Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 30. august 2011

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på kabellægning af 1-system 150 kV jordkabel fra eksisterende 150/60 kV station Frøstrup til eksisterende 150/60 kV station Nors vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 30. AUGUST 2011

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen beliggende Gl. Aalborgvej 9, Frøstrup og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelsen under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatningen vil finde sted senere samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelsen med ekspropriationsplanen vil fra og med den 2. august 2011 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice, Asylgade 30 i Thisted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 21. juli 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk