Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild, ekspropriationsforretningen den 28. juni 2011

EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

TIRSDAG DEN 28. JUNI 2011

Forretningen begynder kl. 8.30 på adressen Blovsgårdsvej 10, Frøstrup, og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 3.

Forretningen fortsætter kl. 9.15 på adressen Blovsgårdsvej 11, Frøstrup, og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenummer 2.

Forretningen fortsætter kl. 10.00 på adressen Blovsgårdsvej 801, Frøstrup, og omfatter indgreb på den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 4.

Forretningen fortsætter kl. 10.45 på adressen Blovsgårdsvej 15, Frøstrup, og omfatter indgreb på den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på adressen Røgildvej 11, Frøstrup, og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 6.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. De be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i den ræk­kefølge, der er angivet ovenfor. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil finde sted samme dag eller den ef­terfølgende dag efter nærmere aftale under forretningen.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 31. maj 2011 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice, Asylgade 30, Thisted.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 25. maj 2011.

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk