Nedlæggelse af overkørsel i Øster Doense, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 2. november 2011

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE AF OVERKØRSEL NR. 427

I ØSTER DOENSE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 2. november 2011)

6. hæfte

 

 

Onsdag den 2. november 2011 kl. 9.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Storegade 27, Hobro, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse af overkørsel nr. 427 i Øster Doense.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå samt Kaj Wisti Lassen, Farsø og Børge Egebak, Sæby, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Som repræsentant for Mariagerfjord Kommune mødte landinspektør Astrid Stigård Nielsen, Vibeke Kristensen og miljøingeniør Lise Lorentzen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte landinspektør Carsten Jørgensen, Cowi, projektleder Marianne Rasmussen og Jan Christensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 21. september 2011 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

En repræsentant for anlægsmyndigheden gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Udestående vedr. ny vandboring samt forbindelsessti vest

Banedanmark fik ved besigtigelsesforretningen den 28. februar 2007 godkendt størstedelen af det erstatningsanlæg, som skal afløse den nuværende overkørsel nr. 427 i Øster Doense på statsbanestrækningen Aarhus-Aalborg.

 

Vandboring

Ved ekspropriationsforretningen den 15. august 2007 konstaterede ekspropriationskommissionen imidlertid, at der ikke var indhentet den fornødne tilladelse til ny vandboring under ejendommen lb. nr. 4 i arealfortegnelse nr. 2.

 

Derfor kunne de rekvirerede ekspropriationer vedrørende lb. nre. 4, 10, 14, 30 og 31 (i arealfortegnelse nr. 2) til areal for boringen og de tilhørende vandledninger samt de der til påkrævede ændringer af spildevandsforhold ikke foretages.

 

For så vidt angik lb. nre. 10, 30 og 31 faldt ekspropriationerne helt bort på daværende tidspunkt.

 

Efterfølgende blev den fornødne myndighedsbehandling til indvinding af grundvand til den ny boring igangsat ved Mariagerfjord Kommune. I den forbindelse blev der foretaget boreprøver for at undersøge geologien i boreprofilet og de hydrogeologiske forhold.

 

Mariagerfjord Kommune meddelte den 10. august 2010 indvindings-tilladelse, men afgørelsen blev påklaget til Natur- og miljøklagenævnet, der stadfæstede afgørelsen, idet afgørelsen vedr. beskyttelsesområde, fredningsbælte og boringsnær beskyttelsesområde dog blev henvist til behandling efter bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven.

 

Mariagerfjord Kommune har efterfølgende behandlet ansøgningen efter Miljøbeskyttelsesloven og meddelt Banedanmark m.fl. den fornødne tilladelse den 8. juli 2011.

 

På den baggrund ønsker Banedanmark, at der nu foretages den nødvendige besigtigelse og ekspropriation til etablering af erstatningsboring mv.

 

Forbindelsessti vest

Ved ekspropriationsforretningen den 22. august 2007 fremkom der nye løsningsforslag til linjeføring af ny forbindelsessti fra Storegade vest for banen og frem til den nye omfartsvej.

 

Banedanmark valgte på den baggrund at udsætte ekspropriationskommissionens behandling af dette spørgsmål, som vedrører lb. nre. 18 og 19 i arealfortegnelse nr. 2. Dette betød, at behandlingen af begge de nævnte ejendomme samlet blev udsat, herunder også erstatningsspørgsmålene vedrørende arealafståelse til den nye omfartsvej.

 

Banedanmark undersøgte efterfølgende i samarbejde med de berørte lodsejere alternative linjeføringer af en stiforbindelse. På baggrund af undersøgelsen fandt man, at det oprindelige forslag med en linjeføring parallelt med banen samlet var at foretrække.

 

På denne baggrund ønsker Banedanmark, at der foretages den nødvendige ekspropriation til stianlægget.

 

Forslag til supplerende tekniske bestemmelser

Der etableres en ny vandindvindingsboring på matr. nr. 1cd Ø. Doense By, Vebbestrup.

 

Der eksproprieres et areal på 20 x 20 meter ved vandindvindingsanlægget som led i det anbefalede fredningsbælte (med en radius på 10 meter rundt om boring). Der er mellem Mariagerfjord Kommune, Banedanmark og rådgiver for Leif Jensen enighed om, at arealet overdrages til I/S Øster Doense Vandværk og markeres med hegn eller beplantning i marken.

 

Der pålægges et fredningsbælte i en radius på 25 meter fra vandindvindingsanlægget. Inden for fredningsbæltet indføres et generelt forbud mod anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning. Bestemmelsen tinglyses på de berørte ejendomme.

 

I/S Øster Doense Vandværk sikres vejret ad privat fællesvej over matr. nr. 1cd ibd. til vandindvindings-anlægget. Den private fællesvej giver adgang for ejendommene Storegade 51 og 53 til offentlig vej.

 

Der etableres en råvandsledning fra vandindvindingsanlægget mod øst over matr. nr. 1cd og 1ba ibd. frem til Valmuevænget. Herfra føres ledningen videre i rabat-/fortovs arealer langs Valmuevænget og Valmuemarken (matr. nr. 1ax ibd.) frem til Øster Doense Vandværk. Råvandsledningens forløb over matr. nre. 1cd, 1ba, 1ax og 1cb sikres ved pålæg af servitut.

 

Et nedsivningsanlæg på matr. nr. 1l ibd. sløjfes. Der etableres en ny spildevandsledning for matr. nr. 1l ibd. over 1k ibd. og 1cd ibd. til eksisterende brønd, hvor ledningen tilsluttes en offentlig spildevandsledning. Ledningen sikres ved servitut.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Etablering af spildevandsledning

Ejeren af matr. nr. 1l Ø. Doense By, Vebbestrup, oplyste, at den af anlægsmyndigheden foreslåede placering af en ny brønd på ejendommen er uhensigtsmæssig, idet der på placeringen er adskillige eksisterende ledninger. Det blev i den forbindelse af ejeren foreslået, at placeringen af brønden flyttes til den nordlige side af indkørslen på ejendommen.

 

Anlægsmyndigheden tilsluttede sig den af ejeren foreslåede ændrede placering af brønden på ejendommen.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at det ved en fejl er angivet, at spildevandsledningen skal tilsluttes eksisterende brønd på matr. nr. 1cd ibd. op mod skellet til matr. nr. 1by ibd. Anlægsmyndigheden oplyste, at brønden ikke er eksisterende, men at denne skal anlægges i forbindelse med projektet.

 

En række af de fremmødte lodsejere fremkom herefter med forslag til alternative placeringer af brønden. Således blev en placering på matr. nre. 1by og 1br ibd. foreslået.

 

Det blev af anlægsmyndigheden oplyst, at ejeren af matr. nr. 1by ibd. med henblik på forretningen har indgået aftale med anlægsmyndigheden vedrørende førelse af en ledning fra den foreslåede brønd til eksisterende spildevandsledning over ejendommen, og at ejeren af matr. nr. 1by ibd. således på denne baggrund ikke er indvarslet til forretningen.

 

Ejeren af matr. nr. 1br ibd. (Mariagerfjord Kommune) oplyste, at ejeren kan acceptere en placering af den nye brønd i det sydvestligste hjørne af matr. nr. 1br ibd. ved skellet mod matr. nre. 1by og 1bæ ibd.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at denne kan tilslutte sig en placering af brønden på matr. nr. 1br ibd. tilhørende Mariagerfjord Kommune.

 

Anlæg af råvandsledning

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med ændringsforslag vedrørende råvandsledningens trace. Således blev det foreslået, at ledningen føres over matr. nr. 1cd og 1br ibd. og herefter via Valmuemarken frem til Øster Doense Vandværk.

 

Som begrundelse anførte de pågældende lodsejere, at det alternative trace vil forkorte længden af råvandsledningen, ligesom det foreslåede trace vil medføre, at råvandsledningen primært vil berøre arealer tilhørende Mariagerfjord Kommune.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at en ændring af traceet som foreslået vil medføre en fordyrelse af projektet, da de kommunalt ejede arealer er asfaltbelagte vejarealer. Anlægsmyndigheden ønsker på denne baggrund det fremlagte forslag fastholdt.

 

Kommissionens afgørelse

Vedrørende den foreslåede ændring af ledningstraceet for råvandsledningen har kommissionen truffet afgørelse om, at det af anlægsmyndigheden foreslåede trace fastholdes. Kommissionen har ved afgørelse lagt afgørende vægt på, at den foreslåede ændring vil medføre en fordyrelse af anlægsprojektet, hvilket kommissionen har sammenholdt med arealets anvendelse samt indgrebets betydning for ejendommen og dennes drift, jf. anm. b i fortegnelsen.

 

Vedrørende placeringen af en ny brønd på matr. nr. 1l ibd. har kommissionen truffet afgørelse om, at denne skal placeres i den nordlige side af ejendommens indkørsel. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at der i indkørselens sydlige side forefindes eksisterende ledninger, ligesom kommissionen har lagt afgørende vægt på enigheden mellem ejeren og anlægsmyndigheden vedrørende placeringen af brønden.

 

Vedrørende etablering af ny brønd i spildevandsledningens østlige ende har kommissionen truffet afgørelse om, at denne skal etableres på matr. nr. 1br ibd. i dets sydvestligste hjørne. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at der som led i spildevandsledningen skal etableres en ny brønd, at en placering af brønden på matr. nr. 1cd ibd. grundet dennes karakter vil medføre driftsmæssige gener, ligesom kommissionen har lagt afgørende vægt på, at Mariagerfjord Kommune som ejer af matr. nr. 1br ibd. kan acceptere en placering af brønden i det sydvestligste hjørne af matrikelnummeret. Kommissionen har videre lagt vægt på, at der fra brønden kan føres spildevandsledning videre, der således kan forbindes med eksisterende spildevandsledning i kommunevej Valmueparken. Endeligt har kommissionen lagt vægt på, at anlægsmyndigheden kan tiltræde placeringen af brønden på matr. nr. 1br ibd.

 

Kommissionen skal endeligt bemærke, at anlægsmyndigheden på forretningen oplyste, at råvandsledningens trace frem til Øster Doense Vandværk matr. nr. 1cb ibd. føres således, at ledningen placeres i eksisterende vejtrace.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 3 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 4, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 30 og 32 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 1,25 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. december 2011, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger og købesummer. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2013. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

                       Holger Hedegaard                               Leif Hansen

Børge Egebak                             Kaj Wisti Lassen

 

/Anders Westergaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Anders Westergaard