Nedlæggelse af overkørsler på banestrækningen Viborg – Skive. Ekspropriationsforretning den 11. april 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse af overkørsler på jernbanestrækningen Viborg – Skive vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 11. APRIL 2012

Forretningen begynder kl. 9.00 på Tastumvej 9, Stoholm Jylland og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenumrene 56, 57, 59, 60 og 75.

 

Forretningen fortsætter herefter kl. 9.45 ud for ejendommen på Feldingbjergvej 2, Stoholm Jylland og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 61, 62, 63, 74 og 76.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 10.30 på Bavnehøjvej, Stoholm Jylland overfor den markvej, der fører ned til overkørsel nr. 80 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 og 77.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 14. marts 2012 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Viborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 7. marts 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk