Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 12. maj 2015

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

ESBJERG – RINGKØBING

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 12. maj 2015)

11. hæfte

 

 

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 14.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Al­slev Møllevej 5, Varde for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropria­tionsforretning vedrørende overgang km 68.820.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Varde Kommune mødte Preben Friis Hauge.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Sanne Fyrstenberg, landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, vejingeniør Magnus Andersen, NIRAS og myndighedskoordinator, ingeniør Thomas Damm Honoré, Rambøll.

 

En af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 11. maj 2015 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

På strækningen mellem Esbjerg og Struer ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler og overgange. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler/overgange reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler/overgange enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019, således at alle usikrede overkørsler i væsentlighed er nedlagt med udgangen af 2018.

 

Ved overgang km 68.820 har der forud for denne besigtigelses- og ekspropriationsforretning været afholdt borgermøde den 24. februar 2015 for lodsejerne ved overgangen. I det følgende beskrives de ejendomme, som har færdselsret til overgangen.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr.                     Plan                                                    Målforhold

SA-90-068820-06-12    Besigtigelses- og ekspropriationsplan    1:4.000

overgang km 68.820

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Varde Kommune i Region Syddanmark.

 

Banen er stationeret fra Esbjerg mod Ringkøbing.

 

Nedlæggelsen af overgangen nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overgangen blive aflyst i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse af følgende overgang.

 

Varde Kommune:

Privat niveau overgang km 68.820

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse af overkørslerne, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsler er formelt blevet nedlagt, jf. banens ejendomskort og banens arkiver, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

–     Overkørsel nr. 129 – matr. nr. 60 Alslev By, Alslev

–     Overkørsel nr. 130 – matr. nr. 60 Alslev By, Alslev

 

Disse overkørsler slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der et antal overkørsler beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og den fremmødte lodsejer, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken.

 

Efter besigtigelsen i marken drøftede kommissionen det fremlagte projekt.

 

Følgende passerede:

 

Privat niveau overkørsel nr. 129

 

Besigtigelses- og ekspropriationsplan nr. SA-90-068820-06-12.

 

Nuværende forhold

Ved aftale indgået 20. september 1940 med Statsbanerne gav ejerne af de daværende matr. nr. 5h, 4c, 18g og 7z Alslev By, Alslev afkald på overkørsel nr. 129.

 

Overkørslen blev herefter nedlagt, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 60 Alslev By, Al­slev (banen) overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der var ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen tiltrådte Banedanmarks forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 130

 

Besigtigelses- og ekspropriationsplan nr. SA-90-068820-06-12.

 

Nuværende forhold

Ved aftale indgået 20. september 1940 med Statsbanerne gav ejerne af de daværende matr. nr. 5h, 4c, 18g og 7z Alslev By, Alslev afkald på overkørsel nr. 130.

 

Overkørslen blev herefter nedlagt, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 60 Alslev By, Al­slev (banen) overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der var ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen tiltrådte Banedanmarks forslag.

 

 

Privat niveau overgang km 68.820

 

Besigtigelses- og ekspropriationsplan nr. SA-90-068820-06-12.

 

Nuværende forhold

Overgang km 68.820 er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overgangen er beliggende i km 68.820 og er sikret med gamle drejekors og krydsmærker.

 

Området omkring overgangen er et skovområde, og adgangen frem til overgangen fra øst er via en skovsti. De sidste 10 meter frem til overgangen er tæt bevokset og kun svært fremkommelig. Der er ingen ramper op til sporet og ingen overgangsbelægning i sporet. Overgangen vurderes på stedet ikke at have været benyttet i flere år.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overgangen for det daværende matr. nr. 1 Alslev Mølle.

 

Matr. nr. 1 Alslev Mølle er i dag udstykket til matr. nr. la, lc, le, 1f, 1h, 1i og del af 3 Langsom Gde., Alslev på banens østlige side og til matr. nr. lg ibd., del af matr. nr. 1k ibd. (5,8 ha) og del af matr. nr. 1b ibd. (10,1 ha) på banens vestlige side.

 

Arealerne på den østlige og vestlige side af overgangen hører i dag under forskellige ejendomme.

 

Overgang km 68.820 er vist med vejudlæg på matrikelkortet, men der er ikke matrikulær vejadgang fra det offentlige vejnet frem til overgangen.

 

Forslag

Overgangen nedlægges, og krydsmærker og rester af drejekors fjernes.

 

Vejudlægget i overgangen slettes på matrikelkortet. Al trafik over banen henvises fremover til at benytte det øvrige offentlige vejnet i området.

 

Bemærkninger til forslaget

Der var ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen tiltrådte Banedanmarks forslag.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 4 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 128-138 inkl. opførte ejendomme.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 12. maj 2015, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragelse af arealer til lodsejere sker pr. 12. maj 2015, med mindre andet er aftalt, og med de servitutter, der er angivet nedenfor, samt med sådanne servitutter, der skal opretholdes uanset den skete ekspropriation.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger og købesummer. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2017. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Uffe Henneberg               Bent Braüner

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Helle Johansen