Nedlæggelse og sikring af overkørsler Bjerringbro – Viborg, besigtigelsesforretningen den 28. april 2011

 

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

BJERRINGBRO – VIBORG

 (Besigtigelsesforretningen den 28. april 2011)

6. hæfte

 

 

Torsdag den 28. april 2011 kl. 9.00 samledes kommissionen på Rindsholm kro i Rindsholm, Viborg for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanen mellem Bjerringbro og Viborg.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Bent Braüner, Bryrup, og Kaj Wisti Lassen, Farsø, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Viborg Kommune mødte Jesper Hoelgaard og Rasmus Ørtoft.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Banedanmark: projektleder Mads Dalgaard, landinspektør Terese Fuglsang, ingeniør Stine Baldus Gæmelke, landinspektør Pernille Norsgaard og ingeniør Lasse Hartvigsen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

På strækningen mellem Bjerringbro og Viborg ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede ledoverkørsler på strækningen km. 32.683 – 33.931. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio.kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet, at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km. 32.683 – 33.931 har der forud for denne besigtigelsesforretning være foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Denne screening har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme som overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje som etableres i stedet for de nuværende adgangsveje over overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr.                                      Plan                                              Målforhold

SA-32-032686-05-01         Besigtigelsesplan overkørsel                               1:4000

nr. 42, 43 og 44

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Viborg kommune i Region Midtjylland.

Banen er stationeret fra Bjerringbro til Viborg.

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til berørte arealer og ejendomme.

Det foreliggende projekt omfatter nedlægning/sikkerhedsforbedring af følgende niveauoverkørsler.

 

Viborg Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 42                                                km. 32.683

Privat niveau overkørsel nr. 43                                                km. 33.046

Privat niveau overkørsel nr. 44                                                km. 33.931

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning/opgradering af alle overkørsler herunder ekspropriationserstatninger vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Rindsholm Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under det indledende møde og besigtigelsen i marken.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser:

 

Privat overkørsel nr. 42 km. 32.683

Besigtigelsesplan nr. SA-32-032686-05-01.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er anlagt i 1877 ved etableringen af banen.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Nr. 1

Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for landbrugsejendommen matr.nr. 15b m.fl. Sdr. Rind By, Sdr. Rind til ejendommens lodder matr.nr. 16ca, 15e og 15s ibd. på i alt 5.5 ha beliggende øst for banen. Bygningerne på matr.nr. 15b ibd. er beliggende vest for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 16.8 ha. Ejendommen henligger ifølge matrikelkortet uden vejadgang til offentlig vej.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Ved fremtidig færdsel mellem ejendommens bygninger og lodderne øst for banen henvises til at benytte privat fællesvej Kjellerupvej over matr.nr. 3æ Sdr. Rind By, Sdr. Rind, der udlægges på matrikelkortet med den faktiske bredde den har i marken, eksisterende privat fællesvej Kjellerupvej over matr.nr. 3b, 3æ, 10c, 33c, 13f, 13o og 35p ibd., kommunevejen Kjellerupvej, kommunevejen Gl. Århusvej og videre ad ny 5.50 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3e, 3q og 16bp ibd. Omvejen mellem ejendommens bygninger og lodderne øst for banen udgør 2 x 1750 m.

 

Etableringen af den nye 5.50 m brede private fællesvej med udkørsel til kommunevejen Gl. Århusvej, medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 16bp, 3q og 3e Sdr. Rind By, Sdr. Rind.

 

Den nye private fællesvej udlægges i 5.50 m’s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0.75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Rampearealer fra banen overføres til de tilgrænsende matr.nr. 15b og 15e ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

 

Ejeren af landbrugsejendommen matr. nr. 15b ibd. m.fl. anførte, at han finder omvejen til arealerne øst for banen problematisk, da han skal færdes med landbrugskøretøjer på kommunevej Kjellerupvej, der er stærkt trafikeret.

 

Banedanmark oplyste hertil, at han ganske rigtigt skal færdes på kommunevej Kjellerupvej, men han kan dog benytte rundkørslen til kommunevej Gl. Århusvej, da der her er adgang for busser og traktorer.

 

Kommissionens beslutning

Efter en indgående drøftelse tiltrådte kommissionen det af Banedanmark fremlagte forslag til nedlæggelse af overkørslen.

 

Privat overkørsel nr. 43 km. 33.046

Besigtigelsesplan nr. SA-32-032686-05-01.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er anlagt i 1877 ved etableringen af banen.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Når ejendommene vest for banen har ærinder mod Rindsholm og Viborg anvendes den private fællesvej fra kommunevejen Kjellerupvej over overkørsel nr. 43 til kommunevejen Gl. Århusvej.

 

Efter nuværende matrikulære forhold, tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 1

Landbrugsejendommen matr.nr. 15b m.fl. Sdr. Rind By, Sdr. Rind hvor bygningerne er beliggende vest for banen udgør i alt 16.8 ha. Ejendommen henligger ifølge matrikelkortet uden vejadgang til offentlig vej. Ejendommen har adresse til kommunevejen Kjellerupvej. Der udlægges fornøden vejadgang til kommunevejen Kjellerupvej i forbindelse med nedlægningen af privat overkørsel nr. 42 jf. foran. Ovk. 43 anvendes i forbindelse med kørsel til Rindsholm.

 

Nr. 2

Landbrugsejendommen matr.nr. 3b og 3æ Sdr. Rind By, Sdr. Rind på i alt 15.6 ha beliggende vest for banen. Bygningerne forefindes på matr.nr. 3b ibd. Ejendommen har adresse til kommunevejen Kjellerupvej, hvortil der er adgang ad eksisterende privat fællesvej. Ovk. 43 anvendes i forbindelse med kørsel til Rindsholm.

 

Nr. 3

Landbrugsejendommen matr.nr. 33c m.fl. Sdr. Rind By, Sdr. Rind på i alt 3.1 ha beliggende vest for banen. Bygningerne forefindes på matr.nr. 33c ibd. Ejendommen har adresse til kommunevejen Kjellerupvej, hvortil der er direkte vejadgang fra ejendommen. Ovk. 43 anvendes i forbindelse med kørsel til Rindsholm.

 

Nr. 7

Skovejendommen uden beboelse matr.nr. 1a Tostrup By, Almind m.fl. til ejendommens lodder matr.nr. 16bv, 16bu, 16vt, 16aa ibd. på i alt 2.5 ha beliggende vest for banen. Hele skovejendommen er beliggende vest for banen og udgør i alt 22.3 ha. Der er alene adgang fra offentlig vej, kommunevejen Gl. Århusvej, til matr.nre. 16bv, 16bu, 16bt, 16aa ibd. gennem ovk. 43.

 

Nr. 8

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 1b Tostrup By, Almind på 0.2 ha. Det er samme ejer, som både ejer ejendom nr. 8 og nr. 9. Ejendommen har alene adgang til offentlige vej ad privat fællesvej gennem ovk. 43 til kommunevejen Gl. Århusvej.

 

Nr. 9

Beboelsesejendommen matr.nr. 17b Sdr. Rind By, Sdr. Rind på 1.2 ha beliggende vest for banen. Ejendommen har alene adgang til offentlig vej ad privat fællesvej gennem ovk. 43 til kommunevejen Gl. Århusvej.

 

Nr. 10

Landbrugsejendommen matr.nr. 17c og 17e Sdr. Rind By, Sdr. Rind beliggende vest for banen på i alt 16.1 ha. Ejendommen har adgang til offentlige vej ad privat fællesvej over ovk. 43 til kommunevejen Gl. Århusvej.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at benytte kommunevejen Gl. Århusvej, kommunevejen Rindsholmvej, ny 5.50 m bred privat fællesvej over matr.nr. 1g, 8b, 1f Tostrup By, Almind og matr.nr. 17b, 17e og 17c Sdr. Rind By, Sdr. Rind frem til krydset mellem den private vej Gl. Århusvej og den private vej Kjellerupvej.

 

Den nye private fællesvej udlægges i 5.50 m’s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0.75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Adgang ad den private vej Gl. Århusvej over matr.nr. 17e og 17c Sdr. Rind By, Sdr. Rind sikres ved optagelse vejen på matrikelkortet med den bredde den har i marken.

 

Ejendommen matr.nr. 33c m.fl. Sdr. Rind By, Sdr. Rind, ejendommen matr.nr. 3b m.fl. ibd. og ejendommen matr.nr. 15b m.fl. ibd. benytter alle overkørsel nr. 43 med henblik på kørsel til Rindsholm beliggende på østsiden af banen. Indkørsel ad Gl. Århusvej i Rindsholm fra rundkørslen mellem kommunevejen Kjellerupvej og kommunevejen Gl. Århusvej må alene foretages med busser eller traktorer, og derfor betyder nedlægningen af overkørsel nr. 43 en uforholdsmæssig stor omvej for ovennævnte tre ejendomme, hvis disse i stedet skal benytte kommunevejen Klovenhøjvej, statsvejen Århusvej til Gl. Århusvej i Rindsholm ved kørsel til Rindsholm. Alle de 3 ejendomme har adresse til kommunevejen Kjellerupvej.

 

De tre ejendomme tillægges færdselsret til den nye 5.50 m brede private fællesvej over matr.nr. 1g Tostrup By, Almind m.fl. jf. ovenfor, idet ejendommene tillige gives færdselsret ad den private vej Kjellerupvej over matr.nr. 3æ, 16e, 15b og 17c Sdr. Rind By, Sdr. Rind, der optages på matrikelkortet med den bredde den har i marken.

 

Etableringen af ny 5.50 m bred privat fællesvej over matr.nr. 17c, 17e, 17b Sdr. Rind By, Sdr. Rind og matr.nr. 1f, 8b, 1g Tostrup By, Almind medfører, at der skal eksproprieres areal fra nævnte matrikelnumre til gennemførelsen.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved vejens udmunding i kommunevejen Rindsholmvej pålægges matr.nr. 1a og 1g Tostrup By, Almind servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0.5 m over vejmidten for kommunevejen Rindsholmvej.

 

Nr. 7

Den ændrede vejadgang medfører ingen omvej til matr.nre. 16bv, 16bu, 16bt, 16aa Tostrup By, Almind.

 

 

Bemærkninger til forslaget

 

Formanden for lokalrådet samt en lang række borgere i Rindsholm anførte, at overkørsel 43 i dag anvendes i forbindelse med gå og løbeture i området vest for banen, hvorfor overkørslen bør opretholdes gerne med sikret passage eller en tunnelløsning. Formanden appellerede endvidere til, at det blev taget i betragtning, at Rindsholm er en by, der ligger klemt inde mellem vej og bane. Nedlæggelse af tre overkørsler ved Rindsholm vil efter hans opfattelse bidrage yderligere til byens oplevelse af manglende udadrettet kontakt til det omliggende område.

 

Flere lodsejere anførte, at den af Banedanmark foreslåede løsning er udmærket, men at man helst ser at der skabes en sikret passage af overkørsel nr. 43. Lodsejerne anførte videre, at en adgangsvej til området via kommunevej Kjellerupvej eller kommunevej Tostrupvej ikke er acceptabel, da der er tale om meget trafikerede og farlige veje, hvor oversigtforholdene er dårlige. Endvidere blev det anført, at en adgangsvej via Rindsholmvej repræsenterer den korteste omvej set i forhold til alternative udkørselsmuligheder via henholdsvis kommunevej Kjellerupvej og kommunevej Tolstrupvej. Lodsejerne fremsatte i den forbindelse forslag om at den nye vej til Rindsholmvej rettes ud, således at den forløber gennem skoven på matr. nr. 1a Tostrup By, Almind.

 

Banedanmark oplyste hertil, at der er tale om fredskov, hvorfor det ikke er muligt at opnå tilladelse til gennembrydning af skoven.

 

Ejeren af landbrugsejendommen matr. nr. 8a Tostrup By, Almind m.fl. anførte, at han finderdet af Banedanmark fremsatte forslag opleves meget indgribende for ejendommen, idet den nye vej gennemskærer en mark på ejendommen. Det er lodsejernes opfattelse, der ikke foreligger lovhjemmel til at ekspropriere til en vej over ejendommen, da der består fornøden vejadgang til de berørte ejendomme enten via Kjellerupvej eller Tostrupvej. Han anførte i den forbindelse, at såfremt trafikken ledes til Tostrupvej bør der tages hensyn til de på strækningen beliggende ejendomme, således at vejen føres øst om bygningerne over matr.nr. 3m Middelhede, Sdr. Rind.

 

Flere lodsejere anførte, at såfremt vejen til Rindsholmvej ikke etableres, bør der anvises en vej til kommunevej Tostrupvej, der dog er den mindst farlige af de to kommuneveje Tostrupvej og Kjellerupvej.

 

En lodsejer anførte, at det af Banedanmark fremlagte forslag er den bedste løsning, når der nu ikke etableres en tunnel ved overkørsel 43 eller en sikret passage af overkørslen. Han oplyste, at familien anvender overkørsel 43 flere gange dagligt til arbejde, skole og fritidsaktiviteter.

 

Viborg Kommunes repræsentanter oplyste, at kommunen generelt helst ser en tunnel etableret ved overkørsel nr. 43, men da kommunen ikke kan bidrage med finansieringen heraf, støtter kommunen det nu fremlagte forslag til etablering af vejadgang til Rindsholmvej. Kommunens repræsentanter oplyste endvidere, at der ikke er nogen aktuelle planer for forbedring af trafiksikkerheden på de kommunale veje i området samt at trafikmængden på kommunevej Rindsholmvej og kommunevej Tostrupvej er nogenlunde ens.

 

 

Kommissionens beslutning

 

Indledningsvis drøftede kommissionen, at overkørsel nr. 43 er en privat overkørsel med adgangsret for private rettighedshavere. Øvrige brugere af overkørslen har ikke nogen berettiget forventning om at kunne anvende overkørslen. Viborg Kommune oplyste i den forbindelse, at området vest for overkørsel nr. 43 ikke er udlagt som rekreativt område i kommunens planlægning. Der er tale om landbrugsarealer.

 

Kommissionen besigtigede vejnettet i området ved vandring langs afmærkningen for den forslåede adgangsvej fra Rindsholmvej til matr. nr. 17c Sdr. Rind By, Sdr. Rind og herfra videre ad privat fællesvej Kjellerupvej over matr. nr. 15b, 16e, 3æ, 3b, 33c, 10c, 13f, 13o og 35p ibd. frem til kommunevej Kjellerupvej. Herefter besigtigede kommissionen kommunevejene Kjellerupvej og Tostrupvej frem til matr. nr. 3h Middelhede, Sdr. Rind og herfra videre ad veje i marken frem til overkørsel nr. 43 og videre til Kommunevej Gl. Århusvej. Kommissionen besigtigede endvidere krydset kommunevejene Rindsholmvej / Tostrupvej i bil.

 

Kommissionen kunne ved besigtigelsen konstatere, at det eksisterende vejnet i området er veludlagt og i dag anvendes af de vejberettigede ejendomme. Ejendommene der i dag anvender overkørsel nr. 43 har vejadgang til det eksisterende vejnet.

 

Kommissionen drøftede herefter, at der ved det fremlagte forslag skal foretages ekspropriation fra en ejendom, der ikke i øvrigt berøres ved nedlæggelse af overkørsel nr. 43. Da ekspropriation i sig selv er et stort indgreb i borgernes rettigheder, bør dette kun finde sted, når indgrebet er strengt påkrævet og ikke blot fordi det til en vis grad er ønskeligt, jf. grundlovens § 73, stk. 1, 2 pkt. Kommissionen er bekendt med at der ved ekspropriation til og anlæg af den forslåede nye vej til Rindsholmvej gives kortere omvej for de færdselsberettigede over overkørsel nr. 43 til Rindsholm by, Bruunshåb og Viborg end ved udkørsel til henholdsvis kommunevej Kjellerupvej og

Kommunevej Tostrupvej.

 

Kommissionen finder dog ikke, at ønsket om kortere omvej kan begrunde, at der foretages et ekspropriationsindgreb, der ikke er strengt påkrævet. Et sådant indgreb vil efter kommissionens opfattelse være ugyldig, jfr. Vestre Landsret i U2002.2281V.

 

Kommissionen besluttede derfor, at det af Banedanmark fremlagte forslag ikke kan vedtages.

 

Kommissionen anmodede herefter Banedanmark om til en supplerende besigtigelsesforretning at udarbejde et forslag til erstatningsvej for de berørte ejendomme via eksisterende vejnet evt. med mindre forbedring af vejnettet.

 

 

Privat overkørsel nr. 44 km. 33.931

Besigtigelsesplan nr. SA-32-032686-05-01.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er anlagt i 1877 ved etableringen af banen.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Efter nuværende matrikulære forhold, tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 16

Beboelsesejendommen matr.nr. 20d Sdr. Rind By, Sdr. Rind beliggende vest for banen på 0.1 ha.

 

Nr. 17

Ubebygget ejendom matr.nr. 37c Sdr. Rind By, Sdr. Rind beliggende vest for banen på 0.1 ha. Ejendommen ejes af samme ejer som ejer ejendom nr. 16 og arealet anvendes som have til beboelsesejendommen. Ejendommen har ingen adgang til offentlig vej ifølge matrikelkortet.

 

Nr. 18

Ubebygget ejendom matr.nr. 37d Sdr. Rind By, Sdr. Rind beliggende vest for banen på 0.1 ha. Ejendommen ejes af samme ejer som ejer ejendom nr. 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Ejendommen har ingen adgang til offentlig vej ifølge matrikelkortet.

 

Nr. 19

Ubebygget ejendom matr.nr. 20e, 20v og 20x Sdr. Rind By, Sdr. Rind beliggende vest for banen på 0.3 ha. Ejendommen ejes af samme ejer som ejer ejendom nr. 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Ejendommen har ingen adgang til offentlig vej ifølge matrikelkortet.

 

Nr. 20

Beboelsesejendommen matr.nr. 20g Sdr. Rind By, Sdr. Rind er beliggende vest for banen og udgør 0.3 ha.

 

Nr. 21

Ubebygget ejendom matr.nr. 20p Sdr. Rind By, Sdr. Rind beliggende vest for banen på 0.1 ha. Ejendommen ejes af samme ejer som ejer ejendom nr. 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Ejendommen anvendes til erhvervsformål (Dambrug) sammen med ejendom nr. 22, 23 24.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Fra kommunevejen Rindsholmvej er der i dag en privat vej over matr.nr. 1i, 1h Tostrup By, Almind og matr.nr. 20o Sdr. Rind By, Sdr. Rind med forbindelse til den private fællesvej over matr.nr. 20g ibd. Denne private vej er en intern driftsvej gennem dambruget og er alene ført frem til matr.nr. 20g ibd. p.g.a. familiemæssig slægtskab mellem ejerne. Ejeren af dambruget har af Viborg Kommune fået tilladelse til at anlægge en lagune på det areal, som den private vej gennemskærer. Af hensyn til den fremtidige drift af dambruget er anlægget af lagunen en nødvendighed og tracéet for den eksisterende private vej kan derfor ikke anvendes som adgangsvej for de ejendomme som i dag har adgang gennem ovk. 44.

 

Da der derfor ikke kan skabes den fornødne vejadgang til matr.nr. 20d, 37c og 20g er løsningsforslaget at ekspropriere beboelsesejendommene matr.nr. 20d, 37c og 20g ibd. med henblik på at afhænde arealerne til ejeren af skovejendommen matr.nr. 1a m.fl. Tostrup By, Almind (nr. 7) ved matrikulær  sammenlægning.

 

Da der ikke kan skabes den fornødne vejadgang til ejendommen matr.nr. 20e, 20v og 20x ibd. og ejendommen matr.nr. 37d Sdr. Rind By, Sdr. Rind er løsningsforslaget at matrikulært sammenlægge disse 2 ejendomme med samme ejers ejendom matr.nr. 1a m.fl. Tostrup By, Almind (nr. 7).

 

Da der ikke kan skabes den fornødne vejadgang til ejendommen matr.nre. 20o,  20p Sdr. Rind By, Sdr. Rind samt 1h Tostrup By, Almind er løsningsforslaget at matrikulært sammenlægge disse ejendomme med samme ejers ejendom matr.nr.  1i  Tostrup By, Almind (nr. 24).

 

Ejerlavsgrænsen mellem Sdr. Rind By, Sdr. Rind og Tostrup By, Almind berigtiges i forhold til åens nuværende forløb fra matr.nre 20v, Sdr. Rind By, Sdr. Rind / 1a, Tostrup By, Almind til matr.nr. 16bv, Sdr. Rind By, Sdr. Rind.

 

Den eksisterende private fællesvej over matr.nr. 20g Sdr. Rind By, Sdr. Rind nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Den eksisterende private fællesvej mellem overkørsel nr. 44 og kommunevejen Gl. Århusvej på matr.nr. 37o Sdr. Rind By, Sdr. Rind ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

 

Bemærkninger til forslaget

Der blev stillet forslag om etablering af en vej til ejendommen matr. nr. 20g Sdr. Rind By, Sdr. Rind på en dæmning mellem to vandløb, der forløber langs skellet mellem matr. nre. 1a og 1h Middelhede, Sdr. Rind.

 

Banedanmark oplyste hertil, at muligheden for en sådan erstatningsvej er undersøgt. Den vil i givet fald skulle opføres på en bro konstruktion og have en pris på ca. 6 mio. kr.

 

Kommissionens beslutning

 

Kommissionen drøftede forslaget indgående, særligt henset til de ejendomme, der foreslås eksproprieret. Kommissionen drøftede mulighederne ved de eksisterende veje i området og forslag om en ny adgangsvej på dæmning/bro. Henset til omkostningerne ved etablering af erstatningsveje til ejendommene besluttede kommissionen at tiltræde det af Banedanmark fremsatte forslag til nedlæggelse af overkørslen. De omtalte berørte ejendomme eksproprieres til nedrivning.

 

 

 

           Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

Holger Hedegaard                                                                 Ole Riber Kjær

 

 

Bent Braüner                                                             Kaj Wisti Lassen

 

 

 

 

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen

Fuldmægtig