Nedlæggelse og sikring af overkørsler Aarhus – Grenaa, besigtigelsesforretningen den 25. april 2018

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

AARHUS – GRENAA

(Besigtigelsesforretningen den 25. april 2018)

6. hæfte

 

 

Onsdag den 25. april 2018 kl. 11.00 samledes kommissionen på Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, Grenaa for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørsel nr. 107 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Norddjurs Kommune mødte Henrik Bjerring Poulsen, Kim T. Jensen, Mads Nikolajsen og Niels Basballe.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Frederik Jacobi Grøn.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Kaare Kyndal, landinspektør Kirsten Friis-Christensen, landinspektør Jeanne Norre Bak Mikkelsen og vejingeniør Troels Straarup.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved brev af 26. juli 2017 bemyndiget Banedanmark til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

På strækningen mellem Aarhus og Grenaa ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen Ryomgård – Grenaa. Der blev i den forbindelse afholdt besigtigelsesforretning den 20., 21., 26. og 27. september 2017.

 

Med henvisning til tidligere fremlagte besigtigelsesmateriale og kommissionens beslutning i protokollen fra pågældende besigtigelsesforretning har Banedanmark genovervejet løsningen ved offentlig niveauoverkørsel nr. 107, Obdrupvej, km 56.664.

 

I den forbindelse har Banedanmark arbejdet med et forslag om nedlæggelse af overkørslen og etablering af vendepladser på Obdrupvej både nord og syd for overkørslen. Banedanmark har fremsendt forslaget til Vejdirektoratet og Østjyllands Politi og anmodet om udtalelse.

 

Vejdirektoratet har vurderet, at hvis overkørslen på Obdrupvej nedlægges, vil det af hensyn til fremkommelighed og trafiksikkerhed på statsvejen blive nødvendigt at ombygge krydset ved kommunevejen Lyngbyvej med et venstresvingsspor. Østjyllands Politi er enige i Vejdirektoratets vurdering.

 

Banedanmark har, på baggrund i udtalelserne fra Vejdirektoratet og Østjyllands Politi samt Vejdirektoratets skøn af, at anlægsprisen for et venstresvingsspor vil beløbe sig til ca. 4 – 5 mio. kr., valgt ikke at gå videre med forslaget om en nedlæggelse af overkørslen.

 

Banedanmark fremlægger derfor fornyet forslag om, at offentlig overkørsel nr. 107, km 56.664, kommunevejen Obdrupvej, opgraderes.

 

Myndighedsgodkendelser

I brev af 10. januar 2018 har Vejdirektoratet udtalt sig om projektet.

 

I mail af 16. januar 2018 har Østjyllands Politi udtalt sig om projektet i henhold til færdselsloven.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan

Målforhold

Oversigtskort, topografisk kort

1:20.000

SA-36-055875-05-16 Besigtigelsesplan ovk. 107, ejendomsforhold

1:4.000

SA-36-055875-05-16-O Besigtigelsesplan ovk. 107, ortofoto

1:4.000

 

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet ligger i Norddjurs Kommune (overkørsel nr. 107) i Region Midtjylland.

 

Jernbanen er stationeret fra Aarhus mod Grenaa.

 

Det foreliggende projekt omfatter sikring af følgende overkørsel:

 

Offentlig niveauoverkørsel nr. 107           km 56.664

 

Kommuneveje ved overkørsler, der sikres, sideudvides til 6,50 meter belagt areal og 1,50 meter yderrabatter samt grøfter i variabel bredde. I alt en kronebredde på 9,50 meter plus grøfteareal. Areal til vejudvidelser henlægges under vejens areal.

 

Sikring af overkørsler

I det omfang, der ikke er plads på jernbaneareal, eksproprieres arealer til signalanlæg, bomme, sikringshytter til el, p-plads samt vejudvidelser og henlægges under jernbanens areal.

 

Nedlæggelse af overkørsler

Vejudlæg på jernbanens areal tilpasses nyt vejprofil på matrikelkortet ved sikring af overkørslerne.

 

Generelle bestemmelser

 

Arbejdsarealer

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye veje og veje, der udvides. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepoter m.v. Arbejdsarealerne har normalt en bredde på 5 – 10 meter på hver side af vejene.

 

Der kan endvidere eksproprieres midlertidige arbejdsarealer til broarbejdsplads, etablering af sikringsanlæg, fjernelse af ramper, gravning af grøft, opsætning af hegn samt adgangsveje hertil.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik, i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejmyndigheder eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Øvrige forhold

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, afholdes af Banedanmark.

 

Ledninger

Ledningsejere indvarsles til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Ledningsprotokoller fremlægges på ekspropriationsforretningen.

 

Dræn

Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, retableres.

 

Berigtigelse

Alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, aflyses i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

***************

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Følgende passerede vedrørende overkørsel nr. 107:

 

Offentlig niveauoverkørsel nr. 107 – km 56.664

 

Besigtigelsesplan SA-36-055875-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen fører kommunevejen Obdrupvej over jernbanen.

 

Forslag

Overkørslen opgraderes.

 

•  Der etableres en sikringshytte med tilhørende p-plads på jernbaneareal syd for jernbanen.

•  Der eksproprieres areal til nyt bomanlæg, som henlægges under jernbanens areal.

•  Vejudlæg på jernbanens areal tilpasses nyt vejprofil på matrikelkortet.

•  Kommunevejen Obdrupvej sideudvides mod vest på begge sider af overkørslen.

•  Kommunevejen Obdrupvej udskilles som offentlig vej på den ombyggede strækning.

 

B128 og B209

Der eksproprieres areal til sideudvidelse af kommunevejen Obdrupvej samt nyt bomanlæg. Vejarealet udskilles som offentlig vej. Areal til jernbanens installationer henlægges under jernbanens areal.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Flere lodsejere bemærkede, at det – ud over en venstresvingsbane fra statsvejen Århusvej til kommunevejen Lyngbyvej – tillige vil være nødvendigt med en højresvingsbane fra kommunevejen Lyngbyvej til statsvejen Århusvej, idet lodsejerne bemærkede, at der vil ske en markant forøgelse af trafikanter, der skal svinge til højre ad kommunevejen Lyngbyvej og ud på statsvejen Århusvej, såfremt offentlig overkørsel nr. 107 nedlægges.

 

En lodsejer bemærkede, at det med den nuværende trafikale situation er svært at svinge fra kommunevejen Abildgårdsvej og ud på statsvejen Århusvej, eftersom der i dette kryds er dårligt udsyn. Samme lodsejer udtrykte bekymring over, hvad en nedlæggelse af overkørsel nr. 107 vil have af konsekvenser for det omhandlede kryds.

 

Flere lodsejere bemærkede, at der generelt er meget trafik gennem Trustrup, og at byen ikke vil kunne holde til den yderligere belastning af vejnettet, som nedlæggelsen af overkørsel nr. 107 vil medføre. Lodsejerne henviste bl.a. til, at nedlæggelsen af offentlig overkørsel nr. 107 vil medføre, at tung trafik, som tidligere har benyttet kommunevejen Obdrupvej, henvises til at køre gennem Trustrup.

 

På forespørgsel herom oplyste Banedanmark, at årsdøgntrafikken på statsvejen Århusvej ligger på 7.400 – 7.500 køretøjer, og at årsdøgntrafikken på kommunevejen Lyngbyvej ligger på 1.240 køretøjer, samt at årsdøgntrafikken på kommunevejen Obdrupvej ligger på 515 køretøjer.

 

En lodsejer ønskede svar på, om anlægsmyndigheden har gjort sig overvejelser i forhold til at etablere et lyskryds i krydset, hvor kommunevejen Lyngbyvej og statsvejen Århusvej mødes. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at anlægsmyndigheden ikke har overvejet en sådan løsning.

 

En lodsejer bemærkede, at det er svært for store landbrugsmaskiner at dreje ind på kommunevejen Lyngbyvej fra kommunevejen Obdrupvej, og at kørsel med store landbrugsmaskiner gennem Trustrup vil medføre fare for skolebørn samt trafikkaos i krydset mellem kommunevejen Lyngbyvej og statsvejen Århusvej.

 

En lodsejer ønskede oplyst hvor store omkostninger, der er forbundet med en opgradering af offentlig overkørsel nr. 107. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at en opgradering af offentlig overkørsel nr. 107 vil koste 2 – 3 mio. kr.

 

En lodsejer ønskede oplyst, om anlægsmyndigheden har overvejet en tunnelløsning under jernbanen til cyklister og fodgængere mellem offentlig overkørsel nr. 109 og offentlig overkørsel nr. 111. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der ikke vil blive ændret på selve krydsningerne af jernbanen ved offentlig overkørsel nr. 109, og at en sådan løsning derfor ikke har været overvejet.

 

En repræsentant fra Norddjurs Kommune udtrykte bekymring over, hvilke konsekvenser det vil have for bolig- og byudviklingsområdet ved Nordbakken, nord for Trustrup, såfremt offentlig overkørsel nr. 107 nedlægges. Den kommunale repræsentant appellerede i den forbindelse til anlægsmyndigheden om i sin planlægning at tage hensyn til bolig- og byudviklingsområdet. Den kommunale repræsentant udtrykte bekymring over, at den kommunale planlægning efter dennes opfattelse svækkes i det tilfælde, at offentlig overkørsel nr. 107 nedlægges, og at de fremtidige byudviklingsplaner muligvis må forkastes på grund af faldende popularitet blandt potentielle købere.

 

Et kommissionsmedlem gav udtryk for, at det med den nuværende trafikale situation i Trustrup in mente på sigt vil være en bedre investering med et kanaliseringsanlæg med en venstresvingsbane i krydset mellem statsvejen Århusvej og kommunevejen Lyngbyvej. Herved vil en stor kreds af trafikanter blive tilgodeset, hvorimod kommunevejen Obdrupvej med sin beskedne bredde alene betjener en mindre trafikmængde.

 

Flere lodsejere gav udtryk for, at det ud fra såvel en økonomisk, trafiksikkerhedsmæssig samt en privatøkonomisk betragtning vil være oplagt at opgradere offentlig overkørsel nr. 107.

 

En kommunal repræsentant stillede spørgsmålstegn ved, hvorvidt der i processen er taget hensyn til alle de berørte parter. Den kommunale repræsentant gav i den forbindelse udtryk for, at borgere og kommunalbestyrelse indtil videre er blevet tilsidesat, idet kommissionen i kølvandet på besigtigelsesforretningen den 26. og 27. september 2017 ikke valgte at efterkomme Banedanmarks indstilling om at opgradere offentlig overkørsel nr. 107. Kommissarius oplyste hertil, at anlægsmyndighedens oplæg har sit udspring i det grønne transportforlig fra 2009, hvorved det er besluttet, at så mange usikrede overkørsler som muligt skal nedlægges, og at de resterende overkørsler skal opgraderes.

 

I forlængelse heraf oplyste kommissarius, at den stedlige kommunes bekymringer over et projekt som det foreliggende naturligvis sammen med øvrige bemærkninger fra berørte lodsejere samt anlægsmyndighedens redegørelse vil indgå i kommissionens overvejelser i forbindelse med prøvelsen af projektet.

 

Derudover oplyste kommissarius, at kommissionen ved sin prøvelse skal følge officialmaksimen, som medfører, at kommissionen skal træffe afgørelse på et oplyst grundlag. Der har således i nærværende sag været et behov for kommissionen for en yderligere belysning af sagen. Kommissarius oplyste endvidere, at kommissionen skal handle ud fra gældende praksis på området. Det vil sige, at kommissionen skal tage hensyn til de beslutninger vedrørende nedlæggelse og sikring af overkørsler, som er truffet på andre jernbanestrækninger i samme anledning.

 

En kommunal repræsentant ønskede oplyst, hvad der ligger i et ”oplyst grundlag”, og om dette medfører, at den kommunale planlægning indgår i kommissionens overvejelser. Dette bekræftede kommissarius.

 

En lodsejer udtrykte bekymring over, at Trustrup, såfremt offentlig overkørsel nr. 107 nedlægges, efter dennes opfattelse i endnu højere grad vil blive en by i Udkantsdanmark og gøre byen mindre attraktiv for potentielle tilflyttere. Lodsejeren anførte samtidig, at en opgradering af offentlig overkørsel nr. 107 vil være en klar forbedring, og at det vil være at foretrække, såfremt der etableres en rundkørsel i krydset, hvor kommunevejen Obdrupvej møder statsvejen Århusvej.

 

En lodsejer stillede forslag om, at der ved kommunevejen Obdrupvej kan laves en underjordisk tunnel, således at togene ikke skal krydse kommunevejen Obdrupvej i niveau. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at en jernbane helst skal være i ét niveau, og at det vil være meget dyrt med en tunnelløsning, bl.a. henset til størrelsen på elektrificeringsmasterne, som står langs med jernbanen. Endvidere vil en tunnelløsning kræve væsentligt mere arealerhvervelse.

 

En lodsejer ønskede oplyst, om risikoen for lokoførerne har været særlig høj på jernbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der sker en hastighedsopgradering på jernbanestrækningen, og at det derfor er vigtigt, at der sker ændringer ved usikrede overkørsler, mens de øvrige overkørsler skal opgraderes. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste derudover, at jernbanens sikkerhed øges i takt med, at færre trafikanter kan krydse jernbanen i niveau.

 

Kommissionens beslutning

På baggrund af det af Banedanmark fremlagte forslag, de fremkomne bemærkninger og praksis på området har kommissionen besluttet, at offentlig overkørsel nr. 107 opgraderes.

 

Kommissionen lægger særlig vægt på, at en nedlæggelse af offentlig overkørsel nr. 107 ifølge Vejdirektoratets udtalelse til Banedanmark af 10. januar 2018 vil nødvendiggøre, at der etableres en venstresvingsbane ved krydset mellem statsvejen Århusvej og kommunevejen Lyngbyvej, for hvilket anlægsprisen er 4 – 5 mio. kr. En nedlæggelse af offentlig overkørsel nr. 107 vil således medføre en yderligere trafikal belastning på vejnettet gennem Trustrup, som overstiger den almindelige samfundsudvikling og derfor kræver yderligere trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Uffe Henneberg                Bent Braüner

/Frederik Jacobi Grøn

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Frederik Jacobi Grøn