbeskrivelse

Strækningen

Strækningen Skærup – Vejle Nord udgør den sydligste del af den ca. 93 km lange strækning af hldv. 60, Østjyske Motorvej fra Fredericia til Århus, som ved Fredericia er forbundet med hldv. 40, Fynske Motorvej og ved Århus hldv. 70, Nordjyske Motorvej.

Delstrækningen har mod syd sit udgangspunkt ved motorvejskryds Skærup og forløber herfra frem til tilslutningsanlæg 60, Vejle Nord.

Det behandlede vejanlæg omfatter en ca. 13 km udbygning af den eksisterende hovedlandevej 60, Østjyske Motorvej på strækningen fra motorvejskryds Skærup til tilslutningsanlæg 60, Vejle Nord.

Motorvejen er stationeret fra syd mod nord med udgangspunkt i st. 48.000 som er sammenfaldende med drift km 98.000 på den eksisterende motorvej.

Vejanlægget er beliggende i Vejle Kommune (motorvejens st. 48.000 – 61.600)

Eksisterende regnvandsbassin i st. 46.460, som skal udvides er beliggende i Fredericia Kommune.

Der skal anlægges parallelspor i begge retninger på strækningen mellem tilslutningsanlæg 61, Vejle Syd, og et eventuelt nyt tilslutningsanlæg for en motortrafikvej Ødsted – Ny Højen – E45 (ca. st. 54.520) samt forberede afvandingssystemer mv. til tilslutningsanlægget.

Der etableres en ny tør faunapassage st. 53.870 med en diameter på 1,50 m under motorvejen ved det rørlagte vandløb ud for Svinholt Skov.

Der vil på hele strækningen blive anvendt støjreducerende asfaltbelægninger.

Der vil blive gen- og nyetableret 3,00 m høj støjafskærmning ved boligområder på en i alt ca. 6,00 km lang strækning:

Vest for motorvejen etableres støjafskærmende foranstaltninger på en ca. 0,70 km lang strækning ved Smidstrup, en ca. 2,40 km lang strækning mellem Sønderdalen og Vejlefjordbroen og en ca. 1,10 km lang strækning mellem Vejlefjordbroen og Nørremarksvej.

Øst for motorvejen etableres støjafskærmende foranstaltninger på en ca. 0,50 km lang strækning nord for Sønderdalen og en ca. 1,10 km lang strækning mellem Vejlefjordbroen og Nørremarksvej.

 

Dimensioneringshastighed

Den eksisterende motorvej er blevet projekteret efter Vejdirektoratets projekteringsregler for motorveje 1970 (De grå motorvejsregler).

Dimensioneringshastigheden var 120 km/t. Dimensionsgivende standselængder blev beregnet på grundlag af friktionskoefficienter på tør vej. Komfortkravet til projektering af tracéet var dengang højere end i dag.

På strækningen mellem Skærup og Vejle Syd forventes en tilladt hastighed på 130 km/t efter udbygningen. Konsekvenserne ved dette skal vurderes i sammenhæng med nabostrækningerne mod syd.

På strækningen mellem Vejle Syd og Vejle Nord projekteres efter en tilladt hastighed på 110 km/t.

Mindste horisontalradius er 1.500 m.

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 20.000 m.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 16.000 m.

Største gradient i længdeprofilet er 14,6 ‰.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang. Forslag til retablering af eksisterende afløb, drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

Vandsynsprotokollen (jf. vandløbsloven § 64, stk. 2) vil blive fremlagt senest ved den første ordinære ekspropriationsforretning.

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nødsporskanter, således at alt overfladevand (ekskl. overfladevand fra midterrabat) ledes til lukkede ledninger eller grøfter via rendestens-brønde. Omlagte hovedlandeveje og kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trug med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Tilslutninger

De to eksisterende tilslutningsanlæg 61, Vejle Syd, og 60, Vejle Nord, bevares og ombygges med længere ramper og flere svingbaner.

 

Vejle Syd

Her forlænges frakørselsrampernes svingbaner mod motorvejen. Frakørselsrampen fra syd suppleres endvidere med en ekstra venstresvingsbane. Den 2-sporede strækning på tilkørsels-rampen mod nord forlænges. Tilkørselsrampen mod syd forlænges, men forbliver 1-sporet.

 

Vejle Nord

Frakørselsrampen fra syd forlænges og suppleres med en ekstra venstresvingsbane. Endvidere skal den sydvendte frakørselsrampe forlægges mod øst for at give plads til udvidelse og flytning af det eksisterende regnvandsbassin. Tilkørselsrampen mod syd forlænges.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rasteanlæg på strækningen. Eksisterende rasteanlæg Skærup Øst og Skærup Vest ændres ikke, men til- og frakørselsramperne til rasteanlæg Skærup Øst og Skærup Vest forlægges.

Ved Vejle Syd etableres en samkørselsplads ved Storhaven. Ved Vejle Nord etableres en samkørselsplads ved Dandyvej.

 

Tværprofil

Motorvejen

Udbygningsprojektet omfatter en symmetrisk udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor mellem motorvejskryds Skærup og Vejle Nord.

Motorvejen anlægges med en kronebredde på 36,00 m – 39,00 m.

På strækningerne st. 48.400 – 57.620 og st. 59.800 – 59.940 anvendes den eksisterende midterrabat uændret.

Midterrabatten vil blive udført med følgende bredder:

 

Fra station Til station Bredde i m
48.400 56.228 3,00
56.228 56.528 3,00 – 6,00
56.528 57.378 6,00
57.378 57.620 6,0 – 4,18
57.620 57.920 4,18 – 0,60
57.920 59.665 0,60
59.665 59.800 0,60 – 4,22
59.800 59.940 4,22 – 5,62
59.940 59.980 5,62 – 5,66
59.980 60.080 5,66 – 5,35
60.080 60.280 5,35
60.280 60.400 5,35 – 3,50
60.400 61.020 3,50
61.020 61.530 3,50 – 3,36
61.530 61.590 3,36 – 3,20

 

Tværsnittet kommer til at bestå af følgende elementer:

– 3,00 m – 6,00 m midterrabat

– 2 nødrabatter 1,00 m

– 2 kørebaner á 11,50 m (afstribet med 3 kørespor á hhv. 3,75 m, 3,50 m og 3,25 m og 2 kantbaner á 0,50 m)

– 2 belagte nødspor á 3,00 m inkl. 2 kantopsamlinger á 0,5 m

– 2 yderrabatter á 1,00 m

 

På strækningen st. 54.730 – 56.460 i højre side og st. 54.860 – 56.370 udbygges yderligere med et parallelt spor. Kronebredden vil være 43,60 – 46,60 m. Tværsnittet vil bestå af følgende elementer:

– 3,00 m – 6,00 m midterrabat

– 2 nødrabatter 1,00 m

– 2 kørebaner á 15,30 m (afstribet med 3 kørespor a hhv. 3,75 m, 3,50 m og 3,25 m, 1 kantbane á 0,30 m, 1 parallelt spor á 3,50 m og 2 kantbaner á 0,50 m)

– 2 belagte nødspor á 3,00 m inkl. 2 kantopsamlinger á 0,5 m

– 2 yderrabatter á 1,00 m

 

Vejlefjordbroen

De to 13,00 m brede kørebaner opstribes med følgende elementer:

– 1 kantbane på 0,50 m

– 3 kørespor på 3,10 m, 3,10 m og 3,50 m

– 1 kantbane på 0,30 m

– 1 nødspor på 2,50 m

 

Ramper Skærup Øst og Skærup Vest

Ramper til rasteanlæggene Skærup Øst og Skærup Vest udføres med en kronebredde på 10,50 m med følgende elementer:

– 2,00 m yderrabat

– 4,50 m kørebane inkl. 2 kantbaner á 0,50 m

– 1 belagt nødspor á 3,00 m inkl. 0,50 m kantopsamling

– 1,00 m yderrabat

 

Ramper Vejle Syd

Tilkørselsrampe mod syd udføres med en kronebredde på 10,50 m med følgende elementer:

– 2,00 m yderrabat

– 4,50 m kørebane inkl. 2 kantbaner á 0,50 m

– 1 belagt nødspor á 3,00 m inkl. 0,50 m kantopsamling

– 1,00 m yderrabat

 

Frakørselsrampe fra syd udføres, tættest på motorvejen, med en kronebredde på 10,50 m med følgende elementer:

– 2,00 m yderrabat

– 4,50 m kørebane inkl. 2 kantbaner á 0,50 m

– 1 belagt nødspor á 3,00 m inkl. 0,50 m kantopsamling

– 1,00 m yderrabat

Ved tilslutning til Fredericiavej vil der blive tilføjet yderligere 1 kørespor á 3,50 m og 1 nødspor á 3,00 m inkl. 0,50 m kantopsamling. Der vil herefter være 3 kørespor, hvoraf der er 2 venstresvingsspor og 1 højresvingsspor.

 

Tilkørselsrampe mod nord udføres, tættest på motorvejen, med en kronebredde på 10,50 m med følgende elementer:

– 2,00 m yderrabat

– 4,50 m kørebane inkl. 2 kantbaner á 0,50 m

– 1 belagt nødspor á 3,00 m inkl.0,50 m kantopsamling

– 1,00 m yderrabat

 

Ved tilslutning til Fredericiavej forlænges den eksisterende 2 sporede strækning af rampen.

Frakørselsrampe fra nord udføres, tættest på motorvejen, med en kronebredde på 10,50 m med følgende elementer:

– 2,00 m yderrabat

– 4,50 m kørebane inkl. 2 kantbaner á 0,50 m

– 1 belagt nødspor á 3,00 m inkl.0,50 m kantopsamling

– 1,00 m yderrabat

Ved tilslutning til Fredericiavej vil der blive tilføjet yderligere 1 kørespor á 3,50 m og 1 nødspor á 3,00 m inkl. 0,50 m kantopsamling. Der vil herefter være 3 kørespor, hvoraf der er 2 venstresvingsspor og 1 højresvingsspor.

 

Ramper Vejle Nord

Tilkørselsrampe mod syd udføres, tættest på motorvejen, med en kronebredde på 10,50 m med følgende elementer:

– 2,00 m yderrabat

– 4,50 m kørebane inkl. 2 kantbaner á 0,50 m

– 1 belagt nødspor á 3,00 m inkl. 0,50 m kantopsamling

– 1,00 m yderrabat

 

Ved tilslutning til Horsensvej forlænges den eksisterende 2 sporede strækning af rampen.

Frakørselsrampe fra syd udføres, tættest på motorvejen, med en kronebredde på 10,50 m med følgende elementer:

– 2,00 m yderrabat

– 4,50 m kørebane inkl. 2 kantbaner á 0,50 m

– 1 belagt nødspor á 3,00 m inkl. 0,50 m kantopsamling

– 1,00 m yderrabat

Ved tilslutning til Horsensvej vil der blive tilføjet yderligere 1 kørespor á 3,50 m og 1 nødspor á 3,00 m inkl. 0,50 m kantopsamling. Der vil herefter være 3 kørespor, hvoraf der er 2 venstresvingsspor og 1 højresvingsspor.

 

Skærende veje

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af afsnittet, Særlige bestemmelser. Tværprofilerne vil blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer, således at det kan anvendes som landbrugsjord.

 

Trafikledelse

Motorvejen udstyres med vejtavler, autoværn, kantpæle, nødtelefoner, trafikregistreringsudstyr og vintervarslingsudstyr. Afmærkning på kørebanen vil blive udført med reflekterende afmærkning.

Endvidere etableres et trafikledelsessystem i anlægsperioden, som omfatter et grundsystem samt hastighedsregulering og køvarsling, kameraovervågning, udvidet beredskab på arbejds-strækningen og information om usædvanlige trafikforhold og om forventede rejsetider. Grundsystemet gøres permanent.

Trafikledelsen skal anvendes til at styre og regulere trafikken samt til at overvåge trafikafviklingen på motorvejen i anlægsperioden for at sikre en hurtig indsats ved ulykker eller hændelser, som kan skabe gener for trafikafviklingen. Der vil i det videre arbejde foregå en detaljeret planlægning af beredskab og trafikafvikling med Vejle Kommune, politiet og redningstjenester.

 

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Alle eksisterende broer og nye broer vil efter udvidelsen af motorvejen, over kørebanen, overholde den frie højde som er i overensstemmelse med ministeriets vejregler. For motorvejen er den fastsat til 4,50 m, mens den er 4,20 m for øvrige veje.

 

Støjafskærmning

Der etableres 3,00 m støjskærm følgende steder:

– St. 49.000 – 49.700, motorvejens venstre side ud for Smidstrup

– St. 56.240 – 56.440 motorvejens venstre side ud for Vindinggård Ringvej i kombination med støjvold

– St. 56.620 – 57.080, motorvejens venstre side ud for tilkørselsrampen fra Fredericiavej

– St. 57.350 – 57.940, motorvejen venstre side ud for Møgelholt

– St. 59.660 – 60.110, motorvejens venstre side ud for Nørreskoven

– St. 59.660 – 60.270, motorvejens højre side ud for Nørreskoven

– St. 60.680 – 60.760, motorvejens højre side ud for Nørrediget

 

Der etableres 2,00 m transparent støj- og vindskærm følgende steder:

– St. 57.940 – 59.660, motorvejens venstre side på Vejlefjordbroen

– St. 57.920 – 59.660, motorvejens højre side på Vejlefjordbroen

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af støjskærme.

 

Der etableres 3,00 m støjvold følgende steder:

– St. 55.480 – 56.240, motorvejens venstre side ud for Søndermarken

– St. 56.240 – 56.440 motorvejens venstre side ud for Vindinggård Ringvej i kombination med støjskærm

– St. 56.440 – 56.600, motorvejens venstre side ud for Vindinggård Ringvej

– St. 57.080 – 57.335, motorvejens venstre side ud for Mølholm

– St. 60.110 – 60.760, motorvejens venstre side ud for Nørreskoven og Nørremarken

– St. 55.500 – 56.020, motorvejens højre side ud for Vinding

– St. 56.620 – 56.880, motorvejens højre side ud for Sygeplejeskolen

– St. 60.270 – 60.680, motorvejens højre side ud for Nørrediget

 

Byggelinjer

Byggelinjerne fastsættes således:

Fra motorvejens midte                      60 m

Fra rampens venstre kørebanekant     35 m

Fra hovedlandevejens midte              25 m

Ved delt tracé fastlægges afstand til byggelinjen fra venstre kørebanekant.

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje plus 1 meter, jf. vejlovens § 34, stk. 4.

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende adgangsbegrænsninger opretholdes.

 

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v.

 

Faunapassager

Der etableres faunarør i st. 53.870. Placering og udformning sker i samråd med Vejle Kommune/By- og Landskabsstyrelsen.

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes mulighed for passage af motorvejen, såsom ledelinjer, beplantning, mm. Faunapassager må ikke anvendes som overkørsel eller overgang for mennesker eller maskiner, herunder til landbrugsdrift.

 

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med By- og Landskabsstyrelsen. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper. Erstatningsbiotoper, som er fastlagt, fremgår af afsnittet Særlige bestemmelser.

 

Vildthegn

Placering og udformning sker i samråd med By- og Landskabsstyrelsen.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse. I overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, gælder dette fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik.

 

Øvrige forhold

Udgiftsfordeling

Strækningen projekteres og anlægges af Vejdirektoratet.

 

Vejbestyrelsesforhold

Der ændres ikke på vejbestyrelsesforholdene.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved den første ordinære ekspropriationsforretning.

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

 

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektet blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter på ny havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Mange lodsejere klagede over støjen langs motorvejen. Lodsejerne udtrykte bekymring for, om udvidelsen vil øge støjen langs motorvejen. I forlængelse heraf fremsatte flere lodsejere ønske om støjskærme og støjvolde, på nærmere specifikke placeringer.

Vejdirektoratet oplyste, at der på motorvejsstrækningen vil blive anlagt støjreducerende asfalt. Dette vil ifølge Vejdirektoratet reducere støjen med ca. 2 dB. Ligeledes henviste Vejdirektoratet til, at der på dele af strækningen vil blive anlagt støjvolde, samt at der på visse steder vil blive etableret støjskærme. De steder, hvor støjskærme og støjvolde er planlagt, er identiske med dem der fremgår af VVM redegørelsen. Som udgangspunkt anlægges der kun støjskærme og støjvolde ved sammenhængende boligbebyggelse og altså ikke i åbent land.

Kommissarius oplyste, at man op til et år efter anlæggets udførelse har mulighed for at få prøvet spørgsmålet omkring støj.

 

I forlængelse af ovenstående fremsatte flere lodsejere ønske om, at der ved st. 49,000 – 49,700 h.s. vil blive etableret støjskærm mod St. Velling. Lodsejerne udtrykte bekymring for, at den planlagte støjskærm mod Smidstrup vil reflektere støjen, således at støjniveauet i St. Velling bliver højere. Lodsejerne afleverede en underskriftsindsamling med ca. 30 underskrifter med ønsket om en støjskærm.

Vejdirektoratet oplyste, at valget af støjskærm mod Smidstrup kan være afgørende for, hvorledes støjpåvirkningen mod St. Velling vil blive, – dette skal undersøges nærmere.

Kommissionen besluttede ikke at imødekomme ønsket om en støjskærm mod St. Velling. Kommissionen henstillede til Vejdirektoratet at man skal arbejde videre med valg af støjskærm mod Smidstrup.

 

Repræsentanter fra fodboldklubben st. 56,200 – 56,600 h.s. fremførte et ønske om en støjskærm langs motorvejen. Repræsentanterne fremførte, at det nærmest er umuligt for trænere at råbe spillerne op ved banerne ud mod motorvejen.

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke i projektet skønnes at være det fornødne grundlag for at etablere støjafskærmning mod sportspladsen.

 

Flere lodsejere fremførte en problematik omkring afslutningen af den planlagte støjskærm mod Møgelholt St. 57.350 – 57.940 v.s. Vejdirektoratet oplyste, at man vil afslutte støjskærmen, således at den får mest mulig effekt.

 

To lodsejere henledte opmærksomheden på støjniveauet i boligkvarteret mellem Vindingvej og Fredericiavej ved St. 56.600 – 56.900 v.s. Det blev fremført, at den planlagte støjskærm i den nordlige del bør være højere på grund af et terrænspring fra St. 56.750 – 56.800 v.s.

Vejdirektoratet oplyste, at området i den nordlige del kan anvendes til udsætningsområde, således at støjskærmen hæves til samme højde som i den sydlige del.

Kommissionen henstillede til Vejdirektoratet at arbejde videre med den planlagte støjskærm, herunder en hensigtsmæssig afslutning langs Fredericiavej mod vest.

 

Det blev videre fremført, at støjvolden ved St. 55.850 – 56.100 h.s. bør afsluttes længere mod nord.

Vejdirektoratet oplyste, at man vil arbejde videre med støjvoldens afslutning.

 

Flere lodsejere ved St. 51.200 – 51.700 v.s. fremførte, at der bør anlægges en støjvold.

Vejdirektoratet oplyste, at man som udgangspunkt ikke anlægger støjvolde i åbent land, samt at en støjvold ved den nævnte stationering ville bevirke et voldsomt indgreb på en ejendom.

Kommissionen besluttede, at vedtage projektet som fremlagt af Vejdirektoratet.

 

Flere lodsejere klagede over de nyanlagte rumlestriber på strækningen. Det fremførtes, at rumlestriberne øger støjniveauet markant.

Vejdirektoratet oplyste, at man havde modtaget flere henvendelser omkring dette. Yderligere blev det oplyst, at rumlestriberne i landzone som udgangspunkt ikke bliver fjernet på grund af trafiksikkerheden.

Der blev på mødet talt om en mulig løsning, hvor det inderste spor på motorvejen gøres bredere og det hurtigtgående spor gøres smallere, således at lastbilerne vil have mere plads at køre på.

Det blev foreslået, at man kan anlægge rumlestriber, hvor halvdelen af striber mod kørebanen er glat og den anden halvdel mod nødsporet er med rumlestriber.

Der henvises til afsnittet om Projektbeskrivelse – Tværprofil, hvoraf det fremgår, at kommissionen besluttede, at sporene anlægges med differentierede bredder.

Vejdirektoratet oplyste, at man vil arbejde videre med problematikken om rumlestriber.

 

Der blev udtrykt bekymring for aktiviteterne syd for rastepladsen Skærup Øst St. 51.550 – 51.850 h.s. Det blev fremført, at der bør anlægges en vold mod tilkørselsrampen, samt at rastepladsen bør indhegnes.

Kommissarius oplyste, at kommissionen ikke har bemyndigelse til at behandle spørgsmålet, idet rastepladsen ikke er omfattet af projektet.

Vejdirektoratet oplyste, at man overfor berørte lodsejere vil vende tilbage efter at have set nærmere på problematikken omkring afskærmning mod rastepladsen.

 

En lodsejer fremførte en problematik omkring lysgener syd for rastepladsen Skærup Vest. Lodsejeren er generet af lysindfald fra biler og lastbiler, der bruger tilkørselsrampen fra rastepladsen. Lodsejeren fremførte, at problemet bliver værre efter den planlagte forlægning af tilkørselsrampen.

Vejdirektoratet oplyste, at man vil anvende beplantning for at imødegå lysgenerne i videst muligt omfang.

 

Flere lodsejere fremførte problemer omkring den planlagte lukning af Svinholt Skov Vej St. 54.800 – 55.400 v.s.

Kommissionen besluttede, at Svinholt Skov Vej samt markvejen ved St. 54.350 – 54.800 v.s. forlægges.

 

Mange lodsejere udtrykte utilfredshed med placering og udformning af regnvandsbassinerne.

Vejdirektoratet oplyste, at regnvandsbassinerne skal ses som signaturer på kortet, men at de valgte placeringer er fundet ud fra en samlet vurdering af afvandingsbehov og terræn samt øvrige tekniske forhold på strækningen.

Kommissionen henstillede til Vejdirektoratet at bearbejde projektet yderligere vedrørende regnvandsbassinerne. Udformning og placering diskuteres med den enkelte lodsejer og skal foreligge i endelig form ved ekspropriationsforretningerne. Kommissarius oplyste, at kommissionen ikke kan godkende enhver løsning vedrørende udformning og placering, såfremt udgifterne hertil langt overstiger, hvad der ud fra en samfundsmæssig betragtning må anses for rimelig.

 

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for placering af udsætningsområder.

Vejdirektoratet oplyste, at udsætningsområderne skal ses som signaturer på kortet. Der er formentlig mulighed for at ændre på placering og udformning i et vist omfang. Dog bør udsætningsområderne ligge tæt ved de områder, hvorfra jorden kommer, under hensynstagen til omkostningerne ved længere transport.

Kommissionen henstillede til Vejdirektoratet, at bearbejde projektet yderligere vedrørende udsætningsområderne. Udformning og placering diskuteres med den enkelte lodsejer og skal foreligge endeligt ved ekspropriationsforretningerne.

 

I forlængelse af ovenstående fremførte flere lodsejere spørgsmål omkring dræning af udsætningsområderne.

Vejdirektoratet oplyste, at arealerne vil blive tilsluttet eksisterende dræn. Landbrugsarealerne vil blive afleveret grubbet og muldpålagt.

 

I forlængelse af spørgsmålet omkring dræn oplyste Vejdirektoratet, at såfremt eksisterende dræn bliver ødelagt i forbindelse med anlægget vil de blive retableret.

 

Flere lodsejerne spurgte ind til spørgsmålet omkring etablering af vildthegn.

Vejdirektoratet oplyste, at man frem til ekspropriationsforretningerne vil rådføre sig med vildtkonsulenter om, hvorledes projektet skal udformes med hensyn til vildthegn.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet i lyset af de fremkomne bemærkninger, og godkendte projektet.

 

Kommissionen fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Fredericia kommune

Motorvejen

 

St. 46.400 – 46.480 h.s.

Det eksisterende regnvandsbassin udvides.

 

Vejle kommune

Motorvejen

 

St. 48.080 – 48.160 v.s.

Der anlægges regnvandsbassin.

 

St. 48.140 – 48.280 v.s.

Motorvejen sideudvides med en kile fra 0,00 m til 4,50 m.

 

St. 48.260 – 48.400 h.s.

Motorvejen sideudvides med en kile fra 0,00 m til 4,50 m.

 

St. 48.280 – 54.860 v.s.

Motorvejen sideudvides med 4,50 m.

 

St. 48.400 – 54.730 h.s.

Motorvejen sideudvides med 4,50 m.

 

St. 48.780 b.s.

Broen for underført kommunevej Madekærvej udbygges til motorvejsudvidelsen.

 

St. 48.800 – 48.960 h.s.

Der eksproprieres evt. areal af matr.nr. 73d Velling By, Smidstrup midlertidigt til udsætning.

 

St. 49.000 – 49.700 v.s.

Der etableres 3,00 m høj støjskærm.

 

St. 49.070 – 49.280 v.s.

Det eksisterende regnvandsbassin udvides.

 

St. 49.290 – 49.460 v.s.

Der eksproprieres evt. areal af matr.nr. 18l Velling By, Smidstrup midlertidigt til udsætning.

 

St. 49.470 b.s.

Broen for underført kommunevej Vellingvej udbygges til motorvejsudvidelsen.

 

St. 49.660 – 49.780 h.s.

Det eksisterende regnvandsbassin udvides.

 

St. 50.080 – 50.180 v.s.

Det eksisterende regnvandsbassin udvides.

 

St. 50.100 – 50.500 h.s.

Der eksproprieres evt. areal af matr.nr. 18a, 20a og 21m Velling By, Smidstrup midlertidigt til udsætning.

 

St. 50.640 – 50.830 v.s.

Der eksproprieres evt. areal af matr.nr. 44f Velling By, Smidstrup midlertidigt til udsætning.

 

St. 50.910 – 51.040 h.s.

Der eksproprieres evt. areal af matr.nr. 15l Velling By, Smidstrup midlertidigt til udsætning.

 

St. 51.040 – 51.160 h.s.

Det eksisterende regnvandsbassin udvides.

 

St. 51.060 – 51.700 v.s.

Tilkørselsrampe fra rasteanlæg Skærup Vest forlægges.

 

St. 51.220 – 51.700 h.s.

Frakørselsrampe til rasteanlæg Skærup Øst forlægges.

 

St. 51.300 – 51.350 h.s.

Hele ejendommen matr. nr. 46k Velling By, Smidstrup eksproprieres. Bygningerne nedrives.

 

St. 52.100 – 52.700 h.s.

Der eksproprieres evt. areal af matr.nr. 22f Skærup By, Skærup midlertidigt til udsætning.

 

St. 52.220 – 52.700 v.s.

Frakørselsrampe til rasteanlæg Skærup Vest forlægges.

 

St. 52.220 – 52.900 h.s.

Tilkørselsrampe fra rasteanlæg Skærup Øst forlægges.

 

St. 52.270 – 52.610 v.s.

Der eksproprieres evt. areal af matr.nr. 7 Horsted By, Højen midlertidigt til udsætning.

 

St. 52.380 – 52.530 h.s.

Det eksisterende regnvandsbassin udvides.

 

St. 52.620 b.s.

Broen for overførte kommunevej Horstedvej nedrives. Der anlægges en ny bro.

 

St. 52.870 – 53.040 v.s.

Der eksproprieres evt. areal af matr.nr. 7 Horsted By, Højen midlertidigt til udsætning.

 

St. 52.920 – 53.120 v.s.

Det eksisterende regnvandsbassin udvides imod vest.

 

 

St. 53.400 – 53.620 h.s.

Der eksproprieres evt. areal af matr.nr. 11c og 42c Skærup By, Skærup midlertidigt til udsætning.

 

St. 53.640 – 53.780 v.s.

Det eksisterende regnvandsbassin udvides.

 

St. 53.870 b.s.

Der etableres faunapassage med 1,50 m faunarør under motorvejen.

 

St. 53.870 – 54.340 v.s.

Kiletilslutning til rampe for Ødsted – Ny Højen – E45 anlægges inkl. forberedelse til afvandingen.

 

St. 53.880 – 54.150 h.s.

Kiletilslutning til rampe for Ødsted – Ny Højen – E45 anlægges inkl. forberedelse til afvandingen.

 

St. 54.110 – 54.500 v.s.

Der eksproprieres evt. areal af matr.nre. 1n og 3m Svinholt By, Skærup midlertidigt til udsætning.

 

St. 54.140 – 54.550 h.s.

Der eksproprieres evt. areal af matr.nr. 1a og 2a Svinholt By, Skærup midlertidigt til udsætning.

St. 54.280 – 54.400 v.s.

Markvej forlægges.

 

St. 54.450 – 54.780 v.s.

Der eksproprieres evt. areal af matr.nr. 2d og 3g Svinholt By, Skærup midlertidigt til udsætning.

 

St. 54.500 – 54.730 h.s.

Kiletilslutning til parallelspor anlægges.

 

St. 54.680 – 55.270 v.s.

Svinholt Skov Vej forlægges.

 

St. 54.730 – 56.460 h.s.

Motorvejen sideudvides med 8,30 m.

 

St. 54.780 – 54.860 v.s.

Kiletilslutning til parallelspor anlægges.

 

St. 54.860 – 56.370 v.s.

Motorvejen sideudvides med 8,30 m.

 

St. 55.460 b.s.

Broen for underført kommunevej Sønderdalen udbygges til motorvejsudvidelsen.

 

St. 55.470 – 55.840 h.s.

Der eksproprieres evt. areal af matr.nr. 4eu Vinding By, Vinding midlertidigt til udsætning.

 

St. 55.480 – 56.240 v.s.

Der anlægges 3,00 m høj støjvold.

 

St. 55.500 – 56.020 h.s.

Der anlægges 3,00 m høj støjvold.

 

St. 56.240 – 56.440 v.s.

Der anlægges 3,00 m høj støjafskærmning. Består af støjvold i kombination med støjskærm.

 

St. 56.370 – 56.820 v.s.

Eksisterende tilkørselsrampe forlægges.

 

St. 56.370 – 57.620 v.s.

Motorvejen sideudvides med 4,50 m.

 

St. 56.440 – 56.600 v.s.

Der anlægges 3,00 m høj støjvold.

 

St. 56.460 – 56.880 h.s.

Eksisterende frakørselsrampe forlægges. Ved tilslutning til Fredericiavej har rampen 2 venstresvingsspor og 1 højresvingsspor samt nødspor.

 

St. 56.460 – 57.620 h.s.

Motorvejen sideudvides med 4,50 m.

 

St. 56.620 – 56.880 v.s.

Der etableres 3,00 m høj støjskærm.

 

St. 56.620 – 56.880 h.s.

Der anlægges 3,00 m høj støjvold.

 

St. 56.900 h.s.

Der anlægges et ekstra venstresvingsspor i signalanlægget på Fredericiavej ved den østlige tilkørselsrampe.

 

St. 56.920 – 57.080 v.s.

Der etableres 3,00 m høj støjskærm.

 

St. 56.940 – 57.500 v.s.

Eksisterende frakørselsrampe forlægges. Ved tilslutning til Fredericiavej har rampen 2 venstresvingsspor og 1 højresvingsspor samt nødspor.

 

St. 56.960 – 57.800 h.s.

Eksisterende tilkørselsrampe forlægges. Ved tilslutning til Fredericiavej har rampen 2 kørespor som på rampen fletter sammen til 1 kørespor.

 

St. 57.080 – 57.335 v.s.

Der anlægges 3,00 m høj støjvold.

 

St. 57.140 – 57.240 h.s.

Der anlægges samkørselsplads med udkørsel til Storhaven.

 

St. 57.340 b.s.

Der anlægges støttemure under broen.

 

St. 57.350 – 57.940 v.s.

Der etableres en 3,00 m høj støjskærm.

 

St. 57.420 – 57.500 h.s.

Eksisterende regnvandsbassin udvides.

 

St. 57.420 – 57.540 v.s.

Privat fællesvej – Møgelholtvej forlægges.

 

St. 57.620 – 57.920 b.s

Motorvejen udvides med 4,50 m.

 

St. 57.840 – 57.910 h.s.

Eksisterende regnvandsbassin udvides.

 

St. 57.920 – 59.660 h.s.

Der etableres 2,00 m høj transparent støj- og vindskærm.

 

St. 57.920 – 59.660 b.s.

Kørebaneafstribningen på Vejlefjordbroen ændres.

 

St. 57.940 – 59.660 v.s.

Der etableres 2,00 m høj transparent støj- og vindskærm.

 

St. 59.620 – 59.700 v.s.

Eksisterende regnvandsbassin udvides.

 

St. 59.660 – 60.110 v.s.

Der etableres 3,00 m høj støjskærm.

 

St. 59.660 – 60.270 h.s.

Der etableres 3,00 m høj støjskærm.

 

St. 59.665 – 59.800 b.s.

Motorvejen udvides med 4,50 m.

 

St. 59.800 – 59.940 b.s.

Motorvejen sideudvides med 4,50 m.

 

St. 59.920 b.s.

Bro for underført kommunevej, Bybækvej udbygges til motorvejsudvidelsen.

 

St. 59.940 – 61.600 b.s.

Motorvejen udvides med 4,50 m.

 

St. 60.110 – 60.258 v.s.

Der anlægges 3,00 m høj støjvold.

 

St. 60.262 – 60.760 v.s.

Der anlægges 3,00 m høj støjvold.

 

St. 60.270 – 60.680 h.s.

Der anlægges 3,00 m høj støjvold.

 

St. 60.680 – 60.760 h.s.

Der etableres 3,00 m høj støjskærm.

 

St. 60.810 – 61.600 h.s.

Eksisterende frakørselsrampe forlægges. Ved tilslutning til Horsensvej har rampen 2 venstre-svingsspor og 1 højresvingsspor samt nødspor.

 

St. 60.810 – 61.440 v.s.

Eksisterende tilkørselsrampe forlægges. Ved tilslutning til Horsensvej har rampen 2 kørespor som på rampen fletter sammen til 1 kørespor.

 

St. 61.390 – 61.510 h.s.

Eksisterende regnvandsbassin udvides.

 

St. 61.800 h.s.

Der anlægges samkørselsplads med udkørsel til Dandyvej.

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

          Holger Hedegaard                   Ole Riber Kjær

Jytte Holm                                        Niels Wind-Friis

 

/Rune Gregersen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Rune Gregersen