Motorvejen Søften-Skejby, ekspropriationsforretningen den 30. maj 2011

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen Søften-Skejby vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven(lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

MANDAG DEN 30. MAJ 2011

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Skejbyvej 501, Aarhus N., og omfatter den ejen­dom, der er opført på tillæg til arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenummer 28A.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og eventuelle brugere af ejendom­me­ som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil finde sted i forlængelse af besigtigelsen.

 

Ovennævnte tillæg til fortegnelsen over det rekvirerede areal m.v. er tilsendt den berørte ejer. Tillæg til fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 2. maj 2011 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice, Rådhuset i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 27. april 2011.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk