Nedlæggelse og sikring af overkørsler Bramming – Tønder, besigtigelsesforretning den 19. april 2018

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Bramming til Tønder indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TORSDAG DEN 19. APRIL 2018

Forretningen begynder kl. 10.30 på Hotel Tønderhus, Jomfrustien 1, 6270 Tønder, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 104. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil der være mulighed for at drøfte projektets indflydelse med kommissionen for hver enkelt af de fremmødte lodsejere.

 

Kommissionen vil efterfølgende i fornødent omfang foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

***************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplan for det påtænkte projekt vil fra og med den 22. marts 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Tønder Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. marts 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk