Nedlæggelse af overkørsler på jernbanen Bjerringbro-Viborg, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 6. september 2011

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

BJERRINGBRO – VIBORG

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 6. september 2011)

7. hæfte

 

 

Tirsdag den 6. september 2011 kl. 8.30 samledes kommissionen på Ans Kro, Ans By, for at afholde en besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsel nr. 28 og udvidelse af eksisterende vejunderføring i km 20.397 på jernbanen mellem Bjerringbro og Viborg.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, samt Bent Braüner, Bryrup, og Kaj Wisti Lassen, Farsø, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Viborg Kommune mødte Rasmus Ørtoft og Jesper Hoelgaard.

 

Den ledende landinspektør Søren Kjerside Hansen mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Banedanmark: projektleder Mads Dalgaard, landinspektør Terese Fuglsang, Lifa, ingeniør Lasse Hartvigsen, ingeniør Sanne Fyrstenberg og ingeniør Stine Baldus Pedersen, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 15. juni 2011 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

På strækningen mellem Bjerringbro og Viborg ønsker Banedanmark at nedlægge den usikrede ledoverkørsel nr. 28 i km 20.076 og at den eksisterende vejunderføring i km 20.397 udvides. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

Der har forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af overkørsel nr. 28 og vejunderføringen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om overkørslen. Resultatet af denne screening har været forelagt ekspropriationskommissionen den 29. juni 2010 (2. hæfte, Udskrift af forhandlingsprotokollen for statsekspropriationskommissionen for Jylland – Nedlæggelse og sikring af overkørsler Bjerringbro-Viborg). På baggrund af deres beslutning er følgende projekt nu udarbejdet og fremlægges som en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning for ekspropriationskommissionen omhandlende den private overkørsel nr. 28, km 20.076 og den offentlige vejunderføring, km 20.397.

 

I det følgende beskrives de ejendomme som overkørslen tjener som adgang for samt hvilke veje som etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslen.

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr.                Plan                                                            Måleforhold

SA-32-020076-05-11  Besigtigelsesplan overkørsel nr. 28

og vejunderføring                                               1:2000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Viborg Kommune i Region Midtjylland.

Banen er stationeret fra Bjerringbro til Viborg.

Nedlæggelsen af overkørsel nr. 28 nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. Denne anden adgang kommer til at foregå gennem vejunderføring ved Bjerringbrovej, der for at kunne opfylde de krav, der er til trafikken, skal udvides.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlægning af følgende niveauoverkørsel:

Viborg Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 28, km 20.076.

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive forelagt til ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning af overkørsel nr. 28, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark. Alle omkostninger i forbindelse med udvidelsen af vejunderføringen ved Bjerringbrovej afholdes af Energimuseet, Gudenaacentralen A.m.b.a., Viborg Kommune og Banedanmark i forening.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de fremsatte bemærkninger.

 

Følgende passerede:

 

Privat overkørsel nr. 28 – km 20.076

Besigtigelsesplan nr. SA-32-020076-05-11.

 

Nuværende forhold:

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 28, herefter ovk. 28, tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgangsvej for følgende ejendomme:

 

Nr. 44

Landbrugsejendommen matr. nr. 13c m. fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lod matr. nr. 13aa ibd. på 1,4 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 13c ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 6,6 ha.

 

Nr. 45

Landbrugsejendommen matr. nr. 17f m. fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lod matr. nr. 18n ibd. på 3,6 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 17f ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 29,5 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for ovk. 28 henvises til at krydse banen ved den offentlige vejunderføring ved Bjerringbrovej km 20.397 (herefter benævnt vejunderføringen). Vejunderføringen udvides til en frihøjde på 4,7 m og en bredde på 5,0 m.

 

Som adgangsvej til vejunderføringen ved den private fællesvej Bjerringbrovej fra ovk. 28 etableres en privat fællesvej på matr. nre. 18n og 19c Vindum By, Vindum langs banen frem til Bjerringbrovej. Vejen udlægges i 5,50 m’s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Ved vejens tilslutning til den private fællesvej Bjerringbrovej forlægges vejen af trafiksikkerhedsmæssige grunde således, at vejen tilsluttes ca. 35 m syd for vejunderføringen.

 

Den private fællesvej Bjerringbrovej udvides omkring vejunderføringen. Dette får betydning for matr. nre. 19c, 19b, 17m og 41 (banen) Vindum By, Vindum. Udvidelsen af vejunderføringen får også betydning for indkørslen til matr. nr. 19b ibd. der forlægges så langt fra banen som forholdene tillader af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Derudover udvides den del af den private fællesvej, der udgør indkørslen også.

 

Der etableres en vigeplads på matr. nr. 18n Vindum By, Vindum og udstrækningen af denne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Den på den vedlagte plan anviste markoverkørsel er vejledende, den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etablering af bredere vejunderføring samt privat fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nre. 18n, 19c, 19b, 17m og 41 (banen) Vindum By, Vindum.

 

Vejareal over matr. nre. 18p, 19c og 41 (banen) Vindum By, Vindum nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Nr. 44

Adgang til matr. nr. 13aa Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Bjerringbrovej, gennem vejunderføringen i km 20.397 og videre ad privat fællesvej over matr. nre. 19c og 18n ibd. Omvejen udgør: 2 x 800 m.

 

Nr. 45

Adgang til matr. nr. 18n Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Bjerringbrovej, gennem vejunderføringen i km 20.397 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 19c ibd. Der er ingen omvej.

 

Bemærkninger til forslaget

En lodsejer ønskede, at anlægsarbejdet til den nye vej ikke gik ud over en række piletræer. Banedanmark lovede at ville begrænse det midlertidige arbejdsareal ved ovk. 28.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede det fremlagte forslag indgående og besluttede herefter at tiltræde det af Banedanmark fremsatte forslag.

 

 

Offentlig vejunderføring i km 20.397 ved Bjerringbrovej

Besigtigelsesplan nr. SA-32-020076-05-11.

 

Nuværende forhold:

 

Vejunderføringen blev etableret i 1913 som erstatning for overkørsel nr. 29.

 

Vejunderføringen findes i dag med en frihøjde på 3,5 m og bredde på 3,9 m og med en kørebredde på 3,2 m.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet vejunderføringen tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen som adgangsvej for følgende ejendomme:

 

Nr. 43

Landbrugsejendommen matr. nr. 19a m. fl. Vindum By, Vindum udgør i alt 16,2 ha, og hele ejendommen er beliggende syd for banen.

 

Nr. 47

Ejendommen matr. nr. 12b m.fl. Tange By, Højbjerg udgør i alt 22,3 ha og er en samlet ejendom uden beboelsesbygninger. Ejendommen består af lodderne matr. nre. 12b ibd. og 19c Vindum By, Vindum, der begge er beliggende syd for banen.

 

Nr. 48

Ejendommen matr. nr. 19b Vindum By, Vindum udgør 1,2 ha og er beliggende syd for banen.

 

Nr. 49

Ejendommen bestående af lodderne matr. nre. 17l og 17m Vindum By, Vindum udgør 1,2 ha og er beliggende nord for banen.

 

Nr. 50

Ejendommen bestående af lodderne matr. nre. 12l og 12m Tange By, Højbjerg udgør henholdsvis 1,0 ha og 0,3 ha. Ejendommen er bebygget med et museum og hele ejendommen er beliggende syd for banen.

 

Nr. 51

Ejendommen matr. nr. 19a m.fl. Tange By, Højbjerg udgør i alt 218,8 ha og alle lodder er beliggende syd for banen.

 

 

 

Forslag

Eksisterende vejunderføring erstattes af ny vejunderføring med samme beliggenhed og med en frihøjde på 4,7 m og bredde på 5,0 m, jf. afsnit 7.2.

 

Nr. 43

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for denne ejendom, da denne fortsat kan benytte vejunderføring med udkørsel til kommunevejen Bjerringbrovej.

 

Nr. 47

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for denne ejendom, da denne fortsat kan benytte vejunderføring med udkørsel til kommunevejen Bjerringbrovej.

 

Nr. 48

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for denne ejendom, da denne fortsat kan benytte vejunderføring med udkørsel til kommunevejen Bjerringbrovej. Selve indkørslen forlægges pga. udvidelsen af vejunderføringen.

 

Nr. 49

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for denne ejendom, da denne er beliggende nord for banen med direkte udkørsel til kommunevejen Bjerringbrovej. Ejendommen afgiver areal i forbindelse med udvidelsen af vejunderføringen og de tilhørende vejanlæg.

 

Nr. 50

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for denne ejendom, da denne fortsat kan benytte vejunderføring med udkørsel til kommunevejen Bjerringbrovej.

 

Nr. 51

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for denne ejendom, da denne fortsat kan benytte vejunderføring med udkørsel til kommunevejen Bjerringbrovej.

 

Bemærkninger til forslaget

En lodsejer ønskede fortsat at kunne drive køer igennem kvægtunnelen vest for vejunderføringen km 20.397. Det blev af Banedanmark oplyst, at tunnelen ikke er berørt af nærværende projekt.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen tiltrådte det fremsatte forslag.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 2 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 43 – 52 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 1,25 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. oktober 2011, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragelse af arealer til lodsejere sker pr. 1. oktober 2011, med mindre andet er aftalt, og med de servitutter, der er angivet nedenfor, samt med sådanne servitutter, der skal opretholdes uanset den skete ekspropriation.

 

Aflagte vejarealer overdrages med sædvanlig ledningsservitut.

 

Overdragne nedlagte vej- og banearealer stilles først til modtagerens rådighed efter anlæggets udførelse.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger og købesummer. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2014. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

Holger Hedegaard                                      Leif Hansen

 

Bent Braüner                                   Kaj Wisti Lassen

 

/Helle Johansen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Helle Johansen