Nedlæggelse og sikring af overkørsler Aarhus – Grenaa, besigtigelsesforretningen den 20. og 21. september 2017

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

AARHUS – GRENAA

(Besigtigelsesforretningen den 20. og 21. september 2017)

1. hæfte

 

 

Onsdag den 20. september 2017 kl. 10.00 samledes kommissionen i Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Allé, Pindstrup, Ryomgård for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 82 – 90 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa.

 

Samme dag kl. 13.15 samledes kommissionen i Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Allé, Pindstrup, Ryomgård for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 94 – 103 samt overgang km 55.230 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa.

 

Samme dag kl. 14.45 samledes kommissionen i Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Allé, Pindstrup, Ryomgård for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 91 – 94 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Albert Vinther Krogh, Thyborøn, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Syddjurs Kommune mødte David Jarnkilde.

 

Som repræsentant for Norddjurs Kommune mødte landinspektør Henrik Bjerring Poulsen fra mødet kl. 13.15. Repræsentanten for Norddjurs Kommune fratrådte dog ved kommissionens behandling af Banedanmarks forslag.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Terese Fuglsang, LIFA, landinspektør Kirsten Friis-Christensen, landinspektør Jeanne Norre Bak Mikkelsen, landinspektør Kaare Peter Kyndal, assisterende projektleder Niels Arend Kofoed, byggeleder Eino Juel Nielsen, vejingeniør Casper Potempa og AC-medarbejder Agnete Jørgensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved brev af 26. juli 2017 bemyndiget Banedanmark til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

På strækningen mellem Aarhus og Grenaa ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 40.377 – 55.230. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på jernbanen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på jernbanestrækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens vedtagelse af ”en grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009 – 2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget.

 

Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 til 2019, således at alle usikrede overkørsler i væsentlighed er nedlagt med udgangen af 2018.

 

I sammenhæng med dette projekt oplyses det, at Aarhus Letbane anmoder om nedsættelse af en ekspropriationskommission i forbindelse med hastighedsopgradering på strækningen. Aarhus Letbane vil på denne baggrund separat anmode Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om bemyndigelse til at opgradere overkørsel nr. 102, som i dag er et advarselsanlæg.

 

Lodsejermøder

På strækningen km 40.377 – 55.230 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover har der været afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 9., 10., 16., 19., 25. og 26. januar 2017 samt den 24. marts 2017. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for ekspropriationskommissionen.

 

Myndighedsgodkendelser

I brev af 26. april 2017 har Vejdirektoratet udtalt sig om projektet.

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 og vandløbslovens § 47 har Syddjurs Kommune givet dispensation til etablering af bygværk over Skod Å i brev af 8. maj 2017.

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 og vandløbslovens § 47 har Syddjurs Kommune givet dispensation til etablering af rørunderføring af Høgvad Bæk i brev af 8. maj 2017.

 

I mail af 12. juni 2017 har Østjyllands Politi udtalt sig om projektet i henhold til færdselsloven.

 

I brev af 15. juni 2017 har Syddjurs Kommune givet tilladelse i henhold til vejloven og privatvejsloven.

 

I henhold til museumslovens § 29 a har Norddjurs Kommune vurderet, at digerne ikke er beskyttede ved museumslovens § 29 a, og de planlagte tiltag kræver således ikke dispensation fra museumsloven i brev af 16. juni 2017.

 

I brev af 28. juni 2017 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderet, at der ikke kræves en tilladelse til projektet efter jernbanelovens § 38 a, stk. 2, idet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har vurderet, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

 

Norddjurs Kommune har i mail af 30. juni 2017 meddelt tilladelse i henhold til vejlovens § 49, stk. 1 og § 50, stk. 1.

 

I henhold til skovloven har Miljøstyrelsen Østjylland givet dispensation til nedlæggelse af fredskovsarealer i brev af 3. juli 2017.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan

Målforhold

5 stk. oversigtskort, topografisk kort

1:20.000

SA-36-041360-05-16 Besigtigelsesplan ovk. nr. 73 – 82, ejendomsforhold

1:4.000

SA-36-042365-05-16 Besigtigelsesplan ovk. nr. 82 – 90, ejendomsforhold

1:4.000

SA-36-049169-05-16 Besigtigelsesplan ovk. nr. 91 – 94, ejendomsforhold

1:4.000

SA-36-051674-05-16 Besigtigelsesplan ovk. nr. 94 – 103, ejendomsforhold

1:4.000

SA-36-041360-05-16-O Besigtigelsesplan ovk. nr. 73 – 82, ortofoto

1:4.000

SA-36-042365-05-16-O Besigtigelsesplan ovk. nr. 82 – 90, ortofoto

1:4.000

SA-36-049169-05-16-O Besigtigelsesplan ovk. nr. 91 – 94, ortofoto

1:4.000

SA-36-051674-05-16-O Besigtigelsesplan ovk. nr. 94 – 103, ortofoto

1:4.000

NT-36-004270-05-16 Normaltværsnit, grusvej

1:100

 

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet ligger i Syddjurs Kommune (overkørsel nr. 73 – 93a) og Norddjurs Kommune (overkørsel nr. 94 – 103 samt overgang km 55.230) i Region Midtjylland.

 

Jernbanen er stationeret fra Aarhus mod Grenaa.

 

På jernbanestrækningen er følgende overkørsler sikrede og bevares uændrede:

 

•  Overkørsel nr. 73, kommunevej Slotsvej/Thorsagervej

•  Overkørsel nr. 83a, kommunevej Sivestedvej

•  Overkørsel nr. 94, kommunevej Kærbyvej

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikring af følgende overkørsler/overgange.

 

Syddjurs Kommune

Privat niveauoverkørsel nr. 74 km 40.787
Privat niveauoverkørsel nr. 75 km 41.363
Offentlig niveauovergang km 41.363
Privat niveauoverkørsel nr. 76 km 41.826
Privat niveauovergang km 41.992
Privat niveauoverkørsel nr. 77 km 42.140
Privat niveauoverkørsel nr. 78 km 42.580
Offentlig niveauoverkørsel nr. 79 km 42.814
Privat niveauovergang km 43.295
Privat niveauoverkørsel nr. 80 km 43.447
Offentlig niveauoverkørsel nr. 82 km 44.366
Privat niveauoverkørsel nr. 83 km 45.269
Privat niveauovergang km 45.457
Privat niveauoverkørsel nr. 86 km 46.777
Privat niveauoverkørsel nr. 87 km 47.205
Privat niveauoverkørsel nr. 88 km 47.568
Privat niveauoverkørsel nr. 89 km 47.851
Privat niveauovergang km 47.851
Privat niveauoverkørsel nr. 90 km 48.177
Privat niveauoverkørsel nr. 91 km 49.169
Privat niveauoverkørsel nr. 92 km 49.483
Privat niveauovergang km 49.860
Privat niveauoverkørsel nr. 93 km 49.964
Privat niveauoverkørsel nr. 93a km 50.326

 

Norddjurs Kommune

Privat niveauoverkørsel nr. 96 km 51.674
Privat niveauovergang km 51.831
Privat niveauoverkørsel nr. 97 km 52.076
Privat niveauoverkørsel nr. 98 km 52.466
Privat niveauoverkørsel nr. 99 km 52.797
Privat niveauovergang km 53.215
Offentlig niveauoverkørsel nr. 100 km 53.417
Privat niveauoverkørsel nr. 101 km 53.757
Offentlig niveauoverkørsel nr. 102 km 54.048
Privat niveauovergang km 54.394
Privat niveauoverkørsel nr. 103 km 55.073
Privat niveauovergang km 55.230

 

Vejadgange

Nedlæggelsen af overkørsler og overgange nødvendiggør sikring ad anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Nye private veje og fællesveje samt eksisterende private veje og fællesveje, der opgraderes, etableres i 4,00 meters bredde med grusbelægning og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter. Dertil kan det eventuelt være nødvendigt med grøfter til sikring mod erosion fra oplandsvand.

 

Adgange fra nyanlagte veje til marker, ejendomme og øvrige arealer etableres i nødvendigt omfang.

 

Der etableres vigepladser cirka pr. hver 400 løbende meter på de nye private fællesveje. Vigepladserne etableres med en bredde på 2,75 meter og en total længde på 30 meter.

 

Kommuneveje, ved overkørsler der sikres, sideudvides til 6,50 meter belagt areal og 1,50 meter yderrabatter samt grøfter i variabel bredde. I alt en kronebredde på 9,50 meter plus grøfteareal. Areal til vejudvidelser henlægges under vejens areal.

 

Sikring af overkørsler

I det omfang, der ikke er plads på jernbaneareal, eksproprieres arealer til signalanlæg, bomme, sikringshytter til el, P-pladser og vejudvidelser og henlægges under jernbanens areal.

 

Nedlæggelse af overkørsler

Hvor overkørsler nedlægges, fjernes eventuelle belægninger i sporet, og eventuelle grøfter graves igennem. Der opstilles trådhegn, hvor det findes nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager.

 

Vejudlæg på jernbaneareal og tilstødende arealer slettes på matrikelkortet i det omfang, det overflødiggøres ved nedlæggelsen af overkørslerne. Vejudlæg på jernbanens areal tilpasses nyt vejprofil på matrikelkortet ved sikring af overkørslerne.

 

Generelle bestemmelser

 

Arbejdsarealer

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye veje og veje, der udvides. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepoter m.v. Arbejdsarealerne har normalt en bredde på 5 – 10 meter på hver side af vejene.

 

Der kan endvidere eksproprieres midlertidige arbejdsarealer til broarbejdsplads, etablering af sikringsanlæg, fjernelse af ramper, gravning af grøft, opsætning af hegn samt adgangsveje hertil.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejmyndigheder eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Øvrige forhold

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, afholdes af Banedanmark.

 

Ledninger

Ledningsejere indvarsles til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Ledningsprotokoller fremlægges på ekspropriationsforretningen.

 

Dræn

Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, retableres.

 

Jordfordeling

Der er udarbejdet et forslag til jordfordeling i forbindelse med nedlæggelse af overkørsel nr. 93a.

 

Berigtigelse

Alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, aflyses i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig. Endvidere havde de fremmødte lodsejere mulighed for at drøfte projektet med kommissionen efter det indledende møde.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter på ny havde lejlighed til at udtale sig.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Offentlig overkørsel nr. 82 – Ballevej km 44.366

 

Besigtigelsesplan SA-36-041360-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med advarselsanlæg.

 

Vejtilslutningen fra kommunevejen Ballevej til kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) ligger tæt på overkørsel nr. 82, og det er svært for store køretøjer at dreje rundt fra overkørslen til grusvejen.

 

Vejadgang fra kommunevejen Ballevej til privat fællesvej på matr. nr. 56 Koed By, Koed (jernbanen) mod sydøst ligger tæt på overkørsel nr. 82.

 

Forslag

Overkørslen sikres. Der etableres en sikringshytte med tilhørende p-plads på vejareal, Korupskovvej, nordvest for overkørsel nr. 82.

 

Vejtilslutningen fra kommunevejen Ballevej til kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen, vest for overkørsel nr. 82) afbrydes og afrømmes.

 

Der etableres en ny kommunevej mellem kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) og kommunevejen Ballevej på matr. nr. 33b og 5d Koed By, Koed. Vejen etableres i en bredde af 4,00 meter med grusbelægning og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter. Vejen udskilles til offentlig vej.

 

Vejadgang fra kommunevejen Ballevej til privat fællesvej på matr. nr. 56 Koed By, Koed (jernbanen) mod sydøst omlægges og anlægges på matr. nr. 7k Koed By, Koed (B32) – se overkørsel nr. 83.

 

B36

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 33b Koed By, Koed tilhørende Koed Kirkekasse. Arealerne er bortforpagtet. Ejendommen er på 12,2 ha. Der eksproprieres areal fra matr. nr. 33b Koed By, Koed til offentlig vej mellem kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) og kommunevejen Ballevej.

 

B37

Landbrugsejendom matr. nr. 5d Koed By, Koed. Ejendommen er på 18,0 ha. Der eksproprieres areal fra matr. nr. 5d Koed By, Koed til hjørneafskæring til offentlig vej mellem kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) og kommunevejen Ballevej.

 

Kommunevej Korupskovvej

Der eksproprieres areal til sikringshytte med tilhørende p-plads.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 83 – km 45.269

 

Besigtigelsesplan SA-36-042365-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes ikke i dag, og Banedanmark har nedlagt overkørslen midlertidigt i marken med skilt.

 

Eksisterende rettigheder til overgangen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 80 til de daværende matr. nr. 42a og 42b Koed By, Koed samt for parcellerne af matr. nr. 1 ibd.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 42a og 42b Koed By, Koed samt parcellerne af de daværende matr. nr. 1 ibd. en del af følgende arealer på jernbanens nordlige side:

Matr. nr. 42b Koed By, Koed på 4,1 ha

Matr. nr. 42o Koed By, Koed på 2,6 ha

Matr. nr. 42p Koed By, Koed på 0,3 ha

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 42a og 42b Koed By, Koed samt parcellerne af de daværende matr. nr. 1 ibd. en del af følgende arealer på jernbanens sydlige side:

Matr. nr. 1a Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1b Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1c Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1d Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1e Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1f Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1g Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1h Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1i Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1k Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1l Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1m Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1n Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1o Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 1p Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 42a Koed By, Koed på 3,0 ha

Matr. nr. 42q Koed By, Koed på 2,4 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B77

Landbrugsejendom uden beboelse benytter ikke overkørslen i dag som adgang til englod, matr. nr. 7m Koed By, Koed, på 707 m2, heraf vej 115 m2. På luftfotos ses, at matr. nr. 7m Koed By, Koed ikke har været dyrket siden før 1995. Det er sandsynligt, at matr. nr. 7m Koed By, Koed ved en fejl ikke fik tildelt rettigheder til benyttelse af overkørslen ved anlæggelse af jernbanen. Ejendommen er på 46,7 ha.

 

B87

Landbrugsejendommen benytter ikke overkørslen i dag som adgang til arealerne syd for jernbanen. På luftfotos ses, at lodderne på i alt 14,4 ha, syd for jernbanen tilhørende ejendommen matr. nr. 42a Koed By, Koed m.fl., ikke har været dyrket siden før 1995. Arealerne syd for jernbanen er beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Broen over kanalen til dele af lodderne syd for jernbanen er ifølge ejer fjernet af det daværende Aarhus Amt. Ejendommens bygninger er beliggende mellem Attrup og Nimtofte nord for jernbanen. Ejendommen er på 98,5 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 56 Koed By, Koed (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området syd for jernbanen henvises til at foregå ad ny og eksisterende privat fællesvej udlagt på matrikelkortet mod vest til kommunevejen Ballevej ved overkørsel nr. 82:

 

•  Den private fællesvej på matr. nr. 56 Koed By, Koed (jernbanen) fra kommunevejen Ballevej omlægges og anlægges på matr. nr. 7k Koed By, Koed på grund af sikringsanlæggets pladsbehov.

•  Eksisterende vejudlæg og vej benyttes på matr. nr. 56 (jernbanen) Koed By, Koed.

•  Der udlægges ny privat fællesvej på matr. nr. 13e og 13y Koed By, Koed.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 42a, 42q, 7m, 13e, 6t, 13y, 6r, 8h, 56, 7k og 12l Koed By, Koed.

 

B32

Der eksproprieres areal til omlægning af del af privat fællesvej på matr. nr. 7k Koed By, Koed ved kommunevejen Ballevej.

 

B205 og B86

Der udlægges ny privat fællesvej på matr. nr. 13e og 13y Koed By, Koed. Arealet på matr. nr. 13y ibd. er beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.

 

B77

Fremtidig vejadgang til offentlig vej fra matr. nr. 7m Koed By, Koed henvises til at ske via ny og eksisterende privat fællesvej/vejudlæg til kommunevej Ballevej.

 

B87

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 42a og 42q Koed By, Koed henvises til at ske via kommunevejene Skalhøjvej og Ballevej samt ny og eksisterende privat fællesvej/vejudlæg frem til den sydlige side af overkørsel nr. 83. Herfra henvises ejendommen ad hidtidige benyttede veje. Fremtidig afstand mellem ejendommens bygninger og til den sydlige side af overkørsel nr. 83 vil fremover være ca. 3,4 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

 

Privat niveauovergang – km 45.457

 

Besigtigelsesplan SA-36-042365-05-16.

 

Nuværende forhold

Overgangen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overgangen er nedlagt i marken.

 

Eksisterende rettigheder til overgangen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad en privat overgang km 45.457 til de daværende matr. nr. 42a og 42b Koed By, Koed.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 42a og 42b Koed By, Koed en del af følgende arealer på jernbanens nordlige side:

Matr. nr. 42b Koed By, Koed på 4,1 ha

Matr. nr. 42o Koed By, Koed på 2,6 ha

Matr. nr. 42p Koed By, Koed på 0,3 ha

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 42a og 42b Koed By, Koed en del af følgende arealer på jernbanens sydlige side:

Matr. nr. 42a Koed By, Koed på 3,0 ha

Matr. nr. 42q Koed By, Koed på 2,4 ha

 

Overgangen fremstår umiddelbart som nedlagt i marken, jf. nutidige og historiske luftfotos.

 

Forslag

Overgangen nedlægges.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 83.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 86 – km 46.777

 

Besigtigelsesplan SA-36-042365-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til landbrugsarealer og spildevandsanlæg. Overkørslen benyttes også rekreativt af beboere i området.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 86 til de daværende matr. nr. 7a, 6a, 8b, 5a, 9a, 13a, 15a og 4 Kolind By, Kolind beliggende på jernbanens nordlige side. De daværende matrikelnumre var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på jernbanens sydlige side, og overkørslen gav således vejret til de nord for jernbanen beliggende lodder.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 7a, 6a, 8b, 5a, 9a, 13a, 15a og 4 Kolind By, Kolind en del af følgende arealer på jernbanens nordlige side:

 

Matr. nr. 7ad Kolind By, Kolind på 1,3 ha

Matr. nr. 6h Kolind By, Kolind på 1,4 ha

Matr. nr. 8f Kolind By, Kolind på 1,3 ha

Matr. nr. 8e Kolind By, Kolind på 0,3 ha

Matr. nr. 5i Kolind By, Kolind på 1,0 ha

Matr. nr. 9q Kolind By, Kolind på 0,3 ha

Matr. nr. 13k Kolind By, Kolind på 0,4 ha

Matr. nr. 42c Kolind By, Kolind på 0,007 ha

Del af matr. nr. 13l Kolind By, Kolind på 0,3 ha

Del af matr. nr. 15z Kolind By, Kolind på 0,7 ha

Del af matr. nr. 5l Kolind By, Kolind på 7,0 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B88

Landbrugsejendommen benytter overkørsel nr. 86 som adgang til englodderne matr. nr. 7ad, 6h og 8f Kolind By, Kolind på henholdsvis 1,3 ha, 1,4 ha og 1,3 ha nord for jernbanen. Englodderne oversvømmes en gang imellem og henligger som beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Ejendommens bygninger er beliggende syd for jernbanen. Ejendommen er på 55,3 ha.

 

B91

Landbrugsejendommen benytter overkørsel nr. 86 en gang imellem til drift af den del af matr. nr. 5l Kolind By, Kolind, som ligger mellem jernbanen og Sydkanal, hvoraf der kun er rettighed til brug af overkørsel nr. 86 til dele af matriklen (7,0 ha). Dette areal anvendes delvist til landbrugsdrift. Dele af arealerne oversvømmes en gang imellem og henligger som beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Ejendommens bygninger er beliggende syd for jernbanen. Ejendommen er på 102,3 ha.

 

B92

Ejendommen benyttes til spildevandsanlæg. Overkørsel nr. 86 er eneste adgang til offentlig vej.

 

Forslag

Overkørslen opgraderes.

 

•  Den private fællesvej Engvej, litra ”p” Kolind By, Kolind, på jernbanens sydlige side omlægges og anlægges på matr. nr. 13i ibd. for at sikre færdslen og sikringsanlæggets pladsbehov.

•  Afskåret og nedlagt privat fællesvej, litra ”p” Kolind By, Kolind henlægges under matr. nr. 42a ibd. (jernbanen) og anvendes til sikringshytte med tilhørende parkeringsplads.

•  Nordlig adgang fra privat fællesvej Engvej til matr. nr. 7aa Kolind By, Kolind nedlægges på grund af nærheden til sikringsanlægget.

•  Nord for jernbanen udvides eksisterende private fællesvej for at skabe vendemulighed, så det er muligt at komme fri af sikringsanlægget for at dreje mod henholdsvis øst og vest. Privat fællesvej udlægges og anlægges på matr. nr. 42a, 13k og 5l Kolind By, Kolind. Der tillægges vejret til matr. nr. 7ad, 6h, 8f, 5l, 9q, 42a, 42c og 13k Kolind By, Kolind.

•  Vejudlæg på jernbanens areal tilpasses nyt vejprofil på matrikelkortet.

 

B88

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 13i Kolind By, Kolind til forlægning af privat fællesvej Engvej mod syd.

 

B91 og B92

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 13k og 5l Kolind By, Kolind til privat fællesvej til udvidelse af vendeareal nord for jernbanen.

 

B203

Nordlig adgang til matr. nr. 7aa Kolind By, Kolind nedlægges og afspærres med hegn. Al trafik til/fra ejendommen henvises til at ske ad sydlig adgang fra privat fællesvej Engvej.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 87 – km 47.205

 

Besigtigelsesplan SA-36-042365-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til landbrugsarealer nord for jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 87 til det daværende matr. nr. 7a Kolind By, Kolind beliggende på jernbanens nordlige side. Det daværende matrikelnummer var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på jernbanens sydlige side, og overkørslen gav således vejret til det nord for jernbanen beliggende lod.

 

I dag udgør det daværende matr. nr. 7a Kolind By, Kolind en del af matr. nr. 5l ibd. på jernbanens nordlige side på 5,2 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B91

Landbrugsejendommen benytter overkørsel nr. 87 en gang imellem til drift af den del af matr. nr. 5l Kolind By, Kolind, som ligger mellem jernbanen og Sydkanal, hvoraf der kun er rettighed til benyttelse af overkørsel nr. 87 til dele af arealet (5,2 ha). Arealet anvendes delvist til landbrugsdrift. Dele af arealerne oversvømmes en gang imellem og henligger som beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Ejendommens bygninger er beliggende syd for jernbanen. Ejendommen er på 102,3 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen og på begge sider af overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 42a Kolind By, Kolind (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal nord for overkørslen på matr. nr. 42a Kolind By, Kolind (jernbanen) kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 86.

 

B91

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til del af matr. nr. 5l Kolind By, Kolind (5,2 ha) henvises til at ske ad privat fællesvej/kommunevej Engvej via privat overkørsel nr. 86. Fremtidig afstand mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 5l ibd. vil fremover være ca. 1,4 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 88 – km 47.568

 

Besigtigelsesplan SA-36-042365-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen fremstår som nedlagt i marken. På luftfotos fra 1995 og frem er vej til og fra overkørsel nr. 88 inddraget i markdriften.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 88 til de daværende matr. nr. 30a og 30b Kolind By, Kolind beliggende på jernbanens nordlige side. De daværende matrikelnumre var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på jernbanens sydlige side, og overkørslen gav således vejret til de nord for jernbanen beliggende lodder.

 

I den efterfølgende periode sker der opbygning af dæmning og kanal på arealet nord for jernbanen. Disse fysiske forhold bliver også overført til de matrikulære forhold, og arealer af de daværende matr. nr. 30a og 30b Kolind By, Kolind fraskæres den faktiske vejadgang til overkørslen, da disse arealer efterfølgende ligger på den nordlige side af kanalen.

 

I forbindelse med en matrikulær sag i 1992 skete der arealoverførsel af et delareal 1 til matr. nr. 5a Kolind By, Kolind. I den forbindelse oplystes det til det daværende DSB (nuværende Banedanmark), at køberen ikke ønskede at give afkald på overkørslen ved Kolind Østergård. Køberen anvender overkørslen, når han skal til det engareal, der her findes mellem jernbanen og kanalen. DSB tillod i den forbindelse, at færdselsretten af den private overkørsel nr. 88, for så vidt angår vejadgangen fra lod 2 til lod 1, overgik til matr. nr. 5a.

 

Vejretten til overkørsel nr. 88 er således til de arealer af det daværende matr. nr. 5a Kolind By, Kolind (år 1992), der er beliggende mellem kanalen og jernbanen samt til del af det daværende matr. nr. 30b Kolind By, Kolind (år 1874).

 

I dag udgør ovenstående arealer på jernbanens nordlige side:

Del af matr. nr. 5l Kolind By, Kolind på 14,5 ha

Matr. nr. 42c Kolind By, Kolind på 0,007 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B91

Landbrugsejendommen benytter, jf. ejeren, ikke overkørsel nr. 88 som adgang til del af matr. nr. 5l Kolind By, Kolind (15,5 ha). Ejendommen er på 102,3 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen og på begge sider af overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 42a Kolind By, Kolind (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Del af rampeareal nord og syd for overkørslen på matr. nr. 42a Kolind By, Kolind (jernbanen) kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 86.

 

B91

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til del af matr. nr. 5l Kolind By, Kolind (14,5 ha) henvises til at ske ad privat fællesvej/kommunevej Engvej via privat overkørsel nr. 86. Fremtidig afstand mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 5l ibd. vil fremover være ca. 1,8 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 89 og privat niveauovergang – km 47.851

 

Besigtigelsesplan SA-36-042365-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen/overgangen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen/overgangen er i dag sikret med led; herefter benævnt overkørsel nr. 89.

 

Overkørslen/overgangen benyttes af lokale i området som genvej til Kolind. Overkørslen benyttes også som adgang til landbrugsarealer nord for jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen/gangen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 89 til de daværende matr. nr. 29a, 29b, 14a, 25, 31i, 31k og 31m Kolind By, Kolind beliggende på jernbanens nordlige side. De daværende matr. nr. 25 og 14a Kolind By, Kolind var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på jernbanens sydlige side, og overkørslen gav således vejret til de nord for jernbanen beliggende lodder.

 

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad en overgang i jernbanens anlægsstationering 1366-67 til de daværende matr. nr. 14a og 25 Kolind By, Kolind beliggende på jernbanens nordlige side. I 1951 anmodes der fra en række lodsejere om, at drejekorset fra denne overgang flyttes frem til den private overkørsel nr. 89, da der i overkørsel nr. 89 opleves ulovlig færdsel, hvorefter leddene i overkørslen ikke holdes lukket. DSB (nuværende Banedanmark), Kolind-Ebdrup-Skarresø Sogneråd (nuværende Syddjurs Kommune) tiltrådte denne forandring, hvorefter overgangen er beliggende i samme kilometrering som overkørslen.

 

De daværende matrikelnumre var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på jernbanens sydlige side, og overkørslen gav således vejret til det nord for jernbanen beliggende lod.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 29a, 29b, 14a, 25, 31i, 31k og 31m Kolind By, Kolind på jernbanens nordlige side en del af følgende arealer:

Del af matr. nr. 31o Kolind By, Kolind på 0,3 ha

Del af matr. nr. 5l Kolind By, Kolind på 2,3 ha

Matr. nr. 29a Kolind By, Kolind på 2,1 ha

Del af matr. nr. 29b Kolind By, Kolind på 15,6 ha

Del af matr. nr. 29b Kolind By, Kolind på 1,6 ha

Del af matr. nr. 5m Kolind By, Kolind på 1,8 ha

Del af matr. nr. 5m Kolind By, Kolind på 0,7 ha

Del af matr. nr. 14d Kolind By, Kolind på 0,4 ha

Matr. nr. 2m Kelstrup By, Nødager på 0,2 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B96

Landbrugsejendommen benytter overkørsel nr. 89 som adgang til matr. nr. 14d Kolind By, Kolind, der er beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Arealet benyttes rekreativt. Ejendommens bygninger er beliggende syd for jernbanen.

 

B91

Landbrugsejendommen benytter overkørsel nr. 89 som en af de to primære adgange for landbrugsdrift af matr. nr. 5l og 5m Kolind By, Kolind. På grund af den ringe bæreevne, som broen over Sydkanal tæt ved overkørsel nr. 89 har, kører ejeren gennem Kolind by og ind ad den private fællesvej Sundvejen fra kommunevejen Sivestedvej, når der er tale om tunge læs. Broen på Sundvejen over Nordkanal er dog ikke bred nok til kørsel med tvillingehjul. Derfor benyttes overkørsel nr. 89 til kørsel med tvillingehjul og øvrig kørsel uden tunge læs. Ejendommens bygninger er beliggende syd for jernbanen. Ejendommen er på 102,3 ha.

 

Forslag

Overkørslen med tilhørende overgang nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen og på begge sider af overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 42a Kolind By, Kolind (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal nord og syd for overkørslen på matr. nr. 42a Kolind By, Kolind (jernbanen) kan tillægges de tilgrænsende ejendomme.

 

Vejudlægget slettes på matrikelkortet på matr. nr. 14a Kolind By, Kolind og overgår til ejerens frie råden.

 

Fremtidig adgang til landbrugsarealerne nord for jernbanen henvises til at ske:

  via privat fællesvej og kommunevej Engvej til privat overkørsel nr. 86, eller

  via offentlig overkørsel nr. 83a, offentlige veje og privat fællesvej Sundvejen.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 14d Kolind By, Kolind over matr. nr. 11e, 10h, 32f, 32d, 32e, 4b og 45d Koed By, Koed, matr. nr. 1 Kolindsund By, Kolind samt matr. nr. 35, 29a og 29b Kolind By, Kolind.

 

B96

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger syd for jernbanen til matr. nr. 14d Kolind By, Kolind henvises til at ske ad privat fællesvej/kommunevej Engvej til offentlige veje, offentlig overkørsel nr. 83a og privat fællesvej Sundvejen. Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 14d Kolind By, Kolind er ca. 5,3 km.

 

B91

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 5l og 5m Kolind By, Kolind nord for jernbanen henvises til at ske ad privat fællesvej/kommunevej Engvej til privat overkørsel nr. 86. Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 5m Kolind By, Kolind er ca. 2,0 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 90 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 90 – km 48.177

 

Besigtigelsesplan SA-36-042365-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes en gang imellem som adgang til markarealer og rekreativt areal nord for jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad en privat niveauovergang nr. 90 til de daværende matr. nr. 14a og 5a Kolind By, Kolind beliggende på jernbanens nordlige side. På en efterfølgende forretning besluttede ekspropriationskommissionen, at niveaukrydsningen i stedet skal være en niveauoverkørsel for matr. nr. 5a Kolind By, Kolind samt for jernbanevogteren i stedet for en niveauovergang. På en efterfølgende forretning besluttedes det tillige at tillægge matr. nr. 14a Kolind By, Kolind vejret til overkørslen. De daværende matr. nr. 14a og 5a Kolind By, Kolind var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på jernbanens sydlige side, og overkørslen gav således vejret til de nord for jernbanen beliggende lodder.

 

De daværende matrikelnumre var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på jernbanens sydlige side, og overkørslen gav således vejret til det nord for jernbanen beliggende lod.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 14a og 5a Kolind By, Kolind på jernbanens nordlige side en del af følgende arealer:

Matr. nr. 5m Kolind By, Kolind på 3,9 ha

Del af matr. nr. 14d Kolind By, Kolind på 0,4 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B91

Landbrugsejendommen benytter sjældent overkørsel nr. 90 som adgang til matr. nr. 5m Kolind By, Kolind. Ejendommen er på 102,3 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget nord for overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 42a Kolind By, Kolind (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal nord for overkørslen på matr. nr. 42a Kolind By, Kolind (jernbanen) kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Vejudlægget i overkørslen ca. 300 meter øst for overkørsel nr. 90 slettes på matrikelkortet på matr. nr. 42a Kolind By, Kolind (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal nord og syd for jernbanen ca. 300 meter øst for overkørsel nr. 90a på matr. nr. 42a Kolind By, Kolind (jernbanen) kan tillægges de tilgrænsende ejendomme.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 86.

 

B91

Der henvises til beskrivelsen under overkørsel nr. 89.

 

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 82 – 90)

Kommissionen ønskede oplyst, hvorvidt den eksisterende vej i marken beliggende på den østlige side af matr. nr. 21d Koed By, Koed kan betjene trafikken fremadrettet fremfor ønsket om at ekspropriere til en ny parallelvej på matr. nr. 33b og 5d ibd. Det blev af Banedanmarks repræsentant oplyst, at den eksisterende vej i marken er af ringe kvalitet, om end den dog har en vejkasse. Det blev dertil oplyst, at hensynet ligger i de sikkerhedsmæssige forhold, idet oversigtsforholdene skønnes at være bedre ved udkørsel i den østlige side af matr. nr. 33b ibd. fremfor ved den eksisterende udkørsel fra matr. nr. 21d ibd. til kommunevej Ballevej. Anlægsmyndigheden har således en bekymring for, at trafikken fra syd ad kommunevej Ballevej vil køre ligeud ad den eksisterende vej på matr. nr. 21d ibd. fremfor at være opmærksomme på vejens sving mod øst. Det tilstødende læbælte samt beplantning på matr. nr. 5d Koed By, Koed langs kommunevejen Ballevej vil blive beskåret, hvorved en forbedret oversigt kan opnås, idet oversigtsforholdene ved den foreslåede vej ikke er helt uproblematiske, da kommunevej Ballevej også her har en krumning.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for de fremtidige adgangsforhold til de ejendomme beliggende ud til Ballevej efter afbrydelsen og afrømningen af vejtilslutningen fra kommunevejen Ballevej til kommunevejene Korupskovvej/Ballevej. Lodsejerne påpegede, at renovationsbiler fremadrettet får vanskeligt ved at servicere ejendommene. Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at det vil være muligt for renovationsbiler eventuelt at bakke den ene vej frem til det foreslåede kommunevejstykke.

 

En lodsejer spurgte, hvorvidt de nyanlagte veje kan holde til tungere trafik. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentant, at de nyanlagte veje kan holde til trafik med tungere landbrugskøretøjer på op til 56 tons.

 

En lodsejer spurgte ind til, hvilken belægning, der benyttes til anlæg af vejen ved overkørsel nr. 86. Anlægsmyndighedens repræsentant fortalte, at vejen udføres med stabilgrus.

 

Flere fremmødte lodsejere ønskede oplyst, hvem der fremadrettet vil have udgifter til vedligehold af de af anlægsmyndigheden anlagte private og private fællesveje.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant henviste til lov om private fællesveje, hvorefter brugere af vejen skal deltage i vejens vedligehold i forhold til den enkeltes brug og slid på vejen efter afleveringen af vejen i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler efter anlæggets færdiggørelse. I tilfælde af uenighed herom kan kommunen anmodes om at afholde et såkaldt vejsyn, hvor udgifterne fordeles. Der henstilles dog til, at de vejberettigede i første omgang selv forsøger med en udgiftsfordeling i forhold til vedligeholdelse af vejanlægget.

 

En ejer foreslog anlæg af ny overkørsel/opgradering af overkørsel nr. 87 af hensyn til en mere hensigtsmæssig adgang til ejendommens arealer på den anden side af jernbanen som supplement til / erstatning for opgraderingen af overkørsel nr. 87. Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste i den forbindelse, at der ikke opretholdes to overkørsler på jernbanestrækket, og at en opgradering af overkørsel nr. 87 fremfor overkørsel nr. 86 således vil medføre yderligere anlæg af vej fra overkørsel nr. 87 til overkørsel nr. 86, herunder inddragelse af landbrugsjord til dette.

 

Enkelte fremmødte udtrykte tilfredshed med forslaget om nedlæggelse af overkørsel nr. 89, men var dog mindre tilfredse med den længere færdsel ad offentlig vej for at komme til arealer på den anden side af jernbanen og krav til indregistrering af køretøjer i denne forbindelse. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentant, at køretøjer, som i dag krydser jernbanen, også skal være indregistrerede.

 

Kommissionens beslutning

 

Vedrørende offentlig overkørsel nr. 82

Kommissionen kan ikke tiltræde det fremførte forslag om etablering af en ny kommunevej i den østlige side af matr. nr. 33b Koed By, Koed, men henviser i stedet anlægsmyndigheden til at arbejde videre med adgang ad eksisterende vej på matr. nr. 21d ibd. langs det østlige skel mod matr. nr. 33b Koed By, Koed og opgradering af denne i fornødent omfang, så den kan tjene som kommunevej. Anlægsmyndigheden skal frem mod ekspropriationsforretningen arbejde videre med vejtilslutningen fra matr. nr. 21d ibd. mod kommunevejen Ballevej under hensyn til den lokale trafik i området.

 

Kommissionen finder ikke, at anlægget af ny kommunevej kan begrunde, at der foretages et ekspropriationsindgreb, der ikke er strengt påkrævet, da der findes eksisterende vej i marken. Et sådant indgreb vil efter kommissionens opfattelse være ugyldig, jf. Vestre Landsret i U2002.2281V.

 

Kommissionen anmodede tillige anlægsmyndigheden om at arbejde videre med en vendemulighed for større køretøjer, der i dag betjener de ejendomme berørt af afbrydelsen og afrømmelsen af vejtilslutningen fra kommunevejen Ballevej til kommunevejene Korupskovvej/Ballevej.

 

Efter gennemgang af sagen og de fremkomne bemærkninger har kommissionen herefter truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om opgradering af overkørsel nr. 82.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 83

Kommissionen besluttede, at de arealer, der eksproprieres til privat fællesvej fra matr. nr. 7k og 13y Koed By, Koed, henlægges under jernbanens areal.

 

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 83.

 

Vedrørende privat niveauovergang – km 45.457

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af niveauovergang km 45.457.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 86

Efter en gennemgang af sagen og de fremkomne oplysninger anmodede kommissionen anlægsmyndigheden om en nærmere begrundelse for, hvorfor overkørsel nr. 86 ønskes opgraderet. Kommissionen skal hertil anmode anlægsmyndigheden om at undersøge alternativer til opgraderingen af overkørsel nr. 86.

 

Anlægsmyndigheden anmodes om at undersøge mulighederne for at skabe vejadgang til de afskårne arealer på jernbanens nordlige side til det offentlige vejnet fra kommunevejen Sivestedvej via offentlig overkørsel nr. 83a langs jernbanen frem til privat overkørsel nr. 86.

 

Såfremt resultaterne fra undersøgelsen med alternativerne fortsat peger på en opgradering af overkørsel nr. 86, skal det præciseres hvilke arealer nord for overkørsel nr. 86, som skal henlægge under jernbanens ejendom under hensyn til at have tilstrækkeligt areal til sikringen af overkørslen samt tillæg af aflagt jernbaneareal til de tilgrænsende ejendomme. Ligeledes skal der syd for overkørsel nr. 86 sikres, at der kan tinglyses vejret for de ejendomme, der tillægges vejret hertil. Denne sikring bør ske ved, at en del af litra ”p” Koed By, Koed matrikuleres som et kommunalt vejmatrikelnummer.

 

Den fremtidige vejadgang til matr. nr. 14d Kolind By, Kolind fra den private fællesvej Sundvejen sikres ved udlæg af eksisterende vej i marken som privat fællesvej på matrikelkortet på matr. nr. 29b ibd. Under hensyntagen til den fremtidige vejadgang til dette areal vil være fra nord fra Sundvejen og ikke som før nedlæggelsen af overkørsel nr. 89 fra syd.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 87

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 87.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 88

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 88.

 

Vedrørende privat overkørsel 89 og privat niveauovergang – km 47.851

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 89 og niveauovergang km 47.851.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 90

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 90.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 91 – km 49.169

 

Besigtigelsesplan SA-36-049169-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes ikke til markdrift, men benyttes rekreativt bl.a. af en nærliggende rideskole.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 91 til de daværende matr. nr. 2, 3 og 4 Kelstrup By, Nødager beliggende på jernbanens nordlige side. De daværende matr. nr. 2, 3 og 4 Kelstrup By, Nødager var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på jernbanens sydlige side, og overkørslen gav således vejret til de nord for jernbanen beliggende lodder.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 2, 3 og 4 Kelstrup By, Nødager på jernbanens nordlige side en del af følgende arealer:

Del af matr. nr. 2b Kelstrup By, Nødager på 4,6 ha

Del af matr. nr. 2l Kelstrup By, Nødager på 0,5 ha

Del af matr. nr. 2m Kelstrup By, Nødager på 5,6 ha

Del af matr. nr. 3f Kelstrup By, Nødager på 0,7 ha

Del af matr. nr. 3h Kelstrup By, Nødager på 0,1 ha

Del af matr. nr. 3q Kelstrup By, Nødager på 2,4 ha

Del af matr. nr. 4c Kelstrup By, Nødager på 1,7 ha

Del af matr. nr. 4n Kelstrup By, Nødager på 8,2 ha

Matr. nr. 3e Kelstrup By, Nødager på 1,2 ha

Matr. nr. 3g Kelstrup By, Nødager på 0,7 ha

Matr. nr. 3p Kelstrup By, Nødager på 1,1 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B104

Landbrugsejendommen matr. nr. 5i Kelstrup By, Nødager m.fl. har jord på begge sider af overkørslen, men benytter ikke overkørslen som adgang til 0,5 ha af matr. nr. 2l Kelstrup By, Nødager. Del af matr. nr. 2l Kelstrup By, Nødager er beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Forslag

Overkørsel nr. 91 nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 10 Kelstrup By, Nødager (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Del af rampeareal med vejudlæg på matr. nr. 10 Kelstrup By, Nødager (jernbanen) syd for overkørslen kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Der tillægges vejret til infrastrukturforvalteren, matr. nr. 10 Kelstrup By, Nødager (jernbanen) over matr. nr.

2b, 4n, 3q, 3e, 3h, 3g og 3f Kelstrup By, Nødager

17l Nødager By, Nødager

2g, 2i og 2a Nederste Mark, Albøge

5h, 9c og 11k Albøge By, Albøge

til tilsyn og vedligeholdelse af jernbanen ad eksisterende private fællesveje nord for jernbanen frem til kommunevejen Kærbyvej.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 93a anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 93a anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 92 – km 49.483

 

Besigtigelsesplan SA-36-049169-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes til markdrift af 2 ejendomme, der har jord på begge sider af jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 92 til de daværende matr. nr. 2, 3, 4 og 5a Kelstrup By, Nødager beliggende på jernbanens nordlige side. De daværende matr. nr. 2, 3, 4 og 5a Kelstrup By, Nødager var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på jernbanens sydlige side, og overkørslen gav således vejret til de nord for jernbanen beliggende lodder.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 2, 3, 4 og 5a Kelstrup By, Nødager på jernbanens nordlige side en del af følgende arealer:

Del af matr. nr. 2l Kelstrup By, Nødager på 4,7 ha

Matr. nr. 3s Kelstrup By, Nødager på 0,8 ha

Matr. nr. 4m Kelstrup By, Nødager på 1,3 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B104

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 92 som adgang til 4,7 ha af englod matr. nr. 2l Kelstrup By, Nødager. Del af matr. nr. 2l Kelstrup By, Nødager er beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Ejendommens bygninger er beliggende sydvest for Kelstrup syd for jernbanen. Ejendommen er på 137,2 ha.

 

B105

Landbrugsejendom uden beboelse benytter overkørsel nr. 92 som adgang til matr. nr. 3s og 4m Kelstrup By, Nødager, på henholdsvis 0,8 ha og 1,3 ha. Dele af matr. nr. 3s og 4m Kelstrup By, Nødager er beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Ejer har etableret spang over vandløb mellem matr. nr. 4m og 3i Kelstrup By, Kelstrup, ca. 200 meter nord for jernbanen, for at skabe vejadgang til offentlig vej via overkørsel nr. 93. Ejendommen er på 16,9 ha.

 

Forslag

Overkørsel nr. 92 nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 10 Kelstrup By, Nødager (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden. Vejudlæg nord og syd for jernbanen på matr. nr. 10 Kelstrup By, Nødager (jernbanen) slettes på matrikelkortet og kan tillægges de tilgrænsende ejendomme.

 

Vejudlæg på matr. nr. 4o Kelstrup By, Nødager slettes på matrikelkortet og overgår til ejers frie råden.

 

Al trafik til/fra området nord for jernbanen henvises til at foregå ad ny og eksisterende privat fællesvej mod øst over Skod Å til kommunevejen Kærbyvej:

 

•  Privat fællesvej udlægges på matr. nr. 4m og 3i Kelstrup By, Nødager.

•  Spang ændres i henhold til vilkår fra vandløbsmyndigheden. Ejerskab og fremtidig vedligeholdelse af spang påhviler bredejerne.

•  Eksisterende privat fællesvej (markvej) benyttes på matr. nr. 3i Kelstrup By, Nødager samt matr. nr. 2d, 3c, 6æ, 17h, 17p, 4s og 21 (jernbanen) Nødager By, Nødager.

•  Ny privat fællesvej udlægges og anlægges over Skod Å på matr. nr. 5f og 5ak Nødager By, Nødager samt matr. nr. 3c, 41b, 5c og 66a (jernbanen) Albøge By, Albøge.

•  Der tillægges vejret til matr. nr. 2l, 3s og 4m Kelstrup By, Nødager, matr. nr. 17u, 2d, 6æ, 17h, 17p, 3c, 4s, 5f og 5ak Nødager By, Nødager samt matr. nr. 5d Albøge By, Albøge.

 

B104

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2l Kelstrup By, Nødager henvises til at ske via kommunevejene Kelstrupvej og Kærbyvej via offentlig overkørsel nr. 94, ny privat fællesvej over Skod Å, eksisterende privat fællesvej (markvej) og ny udlagt vej. Afstand mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2l Kelstrup By, Nødager vil fremover være ca. 4,0 km.

 

B105

Fremtidig adgang fra matr. nr. 4m og 3s Kelstrup By, Nødager til offentlig vej henvises til at ske via eksisterende spang over grøft, ny udlagt vej, eksisterende privat fællesvej (markvej), ny privat fællesvej over Skod Å til kommunevejen Kærbyvej.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 93a anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 93a anførte.

 

 

Privat niveauovergang – km 49.860

 

Besigtigelsesplan SA-36-049169-05-16.

 

Nuværende forhold

Overgangen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overgangen eksisterer ikke længere i marken.

 

Eksisterende rettigheder til overgangen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 92 til de daværende matr. nr. 3 Nødager By, Nødager og matr. nr. 17b Kelstrup By, Nødager beliggende på jernbanens nordlige side. De daværende matr. nr. 3 Nødager By, Nødager og matr. nr. 17b Kelstrup By, Nødager var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på jernbanens sydlige side, og overkørslen gav således vejret til de nord for jernbanen beliggende lodder.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 3 Nødager By, Nødager og matr. nr. 17b Kelstrup By, Nødager på jernbanens nordlige side en del af følgende arealer:

Matr. nr. 3c Nødager By, Nødager på 1,1 ha

Del af matr. nr. 3i Kelstrup By, Nødager på 5,1 ha

 

Overgangen fremstår nedlagt i marken af nuværende og historiske ortofotos.

 

Forslag

Overgangen nedlægges.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 93a anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 93a anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 93 – km 49.964

 

Besigtigelsesplan SA-36-049169-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til flere landbrugslodder beliggende nord for jernbanen. Området er mod nord og øst afgrænset af henholdsvis Sydkanal og Skod Å. Dele af arealerne mod Sydkanal og Skod Å oversvømmes jævnligt. Landbrugslodderne er i forskellig eje.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 93 til de daværende matr. nr. 17a, 17b, 2, 5c, 6, 9a, 1, 4a og 3 Nødager By, Nødager beliggende på jernbanens nordlige side. Området nord for jernbanen var afgrænset af Hallendrup Å (nuværende Skod Å) mod nord.

 

Flere af de daværende matr. nr. 17a, 17b, 2, 5c, 6, 9a, 1, 4a og 3 Nødager By, Nødager var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på jernbanens sydlige side, og overkørslen gav således vejret til de nord for jernbanen beliggende lodder.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 17a, 17b, 2, 5c, 6, 9a, 1, 4a og 3 Nødager By, Nødager på jernbanens nordlige side en del af følgende arealer:

Del af matr. nr. 3f Kelstrup By, Nødager på 1,2 ha

Del af matr. nr. 3q Kelstrup By, Nødager på 0,15 ha

Matr. nr. 3i Kelstrup By, Nødager på 5,3 ha

Matr. nr. 17l Nødager By, Nødager på 0,6 ha

Matr. nr. 17r Nødager By, Nødager på 0,7 ha

Matr. nr. 17u Nødager By, Nødager på 2,3 ha

Matr. nr. 2d Nødager By, Nødager på 5,6 ha

Matr. nr. 6æ Nødager By, Nødager på 4,9 ha

Matr. nr. 3c Nødager By, Nødager på 1,1 ha

Matr. nr. 17h Nødager By, Nødager på 1,5 ha

Matr. nr. 17p Nødager By, Nødager på 1,1 ha

Matr. nr. 4s Nødager By, Nødager på 1,9 ha

Matr. nr. 5f Nødager By, Nødager på 1,3 ha

Matr. nr. 5ak Nødager By, Nødager på 0,9 ha

Del af matr. nr. 3c Albøge By, Albøge på 0,6 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B103

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 93 som adgang til matr. nr. 17u Nødager By, Nødager på 2,3 ha. Del af matr. nr. 17u Nødager By, Nødager er beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Ejendommen er på 16,8 ha. Ejendommens bygninger er beliggende syd for Nødager.

 

B104

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 93 som adgang til matr. nr. 3i Kelstrup By, Nødager på 5,3 ha og matr. nr. 2d Nødager By, Nødager på 5,6 ha. Ejendommens bygninger er beliggende sydvest for Kelstrup syd for jernbanen. Landbrugsejendommen er på 137,2 ha.

 

B106

Landbrugsejendom benytter sjældent overkørsel nr. 93 til matr. nr. 3c Nødager By, Nødager.

 

B107

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 93 som adgang til matr. nr. 6æ Nødager By, Nødager på 4,9 ha. Del af matr. nr. 6æ Nødager By, Nødager er beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Ejendommens bygninger er beliggende syd for Nødager syd for jernbanen. Ejendommen er på 59,3 ha.

 

B108

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 93 som adgang til matr. nr. 17h Nødager By, Nødager på 1,5 ha. Ejendommens bygninger er beliggende syd for Nødager syd for jernbanen. Ejendommen er på 145,0 ha.

 

B109

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 93 som adgang til matr. nr. 17p Nødager By, Nødager på 1,1 ha. Ejendommens bygninger er beliggende syd for Nødager syd for jernbanen. Ejendommen er på 17,4 ha.

 

B110

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 93 som adgang til matr. nr. 4s Nødager By, Nødager på 1,9 ha. Ejendommens bygninger er beliggende sydvest for Kelstrup syd for jernbanen. Ejendommen er på 35,5 ha.

 

B111

Ejeren af det ubebyggede areal, matr. nr. 5ak Nødager By, Nødager, har tidligere anvendt overkørsel nr. 93 til færdsel med tunge køretøjer til det nu lukkede dambrug på arealet. Matr. nr. 5ak ibd. er på 0,9 ha. I dag benyttes overkørsel nr. 93a som primær adgang. Del af matr. nr. 5ak Nødager By, Nødager er beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Forslag

Overkørsel nr. 93 nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 21 Nødager By, Nødager (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Privat fællesvej slettes på matrikelkortet på matr. nr. 3c og 3h Nødager By, Nødager og overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området nord for jernbanen henvises til at foregå ad ny og eksisterende privat fællesvej mod øst over Skod Å til kommunevejen Kærbyvej.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 92.

 

B103

Fremtidig adgang til matr. nr. 17u Nødager By, Nødager henvises til at ske via kommunevej Kærbyvej og offentlig overkørsel nr. 94, ny privat fællesvej over Skod Å samt eksisterende privat fællesvej (markvej). Fremtidig afstand mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 17u Nødager By, Nødager vil fremover være ca. 4,2 km.

 

B104

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2d Nødager By, Nødager henvises til at ske via kommunevejene Kærbyvej og Kelstrupvej via offentlig overkørsel nr. 94, ny privat fællesvej over Skod Å og eksisterende privat fællesvej (markvej). Afstand mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2d Nødager By, Nødager vil fremover være ca. 3,8 km.

 

B106

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 3c Nødager By, Nødager henvises til at ske ad eksisterende privat fællesvej (markvej).

 

B107

Fremtidig adgang til matr. nr. 6æ Nødager By, Nødager henvises til at ske via kommunevej Kærbyvej og offentlig overkørsel nr. 94, ny privat fællesvej over Skod Å samt eksisterende privat fællesvej (markvej). Fremtidig afstand mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 6æ Nødager By, Nødager vil fremover være ca. 3,3 km.

 

B108

Der henvises til beskrivelsen under overkørsel nr. 93a.

 

B109

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 17p Nødager By, Nødager henvises til at ske via kommunevejen Kærbyvej samt offentlig overkørsel nr. 94, ny privat fællesvej over Skod Å og eksisterende privat fællesvej (markvej). Ejendommens bygninger er beliggende syd for Nødager. Fremtidig afstand mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 17p Nødager By, Nødager vil være ca. 3,8 km.

 

B110

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 4s Nødager By, Nødager henvises til at ske via kommunevejene Kærbyvej og Kelstrupvej via offentlig overkørsel nr. 94, ny privat fællesvej over Skod Å og eksisterende privat fællesvej (markvej). Afstand mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 4s Nødager By, Nødager vil fremover være ca. 2,9 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 93a anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 93a anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 93a – km 50.326

 

Besigtigelsesplan SA-36-049169-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til landbrugsejendom med beboelse samt et ubebygget areal.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad privat overgang km 50.326 til de daværende matr. nr. 17a, 5c og 6 Nødager By, Nødager beliggende på jernbanens nordlige side. Området nord for jernbanen var afgrænset af Hallendrup Å (nuværende Skod Å) mod nord. Flere af de daværende matr. nr. 17a, 5c og 6 Nødager By, Nødager var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på jernbanens sydlige side, og overkørslen gav således vejret til de nord for jernbanen beliggende lodder.

 

I 1985 konstateres det, at overgangen uvist hvornår og af hvem er blevet udvidet til at kunne benyttes som overkørsel. Efter endt sagsbehandling tiltrådte DSB (nuværende Banedanmark), at krydsningsmuligheden nu er en overkørsel.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 17a, 5c og 6 Nødager By, Nødager på jernbanens nordlige side en del af følgende arealer:

Matr. nr. 5f Nødager By, Nødager på 0,6 ha

Matr. nr. 5ak Nødager By, Nødager på 0,9 ha

Del af matr. nr. 3c Albøge By, Albøge på 0,3 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B106

Landbrugsejendommen har arealer på begge sider af jernbanen. Beboelsen er beliggende nord for jernbanen. Overkørsel nr. 93a benyttes som adgang til beboelse samt dagligt tilsyn med heste, når de græsser på arealerne syd for jernbanen. Ejendommen er på 4,1 ha.

 

B111

Ejeren af det ubebyggede areal benytter overkørsel nr. 93a som adgang til matr. nr. 5ak Nødager By, Nødager på 0,9 ha. Overkørslen benyttes også som adgang til matr. nr. 5d Albøge By, Albøge på 0,05 ha. Der er ikke registreret rettigheder til matr. nr. 5d Albøge By, Albøge, men overkørsel nr. 93a er eneste faktiske adgang på grund af Skod Å.

 

Forslag

Overkørsel nr. 93a nedlægges.

 

Vejudlægget på jernbaneareal sydøst for overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 21 Nødager By, Nødager (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden. Vejudlæg på matr. nr. 21 ibd. (jernbanen) nord for overkørslen kan tillægges de tilgrænsende ejendomme.

 

Privat fællesvej slettes på matrikelkortet på matr. nr. 17g og 5r Nødager By, Nødager og overgår til ejernes frie råden.

 

Vejudlæg på matr. nr. 5f Nødager By, Nødager tilpasses nyt vejprofil på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området nord for jernbanen henvises til at foregå ad ny privat fællesvej mod øst over Skod Å til kommunevejen Kærbyvej.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 92.

 

Ejerne af henholdsvis matr. nr. 17h Nødager By, Nødager beliggende nord for jernbanen og matr. nr. 4r, 5r og 17g ibd. beliggende syd for jernbanen har tiltrådt tilbud om jordfordeling til kommissionen. Ejendommene vil herefter være beliggende i sin helhed henholdsvis nord og syd for jernbanen.

 

B106

Der etableres ny indkørsel til ejendommen. Ejerne har tiltrådt tilbud om jordfordeling til kommissionen, hvor ejerne bytter matr. nr. 4r, 5r og 17g Nødager By, Nødager beliggende syd for jernbanen med matr. nr. 17h Nødager By, Nødager beliggende nord for jernbanen. Ejendommen vil herefter i sin helhed være beliggende nord for jernbanen.

 

B108

Ejerne har tiltrådt tilbud om jordfordeling til kommissionen, hvor ejerne bytter matr. nr. 17h Nødager By, Nødager beliggende nord for jernbanen med matr. nr. 4r, 5r og 17g Nødager By, Nødager beliggende syd for jernbanen. Ejendommen vil herefter i sin helhed være beliggende syd for jernbanen.

 

B111, B112, B114 og B118

Der eksproprieres areal til ny privat fællesvej.

 

Bemærkninger til forslaget

Flere lodsejere er bekymrede vedrørende vejen ved overkørsel nr. 93a, som de ikke mener er beliggende højt nok i tilfælde af en oversvømmelse. Ejerne spurgte samtidig ind til muligheden for at krydse skinnerne, såfremt vejen må blive oversvømmet. Der blev fremvist billede dokumentation af en situation, hvor området omkring overkørslen har været meget vandlidende. Der blev endvidere henvist til vejløsninger i området, hvor problemer med vand er behandlet tilfredsstillende med henvisning til, at der er behov for en stabil opretholdelse af fornøden vejadgang til ejendommene på den anden side af jernbanen. Det blev dog af andre lodsejere bemærket, at disse ikke var bekendt med deciderede oversvømmelser i området.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste, at der ikke kan gives en tilladelse til at krydse skinnerne i tilfælde af, at vejen må blive oversvømmet. Anlægsmyndigheden oplyste endvidere, at man er opmærksom på de områder, hvor der er problemer med vand, og at der vil blive taget højde herfor i forbindelse med vejens projektering og anlæg.

 

En lodsejer ønskede belyst, hvorledes anlægsmyndigheden stiller sig ved krav om udbedring af de private fællesveje ved 1- og 5-års eftersyn.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste hertil, at almindelig slitage som følge af vejens brug samt manglende vedligeholdelse ikke vil være omfattet af udbedringspligten – alene fejl og mangler i udførelsen af vejen vil indgå i eventuelle udbedringer.

 

En lodsejer spurgte, hvor stort et tryk den nyanlagte bro over Skod Å vil kunne holde til. Hertil svarede anlægsmyndighedens repræsentant, at broens udformning og tekniske aspekter endnu ikke ligger fast, men at broen vil kunne holde til 60+ tons.

 

Flere lodsejere ønskede oplyst, hvordan udgifterne til vedligeholdelse af en privat fællesvej fordeles, og hvad der kan gøres, såfremt brugerne ikke kan opnå enighed.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste hertil, at det er brugerne af vejen, som betaler deres forholdsmæssige andel af vedligeholdelsesudgifterne. Ejerne blev vejledt om muligheden for etablering af et vejlaug, hvori man indbyrdes kan udforme en fordelingsnøgle. Ydermere blev der vejledt om, at fordelingen af udgifterne bør findes ud fra en frivillig aftale brugerne imellem, men at der er mulighed for, at kommunen kan afholde et vejsyn, såfremt der ikke kan opnås enighed.

 

En enkelt lodsejer bemærkede, at der bør beskæres mere af beplantningen langs den private fællesvej, da denne i dag ikke opfylder kravet til et rimeligt vejprofil for den kommende vejtrafik.

 

Det blev endvidere påpeget, at såfremt vejen langs jernbanen mellem overkørsel nr. 93 og 93a skal benyttes, vil det kræve en opgradering af vejen.

 

Det blev påpeget, at den matrikulære situation mellem matr. nr. 5f og 5ak Nødager By, Nødager afspejler det nuværende forhold med overkørsel nr. 93a beliggende på jernbanens areal vest for matr. nr. 5ak ibd. og med et privat fællesvejsudlæg på matr. nr. 5f ibd. og med flere skelpunkter ved rampen til overkørslen under hensyn til den private vej på matr. nr. 5ak ibd. Såfremt overkørslen nedlægges, bør skellet mellem matr. nr. 5ak og 5f ibd. således tilrettes med en videreførelse af det rette skel i brugsgrænsen mellem de to ejendomme, som udgør hovedparten af skellet mellem de to ejendomme. Ejerne af henholdsvis matr. nr. 5f og 5ak tiltrådte dette forslag.

 

Kommissionens beslutning

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 91

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 91.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 92

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 92.

 

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at undersøge muligheden for at tillægge det aflagte rampeareal på jernbanens sydlige side på den østlige side af overkørsel nr. 92 til den tilgrænsende ejendom til ejerens frie råden.

 

Vedrørende privat niveauovergang – km 49.860

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overgang km 49.860.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 93

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 93.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 93a

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at undersøge standen af vejen fra overkørsel nr. 93a mod vest for at sikre, at vejen fremadrettet kan håndtere den kommende trafikmængde.

 

Kommissionen anmodede ligeledes anlægsmyndigheden om at regulere skellet i fornødent omfang langs den private fællesvej og jernbanen.

 

Kommissionen tiltrådte endvidere forslaget om tilretningen af skellet mellem matr. nr. 5f og 5ak Nødager By, Nødager, da den nuværende matrikulære situation afspejler en overkørsel nr. 93a i drift.

 

Kommissionen besluttede herefter at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 93a.

 

Aftalen om jordfordeling tiltrædes af kommissionen.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 96 – km 51.674

 

Besigtigelsesplan SA-36-051674-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i dag sjældent som adgang til markarealer nord for jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 96 til de daværende matr. nr. 12, 30b, 15 og 9b Albøge By, Albøge. De daværende matr. nr. 12, 30b, 15 og 9b Albøge By, Albøge var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på både jernbanens sydlige side og nordlige side, og overkørslen gav således vejret mellem disse lodder.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 12, 30b, 15 og 9b Albøge By, Albøge en del af følgende arealer:

Matr. nr. 9b Albøge By, Albøge på 3,3 ha

Matr. nr. 12h Albøge By, Albøge på 1,2 ha

Matr. nr. 15d Albøge By, Albøge på 2,5 ha

Matr. nr. 30b Albøge By, Albøge på 2,3 ha

Del af matr. nr. 9l Albøge By, Albøge på 1,7 ha

Del af matr. nr. 15m Albøge By, Albøge på 1,0 ha

Del af matr. nr. 28a Albøge By, Albøge på 1,9 ha

Del af matr. nr. 28c Albøge By, Albøge på 3,8 ha

Del af matr. nr. 28d Albøge By, Albøge på 0,5 ha

Del af matr. nr. 30c Albøge By, Albøge på 0,9 ha

Del af matr. nr. 2d Pederstrup By Nødager på 0,1 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B113

Landbrugsejendommen benytter sjældent overkørsel nr. 96 til drift af arealet nord for jernbanen. Den primære adgang, som benyttes til matr. nr. 28c Albøge By, Albøge nord for jernbanen, er den sikrede overkørsel nr. 94 ved Kærbyvej. Ejeren forpagter arealerne syd for jernbanen, matr. nr. 30c, 15m og 9l Albøge By, Albøge. Ejendommen er på 28,7 ha.

 

Forslag

Overkørsel nr. 96 nedlægges.

 

Arealer både nord og syd for jernbanen har adgang til offentlige veje.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 66a Albøge By, Albøge (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Vejudlægget nord for jernbanen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 28c og 30b ibd. og overgår til ejernes frie råden.

 

B113

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 28c Albøge By, Albøge henvises til at ske ad offentlige veje, Ridderlundvej, Kærbyvej og Tinghøjvej via offentlig overkørsel nr. 94. Fremtidig afstand mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 28c Albøge By, Albøge vil være ca. 1,5 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

 

Privat niveauovergang – km 51.831

 

Besigtigelsesplan SA-36-051674-05-16.

 

Nuværende forhold

Overgangen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874.

 

Overgangen eksisterer ikke i marken.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overgang km 51.831 til de daværende matr. nr. 15 og 9b Albøge By, Albøge. De daværende matr. nr. 15 og 9b Albøge By, Albøge var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på både jernbanens sydlige og nordlige side, og overgangen gav således vejret mellem disse lodder.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 15 og 9b Albøge By, Albøge en del af følgende arealer:

Matr. nr. 9b Albøge By, Albøge på 3,3 ha

Matr. nr. 15d Albøge By, Albøge på 2,5 ha

Del af matr. nr. 9l Albøge By, Albøge på 1,7 ha

Del af matr. nr. 15m Albøge By, Albøge på 1,0 ha

Del af matr. nr. 2d Pederstrup By, Nødager på 0,1 ha

 

Overgangen fremstår nedlagt i marken af nuværende og historiske ortofotos.

 

Forslag

Overgangen nedlægges.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 97 – km 52.076

 

Besigtigelsesplan SA-36-051674-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i dag som adgang til matr. nr. 13c.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 97 til de daværende matr. nr. 8, 13 og 6 Albøge By, Albøge samt matr. nr. 13a og 13b Hallendrup By, Albøge. De daværende matr. nr. 8, 13 og 6 Albøge By, Albøge samt matr. nr. 13a og 13b Hallendrup By, Albøge var matrikulært sammenhængende med arealer beliggende på både jernbanens sydlige og nordlige side, og overkørslen gav således vejret mellem disse lodder.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 8, 13 og 6 Albøge By, Albøge samt matr. nr. 13a og 13b Hallendrup By, Albøge en del af følgende arealer:

Matr. nr. 6q Albøge By, Albøge på 0,03 ha

Matr. nr. 6r Albøge By, Albøge på 0,02 ha

Matr. nr. 8b Albøge By, Albøge på 4,7 ha

Matr. nr. 66b Albøge By, Albøge på 0,01 ha

Matr. nr. 13a Hallendrup By, Albøge på 1,6 ha

Matr. nr. 13c Hallendrup By, Albøge på 0,2 ha

Del af matr. nr. 6n Albøge By, Albøge på 4,0 ha

Del af matr. nr. 8l Albøge By, Albøge på 2,7 ha

Del af matr. nr. 16a Albøge By, Albøge på 8,0 ha

Del af matr. nr. 5m Pederstrup By, Nødager på 0,05 ha

Del af matr. nr. 5l Pederstrup By, Nødager på 0,1 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B117

Landbrugsejendommen benytter overkørsel nr. 97 som adgang til matr. nr. 13c Hallendrup By, Albøge på 0,2 ha nord for jernbanen. Arealet benyttes til jagt. Ejendommen er på 5,5 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 66a Albøge By, Albøge (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden. Vejudlægget nord for overkørslen mod øst og vest slettes ligeledes på matrikelkortet og kan tillægges den tilgrænsende ejendom. Hele matr. nr. 66b Albøge By, Albøge (jernbanen) kan henlægges under den tilgrænsende ejendom.

 

Matr. nr. 13c Hallendrup By, Albøge på 0,2 ha foreslås eksproprieret i sin helhed for ikke at skulle etablere en privat fællesvej til Tinghøjvej. Matr. nr. 13c Hallendrup By, Albøge foreslås tillagt matr. nr. 3h ibd.

 

B117

Matr. nr. 13c Hallendrup By, Albøge eksproprieres i sin helhed fra ejendommen.

 

B119

Matr. nr. 13c Hallendrup By, Albøge foreslås tillagt ejendommen.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 98 – km 52.466

 

Besigtigelsesplan SA-36-051674-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874.

 

Overkørslen eksisterer ikke i marken.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 98 til det daværende matr. nr. 3a Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens nordlige side. Det daværende matr. nr. 3a Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens nordlige side var matrikulært sammenhængende via overkørslen med ejendommens øvrige arealer og ejendommens bygning beliggende på jernbanens sydlige side.

 

I dag er det daværende matr. nr. 3a Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens nordlige side benævnt matr. nr. 3h ibd. med et samlet areal på 26,5 ha.

 

Overkørslen fremstår nedlagt i marken af ortofotos tilbage til 1999.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 15 Hallendrup By, Albøge (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 99 – km 52.797

 

Besigtigelsesplan SA-36-051674-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som vejadgang til landbrugsdrift og skov nord for jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 99 til det daværende matr. nr. 3a Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens nordlige side. Det daværende matr. nr. 3a Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens nordlige side var matrikulært sammenhængende via overkørslen med ejendommens øvrige arealer og bygning beliggende på jernbanens sydlige side.

 

I dag er det daværende matr. nr. 3a Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens nordlige side benævnt matr. nr. 3h ibd. med et samlet areal på 26,5 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B119

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Hallendrup By, Albøge benytter overkørsel nr. 99 som adgang til matr. nr. 3h Hallendrup By, Albøge på 26,1 ha beliggende nord for jernbanen. Arealerne benyttes til landbrugsdrift og skov. Ejendommens bygninger er beliggende syd for jernbanen. Ejendommen er på 60 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 15 Hallendrup By, Albøge (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealet ved overkørslen kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Offentlig overkørsel nr. 102 opgraderes som beskrevet under afsnittet vedrørende offentlig overkørsel nr. 102.

 

Al trafik til/fra arealerne nord for jernbanen henvises til at foregå ad de offentlige veje Ridderlundvej, Hallendrupvej, Albøgevej via offentlig overkørsel nr. 102 og ny privat fællesvej:

 

•  Der udlægges og anlægges ny privat fællesvej langs nordskellet på matr. nr. 4c Hallendrup By, Albøge samt matr. nr. 14a Albøge By, Albøge mellem matr. nr. 3h Hallendrup By, Albøge og kommunevejen Albøgevej.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 3h og 13c Hallendrup By, Albøge.

 

B119

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 3h Hallendrup By, Albøge henvises til at ske ad offentlige veje via offentlig overkørsel nr. 102 og ny privat fællesvej. Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 3h Hallendrup By, Albøge bliver ca. 3,4 km.

 

B208

Der eksproprieres areal til hjørneafskæring til ny privat fællesvej ved tilslutning til Albøgevej.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

 

Privat niveauovergang – km 53.215

 

Besigtigelsesplan SA-36-051674-05-16.

 

Nuværende forhold

Overgangen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overgangen er i dag sikret med et drejekors, men fremstår som nedlagt i marken.

 

Eksisterende rettigheder til overgangen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad privat overgang km 53.215 til de daværende matr. nr. 3a, 4a og 10 Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens nordlige side. De daværende matr. nr. 3a, 4a og 10 Hallendrup By, Albøge havde arealer beliggende på begge sider af jernbanen. De daværende ejendomme henhørende under matr. nr. 3a, 4a og 10 Hallendrup By, Albøge havde deres bygninger beliggende på jernbanens sydlige side. Overgangen har således fungeret som adgang fra ejendommenes bygninger på jernbanens sydlige side til lodder beliggende på jernbanens nordlige side.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 3a, 4a og 10 Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens nordlige side en del af følgende arealer:

Matr. nr. 3h Hallendrup By, Albøge på 26,1 ha

Matr. nr. 4c Hallendrup By, Albøge på 21,2 ha

Matr. nr. 4e Hallendrup By, Albøge på 5,4 ha

 

Forslag

Overgangen nedlægges.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 99.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

 

Offentlig niveauoverkørsel nr. 100 – km 53.417

 

Besigtigelsesplan SA-36-051674-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes ikke som offentlig overkørsel længere og sjældent som overkørsel til landbrugsdrift for ejendommen matr. nr. 4e, 4c og 4d Hallendrup By, Albøge.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 100 for den offentlige vej fra Albøge til Hallendrup.

 

Af historiske ortofotos fra 1945 og 1954 fremgår den offentlige vej som en mindre sidevej til kommunevejen Albøgevej og næsten nedlagt. På ortofoto fra 1995 er den offentlige vej nedlagt.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B123

Landbrugsejendommen benytter på grund af dårlig oversigt sjældent overkørsel nr. 100 som adgang til matr. nr. 4c Hallendrup By, Albøge.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 15 Hallendrup By, Albøge (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Vejudlægget nord og syd for overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 3h, 4c og 4d Hallendrup By, Albøge og overgår til ejerens frie råden. Rampeareal syd for overkørslen kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 99.

 

B123

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 4c Hallendrup By, Albøge henvises til at ske ad offentlige veje via offentlig overkørsel nr. 102. Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 4c Hallendrup By, Albøge bliver ca. 1,5 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 101 – km 53.757

 

Besigtigelsesplan SA-36-051674-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag nedlagt.

 

Overkørslen benyttes ikke.

 

Forslag

Vejudlæg i overkørsel nr. 101 på matr. nr. 15 Hallendrup By, Albøge (jernbanen) slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden. Vejudlæg nord og syd for jernbanen samme sted nedlægges på matrikelkortet og kan tillægges de tilgrænsende ejendomme.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 99.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

 

Offentlig niveauoverkørsel nr. 102 – km 54.048

 

Besigtigelsesplan SA-36-051674-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen fører kommunevejen Albøgevej over jernbanen.

 

Forslag

Overkørslen opgraderes.

 

Der etableres sikringshytte med tilhørende P-plads dels på jernbaneareal og dels på privat areal nordøst for overkørsel nr. 102. Arealerne henlægges under jernbanens areal.

 

Vejudlæg på jernbanens areal tilpasses nyt vejprofil på matrikelkortet.

 

Albøgevej sideudvides mod vest på begge sider af overkørslen.

 

Vejudlæg nord for jernbanen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 15 Hallendrup By, Albøge (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

B120

Der eksproprieres areal til sideudvidelse af Albøgevej.

 

B123

Der eksproprieres areal til parkeringsplads ved sikringshytte.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

 

Privat niveauovergang – km 54.394

 

Besigtigelsesplan SA-36-051674-05-16.

 

Nuværende forhold

Overgangen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874.

 

Overgangen eksisterer ikke i marken.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad privat overgang km 54.394 til de daværende matr. nr. 1a, 8a og 9aa Hallendrup By, Albøge. De daværende matr. nr. 1a, 8a og 9aa Hallendrup By, Albøge var hovedsageligt beliggende syd for jernbanen. Vejretten til overgangen må formodes at have haft sammenhæng med det planlagte Hallendrup Holdeplads, der samtidig blev eksproprieret areal til.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 1a, 8a og 9aa Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens nordlige side en del af følgende areal:

Del af matr. nr. 1b Hallendrup By, Albøge på 1,8 ha

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 1a, 8a og 9aa Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens sydlige side en del af følgende arealer:

Matr. nr. 1d Hallendrup By, Albøge på 6,2 ha

Matr. nr. 8c Hallendrup By, Albøge på 8,9 ha

Matr. nr. 9aa Hallendrup By, Albøge på 1,4 ha

Matr. nr. 9i Hallendrup By, Albøge på 7,6 ha

 

Overgangen er lukket med skilt og fremstår nedlagt i marken af ortofotos tilbage fra 1995.

 

Forslag

Overgangen nedlægges.

 

Vejudlægget i overgangen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 15 Hallendrup By, Albøge (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Vejudlægget nord for overgangen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 1b Hallendrup By, Albøge og overgår til ejerens frie råden.

 

Vejudlæg (nedlagt billetsted) ca. 200 meter vest for overgangen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 15 Hallendrup By, Albøge (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 103 – km 55.073

 

Besigtigelsesplan SA-36-051674-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes mellem landbrugsarealer på begge sider af jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 103 til de daværende matr. nr. 3b og 9a Hallendrup By, Albøge. De daværende matr. nr. 3b og 9a Hallendrup By, Albøge var beliggende med arealer på begge sider af jernbanen, da de blev gennemskåret af jernbanen. Den matrikulære vejadgang mellem lodderne var via den private fællesvejs udlæg på jernbanens ejendom, som jernbaneoverkørslen udgør.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 3b og 9a Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens nordlige side en del af følgende areal:

Del af matr. nr. 1b Hallendrup By, Albøge på 5,9 ha

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 3b og 9a Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens sydlige side en del af følgende arealer:

Matr. nr. 3e Hallendrup By, Albøge på 8,7 ha

Matr. nr. 9f Hallendrup By, Albøge på 5,9 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B124

Landbrugsejendommen matr. nr. 1b Hallendrup By, Albøge benytter overkørsel nr. 103 som adgang til matr. nr. 3e og 9f Hallendrup By, Albøge på henholdsvis 8,7 ha og 5,9 ha beliggende syd for jernbanen. Overkørslen benyttes tillige som adgang til matr. nr. 9i Hallendrup By, Albøge på 7,6 ha, hvortil der ikke er registreret rettighed. Arealerne benyttes til landbrugsdrift. Ejendommens bygninger er beliggende nord for jernbanen. Ejendommen er på 73,7 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 15 Hallendrup By, Albøge (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden. Rampeareal nord for jernbanen kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Vejudlægget syd for overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 9aa, 9i, 3e og 9f Hallendrup By, Albøge og overgår til ejernes frie råden.

 

Al trafik til/fra området syd for jernbanen henvises til at foregå ad offentlige veje Nygårdsvej, Albøgevej via offentlig overkørsel nr. 102 og eksisterende privat fællesvej.

 

•  Eksisterende vejudlæg og privat fællesvej benyttes på matr. nr. 14, 1d og 9aa Hallendrup By, Albøge.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 3e, 9f og 9i Hallendrup By, Albøge.

 

B124

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 3e, 9f og 9i skal ske ad kommuneveje via offentlig overkørsel nr. 102 og privat fællesvej syd for jernbanen på matr. nr. 14, 1d og 9aa Hallendrup By, Albøge. Fremtidig vejlængde mellem ejendommens bygninger og landbrugslodderne er ca. 1,7 km.

 

Bemærkninger til forslaget

En lodsejer spurgte, om der vil blive en ny høring, såfremt der bliver et anderledes indgreb, end hvad projektet på nuværende tidspunkt ligger op til. Hertil besvarede kommissarius, at der vil blive indkaldt til en ny forretning, såfremt der sker større eller væsentlige ændringer til projektet.

 

Flere lodsejere bemærkede, at overkørsel nr. 99 i høj grad benyttes, hvorfor nedlæggelsen af denne ikke findes hensigtsmæssig.

 

Der blev endvidere fremført ønske om anlæg af adgangsvej over matr. nr. 3h Albøge By, Albøge frem til nuværende interne adgangsveje. Det blev endvidere oplyst, at der ligger to gravhøje på matr. nr. 3h ibd., som kan vanskeliggøre etableringen af et internt vejnet til den anviste erstatningsvej. Der blev derfor fremført ønske om en alternativ erstatningsvej fra kommunevejen Tinghøjvej mod syd til skovparcellen på matr. nr. 3h ibd., som givetvis vil medføre længere kørsel fra ejendommens bygninger end det løsningsforslag, anlægsmyndigheden foreslår, men som af lodsejerne anses for mere hensigtsmæssig i relation til den fremtidige brug af arealerne.

 

En anden lodsejer bemærkede, at nedlæggelsen af overkørsel nr. 103 findes uhensigtsmæssig, da overkørslen benyttes til at tilgå de omkringliggende arealer.

 

Flere lodsejere påpegede det problematiske i den fremtidige adgang på det offentlige vejnet via kommunevejene Ridderlundvej, Hallendrupvej og Albøgevej frem til den offentlige overkørsel nr. 102 grundet svinget mellem kommunevejene Albøgevej og Hallendrupvej. Ligeledes blev det påpeget, at oversigtsforholdene på kommunevejen Banevej ikke var optimale.

 

Anlægsmyndigheden bekræftede, at svinget mellem kommunevejene Albøgevej og Hallendrupvej er problematiske og påpegede, at den fremtidige vejadgang retteligt bør være via kommunevejen Banevej.

 

Kommissionens beslutning

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 96

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 96.

 

Vedrørende privat niveauovergang – km 51.831

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overgang km 51.831.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 97

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 97.

 

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at arbejde videre med jordfordelingen af matr. nr. 13c Hallendrup By, Albøge frem mod ekspropriationsforretningen.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 98

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 98.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 99

Den af anlægsmyndigheden foreslåede erstatningsvej blev tiltrådt af kommissionen. Kommissionen anmodede dog anlægsmyndigheden om at belyse muligheden for indretning af en intern vej i forlængelse af den foreslåede erstatningsvej på matr. nr. 3h Hallendrup By, Albøge fra skellet mellem matr. nr. 3h og 4c ibd. og frem til skovparcellen på matr. nr. 3h ibd. I forlængelse heraf anmodes anlægsmyndigheden om at belyse muligheden for rekvirering af de fornødne tilladelser til vejanlæg omkring de eksisterende gravhøje på den østlige del af matr. nr. 3h ibd.

 

Kommissionen tiltrådte, at den fremtidige vejadgang for ejendommen benævnt B119 er via kommunevejen Banevej.

 

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 99.

 

Vedrørende privat niveauovergang – km 53.215

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overgang km 53.215.

 

Vedrørende offentlig overkørsel nr. 100

Kommissionen tiltrådte, at den fremtidige vejadgang for ejendommen benævnt B123 er via kommunevejen Banevej.

 

Kommissionen besluttede herefter at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 100.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 101

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om berigtigelse af nedlæggelsen af overkørsel nr. 101.

 

Vedrørende offentlig overkørsel nr. 102

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at undersøge muligheden for at tillægge det aflagte jernbaneareal på jernbanens nordlige side på den østlige side af overkørsel nr. 102 til den tilgrænsende ejendom til ejerens frie råden.

 

Kommissionen besluttede herefter at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om opgradering af overkørsel nr. 102.

 

Vedrørende privat niveauovergang – km 54.394

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overgang km 54.394.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 103

Banedanmark blev anvist til at undersøge bredden af den private fællesvej Albøgevej for at sikre, at større landbrugskøretøjer kan passere ved de smalleste passager.

 

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 103.

 

Vedrørende privat niveauovergang – km 55.230

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overgang km 55.230.

 

 

Privat niveauovergang – km 55.230

 

Besigtigelsesplan SA-36-055073-05-16.

 

Nuværende forhold

Overgangen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874.

 

Overgangen eksisterer ikke i marken.

 

Eksisterende rettigheder til overgangen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad privat overgang km 55.230 for ejeren af Nygaard. Jf. historiske og nugældende kort er Nygaard beliggende nord for jernbanen umiddelbart nord for overgangen. Den daværende ejer af Nygaard var desuden ejer af de daværende matr. nr. 2b, 11a og 11b Hallendrup By, Albøge. Disse arealer lå umiddelbart op til overgangen, så det må formodes, at overgangen er anlagt for disse matrikler. De daværende matr. nr. 2b, 11a og 11b Hallendrup By, Albøge var beliggende med arealer på begge sider af jernbanen, men da Nygaard havde sine bygninger beliggende på jernbanens nordlige side, må det formodes, at vejretten via overgangen var til arealerne på den sydlige side.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 2b, 11a og 11b Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens sydlige side en del af følgende arealer:

Matr. nr. 2s Hallendrup By, Albøge på 18,3 ha

Matr. nr. 11a Hallendrup By, Albøge på 20,3 ha

Matr. nr. 11c Hallendrup By, Albøge på 0,3 ha

 

Overgangen fremstår nedlagt i marken af ortofoto tilbage til 1954.

 

Forslag

Overgangen nedlægges.

 

Tidligere rampeareal kan tillægges den tilgrænsende ejendom, matr. nr. 1b Hallendrup By, Albøge.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 103 anførte.

 

 

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Mads Dalsgaard

 

 

Torsdag den 21. september 2017 kl. 8.30 samledes kommissionen i Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Allé, Pindstrup, Ryomgård for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 73 – 82 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som på gårsdagens forretning.

 

Banedanmark var repræsenteret som på gårsdagens forretning.

 

Som repræsentant for Syddjurs Kommune mødte Peter Sandell. Peter Sandell fratrådte ved kommissionens behandling af overkørsel nr. 79.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig. Endvidere havde de fremmødte lodsejere mulighed for at drøfte projektet med kommissionen efter det indledende møde.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter på ny havde lejlighed til at udtale sig.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet som anført i protokollen, jf. gårsdagens forretning.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat niveauoverkørsel nr. 74 – km 40.787

 

Besigtigelsesplan SA-36-041360-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led, men benyttes ikke i marken, og belægningen i sporet er fjernet. Ejendommen matr. nr. 1a Ryomgård Hgd., Marie Magdalene har frastykket arealerne nord for jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 74 til det daværende matr. nr. 1a Ryomgård Hgd., Marie Magdalene som adgang til et lod af matr. nr. 1a ibd. beliggende på jernbanens nordlige side afgrænset af et vandløb mod nord. Ejendommens bygninger (Ryomgaard) var beliggende på jernbanens sydlige side.

 

Overkørslen besluttedes på besigtigelsesforretningen den 29. juni 1874 anlagt i anlægsstationering 1150-1151. På en efterfølgende ekspropriationsforretning den 26. oktober 1874 besluttedes overkørslen flyttet til anlægsstationering 1143-1144 for ejerens regning.

 

I dag udgør det daværende areal afgrænset af jernbanen og vandløb beliggende på jernbanens nordlige side (del af daværende matr. nr. 1a Ryomgård Hgd., Marie Magdalene) som drives landbrugsmæssigt og som har matrikulær vejadgang til overkørslen en del af følgende arealer:

Matr. nr. 1abæ Ryomgård Hgd., Marie Magdalene på 3,9 ha

Matr. nr. 1aby Ryomgård Hgd., Marie Magdalene på 1,0 ha

Del af matr. nr. 1abz Ryomgård Hgd., Marie Magdalene på 0,03 ha

Del af matr. nr. 1bf Ryomgård Hgd., Marie Magdalene på 0,2 ha

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 55a Ryomgård Hgd., Marie Magdalene (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Arealerne nord og syd for jernbanen har anden adgang til offentlig vej.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 75 og offentlig niveauovergang – km 41.363

 

Besigtigelsesplan SA-36-041360-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Der blev ligeledes etableret offentlig overgang samme sted. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til engarealerne ned mod Ryom Å syd for jernbanen og er eneste faktiske vejadgang hertil. Markvejen mellem overkørsel nr. 75 og 76 har været blokeret af en tidligere ejer af matr. nr. 8d Attrup By, Koed, hvorfor der ikke er adgang til lodderne beliggende øst for matr. nr. 8d fra overkørsel nr. 75.

 

Englodderne syd for overkørsel nr. 75 hører til mange forskellige ejendomme og anvendes hovedsagelig til høslæt. Enkelte lodder er i almindelig omdrift.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 75 til det daværende matr. nr. 1a Ryomgård Hgd., Marie Magdalene som adgang til et lod af matr. nr. 1a ibd. beliggende på jernbanens nordlige side afgrænset af et vandløb mod nord. Ejendommens bygninger (Ryomgaard) var beliggende på jernbanens sydlige side. Overkørslen gav således en vejret for driften af et landbrugsareal nord for jernbanen. Der blev desuden stiftet vejret ad overkørsel nr. 75 til de daværende matr. nr. 1, 4a, 6, 5, 8, 3, 2, 7a og 16 Attrup By, Koed. Det besluttedes endvidere, at der samme sted etableres en offentlig overgang.

 

I dag udgør det daværende areal afgrænset af jernbanen og vandløb beliggende på jernbanens nordlige side (del af daværende matr. nr. 1a Ryomgård Hgd., Marie Magdalene) som drives landbrugsmæssigt og som har matrikulær vejadgang til overkørslen en del af følgende arealer:

Matr. nr. 1abæ Ryomgård Hgd., Marie Magdalene på 3,9 ha

Matr. nr. 1aby Ryomgård Hgd., Marie Magdalene på 1,0 ha

Del af matr. nr. 1abz Ryomgård Hgd., Marie Magdalene på 0,03 ha

Del af matr. nr. 1bf Ryomgård Hgd., Marie Magdalene på 0,2 ha

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 1, 4a, 6, 5, 8, 3, 2, 7a og 16 Attrup By, Koed en del af følgende matrikelnumre:

Matr. nr. 6b Attrup By, Koed på 3,5 ha

Matr. nr. 5i Attrup By, Koed på 1,7 ha

Matr. nr. 8k Attrup By, Koed på 0,8 ha

Matr. nr. 8i Attrup By, Koed på 0,8 ha

Matr. nr. 3i Attrup By, Koed på 2,2 ha

Matr. nr. 2b Attrup By, Koed på 2,1 ha

Matr. nr. 7g Attrup By, Koed på 1,8 ha

Matr. nr. 1b Attrup By, Koed på 1,0 ha

Matr. nr. 7f Attrup By, Koed på 1,4 ha

Matr. nr. 7e Attrup By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 6c Attrup By, Koed på 1,0 ha

Matr. nr. 5e Attrup By, Koed på 1,0 ha

Matr. nr. 1o Attrup By, Koed på 2,6 ha

Matr. nr. 1n Attrup By, Koed på 2,9 ha

Matr. nr. 1e Attrup By, Koed på 1,4 ha

Matr. nr. 2l Attrup By, Koed på 2,2 ha

Matr. nr. 2k Attrup By, Koed på 1,7 ha

Matr. nr. 2m Attrup By, Koed på 2,4 ha

Matr. nr. 8l Attrup By, Koed på 3,2 ha

Matr. nr. 8d Attrup By, Koed på 4,0 ha

Matr. nr. 3e Attrup By, Koed på 1,1 ha

Matr. nr. 3f Attrup By, Koed på 1,1 ha

Matr. nr. 3h Attrup By, Koed på 1,2 ha

Matr. nr. 16c Attrup By, Koed på 0,7 ha

Matr. nr. 7b Attrup By, Koed på 0,7 ha

Matr. nr. 16i Attrup By, Koed på 0,8 ha

Matr. nr. 16h Attrup By, Koed på 0,1 ha

Matr. nr. 16g Attrup By, Koed på 0,1 ha

 

Ejendommen matr. nr. 1a Ryomgård Hgd., Marie Magdalene har frastykket arealerne nord for jernbanen. Endvidere er der frastykket en lod, matr. nr. 21b Attrup By, Koed, syd for jernbanen, som ikke har fået tildelt rettigheder til benyttelse af overkørslen, men overkørslen er eneste vejadgang.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B65

Landbrugsejendom matr. nr. 21b Attrup By, Koed m.fl. benytter overkørsel nr. 75 som adgang til englod på 1,1 ha syd for jernbanen. Ejendommens bygninger er beliggende umiddelbart nord for jernbanen. Der er ikke registreret rettigheder til at benytte overkørslen. Ejendommen er på 2,9 ha.

 

B66

Landbrugsejendom matr. nr. 8d Attrup By, Koed m.fl. er i sin helhed beliggende syd for jernbanen.

 

B67

Landbrugsejendom uden beboelse benytter overkørsel nr. 75 som adgang til englodderne matr. nr. 1e og 5i Attrup By, Koed på henholdsvis 1,4 ha og 1,7 ha. Ejendommen er på 34,2 ha.

 

B68

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 75 som adgang til englodderne matr. nr. 8k, 7e og 1n Attrup By, Koed på henholdsvis 0,8 ha, 0,6 ha og 2,9 ha. Ejendommens bygninger er beliggende i Attrup nord for jernbanen. Ejendommen er på 7,7 ha.

 

B69

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 75 som adgang til englodderne matr. nr. 5e og 1o Attrup By, Koed på henholdsvis 1,0 ha og 2,6 ha. Ejendommens bygninger er beliggende vest for Attrup, nord for jernbanen. Ejendommen er på 24,4 ha.

 

B70

Landbrugsejendom uden beboelse benytter overkørsel nr. 75 som adgang til englodderne matr. nr. 8i, 6b, 7g, 7f og 6c Attrup By, Koed på henholdsvis 0,8 ha, 3,5 ha, 1,8 ha, 1,4 ha og 1,0 ha.

 

B71

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 75 som adgang til englod matr. nr. 1b Attrup By, Koed på 1,0 ha. Ejendommens bygninger er beliggende mellem Attrup og Nimtofte nord for jernbanen. Ejendommen er på 14,0 ha.

 

B72

Landbrugsejendom uden beboelse benytter overkørsel nr. 75 som adgang til englod matr. nr. 3i Attrup By, Koed på 2,2 ha. Ejendommen er på 45,3 ha.

 

B73

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 75 som adgang til englod matr. nr. 2b Attrup By, Koed på 2,1 ha. Ejendommens bygninger er beliggende i Nimtofte nord for jernbanen. Ejendommen er på 26,1 ha.

 

B74

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 75 som adgang til englod matr. nr. 2m Attrup By, Koed på 2,4 ha. Ejendommens bygninger er beliggende i Attrup nord for jernbanen. Ejendommen er på 18,8 ha.

 

B75

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 75 som adgang til englod matr. nr. 2k Attrup By, Koed på 1,7 ha. Ejendommens bygninger er beliggende i Attrup nord for jernbanen. Ejendommen er på 21,6 ha.

 

B76

Landbrugsejendom uden beboelse benytter overkørsel nr. 75 som adgang til englod matr. nr. 8l Attrup By, Koed på 3,2 ha. Ejendommen er på 11 ha.

 

B85

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 75 som adgang til englod matr. nr. 2l Attrup By, Koed på 2,2 ha. Ejendommens bygninger er beliggende i Koed nord for jernbanen. Ejendommen er på 38,5 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 27 Attrup By, Koed (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden. Rampeareal syd for jernbanen på matr. nr. 27 Attrup By, Koed (jernbanen) kan tillægges de tilgrænsende ejendomme.

 

Vejudlægget på matr. nr. 16i Attrup By, Koed til overkørslen umiddelbart nord for jernbanen slettes på matrikelkortet, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Arealerne nord for jernbanen har adgang til offentlig vej via kommunevejene Korupskovvej og Attrupvej.

 

Al trafik til/fra området syd for jernbanen henvises til at foregå ad ny og eksisterende privat fællesvej mod øst til kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) via offentlig overkørsel nr. 82:

 

Eksisterende vejudlæg og privat fællesvej (markvej) benyttes på matr. nr. 1e, 2l og 8l Attrup By, Koed.

 

Der etableres ny privat fællesvej på matr. nr. 8d, 7l og 5k Attrup By, Koed samt matr. nr. 17e, 17k, 6b, 17r og 17a Koed By, Koed. Der etableres 2 vigepladser.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 6b, 5i, 8k, 8i, 3i, 2b, 7g, 1b, 7f, 7e, 6c, 5e, 21b, 1o, 1n, 1e, 2l, 2k, 2m, 8l, 8d, 3h, 3e, 3f, 9e, 9c, 7l og 5k Attrup By, Koed samt matr. nr. 17e, 31, 17k, 17h, 17i, 6b og 17r Koed By, Koed.

 

Del af udlagt privat fællesvej på matr. nr. 8d Attrup By, Koed nedlægges.

 

Der udlægges privat fællesvej på aflagt rampeareal samt matr. nr. 7l Attrup By, Koed til matr. nr. 5k, 9c, 9e, 3h, 3f og 3e Attrup By, Koed.

 

B65

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 21b Attrup By, Koed henvises til at ske via kommunevej Ballevej/Korupskovvej (grusvej syd for jernbanen), ny privat fællesvej samt eksisterende markvej. Fremtidig afstand mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 21b Attrup By, Koed vil fremover være ca. 6,0 km.

 

B66

Fremtidig vejadgang for ejendommen henvises til at ske ad ny privat fællesvej til kommunevej Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen).

 

B67, B70, B72 og B76

Fremtidig vejadgang til engarealerne henvises til at ske via kommunevej Ballevej/Korupskovvej, ny privat fællesvej samt eksisterende privat fællesvej.

 

B68

Fremtidig vejadgang til engarealerne henvises til at ske via kommunevej Ballevej/Korupskovvej, ny privat fællesvej samt eksisterende privat fællesvej. Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 8k, 7e og 1n Attrup By, Koed er ca. 5,8 km.

 

B69

Fremtidig vejadgang til engarealerne henvises til at ske via kommunevej Ballevej/Korupskovvej, ny privat fællesvej samt eksisterende privat fællesvej. Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 5e og 1o Attrup By, Koed er ca. 8,3 km.

 

B71

Fremtidig vejadgang til engarealerne henvises til at ske via kommunevej Ballevej/Korupskovvej, ny privat fællesvej samt eksisterende privat fællesvej. Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 1b Attrup By, Koed er ca. 6,5 km.

 

B73

Fremtidig vejadgang til engarealerne henvises til at ske via kommunevej Ballevej/Korupskovvej, ny privat fællesvej samt eksisterende privat fællesvej. Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2b Attrup By, Koed er ca. 8,3 km.

 

B74

Fremtidig vejadgang til engarealerne henvises til at ske via kommunevej Ballevej/Korupskovvej, ny privat fællesvej samt eksisterende privat fællesvej. Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2m Attrup By, Koed er ca. 5,6 km.

 

B75

Fremtidig vejadgang til engarealerne henvises til at ske via kommunevej Ballevej/Korupskovvej, ny privat fællesvej samt eksisterende privat fællesvej. Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2k Attrup By, Koed er ca. 6,0 km.

 

B85

Fremtidig vejadgang til engarealerne henvises til at ske via kommunevej Ballevej/Korupskovvej, ny privat fællesvej samt eksisterende privat fællesvej. Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2l Attrup By, Koed er ca. 3,4 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 76 – km 41.826

 

Besigtigelsesplan SA-36-041360-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til engarealerne ned mod Ryom Å syd for jernbanen, herunder en hel ejendom, matr. nr. 8d Attrup By, Koed m.fl. Markvejen mellem overkørsel nr. 75 og 76 har været blokeret af en tidligere ejer af matr. nr. 8d Attrup By, Koed, hvorfor der ikke er adgang til lodderne beliggende vest for matr. nr. 8d fra overkørsel nr. 76.

 

Englodderne syd for overkørsel nr. 76 hører til flere forskellige ejendomme og anvendes hovedsagelig til høslæt og afgræsning.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 76 til de daværende matr. nr. 1, 2, 3, 7b, 8, 9 og 18 Attrup By, Koed. Af historiske kortværk fremgår det, at de daværende ejendomme havde bygningerne beliggende på jernbanens nordlige side og med ejendommens lodder beliggende på jernbanens sydlige side. Overkørslen har således fungeret som vejadgang til de syd for jernbanen beliggende lodder.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 1, 2, 3, 7b, 8, 9 og 18 Attrup By, Koed en del af følgende matrikelnumre på jernbanens sydlige side:

Matr. nr. 1e Attrup By, Koed på 1,4 ha

Matr. nr. 1n Attrup By, Koed på 2,9 ha

Matr. nr. 1o Attrup By, Koed på 2,6 ha

Matr. nr. 2l Attrup By, Koed på 2,2 ha

Matr. nr. 2m Attrup By, Koed på 2,4 ha

Matr. nr. 2k Attrup By, Koed på 1,7 ha

Matr. nr. 8l Attrup By, Koed på 3,2 ha

Del af matr. nr. 8d Attrup By, Koed på 4,0 ha

Matr. nr. 3h Attrup By, Koed på 1,2 ha

Matr. nr. 3e Attrup By, Koed på 1,1 ha

Matr. nr. 3f Attrup By, Koed på 1,1 ha

Matr. nr. 9c Attrup By, Koed på 1,0 ha

Matr. nr. 9e Attrup By, Koed på 5,0 ha

Matr. nr. 7l Attrup By, Koed på 3,8 ha

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 1, 2, 3, 7b, 8, 9 og 18 Attrup By, Koed en del af følgende matrikelnumre på jernbanens nordlige side:

Matr. nr. 7b Attrup By, Koed på 16,4 ha

Matr. nr. 18c Attrup By, Koed på 4,8 ha

Matr. nr. 18a Attrup By, Koed på 0,7 ha

Matr. nr. 18c Attrup By, Koed på 0,1 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B61

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 76 som adgang til englod matr. nr. 7l Attrup By, Koed på 3,8 ha. Ejendommens bygninger er beliggende umiddelbart nord for jernbanen. Ejendommen er på 28,8 ha.

 

B66

Landbrugsejendom matr. nr. 8d og 9c Attrup By, Koed er i sin helhed beliggende syd for jernbanen. Ejendommen benytter overkørsel nr. 76 som primær vejadgang til offentlig vej, selv om der også er rettighed til benyttelse af overkørsel nr. 75. Hele ejendommen er på 5,5 ha.

 

I 1996 påklager det daværende DSB (nuværende Banedanmark) den af det daværende Århus Amts udstedte landzonetilladelse til opførelsen af en ridehal på ejendommen Korupskovvej 8, Ryomgård til Naturklagenævnet. Der afholdes efterfølgende en besigtigelse i marken om, hvorvidt ridehallen medfører ændret trafik i overkørslen. Nævnets formand finder det imidlertid trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, at trafikken øges i overkørslen. Dette resulterer bl.a. i, at Vejdirektoratet finder tilladelsen meget uheldig, da tilladelsen, der, hvis tilladelsen udnyttes, udløser et krav via en anden lovgivning, hvor den samme borger pålægges en udgift til ca. 1 mio. kroner for et signalanlæg.

 

Banedanmark har dog ikke rejst kravet over for ejer, jf. jernbanens arkiv.

 

B70

Landbrugsejendom uden beboelse benytter overkørsel nr. 76 som adgang til englod matr. nr. 3f Attrup By, Koed på 1,1 ha. Ejendommen er på 61,8 ha.

 

B75

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 76 som adgang til englod matr. nr. 3e Attrup By, Koed på 1,1 ha. Ejendommens bygninger er beliggende i Attrup nord for jernbanen. Ejendommen er på 21,6 ha.

 

B77

Landbrugsejendom uden beboelse benytter overkørsel nr. 76 som adgang til englod matr. nr. 3h Attrup By, Koed på 1,2 ha. Ejendommen er på 46,7 ha.

 

B78

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 76 som adgang til englod matr. nr. 9e Attrup By, Koed på 5,0 ha. Ejendommens bygninger er beliggende nord for jernbanen. Ejendommen er på 28,7 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Rampeareal syd for jernbanen på matr. nr. 27 Attrup By, Attrup (jernbanen) kan tillægges de tilgrænsende ejendomme.

 

Al trafik til/fra området syd for jernbanen henvises til at foregå ad ny privat fællesvej mod øst til kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) via offentlig overkørsel nr. 82:

 

Der etableres fælles afløsningsforslag som bestemt under overkørsel nr. 75.

 

B61

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 7l Attrup By, Koed henvises til at ske via kommunevejene Ballevej/Korupskovvej (grusvej syd for jernbanen) og ny privat fællesvej. Fremtidig afstand mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 7l Attrup By, Koed vil fremover være ca. 4,9 km.

 

B66

Fremtidig vejadgang for ejendommen henvises til at ske ad ny privat fællesvej til kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen).

 

B70 og B77

Fremtidig adgang til engarealerne henvises til at foregå via kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) og ny privat fællesvej.

 

B75

Fremtidig adgang til engarealerne henvises til at foregå via kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) og ny privat fællesvej. Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2m Attrup By, Koed er ca. 5,9 km.

 

B78

Fremtidig adgang til engarealerne henvises til at foregå via kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) og ny privat fællesvej. Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2m Attrup By, Koed er ca. 6,7 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

 

Privat niveauovergang – km 41.992

 

Besigtigelsesplan SA-36-041360-05-16.

 

Nuværende forhold

Overgangen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overgangen er i dag sikret med låge.

 

Overgangen benyttes af ejeren af matr. nr. 7l Attrup By, Koed til opsyn med kreaturer. Ejendommen har arealer på begge sider af jernbanen og kommunevejen Korupskovvej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overgang km 41.992 til det daværende matr. nr. 7b Attrup By, Koed. Af historiske kortværk fremgår det, at den daværende ejendom havde bygningerne beliggende på jernbanens nordlige side og med ejendommens lod beliggende på jernbanens sydlige side. Overgangen har således fungeret som vejadgang til det syd for jernbanen beliggende lod.

 

I dag udgør det daværende matr. nr. 7b Attrup By, Koed en del af følgende arealer på jernbanens nordlige side:

Matr. nr. 7b Attrup By, Koed på 14,2 ha

Matr. nr. 7h Attrup By, Koed på 4,8 ha

 

I dag udgør det daværende matr. nr. 7b Attrup By, Koed en del af følgende areal på jernbanens sydlige side:

Matr. nr. 7l Attrup By, Koed på 3,8 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B61

Landbrugsejendom benytter overgang i km 41.992 som adgang til englod matr. nr. 7l Attrup By, Koed på 3,8 ha. Ejendommens bygninger ligger umiddelbart nord for jernbanen og kommunevejen Korupskovvej. Ejendommen er på 28,8 ha.

 

Forslag

Overgangen nedlægges.

 

Al trafik til/fra området syd for jernbanen henvises til at foregå ad ny privat fællesvej mod øst til kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) via offentlig overkørsel nr. 82:

 

Der etableres fælles afløsningsforslag som beskrevet under overkørsel nr. 75.

 

B61

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 7l Attrup By, Koed henvises til at ske via kommunevejene Ballevej/Korupskovvej (grusvej syd for jernbanen) og ny privat fællesvej.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 77 – km 42.140

 

Besigtigelsesplan SA-36-041360-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang for ejendommene matr. nr. 5b Attrup By, Koed m.fl. og matr. nr. 7b Attrup By, Koed m.fl. til engarealerne ned mod Ryom Å syd for jernbanen. Ejendommene er i samme eje.

 

Englodderne syd for overkørsel nr. 77 anvendes til høslæt og afgræsning. Ejendommene har arealer på begge sider af jernbanen og kommunevejen Korupskovvej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 77 til de daværende matr. nr. 5 Attrup By, Koed, 31 og 17 Koed By, Koed. Af historiske kortværk fremgår det, at den daværende ejendom matr. nr. 5 Attrup By, Koed havde bygningerne beliggende på jernbanens nordlige side og med ejendommens lodder beliggende på jernbanens sydlige side.

 

Overkørslen har således fungeret som vejadgang til de syd for jernbanen beliggende lodder. Den daværende ejendom matr. nr. 17 Koed By, Koed havde bygningerne beliggende på jernbanens sydlige side længere mod øst, men havde ved overkørslen arealer beliggende på begge sider af jernbanen, som overkørslen skulle tjene som vejadgang for. Overkørslen tjente desuden som vejadgang til det daværende matr. nr. 31 Koed By, Koed beliggende på jernbanens sydlige side.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 5 Attrup By, Koed, 31 og 17 Koed By, Koed en del af følgende matrikelnumre på jernbanens nordlige side:

Matr. nr. 5b Attrup By, Koed på 9,6 ha

Matr. nr. 5f Attrup By, Koed på 5,8 ha

Matr. nr. 17c Koed By, Koed på 0,8 ha

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 5 Attrup By, Koed, 31 og 17 Koed By, Koed en del af følgende matrikelnumre på jernbanens sydlige side:

Matr. nr. 5k Attrup By, Koed på 2,7 ha

Matr. nr. 17k Koed By, Koed på 3,3 ha

Del af matr. nr. 17a Koed By, Koed på 11,4 ha

Matr. nr. 17e Koed By, Koed på 1,5 ha

Matr. nr. 17h Koed By, Koed på 2,8 ha

Matr. nr. 17i Koed By, Koed på 3,0 ha

Matr. nr. 31 Koed By, Koed på 0,9 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

Grundet matrikulære forandringer er der i dag udelukkende matrikulær adgang til overkørsel nr. 77 for ejendommen matr. nr. 5b Attrup By, Koed m.fl. på jernbanens sydlige side.

 

B61

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 77 som adgang til matr. nr. 7l Attrup By, Koed på 3,8 ha. Ejendommen har ingen ret til at benytte overkørsel nr. 77, men derimod overkørsel nr. 76, som tillige benyttes. Ejendommens bygninger ligger umiddelbart nord for jernbanen og kommunevejen Korupskovvej. Ejendommen er på 28,8 ha.

 

B81

Landbrugsejendom benytter overkørsel nr. 77 som adgang til matr. nr. 5k Attrup By, Koed, 17e og 31 Koed By, Koed på henholdsvis 2,7 ha, 1,5 ha og 0,9 ha. Ejendommens bygninger ligger umiddelbart nord for jernbanen og kommunevejen Korupskovvej. Ejendommen er på 18,2 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 27 Attrup By, Koed (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden. Rampeareal syd for jernbanen på matr. nr. 27 Attrup By, Koed (jernbanen) kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Al trafik til/fra området syd for jernbanen henvises til at foregå ad ny privat fællesvej mod øst til kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) via offentlig overkørsel nr. 82:

 

Der etableres fælles afløsningsforslag som beskrevet under overkørsel nr. 75.

 

B61

Se overkørsel nr. 76.

 

B81

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 5k Attrup By, Koed, 17e og 31 Koed By, Koed henvises til at ske via kommunevejene Ballevej/Korupskovvej (grusvej syd for jernbanen) og ny privat fællesvej. Fremtidig afstand mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 5k Attrup By, Koed, 17e og 31 Koed By, Koed vil fremover være ca. 4,5 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 78 – km 42.580

 

Besigtigelsesplan SA-36-041360-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang for ejendommen matr. nr. 6b Koed By, Koed m.fl. samt til et engareal, matr. nr. 17h ibd., syd for jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 78 til de daværende matr. nr. 6b, 6c, 7a, 17 og 30 Koed By, Koed.

 

Af historiske kortværk fremgår det, at den daværende ejendom matr. nr. 17 Koed By, Koed havde bygningerne beliggende på jernbanens sydlige side længere mod øst, men havde ved overkørslen arealer beliggende på begge sider af jernbanen, som overkørslen skulle tjene som vejadgang for. Overkørslen tjente desuden som vejadgang til de daværende matr. nr. 6b, 6c, 7a og 30 Koed By, Koed beliggende på jernbanens sydlige side.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 6b, 6c, 7a, 17 og 30 Koed By, Koed en del af følgende arealer på jernbanens nordlige side:

Matr. nr. 17d Koed By, Koed på 1,6 ha

Matr. nr. 17p Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 17l Koed By, Koed på 27,4 ha

Matr. nr. 17m Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 17n Koed By, Koed på 0,2 ha

Matr. nr. 17o Koed By, Koed på 0,09 ha

Matr. nr. 17q Koed By, Koed på 0,07 ha

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 6b, 6c, 7a, 17 og 30 Koed By, Koed en del af følgende arealer på jernbanens sydlige side:

Matr. nr. 17e Koed By, Koed på 1,5 ha

Matr. nr. 17h Koed By, Koed på 2,8 ha

Matr. nr. 17i Koed By, Koed på 3,0 ha

Matr. nr. 17k Koed By, Koed på 3,4 ha

Matr. nr. 6b Koed By, Koed på 2,0 ha

Matr. nr. 17a Koed By, Koed på 29,0 ha

Matr. nr. 7f Koed By, Koed på 7,8 ha

Matr. nr. 17r Koed By, Koed på 0,03 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B72

Landbrugsejendom uden beboelse benytter overkørsel nr. 78 som adgang til englodden matr. nr. 17h Koed By, Koed på 2,8 ha. Ejendommen er på 45,3 ha.

 

B82

Landbrugsejendommen matr. nr. 18a Koed By, Koed m.fl. benytter ikke overkørsel nr. 78, idet ejendommens bygninger også er placeret syd for jernbanen. Ejeren benytter i stedet grusvejen mellem overkørsel nr. 78 og 79, der delvist er udlagt som privat fællesvej på matrikelkortet. Ejendommen er på 46,6 ha.

 

B83

Landbrugsejendommen matr. nr. 17a Koed By, Koed m.fl. benytter ikke overkørsel nr. 78, idet ejendommens bygninger også er placeret syd for jernbanen. Ejendommen er på 57,2 ha.

 

B84

Landbrugsejendommen matr. nr. 6b Koed By, Koed m.fl. har arealer beliggende på begge sider af jernbanen. Ejendommens bygninger er beliggende syd for jernbanen, og overkørsel nr. 78 er den primære adgang til ejendommens bygninger. Ejendommen benytter overkørsel nr. 78 og 79 til lodderne matr. nr. 17d, 17p, 17o og 17q Koed By, Koed på henholdsvis 1,6 ha, 0,6 ha, 0,09 ha og 0,07 ha beliggende umiddelbart nord for jernbanen. Ejendommen er på 7,8 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 56 Koed By, Koed (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden. Ligeledes slettes vejudlægget på matr. nr. 17o Koed By, Koed mellem overkørsel nr. 78 og kommunevejen Korupskovvej. Rampeareal syd for jernbanen på matr. nr. 56 Koed By, Koed (jernbanen) kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Al trafik til/fra området syd for jernbanen henvises til at foregå ad ny privat fællesvej mod øst til kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) via offentlig overkørsel nr. 82:

 

Der etableres fælles afløsningsforslag som beskrevet under overkørsel nr. 75.

 

Privat fællesvej på matr. nr. 6b Koed By, Koed (B84) nedlægges på matrikelkortet, da der ikke længere er matrikulær vejadgang hertil fra overkørslen efter nedlæggelsen af denne.

 

B72

Fremtidig vejadgang til englod henvises til at ske via kommunevejene Ballevej/Korupskovvej (grusvej syd for jernbanen) og ny privat fællesvej.

 

B84

Fremtidig vejadgang til offentlig vej for ejendommen henvises til at ske ad ny privat fællesvej til kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen). Fremtidig afstand mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 17d, 17p, 17o og 17q Koed By, Koed vil fremover være ca. 3,7 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 79 – Korupskovvej km 42.814

 

Besigtigelsesplan SA-36-041360-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen forbinder de to kommunale parallelveje på hver side af jernbanen. Kommunevejene Korupskovvej/Ballevej syd for jernbanen er en grusvej og forbinder de to offentlige overkørsler nr. 79 og 82.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matr. nr. 56 Koed By, Koed (jernbanen), og arealet overgår til ejerens frie råden. Vejudlæg på jernbanens nordlige side slettes på matrikelkortet og kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Der etableres en vendeplads syd for overkørslen. Del af jernbaneareal til vendeplads nedlægges og bliver udskilt til offentlig vej sammen med del af matr. nr. 17a Koed By, Koed.

 

B83

Der eksproprieres areal til vendeplads fra matr. nr. 17a Koed By, Koed.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

 

Privat niveauovergang – km 43.295

 

Besigtigelsesplan SA-36-041360-05-16.

 

Nuværende forhold

Overgangen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874.

 

Overgangen eksisterer ikke i marken.

 

Eksisterende rettigheder til overgangen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overgang km 43.295 til de daværende matr. nr. 22, 24a og 26a Koed By, Koed.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 22, 24a og 26a Koed By, Koed en del af følgende matrikelnumre på jernbanens nordlige side:

Del af matr. nr. 18d Koed By, Koed på 4,2 ha

Matr. nr. 18f Koed By, Koed på 0,2 ha

Matr. nr. 18g Koed By, Koed på 0,03 ha

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 22, 24a og 26a Koed By, Koed en del af følgende matrikelnummer på jernbanens sydlige side:

Del af matr. nr. 18a Koed By, Koed på 1,6 ha

 

Overgangen fremstår nedlagt i marken af nuværende og historiske ortofotos.

 

Forslag

Overgangen nedlægges.

 

Vejudlægget på jernbanens nordlige side slettes på matr. nr. 56 Koed By, Koed (jernbanen), og arealet kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 80 – km 43.447

 

Besigtigelsesplan SA-36-041360-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang for ejendommen matr. nr. 18a Koed By, Koed m.fl. til markarealerne nord for jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overgangen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 80 til de daværende matr. nr. 18, 19c, 22, 24a og 26a Koed By, Koed.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 18, 19c, 22, 24a og 26a Koed By, Koed en del af følgende matrikelnumre på jernbanens nordlige side:

Matr. nr. 18f Koed By, Koed på 0,2 ha

Matr. nr. 18g Koed By, Koed på 0,03 ha

Matr. nr. 18e Koed By, Koed på 0,2 ha

Matr. nr. 19b Koed By, Koed på 2,0 ha

Del af matr. nr. 22k Koed By, Koed på 2,4 ha

Del af matr. nr. 18d Koed By, Koed på 19,0 ha

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 18, 19c, 22, 24a og 26a Koed By, Koed en del af følgende matrikelnumre på jernbanens sydlige side:

Matr. nr. 26q Koed By, Koed på 0,6 ha

Matr. nr. 26f Koed By, Koed på 1,5 ha

Del af matr. nr. 18a Koed By, Koed på 6,0 ha

Del af matr. nr. 26l Koed By, Koed på 0,9 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B82

Landbrugsejendommen matr. nr. 18a Koed By, Koed har arealer beliggende på begge sider af jernbanen. Ejendommen benytter overkørsel nr. 80 til:

Matr. nr. 18f Koed By, Koed på 0,2 ha

Matr. nr. 18g Koed By, Koed på 0,03 ha

Matr. nr. 18e Koed By, Koed på 0,2 ha

Matr. nr. 18d Koed By, Koed på 21,1 ha, hvoraf der kun er registreret rettighed til 19,0 ha via overkørsel nr. 80

Matr. nr. 21f og 23c Koed By, Koed begge på 3,2 ha, hvortil der ikke er registreret rettighed via overkørsel nr. 80.

 

Alle lodder er beliggende umiddelbart nord for jernbanen og kommunevejen Korupskovvej. Ejendommens bygninger er beliggende syd for jernbanen. Ejendommen er på 46,6 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen samt vejudlæg på begge sider af overkørslen på jernbanens nordlige side slettes på matrikelkortet på matr. nr. 56 Koed By, Koed (jernbanen) og kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Al trafik til/fra området syd for jernbanen henvises til at foregå ad kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) via offentlig overkørsel nr. 82.

 

B82

Fremtidig vejadgang mellem ejendommens bygninger syd for jernbanen og lodder beliggende nord for jernbanen henvises til at ske via kommunevejene Ballevej/Korupskovvej (grusvej syd for jernbanen) via offentlig overkørsel nr. 82. Fremtidig afstand mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 18f, 18g, 18e, 19b, 18d, 23c og 21f Koed By, Koed vil fremover være ca. 2,0 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 82 – Ballevej km 44.366

 

Besigtigelsesplan SA-36-041360-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med advarselsanlæg.

 

Vejtilslutningen fra kommunevejen Ballevej til kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) ligger tæt på overkørsel nr. 82, og det er svært for store køretøjer at dreje rundt fra overkørslen til grusvejen.

 

Vejadgang fra kommunevejen Ballevej til privat fællesvej på matr. nr. 56 Koed By, Koed (banen) mod sydøst ligger tæt på overkørsel nr. 82.

 

Forslag

Overkørslen sikres. Der etableres en sikringshytte med tilhørende p-plads på vejareal, Korupskovvej, nordvest for overkørsel nr. 82.

 

Vejtilslutningen fra kommunevejen Ballevej til kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen, vest for overkørsel nr. 82) afbrydes og afrømmes.

 

Der etableres en ny kommunevej mellem kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) og kommunevejen Ballevej på matr. nr. 33b og 5d Koed By, Koed. Vejen etableres i en bredde af 4,00 meter med grusbelægning og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter. Vejen udskilles til offentlig vej.

 

Vejadgang fra kommunevejen Ballevej til privat fællesvej på matr. nr. 56 Koed By, Koed (jernbane) mod sydøst omlægges og anlægges på matr. nr. 7k Koed By, Koed – se overkørsel nr. 83.

 

B36

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 33b Koed By, Koed tilhørende Koed Kirkekasse. Arealerne er bortforpagtet. Ejendommen er på 12,2 ha. Der eksproprieres areal fra matr. nr. 33b Koed By, Koed til offentlig vej mellem kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) og kommunevejen Ballevej.

 

B37

Landbrugsejendom matr. nr. 5d Koed By, Koed. Ejendommen er på 18,0 ha. Der eksproprieres areal fra matr. nr. 5d Koed By, Koed til hjørneafskæring til offentlig vej mellem kommunevejene Korupskovvej/Ballevej (grusvej syd for jernbanen) og kommunevejen Ballevej.

 

Kommunevej Korupskovvej

Der eksproprieres areal til sikringshytte med tilhørende p-plads.

 

Bemærkninger til forslagene (samlet vedrørende overkørslerne nr. 74 – 82)

En lodsejer udtrykte bekymring over den øgede trafikmængde med flere tunge landbrugskøretøjer på landevejene, når overkørsler nedlægges.

 

Hertil bemærkede anlægsmyndighedens repræsentant, at Banedanmark i dette projekt har fået til opgave at sætte fokus på jernbanesikkerheden og på arbejdsmiljøet for lokoførerne. Projektet sikrer, at de relevante vejmyndigheder, henholdsvis kommuner og Vejdirektoratet, høres i relation til projektet.

 

Der blev af de fremmødte fremlagt forslag om en opgradering af overkørsel nr. 75, således at en overkørsel i den vestligste ende af den private fællesvej beliggende på jernbanens sydlige side kan skabe vejadgangen til kommunevejen Korupskovvej og Ryomgård. Hertil blev det fremført, at der kan komme trafikale problemer i krydset mellem kommunevejene Attrupvej og Korupskovvej.

 

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at den fremtidige vejadgang til lodderne syd for overkørsel nr. 75 er via den offentlige overkørsel nr. 82.

 

Der blev spurgt ind til beskaffenheden af kommunevejen Ballevej, da det blev påpeget, at denne fremstår smal og i mindre god stand.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste hertil, at der er tale om en eksisterende kommunevej, og at det således er et kommunalt anliggende.

 

Det blev endvidere fremført, at det forekommer som om, projektet har mere fokus på nedlæggelse af overkørsler fremfor sikring af disse.

 

Banedanmarks repræsentant oplyste, at alle niveaukrydsninger af jernbanen udgør en risiko, hvilket er en del af begrundelsen for, at den sikreste løsning er ved at reducere i antallet og dermed nedlægge flest muligt.

 

En ejer nævnte, at udgifterne til vedligeholdelse af de private fællesveje bliver overført til ejerne, da de fremadrettet skal stå for vedligeholdelsen af vejene.

 

Der blev fremført forslag om sikring af overkørsel nr. 79, da oversigtsforholdene til Korupskovvej vurderes gode. Der blev ved samme forslag pointeret, at anlægget af vendepladsen til kommunevejen syd for overkørsel nr. 79 således vil være overflødig. En lodsejer nævnte, at han får nedlagt tre overkørsler ved sine landbrugsarealer og oplyste dertil, at han vil få en omvej på 10 kilometer, såfremt disse overkørsler nedlægges. Lodsejeren ser derfor gerne, at overkørsel nr. 79 opretholdes.

 

Hertil bemærkede repræsentanten for Syddjurs Kommune, at kommunen peger på at opretholde overkørsel nr. 79. Den kommunale repræsentant oplyste, at såfremt overkørsel nr. 79 nedlægges, vil der forelægge sandsynlighed for, at kommunalpolitikerne i kommunen vil træffe afgørelse om, at processen med, at Ballevej nedklassificeres til privat fællesvej, iværksættes.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste, at de fysiske forhold omkring overkørsel nr. 79 ikke er egnede til opgraderingen, da der er meget kort mellem overkørslen og kommunevejen Korupskovvej på jernbanens nordlige side. Herved kan overkørslen ikke efterleve de tekniske krav, der stilles til krydsende veje til jernbanen. Ydermere pointerede anlægsmyndigheden kravet om reducering af antallet af overkørsler generelt.

 

En lodsejer udtrykte bekymring vedrørende den store mængde trafik, som lodsejeren mener vil komme ved overkørsel nr. 82. Lodsejeren mener, at trafikken mod Djurs Sommerland i særdeleshed vil generere et trafikalt problem. Der blev i den forbindelse spurgt ind til, om der er foretaget trafiktællinger af trafikken til og fra Djurs Sommerland.

 

Banedanmark oplyste hertil, at der er foretaget trafiktællinger på Ballevej. Syddjurs Kommunes repræsentant oplyste hertil, at der kommer ca. 800.000 bilister årligt til Djurs Sommerland, og at størstedelen af disse kommer fra Aarhus. Ydermere blev det oplyst, at Syddjurs Kommune er i tæt dialog med Djurs Sommerland vedrørende trafikken fra Koed, som ikke menes at være et stort problem.

 

En ejer spurgte, om det nye stykke af Ballevej, der anlægges som erstatningsvej, vil have status som privat fællesvej, hvortil anlægsmyndighedens repræsentant oplyste, at vejen vil være en kommunevej.

 

Flere lodsejere ønskede forklaring på, hvorfor det lille stykke fredskov langs jernbanen, som ejes af Banedanmark, ikke benyttes til anlæggelse af erstatningsvejen. En enkelt lodsejer bemærkede hertil, at det findes indgribende at ekspropriere fremfor at anvende Banedanmarks egne arealer.

 

Banedanmarks repræsentant oplyste, at det ikke har været muligt at opnå tilladelse til anlæg af privat fællesvej i fredskovsarealet, og at arealet har en funktion for jernbanen som et sneværnsbælte.

 

En lodsejer nævnte, at vejen ved overkørsel nr. 82 ikke er bred nok til, at flere tunge køretøjer kan passere vejen på samme tid. Yderligere oplyste lodsejeren, at han frygter manglende adgang til egen indkørsel, såfremt der holder flere køretøjer for stop ved overkørslen.

 

En lodsejer spurgte, hvorvidt det vil være muligt at anlægge svingbaner på Korupskovvej ved overkørsel nr. 82.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant medgav, at der ikke er meget plads mellem Korupskovvej og overkørsel nr. 82, men at alle overkørsler på strækningen frembyder pladsproblemer, og at Banedanmark vil sikre, at de overkørsler, der opretholdes, indrettes på hensigtsmæssig vis.

 

En lodsejer, beboende tæt ved overkørsel nr. 79, nævnte, at han finder det ærgerligt, såfremt der skal anlægges en vendeplads lige uden for ejerens ejendom.

 

En lodsejer satte spørgsmålstegn ved anlægsmyndighedens begrundelser af økonomisk karakter for valg i relation til løsningsforslag.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant bemærkede hertil, at Banedanmark altid skal have opmærksomhed på ressourceforbruget og det økonomiske aspekt, også i disse sager.

 

Kommissionens beslutning

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 74

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 74.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 75

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 75.

 

Vedrørende offentlig overgang – km 41.363

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overgang km 41.363.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 76

Det er kommissionens opfattelse, at den private fællesvej på jernbanens sydlige side fra skellet mellem matr. nr. 1a Ryomgård Hgd., Marie Magdalene og matr. nr. 1e Attrup By, Koed til skellet mellem matr. nr. 8l og 8d ibd. bør opgraderes, så vejen fremadrettet kan håndtere den pågældende trafik.

 

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at regulere skellet i fornødent omfang langs den private fællesvej og jernbanen ud for matr. nr. 8d Attrup By, Koed således, at brugsgrænsen i marken udgør fremtidigt skel mellem vej og jernbane.

 

Kommissionen besluttede herefter at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 76.

 

Vedrørende privat overgang – km 41.992

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overgang km 41.992.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 77

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at regulere skellet i fornødent omfang langs den private fællesvej og jernbanen ud for matr. nr. 7l og 5k Attrup By, Koed samt matr. nr. 17e Koed By, Koed således, at brugsgrænsen i marken udgør fremtidigt skel mellem vej og jernbane.

 

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 77.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 78

Kommissionen henstillede til, at rampearealet på jernbanens sydlige side reduceres således, at den fremtidige private fællesvej følger det omkringliggende terræn.

 

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at regulere skellet i fornødent omfang langs den private fællesvej og jernbanen ud for matr. nr. 17k, 6b og 17a Koed By, Koed frem til overkørsel nr. 79 således, at brugsgrænsen i marken udgør fremtidigt skel mellem vej og jernbane.

 

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 78.

 

Vedrørende offentlig overkørsel nr. 79

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at undersøge en alternativ placering af vendepladsen.

 

Kommissionen besluttede herefter at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 79.

 

Vedrørende privat overgang – km 43.295

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overgang km 43.295.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 80

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 80.

 

Vedrørende offentlig overkørsel nr. 82

Det af anlægsmyndigheden foreslåede vejanlæg mellem kommunevejene Korupskovvej/Ballevej og kommunevejen Ballevej på matr. nr. 33b og 5d Koed By, Koed kan ikke tiltrædes af kommissionen. Der henvises til kommissionens beslutning vedrørende overkørsel nr. 82 under gårsdagens forretning.

 

Kommissionen besluttede herefter at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om opgradering af overkørsel nr. 82.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Uffe Henneberg               Albert Vinther Krogh

/Mads Dalsgaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mads Dalsgaard