Nedlæggelse af jernbanebroer Aalborg – Frederikshavn. Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 31. maj 2011

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE AF JERNBANEBROER

AALBORG – FREDERIKSHAVN

Bro nr. 21320 ved Vrå

 

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 31. maj 2011)

1. hæfte

 

Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 8.30 samledes kommissionen i Idrætscenter Vendsyssel, Vrå, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse af jernbanebro nr. 21320 på jernbanestrækningen Aalborg-Hjørring.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, det af Transportministeriet udpegede medlem af kommissionen gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup, samt Børge Egebak, Sæby, og Jytte Holm, Ålbæk, der begge af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer. Det af Transportministeriet udpegede medlem af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, havde meldt forfald til forretningen.

 

Som repræsentant for Hjørring Kommune mødte Inger Madsen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Søren Kjerside Hansen mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte: Landinspektør Leif Vinghof, Grontmij A/S m.fl.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere samt disses repræsentanter var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 7. oktober 2010 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

En repræsentant for Banedanmark gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

    Forudsætninger

Banedanmark har iværksat en gennemgribende istandsættelse af broer i hele Danmark. Som et led i dette overordnede projekt gennemfører Banedanmark istandsættelse af 24 broer på strækningen mellem Aalborg – Hjørring. Bro 21320 ligger på denne strækning.

 

Broen er den 14. oktober 2008 besigtiget af rådgivningsfirmaet Grontmij | Carl Bro.

Ved besigtigelsen er der konstateret svære betonafskalninger med synlig armering på

fløje og bue, brud i mange af rækværkets sceptre, utæt brobelægning med bevoksning langs kantbjælker. Det er videre konstateret, at der er opsat skilte som angiver en vægtbegrænsning svarende til maksimal totalvægt på 12 tons og et maksimalt akseltryk på 8 tons.

 

På baggrund af bygværkets aktuelle tilstand er der således identificeret behov for reparation af betonafskalninger, udskiftning af brorækværk og fjernelse af skadesårsag til betonafskalningerne på undersiden af betonbuen.

 

Ud over de registrerede skader fremstår broen i dag som utidsvarende dels i forhold til vægtbegrænsning og dels i forhold til den smalle brobredde på 4 m. Begge forhold reducerer lodsejernes adgang til ejendommene. Banedanmark ønsker derfor, trods en forøget anlægsomkostning, at broen nedlægges og at der derfor etableres en ændret vejadgang i stedet for reparation af broen.

 

Grundlag

Transportministeren har den 7. oktober 2010 meddelt tilladelse til at forelægge projektet for ekspropriationskommissionen, og der er samtidig meddelt ekspropriationskommissionen bemyndigelse til at foretage de fornødne ekspropriationer.

 

 

 

Forhold til Naturbeskyttelsesloven

Hjørring Kommune har ved mail af 19. april 2011 bekræftet, at godkendelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven ikke er nødvendig. (Se samme mail vedr. museumsloven).

 

Øvrige myndighedstilladelser

Hjørring kommune, som er vejmyndigheden i forbindelse med lukning af den eksisterende adgangsvej og etablering af en ny erstatningsvej, har meddelt, at der ikke accepteres nye udkørsler til Holtevej. Dvs. eksisterende udkørsel ved Holtevej 252 skal anvendes. Kommunen har videre oplyst at tilslutning af ny erstatningsvej skal ske vinkelret på Holtevej.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning af broen herunder ekspropriations-erstatninger vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vinterforanstaltninger af de ved anlægget nyanlagte og ombyggede veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

 

    Projektbeskrivelse

 

   Beskrivelse af eksisterende bygværk

Bygværk 21320 fører adgangsvej over den enkeltsporede bane syd for Vrå.

 

Broen, som er en armeret betonbue, er bygget i 1921. Buen spænder 15 m, der er 4,0 m mellem rækværk, og kantbjælkelængde er 26 m. Bygværket er direkte funderet. Der er benyttet beton med blandingsforhold 1:3:5 (fck = ca. 6 MPa) og 1:2½:3½ (fck = ca. 6 MPa). Armering i buebroen består af rundjern.

 

 

Oversigtsfoto

 

Der er skiltet med totalvægtbegrænsning 12 tons og maksimalt 8 tons akseltryk på broen. Vægtbegrænsningen reducerer lodsejers adgang over broen.

 

   Lodsejerforhold

Banedanmarks bro 21320 anvendes til adgangsvejen for 2 beboede ejendomme øst for jernbanen. Vejen er udlagt som privat fællesvej:

 

  • – Holtevej 316, matr. nr. 3a m.fl. Em By, Em Landbrugsejendom på 48.2 ha ejet af Hanna Berthelsen
  • – Holtevej 314, matr. nr. 23, ibd. Beboelsesejendom som tidligere har været banehus ejet af Klaus Hoff Jensen

 

Samt for adgangen til en række lodsejeres matrikler af Em By, Em:

 

  • – Knud Vestergaard, matr. nr. 13i 25300 m²
  • – Per Hasselgård, matr. nr. 3k 1380 m²
  • – Ketty Jensen, matr. nr. 3q 2780 m²
  • – Olesminde Landbrug Aps, matr. nr. 3s 2830 m²
  • – Hanna Berthelsen, matr.nr. 3i 1380 m²
  • – Hanna Berthelsen, matr.nr. 3u 1500 m²
  • – Hanna Berthelsen, matr.nr. 3r 2760 m²

 

Der etableres derfor adgang til ejendommene/matriklerne fra Holtevej via en ny privat fællesvej over matr.nre. 3a og 9c ibd.

 

Den nuværende adgangsvej er vist med rødt på nedenstående kortudsnit.

 

Bro 21320
Holtevej 314 & 316

Figur: Nuværende adgang til Holtevej 314 og 316

 

 

    Præsentation

I det efterfølgende er opstillet en præsentation af de berørte lodsejere. Vedr. løbenummer henvises til tegn. nr. 21320-4.

 

Lb. nr. 1

Landbrugsejendommen matr.nr. 3a m.fl. Em By, Em er beliggende øst for banen, med i alt 48.2 ha. Ejendommens bygninger er beliggende på matr.nr. 3a. Adgangen til ejendommens bygninger sker over broen.

 

Lb. nr. 2

Beboelsesejendom matr. nr. 23 Em By, Em  udgør 0.2 ha. og er beliggende øst for banen. Adgangen til ejendommen sker over broen.

 

Lb. nr. 3

Landbrugsejendommen  matr. nr. 9c Vollerup By, Em til matr.nr. 3k Em By, Em på  0.1 ha beliggende øst for banen. Bygninger på matr.nr. 9c Vollerup by, Em er beliggende ca. 3.900 m vest for banen og landbrugsejendommen udgør 13.1 ha. Matr.nr. 3k er en moselod som anvendes rekreativt.

 

 

Lb. nr. 4

Landbrugsejendommen  matr. nr. 9a m.fl. Børglum By, Børglum til matr.nr. 3s Em By, Em. på 0.28 ha beliggende øst for banen. Bygninger på matr.nr. 9a er beliggende vest for banen og landbrugsejendommen udgør 62.0 ha. Matr.nr. 3s er en moselod som anvendes rekreativt.

 

Lb. nr. 5

Moselod uden landbrugspligt på matr.nr. 3q Em By, Em på 0.3 ha beliggende øst for banen. Matr. nr 3q er en moselod som anvendes rekreativt

 

Lb. nr. 6

Landbrugsejendommen matr. nr. 13a m.fl. Em By, Em til matr.nr. 13i ibd. på 2.5 ha beliggende øst for banen. Bygninger på matr.nr. 13a ibd. er beliggende vest for banen og landbrugsejendommen udgør 33,6 ha. Matr.nr. 13i ibd. er braklagt.

 

Lb. nr. 7

Beboelsesejendom matr. nr. 14a Em By, Em udgør 1.2 ha og er beliggende øst for banen.

 

Lb. nr. 8

Landbrugsejendommen matr. nr. 12e m.fl. Em By, Em til matr.nr. 9c ibd. på 41.3 ha beliggende øst for banen. Bygninger på matr.nr. 12e er beliggende vest for banen og landbrugsejendommen udgør 205 ha. Ejendommen benytter overkørsel nr. 76.

 

Lb. nr. 9

Landbrugsejendommen matr. nr. 7r m.fl. Em By, Em beliggende vest for banen.

Matr.nr. 3ae ibd. Grænser op til brorampe.

 

Lb. nr. 10

Beboelsesejendom matr. nr. 3e Em By, Em beliggende vest for banen.

Brorampe er beliggende på matr.nr. 3af ibd.

 

Lb. nr. 11

Den ubebyggede ejendom, uden landbrugspligt, matr. nr. 3i Em By, Em beliggende øst for banen. Matr.nr. 3i anvendes rekreativt med et areal på 1.380 m².

 

Lb. nr. 12

Den ubebyggede ejendom, uden landbrugspligt, matr. nr. 3u Em By, Em beliggende øst for banen. Matr.nr. 3u anvendes rekreativt med et areal på 1.500 m².

 

 

Lb. nr. 13

Den ubebyggede ejendom, uden landbrugspligt, matr. nr. 3r Em by, Em beliggende øst for banen. Matr.nr. 3r anvendes rekreativt med et areal på 2.760 m².

 

Lb. nr. 14

Jernbaneareal. Matr. nr. 25 Em By, Em.

 

   Projektbeskrivelse

 

Som erstatning for den nedlagte overkørsel er det besluttet at etablere adgang til ejendommene og matriklerne fra Holtevej via en erstatningsvej som er beskrevet under og angivet i efterfølgende figur.

 

I syd tilsluttes erstatningsvejen vinkelret på eksisterende Holtevej, hvor der i dag er indkørsel til Holtevej 252. Erstatningsvejen føres i et sving mod vest indtil den rammer skellet ind til fredsskoven langs banen. Herpå føres vejen parallelt med jernbanen frem til den eksisterende jordrampe ved bro 21320. Vejen svinger herefter mod øst og tilsluttes den eksisterende adgangsvej til ejendommene.

 

Erstatningsvejen udføres ved udlægning af 300 mm bundsikring, 200 mm stabilt grus og 30 mm leret grus. Hvor nødvendigt udlægges bundsikringen på geonet. De geotekniske boringer vil give det eksakte omfang af nødvendig armering.

 

Erstatningsvejen har bredde 4,5 m samt 0,75 m rabat i hver side, svarende til udlæg på 6,0 m. Vejen afvandes ind mod fredsskoven. Se tegn. Nr. 21320-1 i bilag for tværsnit af vejen og tegn. nr. 21320-2 i bilag for linjeføring af vejen.

 

Matrikulært udlægges erstatningsvejen som privat fællesvej på matr.nr. 3a og 9c ibd.

 

Den del af den nuværende private fællesvej på matr. nre. 3a, 25, 3ae og 3af ibd., som gøres overflødig ved nedlæggelsen af broen aflægges matrikulært og overgår til ejerens fri råden.

 

 

 

Bro 21320

        Ramper

2 ejendomme øst for banen (Holtevej 314 og 316)
653 m erstatningsvej
N
Holtevej
Vinkelret tilslutning på Holtevej

Figur: Erstatningsvej

 

Ramperne efterlades i deres nuværende stand, idet vejbelægning og rækværk dog fjernes. For at forhindre adgang op ad ramperne fjernes forreste del af disse så de efterlades med et lodret spring på 1 m.

 

 

Arealforhold

 

Arealerhvervelse sker til fremtidige vejarealer. Det pågældende område er angivet på tegning 21320-3 “Ekspropriationsplan”.

 

Til arbejdsareal agtes midlertidigt eksproprieret en 3,5 m bred zone parallelt med den østlige side af vejen. Endvidere eksproprieres midlertidige arealer til skurplads, oplagsplads, parkering mm. Den korrekte afgrænsning af arealerne fremgå af tegning 21230-3 “Ekspropriationsplan”.

 

 

 

 
Holtevej 252
Arbejdsområde 1, for nedrivning af bro 21320, markeret med grå raste. Se også tegning 21320-3, som viser den korrekte placering. Ved skråningsfod reserveres et areal til arbejdsplads. Arbejdsområde 2, for etablering af erstatningsvej, markeret med blå raste. Selve erstatningsvejen samt 3,5 m på østlig side af vejen er også arbejdsområde. Se også tegning 21320-3, som viser den korrekte placering. Ved indkørslen til Holtevej 252 reserveres et areal til arbejdsplads.

 

 

 

 

   Konsekvenser for lodsejerne

 

Lb. nr. 1

Adgangen til matr.nr. 3a m.fl. Em By, Em henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr.nr. 9c ibd. Der eksproprieres et ca. 1640 m2 stort areal til anlægget.

Endvidere afskæres et areal på ca. 250 m2 og midlertidigt anvendes ca. 2305 m² som arbejdsareal. 620 m² af ejendommens private fællesvej, som fører over broen aflægges matrikulært og overgår til ejers fri råden.  220 m² bevares som adgangsvej for matr.nr. 23 ibd.

 

Lb. nr. 2

Adgangen til matr. nr. 23 Em By, Em henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr.nr. 3a og 9c ibd. Den private fællesvej over broen på matr.nr. 3a nedlægges.

Der bevares en 4,00 m bred privat fællesvej, som adgang for matr.nr. 23.

 

Lb. nr. 3

Adgangen til rekreativt moselod matr. nr. 3k Em by, Em henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr.nr. 3a og 9c ibd. Omvej udgør ca. 2×1100 m til 1380 m².

 

Lb. nr. 4

Adgangen til rekreativt moselod matr. nr. 3s Em By, Em henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr.nr. 3a og 9c ibd. Omvej udgør ca. 2×1100 m til 2830 m².

 

 

Lb. nr. 5

Adgangen til rekreativt moselod matr. nr. 3q Em By, Em henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr.nr. 3a og 9c ibd. Omvej udgør ca. 2×1100 m til 2780 m².

 

Lb. nr. 6

Adgangen til matr. nr. 13i Em By, Em henvises til at foregå af ny privat fællesvej over matr.nr. 3a og 9c ibd.. Omvejen udgør ca. 2 x 1100 m til 2.53 ha.

 

Lb. nr. 7

Erstatningsvejen tilsluttes adgangsvejen til matr. nr. 14a Em by, Em. Eksisterende overkørsel til Holtevej anvendes fortsat.

 

Lb. nr. 8

Der eksproprieres et ca. 2470 m² stort areal af matr.nr. 9c Em By, Em til anlægget.

Endvidere afskæres et areal på ca. 1280 m² og midlertidigt anvendes ca. 1440 m² som arbejdsareal.

 

Lb. nr. 9

Aflagt privat fællesvej på 260 m² over matr. nr. 3ae Em by, Em anvendes midlertidigt som arbejdsareal, og overgår efterfølgende til ejers fri råden.

 

Lb. nr. 10

Aflagt privat fællesvej på 740 m² over matr. nr. 3af Em by, Em nedlægges og overgår til ejers fri råden. Midlertidigt anvendes et areal på ca. 890 m² som arbejdsareal.

 

Lb. nr. 11

Adgang til matr. nr. 3i Em By, Em fra den offentlige vej Holtevej  henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr.nr. 3a og 9c ibd.

 

Lb. nr. 12

Adgang til matr. nr. 3u Em By, Em fra den offentlige vej Holtevej  henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr.nr. 3a og 9c ibd.

 

Lb. nr. 13

Adgang til matr. nr. 3r Em By, Em fra den offentlige vej Holtevej  henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr.nr. 3a og 9c ibd.

 

 

Lb. nr. 14

Bro 21320 over banen nedlægges. Aflagt privat fællesvej på 190 m² over matr. nr. 25 Em by, Em nedlægges og overgår til ejers fri råden.

 

 

    Øvrige forhold

Arkæologi

Muldafrømning tilbydes foretaget under arkæologisk overvågning med henblik på registrering af forhistoriske anlægsspor. Såfremt der viser sig at være anlægsspor på arealet, forventes disse at kunne undersøges i løbet af et par dage. Undersøgelserne bekostes af bygherre.

 

Trafikafvikling i anlægsperioden

Den nye erstatningsvej vil blive anlagt før den nuværende adgangsvej bliver nedlagt. Den nuværende adgangsvej vil derfor kunne benyttes indtil den nye erstatningsvej er etableret.

 

Fremmede ledningsanlæg

Der vil blive indhentet oplysninger fra LER for det planlagte område for erstatningsvejen. Evt. påviste kabler vil i nødvendigt omfang blive omlagt.

 

I forbindelse med fjernelse af den eksisterende bro og tilhørende ramper er der indhentet oplysninger via LER. Påviste kabler vil i nødvendigt omfang blive omlagt.

 

Naboforum og orienteringsmøder

Anlæggelse af adgangsvejen berører direkte og indirekte nogle borgere bl.a. i form af ekspropriationer. Som led i anlægsprocessen er og vil ejere og brugere af de berørte ejendomme blive orienteret direkte ved brev fra Banedanmark om anlægsarbejdets tidsplan og fremdrift.

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter igen havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til omkostninger forbundet med at anlægge en ny bro i stedet for den eksisterende, contra omkostninger forbundet med en renovering af den eksisterende bro.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at det i 2008 blev undersøgt, hvad anlæg af en ny bro i stedet for den eksisterende bro ville koste, og at det blev konstateret, at prisen ville være ca. 4,5 millioner kroner. Anlægsmyndigheden oplyste videre, at en ny bro vil skulle være forberedt til elektrificering af skinnenettet, hvorfor en ny bro vil skulle være højere end den eksisterende bro, hvilket medfører en forlængelse af ramperne op til broen med deraf afledt større arealafståelse for de berørte lodsejere på hver side af banen.

 

Vedrørende en renovering af den eksisterende bro oplyste anlægsmyndigheden, at dette vil medføre en omkostning på 1,5 millioner kr. Anlægsmyndigheden bemærkede i den forbindelse, at en renovering af broen er den billigste løsning, men at det ikke er en hensigtsmæssig løsning på sigt, idet en renovering kun vil medføre en forstærkning af den eksisterende bro, der således fortsat vil have samme vægtbegrænsning og samme smalle brobredde.

 

En lodsejer fremkom med spørgsmål til det fremtidige vedligehold af den af anlægsmyndigheden foreslåede private fællesvej. Anlægsmyndigheden vejledte om, at vedligeholdelsespligten påhviler brugerne af vejen og at udgifterne til vedligeholdet fordeles i forhold til den enkelte lodsejers brug af vejen.

 

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom i forlængelse heraf med spørgsmål vedrørende kvaliteten af slidlaget på den foreslåede grusvej.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at anlægsprojektet vil blive udbudt, og at det af udbudsmaterialet vil fremgå, at vejen skal anlægges således, at denne har den fornødne kvalitet i forhold til den brug, som vejen får.

 

En lodsejer fremkom med forslag om, at broen renoveres, alternativt at der etableres en ny bro. Som begrundelse oplyste lodsejeren, at den af anlægsmyndigheden foreslåede vej i vintermånederne vil være ufarbar grundet sne, idet vejen er nord-syd vendt, og idet vinden i vintermånederne mest kommer fra vest, hvorefter sneen vil lægge sig på den foreslåede vej op mod banen vest for vejen, hvor træerne danner læ. Lodsejeren gjorde i den forbindelse endvidere opmærksom på, at snerydning af vejen vil være problematisk, idet sneen grundet banen kun kan flyttes ud på arealer øst for den foreslåede vej.

 

En række af de fremmødte lodsejere udtrykte forundring over, at anlægsmyndigheden har projekteret en vejføring langs banen og ikke projekteret anlæg og udvidelse af den udlagte vej henover matr. nre. 3a og 9c Em By, Em. Adspurgt udtrykte lodsejerne, at de generelt ville være indstillet på en vejføring over matr. nre. 3a og 9c ibd.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 3a m.fl. ibd. fremkom med spørgsmål til fjernelse af ramperne, såfremt broen nedlægges. Ejeren oplyste, at han af sikkerhedshensyn til de børn og unge, der er boende på ejendommen, ønsker rampen fjernet fuldstændigt på ejendommen, og at ejeren ønsker beplantning på skråning der bliver stående på banens areal. Ejeren foreslog i den forbindelse, at overskudsjorden vil kunne fyldes i hulvej på ejendommen øst for bygningerne på ejendommen.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i samme forbindelse, at den forreste del af ramperne vil blive fjernet, således at færdsel med cykel eller knallert på ramperne vil blive umuliggjort. Vedrørende spørgsmålet om at flytte overskudsjord og fylde dette i hulvejen på matr. nr. 3a ibd. oplyste anlægsmyndigheden, at anlægsmyndigheden er indstillet herpå, såfremt ejeren vil betale for dette.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 14a ibd. fremkom med kommentarer til den alternative vejføring over matr. nre. 3a og 9c ibd., som foreslået af flere af de fremmødte. Ejeren oplyste, at han på ejendommen driver en malervirksomhed, og at færdsel forbi hans ejendom ad en grusvej vil medføre gener for virksomheden i form af tilstopning af lovpligtige filtre installeret i malerhallen. Ejeren henstillede, at støvgener ved valg af den alternative linjeføring af vejen langs matr. nr. 14a ibd skal mindskes mest muligt. Ejeren oplyste videre, at en udvidelse af den eksisterende vej fra kommunevej Holtevej mod nord til ejendommen mest hensigtsmæssigt vil kunne ske på den nordre side af eksisterende vej.

 

Anlægsmyndigheden foreslog som afhjælpning af støvgener, såfremt alternativ vejføring besluttes, at der plantes træer langs malerhallen på ejendommen matr. nr. 14a ibd.

 

Kommissionens beslutning:

Kommissionen har truffet afgørelse om, at jernbanebroen nedlægges som foreslået af anlægsmyndigheden. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på broens tilstand, vægtbegrænsningen på broen samt broens bredde. Kommissionen har behandlet forslaget om en renovering af den eksisterende bro og afvist dette, idet kommissionen har lagt vægt på, at en renovering blot vil medføre, at skader og slid på broen udbredes, og at broen efterfølgende vil have samme vægtbegrænsning og den oprindelige bredde, ligesom kommissionen har lagt vægt på omkostningerne forbundet med en renovering af broen. Kommissionen har i den forbindelse videre lagt vægt på et forventet tidsperspektiv vedrørende broens anvendelse, idet broen efter en eventuel renovering, indenfor en overskuelig fremtid vil skulle opgraderes i forbindelse med elektrificering af banenettet, hvilket vil medføre yderligere udgifter. Vedrørende anmodningen om nedlæggelse af jernbanebroen og anlæg af en ny bro har kommissionen afvist dette, idet kommissionen har lagt afgørende vægt på omkostningerne forbundet hermed, ligesom kommissionen har lagt vægt på, at en ny bro vil skulle være forberedt til elektrificering af elnettet, hvorefter broen vil skulle være højere end den eksisterende bro, med den afledte konsekvens, at der skal eksproprieres større arealer til ramper på begge sider af banen.

 

Vedrørende det af ejeren af ejendommen matr. nr. 3a m.fl. ibd. fremsatte forslag angående rampen på ejendommen, har kommissionen truffet afgørelse om, at anlægsmyndigheden efter nærmere aftale med ejeren skal fordele det overskydende jord ud på ejendommen. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at anlægsmyndigheden skal fjerne vejkassen på rampen ligesom anlægsmyndigheden skal fjerne kulslaggerlaget, hvorefter den overskydende mængde jord findes at være begrænset.

 

Kommissionen har truffet afgørelse om, at areal til midlertidig brug på matr. nr. 3a ibd. skal placeres, således dette ikke generer indkørslen på ejendommen.

 

Vedrørende spørgsmålet om vejføringen øst for banen har kommissionen truffet afgørelse om, at det af anlægsmyndigheden fremlagte anlægsprojekt ikke fremmes. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at der er udlagt vej over matr. nre. 3a og 14a ibd., hvorefter der ikke er det fornødne grundlag for ekspropriation af en vejadgang som foreslået af anlægsmyndigheden.

 

Kommissionen har på denne baggrund henvist anlægsmyndigheden til at udarbejde et nyt anlægsprojekt til brug for forelæggelse for kommissionen ved en fornyet besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis

Jytte Holm                                    Børge Egebak

 

/Anders Westergaard

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Mette Plejdrup Nielsen