Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 18. april 2016

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 18. APRIL 2016

Forretningen begynder kl. 14.00 ved overkørsel nr. 253, km 129.069 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 181 – 188 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 21. marts 2016 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 16. marts 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk