Nedlæggelse af bro ved Vrå, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 1. november 2011

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE AF JERNBANEBRO VED VRÅ

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 1. november 2011)

2. hæfte

 

 

Tirsdag den 1. november 2011 kl. 8.30 samledes kommissionen i Idrætscenter Vendsyssel, Vrå, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse af jernbanebro nr. 21320 på jernbanestrækningen Aalborg-Hjørring.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Børge Egebak, Sæby og Jytte Holm, Ålbæk, der begge af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Der mødte ikke en repræsentant for Hjørring Kommune.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Henrik Laursen, Banedanmark, landinspektør Leif Vinghof, Grontmij A/S og Andrew Godshaw, Grontmij A/S.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere samt disses repræsentanter var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 7. oktober 2010 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Endvidere fremlagde kommissarius forhandlingsprotokollens 1. hæfte vedrørende besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 31. maj 2011, hvortil henvises for så vidt angår kommissionens tidligere prøvelse og godkendelse af den foreslåede nedlæggelse af jernbanebro nr. 21320 ved Vrå, samt hjemvisning af projektet for så vidt angår spørgsmålet om adgangsforholdene for ejendommene berørt af anlægsprojektet.

 

En repræsentant for Banedanmark gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

FORUDSÆTNINGER

 

Banedanmark har iværksat en gennemgribende istandsættelse af broer i hele Danmark. Som et led i dette overordnede projekt gennemfører Banedanmark istandsættelse af 24 broer på strækningen mellem Aalborg – Hjørring. Bro 21320 ligger på denne strækning.

 

Broen er den 14. oktober 2008 besigtiget af rådgivningsfirmaet Gronmij | Carl Bro. Ved besigtigelsen er der konstateret svære betonafskalninger med synlig armering på fløje og bue, brud i mange af rækværkets sceptre, utæt brobelægning med bevoksning langs kantbjælker. Det er videre konstateret, at der er opsat skilte, som angiver en vægtbegrænsning svarende til maksimal totalvægt på 12 tons og et maksimalt akseltryk på 8 tons.

 

På baggrund af bygværkets aktuelle tilstand er der således identificeret behov for reparation af betonafskalninger, udskiftning af brorækværk og fjernelse af skadesårsag til betonafskalningerne på undersiden af betonbuen.

 

Ud over de registrerede skader fremstår broen i dag som utidsvarende dels i forhold til vægtbegrænsning og dels i forhold til den smalle brobredde på 4 m. Begge forhold reducerer lodsejernes adgang til ejendommene. Banedanmark ønsker derfor, trods en forøget anlægsomkostning, at broen nedlægges, og at der derfor etableres en ændret vejadgang i stedet for reparation af broen.

 

Der har i samme sag været afholdt en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 31. maj 2011.

Det blev her bestemt, at der skulle afholdes ny forretning, idet kommissionen bestemte, at linjeføringen af erstatningsvejen skulle ændres.

I medfør heraf erstatter nærværende fortegnelse nr. 2 den tidligere fortegnelse nr. 1 dateret april 2011.

 

Grundlag

Transportministeren har den 7. oktober 2010 meddelt tilladelse til at forelægge projektet for ekspropriationskommissionen, og der er samtidig meddelt ekspropriationskommissionen bemyndigelse til at foretage de fornødne ekspropriationer.

 

Forhold til Naturbeskyttelsesloven

Hjørring Kommune har bekræftet, at godkendelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven ikke er nødvendig.

 

Øvrige myndighedstilladelser

Hjørring kommune, som er vejmyndigheden i forbindelse med lukning af den eksisterende adgangsvej og etablering af en ny erstatningsvej, har meddelt, at der ikke accepteres nye udkørsler til Holtevej. Dvs. eksisterende udkørsel ved Holtevej 252 skal anvendes. Kommunen har videre oplyst, at tilslutning af ny erstatningsvej skal ske vinkelret på Holtevej.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning af broen, herunder ekspropriations-erstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vinterforanstaltninger af de ved anlægget nyanlagte og ombyggede veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

PROJEKTBESKRIVELSE

 

Beskrivelse af eksisterende bygværk

Bygværk 21320 fører adgangsvej over den enkeltsporede bane syd for Vrå.

 

Broen, som er en armeret betonbue, er bygget i 1921. Buen spænder 15 m, der er 4,0 m mellem rækværk, og kantbjælkelængde er 26 m. Bygværket er direkte funderet. Der er benyttet beton med blandingsforhold 1:3:5 (fck = ca. 6 MPa) og 1:2½:3½ (fck = ca. 6 MPa). Armering i buebroen består af rundjern.

 

Oversigtsfoto

 

 

Der er skiltet med totalvægtbegrænsning 12 tons og maksimalt 8 tons akseltryk på broen. Vægtbegrænsningen reducerer lodsejers adgang over broen.

 

Lodsejerforhold

Banedanmarks bro 21320 er på matrikelkortet udlagt som privat fællesvej og fungerer som adgangsvej for en række matrikelnumre beliggende øst for banen i ejerlavet Em By, Em:

 

To beboede ejendomme

–    lb. nr. 1, Hanna Berthelsen, matr. nr. 3a ibd. m.fl.                                   50,3 ha

–    lb. nr. 2, Klaus Hoff Jensen, matr. nr. 23, ibd.                                          0,2 ha

 

Samt til en række lodsejeres matrikler:

–    lb. nr. 3 Per Hasselgård, matr. nr. 3k ibd.                                                0,1 ha

–    lb. nr. 4 Olesminde Landbrug Aps, matr. nr. 3s ibd.                                  0,3 ha

–    lb. nr. 5 Ketty Jensen, matr. nr. 3q ibd.                                                   0,3 ha

–    lb. nr. 6 Knud Vestergaard, matr. nr. 13i ibd.                                           2,5 ha

–    lb. nr. 11 Hanna Berthelsen, matr.nr. 3i ibd.                                             0,1 ha

–    lb. nr. 12 Hanna Berthelsen, matr.nr. 3u ibd.                                            0,2 ha

–    lb. nr. 13 Hanna Berthelsen, matr.nr. 3r ibd.                                             0,3 ha

–    lb. nr. 16 Arne Blichfeldt Sørensen, matr.nr. 9i ibd.                                   3,3 ha

 

Som erstatning for vejen over den nedlagte bro anvendes den eksisterende private fællesvej over matr. nre. 3a og 9c. Denne udvides matrikulært fra 3,77 m til 6,00 m.

 

Præsentation

I det efterfølgende er opstillet en præsentation af de berørte lodsejere. Vedr. løbenummer henvises til tegn. nr. 21320-4.

 

Lb. nr. 1

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Em By, Em m.fl. er beliggende øst for banen, med i alt 50,3 ha. Ejendommens bygninger er beliggende på matr. nr. 3a ibd. Adgangen fra offentlig vej til ejendommens bygninger sker via broen.

 

Lb. nr. 2

Beboelsesejendom matr. nr. 23 ibd. udgør 0,2 ha og er beliggende øst for banen. Adgangen fra offentlig vej til ejendommen sker via broen.

 

Lb. nr. 3

Landbrugsejendommen matr. nr. 9c Vollerup By, Em m.fl. til matr. nr. 3k Em By, Em på 0,1 ha beliggende øst for banen. Bygninger på matr. nr. 9c Vollerup By, Em er beliggende vest for banen, og landbrugsejendommen udgør 13,1 ha. Matr. nr. 3k Em By, Em er en moselod som anvendes rekreativt.

 

Lb. nr. 4

Landbrugsejendommen matr. nr. 9a Børglum By, Børglum m.fl. til matr. nr. 3s Em By, Em på 0,3 ha beliggende øst for banen. Bygninger på matr.nr. 9a Børglum By, Børglum er beliggende vest for banen og landbrugsejendommen udgør 62,0 ha. Matr.nr. 3s Em By, Em er en moselod som anvendes rekreativt.

 

Lb. nr. 5

Moselod uden landbrugspligt på matr. nr. 3q ibd. på 0,3 ha beliggende øst for banen. Matr. nr. 3q ibd. er en moselod som anvendes rekreativt.

 

Lb. nr. 6

Landbrugsejendommen matr. nr. 13a Em By, Em m.fl. til matr.  nr. 13i ibd. på 2,5 ha beliggende øst for banen. Bygninger på matr. nr. 13a ibd. er beliggende vest for banen, og landbrugsejendommen udgør 33,6 ha. Matr. nr. 13i ibd. er braklagt.

 

Lb. nr. 7

Beboelsesejendom matr. nr. 14a ibd. udgør 1,2 ha og er beliggende øst for banen.

 

Lb. nr. 8

Landbrugsejendommen matr. nr. 12e Em By, Em m.fl. til matr. nr. 9c ibd. på 41,3 ha beliggende øst for banen. Bygninger på matr. nr. 12e ibd. er beliggende vest for banen, og landbrugsejendommen udgør 205,5 ha. Ejendommen benytter offentlig niveau overkørsel nr. 76.

 

Lb. nr. 9

Landbrugsejendommen matr. nr. 7r ibd. m.fl. beliggende vest for banen. Vestlig brorampe er delvist beliggende på matr. nr. 3ae ibd.

 

Lb. nr. 10

Beboelsesejendom matr. nr. 3e ibd. beliggende vest for banen.

Vestlig brorampe er delvist beliggende på matr. nr. 3af ibd.

 

Lb. nr. 11

Den ubebyggede ejendom, uden landbrugspligt, matr. nr. 3i ibd. beliggende øst for banen. Matr. nr. 3i ibd. anvendes rekreativt med et areal på 0,1 ha.

 

Lb. nr. 12

Den ubebyggede ejendom, uden landbrugspligt, matr. nr. 3u ibd. beliggende øst for banen. Matr. nr. 3u ibd. anvendes rekreativt med et areal på 0,2 ha.

 

Lb. nr. 13

Den ubebyggede ejendom, uden landbrugspligt, matr. nr. 3r ibd. beliggende øst for banen. Matr. nr. 3r ibd. anvendes rekreativt med et areal på 0,3 ha.

 

Lb. nr. 14

Jernbaneareal, matr. nr. 25 ibd.

 

Lb. nr. 15

Den ubebyggede landbrugsejendom matr. nr. 27a Kalum By, Serritslev m.fl. er beliggende øst for banen. Bygningerne er beliggende på matr. nr. 27a ibd.

Matr. nr. 14n Em By, Em anvendes rekreativt med et areal på 0,3 ha.

 

Lb. nr. 16

Landbrugsejendommen matr. nr. 9a Em By, Em m.fl. til matr. nr. 9i ibd. på 3,3 ha beliggende øst for banen. Bygninger på matr. nr. 9a ibd. er beliggende vest for banen, og landbrugsejendommen udgør 34,6 ha. Ca. 70 % af matr. nr. 9i dyrkes, medens det resterende ikke er dyrkbart.

 

PROJEKTBESKRIVELSE

 

Bro nr. 21320 nedlægges.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at benytte kommunevejen Holtevej, ny 6,00 m bred privat fællesvej over matr. nre. 9c og 3a Em By, Em frem til foden af nuværende brorampe, se efterfølgende figur. Den eksisterende private fællesvej over matr. nre. 9c og 3a ibd. udvides til og udlægges i 6,00 m’s bredde på matrikelkortet. Udvidelsen medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nre. 9c og 3a ibd.

 

Fra Holtevej i syd føres erstatningsvejen mod øst via 170 m eksisterende grusvej. Herefter slår vejen et knæk mod nord og fortsætter i eksisterende markvejstracé, til foden af nuværende brorampe. Mark- og grusvejen opgraderes på den 780 m lange strækning.

 

Den opgraderede markvej udføres ved udlægning af 300 mm bundsikring, 200 mm stabilt grus og 30 mm leret grus. Hvor nødvendigt udlægges bundsikringen på geonet. De geotekniske boringer vil give det eksakte omfang af nødvendig armering. Hvor markvejen er forstærket med macadam (st. 170 – 310), benyttes dette som underlag.

 

Hvor eksisterende 170 m privat fællesvej anvendes til erstatningsvej foretages forstærkning og sideudvidelse i nødvendigt omfang. Den private fællesvej udlægges med asfalt.

 

Erstatningsvejen har bredde 4,5 m samt 0,75 m rabat i hver side, svarende til udlæg på 6,0 m. Vejen afvandes ensidigt. Se tegn. nr. 21320-1 i bilag for tværsnit af vejen og tegn. nr. 21320-3 i bilag for linjeføring af vejen.

 

Den del af den nuværende private fællesvej på matr. nre. 3a, 25, 3ae og 3af ibd., som gøres overflødig ved nedlæggelsen af broen, aflægges matrikulært og overgår til ejerens fri råden.

 

Vestlig rampe efterlades i dens nuværende stand, idet vejbelægning og rækværk dog bortskaffes. For at forhindre adgang op ad ramperne fjernes forreste del af disse, så de efterlades med et lodret spring på 1 m.

 

Østlig rampe fjernes fuldstændigt på strækningen mellem Banedanmarks matrikelskel og rampens opkørselspunkt. Ren overskudsjord dozes direkte ud i hulveje eller på nærliggende marker. Vejkassen, evt. kulslaggerlag og rækværk bortskaffes.

 

Arealforhold:

Arealerhvervelse sker til fremtidige vejarealer. Det pågældende område er angivet på tegning 21320-3 “Ekspropriationsplan”.

 

Til arbejdsareal agtes midlertidigt eksproprieret en 3,5 m bred zone parallelt med den nordlige og vestlige side af vejen. Endvidere eksproprieres midlertidige arealer til skurplads, oplagsplads, parkering mm. Den korrekte afgrænsning af arealerne fremgår af tegning 21230-3 “Ekspropriationsplan”.

 

KONSEKVENSER FOR LODSEJERNE

 

Lb. nr. 1

Adgangen til matr. nr. 3a Em By, Em m.fl. henvises til at foregå fra Kommunevejen Holtevej ad den udvidede private fællesvej over matr. nr. 9c ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Der eksproprieres et ca. 520 m² stort areal til anlægget. Til midlertidigt arbejdsareal anvendes ca. 1.160 m². Ca. 620 m² af ejendommens private fællesvej, som fører over broen, aflægges matrikulært og overgår efter anlægsarbejdernes udførelse til ejers fri råden. Ca. 220 m² bevares som adgangsvej for matr. nr. 23 ibd.

 

Lb. nr. 2

Adgangen til matr. nr. 23 Em By, Em henvises til at foregå fra Kommunevejen Holtevej ad den udvidede private fællesvej over matr. nre. 3a og 9c ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Lb. nr. 3

Adgangen til rekreativt moselod matr. nr. 3k Em By, Em henvises til at foregå fra Kommunevejen Holtevej ad den udvidede private fællesvej over matr. nre. 3a og 9c ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvej udgør ca. 2 x 1.300 m til 0,1 ha.

 

Lb. nr. 4

Adgangen til rekreativt moselod matr. nr. 3s Em By, Em henvises til at foregå fra Kommunevejen Holtevej ad den udvidede private fællesvej over matr. nre. 3a og 9c ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvej udgør ca. 2 x 1.300 m til 0,3 ha.

 

Lb. nr. 5

Adgangen til rekreativt moselod matr. nr. 3q Em By, Em henvises til at foregå fra Kommunevejen Holtevej ad den udvidede private fællesvej over matr. nre. 3a og 9c ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Lb. nr. 6

Adgangen til matr. nr. 13i Em By, Em henvises til at foregå fra Kommunevejen Holtevej ad den udvidede private fællesvej over matr. nre. 3a og 9c ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør ca. 2 x 1.300 m til 2,5 ha.

 

Lb. nr. 7

Adgangen til matr. nr. 14a Em By, Em henvises til at foregå fra Kommunevejen Holtevej ad den udvidede private fællesvej over matr. nr. 9c ibd.

 

Lb. nr. 8

Adgangen til ejendommen henvises til fortsat at foregå fra Kommunevejen Holtevej. Der eksproprieres et ca. 1.300 m² stort areal af matr. nr. 9c Em By, Em til anlægget. Midlertidigt anvendes ca. 2.440 m² som arbejdsareal.

 

Lb. nr. 9

Aflagt privat fællesvej på 260 m² over matr. nr. 3ae Em By, Em overgår efter anlægsarbejdernes afslutning til ejers fri råden.

 

Lb. nr. 10

Aflagt privat fællesvej på 740 m² over matr. nr. 3af Em By, Em overgår efter anlægsarbejdernes afslutning til ejers fri råden.

 

Lb. nr. 11

Adgang til matr. nr. 3i Em By, Em fra Kommunevejen Holtevej henvises til at foregå ad den udvidede private fællesvej over matr. nre. 3a og 9c ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Lb. nr. 12

Adgang til matr. nr. 3u Em By, Em fra Kommunevejen Holtevej henvises til at foregå ad den udvidede private fællesvej over matr. nre. 3a og 9c ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Lb. nr. 13

Adgang til matr. nr. 3r Em By, Em fra Kommunevejen Holtevej henvises til at foregå ad den udvidede private fællesvej over matr. nre. 3a og 9c ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Lb. nr. 14

Bro 21320 over banen nedlægges. Aflagt privat fællesvej på 190 m² over matr. nr. 25 Em By, Em nedlægges og overgår til ejers fri råden.

 

Lb. nr. 15

Adgang til matr. nr. 14n Em By, Em fra Kommunevejen Holtevej henvises til at foregå ad den udvidede private fællesvej over matr. nre. 3a og 9c ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Lb. nr. 16

Adgang til matr. nr. 9i Em By, Em fra Kommunevejen Holtevej henvises til at foregå ad den udvidede private fællesvej over matr. nre. 3a og 9c ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør ca. 2 x 400 m til 3,28 ha.

 

ØVRIGE FORHOLD

Arkæologi

Muldafrømning tilbydes foretaget under arkæologisk overvågning med henblik på registrering af forhistoriske anlægsspor. Såfremt der viser sig at være anlægsspor på arealet, forventes disse at kunne undersøges i løbet af et par dage. Undersøgelserne bekostes af bygherre.

 

Trafikafvikling i anlægsperioden

Den nye erstatningsvej vil blive anlagt, før den nuværende adgangsvej bliver nedlagt. Den nuværende adgangsvej vil derfor kunne benyttes, indtil den nye erstatningsvej er etableret.

 

Fremmede ledningsanlæg

Der vil blive indhentet oplysninger fra LER for det planlagte område for erstatningsvejen. Evt. påviste kabler vil i nødvendigt omfang blive omlagt.

 

I forbindelse med fjernelse af den eksisterende bro og tilhørende ramper er der indhentet oplysninger via LER. Påviste kabler vil i nødvendigt omfang blive omlagt.

 

Naboforum og orienteringsmøder

Anlæggelse af adgangsvejen berører direkte og indirekte nogle borgere bl.a. i form af ekspropriationer. Som led i anlægsprocessen er og vil ejere og brugere af de berørte ejendomme blive orienteret direkte ved brev fra Banedanmark om anlægsarbejdets tidsplan og fremdrift.

 

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Ejeren af ejendommen matr. nr. 14a Em By, Em fremkom med forslag om, at den foreslåede udvidelse af privat fællesvej vest for ejendommen mod nord i stedet for grus anlægges med knust asfalt for på denne måde at begrænse støvgener fra vejen. Ejeren oplyste som begrundelse, at han fra ejendommen driver virksomhed med sprøjtemaling; en virksomhed, der efter det oplyste er yderst påvirkelig af støv.

 

Flere af de fremmødte lodsejere kunne tilslutte sig forslaget om, at vejen, på det stykke der ikke er foreslået asfalteret, anlægges med knust asfalt.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at denne kan tiltræde det af ejerne foreslåede i forhold til at belægge den private fællesvej med knust asfalt på det stykke, der ikke er foreslået asfalteret.

 

Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at knust asfalt vil medføre en reduktion af støvgener i forhold til en grusvej. Adspurgt om udgifter til anlæg af henholdsvis en grusvej henholdsvis en vej med knust asfalt oplyste anlægsmyndigheden, at det generelt i Nordjylland er vanskeligt at fremskaffe grus af den fornødne kvalitet, hvorfor det skønnes af anlægsmyndigheden, at prisforskellen mellem knust asfalt og grus i Nordjylland er +/÷ 10 %, afhængigt af mulighederne for at erhverve knust asfalt. Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden yderligere, at udgifter til vedligehold af vejen reduceres ved en vej anlagt med knust asfalt.

 

Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at der ikke i forhold til miljøet findes at være betænkeligheder ved at etablere en vej med knust asfalt som foreslået i forhold til en grusvej.

 

Vedrørende den af anlægsmyndigheden foreslåede asfaltering af privat fælles vej fra kommunevej Holtevej mod øst til ejendommen matr. nr. 14a ibd. oplyste anlægsmyndigheden, at asfalteringen er begrundet i hensynet til virksomheden, der drives fra ejendommen matr. nr. 14a ibd., idet asfalteringen vil reducere støvgener fra vejen.

 

Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at asfalteringen af vejstykket er dyrere end anlæg af stykket med grus alternativt knust asfalt.

 

Adspurgt i forhold til reduktion af støvgener oplyste anlægsmyndigheden, at knust asfalt vil kunne mindske støvgener i næsten samme omfang som asfalt.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at det foreslåede projekt i forhold til asfalteringen ønskes fastholdt.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 14a ibd. fremkom med forslag om, at den private fællesvej asfalteres fra kommunevej Holtevej mod øst til ejendommen og mod nord forbi ejendommen frem til st. 230. Som begrundelse oplyste ejeren, at asfalteringen frem til st. 230 vil medføre en stor reduktion af støvgener i forhold til virksomheden, ligesom den faste asfalt har en bedre holdbarhed end knust asfalt.

 

Kommissionens beslutning:

Vedrørende spørgsmålet om en asfaltering af den private fællesvej frem til st. 230 har kommissionen truffet afgørelse om, at denne anmodning ikke kan imødekommes. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på udgifterne forbundet med anlæg af en asfalteret vej sammenholdt med de eventuelle gener, som en asfaltering af vejen på det pågældende stykke vil kunne afhjælpe, hvorefter kommissionen har fundet, at der ikke er det fornødne grundlag til en sådan forøgelse af anlægsudgifterne. Kommissionen har videre lagt vægt på, at private fællesveje sædvanligt i forbindelse med ekspropriationsforretninger i det åbne land anlægges med grus, og kommissionen har ikke i dette tilfælde fundet, at der er forhold, der i fornødent omfang taler for en asfaltering af den private fællesvej frem til st. 230 som foreslået.

 

Kommissionen har herefter truffet afgørelse om, at den private fællesvej skal asfalteres som foreslået af anlægsmyndigheden fra kommunevej Holtevej mod øst frem til st. 170, således svinget ved ejendommen matr. nr. 14a ibd. gennemføres med asfalt. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at anlægsmyndigheden i dette konkrete projekt er fremkommet med forslag om, at den private fællesvej asfalteres på det pågældende stykke, og at dette forslag er bekræftet og fastholdt af anlægsmyndigheden i forbindelse med besigtigelses- og ekspropriationsforretningen. Kommissionen har videre lagt vægt på, at der ikke fra de berørte lodsejere er fremkommet indsigelser mod den af anlægsmyndigheden foreslåede asfaltering af det pågældende stykke af den private fællesvej.

 

Kommissionen har videre truffet afgørelse om, at den private fællesvej fra st. 170 og mod nord til st. 780 anlægges med knust asfalt. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at den knuste asfalt reducerer støvgener i forhold til en grusvej, og at det i det konkrete tilfælde efter det oplyste ikke er forbundet med en forøgelse af anlægsudgifterne at etablere vejen med knust asfalt, og at der ikke er miljømæssige eller vedligeholdelsesmæssige hensyn, der kan tilsige et andet resultat. Kommissionen har videre lagt vægt på, at anlægsmyndigheden kan acceptere, at vejen belægges med knust asfalt.

 

Kommissionen har herefter godkendt projektet.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 2 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-16 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 1,25 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. januar 2012, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger og købesummer. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2013. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

                   Niels Wind-Friis                                      Holger Hedegaard

Børge Egebak                          Jytte Holm

 

/Anders Westergaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Anders Westergaard