Nedlæggelse og sikring af overkørsler Bramming – Tønder, besigtigelsesforretningen den 28. marts 2017

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

BRAMMING – TØNDER

(Besigtigelsesforretningen den 28. marts 2017)

2. hæfte

 

 

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 9.45 samledes kommissionen i Kultur- og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding, Egebækvej 30, Ribe for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 25, 26, 28, 29, 30, 46 og 59 samt overgang km 12.167 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Bramming til Tønder.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Frede Nørskov, Billund og Eva Pinnerup, Viborg, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Esbjerg Kommune mødte landinspektør Jeppe Eskild Nielsen.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Kaare Peter Kyndal og byggeleder Eino Juel Nielsen. Endvidere mødte landinspektør Rikke Ramsgaard Hald, vejingeniør Camilla Sieg samt myndighedskoordinator Bente Christensen fra Atkins.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 6. december 2016 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Indledning

På jernbanestrækningen mellem Bramming og Tønder ønsker Banedanmark at nedlægge eller sikre en række usikrede overkørsler og overgange samt tre overkørsler med advarselsanlæg på strækningen km 10.697 – 64.998. Dette sker efter en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på jernbanen samt skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærved hændelser og i øvrigt at reducere antallet af overkørsler mest muligt.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af ”En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

I 2011 blev der foretaget en screening af jernbanestrækningen Bramming – Tønder, hvor der blev foretaget en vurdering af overkørsler på strækningen i forhold til hvilke, der kan nedlægges. De berørte lodsejere og relevante myndigheder er efterfølgende blevet inddraget i form af bl.a. borgermøder, som blev afholdt den 4. og 5. juli 2016.

 

Screeningen såvel som borgermøderne har ligget til grund for de endelige løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at fremlægge for ekspropriationskommissionen ved besigtigelsesforretningen.

 

Endvidere findes der nogle få overkørsler, som er nedlagt i marken, men ikke formelt nedlagt jf. Banedanmarks arkiv. Disse overkørsler nedlægges i de tilfælde, hvor der er en sammenhæng eller nærhed til nærværende projekt.

 

Materialet består af én besigtigelsesbog, som omhandler 11 overkørsler, beliggende mellem Bramming og Tønder inden for jernbanestrækningens km 10.697 – 64.998. Jernbanestrækningen er kilometreret fra Bramming mod Tønder.

Projektbeskrivelse

Det foreslås at nedlægge, sikkerhedsmæssigt opgradere eller ændre adgangsforhold for i alt 11 niveauoverkørsler og overgange ved ekspropriation:

 

Offentlig overkørsel nr. 26, km 10.697 – beliggende på Hillerup Markvej syd for Gredstedbro. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.
Privat overkørsel nr. 28, km 11.000 – driftsoverkørsel, der forbinder landbrugsarealer, beliggende nord for Ribe. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 46, km 18.847 – driftsoverkørsel, der forbinder landbrugsarealer, beliggende nær kommunevejen Roagervej. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 59, km 25.288 – driftsoverkørsel, som forbinder landbrugsarealer, beliggende nær kommunevejen Lundsmarkvej og statsvejen Ribevej. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 69, km 31.147 – driftsoverkørsel, som forbinder landbrugsarealer, beliggende nær kommunevejen Galgevang. Overkørslen er usikret.
Offentlig overkørsel nr. 83, km 38.352 – beliggende på kommunevejen Tøndervej øst for Skærbæk. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.
Offentlig overkørsel nr. 93, km 42.540 – beliggende på kommunevejen Søndervej i Døstrup. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.
Privat overkørsel nr. 104, km 48.055 – driftsoverkørsel for flere landbrugsejendomme, beliggende nord for Bredebro nær kommunevejen Svanstrupholmvej og statsvejen Hovedvejen. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 114, km 52.839 – driftsoverkørsel for flere landbrugsejendomme beliggende nord for Visby nær kommunevejen Mollerup. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 117, km 55.562 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom syd for Visby. Overkørslen er usikret.
Offentlig overgang nr. 131, km 64.998 – overgang beliggende med tilknytning til offentlig sti, Papegøjestien i Tønder. Overgangen er usikret.

Ekspropriationer generelt

Sikring af alle nye rettigheder og arealer samt frafald af eksisterende rettigheder til de overkørsler, der nedlægges, sker ved ekspropriation efter ”Jernbaneloven” (Lov nr. 686 af 27. maj 2015) § 30, stk. 2, pkt. 4. Ekspropriation efter denne bestemmelse foretages på baggrund af reglerne i ”Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom” (LBK nr. 1161 af 20. november 2008).

 

Når en overkørsel nedlægges, sikres det som udgangspunkt, at overkørslen ikke længere kan benyttes ved at gennemgrave grøfterne og/eller opsætte hegn. Overkørselsanlæg mellem skinnerne fjernes også.

 

Nye veje anlægges som udgangspunkt i 4,0 meters bredde med 0,75 meters rabat i hver side og belægges med grus. Der eksproprieres som udgangspunkt matrikulære vejudlæg på 5,5 meter på de berørte ejendomme. Dertil kan der blive tillagt fornødne arealer til etablering af henholdsvis dæmninger, grøfter og trug til vejafvanding m.v. Vejudlægget vil i så fald blive udvidet ved ekspropriationsforretningen.

 

I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Der vil som udgangspunkt blive eksproprieret 5,0 meter langs med de nye vejanlæg til midlertidige arbejdsarealer i forbindelse med vejenes anlæggelse. Derudover vil der være behov for arealer til arbejdspladser, herunder midlertidig oplag af jord og andre materialer. Den nærmere afgrænsning og placering af eventuelle arbejdsveje- og arbejdspladsarealer fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Banedanmark sikres vejret i fornødent omfang ad private fællesveje.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Natur- og miljøforhold generelt

Anlæggelse af nye adgangsveje og vendepladser i forbindelse med nedlæggelse af overkørsler medfører forskellige miljøpåvirkninger. Der er hele vejen gennem projektet fokuseret på at minimere disse påvirkninger mest muligt.

 

Påvirkninger i forbindelse med etablering af erstatningsveje, vendepladser eller opgradering af eksisterende indkørsel eller overgang er beskrevet nedenstående. Ud over de 8 overkørsler nedenfor, bliver 3 overkørsler nedlagt uden afløsningsanlæg. Overkørslerne er henholdsvis nummer 28, 69 og 117.

 

Overkørsel nr. 26

I forbindelse med nedlæggelse af overkørsel nr. 26 etableres der 2 vendepladser: Én på hver side af jernbanen. Der er ingen miljøpåvirkninger forbundet med etableringen.

 

Overkørsel nr. 46

I forbindelse med, at overkørsel nr. 46 nedlægges, opgraderes en eksisterende indkørsel og adgangsvej til brug som fremtidig adgang til landbrugsareal vest for overkørsel nr. 46. Indkørslen ligger inden for skovbyggelinjen omkring registreret fredskov, og der er derfor søgt dispensation, jf. § 17 af naturbeskyttelsesloven (NBL) den 14. oktober 2016. Derudover er der registreret et beskyttet dige langs vej nord for indkørslen. Diget vil ikke blive berørt eller ændre tilstand i forbindelse med etablering af indkørslen.

 

Esbjerg Kommune har den 24. oktober 2016 meddelt, at de ikke vurderer opgradering af indkørslen til at være omfattet af § 17 af NBL.

 

Overkørsel nr. 59

Overkørsel nr. 59 nedlægges, og der etableres i stedet en adgangsvej langs markskel på areal i landbrugsdrift. Adgangsvejens sydlige del ligger inden for skovbyggelinjen for fredskov, og der er således søgt dispensation, jf. § 17 af naturbeskyttelsesloven (NBL) den 14. oktober 2016.

 

Esbjerg Kommune har den 24. oktober 2016 meddelt, at de ikke vurderer etablering af adgangsvejen til at være omfattet af § 17 af NBL.

 

Overkørsel nr. 83

Der er registreret et dige øst for jernbanen ved overkørsel nr. 83 som løber nord og syd for overkørslen. I forbindelse med nedlæggelsen af overkørslen vil der blive etableret en vendeplads øst for overkørslen. Denne vendeplads bliver placeret, så den ikke berører eller beskadiger diget. Der er ikke registreret nogen miljøpåvirkninger i forbindelse med nedlæggelse af overkørsel eller etablering af vendeplads.

 

Overkørsel nr. 93

I forbindelse med nedlæggelse af overkørsel nr. 93 etableres der en vendeplads. Der er ingen miljøpåvirkninger forbundet med etableringen.

 

Overkørsel nr. 104

Erstatningsvejen etableres fra kommunevejen Sønder Vollum (ved overkørsel nr. 101) via eksisterende markoverkørsel på et eksisterende markspor ved markskel og videre parallelt med vejen og et beskyttet vandløb, der fungerer som vejgrøft. Vandløbet/vejgrøften er rørlagt under markspor/markskel. Erstatningsvejen krydser det beskyttede vandløb på det eksisterende markspor, hvor vandløbet/grøften er rørlagt, og der er således ingen miljøpåvirkninger forbundet med etableringen af adgangsvejen.

 

Overkørsel nr. 114

Erstatningsvejen etableres primært langs markskel på areal i landbrugsdrift og afvander til terræn. Adgangsvejen krydser i dens nordlige ende et beskyttet vandløb, der er rørlagt under jernbanen og er vurderet til at være ca. 14 meter langt. Denne rørlægning udvides til også at omfatte erstatningsvejen, hvor denne krydser vandløbet. Rørlægningens udvidelse vurderes til at være ca. 5 meter.

 

Tønder Kommune er derfor den 14. oktober 2016 ansøgt om dispensation til udvidelse af rørlægning, jf. vandlovens § 47, samt i forhold til § 3 af naturbeskyttelsesloven til påvirkning af vandløbet. Rørlægningen af vandløbet etableres med præfabrikerede betonrør og stensætning omkring rørmundingen til erosionsbeskyttelse og vil blive lagt med fald svarende til det naturlige fald i det eksisterende vandløb. Rørlægningen anlægges med en minimumsdimension på Ø1000 og således, at passagemuligheder og vandløbsprofil for vandløbet forbliver uændret. Den endelige dimension på rørlægningen verificeres ved en hydraulisk beregning i forbindelse med detailprojekteringen.

 

Tønder Kommune har den 27. oktober 2016 meddelt, at den planlagte ændring ikke kræver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden har Tønder Kommune den 4. januar 2017 meddelt tilladelse efter vandløbslovens § 47 til forlængelse af eksisterende rørlægning.

 

Overgang nr. 131

Overgang nr. 131 er en overgang i forbindelse med en offentlig sti. Stiens overgang over jernbanen skal opgraderes, og der vil blive opsat et bomanlæg med tavle og blink på hver side af jernbanen.

 

På jernbanens østlige side skal der således opsættes ét bomanlæg inklusiv tavle og blink. Derudover opsættes der tillige en teknikhytte på jernbanens østlige side langs stien. Af hensyn til sikkerhedsmæssige forhold til de eksisterende 2 spor placeret nordvest for overgangen, samt selve Bramming – Tønder jernbanen, er det kun muligt at opsætte teknikhytten på den østlige side af jernbanen. Af hensyn til Laurentiusstrømmen umiddelbart beliggende nord for stien placeres teknikhytten på stiens sydlige side i naturbeskyttet engområde så tæt på stien som muligt.

 

Da området vest og syd for overkørslen og bomanlægget er omfattet af Fuglebeskyttelsesområde nr. 60 og Ramsarområde nr. 27 Vadehavet, og begge områder indgår i Natura 2000-område nr. 89, er Tønder Kommune derfor, den 14. oktober 2016, ansøgt om dispensation fra § 19a af naturbeskyttelsesloven. Derudover er Tønder Kommune den 14. oktober 2016 ansøgt om dispensation fra § 16 af naturbeskyttelsesloven, da bomanlæggene på hver side af jernbanen, inklusiv teknikhytten på jernbanens østlige side, alle ligger inden for Vidås å-beskyttelseslinje samt Nørresøs sø-beskyttelseslinje. Og sidst er kommunen, den 14. oktober 2016, ansøgt om dispensation fra § 3 af naturbeskyttelsesloven til påvirkning af engområdet.

 

Tønder Kommune har den 27. oktober 2016 meddelt, at den planlagte ændring ikke kræver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 og § 19a.

 

Tønder Kommune har den 28. oktober 2016 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16.

 

VVM-anmeldelse

Projektet er blevet VVM-anmeldt til Esbjerg og Tønder Kommune pr. mail den 14. oktober 2016 med henblik på videresendelse og myndighedsbehandling af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA). SVANA blev orienteret samme dag, den 14. oktober 2016 om fremsendelse af anmeldelsen pr. mail til kommunerne. Projektet VVM-anmeldes, da projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016, bilag 2, pkt. 14: ”Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt”. SVANA afgør, om projektet er VVM-pligtigt eller ej.

 

VVM-anmeldelsen er fremsendt til SVANA pr. mail af Tønder Kommune den 10. november 2016 og af Esbjerg Kommune den 14. november 2016. Begge kommuner har i fremsendelsen meddelt, at de har fundet anmeldelsen fyldestgørende.

 

SVANA har den 5. januar 2017 annonceret, at de har afgjort projektet til ikke at være VVM-pligtigt.

 

SVANA oplyser efterfølgende, at der er indkommet en klage over afgørelsen, hvorfor sagen er videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet, som er klageinstans for SVANA. Natur- og Miljøklagenævnet har endnu ikke færdigbehandlet klagen.

 

Arkivalsk kontrol

Sydvestjyske Museer og Museum Sønderjylland er orienteret om projektets omfang og tidsmæssige projektforløb per telefon i uge 39.

 

Sydvestjyske Museer har i mail af 22. november 2016 givet tilsagn om, at arealerne kan frigives til anlægsarbejdet, idet sandsynligheden for, at projektet vil ødelægge væsentlige fortidsminder, må anses som meget lille.

 

Museum Sønderjylland har i brev af 3. januar 2017 anbefalet igangsættelse af frivillige forundersøgelser af de dele af projektområdet, hvor der skal muldafrømmes/graves/terrænreguleres, idet der er stor risiko for, at man vil træffe væsentlige jordfaste fortidsminder på de nævnte projektområder.

 

Ledninger

Ved eventuelle ledningsomlægninger vil ledningsejerne blive indkaldt til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af dette arbejde. Den underskrevne ledningsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller sikkerhedsmæssig opgradering af overkørsler og overgange afholdes af Banedanmark.

Allerede nedlagte overkørsler

En række private niveauoverkørsler på strækningen er tidligere nedlagt. De tilhørende vejudlæg over jernbanen er visse steder endnu ikke berigtiget matrikulært, og vejudlæggene fremstår derfor stadig på matrikelkortet. Der vil i forbindelse med nærværende projekt blive foretaget en matrikulær berigtigelse af disse forhold.

 

Dette medfører, at de udlagte vejarealer slettes på matrikelkortet på de pågældende jernbane matrikelnumre. Eventuelt nedlagte rampearealer kan overgå til ejere af de tilgrænsende ejendomme.

 

Samlet set gør det sig gældende for følgende nedlagte private overkørsler, som er nedlagt i marken, men hvor forholdene ikke er berigtiget på matrikelkortet:

 

•   Privat overkørsel nr. 29 – matr. nr. 70 Kærbøl By, Farup

•   Offentlig overkørsel nr. 30 – matr. nr. 70 Kærbøl By, Farup

 

Nogle af overkørslerne er formelt set ikke nedlagt, men er fysisk nedlagt i marken, da brugen af disse er ophørt. Ved gennemgang af gamle luftfotos har det vist sig, at disse overkørsler har været nedlagt i marken i hævdstid, og rettighederne til disse vil dermed være fortrængt. Nedlæggelsen af disse overkørsler skal således matrikulært berigtiges på matrikelkortet.

 

Det gør sig gældende for følgende:

•   Offentlig overgang km 12.167 – matr. nr. 70 Kærbøl By, Farup

 

Overkørsler, beliggende i områder på strækningen, der geografisk ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler, er ikke medtaget her.

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme, herunder de fremtidige kørselsmønstre, blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Forbehold” nedenfor.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Offentlig overkørsel nr. 26 – km 10.697

 

Esbjerg Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_Bramming-Tønder_ovk. nr._26-28_16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1873. Overkørslen er beliggende på kommunevejen Hillerup Markvej i jernbanens km 10.697. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen er en del af det offentlige vejnet, og sammen med kommunevejen Hillerup Markvej forbinder den kommunevejen Sønderskiftevej med statsvejen Varde Hovedvej, som benyttes af personbiler såvel som landbrugsmaskiner og andre køretøjer.

 

Det blev på borgermødet den 4. juli 2016 oplyst, at flere lodsejere anvender overkørslen i forbindelse med drift af landbrugsarealer, som er beliggende længere vest for overkørslen. Dog er det kun én landbrugsejendom, som har arealer med vejadgang fra Hillerup Markvej på begge sider af overkørslen. Det drejer sig om følgende ejendom:

 

Landbrugsejendommen, B9, som består af matr. nr. 17d og 40k Hillerup By, Farup m.fl. Overkørslen anvendes i forbindelse med driften af ejendommen. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på jernbanens østlige side på matr. nr. 17d ibd. med et areal på 14,6 ha ud af ejendommens samlede areal på 47,6 ha. Ejendommens øvrige jorder er beliggende vest for jernbanen, hvor matr. nr. 40k ibd. med sine 2,7 ha er det eneste areal, som ligger nær overkørslen.

 

Ejendom, der berøres af nedlæggelsen:

B9: Matr. nr. 17d og 40k Hillerup By, Farup m.fl.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens (fra Bramming til Ribe) anlæggelse i 1873 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad offentlig overkørsel nr. 26 for vejen fra Hillerup til Landevejen.

 

Af historiske kortværker fremgår det, at der var en vej fra landsbyen Hillerup til landevejen mellem Ribe og Gredstedbro. Vejen var således af en mere overordnet karakter i området. Overkørslen har dermed tjent som en del af det offentlige vejnet.

 

Den offentlige kommunevej, der krydser jernbanen i den offentlige overkørsel nr. 26, er benævnt Hillerup Markvej. Kommunevejen er på jernbanens østlige side udskilt med vejlitra ”i” Hillerup By, Farup og på jernbanens vestlige side udskilt med vejlitra ”b” ibd.

 

Overkørslen har, siden den blev etableret, udgjort en del af det overordnede vejnet, og der eksisterer således ingen rettigheder til overkørsel nr. 26.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres ingen afløsningsanlæg, idet der henvises til det øvrige offentlige vejnet, herunder offentlig overkørsel nr. 25 på Jedstedvej.

 

Der anlægges to vendepladser på Hillerup Markvej henholdsvis øst og vest for overkørslen.

 

Ændrede adgangsforhold

 

B9

Nedlæggelse af overkørsel nr. 26 medfører ændret adgang til matr. nr. 40k Hillerup By, Farup. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 17d ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Hillerup Markvej og videre ad statsvejen Varde Hovedvej, herefter ad kommunevejen Jedstedvej igennem offentlig overkørsel nr. 25 og videre ad Jedstedvej og herefter ad kommunevejen Sønderskiftevej frem til Hillerup MarkvejAfstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 40k ibd. vil fremover være 6.400 meter. Afstanden til ejendommens øvrige arealer vurderes at være uændret.

 

Anmodning om ekspropriation

Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 54 Hillerup By, Farup.

 

Der eksproprieres areal til etablering af vendeplads på matr. nr. 60 ibd. på jernbanens vestlige side.

 

Vendeplads på jernbanens østlige side etableres inden for jernbanens eget areal matr. nr. 54 ibd.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 26, 28, 29 og 30 samt overgang km 12.167)

Flere lodsejere udtrykte utilfredshed med nedlæggelsen af overkørsel nr. 26. De mener ikke, at det er ansvarligt at sende store landbrugskøretøjer ud på Varde Hovedvej, da de føler, at de er i vejen for den øvrige trafik på hovedvejen. Lodsejerne finder det ikke rimeligt, at man fremover skal køre ad Sønderskiftevej, som er en grusvej, ligesom lodejerne oplyser, at grusvejen ikke er bred nok til nutidens landbrugskøretøjer.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der naturligvis er set på forholdene i området. De har selv kørt på vejene i området og har konstateret, at der i forvejen kører landbrugskøretøjer på Varde Hovedvej. I øvrigt har hverken Vejdirektoratet, som er vejmyndighed, eller politiet haft bemærkninger til den øgede landbrugstrafik på hovedvejen.

 

For så vidt angår bredden på Sønderskiftevej oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at bredden er varierende. Man har målt vejens bredde til 4-6 meter. Repræsentanterne oplyste, at det har indgået i Banedanmarks overvejelser omkring nedlæggelse af overkørsel nr. 26, at man ikke leder trafikken ud på en smallere vej, da Hillerup Markvej er 4 meter bred.

 

En enkelt lodsejer oplyste, at der er mange i området, som betragter Hillerup Markvej som en katastrofevej i det tilfælde, at der f.eks. sker digebrud. Herudover blev det oplyst, at Hillerup Markvej bruges som aflastning, når der er kø på Varde Hovedvej.

 

Esbjerg Kommunes repræsentant oplyste hertil, at der har været en dialog med Syd- og Sønderjyllands Politi, og at politiet ikke betragter Hillerup Markvej som en katastrofevej.

 

Enkelte lodsejere påpegede, at det er muligt, at lokoførernes psykiske arbejdsmiljø forbedres, men at landmændene i stedet vil få et dårligt psykisk arbejdsmiljø, da der fremover vil være højere risiko for ulykker, når landbrugskøretøjer ledes ud på Varde Hovedvej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at der er truffet en politisk beslutning om at reducere i antallet af overkørsler på jernbanestrækningen med sigte på at forbedre lokoførernes arbejdsmiljø.

 

En enkelt lodsejer oplyste, at der er mange mennesker i området, der har arealer på begge sider af jernbanen, og som benytter Hillerup Markvej. Disse ejendomme er ikke vist på de fremlagte kort.

 

Det blev af anlægsmyndighedens repræsentanter oplyst, at man er bekendt med det.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 26, 28, 29 og 30 samt overgang km 12.167)

Kommissionen besluttede efter en indgående gennemgang og drøftelse af projektet samt de fremkomne bemærkninger at tiltræde Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 26, 28, 29 og 30 samt overgang km 12.167.

 

Det bemærkes af kommissionen, at Esbjerg Kommune har tilkendegivet, at man ikke ønsker en nedlæggelse af overkørsel nr. 26. Det bemærkes samtidig, at hverken Vejdirektoratet eller Syd- og Sønderjyllands Politi har haft bemærkninger til nedlæggelsen af denne overkørsel og de heraf afledte trafikale konsekvenser på vejnettet i øvrigt. Der foreligger ikke andre forhold, der peger på, at det er trafiksikkerhedsmæssigt uforsvarligt at nedlægge overkørslen.

 

Kommissionen besigtigede i bus den fremtidige vejadgang ad Sønderskiftevej og Jedstedvej og fandt det ikke betænkeligt at lede trafikken denne vej, ligesom kommissionen vurderede oversigtsforholdene ved Jedstedvej.

 

Anlægsmyndigheden anmodes om frem mod ekspropriationsforretningen at se på placeringen af vendepladsen på den vestlige side af jernbanen – herunder at afrømme den del af kommunevejen Hillerup Markvej, som er beliggende på den vestlige side af jernbanen mellem vendeplads og jernbane. Det afrømmede og muldpålagte kommunevejsareal kan inddrages under de tilgrænsende ejendomme til ejerens frie råden.

 

 

Privat overkørsel nr. 28 – km 11.000

Privat overkørsel nr. 29

Offentlig overgang – km 12.167

Offentlig overkørsel nr. 30

 

Esbjerg Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_Bramming-Tønder_ovk. nr._26-28_16.

 

Nuværende forhold

Overkørsel nr. 28 er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelse af jernbanen i 1873. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 11.000. Overkørslen er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som markoverkørsel mellem landbrugsejendommene B4, matr. nr. 46d og 45p Kærbøl By, Farup m.fl. og B10, matr. nr. 9a ibd. Ejendommene er bygningsløse landbrugsejendomme, men ejes af samme lodsejer og drives sammen. Overkørslen er et vigtigt led i samdriften.

 

B4 har i dag således adgang til offentlig vej ad kommunevejen Farup Kirkevej, og B10 har adgang til offentlig vej ad privat fællesvej over matr. nr. 14b ibd. og herefter ad statsvejen Varde Hovedvej.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B4: Matr. nr. 46d og 45p Kærbøl By, Farup m.fl.

B10: Matr. nr. 9a Kærbøl By, Farup

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens (fra Bramming til Ribe) anlæggelse i 1873 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 28 til det daværende matr. nr. 9 Kærbøl By, Farup. Der blev tillige anlagt en offentlig overgang samme sted.

 

På besigtigelsesforretningen den 22. juni 1994 besluttede ekspropriationskommissionen følgende vedrørende krydsningen af jernbanen det pågældende sted:

  … at overkørslen opretholdes og forsynes med advarselssignalanlæg. Der foretages en tilpasning af vejen og ramperne i overensstemmelse med vejreglerne herom.

 

På ekspropriationsforretningen den 9. maj 1996 blev der på ejendommen matr. nr. 9a Kærbøl By, Farup (lb. nr. 190) pålagt servitut om:

  at overkørslen alene må anvendes af ejendommen med det matrikulære areal, der forefindes i dag, og at udstykkede parceller fra ejendommen ikke må benytte overkørslen.

 

I brev af 18. juli 1997 oplyser Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland overfor lodsejeren:

  … at færdselsretten som det højeste gælder til ejendommens nuværende arealer vest for banen, herunder englodderne matr. nr. 32b Kirkeby By, Farup. Færdselsretten kan derimod ikke udvides til at omfatte arealer vest for banen, der senere måtte blive tilkøbt til ejendommen, heller ikke selv om arealerne matrikulært henlægges under ejendommen.

 

I forbindelse med den tinglysningsmæssige berigtigelse af ekspropriationsbeslutningen blev der således den 26. februar 2001, jf. tingbogens oplysninger, tinglyst servitut ”Dok om brugen af en overkørsel”.

 

Af servitutten fremgår følgende:

  Overkørslen opretholdes indtil videre alene til brug for den landbrugsmæssige drift af ejendommen matr. nr. 9a og 9e Kærbøl By, Farup, samt 32b Kirkeby By, Farup således:

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen er pligtig at respektere, at færdselsretten til overkørslen kun omfatter landbrugsmæssig kørsel fra ejendommens bygninger på banens østside til de på banens vestside beliggende lodder, matr. nr. 9e ibd. på 114.124 m2 og 32b på 67.937 m2. Udstykkede parceller fra ejendommen må ikke benytte overkørslen.

 

I dag består ejendommen matr. nr. 9a Kærbøl By, Farup udelukkende af ét matr. nr. beliggende på jernbanens østlige side. Arealerne på jernbanens vestlige side er således ikke længere en del af ejendommen.

 

Det var kun det oprindelige matr. nr. 9e Kærbøl By, Farup, som lå umiddelbart op til overkørsel nr. 28. Vejadgang til matr. nr. 32b Kirkeby By, Farup for ejendommen må således antages at have været via matr. nr. 9e Kærbøl By, Farup.

 

Det daværende matr. nr. 32b Kirkeby By, Farup er i dag inddraget under det nuværende matr. nr. 34a Kirkeby By, Farup. Matr. nr. 34a Kirkeby By, Farup er en del af landbrugsejendommen matr. nr. 41a Hillerup By, Farup m.fl., som udelukkende er beliggende på jernbanens vestlige side.

 

Det oprindelige matr. nr. 9e Kærbøl By, Farup på jernbanens vestlige side udgør i dag følgende arealer:

–   11,4 ha af matr. nr. 46d Kærbøl By, Farup.

 

Jf. servituttens ordlyd er retten til overkørsel nr. 28 således fortabt.

 

På matrikelkortet og af jernbanens matrikulære arkiv fremgår det, at der i nærheden af overkørsel nr. 28 har ligget en privat overkørsel nr. 29. Overkørslen er fysisk fjernet i marken og nedlagt i 1942; den matrikulære berigtigelse af matrikelkortet afventes dog.

 

På matrikelkortet og af jernbanens matrikulære arkiv fremgår det endvidere, at der i nærheden af overkørsel nr. 28 har ligget en offentlig overgang km 12.167. Overgangen er fysisk fjernet i marken, men den er ikke registreret som værende nedlagt i jernbanens arkiv. Af luftfotos fra 1954 fremgår det, at overgangen var fjernet på daværende tidspunkt.

 

På matrikelkortet og af jernbanens matrikulære arkiv fremgår det, at der i nærheden af overkørsel nr. 28 har ligget en offentlig overkørsel nr. 30. Overkørslen er fysisk fjernet i marken og nedlagt i 1982; den matrikulære berigtigelse af matrikelkortet afventer dog.

 

Banedanmarks forslag

Overkørsel nr. 28 nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Overkørslerne nr. 29 og 30 samt overgang km 12.167 slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 46d og 45p Kærbøl By, Farup på jernbanens vestlige side ligger med direkte adgang til kommunevejen Farup Kirkevej, hvormed nedlæggelsen af overkørsel nr. 28 ikke har betydning for ejendommens adgang til offentlig vej.

 

Matr. nr. 9a Kærbøl By, Farup på jernbanens østlige side har via privat fællesvej over matr. nr. 14b ibd. adgang til statsvejen Varde Hovedvej. Nedlæggelsen af overkørsel nr. 28 har således ikke betydning for ejendommens adgang til offentlig vej og øvrige arealer.

 

Der etableres dermed ingen afløsningsanlæg.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 28 bortfalder. Vejudlægget til overkørslerne nr. 28, 29 og 30 samt overgang km 12.167 slettes på matrikelkortet på matr. nr. 70 Kærbøl By, Farup.

 

Et mindre aflagt jernbaneareal ved overkørsel nr. 29 på jernbanens vestlige side kan inddrages under matr. nr. 46d ibd.

 

Et mindre aflagt jernbaneareal på jernbanens vestlige side, ved tidligere nedlagt overkørsel nr. 30, kan inddrages under matr. nr. 7g ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 26 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 26 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 46 – km 18.847

 

Esbjerg Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_ Bramming-Tønder _ovk. nr._46_16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1886. Overkørslen giver adgang til landbrugsarealer beliggende vest for jernbanen. Overkørslen er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel for landbrugsejendommen B14 med matr. nr. 42e og 42k Ø. Vedsted By, Ribe, hvor ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende nær overkørslen på jernbanens østlige side. Ejendommen har et samlet areal på 34,9 ha, hvoraf de 9,7 ha er beliggende på jernbanens vestlige side, mens 20,1 ha er beliggende på den østlige side. Under ejendommen henhører endvidere matr. nr. 1v ibd., som er beliggende afsides og fysisk adskilt fra den øvrige del af ejendommen.

 

Ejendom, der berøres af nedlæggelsen:

B14: Matr. nr. 42e, 42k og 1x Ø. Vedsted By, Ribe

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens (fra Ribe til daværende landegrænse) anlæggelse i 1886 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 46 til de daværende matr. nr. 59k, 24a, 3m, 3l, 42e og 53f Ø. Vedsted By, Ribe.

 

På besigtigelsesforretningen den 22. juni 1994 tiltrådte ekspropriationskommissionen det daværende DSB forslag om, at overkørslen kunne nedlægges.

 

På ekspropriationsforretningen den 18. oktober 1995 besluttede ekspropriationskommissionen, at:

  Overkørsel nr. 46 bevares alene til brug for denne ejendom (red.: Matr. nr. 1x, 42e og 24ac Ø. Vedsted By, Ribe) …

… Ejendommen pålægges endvidere servitut om, at overkørslen alene må anvendes af ejendommen med det matrikulære areal, der forefindes i dag, eller som DSB (red.: nuværende Banedanmark) kan godkende, og at udstykkede parceller fra ejendommen ikke må benytte overkørslen.

 

I forbindelse med den tinglysningsmæssige berigtigelse af ekspropriationsbeslutningen blev der således den 26. februar 2001, jf. tingbogens oplysninger, tinglyst servitut ”Dok om brugen af en overkørsel, vedr. 1V, 1X, 1AU, 1AV, 2AO, 24AC, 42E, 42K”.

 

Af servitutten fremgår følgende:

  Overkørslen opretholdes indtil videre alene til brug for den landbrugsmæssige drift af ejendommen matr. nr. 1v, 1x, 1au, 1av, 2v, 2ao, 24ac, 42e og 42k Ø. Vedsted By, Ribe, således:

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen er pligtig at respektere, at færdselsretten til overkørslen kun omfatter landbrugsmæssig kørsel fra ejendommens bygninger på banens østside til de på banens vestside beliggende lodder, matr. nr. 1x ibd. på 1.907 m2 og matr. nr. 42k ibd. på 106.123 m2.

Udstykkede parceller fra ejendommen må ikke benytte overkørslen.

 

De oprindelige matr. nr. 1x og 42k Ø. Vedsted By, Ribe på jernbanens vestlige side udgør i dag følgende arealer:

–   0,2 ha af matr. nr. 1x Ø. Vedsted By, Ribe.

–   9,5 ha af matr. nr. 42k Ø. Vedsted By, Ribe.

–   ca. 1,1 ha af matr. nr. 6b Ø. Vedsted By, Ribe.

 

Matr. nr. 6b ibd. er dog ikke en del af den ejendom, der jf. den tinglyste servitut har en vejret til privat overkørsel nr. 46. Matr. nr. 1x og 42k ibd. henligger fortsat under den i servitutten benævnte ejendom og har således fortsat vejret til privat overkørsel nr. 46.

 

Der består således alene vejret til privat overkørsel nr. 46 for følgende arealer:

–   0,2 ha af matr. nr. 1x Ø. Vedsted By, Ribe, B14.

–   9,5 ha af matr. nr. 42k Ø. Vedsted By, Ribe, B14.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Der etableres adgang ad kommunevejen Skovbryder og den private fællesvej Skovbryder til landbrugsarealet med matr. nr. 42k og 1x ibd. Der etableres indkørsel fra Skovbryder til arealet.

 

Belægningen på Skovbryder udvides til en bredde af 4,0 meter. Skovbryder er i dag belagt med asfalt, hvilket udvidelsen af kørebanen også vil være. Vejen afvander allerede i dag til terræn, hvilket den fortsat vil gøre efter udvidelsen.

 

Ændrede adgangsforhold

 

B14

Nedlæggelse af overkørsel nr. 46 medfører ændret vejadgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 42k Ø. Vedsted By, Ribe (9,5 ha) og matr. nr. 1x ibd. (0,2 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 42e ibd. henvises til at foregå ad kommunevejene Roagervej, gennem offentlig overkørsel nr. 43 og videre ad kommunevejene Roagervej samt Skovbryder og videre ad privat fællesvej Skovbryder til matr. nr. 42k og 1x ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og  matr. nr. 42k og 1x ibd. vil fremover være 1.200 meter.

 

Nedlæggelse af overkørsel nr. 46 medfører ikke ændret vejadgang fra offentlig vej til matr. nr. 1v Vedsted By, Ribe, da overkørslen ikke tjener som vejadgang til arealet i dag.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 46 bortfalder.

 

Der eksproprieres mindre arealer fra matr. nr. 2g Ø. Vedsted By, Ribe til udvidelse af den eksisterende kommunevej Skovbryder.

 

På den vestlige side af jernbanen kan del af det nedlagte offentlige vejareal, litra ”v” ibd., delt efter midtlinjen, tilbydes nærmeste tilgrænsende lodsejere matr. nr. 2g, 68c, 1x og 42k ibd. Desuden inddrages et mindre areal af litra ”v” ibd. under matr. nr. 78 ibd. (jernbanen) til udfyldning af jernbanegrænsen.

 

På den østlige side af jernbanen inddrages den vestlige del af vejarealet litra ”x” ibd., som er fysisk nedlagt i marken, under jernbanen matr. nr. 78 ibd. til udfyldning af jernbanegrænsen.

 

Bemærkninger til forslaget

En enkelt lodsejer fremkom med ønske om opgradering af ca. 400 meter af Skovbryder mellem matr. nr. 3l og 42k Ø. Vedsted By, Ribe. På denne måde undgås store køretøjer forbi heste og ridebane på matr. nr. 2g ibd. Lodsejeren fremførte samtidig, at der skal etableres en intern markvej, hvis Banedanmarks projekt gennemføres.

 

Ved besigtigelsen i marken oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at Skovbryder muligvis ikke kan blive bred nok. Langs vejen løber et beskyttet vandløb/grøft, som ikke kan rørlægges.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 2g ibd. m.fl. oplyste tillige, at de ikke ønsker den fremtidige trafik til marken på matr. nr. 42k ibd. forbi ejendommens heste og ridebane.

 

Repræsentanten for ejeren af ejendommen matr. nr. 3m ibd. m.fl. oplyste, at de ikke ønsker trafikken til marken på matr. nr. 42k ibd. forbi ejendommens bygninger på den nordlige side, men i stedet på den vestlige side.

 

Lodsejerne i området fremførte, at det vejareal, der i matriklen er benævnt litra ”i” ibd. med vejnavnet ”Skovbryder”, ikke er en privat fællesvej, men en kommunevej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at den fysiske nedlæggelse af overkørsel nr. 46 i marken kan indebære, at jernbanens grøfter graves igennem ved et evt. rampeareal. Ved en nærmere granskning af de matrikulære forhold det pågældende sted kan det således være nødvendigt at inddrage en mindre del af de to tilgrænsende ejendommes arealer, således at jernbanegrøften fremover henligger på jernbanens areal.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen besluttede efter en indgående gennemgang og drøftelse af projektet samt de fremkomne bemærkninger at tiltræde Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 46.

 

Kommissionen finder ikke, at vejadgangen til matr. nr. 42k Ø. Vedsted By, Ribe skal foregå som anvist af Banedanmark. Fremtidig vejadgang skal ske ad vejen Skovbryder mellem matr. nr. 3m og 3l ibd., frem til matr. nr. 42k ibd. Den eksisterende vej i marken opgraderes til 4,0 meters bredde med 0,75 meters rabat i hver side og belægges med grus. Dertil kan der blive tillagt fornødne arealer til etablering af henholdsvis dæmninger, grøfter og trug til vejafvanding m.v.

 

Lodsejers forslag om opgradering af ca. 400 meter af Skovbryder kan herefter ikke tiltrædes af kommissionen.

 

Anlægsmyndigheden anmodes om frem mod ekspropriationsforretningen at undersøge behovet for areal til gennemgravning af jernbanens grøft i anledning af nedlæggelsen af privat overkørsel nr. 46.

 

Anlægsmyndigheden anmodes om i samarbejde med Esbjerg Kommune frem mod  ekspropriationsforretningen at undersøge status af det vejareal, der i matriklen er benævnt litra ”i” ibd. med vejnavnet ”Skovbryder”.

 

 

Privat overkørsel nr. 59 – km 25.288

 

Esbjerg Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_ Bramming-Tønder _ovk. nr._59_16.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret før 1920. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 25.288, og den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel for landbrugsejendommen B19 og giver forbindelse mellem matr. nr. 367 Hviding Ejerlav, Hviding, som er beliggende på jernbanens vestlige side, og matr. nr. 1069 og 1341 ibd., som er beliggende på jernbanens østlige side. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende vest for jernbanen med vejadgang til statsvejen Ribevej.

 

Landbrugsarealerne matr. nr. 367 ibd. vest for jernbanen udgør et areal på 9,4 ha ud af ejendommens samlede areal på 28,1 ha. Arealerne øst for jernbanen udgør et areal på 6,3 ha.

 

Ejendom, der berøres af nedlæggelsen:

B19: Matr. nr. 367, 1069 og 1341 Hviding Ejerlav, Hviding m.fl.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev etableret før 1920 for adgangsvej til nogle af jernbanen afskårne arealer øst for jernbanen. I forbindelse med genforeningen blev der udleveret et ejendomskort udfærdiget i 1916 for jernbanestrækningen Vedsted – Tønder. Dette kort blev i 1929 suppleret med nyopmåling, overkørsler m.v., så et nyt ejendomskort for jernbanestrækningen kunne udfærdiges. Af ejendomskortet fremgår overkørslen med benævnelsen privat niveau overkørsel nr. 59.

 

På besigtigelsesforretningen den 23. juni 1994 besluttede ekspropriationskommissionen følgende vedrørende krydsningen af jernbanen det pågældende sted:

  Overkørsel nr. 59 opretholdes indtil videre alene til brug for ejeren af matr. nr. 1069 og den øst for banen beliggende lod af matr. nr. 367 Hviding Ejerlav, Hviding. Overkørslen må alene anvendes til landbrugsformål af ejendommen med det matrikulære areal, der forefindes i dag eller som DSB (red.: nuværende Banedanmark) kan godkende, og udstykkede parceller fra ejendommen må ikke benytte overkørslen …

… øvrige brugere af overkørslen henvises til at benytte alternative eksisterende vejadgange.

 

På ekspropriationsforretningen den 19. oktober 1995 blev der på ejendommen matr. nr. 367 og 1069 Hviding Ejerlav, Hviding (lb. nr. 148) besluttet:

  at ejeren af ejendommen opsætter og bekoster en bom med lås efter anvisning fra DSB (red.: nuværende Banedanmark).

 

Det blev desuden besluttet:

  at ejendommen pålægges servitut om, at overkørslen alene er til brug for denne ejendom og skal holdes aflåst, når den ikke benyttes.

 

Ligeledes blev det besluttet, at markoverkørslen fra hovedlandevejen opretholdes. Konsekvensen heraf betød, at de øvrige brugere af overkørslen igen fik vejret. Dog bortfaldt vejretten for matr. nr. 61 ibd.

 

På den kombinerede besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 2. oktober 1996 blev et supplerende vejanlæg samt andre afløsningsanlæg besluttet. Herved bortfaldt vejretten for ejendommene matr. nr. 511, 512, 530 og 1072 Hviding Ejerlav, Hviding. Dette medførte, at vejretten til overkørsel nr. 59 herefter udelukkende var for ejendommen matr. nr. 367 og 1069 Hviding Ejerlav, Hviding (lb. nr. 148), jf. ekspropriationsforretningen af 19. oktober 1995.

 

I forbindelse med den tinglysningsmæssige berigtigelse af ekspropriationsbeslutningen blev der den 15. juni 2001, jf. tingbogens oplysninger, tinglyst servitut ”Dok om overkørsel m.v.”.

 

Af servitutten fremgår følgende:

  Overkørslen opretholdes indtil videre alene til brug for den landbrugsmæssige drift af ejendommen matr. nr. 367 og 1069 Hviding Ejerlav, Hviding således:

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen er pligtig at respektere, at færdselsretten til overkørslen kun omfatter landbrugsmæssig kørsel fra ejendommens bygninger på banens vestside til de på banens østside beliggende lodder, matr. nr. 367 ibd. på 9.670 m2 og matr. nr. 1069 ibd. på 53.259 m2.

Udstykkede parceller fra ejendommen må ikke benytte overkørslen.

 

De oprindelige matr. nr. 367 og 1069 Hviding Ejerlav, Hviding på jernbanens østlige side udgør i dag følgende arealer:

–   5,3 ha af matr. nr. 1069 Hviding Ejerlav, Hviding.

–   ca. 1,0 ha af matr. nr. 1341 Hviding Ejerlav, Hviding.

 

Der består således alene vejret til privat overkørsel nr. 59 for følgende arealer:

–   5,3 ha af matr. nr. 1069 Hviding Ejerlav, Hviding, B19.

–   1,0 ha af matr. nr. 1341 Hviding Ejerlav, Hviding, B19.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Der etableres erstatningsvej over landbrugsarealet matr. nr. 1130 Hviding Ejerlav, Hviding med forbindelse til kommunevejen Lundsmarkvej og offentlig overkørsel nr. 57.

 

Erstatningsvejen anlægges fra Lundsmarkvej på matr. nr. 1130 ibd. langs skellet mellem matr. nr. 1130 og 1134 ibd. Når erstatningsvejen har passeret matr. nr. 1134 ibd., følger den skellet mellem matr. nr. 1130 og 746 ibd., hvorefter den føres langs jernbanen, matr. nr. 153 ibd., frem til matr. nr. 1069 ibd. Indkørslen på matr. nr. 1069 ibd. føres under hensyntagen til forholdene på stedet et stykke ind på marken.

 

Vejen anlægges i en bredde af 4,0 meter samt 0,75 meter rabat i hver side, det vil sige, der bliver et samlet vejudlæg på 5,5 meter. Vejen anlægges, således den kan afvande til terræn og belægges med grus. Vejen udlægges, som privat fællesvej over matr. nr. 1130 og 1069 ibd.

 

Et afskåret areal af matr. nr. 1130 ibd. kan efter anlæggets udførelse inddrages under matr. nr. 746 ibd.

 

Ændrede adgangsforhold

 

B19

Nedlæggelse af overkørsel nr. 59 medfører ændret adgang til matr. nr. 1069 (5,3 ha) og 1341 (1,0 ha) Hviding Ejerlav, Hviding.

 

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 367 ibd. henvises til at foregå ad statsvejen Ribevej og videre ad kommunevejen Lundsmarkvej igennem offentlig overkørsel nr. 57, herefter fortsat ad kommunevejen Lundsmarkvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1130 ibd. frem til matr. nr. 1069 ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1069 og 1341 ibd. vil fremover være 1.700 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 59 bortfalder.

 

Der eksproprieres et ca. 5,5 meter bredt areal til udlæg af ny privat fællesvej over matr. nr. 1130 og 1069 Hviding Ejerlav, Hviding.

 

Det afskårne areal af matr. nr. 1130 ibd. eksproprieres og kan inddrages under ejendommen matr. nr. 746 ibd.

 

Skel mellem matr. nr. 1130 og 746 ibd. berigtiges efter forholdene i marken.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 1069, 1341 og 153 (jernbanen) ibd. ad privat fællesvej over matr. nr. 1130 og 1069 ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Flere lodsejere spurgte til muligheden for jordfordeling, således at den af Banedanmark foreslåede nye vej kan undgås.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at muligheden er blevet overvejet, men at man har valgt at gå videre med det fremlagte projekt.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen besluttede efter en indgående gennemgang og drøftelse af projektet samt de fremkomne bemærkninger at tiltræde Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 59.

 

Kommissionen kan på det foreliggende grundlag ikke godkende anlæg af erstatningsvejen over matr. nr. 1130 Hviding Ejerlav, Hviding til matr. nr. 1069 og 1341 ibd., hvorfor anlægsmyndigheden anmodes om at arbejde videre med adgangen til matr. nr. 1069 og 1341 Hviding Ejerlav, Hviding alternativt ejendomsstrukturen i området.

 

Forbehold

Kommissionens godkendelse af projektet sker med forbehold for, at Natur- og Miljøklagenævnet ikke når frem til, at projektet er VVM-pligtigt.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Niels Juel

Frede Nørskov               Eva Pinnerup

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen