Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild, besigtigelsesforretning den 5. april 2011

BESIGTIGELSE

 

Der vil efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en be­sigti­gel­ses­forretning i anledning af anlæg af nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild

 

                                         TIRSDAG DEN 5. APRIL 2011

Forretningen begynder kl. 19.00 med et indledende møde i Multicenter i Østerild, Vesterbyvej 1, Thisted, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet.

Forretningen fortsætter den næste dags formiddag med en besigtigelse i marken efter nærmere aftale ved det indledende møde.

 

Enhver, der kan blive berørt af projektet kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Oversigtsplaner og besigtigelsesmateriale for det påtænkte projekt vil fra og med den 8. marts 2011 være fremlagt til eftersyn på Borgerservice, Asylgade 30, Thisted.

           

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 4. marts 2011.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk