Nedlæggelse og sikring af overkørsler Bramming – Tønder, besigtigelsesforretningen den 21. og 22. marts 2017

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

BRAMMING – TØNDER

(Besigtigelsesforretningen den 21. og 22. marts 2017)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 9.45 samledes kommissionen i Skærbæk Kursus- og Fritidscenter, Storegade 46-48, Skærbæk for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 69 og 93 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Bramming til Tønder.

 

Forretningen fortsatte herefter kl. 12.45 samme sted, hvor kommissionen ligeledes var samlet for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørsel nr. 83 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Bramming til Tønder.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Frede Nørskov, Billund og Eva Pinnerup, Viborg, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Tønder Kommune mødte Lars-Erik Skydsbjerg. Repræsentanten for Tønder Kommune fratrådte dog ved kommissionens behandling af Banedanmarks forslag.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Kaare Peter Kyndal og byggeleder Eino Juel Nielsen. Endvidere mødte landinspektør Rikke Ramsgaard Hald, vejingeniør Camilla Sieg samt myndighedskoordinator Bente Christensen fra Atkins.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 6. december 2016 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På jernbanestrækningen mellem Bramming og Tønder ønsker Banedanmark at nedlægge eller sikre en række usikrede overkørsler og overgange samt tre overkørsler med advarselsanlæg på strækningen km 10.697 – 64.998. Dette sker efter en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på jernbanen samt skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærved hændelser og i øvrigt at reducere antallet af overkørsler mest muligt.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af ”En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

I 2011 blev der foretaget en screening af jernbanestrækningen Bramming – Tønder, hvor der blev foretaget en vurdering af overkørsler på strækningen i forhold til hvilke, der kan nedlægges. De berørte lodsejere og relevante myndigheder er efterfølgende blevet inddraget i form af bl.a. borgermøder, som blev afholdt den 4. og 5. juli 2016.

 

Screeningen såvel som borgermøderne har ligget til grund for de endelige løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at fremlægge for ekspropriationskommissionen ved besigtigelsesforretningen.

 

Endvidere findes der nogle få overkørsler, som er nedlagt i marken, men ikke formelt nedlagt, jf. Banedanmarks arkiv. Disse overkørsler nedlægges i de tilfælde, hvor der er en sammenhæng eller nærhed til nærværende projekt.

 

Materialet består af én besigtigelsesbog, som omhandler 11 overkørsler, beliggende mellem Bramming og Tønder inden for jernbanestrækningens km 10.697 – 64.998. Jernbanestrækningen er kilometreret fra Bramming mod Tønder.

 

Projektbeskrivelse

Det foreslås at nedlægge, sikkerhedsmæssigt opgradere eller ændre adgangsforhold for i alt 11 niveauoverkørsler og overgange ved ekspropriation:

 

Offentlig overkørsel nr. 26, km 10.697 – beliggende på Hillerup Markvej syd for Gredstedbro. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.
Privat overkørsel nr. 28, km 11.000 – driftsoverkørsel, der forbinder landbrugsarealer, beliggende nord for Ribe. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 46, km 18.847 – driftsoverkørsel, der forbinder landbrugsarealer, beliggende nær kommunevejen Roagervej. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 59, km 25.288 – driftsoverkørsel, som forbinder landbrugsarealer, beliggende nær kommunevejen Lundsmarkvej og statsvejen Ribevej. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 69, km 31.147 – driftsoverkørsel, som forbinder landbrugsarealer, beliggende nær kommunevejen Galgevang. Overkørslen er usikret.
Offentlig overkørsel nr. 83, km 38.352 – beliggende på kommunevejen Tøndervej øst for Skærbæk. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.
Offentlig overkørsel nr. 93, km 42.540 – beliggende på kommunevejen Søndervej i Døstrup. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.
Privat overkørsel nr. 104, km 48.055 – driftsoverkørsel for flere landbrugsejendomme, beliggende nord for Bredebro nær kommunevejen Svanstrupholmvej og statsvejen Hovedvejen. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 114, km 52.839 – driftsoverkørsel for flere landbrugsejendomme beliggende nord for Visby nær kommunevejen Mollerup. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 117, km 55.562 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom syd for Visby. Overkørslen er usikret.
Offentlig overgang nr. 131, km 64.998 – overgang beliggende med tilknytning til offentlig sti, Papegøjestien i Tønder. Overgangen er usikret.

 

Ekspropriationer generelt

Sikring af alle nye rettigheder og arealer samt frafald af eksisterende rettigheder til de overkørsler, der nedlægges, sker ved ekspropriation efter ”Jernbaneloven” (Lov nr. 686 af 27. maj 2015) § 30, stk. 2, pkt. 4. Ekspropriation efter denne bestemmelse foretages på baggrund af reglerne i ”Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom” (LBK nr. 1161 af 20. november 2008).

 

Når en overkørsel nedlægges, sikres det som udgangspunkt, at overkørslen ikke længere kan benyttes ved at gennemgrave grøfterne og/eller opsætte hegn. Overkørselsanlæg mellem skinnerne fjernes også.

 

Nye veje anlægges som udgangspunkt i 4,0 meters bredde med 0,75 meters rabat i hver side og belægges med grus. Der eksproprieres som udgangspunkt matrikulære vejudlæg på 5,5 meter på de berørte ejendomme. Dertil kan der blive tillagt fornødne arealer til etablering af henholdsvis dæmninger, grøfter og trug til vejafvanding m.v. Vejudlægget vil i så fald blive udvidet ved ekspropriationsforretningen.

 

I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Der vil som udgangspunkt blive eksproprieret 5,0 meter langs med de nye vejanlæg til midlertidige arbejdsarealer i forbindelse med vejenes anlæggelse. Derudover vil der være behov for arealer til arbejdspladser, herunder midlertidig oplag af jord og andre materialer. Den nærmere afgrænsning og placering af eventuelle arbejdsveje- og arbejdspladsarealer fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Banedanmark sikres vejret i fornødent omfang ad private fællesveje.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Natur- og miljøforhold generelt

Anlæggelse af nye adgangsveje og vendepladser i forbindelse med nedlæggelse af overkørsler medfører forskellige miljøpåvirkninger. Der er hele vejen gennem projektet fokuseret på at minimere disse påvirkninger mest muligt.

 

Påvirkninger i forbindelse med etablering af erstatningsveje, vendepladser eller opgradering af eksisterende indkørsel eller overgang er beskrevet nedenstående. Ud over de 8 overkørsler nedenfor, bliver 3 overkørsler nedlagt uden afløsningsanlæg. Overkørslerne er henholdsvis nummer 28, 69 og 117.

 

Overkørsel nr. 26

I forbindelse med nedlæggelse af overkørsel nr. 26 etableres der 2 vendepladser. Én på hver side af jernbanen. Der er ingen miljøpåvirkninger forbundet med etableringen.

 

Overkørsel nr. 46

I forbindelse med, at overkørsel nr. 46 nedlægges, opgraderes en eksisterende indkørsel og adgangsvej til brug som fremtidig adgang til landbrugsareal vest for overkørsel nr. 46. Indkørslen ligger inden for skovbyggelinjen omkring registreret fredskov, og der er derfor søgt dispensation, jf. § 17 af naturbeskyttelsesloven (NBL) den 14. oktober 2016. Derudover er der registreret et beskyttet dige langs vej nord for indkørslen. Diget vil ikke blive berørt eller ændre tilstand i forbindelse med etablering af indkørslen.

 

Esbjerg Kommune har den 24. oktober 2016 meddelt, at de ikke vurderer opgradering af indkørslen til at være omfattet af § 17 af NBL.

 

Overkørsel nr. 59

Overkørsel nr. 59 nedlægges, og der etableres i stedet en adgangsvej langs markskel på areal i landbrugsdrift. Adgangsvejens sydlige del ligger inden for skovbyggelinjen for fredskov, og der er således søgt dispensation, jf. § 17 af naturbeskyttelsesloven (NBL) den 14. oktober 2016.

 

Esbjerg Kommune har den 24. oktober 2016 meddelt, at de ikke vurderer etablering af adgangsvejen til at være omfattet af § 17 af NBL.

 

Overkørsel nr. 83

Der er registreret et dige øst for jernbanen ved overkørsel nr. 83 som løber nord og syd for overkørslen. I forbindelse med nedlæggelsen af overkørslen vil der blive etableret en vendeplads øst for overkørslen. Denne vendeplads bliver placeret, så den ikke berører eller beskadiger diget. Der er ikke registreret nogen miljøpåvirkninger i forbindelse med nedlæggelse af overkørsel eller etablering af vendeplads.

 

Overkørsel nr. 93

I forbindelse med nedlæggelse af overkørsel nr. 93 etableres der en vendeplads. Der er ingen miljøpåvirkninger forbundet med etableringen.

 

Overkørsel nr. 104

Erstatningsvejen etableres fra kommunevejen Sønder Vollum (ved overkørsel nr. 101) via eksisterende markoverkørsel på et eksisterende markspor ved markskel og videre parallelt med vejen og et beskyttet vandløb, der fungerer som vejgrøft. Vandløbet/vejgrøften er rørlagt under markspor/markskel. Erstatningsvejen krydser det beskyttede vandløb på det eksisterende markspor, hvor vandløbet/grøften er rørlagt, og der er således ingen miljøpåvirkninger forbundet med etableringen af adgangsvejen.

 

Overkørsel nr. 114

Erstatningsvejen etableres primært langs markskel på areal i landbrugsdrift og afvander til terræn. Adgangsvejen krydser i dens nordlige ende et beskyttet vandløb, der er rørlagt under jernbanen og er vurderet til at være ca. 14 meter langt. Denne rørlægning udvides til også at omfatte erstatningsvejen, hvor denne krydser vandløbet. Rørlægningens udvidelse vurderes til at være ca. 5 meter.

 

Tønder Kommune er derfor den 14. oktober 2016 ansøgt om dispensation til udvidelse af rørlægning, jf. vandlovens § 47, samt i forhold til § 3 af naturbeskyttelsesloven til påvirkning af vandløbet. Rørlægningen af vandløbet etableres med præfabrikerede betonrør og stensætning omkring rørmundingen til erosionsbeskyttelse og vil blive lagt med fald svarende til det naturlige fald i det eksisterende vandløb. Rørlægningen anlægges med en minimumsdimension på Ø1000 og således, at passagemuligheder og vandløbsprofil for vandløbet forbliver uændret. Den endelige dimension på rørlægningen verificeres ved en hydraulisk beregning i forbindelse med detailprojekteringen.

 

Tønder Kommune har den 27. oktober 2016 meddelt, at den planlagte ændring ikke kræver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden har Tønder Kommune den 4. januar 2017 meddelt tilladelse efter vandløbslovens § 47 til forlængelse af eksisterende rørlægning.

 

Overgang nr. 131

Overgang nr. 131 er en overgang i forbindelse med en offentlig sti. Stiens overgang over jernbanen skal opgraderes, og der vil blive opsat et bomanlæg med tavle og blink på hver side af jernbanen.

 

På jernbanens østlige side skal der således opsættes ét bomanlæg inklusiv tavle og blink. Derudover opsættes der tillige en teknikhytte på jernbanens østlige side langs stien. Af hensyn til sikkerhedsmæssige forhold til de eksisterende 2 spor placeret nordvest for overgangen, samt selve Bramming – Tønder jernbanen, er det kun muligt at opsætte teknikhytten på den østlige side af jernbanen. Af hensyn til Laurentiusstrømmen umiddelbart beliggende nord for stien placeres teknikhytten på stiens sydlige side i naturbeskyttet engområde så tæt på stien som muligt.

 

Da området vest og syd for overkørslen og bomanlægget er omfattet af Fuglebeskyttelsesområde nr. 60 og Ramsarområde nr. 27 Vadehavet, og begge områder indgår i Natura 2000-område nr. 89, er Tønder Kommune derfor, den 14. oktober 2016, ansøgt om dispensation fra § 19a af naturbeskyttelsesloven. Derudover er Tønder Kommune den 14. oktober 2016 ansøgt om dispensation fra § 16 af naturbeskyttelsesloven, da bomanlæggene på hver side af jernbanen, inklusiv teknikhytten på jernbanens østlige side, alle ligger inden for Vidås å-beskyttelseslinje samt Nørresøs sø-beskyttelseslinje. Og sidst er kommunen, den 14. oktober 2016, ansøgt om dispensation fra § 3 af naturbeskyttelsesloven til påvirkning af engområdet.

 

Tønder Kommune har den 27. oktober 2016 meddelt, at den planlagte ændring ikke kræver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 og § 19a.

 

Tønder Kommune har den 28. oktober 2016 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16.

 

VVM-anmeldelse

Projektet er blevet VVM-anmeldt til Esbjerg og Tønder Kommune pr. mail den 14. oktober 2016 med henblik på videresendelse og myndighedsbehandling af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA). SVANA blev orienteret samme dag, den 14. oktober 2016 om fremsendelse af anmeldelsen pr. mail til kommunerne. Projektet VVM-anmeldes, da projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016, bilag 2, pkt. 14: ”Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt”. SVANA afgør, om projektet er VVM-pligtigt eller ej.

 

VVM-anmeldelsen er fremsendt til SVANA pr. mail af Tønder Kommune den 10. november 2016 og af Esbjerg Kommune den 14. november 2016. Begge kommuner har i fremsendelsen meddelt, at de har fundet anmeldelsen fyldestgørende.

 

SVANA har den 5. januar 2017 annonceret, at de har afgjort projektet til ikke at være VVM-pligtigt.

 

SVANA oplyser efterfølgende, at der er indkommet en klage over afgørelsen, hvorfor sagen er videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet, som er klageinstans for SVANA. Natur- og Miljøklagenævnet har endnu ikke færdigbehandlet klagen.

 

Arkivalsk kontrol

Sydvestjyske Museer og Museum Sønderjylland er orienteret om projektets omfang og tidsmæssige projektforløb per telefon i uge 39.

 

Sydvestjyske Museer har i mail af 22. november 2016 givet tilsagn om, at arealerne kan frigives til anlægsarbejdet, idet sandsynligheden for, at projektet vil ødelægge væsentlige fortidsminder, må anses som meget lille.

 

Museum Sønderjylland har i brev af 3. januar 2017 anbefalet igangsættelse af frivillige forundersøgelser af de dele af projektområdet, hvor der skal muldafrømmes/graves/terrænreguleres, idet der er stor risiko for, at man vil træffe væsentlige jordfaste fortidsminder på de nævnte projektområder.

 

Ledninger

Ved eventuelle ledningsomlægninger vil ledningsejerne blive indkaldt til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af dette arbejde. Den underskrevne ledningsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller sikkerhedsmæssig opgradering af overkørsler og overgange afholdes af Banedanmark.

Allerede nedlagte overkørsler

En række private niveauoverkørsler på strækningen er tidligere nedlagt. De tilhørende vejudlæg over jernbanen er visse steder endnu ikke berigtiget matrikulært, og vejudlæggene fremstår derfor stadig på matrikelkortet. Der vil i forbindelse med nærværende projekt blive foretaget en matrikulær berigtigelse af disse forhold.

 

Dette medfører, at de udlagte vejarealer slettes på matrikelkortet på de pågældende jernbane matrikelnumre. Eventuelt nedlagte rampearealer kan overgå til ejere af de tilgrænsende ejendomme.

 

Samlet set gør det sig gældende for følgende nedlagte private overkørsler, som er nedlagt i marken, men hvor forholdene ikke er berigtiget på matrikelkortet:

 

•   Privat overkørsel nr. 29 – matr. nr. 70 Kærbøl By, Farup

•   Offentlig overkørsel nr. 30 – matr. nr. 70 Kærbøl By, Farup

 

Nogle af overkørslerne er formelt set ikke nedlagt, men er fysisk nedlagt i marken, da brugen af disse er ophørt. Ved gennemgang af gamle luftfotos har det vist sig, at disse overkørsler har været nedlagt i marken i hævdstid, og rettighederne til disse vil dermed være fortrængt. Nedlæggelsen af disse overkørsler skal således matrikulært berigtiges på matrikelkortet.

 

Det gør sig gældende for følgende:

•   Offentlig overgang km 12.167 – matr. nr. 70 Kærbøl By, Farup

 

Overkørsler, beliggende i områder på strækningen, der geografisk ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler, er ikke medtaget her.

Projektets indflydelse på de fremtidige kørselsmønstre blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Forbehold” under kommissionens bemærkninger under offentlig overgang nr. 131.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Privat overkørsel nr. 69 – km 31.147

 

Tønder Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_ Bramming-Tønder _overkørselnr._69_16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret før 1920. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 31.147, og den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel for landbrugsejendommen B22 og giver adgang mellem matr. nr. 36 Brøns Ejerlav, Brøns, der er beliggende på jernbanens vestlige side og matr. nr. 300 og 757 ibd., som er beliggende på jernbanens østlige side. Arealerne udgør en del af en landbrugsejendom, B22. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 36 ibd. vest for jernbanen med direkte adgang til kommunevejen Galgevang.

 

Landbrugsejendommens arealer matr. nr. 36 ibd. m.fl. vest for jernbanen har en samlet beliggenhed og udgør den største del af ejendommen på 54,8 ha ud af ejendommens samlede areal på 74,5 ha. Arealerne, matr. nr. 300 og 757 ibd. beliggende umiddelbart øst for jernbanen, udgør et areal på 9,4 ha. Ejendommen har yderligere arealer, matr. nr. 393 og 676 ibd. beliggende nordøst for overkørslen, dog uden direkte kontakt til denne. Disse arealer udgør 10,3 ha.

 

Ejendom, der berøres af nedlæggelsen:

B22: Matr. nr. 36, 300, 393, 676 og 757 Brøns Ejerlav, Brøns

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev etableret før 1920 for adgangsvej til nogle af jernbanen afskårne arealer øst for jernbanen. I forbindelse med genforeningen blev der udleveret et ejendomskort udfærdiget i 1916 for jernbanestrækningen Vedsted – Tønder. Dette kort blev i 1929 suppleret med nyopmåling, overkørsler m.v., så et nyt ejendomskort for jernbanestrækningen kunne udfærdiges. Af ejendomskortet fremgår overkørslen med benævnelsen privat niveauoverkørsel nr. 69.

 

Da kommunevejen Galgevangen krydser jernbanen i overkørsel nr. 69, blev overkørsel nr. 69 tidligere administreret som en offentlig overkørsel.

 

På besigtigelsesforretningen den 18. november 1992 besluttede ekspropriationskommissionen følgende vedrørende krydsningen af jernbanen det pågældende sted:

–   DSB skulle undersøge muligheden for en jordfordeling i området, så ulemperne ved en nedlæggelse kunne indskrænkes.

 

Såfremt undersøgelserne ikke førte til noget, besluttede ekspropriationskommissionen følgende:

–   Overkørslen bevares og overgår til privat brug for ejeren af landbrugsejendommen matr. nr. 36 m.fl.

–   Advarselsanlægget fjernes, og der pålægges oversigtsservitutter omkring overkørslen.

–   Overkørslen forsynes med led.

–   Der pålægges servitut om, at overkørslen kun anvendes af landbrugsejendommen matr. nr. 36 m.fl. med det matrikulære areal, der forefindes i dag, og om, at der aldrig må være mere end 2 brugere af overkørslen samt om, at udstykkede parceller fra ejendommen ikke kan benytte overkørslen.

–   Kommunevejen Galgevangen overgår til privat vej på strækningen fra skellet mellem matr. nr. 384 og matr. nr. 36 ibd. vest for jernbanen til kommunevejen nr. 128 øst for jernbanen.

 

På besigtigelsesforretningen den 24. marts 1993 besluttede ekspropriationskommissionen, at de ikke kunne tiltræde den foreslåede jordfordeling, da denne i betydelig grad gik ud over ekspropriationskommissionens og DSB’s forudsætninger fra besigtigelsesforretningen den 18. november 1992. I stedet vedtog ekspropriationskommissionen, at overkørslen bevares således som beskrevet fra besigtigelsesforretningen den 18. november 1992.

 

I forbindelse med den tinglysningsmæssige berigtigelse af ekspropriationsbeslutningen blev der den 21. marts 2002, jf. tingbogens oplysninger, tinglyst servitut ”Dok om brug af jernbaneoverkørsel og om fri oversigt iflg. ekspropriation – se akt”.

 

Af servitutten fremgår følgende:

 

Overkørslen opretholdes indtil videre alene til brug for den landbrugsmæssige drift af ejendommen matr. nr. 36, 279, 300, 380, 393, 676, 685 og 725 Brøns Ejerlav, Brøns således:

 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen er pligtig at respektere, at færdselsretten til overkørslen kun omfatter landbrugsmæssig kørsel fra ejendommens bygninger på jernbanens vest side til de på jernbanens øst side beliggende lodder, matr. nr. 36 Brøns Ejerlav, Brøns på 89.063 m2, matr. nr. 300 ibd. på 4.522 m2, matr. nr. 393 ibd. på 77.383 m2 og matr. nr. 676 ibd. på 26.048 m2. Ejeren skal endvidere respektere, at hans eventuelle udlejning eller bortforpagtning af arealer ikke må medføre mere end én bruger af overkørslen udover ham selv. Udstykkede parceller fra ejendommen må ikke benytte overkørslen.

 

De oprindelige matr. nr. 36, 300, 393 og 676 Brøns Ejerlav, Brøns på jernbanens østlige side er i dag benævnt ved matr. nr. 300, 393, 676 og 757 Brøns Ejerlav, Brøns. Arealer og udstrækning af nuværende matrikelnumre er sammenfaldende med daværende matrikelnumre. Arealerne er tillige fortsat henliggende under samme ejendom.

 

Der er således i dag vejret for følgende matrikelnumre til privat overkørsel nr. 69:

–   0,5 ha af matr. nr. 300 Brøns Ejerlav, Brøns, B22.

–   7,7 ha af matr. nr. 393 Brøns Ejerlav, Brøns, B22.

–   2,6 ha af matr. nr. 676 Brøns Ejerlav, Brøns, B22.

–   8,9 ha af matr. nr. 757 Brøns Ejerlav, Brøns, B22.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Der etableres ingen afløsningsanlæg, idet der henvises til det øvrige offentlige vejnet, herunder offentlig overkørsel nr. 71 beliggende på kommunevejen Vangsbovej.

 

Ændrede adgangsforhold

 

B22

Nedlæggelse af overkørsel nr. 69 medfører ændret adgang til matr. nr. 300 (0,5 ha) og 757 (8,9 ha) Brøns Ejerlav, Brøns. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 36 ibd. henvises til at foregå ad kommunevejene Galgevang (vestsiden af jernbanen) og Vangsbovej, herefter igennem offentlig overkørsel nr. 71 og videre ad Vangsbovej og kommunevejen Galgevang (østsiden af jernbanen) frem til matr. nr. 300 og 757 ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 300 og 757 ibd. vil fremover være 2.500 meter.

 

Nedlæggelse af overkørsel nr. 69 medfører ændret adgang til matr. nr. 393 (7,7 ha) og 676 (2,6 ha) Brøns Ejerlav, Brøns. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 36 ibd. henvises til at foregå ad kommunevejene Galgevang (vestsiden af jernbanen) og Vangsbovej, herefter igennem offentlig overkørsel nr. 71 og videre ad Vangsbovej og kommunevejen Galgevang (østsiden af jernbanen) og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje frem til matr. nr. 393 og 676 ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 393 og 676 ibd. vil fremover være 3.300 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 69 bortfalder.

Der eksproprieres ikke yderligere arealer.

 

Bemærkninger til forslaget

En lodsejerrepræsentant fremlagde forslag om jordfordeling for lodsejere omkring overkørsel nr. 69 og henviste til, at der er mange muligheder i området. Repræsentanten anførte, at det er af helt afgørende betydning for de berørte lodsejere, at der findes en løsning, der er brugbar, idet nedlæggelsen ellers kan have den konsekvens, at lodsejerne bliver nødt til at opgive deres landbrug. Repræsentanten anførte endvidere, at det er nødvendigt, at kommissionen pålægger Banedanmark at forestå denne jordfordeling, da landmændene på grund af de trænge forhold i hvervet ikke har mulighed for at få finansieret arealkøb af banken. Repræsentanten opfordrede i den sammenhæng ekspropriationskommissionen til at se på helheden og tage hensyn til mennesket.

 

Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger under offentlig overgang nr. 131.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 69.

 

I forhold til forslaget om jordfordeling skal kommissionen bemærke, at den ikke har hjemmel til at inddrage ejendomme i jordfordelingen, som ikke berøres af projektet.

 

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Forbehold” under kommissionens beslutning under offentlig overgang nr. 131.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 83 – km 38.352

 

Tønder Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_ Bramming-Tønder _overkørselnr._83_16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret før 1920. Overkørslen er beliggende på kommunevejen Tøndervej i jernbanens km 38.352. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen er beliggende i udkanten af Skærbæk og forbinder sammen med offentlig overkørsel nr. 82, som er placeret ca. 600 meter nordøst for overkørsel nr. 83, landsbyerne beliggende nordøst for jernbanen med Skærbæk.

 

Det blev på borgermødet den 4. juli 2016 oplyst, at flere lodsejere anvender overkørslen. Dog er det kun én landbrugsejendom, som umiddelbart har arealer med adgang til Tøndervej på begge sider af overkørslen. Det drejer sig om følgende ejendom:

 

Landbrugsejendommen, B30, som består af matr. nr. 470b og 58 Skærbæk Ejerlav, Skærbæk m.fl. Overkørslen anvendes i forbindelse med driften af ejendommen, idet ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på jernbanens østlige side på matr. nr. 58 ibd. m.fl. Ejendommens arealer på jernbanens østlige side udgør et areal på 61,4 ha ud af ejendommens samlede areal på 100,8 ha. Ejendommens øvrige arealer, matr. nr. 470b, 2454, 2538 og 2560a ibd., er beliggende vest for jernbanen og udgør et samlet areal på 39,4 ha.

 

Ejendom, der berøres af nedlæggelsen:

B30: Matr. nr. 508, 470b, 2454, 2538 og 2560a Skærbæk Ejerlav, Skærbæk m.fl.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev etableret før 1920. I forbindelse med genforeningen blev der udleveret et ejendomskort udfærdiget i 1916 for jernbanestrækningen Vedsted – Tønder. Dette kort blev i 1929 suppleret med nyopmåling, overkørsler m.v., så et nyt ejendomskort for jernbanestrækningen kunne udfærdiges. Af ejendomskortet fremgår overkørslen med benævnelsen offentlig niveauoverkørsel nr. 83.

 

På besigtigelsesforretningen den 18. november 1992 besluttede ekspropriationskommissionen vedrørende offentlig overkørsel nr. 83 og offentlig overkørsel nr. 84, at mindst en af de to overkørsler skal nedlægges, samt at begge overkørsler kunne nedlægges, såfremt der etableres en forbindelsesvej.

 

På den supplerende besigtigelsesforretning den 24. marts 1993 besluttede ekspropriationskommissionen på baggrund af enighed mellem Banedanmark (daværende DSB) og Tønder Kommune (daværende Skærbæk Kommune), at overkørsel nr. 84 nedlægges, samt at der etableres en forbindelsesvej, således at der skabes vejadgang til den offentlige overkørsel nr. 83.

 

Den offentlige kommunevej, der krydser jernbanen i den offentlige overkørsel nr. 83, er benævnt Tøndervej. Kommunevejen er på jernbanens østlige side udskilt med vejlitra ”x” Skærbæk Ejerlav, Skærbæk og på jernbanens vestlige side udskilt med vejlitra ”u” ibd.

 

Overkørslen har således, siden den blev etableret, udgjort en del af det offentlige overordnede vejnet, og der eksisterer således ingen private rettigheder til overkørsel nr. 83.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Der etableres en vendeplads på jernbanens østlige side. Vendepladsen etableres dels på jernbanens areal, matr. nr. 267 Skærbæk Ejerlav, Skærbæk og dels på matr. nr. 508 ibd.

 

Ændrede adgangsforhold

 

B30

Nedlæggelse af overkørsel nr. 83 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 470b Skærbæk Ejerlav, Skærbæk. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 58 ibd. vil foregå ad kommunevejene Gårdkrogsvej og Åbenråvej, herefter ad kommunevejen Energivej, gennem overkørsel nr. 82 og videre ad Energivej og herefter ad kommunevejen Tøndervej frem til matr. nr. 470b ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 470b ibd. vil fremover være 2.400 meter.

 

Nedlæggelse af overkørsel nr. 83 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2454, 2538 og 2560a Skærbæk Ejerlav, Skærbæk. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 58 ibd. vil foregå ad kommunevejene Gårdkrogsvej og Åbenråvej, herefter ad kommunevejen Energivej, gennem overkørsel nr. 82 og videre ad Energivej og herefter ad statsvejen Tøndervej frem til eksisterende adgang til matr. nr. 470b ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2454, 2538 og 2560a ibd. vil fremover være 3.550 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres areal til vendeplads fra matr. nr. 508 Skærbæk Ejerlav, Skærbæk, som henlægges under vejlitra ”x” ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

En lodsejer oplyste indledningsvis, at han har slagtesvin, forpagter en del jord samt dyrker kartofler m.m. Derudover driver han maskinstation i mindre omfang fra sin ejendom, hvor han i øvrigt har opført et nyt firmadomicil i 2015. Såfremt overkørslen nedlægges, vil hans fremtidige vej til arealerne på den anden side af jernbanen gå gennem en rundkørsel, der netop er færdiggjort for at sikre de bløde trafikanter. Derudover skal han færdes med sine landbrugsmaskiner på den stærkt trafikerede hovedvej, ligesom der vil være en del kørsel gennem et by- og boligkvarter. Alene i omvej vil han derfor få et tab på 80.000 kr. om året, hvortil kan lægges værdiforringelse af ejendommen.

 

Supplerende anførte lodsejeren, at denne forøgede kørsel på hovedvejen vil medføre farlige trafikale situationer på vejene, som bør inddrages i kommissionens samlede vurdering af, om overkørslen skal nedlægges.

 

Lodsejeren anførte endvidere, at en nedlæggelse af overkørslen vil betyde, at hans ansatte vil få en betydelig omvej til deres arbejdsplads. En ansat har f.eks. lige købt en ejendom på den anden side af overkørslen, men vil få en betydelig længere vej til arbejde og dermed være nødsaget til at investere i en bil.

 

Lodsejeren kunne endvidere oplyse, at Banedanmark i 1997 afgav et løfte om, at overkørsel nr. 83 aldrig ville blive lukket. Lodsejeren anførte endvidere, at såfremt kommissionen alligevel beslutter at nedlægge overkørslen, da vil en asfalteret vej frem til en nedlagt overkørsel være unødvendig.

 

Banedanmark oplyste hertil, at der ligger en transformerstation på arealet, som skal kunne tilses. Lodsejeren anførte heroverfor, at en markvej eller markspor må være tilstrækkelig til dette formål.

 

Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger under offentlig overgang nr. 131.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 83.

 

Kommissionen kan ikke imødekomme lodsejers ønske om at nedlægge den del af Tøndervej, der går fra kommunevej Gårdkrogsvej til overkørsel nr. 83, idet vejen også tjener som adgang til transformerstationen.

 

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Forbehold” under kommissionens beslutning vedrørende offentlig overgang nr. 131.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 93 – km 42.540

 

Tønder Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_ Bramming-Tønder _overkørselnr._93_16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret før 1920. Overkørslen er beliggende på kommunevejen Søndervej i jernbanens km 42.540. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen er beliggende i udkanten af Døstrup og udgør en del af det offentlige vejnet, og sammen med kommunevejen Søndervej forbinder den kommunevejen Bygaden med statsvejen Hovedvejen, som benyttes af personbiler såvel som landbrugsmaskiner og andre køretøjer.

 

Ejendom, der berøres af nedlæggelsen:

B36: Matr. nr. 16 og 458 Døstrup Ejerlav, Døstrup

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev etableret før 1920. I forbindelse med genforeningen blev der udleveret et ejendomskort udfærdiget i 1916 for jernbanestrækningen Vedsted – Tønder. Dette kort blev i 1929 suppleret med nyopmåling, overkørsler m.v., så et nyt ejendomskort for jernbanestrækningen kunne udfærdiges. Af ejendomskortet fremgår overkørslen med benævnelsen offentlig niveau overkørsel nr. 93.

 

I 1931 nedklassificeres den offentlige overkørsel nr. 94 til privat overkørsel nr. 94, hvorved bevogtningen af overkørslen nedlægges. Den private overkørsel nr. 94 etableres med lukke- og låseindretningerne, og der udleveres nøgle til de vejberettigede. I anledning af nedlæggelse af bevogtningen af overkørsel nr. 94 etableres der en privat fællesvej mellem overkørsel nr. 93 og 94. Der henvises herefter til den offentlige overkørsel nr. 93 som en del af det offentlige vejnet.

 

Den offentlige kommunevej, der krydser jernbanen i den offentlige niveau overkørsel nr. 93, er benævnt Søndervej. Kommunevejen er på begge jernbanens sider udskilt med vejmatrikelnummeret 486 Døstrup Ejerlav, Døstrup.

 

Overkørslen har således, siden den blev etableret, udgjort en del af det offentlige overordnede vejnet, og der eksisterer således ingen private rettigheder til overkørsel nr. 93. Der er dermed ingen vejberettigede til overkørslen.

 

Matrikulært bør overkørslen dog henligge på jernbanearealet, da det ikke er muligt at optage jernbanenotering på et vejmatrikelnummer i matriklen, hvorimod det er muligt at optage vej på et jernbaneareal i matriklen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Der etableres en vendeplads på jernbanens vestlige side. Vendepladsen etableres dels på jernbanens areal, matr. nr. 452 Døstrup Ejerlav, Døstrup og dels på matr. nr. 228 ibd.

 

Kommunevejen Søndervej på selve jernbanens område samt jernbanens østlige side nedlægges og kan herefter inddrages under matr. nr. 16 og 452 ibd.

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres areal til vendeplads fra matr. nr. 228 Døstrup Ejerlav, Døstrup, som inddrages under vejmatrikelnummeret 486 ibd.

 

Del af vejmatrikelnummeret 486 ibd. nedlægges på jernbanens østlige side, hvorefter vejarealet kan inddrages under matr. nr. 16 ibd.

 

Del af vejmatrikelnummeret 486 ibd. nedlægges i overkørslen og på jernbanens udstrækning og inddrages under jernbanens matr. nr. 452 ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

En repræsentant for en borgerforening anførte, at en nedlæggelse af overkørslen vil betyde tung trafik gennem villaveje i Døstrup, at en stor del af det sociale liv for områdets beboere bliver ødelagt, ligesom det rekreative islæt, beboerne har ved gåture og aktiviteter generelt omkring overkørslen, vil gå tabt med nedlæggelsen. Repræsentanten anførte, at det forekommer koldt og kynisk, at man som anlægsmyndighed blot udpeger en alternativ vej for beboerne i stedet for at se på brugen og den værdi, som overkørslen har for det lokale bysamfund. Repræsentanten henviste i øvrigt til, at der er tale om en sikret overkørsel, dog uden bomanlæg, hvilket bestyrker dem i deres opfattelse af, at nedlæggelsen alene er begrundet i besparelser. Endvidere blev det anført, at man tidligere har nedlagt overkørslen ved Møllegade, ved hvilken lejlighed man i øvrigt blev lovet, at overkørsel nr. 93 ville forblive åben.

 

En lodsejer påpegede i den sammenhæng, at nedlæggelsen vil betyde, at der fremover alene er én indkørsel til byens vestlige del, hvor der også skal køre landbrugstrafik. Overkørslen er således den eneste mulighed for at lede trafikken uden om byen. Dertil kommer, at vejene i området i visse perioder af året er stærkt befærdede af turister. Lodsejeren udtrykte i den forbindelse bekymring for, hvordan man som borger skal komme til og fra byen, såfremt der sker en ulykke, eller der blot er vejarbejde på strækningen, idet det vil være umuligt for to køretøjer i hver sin side af vejen at passere samtidig.

 

Samme lodsejer henledte endvidere kommissionens opmærksomhed på, at der er afsat 36 mio. kr. til opgraderinger og sikring af overkørsler, hvorfor en sikring af overkørsel nr. 93 må anses som en mindre udgift i den store sammenhæng.

 

En anden lodsejer anførte, at han netop af hensyn til borgerne i Døstrup i dag bruger Søndervej til landbrugskørsel, men vil være nødsaget til at køre ad Bygaden, hvis forslaget bliver godkendt. Lodsejeren anførte i den sammenhæng, at der på ruten vil være højresving med meget dårlige oversigtsforhold.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 93.

 

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Forbehold” under kommissionens beslutning vedrørende offentlig overgang nr. 131.

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Mia L. Larsen

 

 

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 8.15 samledes kommissionen på Ecco Conference Centre, Ecco Alléen 4, Tønder for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 104, 114 – 117 samt offentlig overgang nr. 131 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Bramming til Tønder.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Tønder Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte på ny ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup, og protokollen førtes som ved gårsdagens forretning.

 

Banedanmark var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og disses rådgivere var mødt.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet som anført foran i protokollen, jf. gårsdagens forretning.

 

Projektets indflydelse på de omkringliggende ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken i fornødent omfang, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Ecco Conference Centre, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Privat overkørsel nr. 104 – km 48.055

 

Tønder Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_ Bramming-Tønder _overkørselnr._104_16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret før 1920. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 48.055, hvor den giver adgang til arealer beliggende vest for jernbanen. Den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel for to landbrugsejendomme, B39 og B40, som begge har direkte vejadgang til kommunevejen Svanstrupholmvej.

 

Ejendommen B39 bestående af matr. nr. 2 og 186 Kumled, Brede m.fl., med ejendommens bygninger beliggende på jernbanens østlige side, har via overkørslen samt privat fællesvej over matr. nr. 153 ibd. (B40) adgang til ejendommens arealer, matr. nr. 141 ibd. og matr. nr. 25 Vollum, Brede på jernbanens vestlige side. Disse arealer udgør 43,4 ha ud af ejendommens samlede areal på 73,2 ha. En del af det vestligste areal er fredskovsnoteret (8,2 ha).

 

Ejendommen B40 bestående af matr. nr. 6 Kumled, Brede m.fl., med ejendommens bygninger beliggende på jernbanens østlige side, har via kommunevejen Svanstrupholmvej samt privat fællesvej over matr. nr. 2 ibd. (B39) via overkørslen direkte adgang til ejendommens vestlige areal, matr. nr. 153 ibd. Dette areal udgør 17,7 ha ud af ejendommens samlede areal på 100,5 ha.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B39: Matr. nr. 141 og 2 Kumled, Brede samt matr. nr. 25 Vollum, Brede

B40: Matr. nr. 6 og 153 Kumled, Brede

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev etableret før 1920 for adgangsvej til nogle af jernbanen afskårne arealer vest for jernbanen. I forbindelse med genforeningen blev der udleveret et ejendomskort udfærdiget i 1916 for jernbanestrækningen Vedsted – Tønder. Dette kort blev i 1929 suppleret med nyopmåling, overkørsler m.v., så et nyt ejendomskort for jernbanestrækningen kunne udfærdiges. Af ejendomskortet fremgår overkørslen med benævnelsen privat niveau overkørsel nr. 104.

 

På besigtigelsesforretningen den 19. november 1992 besluttede ekspropriationskommissionen følgende vedrørende overkørsel nr. 104:

–   Overkørslen flyttes ca. 60 meter mod nord.

–   Der etableres afløsningsanlæg, der forbinder rampeanlægget med de omkringliggende vejnet.

–   Ejendommen matr. nr. 6 Kumled, Brede og matr. nr. 2 ibd. og 25 Vollum, Brede pålægges servitut om, at overkørslen alene kan anvendes af ejendommene med det matrikulære areal, der forefindes i dag, og om, at der aldrig må være mere end 2 brugere af overkørslen samt om, at udstykkede parceller fra ejendommene ikke kan benytte overkørslen.

 

I forbindelse med den tinglysningsmæssige berigtigelse af ekspropriationsbeslutningen blev der den 21. marts 2002, jf. tingbogens oplysninger, tinglyst servitut ”Dok om færdselsrettigheder, fri oversigt og om brug af jernbaneoverkørsel iht ekspropriation – se akt”.

 

Af servitutten fremgår følgende:

 

Overkørslen opretholdes indtil videre alene til brug for de to nedennævnte ejendomme således:

 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr. nr. 2, 141, 142 og 143 Kumled, Brede samt matr. nr. 25 Vollum, Brede er pligtig at respektere, at hans færdselsret til overkørslen kun omfatter landbrugsmæssig kørsel fra ejendommens bygninger på jernbanens østside til de på jernbanens vestside beliggende lodder, matr. nr. 141 Kumled, Brede på 386.388 m2 og matr. nr. 25 Vollum, Brede på 47.709 m2.

 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr. nr. 6, 152, 153 og 154 Kumled, Brede samt matr. nr. 477, 562, 622, 643 og 949 Bredebro, Brede er pligtig at respektere, at hans færdselsret til overkørslen kun omfatter landbrugsmæssig kørsel fra ejendommens bygninger på jernbanens østside til den på jernbanens vest side beliggende lod matr. nr. 153 Kumled, Brede på 177.220 m2.

 

Ejerne er gensidigt bekendt med den andens færdselsret. Hver ejer skal endvidere respektere, at hans eventuelle udlejning eller bortforpagtning af arealer ikke må medføre mere end én bruger af overkørslen udover ham selv. Udstykkede parceller fra ejendommene må ikke benytte overkørslen.

 

De oprindelige matr. nr. 141 og 153 Kumled, Brede samt matr. nr. 25 Vollum, Brede på jernbanens vestlige side er også i dag benævnt ved matr. nr. 141 og 153 Kumled, Brede samt matr. nr. 25 Vollum, Brede. Arealer og udstrækning af nuværende matrikelnumre er sammenfaldende med daværende matrikelnumre. Arealerne er tillige fortsat henliggende under samme ejendomme.

 

Der er således i dag alene vejret for følgende matrikelnumre til privat overkørsel nr. 104:

–   38,6 ha af matr. nr. 141 Kumled, Brede, B39.

–   17,7 ha af matr. nr. 153 Kumled, Brede, B40.

–   4,8 ha af matr. nr. 25 Vollum, Brede, B39.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Der etableres erstatningsvej over landbrugsarealerne matr. nr. 209, 10 og 25 Vollum, Brede samt matr. nr. 141 Kumled, Brede med forbindelse til kommunevejen Sønder Vollum og offentlig overkørsel nr. 101.

 

Erstatningsvejen føres fra kommunevejen Sønder Vollum over eksisterende rørlægning af grøft og anlægges herefter langs grøften mellem matr. nr. 209 Vollum, Brede og kommunevejen Sønder Vollum. Erstatningsvejen følger grøftens sving mod jernbanen og fortsætter langs denne over matr. nr. 10 og 25 ibd. samt matr. nr. 141 og 153 Kumled, Brede. Indkørslen på matr. nr. 153 ibd. føres under hensyntagen til forholdene på stedet et stykke ind på marken. I skellet mellem matr. nr. 10 og 25 Vollum, Brede føres vejen over eksisterende rørlægning af øst-vestgående vandløb mellem disse.

 

Vejen anlægges i en bredde af 4,0 meter samt 0,75 meter rabat i hver side, det vil sige, der bliver et samlet vejudlæg på 5,5 meter. Vejen anlægges, således den kan afvande til terræn og belægges med grus. Vejen udlægges som privat fællesvej.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 141 ibd. og del af eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 153 ibd. nedlægges og slettes på matrikelkortet. Arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Del af eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 2 ibd. nedlægges og slettes på matrikelkortet. Arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Ændrede adgangsforhold

 

B39

Nedlæggelse af overkørsel nr. 104 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 25 Vollum, Brede (4,8 ha) og matr. nr. 141 Kumled, Brede (38,6 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 2 ibd. vil foregå ad kommunevejen Svanstrupholmvej og statsvejen Hovedvejen, herefter ad kommunevejen Sønder Vollum, gennem offentlig overkørsel nr. 101 og videre ad Sønder Vollum, herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 209 og 10 Vollum, Brede. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 25 Vollum, Brede og matr. nr. 141 Kumled, Brede vil fremover være 3.300 meter.

 

B40

Nedlæggelse af overkørsel nr. 104 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 153 Kumled, Brede (17,7 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 6 ibd. vil foregå ad kommunevejen Svanstrupholmvej og statsvejen Hovedvejen, herefter ad kommunevejen Sønder Vollum, gennem offentlig overkørsel nr. 101 og videre ad Sønder Vollum, herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 209, 10 og 25 Vollum, Brede samt matr. nr. 141 Kumled, Brede. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 153 Kumled, Brede vil fremover være 3.600 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 104 bortfalder.

 

Der eksproprieres et ca. 5,5 meter bredt areal til udlæg af ny privat fællesvej over matr. nr. 209, 10 og 25 Vollum, Brede samt matr. nr. 141 Kumled, Brede.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 236 (banen) og 25 Vollum, Brede samt matr. nr. 27 (banen), 141 og 153 Kumled, Brede ad privat fællesvej over matr. nr. 209, 10 og 25 Vollum, Brede samt matr. nr. 141 og 153 Kumled, Brede frem til vejudlægget ved privat overkørsel nr. 104.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 141 ibd. og del af matr. nr. 153 ibd. nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Del af eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 2 ibd. nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Langs den nye private fællesvej reguleres skellet i fornødent omfang mod jernbanens matr. nr. 236 Vollum, Brede og matr. nr. 27 Kumled, Brede.

 

En del af matr. nr. 260 Vollum, Brede kan henlægges under matr. nr. 209 i forbindelse med tilretning af skellet mellem kommunevejen Sønder Vollum og den nye private fællesvej.

 

Såfremt ejerne af matr. nr. 141 og 153 Kumled, Brede kan erklære sig enige i, at skellet mellem deres ejendomme udgøres af midtlinjen af det tre-rækkede læbælte, som i mere end 20 år har delt arealerne anvendelsesmæssigt, foretages der en regulering af skellet mellem matr. nr. 141 og 153 ibd. mod jernbanens matr. nr. 27 Kumled, Brede.

 

Bemærkninger til forslaget

Ejerne af matr. nr. 141 og 153 Kumled, Brede erklærede sig enige i, at de faktiske forhold i marken udgør rette skel. Ejerne erklærede tillige begge, at den private fællesvej nord for overkørsel nr. 104 i skellet mellem matr. nr. 153 og 141 ibd. ikke skal nedlægges, men skal berigtiges efter forholdene i marken på matrikelkortet, således at den følger parallelt med skellet frem til vejoverføringen ved grøften.

 

En lodsejerrepræsentant anførte indledningsvis, at en nedlæggelse af denne overkørsel vil påvirke de to ejendomme, som i dag benytter overkørslen, på en meget indgribende måde. Repræsentanten oplyste i den forbindelse, at den væsentligste del af ejendommenes areal ligger på den vestlige side af jernbanen, mens bygningsmassen er placeret på den østlige side. Hvor landbrugskørslen tidligere har foregået internt på egne arealer, vil nedlæggelsen forlægge kørslen til hovedvejen, hvor der ydermere skal foretages de risikable og ubehagelige venstresving. Repræsentanten henviste i den forbindelse til, at han har rettet henvendelse til Vejdirektoratet og politiet for en vurdering af de trafikale forhold, hvis overkørslen nedlægges. Repræsentanten anførte i den sammenhæng, at politiet har udtalt betænkelighed ved forholdene, men vil komme med en formel skriftlig udtalelse.

 

Nogle lodsejere udtrykte bekymring for, om den nye private fællesvej kan bære den kørsel, den fremadrettet skal betjene. Banedanmark oplyste hertil, at vejen vil blive beregnet og anlagt efter kørekurver med udgangspunkt i en traktor med gyllevogn.

 

Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger under offentlig overgang nr. 131.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 104. Kommissionen kan dog ikke godkende forslaget om, at eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 141 Kumlum, Brede og del af matr. nr. 153 ibd. skal nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Kommissionen skal derimod anmode anlægsmyndigheden om at berigtige placeringen af den private fællesvej på matrikelkortet efter forholdene i marken på matr. nr. 141 og 153 Kumlum, Brede.

 

Kommissionen har endvidere lagt til grund, at udkørsel fra den private fællesvej langs jernbanen til Sønder Vollum kan betjene den trafik, der kommer, hvormed eksempelvis landmanden kan dreje ind på vejen med sin traktor og gyllevogn uden besvær.

 

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Forbehold” under kommissionens beslutning vedrørende offentlig overgang nr. 131.

 

 

Privat overkørsel nr. 114 – km 52.839

 

Tønder Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_ Bramming-Tønder _overkørselnr._114-117_16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret før 1920. Overkørslen er beliggende for enden af kommunevejen Mollerup i jernbanens km 52.839, hvor den giver adgang til landbrugsarealer øst for jernbanen. Den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel for to ejendomme, landbrugsejendommen B42 og ejendommen B46.

 

Landbrugsejendommen B42, som består af matr. nr. 52, 196 og 197 ibd., hvoraf matr. nr. 52 og 197 ibd. med ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på jernbanens vestlige side med adgang til kommunevejen Mollerup. Matr. nr. 196 er beliggende på jernbanens østlige side og udgør 47,4 ha ud af ejendommens samlede areal på 66,8 ha. Størstedelen af ejendommens jordtilliggende er dermed beliggende på jernbanens østlige side, og adgangen til disse foregår ad kommunevejen Mollerup og videre gennem overkørslen.

 

Ejendommen B46, matr. nr. 157 ibd., der ikke er noteret som en landbrugsejendom, men som drives landbrugsmæssigt, har også adgang til offentlig vej via overkørslen til kommunevejen Mollerup. Ejendommen består kun af dette ene lod og udgør 2,5 ha.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B42: Matr. nr. 52 og 196 Mollerup, Visby

B46: Matr. nr. 157 Mollerup, Visby

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev etableret før 1920 for adgangsvej til nogle af jernbanen afskårne arealer øst for jernbanen. I forbindelse med genforeningen blev der udleveret et ejendomskort udfærdiget i 1916 for jernbanestrækningen Vedsted – Tønder. Dette kort blev i 1929 suppleret med nyopmåling, overkørsler m.v., så et nyt ejendomskort for jernbanestrækningen kunne udfærdiges. Af ejendomskortet fremgår overkørslen med benævnelsen privat niveau overkørsel nr. 114.

 

På besigtigelsesforretningen den 19. november 1992 besluttede ekspropriationskommissionen følgende vedrørende overkørsel nr. 114:

–   Overkørslen bevares med led indtil videre alene til brug for ejendommen af matr. nr. 52 Mollerup, Visby samt ejeren af matr. nr. 157 Mollerup, Visby.

–   Ejendommene matr. nr. 52 og 157 ibd. pålægges servitut om, at overkørslen alene kan anvendes af ejendommene med det matrikulære areal, der forefindes i dag, og om, at der aldrig må være mere end 2 brugere af overkørslen samt om, at udstykkede parceller fra ejendommene ikke kan benytte overkørslen.

 

I forbindelse med den tinglysningsmæssige berigtigelse af ekspropriationsbeslutningen blev der den 21. marts 2002, jf. tingbogens oplysninger, tinglyst servitut ”Dok om brug af jernbaneoverkørsel og om fri oversigt iflg. ekspropriation – se akt”.

 

Af servitutten fremgår følgende:

 

Overkørslen opretholdes indtil videre alene til brug for de to nedennævnte ejendomme således:

 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr. nr. 52, 196 og 197 Mollerup, Visby er pligtig at respektere, at hans færdselsret til overkørslen kun omfatter landbrugsmæssig kørsel fra ejendommens bygninger på jernbanens vestside til den på jernbanens østside beliggende lod, matr. nr. 196 ibd. på 473.755 m2.

 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr. nr. 157 Mollerup, Visby har færdselsret til overkørslen som adgang til ejendommen på 24.524 m2, beliggende på jernbanens østside.

 

Ejerne er gensidigt bekendt med den andens færdselsret. Hver ejer skal endvidere respektere, at hans eventuelle udlejning eller bortforpagtning af arealer ikke må medføre mere end én bruger af overkørslen udover ham selv. Udstykkede parceller fra ejendommene må ikke benytte overkørslen.

 

De oprindelige matr. nr. 157 og 196 Mollerup, Visby på jernbanens østlige side er også i dag benævnt ved matr. nr. 157 og 196 Mollerup, Visby. Arealer og udstrækning af nuværende matrikelnumre er sammenfaldende med daværende matrikelnumre. Arealerne er tillige fortsat henliggende under samme ejendomme.

 

Der er således i dag vejret for følgende matrikelnumre til privat overkørsel nr. 114:

–   2,5 ha af matr. nr. 157 Mollerup, Visby, B46.

–   47,4 ha af matr. nr. 196 Mollerup, Visby, B42.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Der etableres erstatningsvej over landbrugsarealerne matr. nr. 271 Visby Ejerlav, Visby og matr. nr. 157 Mollerup, Visby med forbindelse til kommunevejen Høybergvej og offentlig overkørsel nr. 115.

 

Erstatningsvejen anlægges fra Høybergvej over matr. nr. 271 Visby Ejerlav, Visby langs skel mellem matr. nr. 271 og 432 ibd. Herefter forløber erstatningsvejen langs skellet mod jernbanens eget skovbevoksede areal. På en del af strækningen langs skovarealet føres en grøft ud af skoven, som herefter forløber mellem skoven og marken, matr. nr. 271 ibd. Erstatningsvejen etableres parallelt med denne grøft. Hvor skovbevoksningen ender, føres vejen i et blødt sving ned langs jernbanen og følger denne frem til vandløbet mellem matr. nr. 271 ibd. og matr. nr. 157 Mollerup, Visby. Eksisterende rørlægning af vandløb forlænges, således at erstatningsvejen kan føres over denne. Herefter føres erstatningsvejen over matr. nr. 157 ibd. langs vandløbet frem til matr. nr. 196 ibd.

 

Vejen anlægges i en bredde af 4,0 meter samt 0,75 meter rabat i hver side, det vil sige, der bliver et samlet vejudlæg på 5,5 meter. Vejen anlægges, således den kan afvande til terræn og belægges med grus. Vejen udlægges som privat fællesvej.

 

Ændrede adgangsforhold

 

B42

Nedlæggelse af overkørsel nr. 114 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 196 Mollerup, Visby (47,4 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 52 ibd. vil foregå ad kommunevejen Mollerup, herefter ad kommunevejene Nørby og Tingvej og videre ad kommunevejen Høybergvej, igennem offentlig overkørsel nr. 115, videre ad kommunevejen Høybergvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 271 Visby Ejerlav, Visby og matr. nr. 157 Mollerup, Visby frem til matr. nr. 196 ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 196 ibd. vil fremover være 5.600 meter.

 

B46

Nedlæggelse af overkørsel nr. 114 medfører ændret adgang til matr. nr. 157 Mollerup, Visby (2,5 ha) fra offentlig vej. Fremtidig vejadgang vil foregå fra kommunevejen Høybergvej, igennem offentlig overkørsel nr. 115, videre ad kommunevejen Høybergvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 271 Visby Ejerlav, Visby frem til matr. nr. 157 Mollerup, Visby.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 114 bortfalder.

 

Der eksproprieres et ca. 5,5 meter bredt areal til udlæg af ny privat fællesvej over matr. nr. 271 Visby Ejerlav, Visby og matr. nr. 157 Mollerup, Visby.

 

De afskårne arealer af matr. nr. 271 Visby Ejerlav, Visby beliggende mellem jernbanen og ny privat fællesvej eksproprieres og inddrages under jernbanen matr. nr. 105 ibd.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 76 (banen) og 196 Mollerup, Visby og matr. nr. 105 (banen) Visby Ejerlav, Visby ad privat fællesvej over matr. nr. 271 ibd. og matr. nr. 157 Mollerup, Visby.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 157 Mollerup, Visby ad privat fællesvej over matr. nr. 271 Visby Ejerlav, Visby.

 

Det aflagte rampeareal øst for jernbanen mellem nuværende overkørsel nr. 114 og matr. nr. 157 Mollerup, Visby kan efter anlægsarbejdets udførelse overføres vederlagsfrit til det tilgrænsende matr. nr. 196 ibd.

 

Det aflagte jernbaneareal øst for jernbanen og ny privat fællesvej kan efter anlægsarbejdets udførelse overføres til det tilgrænsende matr. nr. 271 Visby Ejerlav, Visby.

 

Bemærkninger til forslaget

En lodsejer anførte, at nedlæggelsen af overkørslen vil få store økonomiske konsekvenser for denne, idet vedkommende vil blive påført en stor omvejsudgift og anførte endvidere, at dennes ejendom vil falde væsentligt i værdi.

 

Lodsejeren anførte herudover, at bredden på den foreslåede private fællesvej ind til ejendommen er for smal, idet to landbrugskøretøjer ikke kan passere hinanden. Lodsejeren udtrykte i den sammenhæng tvivl om, hvorvidt man kan komme til at ”sidde fast” i overkørslen, når bommen går ned, hvis der ikke er nok plads til at køre ind eller ud fra den private fællesvej og foreslog anlæg af en dobbeltrettet vejbane.

 

Banedanmark oplyste hertil, at man vil udforme anlægget omkring overkørslen således, at man ved kørsel fra den private fællesvej ud på Høybergvej ikke berører den anden kørebane og tilføjede, at man som bilist ikke må placere sig i et kryds eller en overkørsel, såfremt man ikke er i stand til at komme derfra, inden bommen går ned.

 

Ejeren af matr. nr. 157 Mollerup, Visby fremlagde derudover forslag om, at den private fællesvej føres langs jernbanen og helt hen til overkørsel nr. 114.

 

Ejeren af matr. nr. 432 Visby Ejerlav, Visby udtrykte bekymring for, om deres bolig vil blive påført sætningsskader, dels når vejen skal anlægges, dels når der skal køres med tunge landbrugsmaskiner tæt på boligen, idet vejen efter forslaget kommer til at ligge meget tæt på deres ejendom. Banedanmark oplyste hertil, at de vil sørge for eventuel fotodokumentation, inden anlægsarbejdet igangsættes, og oplyste, at der ikke skal eksproprieres areal fra ejendommen hverken permanent eller midlertidigt.

 

Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger under offentlig overgang nr. 131.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 114, dog med den bemærkning, at den private fællesvej over matr. nr. 271 Visby Ejerlav, Visby og matr. nr. 157 Mollerup, Visby føres helt frem til overkørsel nr. 114. Banedanmark anmodes ligeledes om at fjerne rampen ved overkørsel nr. 114.

 

Kommissionen anmodede endvidere anlægsmyndigheden om at undersøge vejforløbet ud for matr. nr. 432 Visby Ejerlav, Visby samt afstanden fra ejendommens bygninger til nærmeste jernbaneskinne frem mod ekspropriationsforretningen.

 

Under henvisning til omfanget af den trafik, som den nye private fællesvej over matr. nr. 271 Visby Ejerlav, Visby m.fl. skal bære, kan kommissionen ikke tiltræde forslaget om, at vejen skal anlægges som en dobbeltrettet vejbane ved udmundingen til Høybergvej.

 

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Forbehold” under kommissionens beslutning vedrørende offentlig overgang nr. 131.

 

 

Privat overkørsel nr. 117 – km 55.562

 

Tønder Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_ Bramming-Tønder _ovk_114-117_16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret før 1920. Overkørslen er beliggende for enden af kommunevejen Hedegårdsvej i jernbanens km 55.562, hvor den giver adgang til landbrugsarealer øst for jernbanen. Den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel mellem matr. nr. 2 Visby Ejerlav, Visby, som er beliggende på jernbanens vestlige side, og matr. nr. 529 ibd. samt matr. nr. 53 Ø. Gammelby, Visby, som er beliggende på jernbanens østlige side. Arealerne udgør en del af en landbrugsejendom, B44. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 2 Visby Ejerlav, Visby med direkte adgang til kommunevejen Hedegårdsvej.

 

Landbrugsejendommens arealer ligger samlet omkring overkørslen fordelt næsten ligeligt med halvdelen på hver side. Således udgør ejendommen et samlet areal på 201,7 ha, hvoraf 100,9 ha er beliggende på jernbanens østlige side.

 

Der findes desuden en eksisterende vejadgang fra kommunevejen Høybjergvej til  matr. nr. 529 Visby Ejerlav, Visby. Herfra forløber en privat vej over matr. nr. 529 ibd. frem mod stedet, hvor den tidligere overkørsel nr. 116 var placeret (overkørslen blev nedlagt i 1991). Vejen er i varierende stand.

 

Ejendom, der berøres af nedlæggelsen:

B44: Matr. nr. 2 og 529 Visby Ejerlav, Visby samt matr. nr. 53 Ø. Gammelby, Visby

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev etableret før 1920 for adgangsvej til nogle af jernbanen afskårne arealer øst for jernbanen. I forbindelse med genforeningen blev der udleveret et ejendomskort udfærdiget i 1916 for jernbanestrækningen Vedsted – Tønder. Dette kort blev i 1929 suppleret med nyopmåling, overkørsler m.v., så et nyt ejendomskort for jernbanestrækningen kunne udfærdiges. Af ejendomskortet fremgår overkørslen med benævnelsen privat niveau overkørsel nr. 117.

 

På besigtigelsesforretningen den 19. november 1992 besluttede ekspropriationskommissionen følgende vedrørende overkørsel nr. 117:

–   Overkørslen bevares med led indtil videre alene til brug for ejendommen matr. nr. 2 og 529 Visby Ejerlav, Visby samt matr. nr. 53 Ø. Gammelby, Visby.

–   Der pålægges ejendommen servitut om, at overkørslen alene kan anvendes af ejendommen med det matrikulære areal, der forefindes i dag, og om, at der aldrig må være mere end 2 brugere af overkørslen samt om, at udstykkede parceller fra ejendommene ikke kan benytte overkørslen.

 

I forbindelse med den tinglysningsmæssige berigtigelse af ekspropriationsbeslutningen blev der den 21. marts 2002, jf. tingbogens oplysninger, tinglyst servitut ”Dok om brug af jernbaneoverkørsel m.v.”.

 

Af servitutten fremgår følgende:

 

Overkørslen opretholdes indtil videre alene til brug for den landbrugsmæssige drift af ejendommen matr. nr. 2 og 529 Visby Ejerlav, Visby samt matr. nr. 53 Ø. Gammelby, Visby således:

 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen er pligtig at respektere, at færdselsretten kun omfatter landbrugsmæssig kørsel fra ejendommens bygninger på jernbanens vestside til de på jernbanens østside beliggende lodder, matr. nr. 529 Visby Ejerlav, Visby på 929.290 m2 og matr. nr. 53 Ø. Gammelby, Visby på 79.625 m2. Ejeren skal endvidere respektere, at hans eventuelle udlejning eller bortforpagtning af arealer ikke må medføre mere end én bruger af overkørslen udover ham selv. Udstykkede parceller fra ejendommene må ikke benytte overkørslen.

 

De oprindelige matr. nr. 529 Visby Ejerlav, Visby og matr. nr. 53 Ø. Gammelby, Visby på jernbanens østlige side er også i dag benævnt ved matr. nr. 529 Visby Ejerlav, Visby og matr. nr. 53 Ø. Gammelby, Visby. Arealer og udstrækning af nuværende matrikelnumre er sammenfaldende med daværende matrikelnumre. Arealerne er tillige fortsat henliggende under samme ejendomme.

 

Der er således i dag vejret for følgende matrikelnumre til privat overkørsel nr. 117:

–   92,9 ha af matr. nr. 529 Visby Ejerlav, Visby, B44.

–   8,0 ha af matr. nr. 53 Ø. Gammelby, Visby, B44.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Der etableres ingen erstatningsanlæg. I stedet henvises til det eksisterende vejnet, herunder offentlig overkørsel nr. 115 og kommunevejen Høybergvej, hvorfra der er eksisterende vejadgang til ejendommens areal matr. nr. 529 Visby Ejerlav, Visby på jernbanens østlige side.

 

Ændrede adgangsforhold

 

B44

Nedlæggelse af overkørsel nr. 117 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 53 Ø. Gammelby, Visby (8,0 ha) og matr. nr. 529 Visby Ejerlav, Visby (92,9 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 2 ibd. vil foregå ad kommunevejen Hedegårdsvej, herefter ad kommunevejene Parkvej og Høybergvej, igennem offentlig overkørsel nr. 115, videre ad Høybergvej og herefter ad eksisterende privat vej over matr. nr. 529 Visby Ejerlav, Visby. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 529 ibd. samt matr. nr. 53 Ø. Gammelby, Visby vil fremover være 6.200 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 117 bortfalder.

 

De nedlagte rampearealer fra overkørsel nr. 116 og nr. 117 vest for jernbanen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 2 Visby Ejerlav, Visby til ejerens frie råden.

 

De nedlagte rampearealer fra overkørsel nr. 116 og nr. 117 øst for jernbanen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 529 ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

En lodsejer udtrykte bekymring for, at den vej, han fremover henvises til at benytte, er så smal ved Visby, at han vil komme til at køre ind på fortovet. Ud over at omvejen vil være en stor gene i dagligdagen for ham som landmand, vil kørslen med store landbrugskøretøjer ligeledes være en stor gene for lokalsamfundet. Lodsejeren oplyste i den forbindelse, at han over for Banedanmark har foreslået anlæg af en intern vej, således at han kan undgå en lang omvej og dermed undgå at genere lokalsamfundet med sin kørsel. Lodsejeren henviste i den forbindelse til lodsejerens private eksisterende vejnet vest for ejendommens bygninger på matr. nr. 2 Visby Ejerlav, Visby, hvor en del af vejstykket kan anvendes med den stand, den har i dag.

 

Lodsejeren udtrykte endvidere bekymring for, at der kan blive problemer med opstuvning ved jernbanen og foreslog, at man i stedet for at nedlægge overkørslen, nedsætter hastigheden til 25 km/t, hvilket vil formindske risikoen for uheld betragteligt.

 

Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger under offentlig overgang nr. 131.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 117.

 

Kommissionen skal dog anmode anlægsmyndigheden om at anlægge og udlægge en privat vej over matr. nr. 2 Visby Ejerlav, Visby, således at det eksisterende vejforløb anvendes, men hvorefter der etableres vejforbindelse mellem Hedegårdsvej og Høybergvej.

 

Anlægsmyndigheden skal ligeledes sikre lodsejeren vejadgang til matr. nr. 529 ibd. på den østlige side af jernbanen fra kommunevejen Høybergvej frem til overkørsel nr. 117.

 

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Forbehold” under kommissionens beslutning vedrørende offentlig overgang nr. 131.

 

 

Offentlig overgang nr. 131 – km 64.998

 

Tønder Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_ Bramming-Tønder _ovk_131_16.

 

Nuværende forhold

Overgangen er offentlig og blev etableret før 1920. Overgangen er beliggende i den sydlige udkant af Tønder på den offentlige sti Papegøjestien, som forløber langs Laurentiusstrømmen på jernbanens østlige side. Overgangen er beliggende i jernbanens km 64.998, og den er markeret med krydsmærker.

 

Overgangen er en del af et offentligt stisystem, som udspringer fra kommunevejen Papegøjevej på jernbanens østlige side. Stien fortsætter fra overgangen mod syd langs jernbanen frem til kommunevejen Ubjergvej. Stien er tillige en del af et større sammenhængende stisystem, som går gennem naturområder sydvest for Tønder.

 

Ejendomme, der berøres af ændringer ved overgangen:

Ingen private ejendomme berøres af ændringerne.

 

Eksisterende rettigheder til overgangen

Overkørslen blev etableret før 1920. I forbindelse med genforeningen blev der udleveret et ejendomskort udfærdiget i 1916 for jernbanestrækningen Vedsted – Tønder. Dette kort blev i 1929 suppleret med nyopmåling, overkørsler m.v., så et nyt ejendomskort for jernbanestrækningen kunne udfærdiges. Af ejendomskortet fremgår overkørslen med benævnelsen offentlig niveau overkørsel nr. 131.

 

I forbindelse med nedlæggelserne af de usikrede jernbaneoverkørsler i 1990’erne på jernbanestrækket mellem Bramming og Tønder blev der ikke taget stilling til den offentlige niveau overgang nr. 131.

 

I 1932 indgår 3 parter en overenskomst om anlæg af en gangstiforbindelse mellem Tønder og Ubjerg via den offentlige niveau overkørsel nr. 131. De tre parter er henholdsvis Tønder By, Ubjerg-Sæd Kommune samt Statsbanerne. Gangstien er fra Tønder Station til den offentlige niveau overkørsel nr. 134. Ejendomsretten til den del af gangstien beliggende på jernbanens areal forbliver under statsbanerne (nuværende Banedanmark).

 

I 2002 tillader Banestyrelsen (nuværende Banedanmark) Tønder Kommune at placere en gang/cykelsti parallelt med jernbanen Tønder – Niebøll fra den offentlige niveau overkørsel nr. 131 til den offentlige niveau overkørsel nr. 134. Tilladelsen må således formodes at træde i stedet for aftalen fra 1932. Aftalen indebærer bl.a., at Banestyrelsen skulle opsætte banehegn fra overkørsel nr. 131 til overkørsel nr. 132. Tønder Kommune opsætter banehegn fra overkørsel nr. 132 til overkørsel nr. 134. Den fremtidige vedligehold af anlægget foretages og bekostes af kommunen.

 

Det fremgår endvidere, at:

De forandringer af gang/cykelstiens og banehegnets beliggenhed, som forandring af jernbaneforhold måtte medføre, bekostes af kommunen, og med hensyn til disse forandringers udførelse og den flyttede gang/cykelsti’s vedligeholdelse gælder samme betingelser som foran anført.

 

Der er i dag kun registreret en offentlig sti på strækket fra Tønder Station til overkørsel nr. 132 i den centrale vejfortegnelse.

 

Der er således en offentlig sti, der krydser jernbanen i den offentlige niveau overgang nr. 131.

 

Banedanmarks forslag

Overgangen opgraderes med automatisk bomanlæg. Opgraderingen medfører, at der skal anvendes areal til henholdsvis bomanlæg samt teknikhytte ved overgangen.

 

De til anlægget nødvendige arealer findes på jernbanens eget areal matr. nr. 604 Tønder. Det er således ikke nødvendigt at ekspropriere arealer hertil.

 

Anmodning om ekspropriation

Overgangen opgraderes.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 69, 83, 93, 104, 114 – 117 samt offentlig overgang nr. 131)

 

Generelle bemærkninger

 

Generel kritik

Flere lodsejere udtrykte herudover kritik af, at deres samlede jordbesiddelser ikke fremgår af den plan, som Banedanmark fremlagde på mødet. Banedanmark oplyste hertil, at der alene er medtaget de arealer, som har rettigheder til overkørslen og tilhører den ejendom, der har rettigheden, eller som ligger umiddelbart op til. Selv om en landmand således ejer flere samlede faste ejendomme, vil de kun fremgå af planen, såfremt ejendommen også har ret til at færdes over overkørslen.

 

Herudover blev der udtrykt forundring over, at flere af de beboere, som bor i området og er brugere af de omhandlende overkørsler, ikke har modtaget en invitation til besigtigelsesforretningen. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at det alene er dem, som bor helt tæt på overkørslen, har rettigheder til overkørslen eller som berøres ekspropriativt ved nedlæggelsen, der har fået en personlig invitation. Anlægsmyndigheden oplyste endvidere, at besigtigelsesforretningen er et åbent møde, hvilket er grunden til, at der tillige er annonceret i det lokale dagblad.

 

En række lodsejere udtrykte endvidere kritik af Banedanmark og hele den måde, de har fremlagt og præsenteret projektet på over for lodsejerne. Lodsejerne anførte i den sammenhæng, at der alene har været afholdt kortere borgermøder, ligesom der intet samspil har været med Banedanmark om løsningsmulighederne. Lodsejerne anførte hertil, at det i det hele taget vidner om en meget lille forståelse for lokalbefolkningens behov og ikke mindst de økonomiske konsekvenser, som projektet medfører for dem.

 

Det blev endvidere anført, at anlægsmyndigheden burde have undersøgt brugen af overkørslerne mere grundigt, inden de fremlægger et forslag om nedlæggelse af meget vigtige overkørsler. Hertil svarede anlægsmyndigheden, at der forud for projektforslaget har været lavet en screening af de forskellige overkørsler, hvor borgermøderne bl.a. blev afholdt for at kortlægge lokalbeboernes kørselsmønstre.

 

Lodsejerne henviste i den sammenhæng til, at projektet blot er et led i en overordnet spareplan, således at staten kan undgå at vedligeholde overkørslerne fremover, idet flere af de foreslåede overkørsler dels allerede er sikrede, dels har helt upåklagelige oversigtsforhold.

 

Banedanmarks repræsentant understregede heroverfor, at der er tale om et sikkerhedsprojekt, hvor opdraget primært er at nedlægge usikrede overkørsler, men også at reducere i antallet af overkørsler generelt.

 

Sikkerhed

En lodsejer ønskede indledningsvis oplyst, om en overkørsel kan betegnes som sikker uden en bom. Banedanmark oplyste hertil, at afgørende for, om et anlæg betegnes som sikret eller usikret, er, hvorvidt det kan sende et elektronisk signal til lokoføreren om forholdene ved overkørslen. Da der findes advarselsanlæg med elektriske signaler uden bom, kan et anlæg godt betegnes som sikkert, selv om der ikke er en bom.

 

En anden lodsejer ønskede oplyst, hvor stort ulykkestallet reelt er for en usikret overkørsel målt i forhold til ulykker, der sker ved selvmord, idet sikring af en overkørsel næppe vil reducere i antallet af selvmordsulykker. Banedanmarks repræsentant oplyste, at han ikke har kendskab til en opgørelse, hvor disse forhold er sammenholdt.

 

Gener og ulemper ved nedlæggelserne

Flere lodsejere og disses repræsentanter påpegede, at man ved en nedlæggelse af overkørslerne muligvis forbedrer det psykiske arbejdsmiljø for lokoføreren, men omvendt forværrer arbejdsmiljøet for landmændene, beboerne i byerne, bilisterne og ikke mindst de bløde trafikanter, der bliver meget udsatte med den tunge landbrugstrafik på de smalle veje. Det blev i den sammenhæng anført, at det ikke er oversigtsforholdene på hovedvejen, der er det mest problematiske ved kørsel med landbrugskøretøjer, men derimod selve kørslen samt de venstresving, der skal foretages, hvor landmændene skal frygte kollisioner fra bagvedkørende trafik.

 

Derudover blev det anført, at landmændene også oplever mange nærved hændelser i løbet af deres arbejdsdag, ligesom flere landbrugskøretøjer på vejene utvivlsomt må forøge ulykkesraten med landbrugskøretøjer involveret.

 

Flere lodsejere opfordrede i den sammenhæng kommissionen til også at inddrage landmændenes psykiske arbejdsmiljø i sine overvejelser i stedet for alene at se på lokoførerens arbejdsmiljø.

 

En lodsejerrepræsentant anførte endvidere, at nedlæggelsen i fremtiden medfører lange omveje for både landmænd og andre, der er vant til at benytte overkørslen, heraf mere forurening, et dårligere arbejdsmiljø på grund af den længere kørsel, flere udgifter til renholdelse af veje, manglende indtægter fra turister, der ikke vil køre til byen på grund af de kritisable trafikale forhold samt frygten for ulykker og ikke mindst en væsentlig forværring af økonomien for den enkelte landmand, som i forvejen er presset til det yderste. Det blev i den sammenhæng anført, at landbruget i dag har meget begrænsede indtægtsmuligheder, hvorfor stordrift og forpagtning er en del af hverdagen for landmanden. Repræsentanten henviste i den sammenhæng til, at det må være billigere at opgradere en overkørsel end at udbetale erstatning for alle de gener, nedlæggelsen medfører og anførte i øvrigt, at Vejdirektoratet planlægger en opgradering af hovedvej 11, hvilket vil belaste landmændenes arbejdsforhold yderligere.

 

Som eksempel henviste repræsentanten til en landmand, som erhvervede sin ejendom for 7 år siden og som med en nedlæggelse af overkørslen vil få en omvej på ca. 2 km til sine arealer på den anden side af jernbanen. Repræsentanten oplyste, at SEGES har udregnet et tab på 42.000 kr. i omvej om året for denne landmand, hvortil kommer en væsentlig værdiforringelse af ejendommen.

 

En lodsejer anførte endvidere, at der er planer om at bygge en ny skole, hvilket vil give mere trafik og flere bløde trafikanter, der skal blandes sammen med den tunge landbrugstrafik.

 

En anden lodsejerrepræsentant bemærkede supplerende, at manglende vigepladser på hovedvejen utvivlsomt vil medføre en række nærved hændelser for landmændene.

 

Banedanmark anførte heroverfor, at man ikke kan diskutere det politiske oplæg, som Banedanmark er blevet bedt om at udføre. Banedanmarks repræsentant anførte endvidere, at nedlæggelsesprojektet er et sikkerhedsprojekt, hvor man overordnet set skal reducere i antallet af overkørsler. Banedanmark anførte derudover, at det ikke er praksis at opgradere en overkørsel for to lodsejere.

 

En ejendomsmægler anførte, at nedlæggelsen af overkørsler betyder væsentlige værdiforringelser af ejendommene, idet produktionsanlæggene på gårdene gøres uanvendelige til fremtidig drift.

 

En anden lodsejer anførte hertil, at det i forvejen er meget svært at sælge hus i området, hvilket ikke bliver bedre, når overkørslerne nedlægges. Lodsejeren udtrykte endvidere tvivl om, hvorvidt der overhovedet tages hensyn til de borgere, der bor i byerne, idet forslaget virker meget kynisk på dem, det går ud over.

 

Tønder Kommune

En byrådspolitiker fra Tønder Kommune anførte, at der er sket meget, siden den politiske beslutning om at nedlægge overkørslerne blev truffet i 2009 og anførte i den sammenhæng, at det vil være grotesk at nedlægge overkørslerne, hvis Tønder Kommune spørges som vejmyndighed.

 

En lodsejerrepræsentant oplyste i den forbindelse, at tidligere transportminister Hans Christian Schmidt har besigtiget forholdene i Tønder og udtalt sig kritisk over for nedlæggelsen af de foreslåede overkørsler. På baggrund heraf er der givet Tønder Kommune og nogle lodsejere foretræde for Folketingets Transportudvalg den kommende uge, hvor de vil forsøge at ændre denne beslutning, og denne henstillede derfor ekspropriationskommissionen til at udvise tilbageholdenhed med at træffe en beslutning om at nedlægge overkørslerne, før dette møde har været afholdt.

 

Banedanmark oplyste heroverfor, at der i 2009 var planer om, at alle usikrede overkørsler skulle nedlægges, samt at antallet af overkørsler skulle reduceres inden 2020. Sidenhen har politikerne bedt Banedanmark fremrykke processen til 2018. Heraf må udledes, at der fortsat er et stærkt politisk ønske herom, hvor strækningen fra Bramming til Tønder er ét af de sidste projekter ud af en lang række nedlæggelsesprojekter.

 

Forslag til andre krydsningsmuligheder af jernbanen

Flere lodsejere og politikere opfordrede Banedanmark til at løse problemet på en mere konstruktiv og smart måde og fremlagde forslag om en fjernbetjent løsning, hvor landmanden gives en fjernbetjening, der kan sende signal til lokoføreren. Banedanmark anførte hertil, at en fjernbetjent løsning måske umiddelbart lyder som en god idé, men oplyste, at Banedanmark er underlagt en lang række godkendelsesprocedurer – hvor det fjernbetjente forslag har været afprøvet og ikke blev accepteret. Banedanmark anførte i den sammenhæng, at såfremt et tog er indblandet i en ulykke, har det meget vidtrækkende konsekvenser – ikke kun for bilisten – men også for tog og passagerer. Dette er baggrunden for de enormt strenge sikkerhedskrav, hvor test af nye løsningsmuligheder kan tage flere år at gennemføre. Forslaget er således ikke en mulig løsning, og det politiske opdrag er, at der ikke må være usikre overkørsler efter 2018.

 

En anden lodsejer foreslog anlæg af en tunnelløsning, således at landmændene fortsat kan færdes over jernbanen.

 

En lodsejer ønskede i den forbindelse oplyst, om Banedanmark overhovedet har undersøgt prisen for en tunnel/viadukt, hvortil Banedanmark oplyste, at erfaringstal viser, at en tunnel som minimum koster 8 mio. kr. Det afhænger dog af terræn- og højdeforskelle i området og jordbundsforholdene, om prisen kan holde sig inden for dette beløb. Banedanmark anførte endvidere, at en tunnelløsning kræver meget store anlæg på hver sin side af jernbanen.

 

Økonomi

En lodsejer ønskede oplyst, hvor mange penge der er tilbage til opgraderinger. Banedanmarks repræsentant oplyste hertil, at han ikke har noget svar på stående fod, da nedlæggelserne er projektopdelt.

 

En anden lodsejerrepræsentant anførte, at der er tale om politisk kassetænkning, selv om det af Banedanmark bliver kaldt arbejdsmiljø og påbud. Nedlæggelsen er derimod et stort overgreb for landmændene, som får deres levevej forringet i en sådan grad, at nogle formentlig må opgive deres hverv.

 

Myndighedsudtalelser/godkendelser

Tønder Kommunes repræsentant oplyste, at kommunen har været orienteret om nærværende projekt fra Banedanmark og forholdt sig dertil som myndighed, men uden at give tilsagn til nedlæggelsen af overkørslerne. Banedanmark har derimod ikke bedt Tønder Kommune udtale sig som vejmyndighed i sagen i forhold til de ændrede trafikale forhold, som nedlæggelserne medfører og anførte, at kommunen ikke betragter fremsendelse af et skitseprojekt som en sådan officiel henvendelse.

 

Banedanmark oplyste hertil, at Tønder Kommune ved mail af 18. november 2016 har været forelagt projektet ”til kommentering og godkendelse”, ligesom kommunen har modtaget Banedanmarks VVM-anmeldelse af projektet. Banedanmark anførte i den sammenhæng, at dette er den helt sædvanlige fremgangsmåde over for kommuner, hvilket ikke tidligere har ført til lignende forvirring og henviste til, at Tønder Kommune ved mail af 23. november 2016 har godkendt det forelagte materiale uden bemærkninger.

 

En lodsejer oplyste, at han har taget kontakt til Syd- og Sønderjyllands Politi, som har udtrykt kritik af, at de trafikale forhold ikke er undersøgt bedre og oplyste, at der vil komme en mere formel udtalelse fra politiet efter forretningens afholdelse.

 

Lodsejeren anførte endvidere, at der verserer en sag for Naturklagenævnet vedrørende manglende VVM-undersøgelse, hvorfor kommissionen bør udsætte sagens behandling, før der er truffet afgørelse i den sag.

 

Dertil kommer, at Tønder Kommune har iværksat trafiktællinger for området, hvorfor sagen også med henvisning hertil bør udsættes.

 

Flere lodsejere ønskede oplyst, hvorledes Vejdirektoratet som vejmyndighed har forholdt sig til projektet om nedlæggelse af overkørslerne. Banedanmarks repræsentant oplyste hertil, at Vejdirektoratet har været forelagt projektet og haft mulighed for at komme med bemærkninger, hvorefter de har udtalt, at de ikke har bemærkninger i forhold til de sikkerhedsmæssige forhold, da der i forvejen kører landbrugskøretøjer på vejene.

 

En lodsejer anførte heroverfor, at Vejdirektoratets udtalelse fremkommer meget overordnet, idet der ikke ligger trafiktællinger til grund for udtalelsen.

 

En lodsejerrepræsentant anførte, at Vejdirektoratets manglende bemærkninger må tages som udtryk for, at der ikke er taget højde for de reelle forhold, herunder landmandens pligt til at skaffe adgang for bagvedkørende trafik. Denne forpligtelse er imidlertid svær at efterleve, når der ikke er afsat vigepladser på strækningerne.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 69, 83, 93, 104, 114 – 117 samt offentlig overgang nr. 131)

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om en opgradering af offentlig overgang nr. 131; der henvises dog til afsnittet ”Forbehold” nedenfor.

 

Forbehold

Under henvisning til ovennævnte bemærkninger under afsnittet ”Myndighedsudtalelser/godkendelser” tager kommissionen ved sine beslutninger forbehold for følgende:

 

Kommissionens godkendelse af projektet sker med forbehold for, at Natur- og Miljøklagenævnet ikke når frem til, at projektet er VVM-pligtigt.

 

Kommissionens godkendelse af projektet sker med forbehold for udtalelsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Kommissionen skal dog bemærke, at det fremgår af materialet fra Banedanmark, at Færdselsafdelingen, Syd- og Sønderjyllands Politi ved mail af 18. november 2016 har fået forelagt projektet indeholdende samtlige løsningsforslag i forbindelse med nedlæggelse af overkørslerne ”til kommentering og godkendelse” og ved mail af 24. november 2016 har givet samtykke til ”hele planens vejvendte afmærkning”, jf. færdselsloven.

 

Efter forretningens afholdelse har kommissariatet modtaget udtalelsen fra Ledelsessekretariatet, Syd- og Sønderjyllands Politi, hvori de stiller sig kritiske over for en nedlæggelse af overkørslerne. Kommissariatet har ligeledes modtaget kopi af Banedanmarks svar hertil, hvori der henvises til Vejdirektoratets trafiksikkerhedsvurdering samt Syd- og Sønderjyllands Politis tidligere godkendelse af projektet. På denne baggrund har Banedanmark anmodet om yderligere bemærkninger fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som kommissariatet i skrivende stund således afventer.

 

Kommissionens godkendelse af projektet sker med forbehold for Tønder Kommunes udtalelse vedrørende påvirkningen af de trafikale forhold i området, hvis nedlæggelsen gennemføres.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Niels Juel

Frede Nørskov               Eva Pinnerup

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen