Nedl. og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 18. og 19. november 2014

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

HASSING – THISTED

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 18. og 19. november 2014)

9. hæfte

 

 

Tirsdag den 18. november 2014 kl. 10.15 samledes kommissionen ved overkørsel nr. 179, hvor kommunevej Harringhedevej krydser banen, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Hassing til Thisted.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Niels Juel, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Thisted Kommune mødte drifts- og anlægschef Eigil Haurum.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Carsten Jørgensen, landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, ingeniør Thomas Damm Honoré, Rambøll og vej-ingeniør Lasse Hartvigsen, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 6. september 2014 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne eks-propriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndigheden gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Indledning

Ved besigtigelsesforretningen den 28. maj 2013 valgte Banedanmark at sætte sagen vedrørende overkørsel nr. 178 i bero for at have mulighed for at arbejde videre med løsningsforslaget. Banedanmark fik ved samme besigtigelsesforretning godkendt forslaget om nedlæggelse af overkørslerne nr. 181, 186, 188, 191 og 193, opgradering af overkørsel nr. 185 samt matrikulær berigtigelse af forholdene omkring overkørslerne nr. 180, 184, 187, 189, 190 og 192, jf. forhandlingsprotokollens 2. hæfte.

 

Siden besigtigelsesforretningen er der arbejdet med flere løsningsforslag, men det er valgt at fastholde, at overkørsel nr. 178 nedlægges.

 

Ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 178 er der arbejdet med to løsningsmuligheder for at sikre adgang til matr. nr. 5t og 4e Harring By, Harring:

 

–  Jordfordeling, hvor matr. nr. 6u ibd. kan få inddraget de eksproprierede lodder.

–  Jordfordeling, hvor matr. nr. 37 (banen) ibd. kan få inddraget de eksproprierede lodder med henblik på skovrejsning.

 

Ejeren af matr. nr. 6u ibd. har ikke vist interesse for at modtage arealerne. Derfor er der arbejdet videre med at inddrage de eksproprierede matr. nr. 5t og 4e Harring By, Harring under matr. nr. 37 (banen) ibd.

 

Matr. nr. 6u ibd. pålægges servitut om vejret. Vejretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre drifts- og vedligeholdelsesarbejde forbundet med banens fremtidige skovrejsningsområde. Ejendommens ejer kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet.

 

I skellet mellem matr. nr. 6u og 5t ibd. anlægges en rørbro over eksisterende vandløb/kanal af hensyn til fremtidig kørende adgang til arealet.

 

Siden besigtigelsesforretningen er der foretaget undersøgelser af trafikintensiteten ved overkørsel nr. 179. Der er foretaget trafiktælling på kommunevejen Harring-hedevej i juni 2014, og trafiktællingerne har vist, at der er 44 årsdøgntrafikanter på Harringhedevej. Banedanmark vurderer, at trafikmængden ved overkørsel nr. 179 er begrænset. Derfor er det valgt tillige at nedlægge overkørsel nr. 179. Det betyder, at al trafik til og fra området henvises til kommunevejene Harring Bro Vej og Hørstedvej over offentlig overkørsel nr. 185 frem til kommunevejen Tøvlingvej.

 

Nedlæggelsen af overkørsel nr. 179 medfører en forøget trafik på kommunevejene Hørstedvej og Harring Bro Vej. For at de eksisterende veje kan håndtere den øgede trafikmængde på en sikker måde, skal oversigtsforholdene forbedres i 90-graders svinget ved matr. nr. 3e Øland Hgd., Harring på Hørstedvej, og passagemulighederne skal forbedres på Harring Bro Vej.

 

Dette indebærer,

 

–     at der langs kommunevejen Harring Bro Vej anlægges 2 stk. vigepladser for at forbedre passagemulighederne,

–     at der på ejendommen matr. nr. 3e Øland Hgd., Harring pålægges servitut om oversigt for at forbedre oversigtsforholdene på kommunevejen Hørstedvej.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-34-055821-06-12 Besigtigelses- og ekspropriationsplan 1:4.000
SA-34-057105-06-12 Detailskitse (overkørsel nr. 185) 1:1.000
SA-34-055821-06-12 Planbogskort (lb. nr. 45) 1:500

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

Særlige bestemmelser

Privat overkørsel nr. 178 – km 55.821

Besigtigelses- og ekspropriationsplan nr. SA-34-055821-06-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 55.821 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 178 til den daværende matr. nr. 5b Harring By, Harring, i dag matr. nr. 5t ibd. på 3,6 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

Lb. nr. 51

Landbrugsejendommen matr. nr. 5b Harring By, Harring m.fl. ejendommens lod matr. nr. 5t ibd. på 3,6 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 12,5 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Løsningsforslaget er at ekspropriere matr. nr. 4e og 5t Harring By, Harring med henblik på at inddrage arealet under matr. nr. 37 (banen) ibd. til udvidelse af eksisterende fredskovsareal.

 

Vejadgangen til arealet fra offentlig vej sker ved tinglysning af vejret over matr. nr. 6u ibd. som adgang til eftersyn og vedligeholdelse af kommende skovareal. Vejretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre eftersyn- og vedligeholdelsesarbejdet forbundet med banens skovdrift. Ejendommens ejer kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet.

 

I skellet mellem matr. nr. 5t og 6u ibd. etableres en rørbro over eksisterende kanal for at skabe adgang til matr. nr. 5t og 4e ibd.

 

Lb. nr. 51

Ejendommens lodder matr. nr. 4e og 5t ibd. inddrages under matr. nr. 37 (banen) ibd. Fremtidig adgang til arealet henvises til at foregå fra banen eller via tinglyst vejret over matr. nr. 6u ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 179 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 179 anførte.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 179 – km 56.142

 

Besigtigelses- og ekspropriationsplan nr. SA-34-055821-06-12.

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 56.142 og er sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen krydses af kommunevejen Harringhedevej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som offentlig overkørsel for vejen til Harring Hede.

 

Kommunevejen Harringhedevej benyttes i driften af følgende ejendomme:

 

Lb. nr. 43

Beboelsesejendommen matr. nr. 24a Harring By, Harring på 5.841 m2 beliggende på banens østlige side.

 

Lb. nr. 44

Beboelsesejendommen matr. nr. 23a Harring By, Harring på 2.029 m2 beliggende på banens østlige side.

 

Lb. nr. 48

Landbrugsejendommen matr. nr. 4b Harring By, Harring m.fl. på 13,6 ha beliggende på banens vestlige side.

 

Lb. nr. 50

Landbrugsejendommen matr. nr. 8c Harring By, Harring m.fl. på 170,3 ha beliggende på banens østlige side.

 

Lb. nr. 51

Landbrugsejendommen matr. nr. 5b Harring By, Harring m.fl. beliggende på banens vestlige side. En del af ejendommens lodder matr. nr. 4e og 5t ibd. på 4,1 ha er beliggende på banens østlige side, og adgangen til disse lodder sker via overkørsel nr. 178. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 12,5 ha.

 

Lb. nr. 52

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Harring By, Harring m.fl. til en af ejendommens lodder matr. nr. 6z ibd. på 3,4 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 79,4 ha.

 

Lb. nr. 53

Beboelsesejendommen matr. nr. 6c Harring By, Harring på 1,5 ha beliggende på banens vestlige side.

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Som erstatning for overkørsel nr. 179 henvises al trafik til at færdes ad kommunevejene Harringhedevej, Harring Bro Vej, Hørstedvej, Tøvlingvej og Harringhedevej via offentlig overkørsel nr. 185.

 

På vestsiden af banen anlægges en vendeplads på matr. nr. 37 (banen) ibd. og matr. nr. 6z ibd. Vendepladsen udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Langs kommunevejen Harring Bro Vej etableres 2 vigepladser på matr. nr. 2h Harring By, Harring og matr. nr. 1a Øland Hgd., Harring.

 

Etableringen af vendeplads og vigepladser medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 37 (banen), 6z og 2h Harring By, Harring og matr. nr. 1a Øland Hgd., Harring.

 

Det ønskes at tinglyse følgende:

 

Til sikring af oversigtsforholdene for brugerne af kommunevejen Hørstedvej pålægges matr. nr. 3e Øland Hgd., Harring servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,8 meter over vejmidten for kommunevejen Hørstedvej.

 

Rampeareal fra matr. nr. 37 (banen) Harring By, Harring kan overføres til det tilgrænsende matr. nr. 6u ibd.

 

Lb. nr. 43, 44, 48, 50, 51 og 53

Ejendommene har uændrede adgangsforhold til offentlig vej ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 179, da ejendommene ikke har jord på begge sider af banen.

 

Lb. nr. 52

Fremtidig adgang til matr. nr. 6z Harring By, Harring fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Harringhedevej, Harring Bro Vej, Hørstedvej, Tøvlingvej og Harringhedevej via offentlig overkørsel nr. 185. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 6z Harring By, Harring vil fremover være 4.850 meter.

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 178 og 179)

En lodsejer ønskede oplyst, hvorfor det overhovedet er nødvendigt at lukke overkørsel nr. 179, når der er tale om en sikret overkørsel. Anlægsmyndigheden oplyste, at det overordnede formål er at nedlægge alle usikrede overkørsler på Banedanmarks strækninger samt tillige at reducere antallet af overkørsler generelt. Banedanmark oplyste endvidere, at vurderingen af den konkrete overkørsels eksistensberettigelse er foretaget på baggrund af trafiktællinger, idet trafiktællingen foretaget før besigtigelsen allerede indikerede en lav årsdøgntrafik. Der blev derfor foretaget en ny tælling, hvorefter Banedanmark på denne baggrund besluttede at nedlægge overkørslen.

 

Thisted Kommunes repræsentant bemærkede, at kommunen ønsker overkørslen opretholdt.

 

En anden lodsejer ønskede oplyst, hvad det vil koste at sikre en overkørsel med bomanlæg. Banedanmark oplyste, at erfaringstal tidligere har vist en udgift i omegnen af 3,5-4 mio. kr., men at det med en ny udbyder på markedet formentlig kan gøres for 2,2 mio. kr. Lodsejeren bemærkede hertil, at han fra en ansat ved Banedanmark har fået oplyst, at en bomsikring vil koste omkring 200.000 kr., og han var derfor stærkt utilfreds med Banedanmarks oplysning om 2,2 mio. kr. Banedanmark understregede, at overslaget er baseret på erfaringstal, som kan dokumenteres og udspecificeres nærmere.

 

En lodsejer bemærkede, at der bør etableres vigepladser på Hørstedvej, idet det ellers ikke er muligt at passere en gyllevogn på strækningen.

 

En anden lodsejer anførte i denne sammenhæng, at han vil være ked af, hvis indkørslen til deres ejendom fremover skal bruges som vigeplads på grund af den smalle vej.

 

Banedanmark anførte hertil, at der er tale om et eksisterende og generelt problem med smalle veje i området og henviste til, at Hørstedvej er en kommunal vej, hvorfor det er kommunens opgave at udvide vejen, så den kan betjene den trafik, der benytter vejen og fremtidigt skal benytte den.

 

I forbindelse med besigtigelsen af de kommende vigepladser på Harring Bro Vej udtrykte flere lodsejere tvivl om størrelsen af vigepladsen, og hvorvidt den kan rumme et større vogntog.

 

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at der til dimensioneringen af vigepladsen er benyttet et sættevognstog på 16 meter, samt at vigepladsen udgør ca. 180 m2. Anlægsmyndigheden kan dog ud fra en konkret vurdering tiltræde en genovervejelse af størrelsen af vigepladserne på Hørstedvej henset til de fremtidige vogntog, der skal benytte vigepladser. Arealforbruget til hver vigeplads forøges således med ca. 50 m2.

Anlægsmyndigheden fremlagde følgende ændring til arealfortegnelse nr. 4:

 

Anmærkning B, servitut om fri oversigt:

Af servitutteksten fremgår, at der ikke på oversigtsarealet hverken varigt eller midlertidigt må forefindes noget af større højde end 50 cm over en flade igennem de tilstødende vejes midtlinjer. Højden ændres til 80 cm. Bestemmelsen omfatter ikke sne og 1-årige afgrøder på rod.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 178 og 179)

Kommissionen drøftede herefter forslaget indgående i lyset af de fremkomne bemærkninger og besluttede at tiltræde Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 178 og 179.

 

Kommissionen er opmærksom på, at vejene i området er smalle og kan give visse udfordringer for den fremtidige trafik. Kommissionen har dog også bemærket, at der er tale om eksisterende kommuneveje.

 

Kommissionen tiltrådte den ændrede størrelse af vigepladserne på Hørstedvej.

 

Kommissionen tiltrådte den foreslåede ændring af servitut om fri oversigt.

 

Endelig skal kommissionen bemærke, at den ikke finder grundlag for at betvivle rigtigheden af det erfaringstal, som Banedanmark har oplyst vedrørende prisen for sikring af en overkørsel.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 4 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog herefter de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelse nr. 4 under løbenumrene 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 og 57 opførte ejendomme. Hvad angår den i fortegnelse nr. 5 under løbenummer 68 opførte ejendom henvises der til forhandlingsprotokollens 10. hæfte. Hvad angår den i fortegnelse nr. 6 under løbenummer 120 opførte ejendom henvises der til løbenummer 50.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. dags dato, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragelse af bane- og rampearealer til lodsejere sker efter udførelse af anlægsarbejderne, med mindre andet er aftalt, og med de servitutter, der er angivet nedenfor, samt med sådanne servitutter, der skal opretholdes uanset den skete ekspropriation.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2017. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

……….

 

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Mia L. Larsen

Onsdag den 19. november 2014 kl. 8.45 fortsatte forretningen med et indledende møde i Snedsted Hallen.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer.

 

Den ledende landinspektør var repræsenteret som i går, og protokollen førtes som i går.

 

Anlægsmyndigheden var repræsenteret som i går, mens Thisted Kommune var repræsenteret ved Lone Løth Bloch.

 

Der henvises til brev af 6. september 2014 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne eks-propriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndigheden gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

Ved besigtigelsesforretningen den 29. april 2014 vedtog ekspropriationskommissionen det forelagte projekt vedrørende overkørselsgruppen 160-167 på jernbanestrækningen Hassing – Thisted, jf. forhandlingsprotokollens 4. hæfte.

 

Siden besigtigelsesforretningen er der for førnævnte overkørselsgruppe opstået ønske om ændringer til de vedtagne tekniske bestemmelser. Disse beskrives i det nedenstående som forslag til supplerende tekniske bestemmelser.

Supplerende tekniske bestemmelser – overkørsel nr. 160

I forbindelse med nedlæggelsen af overkørsel nr. 160 er det fra Banedanmarks side valgt, at der skal etableres en vendeplads på banearealet på østsiden af jernbanen, så den kan benyttes som vendeplads for kommunevejen Gisselbækvej. Vendepladsen vil blive udlagt som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Supplerende tekniske bestemmelser – overkørsel nr. 165

Til besigtigelsesforretningen vedrørende overkørselsgruppe 160-167 blev det vedtaget, at overkørsel nr. 165 skulle nedlægges.

 

Siden forretningen er der fremkommet nye informationer, som ikke var en del af forudsætningerne for løsningsforslaget. Det har vist sig, at overkørsel nr. 167, der skulle overtage trafikken fra overkørsel nr. 165, ikke har indbygget spoler til at detektere holdende køretøjer over sporet. Ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 165 vil den øgede mængde af tung trafik samtidig øge risikoen for, at der kan dannes kø over banen i overkørsel nr. 167. På baggrund af de ønsker, der har været hos borgerne i området, er det valgt at arbejde videre med en løsning, hvor overkørsel nr. 165 bevares fremfor at opgradere overkørsel nr. 167 med spoler.

 

I stedet indføres der et forbud mod højresving for køretøjer, der er mere end 10 meter lange, ad kommunevejen Nyhåbsvej for at forbedre sikkerheden for trafikken omkring overkørsel nr. 167.

 

Ændrede adgangsforhold

Ændringen af løsningsforslaget får betydning for den fremtidige afstand, der er angivet for de landbrugsejendomme, der bliver berørt af nedlæggelsen af overkørslerne nr. 160, 162 og 163, da de nu kan benytte overkørsel nr. 165 i stedet for overkørsel nr. 167.

 

Lb. nr. 111

Overkørsel nr. 160

Afstanden fra ejendommens bygninger på matr. nr. 62b Hørdum By, Hørdum til matr. nr. 3a og 3c ibd. (1,7 ha) vil fremover være 3.350 meter.

 

Overkørsel nr. 162

Afstanden fra ejendommens bygninger på matr. nr. 62b Hørdum By, Hørdum til del af matr. nr. 62e ibd. (9,0 ha) vil fremover være 2.350 meter.

 

Overkørsel nr. 163

Afstanden fra ejendommens bygninger på matr. nr. 62b Hørdum By, Hørdum til del af matr. nr. 62e og 62f ibd. (1,8 ha) vil fremover være 2.500 meter.

 

Nedlæggelse af sti/privat fællesvej

Derudover var der et ønske om at få nedlagt privat fællesvej over ejendommene matr. nr. 17i ibd. (lb. nr. 124), 13b ibd. (lb. nr. 127) og 78 ibd. (lb. nr. 156, bane). Dette er der valgt fra anlægsmyndighedens side at se bort fra, da overkørsel nr. 165 ikke nedlægges.

 

Rampearealer

Da overkørslen ikke længere nedlægges, ønsker Banedanmark at beholde rampearealerne på begge sider af banen ved overkørsel nr. 165.

Supplerende tekniske bestemmelser – overkørsel nr. 166

I forbindelse med forberedelserne til ekspropriationsforretningen har det vist sig, at det er nødvendigt at ekspropriere areal fra matr. nr. 13au Hørdum By, Hørdum (lb. nr. 137) til udvidelse af hjørneafskæringen, hvor Banevej mødes med Idylvej, for at opnå et bedre vejforløb for de køretøjer, der skal køre til og fra Banevej.

 

Som anført i besigtigelsesprotokollen opstilles der gadebelysning på den del af Idylvej, der ikke allerede har lys i dag.

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En del lodsejere udtrykte frustration over, at overkørsel nr. 166 ved Idylvej lukkes, og savnede en forklaring herpå, når overkørsel nr. 165 ved Damgårdsvej opretholdes. Det blev i den sammenhæng anført, at de to overkørsler er ens, hvorfor Banedanmark også burde behandle dem ens.

 

En anden lodsejer anførte i den sammenhæng, at Hørdum er bygget op omkring jernbanen, hvorfor de små veje ikke kan bære de ændringer, som lukningen af overkørslerne medfører. Endvidere blev det anført, at det medfører stor usikkerhed for de bløde trafikanter, som fremover skal færdes side om side med tung landbrugstrafik, ligesom det for borgerne på Idylvej vil betyde et væsentligt værditab for deres ejendomme, som kommer til at blive afskåret fra resten af Hørdum, hvilket synspunkt blev støttet af en lokal ejendomsmægler. Flere lodsejere efterspurgte i den forbindelse et alternativ til lukningen, og der blev stillet forslag om etablering af en sti, så det vil være lettere at færdes fra Idylvej til Legindvej og overkørsel nr. 167.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at det overordnede formål er at nedlægge alle usikrede overkørsler på Banedanmarks strækninger samt tillige at reducere antallet af overkørsler generelt. Repræsentanten for Banedanmark bemærkede endvidere, at Hørdum – set i forhold til andre mindre byer – fortsat har mange overkørsler inden for en kort strækning.

 

Hvad angår forslaget om stiforbindelsen anførte Banedanmark, at forslaget allerede var fremme ved besigtigelsesforretningen, men var blevet afvist.

 

Derudover ønskede nogle lodsejere oplyst, på hvilken baggrund anlægsmyndigheden havde valgt at opretholde Damgårdsvej i stedet for Gisselbækvej, idet den tunge landbrugstrafik fremover skal køre ind omkring Hørdum by til gene for både landbrug og bløde trafikanter i Hørdum.

 

Banedanmark oplyste hertil, at der er foretaget en afvejning med udgangspunkt i trafiktællinger på overkørslerne, hvorefter der er 60 % flere krydsninger ved Damgårdsvej i forhold til Gisselbækvej. Dertil kommer, at overkørslen ved Gisselbækvej er en usikret overkørsel.

 

Flere lodsejere anførte i den sammenhæng, at trafiktællingerne er foretaget på et forkert tidspunkt af året i forhold til landbrugstrafikken, hvortil Banedanmark bemærkede, at der er tale om årsdøgntrafik (trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året), hvorfor det kræver væsentligt flere krydsninger at ændre på tallet.

 

Andre lodsejere udtrykte bekymring for, om Damgårdsvej kan bære den fremtidige trafik, hvortil det blev bemærket, at Damgårdsvej er en offentlig vej. Det følger heraf, at såfremt vejen ikke kan betjene den fremtidige trafik, skal man kontakte vejbestyrelsen, som i dette tilfælde er Thisted Kommune.

 

En række lodsejere udtrykte endvidere bekymring for den vestlige del af Idylvej, og hvorvidt denne er i god nok stand til den fremtidige trafik. Lodsejerne oplyste i den forbindelse, at en del af Idylvej består af murbrokker og er ufremkommelig om vinteren. Lodsejerne udtrykte derfor utilfredshed med at skulle bære udgiften til en vej, som allerede fra starten er ubrugelig.

 

Derudover fremsatte ejeren af matr. nr. 17i Hørdum By, Hørdum forslag om nedlæggelse af den private fællesvej på matr. nr. 78 ibd. op mod skellet på matr. nr. 17i ibd., idet han oplyste, at han ikke ønsker kørsel gennem sin baghave.

 

Anlægsmyndigheden anførte i den sammenhæng, at den ikke ønsker markoverkørsler fra den private fællesvej til kommunevejen Damgårdsvej så tæt på den offentlige niveauoverkørsel nr. 165 og kunne derfor tilslutte sig lodsejers forslag.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede herefter forslaget i lyset af de fremkomne bemærkninger og besluttede at tiltræde Banedanmarks forslag om opretholdelse af overkørsel nr. 165.

 

Hvad angår Idylvej skal kommissionen dog anmode Banedanmark om at gennemgå vejens stand med henblik på at vurdere, om den kan bære den fremtidige trafik, og såfremt dette ikke er tilfældet at udbedre vejen i fornødent omfang.

 

Kommissionen skal vedrørende forslaget om en sti fra Idylvej til Legindvej bemærke, at der ikke er hjemmel til at etablere en ny adgangsvej, da der i forvejen er en eksisterende vej, som borgerne kan benytte.

 

Endelig kan kommissionen tiltræde forslaget om nedlæggelse af den private fællesvej på matr. nr. 78 Hørdum By, Hørdum op mod skellet på matr. nr. 17i ibd.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 6 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelse nr. 6 under løbenumrene 110-119 inkl. samt 121-156 inkl. opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om de generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne, jf. gårsdagens protokol, dog eksproprieres der fra d.d., ligesom erstatningsbeløbene forrentes fra denne dag med diskontoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole  Juhler

Bent Braüner               Niels Juel

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Mia L. Larsen