Nedlæggelse og sikring af overkørsler Bramming – Tønder, besigtigelsesforretningen den 19. april 2018

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

BRAMMING – TØNDER

(Besigtigelsesforretningen den 19. april 2018)

7. hæfte

 

 

Torsdag den 19. april 2018 kl. 10.30 samledes kommissionen på Hotel Tønderhus, Jomfrustien 1, Tønder for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørsel nr. 104 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Bramming til Tønder.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Tønder Kommune mødte Henning Kristensen, Bo Jessen og Ole Bach-Svendsen.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Kaare Peter Kyndal. Endvidere mødte landinspektør Rikke Ramsgaard Hald og vejingeniør Else-Marie Lorenzen, begge fra Atkins.

 

En enkelt af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Der henvises til brev af 22. februar 2018 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På jernbanestrækningen mellem Bramming og Tønder ønsker Banedanmark at nedlægge eller sikre en række usikrede overkørsler og overgange samt tre overkørsler med advarselsanlæg på strækningen km 10.697 – 64.998. Dette sker efter en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på jernbanen samt skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærved hændelser og i øvrigt at reducere antallet af overkørsler mest muligt.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af ”En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

I 2011 blev der foretaget en screening af jernbanestrækningen Bramming – Tønder, hvor der blev foretaget en vurdering af overkørsler på strækningen i forhold til hvilke, der kan nedlægges. De berørte lodsejere og relevante myndigheder er efterfølgende blevet inddraget i form af bl.a. borgermøder, som blev afholdt den 4. og 5. juli 2016. Der er endvidere afholdt besigtigelsesforretning den 21., 22. og 28. marts 2017. Efter besigtigelsesforretningen er der blevet foretaget ændringer i projektet, bl.a. vedrørende privat overkørsel nr. 104. Ændringer for denne overkørsel er af en sådan karakter, at det er vurderet, at der er behov for en ny besigtigelsesforretning.

 

Materialet består af nærværende besigtigelsesbog, som omhandler én overkørsel, privat overkørsel nr. 104, som er beliggende nord for Bredebro.

 

Sikring af privat overkørsel nr. 104 – fremrykning af opgradering i regi af signalprogrammet

Syd- og Sønderjyllands Politi fastholder i skrivelse af 23. maj 2017 sin bekymring omkring trafiksikkerheden på det aktuelle sted på rute 11 ved privat overkørsel nr. 104. Banedanmark har taget denne bekymring til efterretning og udarbejdet en løsning på den baggrund, hvor privat overkørsel nr. 104 i stedet for en nedlæggelse opgraderes til en sikret overkørsel.

 

En sikring af privat overkørsel nr. 104 indebærer etablering af advarsels- og bomanlæg samt ændring af henholdsvis de vejvendte og de jernbanemæssige forhold i forbindelse med overkørslen.

 

Givet Syd- og Sønderjyllands Politis bekymring om privat overkørsel nr. 104 samt dét faktum, at en sikring af privat overkørsel nr. 104 vil forbedre sikkerheden på vej og jernbane i forhold til den nuværende, usikrede overkørsel, indstiller Banedanmark derfor, at privat overkørsel nr. 104 sikres.

 

Projektbeskrivelse

Det foreslås sikkerhedsmæssigt at opgradere én niveauoverkørsel ved ekspropriation:

 

Privat overkørsel nr. 104, km 48.055 – driftsoverkørsel for flere landbrugsejendomme, beliggende nord for Bredebro nær kommunevejen Svanstrupholmvej og statsvejen Hovedvejen. Overkørslen er usikret.

 

Ekspropriationer generelt

Sikring af alle nye rettigheder og arealer samt frafald af eksisterende rettigheder til de overkørsler, der nedlægges, sker ved ekspropriation efter ”Jernbaneloven” (lov nr. 686 af 27. maj 2015) § 30, stk. 2, pkt. 4. Ekspropriation efter denne bestemmelse foretages på baggrund af reglerne i ”Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom” (LBK nr. 1161 af 20. november 2008).

 

I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Til brug i anlægsfasen vil der blive eksproprieret arealer til arbejdspladser, herunder midlertidig oplag af jord og andre materialer. Den nærmere afgrænsning og placering af eventuelle arbejdsveje- og arbejdspladsarealer fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Banedanmark sikres vejret i fornødent omfang ad private fællesveje.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med projektet, blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Natur- og miljøforhold generelt

Anlæggelse af nye anlæg, adgangsveje og vendepladser i forbindelse med nedlæggelse af overkørsler kan medføre forskellige miljøpåvirkninger.

 

Hvad angår privat overkørsel nr. 104 er der foretaget en projektændring, som betyder, at overkørslen sikkerhedsmæssigt opgraderes med bomanlæg, hvormed eksisterende forbindelser til landbrugsarealer såvel som til det offentlige vejnet opretholdes. Der er ingen miljøpåvirkninger forbundet med opgraderingen af overkørslen.

 

VVM-anmeldelse

Projektet er blevet VVM-anmeldt til Esbjerg Kommune og Tønder Kommune pr. mail den 14. oktober 2016 med henblik på videresendelse og myndighedsbehandling af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA). SVANA blev orienteret samme dag, den 14. oktober 2016 om fremsendelse af anmeldelsen pr. mail til kommunerne. Projektet VVM-anmeldes, da projektet er omfattet af BEK nr. 957 af 27/06/2016, bilag 2, pkt. 14: ”Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt”. SVANA afgør, om projektet er VVM-pligtigt eller ej.

 

VVM-anmeldelsen er fremsendt til SVANA pr. mail af Tønder Kommune den 10. november 2016 og af Esbjerg Kommune den 14. november 2016. Begge kommuner har i fremsendelsen meddelt, at de har fundet anmeldelsen fyldestgørende.

 

SVANA har den 5. januar 2017 annonceret, at de har afgjort projektet til ikke at være VVM-pligtigt.

 

Siden VVM-anmeldelsen har projektet ændret sig for så vidt angår privat overkørsel nr. 104, idet overkørslen opretholdes og opgraderes med bomanlæg i stedet for den først planlagte nedlæggelse af overkørslen med deraf følgende anlæg af erstatningsveje. Miljøpåvirkningen, som denne overkørsel medfører, er dermed reduceret i forhold til det oprindelige projekt, idet eksisterende adgangsveje også i fremtiden vil blive anvendt som adgang til arealerne på jernbanens vestlige side.

 

Arkivalsk kontrol

Museum Sønderjylland har tidligere udarbejdet arkivalsk kontrol og er orienteret om projektændringen. Museet forventes ikke at ønske at udføre arkæologiske forundersøgelser her.

 

Ledninger

Ved eventuelle ledningsomlægninger vil ledningsejerne blive indkaldt til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af dette arbejde. Den underskrevne ledningsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller sikkerhedsmæssig opgradering af overkørsler og overgange afholdes af Banedanmark.

 

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme, herunder de fremtidige kørselsmønstre, blev herefter gennemgået for kommissionen og den fremmødte lodsejer, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede på dagen forholdene i marken.

 

Forretningen fortsatte på Hotel Tønderhus, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under det indledende møde.

 

Følgende passerede:

 

Privat overkørsel nr. 104 – km 48.055

 

Tønder Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_Bramming-Tønder_ovk. nr._104_18.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret før 1920. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 48.055, hvor den giver adgang til arealer beliggende vest for jernbanen. Den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel for to landbrugsejendomme B39 og B40, som begge har direkte vejadgang til kommunevejen Svanstrupholmvej.

 

Ejendommen B39 bestående af matr. nr. 2 og 186 Kumled, Brede m.fl. med ejendommens bygninger beliggende på jernbanens østlige side, har via overkørslen samt privat fællesvej over matr. nr. 153 ibd. (B40) adgang til ejendommens arealer, matr. nr. 141 ibd. og 25 Vollum, Brede på jernbanens vestlige side. Disse arealer udgør 43,4 ha ud af ejendommens samlede areal på 73,2 ha. En del af det vestligste areal er fredskovsnoteret (8,2 ha).

 

Ejendommen B40 bestående af matr. nr. 6 Kumled, Brede m.fl. med ejendommens bygninger beliggende på jernbanens østlige side, har via kommunevejen Svanstrupholmvej samt privat fællesvej over matr. nr. 2 ibd. (B39) via overkørslen direkte adgang til ejendommens vestlige areal, matr. nr. 153 ibd. Dette areal udgør 17,7 ha ud af ejendommens samlede areal på 100,5 ha.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B39: Matr. nr. 141 og 2 Kumled, Brede samt matr. nr. 25 Vollum, Brede

B40: Matr. nr. 6 og 153 Kumled, Brede

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev etableret før 1920 for adgangsvej til nogle af jernbanen afskårne arealer vest for jernbanen. I forbindelse med genforeningen blev der udleveret et ejendomskort udfærdiget i 1916 for jernbanestrækningen Vedsted – Tønder. Dette kort blev i 1929 suppleret med nyopmåling, overkørsler m.v., så et nyt ejendomskort for jernbanestrækningen kunne udfærdiges. Af ejendomskortet fremgår overkørslen med benævnelsen privat niveauoverkørsel nr. 104.

 

På besigtigelsesforretningen den 19. november 1992 besluttede ekspropriationskommissionen følgende vedrørende overkørsel nr. 104:

Overkørslen flyttes ca. 60 meter mod nord.
Der etableres afløsningsanlæg, der forbinder rampeanlægget med de omkringliggende vejnet.
Ejendommen matr. nr. 6 Kumled, Brede og matr. nr. 2 ibd. og 25 Vollum, Brede pålægges servitut om, at overkørslen alene kan anvendes af ejendommene med det matrikulære areal, der forefindes i dag, og om, at der aldrig må være mere end 2 brugere af overkørslen samt om, at udstykkede parceller fra ejendommene ikke kan benytte overkørslen.

 

I forbindelse med den tinglysningsmæssige berigtigelse af ekspropriationsbeslutningen blev der den 21. marts 2002, jf. tingbogens oplysninger, tinglyst servitut ”Dok om færdselsrettigheder, fri oversigt og om brug af jernbaneoverkørsel iht ekspropriation – se akt”.

 

Af servitutten fremgår følgende:

 

Overkørslen opretholdes indtil videre alene til brug for de to nedennævnte ejendomme således:

 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr. nr. 2, 141, 142 og 143 Kumled, Brede samt matr. nr. 25 Vollum, Brede er pligtig at respektere, at hans færdselsret til overkørslen kun omfatter landbrugsmæssig kørsel fra ejendommens bygninger på jernbanens østside til de på jernbanens vestside beliggende lodder, matr. nr. 141 Kumled, Brede på 386.388 m² og matr. nr. 25 Vollum, Brede på 47.709 m2.

 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr. nr. 6, 152, 153 og 154 Kumled, Brede samt matr. nr. 477, 562, 622, 643 og 949 Bredebro, Brede er pligtig at respektere, at hans færdselsret til overkørslen kun omfatter landbrugsmæssig kørsel fra ejendommens bygninger på jernbanens østside til den på jernbanens vestside beliggende lod matr. nr. 153 Kumled, Brede på 177.220 m2.

 

Ejerne er gensidigt bekendt med den andens færdselsret. Hver ejer skal endvidere respektere, at hans eventuelle udlejning eller bortforpagtning af arealer ikke må medføre mere end én bruger af overkørslen ud over ham selv. Udstykkede parceller fra ejendommene må ikke benytte overkørslen.

 

De oprindelige matr. nr. 141 og 153 Kumled, Brede samt matr. nr. 25 Vollum, Brede på jernbanens vestlige side er også i dag benævnt ved matr. nr. 141 og 153 Kumled, Brede samt matr. nr. 25 Vollum, Brede. Arealer og udstrækning af nuværende matrikelnumre er sammenfaldende med daværende matrikelnumre. Arealerne er tillige fortsat henliggende under samme ejendomme.

 

Der er således i dag alene vejret for følgende matrikelnumre til privat overkørsel nr. 104:

– 38,6 ha af matr. nr. 141 Kumled, Brede, B39.

– 17,7 ha af matr. nr. 153 Kumled, Brede, B40.

– 4,8 ha af matr. nr. 25 Vollum, Brede, B39.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen opgraderes med automatisk bomanlæg. Opgraderingen medfører, at der skal anvendes areal til henholdsvis sikringshytte samt til mindre opgraderinger af eksisterende privat fællesvej.

 

De til anlægget nødvendige arealer skal eksproprieres fra matr. nr. 153 og 2 ibd.

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres areal til opgradering af sving på eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 153 Kumled, Brede, som er beliggende på jernbanens vestlige side.

 

Der skal endvidere eksproprieres areal til opgradering af eksisterende privat fællesvej ved tilslutning til overkørslen samt til teknikhytte fra matr. nr. 2 ibd., som er beliggende på jernbanens østlige side, samt til overkørslens installationer på begge sider af jernbanen.

 

Bemærkninger til forslaget

Der blev på forretningen spurgt til tidsplanen for projektet.

 

Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at projektet følger signalprogrammet, hvorfor det vil stå færdigt i 2022.

 

Ekspropriationskommissionen ønskede oplyst, hvorfor projektet er ændret fra nedlæggelse af overkørsel nr. 104, som kommissionen i første omgang godkendte ved besigtigelsesforretningen den 21. og 22. marts 2017, til nu at opgradere overkørslen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at man har taget Syd- og Sønderjyllands Politis bekymring for konsekvenserne af projektet ad notam – uagtet at politiet ikke er vejmyndighed vedrørende dette forhold – og man har derfor valgt at ændre projektet, således at overkørsel nr. 104 opgraderes.

 

På forretningen gjorde den ledende landinspektør opmærksom på, at der er en fejl på den udarbejdede besigtigelsesplan. På kortet er skellet mellem matrikelnumrene 141 og 153 Kumled, Brede rettet ud, jf. de faktiske forhold i marken. I og med at det nu fremlagte projekt er ændret fra nedlæggelse af overkørsel nr. 104 til opgradering af overkørslen, er der ikke længere en begrundelse for at medtage berigtigelsen af skellet mellem ejendommene. Berigtigelsen udgår herefter af nærværende sag.

 

Den fremmødte lodsejer tilbød at lade sin ejendom indgå i en jordfordeling.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede det fremlagte projekt indgående og besluttede, at anlægsmyndigheden skal fremsende følgende til kommissionen, før der kan træffes beslutning om eventuel opgradering af overkørsel nr. 104:

 

Muligheden for en samlet jordfordeling af arealerne, matr. nr. 141 og 153 Kumled, Brede samt matr. nr. 25 Vollum, Brede, på jernbanens vestlige side bedes afdækket samt eventuel jordfordeling af restarealerne af ejendommen matr. nr. 2 Kumled, Brede m.fl. beliggende på jernbanens østlige side til andre berørte ejendomme af en eventuel nedlæggelse af overkørslen.
Redegørelse for anlægsudgifterne forbundet med en opgradering af overkørsel nr. 104.
Redegørelse for anlægsudgifterne til etablering af en ny vej, såfremt overkørsel nr. 104 nedlægges.

 

Ekspropriationskommissionen har ved sin beslutning blandt andet ladet kommissionens sædvanlige praksis i forbindelse med nedlæggelse henholdsvis opgradering af overkørsler indgå.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Niels Juel

Uffe Henneberg               Bent Braüner

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen