Nedlæggelse og sikring af overkørsler Aarhus – Grenaa, besigtigelsesforretningen den 26. og 27. september 2017

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

AARHUS – GRENAA

(Besigtigelsesforretningen den 26. og 27. september 2017)

2. hæfte

 

 

Tirsdag den 26. september 2017 kl. 9.15 samledes kommissionen på Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, Grenaa for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 104 – 113 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa.

 

Samme dag kl. 13.30 samledes kommissionen på Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, Grenaa for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 114 – 118 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Albert Vinther Krogh, Thyborøn, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Norddjurs Kommune mødte landinspektør Henrik Bjerring Poulsen.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Frederik Jacobi Grøn.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Terese Fuglsang, LIFA, landinspektør Kirsten Friis-Christensen, landinspektør Jeanne Norre Bak Mikkelsen, landinspektør Kaare Peter Kyndal, assisterende projektleder Niels Arend Kofoed, byggeleder Eino Juel Nielsen, vejingeniør Casper Potempa og AC-medarbejder Agnete Jørgensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved brev af 26. juli 2017 bemyndiget Banedanmark til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

På strækningen mellem Aarhus og Grenaa ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 55.544 – 68.449. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på jernbanen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på jernbanestrækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens vedtagelse af ”en grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009 – 2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget.

 

Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 til 2019, således at alle usikrede overkørsler i væsentlighed er nedlagt med udgangen af 2018.

 

I sammenhæng med dette projekt oplyses det, at Aarhus Letbane anmoder om nedsættelse af en ekspropriationskommission i forbindelse med hastighedsopgradering på strækningen. Aarhus Letbane vil på denne baggrund separat anmode Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om bemyndigelse til at opgradere overkørsel nr. 107, som i dag er et advarselsanlæg.

 

Lodsejermøder

På strækningen km 55.544 – 68.449 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover har der været afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 9., 10., 16. og 19. januar 2017. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmark har også deltaget i 2 aftenmøder arrangeret af Djursland Landboforening samt Trustrup og Lyngby borgerforeninger, hvor fremmødte blev præsenteret for projektet samt tidsplan og efterfølgende kunne få svar på spørgsmål.

 

Myndighedsgodkendelser

I brev af 28. juni 2017 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderet, at der ikke kræves en tilladelse til projektet efter jernbanelovens § 38 a, stk. 2, idet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har vurderet, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 har Norddjurs Kommune givet dispensation til etablering af forlængelse af rørunderføring af Homå Bæk samt udledning af overfladevand til Homå Bæk i mail af 17. maj 2017.

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 18 har Norddjurs Kommune givet dispensation til etablering af erstatningsvej på matr. nr. 4c Hallendrup By, Albøge inden for beskyttelseslinjerne til 2 fortidsminder i brev af 16. maj 2017.

 

I henhold til museumslovens § 29 a har Norddjurs Kommune vurderet, at digerne ikke er beskyttede ved museumslovens § 29 a, og de planlagte tiltag kræver således ikke dispensation fra museumsloven i brev af 16. juni 2017.

 

I henhold til skovloven har Miljøstyrelsen Østjylland givet dispensation til nedlæggelse af fredskovsarealer i brev af 3. juli 2017.

 

Norddjurs Kommune har i mail af 30. juni 2017 meddelt tilladelse i henhold til vejlovens § 49, stk. 1 og § 50, stk. 1.

 

I brev af 26. april 2017 har Vejdirektoratet udtalt sig om projektet.

 

I mail af 12. juni 2017 har Østjyllands Politi udtalt sig om projektet i henhold til færdselsloven.

 

Tegningsoversigt

     
Tegningsnr. Plan

Målforhold

 
7 stk. oversigtskort, topografisk kort

1:20.000

 
SA-36-055073-05-16 Besigtigelsesplan ovk. nr. 104 – 109, ejendomsforhold

1:4.000

 
SA-36-057894-05-16 Besigtigelsesplan ovk. nr. 109 – 118, ejendomsforhold

1:4.000

 
SA-36-061507-05-16 Besigtigelsesplan ovk. nr. 117 – 124, ejendomsforhold

1:4.000

 
SA-36-065785-05-16 Besigtigelsesplan ovk. nr. 125 – 130, ejendomsforhold

1:4.000

 
SA-36-055073-05-16-O Besigtigelsesplan ovk. nr. 104 – 109, ortofoto

1:4.000

 
SA-36-057894-05-16-O Besigtigelsesplan ovk. nr. 109 – 118, ortofoto

1:4.000

 
SA-36-061507-05-16-O Besigtigelsesplan ovk. nr. 117 – 124, ortofoto

1:4.000

 
SA-36-065785-05-16-O Besigtigelsesplan ovk. nr. 125 – 130, ortofoto

1:4.000

 
NT-36-004270-05-16 Normaltværsnit, grusvej

1:100

 

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet ligger i Norddjurs Kommune (overkørslerne nr. 104 – 130) i Region Midtjylland.

 

Jernbanen er stationeret fra Aarhus mod Grenaa.

 

På jernbanestrækningen er følgende overkørsler sikrede og bevares uændrede:

•  Overkørsel nr. 109, kommunevej Lyngbyvej

•  Overkørsel nr. 128a, statsvejen Ringvejen

•  Overkørsel nr. 130, kommunevej Søndergade

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikring af følgende overkørsler/overgange:

 

Privat niveauoverkørsel nr. 104 km 55.544
Offentlig niveauoverkørsel nr. 107 km 56.664
Offentlig niveauoverkørsel nr. 111 km 58.538
Privat niveauoverkørsel nr. 113 km 59.111
Privat niveauoverkørsel nr. 114 km 59.590
Privat niveauovergang km 59.590
Privat niveauoverkørsel nr. 115 km 60.217
Offentlig niveauoverkørsel nr. 116 km 60.564
Offentlig niveauoverkørsel nr. 117 km 61.077
Offentlig niveauoverkørsel nr. 118 km 61.514
Privat niveauoverkørsel nr. 120 km 62.300
Offentlig niveauoverkørsel nr. 122 km 63.392
Offentlig niveauoverkørsel nr. 123 km 63.967
Privat niveauoverkørsel nr. 124 km 64.937
Privat niveauoverkørsel nr. 126 km 65.795 – 66.147
Privat niveauoverkørsel nr. 127 km 66.834
Privat niveauoverkørsel nr. 128 km 67.415
Privat niveauoverkørsel nr. 129 km 68.258
Offentlig niveauoverkørsel nr. 130 km 68.449

 

Vejadgange

Nedlæggelsen af overkørsler og overgange nødvendiggør sikring ad anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Nye private veje og fællesveje samt eksisterende private veje og fællesveje, der opgraderes, etableres i 4,00 meters bredde med grusbelægning og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter. Dertil kan det eventuelt være nødvendigt med grøfter til sikring mod erosion fra oplandsvand.

 

Adgange fra nyanlagte veje til marker, ejendomme og øvrige arealer etableres i nødvendigt omfang.

 

Der etableres vigepladser ca. pr. hver 400 løbende meter på de nye private fællesveje. Vigepladserne etableres med en bredde på 2,75 meter og en total længde på 30 meter.

 

Kommuneveje, ved overkørsler der sikres, sideudvides til 6,50 meter belagt areal og 1,50 meter yderrabatter samt grøfter i variabel bredde. I alt en kronebredde på 9,50 meter plus grøfteareal. Areal til vejudvidelser henlægges under vejens areal.

 

Sikring af overkørsler

I det omfang, der ikke er plads på jernbaneareal, eksproprieres arealer til signalanlæg, bomme, sikringshytter til el, p-pladser og vejudvidelser og henlægges under jernbanens areal.

 

Nedlæggelse af overkørsler

Hvor overkørsler nedlægges, fjernes eventuelle belægninger i sporet, og eventuelle grøfter graves igennem. Der opstilles trådhegn, hvor det findes nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager.

 

Vejudlæg på jernbaneareal og tilstødende arealer slettes på matrikelkortet i det omfang, det overflødiggøres ved nedlæggelsen af overkørslerne. Vejudlæg på jernbanens areal tilpasses nyt vejprofil på matrikelkortet ved sikring af overkørslerne.

 

Generelle bestemmelser

 

Arbejdsarealer

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye veje og veje, der udvides. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepoter m.v. Arbejdsarealerne har normalt en bredde på 5 – 10 meter på hver side af vejene.

 

Der kan endvidere eksproprieres midlertidige arbejdsarealer til broarbejdsplads, etablering af sikringsanlæg, fjernelse af ramper, gravning af grøft, opsætning af hegn samt adgangsveje hertil.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejmyndigheder eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Øvrige forhold

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, afholdes af Banedanmark.

 

Ledninger

Ledningsejere indvarsles til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Ledningsprotokoller fremlægges på ekspropriationsforretningen.

 

Dræn

Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, retableres.

 

Berigtigelse

Alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, aflyses i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Kystvejens Hotel og Konferencecenter, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat niveauoverkørsel nr. 104 – km 55.544

 

Besigtigelsesplan SA-36-055073-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874.

 

Overkørslen eksisterer ikke i marken.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad privat overkørsel nr. 104 for ejerne af Nygaard samt Obdrupgaard. Jf. historiske og nugældende kort er Nygaard beliggende nord for jernbanen umiddelbart nord for overkørslen. Den daværende ejer af Nygaard var desuden ejer af de daværende matr. nr. 2b, 11a og 11b Hallendrup By, Albøge. Den daværende ejer af Obdrupgaard var desuden ejer af de daværende matr. nr. 1, 2 og 7a Obdrup By, Lyngby. Disse arealer lå umiddelbart op til overkørslen, så det må formodes, at overkørslen er anlagt for disse matrikelnumre. De daværende matr. nr. 2b, 11a og 11b Hallendrup By, Albøge samt matr. nr. 1, 2 og 7a Obdrup By, Lyngby var beliggende med arealer på begge sider af jernbanen. Da Nygaard havde sine bygninger beliggende på jernbanens nordlige side, må det formodes, at vejretten via overkørslen var til arealerne på den sydlige side. Da Obdrupgaard havde sine bygninger beliggende på jernbanens sydlige side, må det formodes, at vejretten via overkørslen var til arealerne på den nordlige side.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 1, 2 og 7a Obdrup By, Lyngby beliggende på jernbanens nordlige side en del af følgende arealer:

Matr. nr. 1c Obdrup By, Lyngby på 6,9 ha

Matr. nr. 1f Obdrup By, Lyngby på 0,02 ha

Matr. nr. 2d Obdrup By, Lyngby på 9,7 ha

Matr. nr. 2e Obdrup By, Lyngby på 0,02 ha

Matr. nr. 3r Obdrup By, Lyngby på 4,0 ha

Matr. nr. 3u Obdrup By, Lyngby på 2,4 ha

Matr. nr. 3t Obdrup By, Lyngby på 0,2 ha

Matr. nr. 3p Obdrup By, Lyngby på 1,4 ha

Del af matr. nr. 3d Obdrup By, Lyngby på 5,8 ha

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 2b, 11a og 11b Hallendrup By, Albøge beliggende på jernbanens sydlige side en del af følgende arealer:

Matr. nr. 2s Hallendrup By, Albøge på 18,3 ha

Matr. nr. 11a Hallendrup By, Albøge på 20,3 ha

Matr. nr. 11c Hallendrup By, Albøge på 0,3 ha

 

Overkørslen fremstår nedlagt i marken af nutidige og historiske ortofotos.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 15 Hallendrup By, Albøge (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 113 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 113 anførte.

 

 

Offentlig niveauoverkørsel nr. 107 – km 56.664

 

Besigtigelsesplan SA-36-055073-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen fører kommunevejen Obdrupvej over jernbanen.

 

Forslag

Overkørslen sikres.

 

Der etableres sikringshytte med tilhørende p-plads på jernbaneareal syd for jernbanen.

 

•  Der eksproprieres areal til nyt bomanlæg, som henlægges under jernbanens areal.

•  Vejudlæg på jernbanens areal tilpasses nyt vejprofil på matrikelkortet.

•  Kommunevejen Obdrupvej sideudvides mod vest på begge sider af overkørslen.

 

B128 og B209

Der eksproprieres areal til sideudvidelse af kommunevejen Obdrupvej samt til nyt bomanlæg.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 113 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 113 anførte.

 

 

Offentlig niveauoverkørsel nr. 111 – km 58.538

 

Besigtigelsesplan SA-36-057894-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen blev oprindeligt anlagt som en privat overkørsel, men er i 1956 ændret til en offentlig overkørsel. Overkørslen er i dag sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen fører kommunevejen Grønlandsvej over jernbanen. Umiddelbart nord for jernbanen skifter Grønlandsvej status til privat fællesvej. Overkørslen benyttes af beboerne på Grønlandsvej samt til landbrugsarealer.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 28a Trustrup By, Lyngby (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området nord for jernbanen henvises til at ske fra den eksisterende private fællesvej, Grønlandsvej, ny privat fællesvej langs nordsiden af jernbanen samt eksisterende vejudlæg og privat fællesvej, Nordbakken, til kommunevej Lyngbyvej.

 

  Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 28a Trustrup By, Lyngby (jernbanen) sideudvides nord for overkørsel nr. 111.

  Der etableres ny privat fællesvej på matr. nr. 28c Trustrup By, Lyngby (jernbanen) tilhørende DSB. Der etableres to vigepladser.

  Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 5cb Trustrup By, Lyngby til læsserampe på jernbaneareal opgraderes, og den vestlige del af den private fællesvej udlægges på matrikelkortet efter forholdene i marken på matr. nr. 5cb Trustrup By, Lyngby.

  Tidligere privat fællesvej nedlægges på matrikelkortet på matr. nr. 5cb og 27 Trustrup By, Lyngby.

  Eksisterende vejudlæg og privat fællesvej benyttes på matr. nr. 7i Trustrup By, Lyngby.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 5be, 6cu, 6t, 6s, 6aq, 6q, 6r, 6m, 6n, 6o, 6bs, 6bu, 6cr, 6p, 6cx, 5bg, 6cp, 6cv, 6ar, 7t, 7ay, 7i, 7l og 7az Trustrup By, Lyngby, matr. nr. 4b, 4m og 16m Lyngby By, Lyngby samt matr. nr. 1p Lund By, Homå.

 

Matr. nr. 5cb Trustrup By, Lyngby er omfattet af ”Lokalplan nr. 172, For et boligområde på Nordbakken i Trustrup” fra juni 2006. Langs privat fællesvej til læsserampe på jernbanearealet er arealet i lokalplanen udlagt til beplantningsbælte.

 

B130, B131, B135, B139, B144, B145, B147, B148, B149, B150, B181, B182, B183, og B204.

Fremtidig adgang til offentlig vej skal ske via ny privat fællesvej nord for jernbanen på matr. nr. 28c og 5cb Trustrup By, Lyngby samt del af eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 5cb Trustrup By, Lyngby. Adgangen til offentlig vej forlænges med ca. 760 meter.

 

B129

Der eksproprieres areal til ny privat fællesvej på matr. nr. 5cb Trustrup By, Lyngby. Der eksproprieres vejret til ejendommene på Grønlandsvej på eksisterende privat fællesvej til Lyngbyvej.

 

B206

Hele matr. nr. 28c Trustrup By, Lyngby forventes overdraget fra DSB til Banedanmark ved aftale mellem parterne i løbet af 2017. Der etableres ny privat fællesvej på dele af matriklen.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 113 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 113 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 113 – km 59.111

 

Besigtigelsesplan SA-36-057894-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til landbrugsarealer nord for jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 113 til det daværende matr. nr. 1 Lund By, Homå beliggende på jernbanens nordlige side. Det daværende matrikelnummer var matrikulært sammenhængende via overkørslen med arealer beliggende på jernbanens sydlige side, og overkørslen gav således vejret til det nord for jernbanen beliggende lod.

 

I dag udgør det daværende matr. nr. 1 Lund By, Homå beliggende på jernbanens nordlige side det nuværende matr. nr. 1p Lund By, Homå på 6,3 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B132

Landbrugsejendommen matr. nr. 1o Lund By, Homå m.fl. benytter overkørsel nr. 113 som adgang til matr. nr. 1p Lund By, Homå på 6,3 ha. Ejendommen benytter tillige overkørslen som adgang til matr. nr. 7az Trustrup By, Lyngby på 6,6 ha, hvortil der ikke er registreret rettighed. Begge arealer er beliggende nord for jernbanen. Arealerne benyttes til landbrugsdrift. Bygninger er beliggende syd for jernbanen og syd for statsvejen Århusvej. Ejendommen er på 86,1 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Al trafik til/fra området nord for jernbanen henvises til at ske via eksisterende privat fællesvej, Grønlandsvej, ny privat fællesvej langs nordsiden af jernbanen samt eksisterende vejudlæg og privat fællesvej, Nordbakken, til kommunevej Lyngbyvej.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 111.

 

B132

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 7az Trustrup By, Lyngby og matr. nr. 1p Lund By, Homå via statsvejen Århusvej, kommunevejen Lyngbyvej via offentlig overkørsel nr. 109 samt eksisterende og nye private fællesveje på matr. nr. 5cb, 28c, 28a og 7i Trustrup By, Lyngby. Fremtidig vejlængde bliver ca. 3,0 km.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 104, 107, 109, 111 og 113)

En lodsejer ønskede indledningsvis oplyst, hvorvidt det af anlægsmyndigheden fremlagte projekt allerede er vedtaget. Hertil oplyste kommissarius, at der er indkaldt til besigtigelsesforretning netop for, at ekspropriationskommissionen kan prøve projektet og herefter vurdere, om forslaget kan tiltrædes.

 

En lodsejer udtrykte bekymring over den af anlægsmyndigheden foreslåede private fællesvej nord for jernbanen, idet lodsejeren var betænkelig ved, om lodsejers hus kan holde til den tunge trafik, som vil blive ledt forbi dennes ejendom.

 

Flere lodsejere udtrykte undren over, at anlægsmyndigheden foreslår, at overkørsel nr. 107 opgraderes, mens overkørsel nr. 111 foreslås nedlagt, idet lodsejerne bemærkede, at langt flere beboere i Trustrup og omegn vil blive berørt, såfremt overkørsel nr. 111 nedlægges, end det er tilfældet, hvis overkørsel nr. 107 nedlægges.

 

Flere lodsejere udtrykte samtidig bekymring over, at gyllevogne, biler, skolebørn og cyklister ved nedlæggelse af overkørsel nr. 111 henvises til at passere hinanden på den af anlægsmyndigheden foreslåede private fællesvej. I den forbindelse henviste lodsejerne til, at den foreslåede private fællesvej er for smal til krydsende landbrugstrafik. Derudover udtrykte lodsejerne bekymring for, om den af anlægsmyndigheden foreslåede private fællesvej kan holde til tung landbrugstrafik, eftersom lodsejerne henviste til jordbundsforholdene på strækningen. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at det samlede vejudlæg på 5,5 meter, som kommissionen også har vedtaget andre steder, medfører, at landbrugstrafik kan krydse hinanden, idet der samtidig anlægges et antal vigepladser i siden af vejen. Derudover oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at vejen anlægges, således at denne kan holde til tung landbrugstrafik. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste endvidere, at de er bekendt med, at der på strækningen, hvor den private fællesvej foreslås anlagt, er blød bund, og at der vil ske udskiftning af underbund, hvorefter vejen vil kunne klare kørsel med tunge landbrugskøretøjer.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring over nedlæggelsen af overkørsel nr. 111, da dette vil medføre, at lodsejere bosiddende nord for jernbanen vil blive afskåret fra resten af Trustrup, idet der herefter vil være en omkørsel på ca. 1,5 km ind til byen. Samme lodsejere udtrykte ønske om, at der som minimum laves en overgang ved overkørsel nr. 111, som fodgængere og cyklister kan benytte. Derudover anførte lodsejerne, at det, såfremt det sumpede område langs med jernbanen skal gøres solidt nok til, at landbrugskøretøjer kan køre på strækningen, ikke kan betale sig at nedlægge overkørsel nr. 111, hvorfor man i stedet bør opgradere denne. Endelig anførte lodsejerne, at landbrugskøretøjer m.v. vil have svært ved at dreje ind på Grønlandsvej fra den af anlægsmyndigheden foreslåede private fællesvej. Flere lodsejere foreslog i den forbindelse, at den af anlægsmyndigheden foreslåede private fællesvej forlænges mod øst, således at ejeren af matr. nr. 1p Lund By, Homå ad denne vej kan få adgang til sine arealer øst for matr. nr. 7i Trustrup By, Lyngby.

 

Som svar på ovenstående oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at det har været overvejet at anlægge en krydsningsovergang ved overkørsel nr. 111 for gående og cyklister, men at dette ikke indgår som en del af løsningsforslaget. Derudover oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at der ved overkørsel nr. 111 allerede er et advarselsanlæg, og at opsætning af bomanlæg vil koste 2,3 – 2,5 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med prisen for anlæggelsen af en erstatningsvej. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste desuden, at det forelagte projekt ikke udelukkende handler om økonomi, eftersom anlægsmyndigheden har fået til opdrag at reducere i antallet af overkørsler generelt. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste endvidere, at de vil tage hånd om det af lodsejerne fremførte om, at landbrugskøretøjer m.v. med den foreslåede private fællesvej vil få svært ved at dreje ind ad Grønlandsvej.

 

Norddjurs Kommunes repræsentant oplyste, at området nord for jernbanen ifølge kommuneplanen fra 2012 skal udlægges til boligområde. Dette område vil afskæres fra resten af Trustrup, såfremt overkørsel nr. 111 nedlægges, samtidig med at trafikken ledes ud på en befærdet vej – kommunevejen Lyngbyvej. Kommunens repræsentant anførte derudover, at de nuværende planer for byudvikling i Trustrup vil gå i stå, hvis overkørsel nr. 111 nedlægges.

 

En anden kommunal repræsentant ønskede oplyst, hvor meget det omtrent vil koste at anlægge den private fællesvej. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at anlægsmyndighedens estimat ligger lige under en million kroner for anlæggelsen af grusvejen, inklusiv udskiftning af grøfter. Derudover ønskede den kommunale repræsentant oplyst, om det er ekspropriationskommissionen, som endeligt beslutter, om overkørsel nr. 111 nedlægges. Dette bekræftede anlægsmyndighedens repræsentanter.

 

Flere lodsejere stillede spørgsmålstegn ved, om anlæggelsen af den private fællesvej kan holdes inden for det af anlægsmyndigheden estimerede beløb. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at anlægsmyndighedens prisestimat baserer sig på erfaringer på tidligere udbud af tilsvarende veje, og at det estimerede beløb for anlæg af den private fællesvej er eksklusiv tillæg for blød bund.

 

Endelig udtrykte flere lodsejere bekymring over, at den private fællesvej foreslås anlagt uden belysning.

 

Anmodning om totalekspropriation

De på forretningen fremsatte anmodninger om totalekspropriation vil blive behandlet af kommissionen og besvaret direkte over for de pågældende lodsejere.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 104, 107, 109, 111 og 113)

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 104

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 104.

 

Vedrørende offentlig overkørsel nr. 107

Efter en gennemgang af sagen og de fremkomne oplysninger besluttede kommissionen, at kommissionen skal anmode Banedanmark om at arbejde videre med det fremlagte forslag og genoverveje dette.

 

Kommissionens beslutning, som er på linje med hidtidig praksis vedrørende nedlæggelse og sikring af overkørsler, beror først og fremmest på, at offentlig overkørsel nr. 107 og offentlig overkørsel nr. 109 ligger i umiddelbar nærhed til hinanden. Kommissionen lagde derudover vægt på, at de samlede faste ejendomme langs kommunevejen Obdrupvej i det store og hele er beliggende udelukkende på enten den nordlige eller sydlige side af jernbanen.

 

Kommissionen lagde endvidere vægt på, at der er gode oversigtsforhold i krydset mellem statsvejen Århusvej og kommunevejen Lyngbyvej samtidig med, at dette kryds er beliggende i byzone med en hastighedsbegrænsning på 60 km/t, hvilket gør det mindre betænkeligt, at trafikanter ved nedlæggelse af offentlig overkørsel nr. 107 henvises til at benytte offentlig overkørsel nr. 109 (kommunevejen Lyngbyvej). I forlængelse heraf vurderede kommissionen, at nedlæggelse af offentlig overkørsel nr. 107 medfører en begrænset ulempe for trafikanter, der benytter kommunevejen Obdrupvej, idet trafikanterne herefter henvises til at benytte statsvejen Århusvej og kommunevejen Lyngbyvej, som begge ligger i umiddelbar nærhed til kommunevejen Obdrupvej.

 

På baggrund af ovenstående vurderede kommissionen, at det fremlagte forslag skal bearbejdes og underbygges yderligere og eventuelt genovervejes af Banedanmark.

 

Vedrørende offentlig overkørsel nr. 111

Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 111.

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 113

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at undersøge, om der kan indgås aftaler om jordfordeling af matr. nr. 7az Trustrup By, Lyngby og matr. nr. 1p Lund By, Homå. Alternativt skal det sikres, at der etableres den fornødne vejadgang frem til matr. nr. 1p Lund By, Homå.

 

Kommissionen besluttede herefter at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 113.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 114 og privat niveauovergang – km 59.590

 

Besigtigelsesplan SA-36-057894-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen/overgangen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen/overgangen benyttes som adgang til landbrugsarealer syd for jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen/overgangen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 114 til de daværende matr. nr. 4, 5a, 5b og 2b Lund By, Homå samt for proprietær Hevring og Anders Bonde i Lunde. I forbindelse med overkørslen anlægges tillige en overgang.

 

Proprietær Hevring og Anders Bonde havde lodder beliggende nord for overkørslen. Lodderne er i dag benævnt matr. nr. 1c og 2e Lund By, Homå. Overkørslen fungerede således som vejadgang til disse lodder fra ejendommenes bygninger beliggende syd for jernbanen.

 

Ejendommen matr. nr. 4 Lund By, Homå, havde ejendommens bygninger beliggende på jernbanens nordlige side. Overkørslen fungerede således tillige som adgang til offentlig vej. Det daværende matr. nr. 4 Lund By, Homå blev gennemskåret af jernbanen og fik således et lod beliggende på jernbanens sydlige side. Matr. nr. 4 Lund By, Homå var således matrikulært sammenhængende via overkørslen med loddet beliggende på jernbanens sydlige side.

 

De daværende matr. nr. 5a, 5b og 2b Lund By, Homå var beliggende på både jernbanens nordlige og sydlige side. Overkørslen fungerede således som matrikulær vejadgang mellem disse lodder.

 

I dag er samtlige af ovenstående lodder nord for jernbanen inddraget under samme ejendom, hvorpå ejendommens bygninger tillige er.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 4, 5a, 5b og 2b Lund By, Homå beliggende på jernbanens sydlige side en del af følgende arealer:

Matr. nr. 2i Lund By, Homå på 3,7 ha

Matr. nr. 4b Lund By, Homå på 4,6 ha

Matr. nr. 4c Lund By, Homå på 0,1 ha

Matr. nr. 5c Lund By, Homå på 4,3 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen/overgangen følgende ejendom:

 

B133

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Lund By, Homå benytter overkørsel nr. 114 som adgang til følgende arealer beliggende syd for jernbanen:

 

Matr. nr. 2i Lund By, Homå på 3,7 ha

Matr. nr. 4b Lund By, Homå på 4,6 ha

Matr. nr. 4c Lund By, Homå på 0,1 ha

Matr. nr. 5c Lund By, Homå på 4,3 ha

Matr. nr. 1b Lund By, Homå på 7,0 ha

Matr. nr. 2a Lund By, Homå på 19,0 ha

Matr. nr. 1i Lund By, Homå på 1,7 ha

Matr. nr. 2d Lund By, Homå på 0,3 ha

Matr. nr. 6b Lund By, Homå på 0,1 ha

 

Der er ikke registreret rettigheder til matr. nr. 1b, 2a, 1i, 2d og 6b Lund By, Homå på i alt 28,1 ha. Arealerne benyttes til landbrugsdrift. Ejendommens bygninger er beliggende nord for jernbanen, og ejendommen benytter denne overkørsel som del af sin primære adgang til offentlig vej. Ejendommen er på 157,9 ha.

 

Forslag

Overkørslen/overgangen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 9 Lund By, Homå (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden. Del af rampeareal nord og syd for jernbanen på matr. nr. 9 Lund By, Homå (jernbanen) kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Al trafik til/fra området nord for jernbanen henvises til at ske ad eksisterende privat vej mod øst og eksisterende privat fællesvej mod nord til kommunevejen Homåvej.

 

•  Eksisterende privat vej og privat fællesvej (markvej) på matr. nr. 4a, 5a, 5b, 2b og 2c Lund By, Homå samt matr. nr. 12l, 12m og 24c Homå By, Homå opgraderes, og der etableres 3 vigepladser.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 1c, 2b, 2c, 2e, 3d, 3i, 3h, 4a, 5a, 5b og 5d Lund By, Homå samt matr. nr. 12l, 12m, 16d og 24c Homå By, Homå.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 9 Lund By, Homå samt matr. nr. 67 Homå By, Homå (jernbanen) over matr. nr. 12l, 12m og 24c Homå By, Homå samt matr. nr. 2b og 2c Lund By, Homå til tilsyn og vedligeholdelse af jernbanen ad eksisterende privat fællesvej nord for jernbanen fra overkørsel nr. 115 til kommunevejen Homåvej.

 

Kommunevejens beliggenhed på matr. nr. 12l Homå By, Homå berigtiges matrikulært på matrikelkortet og matrikelregisteret efter forholdene i marken.

 

B133

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger til arealerne syd for jernbanen henvises til at ske ad opgraderet privat vej og privat fællesvej til kommunevejen Homåvej. Herfra videre ad kommunevejene Fladstrupvej, Revnvej, Damkærvej, Kirke Allé samt statsvejen Århusvej. Fremtidig afstand bliver ca. 8,5 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 118 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 118 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 115 – km 60.217

 

Besigtigelsesplan SA-36-057894-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til landbrugsarealer syd for jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 115 til de daværende matr. nr. 4, 5a, 5b og 2b Lund By, Homå.

 

Ejendommen matr. nr. 4 Lund By, Homå havde ejendommens bygninger beliggende på jernbanens nordlige side. Overkørslen fungerede således tillige som adgang til offentlig vej. Det daværende matr. nr. 4 Lund By, Homå blev gennemskåret af jernbanen og fik således et lod beliggende på jernbanens sydlige side. Matr. nr. 4 Lund By, Homå var således matrikulært sammenhængende via overkørslen med loddet beliggende på jernbanens sydlige side.

 

De daværende matr. nr. 5a, 5b og 2b Lund By, Homå var beliggende på både jernbanens nordlige og sydlige side. Overkørslen fungerede således som matrikulær vejadgang mellem disse lodder.

 

I dag er samtlige af ovenstående lodder nord for jernbanen inddraget under samme ejendom, hvorpå ejendommens bygninger tillige er.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 4, 5a, 5b og 2b Lund By, Homå beliggende på jernbanens sydlige side en del af følgende arealer:

Matr. nr. 2i Lund By, Homå på 3,7 ha

Matr. nr. 4b Lund By, Homå på 4,6 ha

Matr. nr. 4c Lund By, Homå på 0,1 ha

Matr. nr. 5c Lund By, Homå på 4,3 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B133

Der henvises til beskrivelse under overkørsel nr. 114.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 9 Lund By, Homå (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Der henvises til samme løsningsforslag som for overkørsel nr. 114.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 118 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 118 anførte.

 

 

Offentlig niveauoverkørsel nr. 116 – km 60.564

 

Besigtigelsesplan SA-36-057894-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Der er ikke længere en offentlig vej, som føres frem til jernbanen ved overkørslen, men overkørslen benyttes som adgang til landbrugsarealer nord for jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 116 for den offentlige vej fra Lund til Fladstrup.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B137

Landbrugsejendommen matr. nr. 16a Homå By, Homå m.fl. benytter overkørsel nr. 116 som adgang til matr. nr. 24c og 16d ibd. på henholdsvis 2,9 ha og 0,1 ha beliggende nord for jernbanen. Arealerne benyttes til landbrugsdrift. Ejendommens bygninger er beliggende syd for jernbanen. Ejendommen er på 29,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget til den tidligere offentlige vej slettes på matrikelkortet på matr. nr. 2i og 2a Lund By, Homå og overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra arealerne nord for jernbanen henvises til at ske fra kommunevejen Homåvej og opgraderet eksisterende privat fællesvej.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 114.

 

B137

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger til arealerne nord for jernbanen henvises til at ske ad kommunevejene Kirke Allé, Damkærvej, Revnvej, Fladstrupvej og Homåvej samt opgraderet privat fællesvej på matr. nr. 12l og 12m Homå By, Homå samt matr. nr. 2c og 2b Lund By, Homå. Fremtidig afstand bliver ca. 5,2 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 118 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 118 anførte.

 

 

Offentlig niveauoverkørsel nr. 117 – km 61.077

 

Besigtigelsesplan SA-36-057894-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen fører kommunevejen Homåvej over jernbanen.

 

På Homåvej umiddelbart nord for jernbanen er der en skole og en børnehave.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 67 Homå By, Homå (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

•  Der etableres en vendeplads syd for overkørslen på jernbaneareal matr. nr. 67 Homå By, Homå og del af matr. nr. 13l Homå By, Homå. Vendepladsen udskilles til offentlig vej.

•  Der etableres en vendeplads nord for overkørslen på del af matr. nr. 13s Homå By, Homå. Vendepladsen udskilles til offentlig vej.

•  Der etableres en ny kommunal cykel-gangsti mellem kommunevejene Homåvej og Revnvej langs nordsiden af jernbanen. Del af matr. nr. 13d, 15d, 15f og 67 (jernbanen) Homå By, Homå udskilles til offentlig sti.

 

B140

Der eksproprieres areal til ny offentlig sti nord for jernbanen fra matr. nr. 15f Homå By, Homå. Afskåret areal mellem ny offentlig sti og jernbanen medeksproprieres og henlægges under matr. nr. 67 Homå By, Homå (jernbanen). Der eksproprieres areal til vendeplads syd for jernbanen på Homåvej fra matr. nr. 13l Homå By, Homå.

 

B184

Der eksproprieres areal til ny offentlig sti fra matr. nr. 13d Homå By, Homå samt til vendeplads på Homåvej fra matr. nr. 13s Homå By, Homå.

 

B185

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger nord for jernbanen til matr. nr. 12n Homå By, Homå syd for jernbanen henvises til at ske ad offentlige veje Homåvej, Fladstrupvej og Revnvej. Fremtidig afstand bliver ca. 5,2 km. Cyklende og gående henvises til at benytte den nye kommunale sti mellem kommunevejene Revnvej og Homåvej. Fremtidig afstand for cyklende og gående til matr. nr. 12n Homå By, Homå bliver ca. 1,5 km.

 

B186

Der eksproprieres areal til ny offentlig sti fra matr. nr. 15d Homå By, Homå.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 118 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 118 anførte.

 

 

Offentlig niveauoverkørsel nr. 118 – km 61.514

 

Besigtigelsesplan SA-36-057894-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen fører kommunevejen Revnvej over jernbanen.

 

Forslag

Overkørslen sikres.

 

Der etableres sikringshytte med tilhørende p-plads nordvest for overkørsel nr. 118 på matr. nr. 15f Homå By, Homå samt til etablering af bomanlæg. Der inddrages areal sydvest for overkørsel nr. 118 på matr. nr. 15a ibd. til etablering af bomanlæg. Arealerne henlægges under matr. nr. 67 Homå By, Homå (jernbanen).

 

Kommunevejen Revnvej sideudvides mod vest på begge sider af overkørslen. Nord for overkørslen inddrages areal af matr. nr. 66 Homå By, Homå til ventelomme for cyklister. Arealerne udskilles som offentlig vej.

 

Vejudlæg på jernbanens areal tilpasses nyt vejprofil på matrikelkortet.

 

Vejudlæg på matr. nr. 10a Tolstrup By, Vejlby (jernbanen) i overkørsel ca. 150 meter øst for overkørsel nr. 118 nedlægges på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden. Rampeareal nord for jernbanen kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

B140

Der eksproprieres areal til sideudvidelse af Revnvej, sikringshytte og p-plads. Afskåret areal mellem jernbane og ny offentlig sti medeksproprieres til vejareal.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 114, 115, 116, 117 og 118 samt overgang – km 59.590)

Flere lodsejere udtrykte bekymring over anlægsmyndighedens forslag om at nedlægge flere af overkørslerne, idet nedlæggelserne vil medføre større omveje, når lodsejerne skal køre til ejendomme beliggende på hver sin side af jernbanen. Lodsejerne bemærkede i den forbindelse, at det er ubehageligt at svinge ud på store veje med landbrugskøretøjer, og at en tunnelløsning under jernbanen vil være at foretrække.

 

En lodsejer udtrykte bekymring over forslaget om at nedlægge overkørsel nr. 117, eftersom lodsejeren herefter vil være nødsaget til at køre forbi skolen beliggende matr. nr. 12d Homå By, Homå med tung trafik.

 

En lodsejer udtrykte bekymring over anlægsmyndighedens forslag om at nedlægge overkørsel nr. 117, idet lodsejeren afskæres fra et skovareal beliggende syd for jernbanen. Lodsejeren oplyste i den forbindelse, at de pågældende arealer bruges hver dag. Samtidig oplyste lodsejeren, at der, såfremt overkørsel nr. 117 nedlægges, og der samtidig anlægges en cykel-gangsti nord for jernbanen mellem overkørsel nr. 117 og 118 som foreslået af anlægsmyndigheden, vil være ca. 2 km til arealerne syd for jernbanen.

 

Flere lodsejere stillede forslag om, at der som alternativ til nedlæggelse af overkørsel nr. 117 anlægges en tunnel under jernbanen ved Lillemølle Å eller anlægges en gangbro over jernbanen.

 

Flere lodsejere ønskede oplyst, hvad det vil koste at anlægge en cykel-gangsti nord for jernbanen mellem overkørsel nr. 117 og 118 som foreslået af anlægsmyndigheden, kontra hvad det vil koste at sikre overkørsel nr. 117 med et bomanlæg. Samme lodsejere udtrykte utilfredshed med forslaget om, at der anlægges en cykel-gangsti på strækningen, når der samtidig skal eksproprieres jord til cykelstien. Derudover udtrykte lodsejerne et ønske om, at der i stedet for en cykel-gangsti anlægges en 6 meter bred grusvej til brug for gående, cyklister og køretøjer. Endelig blev det af lodsejerne vurderet, at der maksimalt vil være ca. 10 brugere af cykelstien dagligt.

 

Som svar på ovenstående oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at et bomanlæg vil koste 2,3 – 2,5 mio. kr., idet der på forhånd er opsat et advarselsanlæg ved Homåvej. Samtidig oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at det vil koste ca. 1,2 mio. kr. at anlægge en cykel-gangsti eksklusiv omkostninger til arealerhvervelse.

 

Flere lodsejere ønskede oplyst, om argumentet for at nedlægge overkørsel nr. 117 og opgradere overkørsel nr. 118 skyldes trafiktallene på henholdsvis Homåvej og Revnvej, eftersom trafiktallene viser, at der er ca. 50 % mere trafik på Homåvej end på Revnvej. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at argumentet for at nedlægge overkørsel nr. 117 og opgradere overkørsel nr. 118 ikke skyldes trafiktallene, men at overkørsel nr. 117 ligger tættere på en jernbanekurve end overkørsel nr. 118. Anlægsmyndigheden ønsker af hensyn til oversigt, at de krydsende veje skal gå så vinkelret på jernbanen som muligt under hensyn til sikkerheden af jernbanen. Derudover oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at standen af Homåvej er væsentlig ringere end Revnvej, hvilket ligeledes indgår i vurderingen af hvilke overkørsler, som foreslås nedlagt.

 

Lodsejerne ønskede endvidere oplyst, hvordan overkørsler, som besluttes nedlagt, efterlades. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at det vurderes, om der eventuelt skal opsættes passagehindrende hegn for derved at undgå krydsende trafik.

 

Endelig udtrykte lodsejerne et ønske om, at overkørsel nr. 117 opretholdes og sikres for derved at fordele den trafikale belastning på vejene.

 

En kommunal repræsentant ønskede oplyst, om anlægsmyndigheden havde haft en tunnelløsning i tankerne som alternativ til nedlæggelse af de enkelte overkørsler. Den kommunale repræsentant oplyste i den forbindelse, at vedkommende havde indhentet tilbud på en totalløsning fra COWI på 3,3 – 3,8 mio. kr. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at det har været vurderet, hvorvidt tunnelløsninger kunne betale sig, og at det erfaringsmæssigt koster ca. 10 mio. kr. at anlægge en tunnel, hvilket skyldes de mange sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som en tunnelanlæggelse medfører.

 

En lodsejer ønskede oplyst, om princippet om nedlæggelse af så mange overkørsler som muligt er noget, der skal prioriteres fremfor infrastrukturen i Norddjurs Kommune samt det rent økonomiske aspekt. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at anlægsmyndigheden har fået til opgave at se på, om der kan reduceres i antallet af usikrede overkørsler, og at det økonomiske aspekt ikke er afgørende for vurderingen, idet der samtidig er et ønske om at forbedre lokoførernes arbejdsmiljø. I forlængelse heraf oplyste kommissarius generelt, at projektet med eventuelle ændringer vedtages af kommissionen, som ligeledes foretager de nødvendige ekspropriationer. Derudover oplyste kommissarius, at kommissionen lægger stor vægt på at modtage alle relevante informationer, når der skal træffes afgørelse. Endelig oplyste kommissarius, at kommissionen ser kritisk på det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag, og at kommissionen, når der træffes en beslutning, anvender den praksis, som er anvendt i tilsvarende overkørselssager og således følger en lighedsbetragtning.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 114, 115, 116, 117 og 118 samt overgang – km 59.590)

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at undersøge, om der kan ske jordfordeling af hele eller dele af matr. nr. 1b, 1i, 2a, 2d, 2i, 4b, 4c, 5c og 6b Lund By, Homå samt matr. nr. 12l, 15f, 12n og 24c Homå By, Homå.

 

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at foretage udvidelse af svingene i krydset mellem Homåvej og Fladstrupvej samt i krydset mellem Revnvej og Fladstrupvej for derved at skaffe fornøden vejadgang til det offentlige vejnet, herunder statsvejen Århusvej, for ejendommene beliggende syd for krydset mellem Homåvej og Fladstrupvej og overkørsel nr. 117. Svingene skal ligesom de øvrige nye vejanlæg projekteres med et sættevognstog på 16,5 meter som det dimensionsgivende køretøj.

 

Kommissionen kan ikke tiltræde det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om, at der etableres en ny kommunal cykel-gangsti mellem kommunevejene Homåvej og Revnvej langs nordsiden af jernbanen. Baggrunden herfor er, at cykelstien ikke er nødvendig for at sikre fornøden adgang til offentlig vej efter nedlæggelse af overkørslerne, hvorfor ekspropriationen til og anlægget af cykelstien går ud over det fornødne.

 

Hvad angår sikringshytten, som foreslås anlagt på den nordlige side af jernbanen ved overkørsel nr. 118, besluttede kommissionen, at denne flyttes til den sydlige side af jernbanen og således ind på jernbanens areal.

 

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at regulere skellet i fornødent omfang langs den private fællesvej og jernbanen ud for matr. nr. 2b Lund By, Homå således, at brugsgrænsen i marken udgør fremtidigt skel mellem vej og jernbane.

 

Kommissionen anmodede derudover anlægsmyndigheden om at regulere skellet i fornødent omfang langs den private fællesvej ved matr. nr. 2b og 2c Lund By, Homå samt matr. nr. 24c, 12m og 12l Homå By, Homå således, at brugsgrænsen i marken til vejanlægget udgør fremtidigt skel mellem ejendommene.

 

Kommissionen besluttede efter en indgående gennemgang og drøftelse af projektet samt de fremkomne bemærkninger at tiltræde det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 114, 115, 116, 117 og overgang – km 59.590 samt opgradering af overkørsel nr. 118.

 

 

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Frederik Jacobi Grøn

 

 

Onsdag den 27. september 2017 kl. 9.00 samledes kommissionen på Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, Grenaa for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 120 – 123 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa.

 

Samme dag kl. 12.30 samledes kommissionen på Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, Grenaa for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 124 – 130 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Norddjurs Kommune var repræsenteret ved landinspektør Henrik Bjerring Poulsen og vej- og ejendomschef Kim T. Jensen.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte på ny ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup, og protokollen førtes som på gårsdagens forretning.

 

Anlægsmyndigheden, Banedanmark, var repræsenteret som på gårsdagens forretning.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for projektet som anført i protokollen fra gårsdagens forretning.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat niveauoverkørsel nr. 120 – km 62.300

 

Besigtigelsesplan SA-36-061507-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes til landbrugsarealerne nord for jernbanen samt som den ene af to adgange til offentlig vej i øvrigt for ejendomme beliggende nord for jernbanen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 120 til de daværende matr. nr. 1, 2, 3a, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b og 6 Tolstrup By, Vejlby. Flere af de nævnte matrikelnumre var efter jernbanens anlæg beliggende på både den nordlige og sydlige side af jernbanen.

 

Af historiske kort fremgår det, at de daværende ejendomme havde deres bygninger beliggende syd for jernbanen med de nu afskårne lodder beliggende nord for jernbanen. Overkørslen gav således vejret fra ejendommenes bygninger til de daværende matr. nr. 1, 2, 3a, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b og 6 Tolstrup By, Vejlby beliggende nord for jernbanen.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 1, 2, 3a, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b og 6 Tolstrup By, Vejlby beliggende nord for jernbanen en del af følgende arealer:

Matr. nr. 1h Tolstrup By, Vejlby på 1,8 ha

Matr. nr. 2c Tolstrup By, Vejlby på 1,5 ha

Matr. nr. 2e Tolstrup By, Vejlby på 2,0 ha

Matr. nr. 3a Tolstrup By, Vejlby på 1,5 ha

Matr. nr. 3c Tolstrup By, Vejlby på 0,9 ha

Matr. nr. 3d Tolstrup By, Vejlby på 0,2 ha

Matr. nr. 3i Tolstrup By, Vejlby på 0,04 ha

Matr. nr. 3h Tolstrup By, Vejlby på 0,06 ha

Matr. nr. 3f Tolstrup By, Vejlby på 3,3 ha

Matr. nr. 3k Tolstrup By, Vejlby på 0,06 ha

Matr. nr. 3l Tolstrup By, Vejlby på 23,8 ha

Matr. nr. 4a Tolstrup By, Vejlby på 1,6 ha

Matr. nr. 4b Tolstrup By, Vejlby på 2,2 ha

Matr. nr. 4f Tolstrup By, Vejlby på 2,1 ha

Matr. nr. 4h Tolstrup By, Vejlby på 0,1 ha

Matr. nr. 4g Tolstrup By, Vejlby på 0,04 ha

Matr. nr. 4i Tolstrup By, Vejlby på 19,9 ha

Matr. nr. 5b Tolstrup By, Vejlby på 1,0 ha

Matr. nr. 5d Tolstrup By, Vejlby på 9,8 ha

Matr. nr. 5e Tolstrup By, Vejlby på 1,5 ha

Matr. nr. 5f Tolstrup By, Vejlby på 7,5 ha

Matr. nr. 5g Tolstrup By, Vejlby på 1,5 ha

Matr. nr. 6a Tolstrup By, Vejlby på 1,7 ha

Matr. nr. 6b Tolstrup By, Vejlby på 0,02 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B134

Landbrugsejendommen matr. nr. 8a Homå By, Homå m.fl. benytter overkørsel nr. 120 som adgang til matr. nr. 4i Tolstrup By, Vejlby på 19,9 ha beliggende nord for jernbanen. Arealerne benyttes til landbrugsdrift. Ejendommens bygninger er beliggende syd for jernbanen. Ejendommen er på 72,5 ha.

 

B141

Landbrugsejendommen matr. nr. 1b Tolstrup By, Vejlby m.fl. benytter overkørsel nr. 120 som adgang til matr. nr. 1h, 5e og 5d Tolstrup By, Vejlby på henholdsvis 1,8 ha, 1,5 ha og 9,8 ha beliggende nord for jernbanen. Arealerne benyttes til landbrugsdrift, bl.a. grovfoder. Ejendommens bygninger er beliggende syd for jernbanen. Ejendommen er en kvægejendom på 45,4 ha.

 

B143

Landbrugsejendommen matr. nr. 2a Tolstrup By, Vejlby m.fl. benytter overkørsel nr. 120 som adgang til matr. nr. 2e, 3f, 4f og 3l Tolstrup By, Vejlby på henholdsvis 2,0 ha, 3,3 ha, 2,1 ha og 23,8 ha beliggende nord for jernbanen. Arealerne benyttes til landbrugsdrift, bl.a. grovfoder. Ejendommens bygninger er beliggende syd for jernbanen. Ejendommen er en kvægejendom på 45,4 ha.

 

B146

Ejendommen matr. nr. 4a Tolstrup By, Vejlby benytter overkørsel nr. 120 som den ene af 2 adgange til offentlig vej. Overkørsel nr. 120 benyttes bl.a. til vareindlevering til tømrervirksomhed.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen og på nordsiden af overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 10a Tolstrup By, Vejlby (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden. Vejareal på nordsiden kan tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Del af vejudlægget på matr. nr. 4e Tolstrup By, Vejlby slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Del af vejudlægget på matr. nr. 5d Tolstrup By, Vejlby slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Vejudlæg nord for jernbanen på matr. nr. 10a Tolstrup By, Vejlby (jernbanen) ca. 150 meter øst for overkørsel nr. 120 slettes på matrikelkortet og kan tillægges den tilgrænsende ejendom. Vejudlæg på matr. nr. 3l Tolstrup By, Vejlby slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Al landbrugstrafik til/fra området nord for jernbanen henvises til at foregå ad eksisterende privat fællesvej syd for jernbanen (Tolstrupvej) mod vest til kommunevejen Revnvej ved offentlig overkørsel nr. 118 og eksisterende opgraderet privat fællesvej på nordsiden af jernbanen.

 

•  Eksisterende vejudlæg og privat fællesvej (Tolstrupvej) på matr. nr. 5c, 5h og 10a (jernbanen) Tolstrup By, Vejlby samt matr. nr. 8a og 14a Homå By, Homå benyttes som vejadgang til kommunevejen Revnvej.

•  Eksisterende vejudlæg og privat fællesvej (markvej) på matr. nr. 5f, 2c, 1h, 2e, 3f, 4f og 5d Tolstrup By, Vejlby opgraderes, og der etableres 1 vigeplads.

•  Der tillægges vejret til matr. nr. 1h, 2c, 2e, 3c, 3f, 3k, 3l, 4a, 4b, 4f, 4g, 4h, 4i, 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 6a og 6b Tolstrup By, Vejlby til opgraderet privat fællesvej på nordsiden af jernbanen.

 

B134

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger til arealerne nord for jernbanen henvises til at ske ad privat fællesvej (Tolstrupvej), kommunevejen Revnvej via offentlig overkørsel nr. 118 og opgraderet privat fællesvej nord for jernbanen. Fremtidig afstand er ca. 2,1 km.

 

B141

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger til arealerne nord for jernbanen henvises til at ske ad kommunevejen Tolstrupvej, privat fællesvej (Tolstrupvej), kommunevejen Revnvej via offentlig overkørsel nr. 118 og opgraderet privat fællesvej nord for jernbanen. Fremtidig afstand er ca. 1,7 km – 2,1 km.

 

B143

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger til arealerne nord for jernbanen henvises til at ske ad kommunevejen Tolstrupvej, privat fællesvej (Tolstrupvej), kommunevejen Revnvej via offentlig overkørsel nr. 118 og opgraderet privat fællesvej nord for jernbanen. Fremtidig afstand er ca. 1,8 km – 2,3 km.

 

B146

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger til offentlig vej henvises til at ske ad privat fællesvej Enggårdsvej til kommunevej Ålsø Stationsvej.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 123 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 123 anførte.

 

 

Offentlig niveauoverkørsel nr. 122 – km 63.392

 

Besigtigelsesplan SA-36-061507-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874 for vejen fra Ålsø til Vejlby. Overkørslen er i dag sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen fører kommunevejen Ålsø Stationsvej over jernbanen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

•  Der etableres en vendeplads syd for overkørslen på matr. nr. 33 (jernbanen) og 23b Ålsø By, Ålsø. Vendepladsen udskilles til offentlig vej.

•  Der etableres en vendeplads nord for overkørslen på matr. nr. 33 (jernbanen), 24, 7i og 23a Ålsø By, Ålsø. Vendepladsen udskilles til offentlig vej.

•  Kommunevejen Ålsø Stationsvej udskilles på matr. nr. 23a og 23b Ålsø By, Ålsø til vejlitra i matriklen.

 

B169 og B207

Fremtidig adgang fra ejendommenes bygninger beliggende syd for jernbanen til arealer nord for jernbanen henvises til at ske ad kommunevejen Ålsø Stationsvej, statsvejen Århusvej, kommunevejen Søren Quists Vej og kommunevejen Ålsø Stationsvej.

 

Der eksproprieres areal til vendeplads ved privat fællesvej Enggårdsvej / kommunevejen Ålsø Stationsvej.

 

B195 og B198

Ikke udskilt kommunevej Ålsø Stationsvej udskilles i matriklen til vejlitra.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 123 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 123 anførte.

 

 

Offentlig niveauoverkørsel nr. 123 – km 63.967

 

Besigtigelsesplan SA-36-061507-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874 for vejen fra Vejlby til Grenaa. Overkørslen er i dag sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen fører kommunevejen Søren Quists Vej over jernbanen.

 

Der er over matr. nr. 33 Ålsø By, Ålsø (jernbanen) etableret fysisk vejadgang uden registreret rettighed til matr. nr. 1e Ålsø By, Ålsø fra kommunevejen Søren Quists Vej.

 

Forslag

Overkørslen sikres.

 

Der etableres sikringshytte med tilhørende p-plads på matr. nr. 33 Ålsø By, Ålsø (jernbaneareal) nordøst for overkørsel nr. 123. Nord og syd for overkørsel nr. 123 etableres bomanlæg på matr. nr. 33 ibd. (jernbanen).

 

Søren Quists Vej sideudvides på matr. nr. 33 Ålsø By, Ålsø (jernbaneareal) i begge sider af vejen.

 

Vejudlæg på jernbanens areal tilpasses nyt vejprofil på matrikelkortet.

 

Adgang til matr. nr. 1e Ålsø By, Ålsø over matr. nr. 33 (jernbanen) Ålsø By, Ålsø spærres.

 

B197

Fremtidig adgang til dyrkbart areal af matr. nr. 1e Ålsø By, Ålsø henvises til at ske fra ejendommens bygninger.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 120, 122 og 123)

Flere lodsejere bemærkede, at den af anlægsmyndigheden foreslåede privat fællesvej, der anlægges nord for jernbanen, bl.a. ved matr. nr. 5f Tolstrup By, Vejlby, anlægges med for mange sving. Lodsejerne påpegede, at vejen fremadrettet vil være en del af det vejnet, der forbinder kommunevejene Ålsø Stationsvej og Revnvej. Lodsejerne ønskede derfor, at den private fællesvej i stedet for at slå sving skal gå lige ud ind over bl.a. matr. nr. 5f Tolstrup By, Vejlby. Flere lodsejere bemærkede derudover, at den af anlægsmyndigheden foreslåede opgraderede private fællesvej hverken er stærk eller bred nok til kørsel med landbrugsmaskiner.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring over en længere omvejskørsel til marker på hver sin side af jernbanen, såfremt overkørsel nr. 120 nedlægges. Som alternativ til nedlæggelse af overkørsel nr. 120 foreslog lodsejerne, at der i stedet kan anlægges en tunnel. Samme lodsejere udtrykte derudover bekymring vedrørende standen af den eksisterende private fællesvej Tolstrupvej. Lodsejerne bemærkede bl.a., at det er svært at komme rundt i svinget med landbrugskøretøjer mellem kommunevejen Tolstrupvej og den private fællesvej ved matr. nr. 4e og 5a Tolstrup By, Vejlby.

 

Flere lodsejere bemærkede, at der er dårlige oversigtsforhold ved kommunevejen Søren Quists Vejs udmunding ved statsvejen Århusvej, samt at oversigtsforholdene ved kommunevejen Ålsø Stationsvejs udmunding ved statsvejen Århusvej er væsentligt bedre. Anlægsmyndighedens repræsentanter bemærkede hertil, at det er anlægsmyndighedens vurdering, at der er gode oversigtsforhold ved kommunevejen Søren Quists Vejs udmunding ved statsvejen Århusvej. Derudover bemærkede anlægsmyndighedens repræsentanter, at der er mere trafik på kommunevejen Søren Quists Vej (årsdøgntrafik: 487) end på kommunevejen Ålsø Stationsvej (årsdøgntrafik: 177), samt at der på borgermøderne har været stor tilslutning i forhold til nedlæggelse af overkørsel nr. 122 samt opgradering af overkørsel nr. 123. Desuden bemærkede anlægsmyndighedens repræsentanter, at forløbet af kommunevejen Ålsø Stationsvej gør, at trafikanter, som kører ad denne vej, kommer i høj fart, hvilket ligeledes indgår i vurderingen af, om overkørslen foreslås nedlagt.

 

Flere lodsejere bemærkede, at der er brug for et helleanlæg på statsvejen Århusvej, når der drejes ind på kommunevejen Søren Quists Vej fra vest, idet der er tale om et meget skarpt sving, som busser og landbrugsmaskiner har svært ved at benytte. Ifølge lodsejerne vil et helleanlæg samtidig bevirke, at trafikken på statsvejen Århusvej ikke går i stå, når landbrugskøretøjer m.v. skal svinge ind på kommunevejen Søren Quists Vej. Lodsejerne foreslog ligeledes, at der sker nedsættelse af hastigheden på statsvejen Århusvej, således at landbrugskøretøjer m.v. ikke skal holde længe og vente på at svinge ud på statsvejen Århusvej.

 

Flere lodsejere udtrykte tilfredshed over anlægsmyndighedens forslag om at nedlægge overkørsel nr. 122. Lodsejerne bemærkede i den forbindelse, at der er mange børnefamilier bosat omkring overkørsel nr. 122, og at trafikanterne, som krydser overkørslen, kommer i høj fart – til trods for dårlige oversigtsforhold ved beboelserne ved overkørsel nr. 122. Lodsejerne bemærkede, at der, såfremt overkørsel nr. 122 ikke nedlægges, bør laves sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som bevirker, at trafikanterne, som krydser overkørsel nr. 122, naturligt sætter farten ned.

 

Flere lodsejere foreslog, at overkørsel nr. 123 nedlægges, og at der i stedet anlægges en vej nord for jernbanen fra kommunevejen Søren Quists Vej til overkørsel nr. 124, som ifølge ændringsforslaget ikke nedlægges. Dette vil ifølge lodsejerne bevirke bedre oversigtsforhold ved statsvejen Århusvej, samt at tung landbrugstrafik ikke ledes ud på statsvejen Århusvej. Hertil bemærkede anlægsmyndighedens repræsentanter, at anlægsmyndigheden er af den opfattelse, at der ikke er grundlag for at anlægge nye veje, når der allerede er veje i området, og at de eksisterende veje derfor så vidt muligt skal anvendes.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 120, 122 og 123)

 

Vedrørende privat overkørsel nr. 120

Landbrugsejendommen matr. nr. 2a Tolstrup By, Vejlby m.fl. er indrettet med ejendommens bygninger beliggende syd for jernbanen og med interne driftsveje og de øvrige installationer til landbrugsdriften på nordsiden af ejendommens bygninger syd for overkørsel nr. 120. Kommissionen kan ikke tiltræde den af anlægsmyndigheden foreslåede fremtidige vejadgang fra den private fællesvej beliggende langs skellet mellem matr. nr. 4e og 5a ibd. til kommunevejen Tolstrupvej, da denne ikke er bred nok til at håndtere trafikken.

 

Kommissionen anmodede i stedet anlægsmyndigheden om at sikre den fornødne vejadgang for landbrugsejendommen matr. nr. 2a Tolstrup By, Vejlby m.fl. fra den sydlige side af overkørsel nr. 120 til den private fællesvej Tolstrupvej over matr. nr. 10a (jernbanen) og 5a Tolstrup By, Vejlby med udlæg og anlæg af privat fællesvej. Kommissionen anmodede derudover anlægsmyndigheden om at undersøge standen af den eksisterende private fællesvej Tolstrupvej, herunder om den kan håndtere den fremtidige trafik, som henvises til at køre på vejen, eller om den skal opgraderes i fornødent omfang.

 

Kommissionen besluttede, at svinget i den vestlige side af den private fællesvej nord for jernbanen på matr. nr. 5f Tolstrup By, Vejlby så vidt muligt rettes ud. Kommissionen besluttede derudover, at den østligste del af den private fællesvej nord for jernbanen fra skellet mellem matr. nr. 5d og 5f Tolstrup By, Vejlby og frem til skellet mellem matr. nr. 4a og 5d ibd. rettes ud således, at vejen i stedet har sit østlige slutpunkt i den eksisterende private fællesvej i den nordlige ende af matr. nr. 4a ibd.

 

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om frem mod ekspropriationsforretningen at undersøge, om tilslutningen af den private fællesvej Tolstrupvej på matr. nr. 14a Homå By, Homå til kommunevejen Revnvej overholder afstanden til overkørsel nr. 118, der opgraderes.

 

Kommissionen besluttede herefter at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 120.

 

Vedrørende de offentlige overkørsler nr. 122 og 123

Kommissionen besluttede efter en indgående gennemgang og drøftelse af projektet samt de fremkomne bemærkninger at tiltræde det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 122 samt opgradering af overkørsel nr. 123.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 124 – km 64.937

 

Besigtigelsesplan SA-36-061507-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes sjældent. Benyttelsen formodes at være af rekreativ karakter.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 124 for ejendommen ”Hessel”.

 

Ejendommen ”Hessel” bestod hovedsageligt af matr. nr. 1a Hessel Hgd., Ålsø, som var beliggende på både jernbanens højre og venstre side. Ejendommens bygninger var beliggende på jernbanens højre side, og en stor del af ejendommens lodder var beliggende på jernbanens venstre side.

 

Grundet ejendommens store udstrækning blev der for ejendommen etableret et stort antal niveauoverkørsler og niveauovergange på jernbanestrækket i ejerlavet Hessel Hgd., Ålsø. Det må således formodes, at de enkelte niveaukrydsninger af jernbanen har tjent forskellige områder af arealerne på jernbanens venstre side fra ejendommens bygninger på jernbanens højre side.

 

Den private niveauoverkørsel nr. 124 var beliggende i den sydlige ende af jernbanen. Det må således formodes, at overkørslen har tjent som adgangsvej til de af ejendommens lodder på jernbanens venstre side beliggende i den sydlige ende af området. Det fremgår af historiske topografiske kortværk, at der har været en anden anvendelse af arealerne i dette område.

 

I 1999 tinglyses servitut om brug af jernbaneoverkørsler samt oversigt. Servitutten benævnes i tingbogen: ”Dekl. ang. baneoverkørsler, oversigt m.v. vedr. 1B Hessel + 1PI, 1QC”. Jf. servituttens ordlyd giver ejendommen matr. nr. 1a og 1b Hessel Hgd., Ålsø m.fl. afkald på brugen af overkørslerne nr. 124, 127 samt 128. Samtidig tillades flytningen af overkørsel nr. 126 fra km 65.795 til km 66.147. Km 65.795 er stort set sammenfaldende med placeringen af den oprindelige overkørsel nr. 125, der blev nedlagt i 1970.

 

I dag udgør det resterende areal af det daværende areal af matr. nr. 1a Hessel Hgd., Ålsø, som var beliggende på jernbanens venstre side i den sydlige ende, følgende arealer:

Matr. nr. 1pm Hessel Hgd., Ålsø på 3,5 ha

Matr. nr. 1pp Hessel Hgd., Ålsø på 10,2 ha

Matr. nr. 1ce Hessel Hgd., Ålsø på 6,2 ha

Matr. nr. 1cd Hessel Hgd., Ålsø på 2,9 ha

Matr. nr. 1cc Hessel Hgd., Ålsø på 2,9 ha

Matr. nr. 1cb Hessel Hgd., Ålsø på 2,7 ha

Matr. nr. 1pf Hessel Hgd., Ålsø på 1,8 ha

Matr. nr. 1bg Hessel Hgd., Ålsø på 2,9 ha

Matr. nr. 1pq Hessel Hgd., Ålsø på 3,4 ha

Matr. nr. 1po Hessel Hgd., Ålsø på 3,3 ha

Matr. nr. 1pt Hessel Hgd., Ålsø på 3,3 ha

Matr. nr. 1ps Hessel Hgd., Ålsø på 3,4 ha

Matr. nr. 1pn Hessel Hgd., Ålsø på 3,4 ha

Matr. nr. 1ck Hessel Hgd., Ålsø på 6,1 ha

Matr. nr. 1ci Hessel Hgd., Ålsø på 2,9 ha

Matr. nr. 1ch Hessel Hgd., Ålsø på 2,9 ha

Matr. nr. 1cg Hessel Hgd., Ålsø på 2,8 ha

Matr. nr. 1cf Hessel Hgd., Ålsø på 2,7 ha

Matr. nr. 1ca Hessel Hgd., Ålsø på 1,1 ha

Matr. nr. 1dr Hessel Hgd., Ålsø på 1,3 ha

Matr. nr. 1dq Hessel Hgd., Ålsø på 1,1 ha

Matr. nr. 1dp Hessel Hgd., Ålsø på 1,1 ha

Matr. nr. 1do Hessel Hgd., Ålsø på 1,2 ha

Matr. nr. 1dk Hessel Hgd., Ålsø på 1,4 ha

Matr. nr. 1dl Hessel Hgd., Ålsø på 1,4 ha

Matr. nr. 1dn Hessel Hgd., Ålsø på 2,7 ha

Matr. nr. 1di Hessel Hgd., Ålsø på 1,4 ha

Matr. nr. 1dh Hessel Hgd., Ålsø på 2,9 ha

Matr. nr. 1pu Hessel Hgd., Ålsø på 0,6 ha

Matr. nr. 1gm Hessel Hgd., Ålsø på 62 m2

Matr. nr. 1pr Hessel Hgd., Ålsø på 2 m2

Matr. nr. 1gl Hessel Hgd., Ålsø på 59 m2

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 12 Hessel Hgd., Ålsø (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Vejudlægget syd for jernbanen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 1pk Hessel Hgd., Ålsø (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 129 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 129 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 126 – km 65.795 – 66.147

 

Besigtigelsesplan SA-36-065785-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes af ejendommen matr. nr. 1pi Hessel Hgd., Ålsø som adgang til landbrugsarealer sydøst for jernbanen og statsvejen Århusvej samt som adgang til offentlig vej. Området vest for jernbanen er præget af kanaler, Klosterå og Sydkanal.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 126 for ejendommen ”Hessel”.

 

Ejendommen ”Hessel” bestod hovedsageligt af matr. nr. 1a Hessel Hgd., Ålsø, som var beliggende på både jernbanens højre og venstre side. Ejendommens bygninger var beliggende på jernbanens højre side, og en stor del af ejendommens lodder var tillige beliggende på jernbanens venstre side.

 

Grundet ejendommens store udstrækning blev der for ejendommen etableret et stort antal niveauoverkørsler og niveauovergange på jernbanestrækket i ejerlavet Hessel Hgd., Ålsø. Det må således formodes, at de enkelte niveaukrydsninger af jernbanen har tjent forskellige områder af arealerne på jernbanens venstre side fra ejendommens bygninger på jernbanens højre side.

 

Den private niveauoverkørsel nr. 126 var beliggende ca. midt på den del af jernbanestrækket, der havde berøring med ejendommens arealer beliggende på jernbanens venstre side. Det må således formodes, at overkørslen har tjent som adgangsvej til de af ejendommens lodder på jernbanens venstre side beliggende i dette område.

 

Det fremgår af historiske topografiske kortværk, at der har været en anden anvendelse af arealerne i dette område, end hvad tilfældet er i dag. Der har bl.a. været en stor sø benævnt Kragsø på ca. 28 ha, hvilket er sammenfaldende med det nuværende matr. nr. 1b Hessel Hgd., Ålsø. Et område på ca. 14 ha var benævnt Birkeskov. Derudover bestod den største del af området af et areal med mose og eng med tilhørende kanaler og dræningsinstallationer. En mindre del af området udgjorde et dyrkbart landbrugsareal langs jernbanen ind mod Grenaa. Derudover var der en række interne fordelingsveje i området, som bl.a. førte frem til skov, sø, mose, eng og landbrugsarealer.

 

I 1999 tinglyses servitut om brug af jernbaneoverkørsler samt oversigt. Servitutten benævnes i tingbogen: ”Dekl. ang. baneoverkørsler, oversigt m.v. vedr. 1B Hessel + 1PI, 1QC”. Jf. servituttens ordlyd giver ejendommen matr. nr. 1a og 1b Hessel Hgd., Ålsø m.fl. afkald på brugen af overkørslerne nr. 124, 127 samt 128. Samtidig tillades flytningen af overkørsel nr. 126 fra km 65.795 til km 66.147. Km 65.795 er stort set sammenfaldende med placeringen af den oprindelige overkørsel nr. 125, der blev nedlagt i 1970. Det besluttes, at for benyttelsen af den flyttede overkørsel nr. 126 gælder samme betingelser som for den hidtidige.

 

I dag udgør det resterende areal af den oprindelige ejendom beliggende på jernbanens venstre side med matrikulær vejadgang til overkørslen følgende arealer:

Matr. nr. 1b Hessel Hgd., Ålsø på 28,7 ha

Matr. nr. 1cl Hessel Hgd., Ålsø på 6,4 ha

Matr. nr. 1pi Hessel Hgd., Ålsø på 141,0 ha

Matr. nr. 6 Hessel Hgd., Ålsø på 2,2 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B158

Hovedbygningerne på Hessel er frastykket ejendommen, der nu drives fra bygninger beliggende vest for jernbanen.

 

Landbrugsejendommen matr. nr. 1pi Hessel Hgd., Ålsø benytter overkørsel nr. 126 som adgang til arealer beliggende sydøst for jernbanen og statsvejen Århusvej. Arealerne består af matrikelnumrene:

1a Hessel Hgd., Ålsø på 123,6 ha

1pk Hessel Hgd., Ålsø på 19,2 ha

1bi Hessel Hgd., Ålsø på 2,6 ha

1qc Hessel Hgd., Ålsø på 3,6 ha

1b Fuglsang By, Ålsø på 8,2 ha

1cd Fuglsang By, Ålsø på 0,9 ha

1cc Fuglsang By, Ålsø på 1,6 ha

 

Af disse arealer på 159,6 ha er matr. nr. 1b, 1cd og 1cc Fuglsang By, Ålsø på tilsammen 10,6 ha ikke en del af den oprindelige ejendom med rettigheder til overkørslen.

 

Arealerne benyttes til landbrugsdrift. Ejendommen er på 337,9 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Al trafik til/fra arealerne beliggende øst for jernbanen henvises til at ske mod nord ad ny privat vej, ny privat fællesvej og eksisterende privat fællesvej til statsvejene Ringvejen og Århusvej via offentlig overkørsel nr. 128a.

 

•  Der udlægges og anlægges ny privat vej fra ejendommens bygninger på matr. nr. 1pi Hessel Hgd., Ålsø mod nord langs vestsiden af jernbanen indtil nordskel. Der etableres 1 vigeplads.

•  Der udlægges og anlægges ny privat fællesvej mod nord langs vestsiden af jernbanen og mod øst til eksisterende privat fællesvej. Vejen udlægges og anlægges på matr. nr. 1ef, 1gh, 1cs og 1co Hessel Hgd., Ålsø. Der etableres 1 vigeplads.

•  Eksisterende vejudlæg og privat fællesvej (markvej) mod nord til statsvejen Ringvejen benyttes, hvor det er muligt. Vejen udvides og opgraderes og placeres efter forholdene i marken udenfor areal, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelses-lovens § 3. Vejen anlægges på matr. nr. 2d, 8l, 8h, 8g, 8f, 8e og 8d Hessel Hgd., Ålsø samt matr. nr. 93 og 94al Grenaa Markjorder. Der etableres 1 vigeplads.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 1pi, 1cl, 6, 1b, 1cp, 1ef, 1gg og 1gh Hessel Hgd., Ålsø, matr. nr. 1co, 1cs, 2d, 8l, 8h, 8g, 8f, 8e og 8d Hessel Hgd., Ålsø samt matr. nr. 94al og 93 Grenaa Markjorder.

 

B158

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger til arealerne sydøst for jernbanen henvises til at ske ad ny privat vej, ny privat fællesvej, opgraderet privat fællesvej, statsvejene Ringvejen og Århusvej via offentlig overkørsel nr. 128a. Fremtidig afstand er ca. 4,5 km.

 

B164, B165, B166, B167, B168, B169, B170, B171, B172, B173, B174 og B175

Der eksproprieres areal til ny privat fællesvej og udvidelse af eksisterende privat fællesvej.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 129 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 129 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 127 – km 66.834

 

Besigtigelsesplan SA-36-065785-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til arealer vest for jernbanen, der benyttes delvist til høslæt og omdrift. Området vest for jernbanen er præget af kanaler, Klosterå og Sydkanal.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 127 for ejendommen ”Hessel” på et sted, som ejeren nærmere bestemmer.

 

Ejendommen ”Hessel” bestod hovedsageligt af matr. nr. 1a Hessel Hgd., Ålsø, som var beliggende på både jernbanens højre og venstre side. Ejendommens bygninger var beliggende på jernbanens højre side, og en stor del af ejendommens lodder var tillige beliggende på jernbanens venstre side.

 

Grundet ejendommens store udstrækning blev der for ejendommen etableret et stort antal niveauoverkørsler og niveauovergange på jernbanestrækket i ejerlavet Hessel Hgd., Ålsø. Det må således formodes, at de enkelte niveaukrydsninger af jernbanen har tjent forskellige områder af arealerne på jernbanens venstre side fra ejendommens bygninger på jernbanens højre side.

 

Den private niveauoverkørsel nr. 127 var beliggende i den nordlige del af jernbanestrækket, der havde berøring med ejendommens arealer beliggende på jernbanens venstre side. Det må således formodes, at overkørslen har tjent som adgangsvej til de af ejendommens lodder på jernbanens venstre side beliggende i dette område.

 

Det fremgår af historiske topografiske kortværk, at der har været en anden anvendelse af arealerne i dette område, end hvad tilfældet er i dag. Der har bl.a. været en stor sø benævnt Kragsø på ca. 28 ha, hvilket er sammenfaldende med det nuværende matr. nr. 1b Hessel Hgd., Ålsø. Et område på ca. 14 ha var benævnt Birkeskov. Derudover bestod den største del af området af et areal med mose og eng med tilhørende kanaler og dræningsinstallationer. En mindre del af området udgjorde et dyrkbart landbrugsareal langs jernbanen ind mod Grenaa. Derudover var der en række interne fordelingsveje i området, som bl.a. førte frem til skov, sø, mose, eng og landbrugsarealer.

 

I 1999 tinglyses servitut om brug af jernbaneoverkørsler samt oversigt. Servitutten benævnes i tingbogen: ”Dekl. ang. baneoverkørsler, oversigt m.v. vedr. 1B Hessel + 1PI, 1QC”. Jf. servituttens ordlyd giver ejendommen matr. nr. 1a og 1b Hessel Hgd., Ålsø m.fl. afkald på brugen af overkørslerne nr. 124, 127 samt 128. Samtidig tillades flytningen af overkørsel nr. 126 fra km 65.795 til km 66.147. Km 65.795 er stort set sammenfaldende med placeringen af den oprindelige overkørsel nr. 125, der blev nedlagt i 1970.

 

I dag udgør det resterende areal af den oprindelige ejendom beliggende på jernbanens venstre side med matrikulær vejadgang til overkørslen med undtagelse af ejendommen, der gav afkald på overkørslen i 1999, følgende arealer:

Matr. nr. 1gg Hessel Hgd., Ålsø på 2,7 ha

Matr. nr. 1gh Hessel Hgd., Ålsø på 1,1 ha

Matr. nr. 1cp Hessel Hgd., Ålsø på 2,9 ha

Matr. nr. 1ef Hessel Hgd., Ålsø på 1,2 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B164, B165, B222 og B223

4 samlede faste ejendomme som drives landbrugsmæssigt. Ejendommene er i deres helhed beliggende vest for jernbanen, og overkørslen benyttes som vejadgang til offentlig vej. Ejendommene er på henholdsvis 2,9 ha, 2,7 ha, 1,2 ha og 1,1 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 12 Hessel Hgd., Ålsø (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra offentlig vej henvises til at ske mod nord ad ny privat fællesvej og eksisterende privat fællesvej til statsvejen Ringvejen.

 

Der etableres fælles afløsningsforslag som beskrevet under overkørsel nr. 126.

 

B164, B165, B222 og B223

Fremtidig vejadgang til ejendommene henvises til at ske ad ny og opgraderet privat fællesvej til statsvejen Ringvejen.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 129 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 129 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 128 – km 67.415

 

Besigtigelsesplan SA-36-065785-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til arealer vest for jernbanen, der benyttes delvist til høslæt og omdrift samt rekreativt, bl.a. jagt. Området vest for jernbanen er præget af kanaler, Klosterå og Sydkanal.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 128 for parcellerne a-l af matr. nr. 8, matr. nr. 2d samt ejendommen ”Hessel”.

 

Ejendommen ”Hessel” bestod hovedsageligt af matr. nr. 1a Hessel Hgd., Ålsø, som var beliggende på både jernbanens højre og venstre side. Ejendommens bygninger var beliggende på jernbanens højre side, og en stor del af ejendommens lodder var tillige beliggende på jernbanens venstre side.

 

Grundet ejendommens store udstrækning blev der for ejendommen etableret et stort antal niveauoverkørsler og niveauovergange på jernbanestrækket i ejerlavet Hessel Hgd., Ålsø. Det må således formodes, at de enkelte niveaukrydsninger af jernbanen har tjent forskellige områder af arealerne på jernbanens venstre side fra ejendommens bygninger på jernbanens højre side.

 

Den private niveauoverkørsel nr. 128 var beliggende i den nordligste del af jernbanestrækket, der havde berøring med ejendommens arealer beliggende på jernbanens venstre side. Det må således formodes, at overkørslen har tjent som adgangsvej til de af ejendommens lodder på jernbanens venstre side beliggende i dette område.

 

Parcellerne a-l af matr. nr. 8, de daværende matr. nr. benævnt 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8k og 8l Hessel Hgd., Ålsø. I forbindelse med anlæggelsen af statsvejen ”Hovedvejen” rute 16 blev arealerne gennemskåret. Der blev således skaffet ny adgang til offentlig vej for parcellerne beliggende nord for vejen.

 

Det daværende matr. nr. 2d Hessel Hgd., Ålsø er i det store og hele sammenfaldende med det nuværende matr. nr. 2d Hessel Hgd., Ålsø.

 

Det fremgår af historiske topografiske kortværk, at der har været en anden anvendelse af arealerne i dette område, end hvad tilfældet er i dag. Der har bl.a. været en stor sø benævnt Kragsø på ca. 28 ha. Et område på ca. 14 ha var benævnt Birkeskov. Derudover bestod den største del af området af et areal med mose og eng med tilhørende kanaler og dræningsinstallationer. En mindre del af området udgjorde et dyrkbart landbrugsareal langs jernbanen ind mod Grenaa. Derudover var der en række interne fordelingsveje i området, som bl.a. førte frem til skov, sø, mose, eng og landbrugsarealer.

 

I 1999 tinglyses servitut om brug af jernbaneoverkørsler samt oversigt. Servitutten benævnes i tingbogen: ”Dekl. ang. baneoverkørsler, oversigt m.v. vedr. 1B Hessel + 1PI, 1QC”. Jf. servituttens ordlyd giver ejendommen matr. nr. 1a og 1b Hessel Hgd., Ålsø m.fl. afkald på brugen af overkørslerne nr. 124, 127 samt 128. Samtidig tillades flytningen af overkørsel nr. 126 fra km 65.795 til km 66.147. Km 65.795 er stort set sammenfaldende med placeringen af den oprindelige overkørsel nr. 125, der blev nedlagt i 1970.

 

I dag udgør det resterende areal af de oprindelige matr. nr. 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8k og 8l Hessel Hgd., Ålsø beliggende syd for den nye statsvej, matr. nr. 2d ibd. samt de øvrige arealer på jernbanens venstre side med vejret med undtagelse af ejendommen, der gav afkald på overkørslen i 1999, følgende arealer:

Matr. nr. 1co Hessel Hgd., Ålsø på 5,6 ha

Matr. nr. 1cs Hessel Hgd., Ålsø på 2,3 ha

Matr. nr. 2d Hessel Hgd., Ålsø på 4,8 ha

Matr. nr. 8d Hessel Hgd., Ålsø på 3,1 ha

Matr. nr. 8e Hessel Hgd., Ålsø på 2,5 ha

Matr. nr. 8f Hessel Hgd., Ålsø på 2,3 ha

Matr. nr. 8g Hessel Hgd., Ålsø på 2,1 ha

Matr. nr. 8h Hessel Hgd., Ålsø på 2,0 ha

Matr. nr. 8l Hessel Hgd., Ålsø på 6,1 ha

Matr. nr. 93 Grenaa Markjorder på 2,7 ha

Matr. nr. 94al Grenaa Markjorder på 1,7 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B166

Landbrugsejendom uden beboelse benytter overkørsel nr. 128 som adgang til matr. nr. 1co og 1cs Hessel Hgd., Ålsø på henholdsvis 5,6 ha og 2,3 ha. Ejendommen er på 33,7 ha.

 

B167

Landbrugsejendom matr. nr. 2d Hessel Hgd., Ålsø m.fl. benytter overkørsel nr. 128 som adgang til matr. nr. 2d Hessel Hgd., Ålsø på 4,8 ha. Ejendommen er på 85,7 ha.

 

B168

Samlet fast ejendom matr. nr. 94al Grenaa Markjorder er i sin helhed beliggende vest for jernbanen og benytter overkørsel nr. 128 som adgang til offentlig vej. Ejendommen drives landbrugsmæssigt og er på 1,7 ha.

 

B169

Landbrugsejendommen matr. nr. 7a Ålsø By, Ålsø m.fl. benytter overkørsel nr. 128 som adgang til matr. nr. 8l Hessel Hgd., Ålsø på 6,1 ha beliggende vest for jernbanen. Arealerne benyttes til høslæt. Ejendommens bygninger er beliggende ved Ålsø Stationsvej syd for Grenaa. Ejendommen er på 39,5 ha.

 

B170

Samlet fast ejendom matr. nr. 8h Hessel Hgd., Ålsø er i sin helhed beliggende vest for jernbanen. Ejendommen på 2,0 ha drives landbrugsmæssigt og benyttes til høslæt. Adgang til ejendommen er via overkørsel nr. 128.

 

B171

Landbrugsejendommen matr. nr. 11c Høbjerg By, Ålsø m.fl. benytter overkørsel nr. 128 som adgang til matr. nr. 8g Hessel Hgd., Ålsø på 2,1 ha beliggende vest for jernbanen. Arealerne benyttes til høslæt. Ejendommens bygninger er beliggende ved Høbjerg syd for Grenaa. Ejendommen er på 27,9 ha.

 

B172

Landbrugsejendommen matr. nr. 8a Ålsø By, Ålsø m.fl. benytter delvist overkørsel nr. 128 som adgang til matr. nr. 8f Hessel Hgd., Ålsø på 2,3 ha beliggende vest for jernbanen. På luftfoto ses tillige, at adgangen til arealet også sker fra nord fra statsvejen Ringvejen. Arealerne benyttes til høslæt. Ejendommens bygninger er beliggende ved Ålsø syd for Grenaa. Ejendommen er på 28,2 ha.

 

B173

Landbrugsejendommen matr. nr. 8c Vejlby By, Vejlby Øst m.fl. benytter delvist overkørsel nr. 128 som adgang til matr. nr. 8e Hessel Hgd., Ålsø på 2,5 ha beliggende vest for jernbanen. På luftfoto ses tillige, at adgangen til arealet også sker fra nord fra statsvejen Ringvejen. Matr. nr. 8e Hessel Hgd., Ålsø er delvist omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Arealerne benyttes til høslæt. Ejendommens bygninger er beliggende sydøst for Homå. Ejendommen er på 90,2 ha.

 

B174

Landbrugsejendommen matr. nr. 8c Ålsø By, Ålsø m.fl. benytter delvist overkørsel nr. 128 som adgang til matr. nr. 8d Hessel Hgd., Ålsø på 3,1 ha beliggende vest for jernbanen. På luftfoto ses tillige, at adgangen til arealet også sker fra nord fra statsvejen Ringvejen. Matr. nr. 8d Hessel Hgd., Ålsø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Arealerne benyttes til høslæt. Ejendommens bygninger er beliggende nordøst for Ålsø. Ejendommen er på 75,9 ha.

 

B175

Skovejendom uden beboelse matr. nr. 93 Grenaa Markjorder er i sin helhed beliggende vest for jernbanen og benytter overkørsel nr. 128 som adgang til offentlig vej. Ejendommen er på 2,7 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 225a Grenaa Markjorder (jernbanen) og overgår til ejerens frie råden.

 

Del af vejudlægget på matr. nr. 94al Grenaa Markjorder slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden. Tidligere rampeareal vest for jernbanen ca. 170 meter nord for overkørsel nr. 128 kan nedlægges som jernbane og tillægges den tilgrænsende ejendom.

 

Al trafik til/fra offentlig vej henvises til at ske mod nord ad opgraderet eksisterende privat fællesvej til statsvejen Ringvejen.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 126.

 

B166, B168, B170 og B175

Der eksproprieres areal til ny privat fællesvej og udvidelse af eksisterende privat fællesvej. Fremtidig vejadgang til arealerne skal ske via ny privat fællesvej fra statsvejen Ringvejen.

 

B167

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til arealet vest for jernbanen henvises til at ske ad kommunevejene Dolmervej, Tyvhøjvej, Mellemstrupvej, statsvejen Ringvejen samt eksisterende opgraderet privat fællesvej. Fremtidig afstand er ca. 5,8 km.

 

B169

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til arealet vest for jernbanen henvises til at ske ad kommunevejen Ålsø Stationsvej, statsvejene Århusvej og Ringvejen via offentlig overkørsel nr. 128a samt eksisterende opgraderet privat fællesvej. Fremtidig afstand er ca. 5,7 km.

 

B171

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til arealet vest for jernbanen henvises til at ske ad kommunevej Høbjergvej, statsvejene Århusvej og Ringvejen via offentlig overkørsel nr. 128a samt eksisterende opgraderet privat fællesvej. Fremtidig afstand er ca. 4,4 km.

 

B172

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til arealet vest for jernbanen henvises til at ske ad statsvejene Århusvej og Ringvejen via offentlig overkørsel nr. 128a samt eksisterende opgraderet privat fællesvej. Fremtidig afstand er ca. 5,3 km.

 

B173

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til arealet vest for jernbanen henvises til at ske ad kommunevejene Damgårdsvej og Hoedvej, statsvejene Århusvej og Ringvejen via offentlig overkørsel nr. 128a samt eksisterende opgraderet privat fællesvej. Fremtidig afstand er ca. 7,9 km.

 

B174

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til arealet vest for jernbanen henvises til at ske ad statsvejene Århusvej og Ringvejen via offentlig overkørsel nr. 128a samt eksisterende opgraderet privat fællesvej. Fremtidig afstand er ca. 4,3 km.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 129 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 129 anførte.

 

 

Privat niveauoverkørsel nr. 129 – km 68.258

 

Besigtigelsesplan SA-36-065785-05-16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1874. Overkørslen er i dag sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til 14 kolonihaver på kommunens areal. Overkørslen benyttes også som adgang til tidligere pumpehus og landbrugsarealer vest for jernbanen, der delvist benyttes til høslæt og afgræsning. Området vest for jernbanen er præget af kanaler, Klosterå og Sydkanal.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af jernbanen mellem Randers og Grenaa i 1874 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 129 for de daværende matr. nr. 1d, 4 og 5 Hessel Hgd., Ålsø samt for matr. nr. 49c Grenaa Markjorder. Matr. nr. 49c Grenaa Markjorder blev ved jernbanens anlæg gennemskåret, således at ejendommens bygninger kom til at ligge på jernbanens østlige side med et lod af matr. nr. 49c ibd. beliggende på jernbanens vestlige side. Lodderne matr. nr. 4 og 5 Hessel Hgd., Ålsø var udelukkende beliggende på jernbanens vestlige side.

 

I anledning af en matrikulær sag retter landinspektørerne Gregersen og Hyllested henvendelse til De Danske Statsbaner vedrørende det daværende matr. nr. 50 Grenaa Markjorder. I forbindelse med sagsbehandlingen konkluderes det, at vejretten til overkørsel nr. 129 også måtte omfatte det daværende matr. nr. 50 Grenaa Markjorder fra jernbanens anlæg. Loddet af matr. nr. 50 Grenaa Markjorder var udelukkende beliggende på jernbanens vestlige side.

 

Den private niveauoverkørsel nr. 129 gav således vejret til de arealer af de daværende matr. nr. 1d, 4 og 5 Hessel Hgd., Ålsø samt matr. nr. 49c og 50 Grenaa Markjorder med arealer beliggende på jernbanens vestlige side.

 

I forbindelse med anlæggelsen af statsvejen ”Hovedvejen” rute 16 blev arealerne gennemskåret. Der blev således skaffet ny adgang til offentlig vej for parcellerne beliggende syd for vejen.

 

I dag udgør de daværende matr. nr. 1d, 4 og 5 Hessel Hgd., Ålsø samt matr. nr. 49c og 50 Grenaa Markjorder beliggende vest for overkørslen og nord for statsvejen ”Hovedvejen” følgende arealer:

Matr. nr. 50a Grenaa Markjorder på 2,2 ha

Matr. nr. 50b Grenaa Markjorder på 2,1 ha

Matr. nr. 50c Grenaa Markjorder på 2,1 ha

Matr. nr. 50d Grenaa Markjorder på 2,1 ha

Matr. nr. 88a Grenaa Markjorder på 12,3 ha

Matr. nr. 88d Grenaa Markjorder på 0,4 ha

Matr. nr. 89 Grenaa Markjorder på 2,2 ha

Matr. nr. 90 Grenaa Markjorder på 1,6 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B176

Samlet fast ejendom matr. nr. 88a Grenaa Markjorder m.fl., som drives landbrugsmæssigt, benytter overkørsel nr. 129 som adgang til matr. nr. 88a Grenaa Markjorder på 12,3 ha. Dele af arealerne er lejet ud til afgræsning og til kolonihaver, Sdr. Mølle Haveforening. Ejendommen er på 14,2 ha.

 

B177

Samlet fast ejendom, som drives landbrugsmæssigt, matr. nr. 50d Grenaa Markjorder er i sin helhed beliggende vest for jernbanen. Overkørsel nr. 129 benyttes som adgang til offentlig vej. Matr. nr. 50d Grenaa Markjorder er på 2,1 ha.

 

B178

Landbrugsejendommen matr. nr. 1i Fuglsang By, Ålsø m.fl. benytter overkørsel nr. 129 som adgang til matr. nr. 50c Grenaa Markjorder på 2,1 ha beliggende vest for jernbanen. Arealet benyttes til afgræsning. Ejendommens bygninger er beliggende syd for Grenaa. Ejendommen er på 15,8 ha.

 

B179

Samlet fast ejendom, matr. nr. 50a Grenaa Markjorder, på 2,2 ha er beliggende vest for jernbanen. Arealet, der benyttes til idrætsanlæg, har stiadgang fra nord.

 

B180

Ejendommen matr. nr. 88d Grenaa Markjorder er i sin helhed beliggende vest for jernbanen, og overkørsel nr. 129 benyttes som adgang til offentlig vej. Ejendommen er tidligere pumpehus.

 

B224

Samlet fast ejendom matr. nr. 89 Grenaa Markjorder, som drives landbrugsmæssigt, benytter overkørsel nr. 129 som adgang. Dele af arealerne er lejet ud til afgræsning og til kolonihaver, Sdr. Mølle Haveforening. Ejendommen er på 2,2 ha.

 

B225

Samlet fast ejendom matr. nr. 90 Grenaa Markjorder, som drives landbrugsmæssigt, benytter overkørsel nr. 129 som adgang. Dele af arealerne er lejet ud til afgræsning og til kolonihaver, Sdr. Mølle Haveforening. Ejendommen er på 1,6 ha.

 

B226

Samlet fast ejendom, matr. nr. 50b Grenaa Markjorder, på 2,1 ha er beliggende vest for jernbanen. Arealet, der dels benyttes til idrætsanlæg og dels drives landbrugsmæssigt, benytter delvist overkørsel nr. 129 som adgang til offentlig vej.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Al trafik til/fra området vest for jernbanen henvises til at ske via ny privat fællesvej fra statsvejen Ringvejen mod nord til eksisterende privat fællesvej, Sdr. Mølle Engvej.

 

•  Der udlægges og anlægges ny privat fællesvej fra statsvejen Ringvejen på vestsiden af jernbanen frem til eksisterende privat fællesvej, Sdr. Mølle Engvej. Ny privat fællesvej udlægges og anlægges på matr. nr. 91, 88a, 89 og 90 Grenaa Markjorder. Der etableres 1 vigeplads.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 50a, 50b, 50c, 50d, 90, 89, 88a, 88d og 91 Grenaa Markjorder.

 

B176

Der eksproprieres areal til udlæg og anlæg af ny privat fællesvej. Fremtidig vejadgang til arealerne skal ske via ny privat fællesvej fra statsvejen Ringvejen.

 

B177, B179, B180, B224, B225 og B226

Fremtidig vejadgang til arealerne skal ske via ny privat fællesvej fra statsvejen Ringvejen.

 

B178

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til arealet vest for jernbanen henvises til at ske ad kommunevejene Ramskovvej, Fuglsangvej og Trekanten, statsvejene Århusvej og Ringvejen via offentlig overkørsel nr. 128a samt ny privat fællesvej. Fremtidig afstand er ca. 5,1 km.

 

B202

Der eksproprieres areal til udlæg og anlæg af ny privat fællesvej. Matr. nr. 91 Grenaa Markjorder er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 124, 126, 127, 128 og 129)

Flere lodsejere udtrykte bekymring over, om den af anlægsmyndigheden foreslåede private fællesvej vest for jernbanen kan holde til trykket fra tunge landbrugskøretøjer henset til, at der er tale om vandlidende arealer. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at den foreslåede private fællesvej kan holde til trykket fra 56 tons tunge landbrugskøretøjer, og at dette kræver, at det terrænnære muld fjernes, således at en solid vejkasse kan bygges. Flere lodsejere udtrykte samtidig bekymring over de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger for brugerne af den private fællesvej.

 

Flere lodsejere ønskede oplyst, om prisen for den af anlægsmyndigheden foreslåede private fællesvej vest for jernbanen vil overstige prisen for at opsætte et sikret bomanlæg ved overkørsel nr. 126 henset til, at der eventuelt skal udbetales erstatning til berørte lodsejere. Anlægsmyndighedens repræsentanter bemærkede hertil, at et sådant bomanlæg vil koste ca. 3,5 mio. kr., da der ingen elektronik er ved overkørsel nr. 126, men at beløbet kan blive større, såfremt der anlægges en mulig ny letbanestation, hvilket vil medføre stationsnære sikringsforhold. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste endvidere, at prisen for erstatningsvejen ligger på ca. 2,6 mio. kr.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring over, at anlægsmyndigheden med sine forslag lægger op til, at tung trafik ledes ud på de store veje – især statsvejen Århusvej og statsvejen Ringvejen – hvorved sikkerhedsproblemet ifølge lodsejerne flyttes et andet sted hen. Anlægsmyndighedens repræsentanter henviste i den forbindelse til, at Vejdirektoratet ikke har haft bemærkninger til, at tung trafik ledes ud på bl.a. statsvejen Århusvej og statsvejen Ringvejen, hvor den yderligere – begrænsede – landbrugstrafik ikke vurderes at udgøre en risiko for trafiksikkerheden på vejen, idet der allerede i dag er landbrugstrafik på vejnettet.

 

Endelig udtrykte flere lodsejere bekymring over forslaget om at nedlægge overkørsel nr. 129, eftersom dette vil komplicere den fremtidige adgang til kolonihaverne vest for jernbanen for især gangbesværede og kørestolsbrugere.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 124, 126, 127, 128 og 129)

Kommissionen besluttede, at den nye private fællesvej anlægges således, at indgangspartiet på beboelsesejendommen på matr. nr. 1pi Hessel Hgd., Ålsø friholdes for vejanlægget.

 

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at regulere skellet i fornødent omfang langs den private fællesvej og jernbanen ud for matr. nr. 1pi, 1ef, 1gh og 1cs Hessel Hgd., Ålsø således, at brugsgrænsen i marken udgør fremtidigt skel mellem vej og jernbane.

 

Kommissionen anmodede derudover anlægsmyndigheden om at regulere skellet i fornødent omfang langs den private fællesvej ved matr. nr. 1cs, 1co, 2d, 8l, 8h, 8g, 8f, 8e og 8d Hessel Hgd., Ålsø samt matr. nr. 94al, 93, 88a, 91, 89 og 90 Grenaa Markjorder således, at brugsgrænsen i marken til vejanlægget udgør fremtidigt skel mellem ejendommene.

 

Kommissionen besluttede efter en indgående gennemgang og drøftelse af projektet samt de fremkomne bemærkninger at tiltræde det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 124, 126, 127, 128 og 129.

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Uffe Henneberg                Albert Vinther Krogh

/Frederik Jacobi Grøn

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Frederik Jacobi Grøn