Nedlæggelse af overkørsler på jernbanen Bjerringbro-Viborg, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 7. september 2011

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

BJERRINGBRO – VIBORG

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 7. september 2011)

9. hæfte

 

Onsdag den 7. september 2011 kl. 8.30 samledes kommissionen på Rindsholm Kro i Rindsholm, Viborg, for at afholde en besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanen mellem Bjerringbro og Viborg.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, samt Bent Braüner, Bryrup, og Kaj Wisti Lassen, Farsø, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Viborg Kommune mødte Jesper Hoelgaard og Rasmus Ørtoft.

 

Den ledende landinspektør Søren Kjerside Hansen mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Banedanmark: projektleder Mads Dalgaard, landinspektør Terese Fuglsang, Lifa, ingeniør Stine Baldus Gæmelke, ingeniør Sanne Fyrstenberg og ingeniør Lasse Hartvigsen, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 16. juni 2011 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndigheden gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

På strækningen mellem Bjerringbro og Viborg ønsker Banedanmark at nedlægge den usikrede ledoverkørsel nr. 43 km 33.046. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

Der har forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af overkørsel nr. 43, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om overkørslen. Denne screening har ligget til grund for den endelige udvælgelse af løsningsforslaget, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme som overkørslen tjener som adgang for samt hvilken vej der etableres i stedet for adgangsvejen gennem overkørslen.

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr.                Plan                                                            Måleforhold

SA-32-033046-05-11  Besigtigelsesplan overkørsel nr. 43                     1:4.000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Viborg Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Bjerringbro til Viborg.

 

Nedlæggelsen af overkørsel nr. 43 nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlægning af følgende niveauoverkørsel.

 

Viborg Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 43, km 33.046.

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning af overkørslen, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken.

Kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de fremsatte bemærkninger.

 

Følgende passerede:

 

Privat overkørsel nr. 43, km 33.046

Besigtigelsesplan nr. SA-32-033046-05-11.

 

Nuværende forhold:

Overkørslen er anlagt i 1877 ved etableringen af banen.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Når ejendommene vest for banen har ærinder mod Rindsholm og Viborg anvendes den private fællesvej fra kommunevejen Kjellerupvej gennem privat overkørsel nr. 43, herefter ovk. 43, til kommunevejen Gl. Århusvej.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet ovk. 43 tjener som adgangsvej til flere ejendomme. Overkørslen tjener som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 70

Landbrugsejendommen matr. nr. 15b m.fl. Sdr. Rind By, Sdr. Rind, hvor bygningerne er beliggende vest for banen, udgør i alt 16,8 ha. Ovk. 43 anvendes i forbindelse med kørsel til Rindsholm.

 

 

 

Nr. 71

Landbrugsejendommen matr. nre. 3b og 3æ Sdr. Rind By, Sdr. Rind på i alt 15,6 ha beliggende vest for banen. Bygningerne forefindes på matr. nr. 3b ibd. Ejendommen har adresse til kommunevejen Kjellerupvej, hvortil der er adgang ad eksisterende privat fællesvej. Ovk. 43 anvendes i forbindelse med kørsel til Rindsholm.

 

Nr. 72

Landbrugsejendommen matr. nr. 33c m.fl. Sdr. Rind By, Sdr. Rind på i alt 3,1 ha beliggende vest for banen. Bygningerne forefindes på matr. nr. 33c ibd. Ejendommen har adresse til kommunevejen Kjellerupvej, hvortil der er direkte vejadgang fra ejendommen. Ovk. 43 anvendes i forbindelse med kørsel til Rindsholm.

 

Nr. 73

Skovejendommen uden beboelse matr. nr. 1a Tostrup By, Almind m.fl. til ejendommens lodder matr. nre. 16bv, 16bu, 16vt, 16aa Sdr. Rind By, Sdr. Rind på i alt 2,5 ha beliggende vest for banen. Hele skovejendommen er beliggende vest for banen og udgør i alt 22,3 ha. Der er alene adgang fra offentlig vej, kommunevejen Gl. Århusvej, til matr. nre. 16bv, 16bu, 16bt, 16aa ibd. gennem ovk. 43.

 

Nr. 74

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 1b Tostrup By, Almind på 1.588 m². Ejendommen har alene adgang til offentlige vej ad privat fællesvej gennem ovk. 43 til kommunevejen Gl. Århusvej.

 

Nr. 75

Beboelsesejendommen matr. nr. 17b Sdr. Rind By, Sdr. Rind på 1,2 ha beliggende vest for banen. Ejendommen har alene adgang til offentlig vej ad privat fællesvej gennem ovk. 43 til kommunevejen Gl. Århusvej.

 

Nr. 76

Landbrugsejendommen matr. nr. 17c og 17e Sdr. Rind By, Sdr. Rind beliggende vest for banen på i alt 16,1 ha. Ejendommen har adgang til offentlig vej ad privat fællesvej gennem ovk. 43 til kommunevejen Gl. Århusvej.

 

 

Nr. 80

Landbrugsejendommen matr. nre. 2a Snabegård, Almind og 17h Sdr. Rind By, Sdr. Rind beliggende henholdsvis ved Rindsholmvej og Gl. Århusvej. Bygningerne er beliggende på matr. nr. 2a Snabegård, Almind. Ovk. 43 har tidligere været anvendt ved kørsel mellem matr. nr. 17h Sdr. Rind By, Sdr. Rind øst for banen og et tidligere under ejendommen tilhørende areal vest for banen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Al trafik til/fra området henvises til at benytte eksisterende privat fællesvej fra kommunevejen Kjellerupvej til kommunevejen Tostrupvej over matr. nre. 35p, 13o, 13f, 33c, 10c, 3æ, 3b, 16e, 15b, 17c, 17e Sdr. Rind By, Sdr. Rind og 3g, 3m og 3h Middelhede, Sdr. Rind.

 

Det eksisterende vejtracé forbedres og omlægges uden om bygningerne på matr. nr. 3g Middelhede, Sdr. Rind. Den del af vejen, der ikke allerede er udlagt som privat fællesvej, optages på matrikelkortet i fornødent omfang. Den ikke udlagte private fællesvej fra ovk. 43 over matr. nr. 17e Sdr. Rind By, Sdr. Rind forbedres også og optages på matrikelkortet.

 

Den private fællesvej fra ovk. 43 over matr. nre. 17e, 17c Sdr. Rind By, Sdr. Rind og 3g Middelhede, Sdr. Rind og omlægningen på matr. nr. 3m ibd. udlægges i 5,50 m bredde på matrikelkortet, og vejen renoveres/etableres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m og 0,75 m brede rabatter i begge sider af vejen. Hertil skal lægges de fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Det eksisterende vejtracé over matr. nre. 3h og 3m Middelhede, Sdr. Rind bevares i den udstrækning, det har i dag. Det samme gør eksisterende vejtracé mod kommunevejen Kjellerupvej over matr. nre. 15b, 16e og 17c Sdr. Rind By, Sdr. Rind.

 

Der etableres 2 vigepladser: På matr. nr. 17c Sdr. Rind By, Sdr. Rind og på matr. nr. 3g Middelhede, Sdr. Rind. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet. Som adgang til markerne etableres der også en række markoverkørsler. Beliggenheden af markoverkørsler fastlægges i samarbejde med entreprenør og lodsejer, når projektet igangsættes. Hvor det er muligt, kombineres de med vigepladserne.

 

Forbedringen samt omlægningen af den private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nre. 15b, 16e, 17e, 17c Sdr. Rind By, Sdr. Rind og 3g, 3h og 3m Middelhede, Sdr. Rind.

 

Vejareal over matr. nr. 62 (banen) Sdr. Rind By, Sdr. Rind nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved vejens udmunding i kommunevejen Tostrupvej pålægges matr. nr. 3h Middelhede, Sdr. Rind servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 m over vejmidten for kommunevejen Tostrupvej.

 

Del af vejarealet på matrikelkortet på matr. nr. 3g Middelhede, Sdr. Rind nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Nr. 70

Adgang til matr. nre. 15b og 16e Sdr. Rind By, Sdr. Rind henvises til at foregå ad kommunevejen Kjellerupvej og privat fællesvej over matr. nre. 35p, 13o, 13f, 33c, 10c, 3æ og 3b ibd. Kørsel til Rindsholm skal foregå ad privat fællesvej over matr. nre. 17c, 17e Sdr. Rind By, Sdr. Rind og 3g, 3m og 3h Middelhede til kommunevejen Tostrupvej. Herfra videre ad kommunevejen Rindsholmvej til Rindsholm.

 

Nr. 71

Adgang til matr. nre. 3b og 3æ Sdr. Rind By, Sdr. Rind henvises til at foregå ad kommunevejen Kjellerupvej og privat fællesvej over matr. nr. 35p, 13o, 13f, 33c og 10c ibd. Kørsel til Rindsholm skal foregå ad privat fællesvej over matr. nre. 15b, 16e, 17c, 17e Sdr. Rind By, Sdr. Rind og 3g, 3m og 3h Middelhede til kommunevejen Tostrupvej. Herfra videre ad kommunevejen Rindsholmvej til Rindsholm.

 

Nr. 72

Adgang til ejendommen henvises til at foregå ad kommunevejen Kjellerupvej.

Kørsel til Rindsholm skal foregå ad privat fællesvej over matr. nre. 17c, 17e, 15b, 16e, 3æ, 3b Sdr. Rind By, Sdr. Rind og 3g, 3m og 3h Middelhede til kommunevejen Tostrupvej. Herfra videre ad kommunevejen Rindsholmvej til Rindsholm.

 

Nr. 73

Adgang til matr. nr. 16bv, 16bu, 16bt og 16aa Sdr. Rind By, Sdr. Rind henvises til at foregå ad kommunevejen Tostrupvej, privat fællesvej over matr. nre. 3h, 3m, 3g Middelhede, Sdr. Rind og 17c og 17e Sdr. Rind By, Sdr. Rind, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Øvrig kørsel til/fra området kan foregå ad privat fællesvej over matr. nre. 15b, 16e, 3b, 3æ, 10c, 33c, 13f, 13o og 35p ibd. til kommunevejen Kjellerupvej. Omvejen udgør 2 x 1.265 m.

 

Nr. 74

Adgang til ejendommen matr. nr. 1b Tostrup By, Almind fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevejen Tostrupvej, videre ad privat fællesvej over matr. nre. 3h, 3m, 3g Middelhede, Sdr. Rind og 17c og 17e Sdr. Rind By, Sdr. Rind, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Øvrig kørsel til/fra området kan foregå ad privat fællesvej over matr. nre. 15b, 16e, 3b, 3æ, 10c, 33c, 13f, 13o og 35p ibd. til kommunevejen Kjellerupvej.

 

Nr. 75

Adgang til ejendommen matr. nr. 17b Sdr. Rind By, Sdr. Rind fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevejen Tostrupvej, videre ad privat fællesvej over matr. nre. 3h, 3m, 3g Middelhede, Sdr. Rind og 17c og 17e Sdr. Rind By, Sdr. Rind, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Øvrig kørsel til/fra området kan foregå ad privat fællesvej over matr. nre. 15b, 16e, 3b, 3æ, 10c, 33c, 13f, 13o og 35p ibd. til kommunevejen Kjellerupvej.

 

Nr. 76

Adgang til ejendommen matr. nre. 17c og 17e Sdr. Rind By, Sdr. Rind fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevejen Tostrupvej, videre ad privat fællesvej over matr. nre. 3h, 3m og 3g Middelhede, Sdr. Rind. Øvrig kørsel til/fra området kan foregå ad privat fællesvej over matr. nre. 15b, 16e, 3b, 3æ, 10c, 33c, 13f, 13o og 35p ibd. til kommunevejen Kjellerupvej.

 

Nr. 80

Adgang til matr. nr. 17h Sdr. Rind By, Sdr. Rind er uændret fra kommunevejen Gl. Århusvej.

 

Bemærkninger til forslaget

En række lodsejere stillede spørgsmål til den fremtidige vedligeholdelse af den private fællesvej. Hertil redegjorde Viborg Kommunes repræsentanter for reglerne for private fællesveje og muligheden for kommunens hjælp til fordeling af udgifter til vedligeholdelse.

 

Flere lodsejere gav udtryk for bekymring for svingene på det forslåede nye vejudlæg på matr. nr. 3m Middelhede, Sdr. Rind. De henviste til, at store biler ikke kan manøvrere rundt i svingene, at der samles sne om vinteren, og at der kastes grus op i hvert sving ved kørsel på vejen. Endvidere anførte lodsejerne, at vejen føres for tæt på nabobeboelsen, og at vejen af hensyn til denne beboelse og de forventede støvgener burde flyttes længere mod nordvest. Lodsejerne stillede i den forbindelse forslag om en mere lige linjeføring, alternativt en blød bue, og at der etableres en jordvold mellem vejanlægget og nabobeboelsen.

 

Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at vejen er projekteret til at tage den forventede trafikmængde og trafiktype. Anlægsmyndigheden er forpligtet til at etablere en vej, der kan anvendes til sit formål. Vejens udformning er endvidere valgt af hensyn til at begrænse arealafståelsen og for at højne trafiksikkerheden, da sving nedsætter hastigheden. De oplyste endvidere, at projektet ikke indeholder en jordvold.

 

En række lodsejere stillede spørgsmål til de projekterede rørføringer for vandløb i området, idet de udtrykte bekymring for, om rørene kan tage vandmængden, og om de er stærke nok til at tage stigende trafikbelastning på vejen. Anlægsmyndighedens repræsentanter anførte hertil, at man vil undersøge forholdene nærmere og vil, i det omfang det er nødvendigt, foretage udskiftning/forstærkning.

 

Flere lodsejere stillede forslag om etablering af en gangbro ved eksisterende overkørsel nr. 43.

 

Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at der ikke i dette projekt er forudsat etablering af en gangbro. En gangbro vil formentlig koste ca. 5-6 mio. kr.

 

Formanden for Sdr. Rind-Rindsholm Lokalråd udleverede skriftligt materiale til ekspropriationskommissionen og anførte heri, at lokalrådet finder hele proceduren omkring den foreslåede linjeføring kritisabel, idet lokalrådet oplevede, at der ikke blev taget de fornødne hensyn til andre brugere af overkørsel nr. 43 end de vejberettigede. Formanden anførte endvidere, at såfremt overkørsel nr. 43 lukkes, vil Rindsholm by blive lukket inde mellem to veje og banen, hvilket hindrer fremtidig byudvikling. Endelig anførte han, at området på den vestlige side af banen anvendes til naturoplevelser, hvorfor der fortsat bør være en adgang dertil via overkørsel nr. 43.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter henviste i den forbindelse til baggrunden for ønsket om at lukke overkørslen, nemlig at højne sikkerheden omkring banen og på sigt sætte togenes hastighed op. Endvidere henviste de til, at området vest for overkørsel nr. 43 ikke er udlagt som rekreativt område i kommunens planlægning. Der er tale om landbrugsarealer.

 

Flere lodsejere anmodende om, at de eksisterende veje i området bliver istandsat i forbindelse med projektet. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at i det omfang vejene kan anvendes i dag, vil der ikke blive foretaget nogen forbedringer i forbindelse med dette projekt.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede de fremsatte bemærkninger og forslag til ændringer af det fremlagte projekt indgående, herunder det forhold, at overkørsel nr. 43 er en privat overkørsel med adgangsret for private rettighedshavere. Øvrige brugere af overkørslen har således ikke nogen berettiget forventning om at kunne anvende overkørslen.

 

Kommissionen besluttede at tiltræde Banedanmarks forslag om, at overkørsel nr. 43 lukkes.

 

Kommissionen besluttede i den forbindelse, at der ikke foreligger det fornødne grundlag for at pålægge anlægsmyndigheden at etablere en gangbro ved overkørsel nr. 43 i forbindelse med lukning af overkørslen. Kommissionen har herved lagt vægt på, at der med det foreslåede projekt skabes den fornødne vejadgang til offentlig vej til de vejberettigede ejendomme.

 

Kommissionen besluttede endvidere, at de eksisterende private fællesveje i området, der er fuldt funktionsdygtige i dag, ikke unødigt skal belaste projektet økonomisk ved en forbedring af eksisterende forhold.

 

Kommissionen besluttede herefter at vedtage det af Banedanmark fremlagte projekt med placering af ny vejføring over matr. nr. 3m Middelhede, Sdr. Rind som vist på det fremlagte kortbilag. Kommissionen har ved sin beslutning lagt vægt på, at vejen er projekteret til den trafikmængde og type, der forventes i området, samt at vejudlægget ikke medfører unødig arealinddragelse. For så vidt angår placeringen i forhold til naboejendommen har kommissionen lagt vægt på, at ejendommen er skærmet med træer og beplantning samt at arealet, der henstår mellem ejendommen og vejen, overgår til naboejendommens frie råden.

 

Endelig besluttede kommissionen, at den i det fremlagte forslag projekterede vigeplads på matr. nr. 3g Middelhede, Sdr. Rind flyttes mod syd i nærheden af stort egetræ.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 4 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 70-82 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 1,25 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. oktober 2011, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbets størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2014. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                                                      Leif Hansen

Bent Braüner                                 Kaj Wisti Lassen

 

/Helle Johansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Helle Johansen