Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 18. april 2016

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

ESBJERG – RINGKØBING

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 18. april 2016)

16. hæfte

 

 

Mandag den 18. april 2016 kl. 14.00 samledes kommissionen ved overkørsel nr. 253, km 129.069, for at afholde en besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Bent Braüner, Bryrup og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune mødte Heidi Grossmann.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Mads Dalgaard, landinspektør Christian Kampmann, landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, vejingeniør Per Thoft Kærsgaard, NIRAS samt ingeniør Thomas Damm Honoré, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 8. marts 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvormed sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndigheden redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Banedanmark fik ved besigtigelsesforretningen den 26. august 2013 godkendt forslaget om at nedlægge overkørsel nr. 253, km 129.069, med det forbehold, at der skulle undersøges nærmere, om det var fornødent at anlægge en erstatningsvej langs banen, eller om det eksisterende vejnet i området kunne benyttes (2. hæfte, Udskrift af forhandlingsprotokollen for statsekspropriationskommissionen for Jylland – Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing).

 

Forbeholdet blev undersøgt, og der blev udarbejdet et løsningsforslag, hvor det eksisterende vejnet blev benyttet som vejadgang til de afskårne arealer. Dette forslag blev fremlagt på ekspropriationsforretningen den 23. september 2014. Under forretningen fremkom der bemærkninger om, at den foreslåede adgangsvej til en af de berørte ejendomme ikke kan benyttes til tunge transporter store dele af året på grund af blødbundsforhold på marken. På denne baggrund kunne kommissionen ikke godkende det fremlagte forslag.

 

Kommissionen traf derefter afgørelse om at henvise Banedanmark til at indgå i dialog med de berørte lodsejere vedrørende vejføringen og den fornødne adgang til de berørte arealer og besluttede at henvise spørgsmålet om projektets udformning og  ekspropriationerne hertil til en senere behandling på en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning (6. hæfte, Udskrift af forhandlingsprotokollen for statseks­propriationskommissionen for Jylland – Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing).

 

Banedanmarks rådgivere har efterfølgende besigtiget de berørte ejendomme sammen med lodsejerne og udført geotekniske boringer. De geotekniske undersøgelser har bekræftet behovet for anlæg af erstatningsvej langs banen.

 

Ovenstående har resulteret i en supplering af de tekniske bestemmelser for strækningen Esbjerg – Ringkøbing, privat overkørsel nr. 253, km 129.069. Godkendelse af afløsningsanlægget i forbindelse med nedlæggelsen af overkørsel nr. 253, km 129.069, afventer nærværende kombinerede besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslen tjener som adgang for, samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslen.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan

Målforhold

SA-92-129069-06-12 Besigtigelses- og ekspropriationsplan overkørsel 253

1:4.000

 

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Esbjerg mod Ringkøbing.

 

Nedlæggelsen af overkørslen nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Følgende passerede vedrørende den enkelte overkørsel:

 

Særlige bestemmelser

 

Privat overkørsel nr. 253 – km 129.069 (supplerende tekniske bestemmelser)

 

Forslag

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejen Refstrup, privat fællesvej Vennervej over matr. nr. 35a, 35v og 34q Ø. Lem By, Sdr. Lem via offentlig overkørsel nr. 252, videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 34q og 152b ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 34q og 152b ibd. udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres hjørneudvidelser på privat fællesvej Vennervej over matr. nr. 35a og 35v ibd.

 

Der etableres 1 vigeplads på matr. nr. 35a ibd. Vigepladsen kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende, idet den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 meter brede private fællesvej samt anlæg af vigeplads og hjørneudvidelser medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 34q, 35a, 35v og 152b ibd.

 

Rampearealer fra matr. nr. 152b ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 34a og 34q ibd.

 

For at kunne gennemføre ovennævnte skal følgende ejendomme inddrages i materialet:

–    matr. nr. 35v Ø. Lem By, Sdr. Lem m.fl. (lb. nr. 185)

–    matr. nr. 80f ibd. m.fl. (lb. nr. 187)

 

Foringsrør/afværgeforanstaltninger

Ekspropriationskommissionen havde efter besigtigelsesforretningen den 26. august 2013 den bemærkning, at der skulle indgås en dialog med ejeren af matr. nr. 34a Ø. Lem By, Sdr. Lem m.fl. angående gylletanken på matr. nr. 34q ibd. og eventuelle afværgeforanstaltninger.

 

Den 18. juli 2002 meddelte Ringkøbing Amt tilladelse til opførelse af gylletank på vestsiden af banen. Tilladelsen blev meddelt på betingelse af:

–   at der etableres en trykledning til gylletanken,

–   at der senest et halvt år efter gylletankens opførelse plantes en slørende beplantning omkring tanken svarende til 3-4 gange tankens størrelse. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske træer og buske. Beplantningen skal herefter vedligeholdes,

–   at tanken ikke uden amtsrådets godkendelse må tages i brug til andet formål end det ansøgte, og

–   at tanken fjernes uden udgift for amtet, når den ikke længere er i brug til det formål, hvortil den er opstillet.

 

 

Den 23. oktober 2002 er ovennævnte betingelser tillige tinglyst på matr. nr. 34q Ø. Lem By, Sdr. Lem af Ringkøbing Amt.

 

Ejeren af matr. nr. 34a Ø. Lem By, Sdr. Lem m.fl. har aldrig etableret den krævede trykledning mellem ejendommens to gylletanke. I stedet benytter ejeren i dag bl.a. overkørsel nr. 253 til at flytte gylle med gyllevogn over banen fra gylletank på østsiden af banen til gylletank beliggende på vestsiden af banen.

 

For at trykledningen mellem gylletankene kan anlægges, skal der søges om tilladelse til etablering af foringsrør under banen hos Banedanmark. Banedanmark har praksis for at give denne tilladelse, hvis ansøgningen opfylder kravene i banenorm BN1-13-2. Dette må dog bero på en konkret ansøgning, hvori der bl.a. skal angives rørtykkelse og ønsket placering. Praksis er, at tilladelserne gives på vilkår om, at der tinglyses en servitut på ejendommen, som foringsrøret skal betjene, hvori det bl.a. fremgår, at alle omkostninger til etablering, vedligeholdelse og fjernelse af foringsrøret er banemyndigheden uvedkommende.

 

Nr. 181

Fremtidig adgang til matr. nr. 34i, 34o, 35e og 35y Ø. Lem By, Sdr. Lem fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Refstrup, privat fællesvej Vennervej over matr. nr. 35a, 35v og 34q ibd. via offentlig overkørsel nr. 252, videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 34q og 152b ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 34i og 34o Ø. Lem By, Sdr. Lem vil fremover være 2.200 meter.

 

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 35e og 35y ibd. vil fremover være 2.450 meter.

 

Nr. 182

Fremtidig adgang til matr. nr. 35x og 29d Ø. Lem By, Sdr. Lem fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Refstrup, privat fællesvej Vennervej over matr. nr. 35a, 35v og 34q ibd. via offentlig overkørsel nr. 252, videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 34q og 152b ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 35x Ø. Lem By, Sdr. Lem vil fremover være 2.550 meter.

 

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 29d ibd. vil fremover være 2.750 meter.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 35x og 29d ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Refstrup, privat fællesvej Vennervej over matr. nr. 35a, 35v og 34q ibd. via offentlig overkørsel nr. 252, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 34q, 36h og 80f ibd. og herefter videre over egne jorder.

 

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 35x Ø. Lem By, Sdr. Lem vil fremover være 2.500 meter.

 

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 29d ibd. vil fremover være 2.150 meter.

 

Nr. 184

Fremtidig adgang til matr. nr. 1q Holmgård, Sdr. Lem, matr. nr. 34q og 35f Ø. Lem By, Sdr. Lem fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Refstrup, privat fællesvej Vennervej over matr. nr. 35a, 35v og 34q ibd. via offentlig overkørsel nr. 252, videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 34q og 152b ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 34q og 35f Ø. Lem By, Sdr. Lem vil fremover være 2.400 meter.

 

Afstanden mellem ejendommens bygninger og den del af matr. nr. 1q Holmgård, Sdr. Lem, der udgøres af daværende matr. nr. 1ab Holmgård, Sdr. Lem, jf. servitut om færdselsret lyst 30. august 1992 (5,8 ha), vil fremover være 3.300 meter.

 

Afstanden mellem ejendommens bygninger og den øvrige del af matr. nr. 1q Holmgård, Sdr. Lem (21,1 ha) vil fremover være 3.000 meter.

 

Nr. 186

Ejendommens adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 253. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 253, men det eksisterende vejnet på banens vestlige side.

 

 

Efter anlægsmyndighedens gennemgang af projektet havde de fremmødte lodsejere lejlighed til at udtale sig.

 

Bemærkninger

Flere lodsejere bemærkede, at overkørsel nr. 253 har langt bedre oversigtsforhold end overkørsel nr. 252, som de fremover skal benytte, hvilket er utilfredsstillende og ikke mindst utrygt. Lodsejerne ønskede i den forbindelse oplyst, om vejen til overkørslen rettes ud, så den er vinkelret på jernbanen, idet dette vil forbedre oversigtsforholdene væsentligt.

 

Andre lodsejere oplyste endvidere, at de har planer om at anlægge en privat fællesvej fra kommunevejen Refstrup til den private fællesvej Vennervej, hvilket også fordrer en vinkelret overkørsel, idet den påtænkte private fællesvej ellers vil få en meget skarp udkørsel til overkørslen.

 

Banedanmarks repræsentant oplyste hertil, at overkørsel nr. 252, som fremover skal benyttes, er en sikret overkørsel med blink og klokke, hvor det eksisterende vejnet er tilstrækkeligt til den fremtidige trafik, ligesom overkørslen vejteknisk er godkendt til den passage, den fremover skal bære. Der er derfor ikke i nærværende projekt afsat midler til at ændre på de tilstødende veje. Banedanmark oplyste endvidere, at en ændring på de tilstødende veje desuden vil kræve fornyet tilladelse til overkørslen, hvilket betyder en vurdering med nye krav og retningslinjer og dermed en væsentlig fordyrelse af projektet.

 

En lodsejer ønskede endvidere oplyst, om den private fællesvej, der anlægges på matr. nr. 34q Ø. Lem By, Sdr. Lem og forløber parallelt med jernbanen, udføres så ”retlinet” som muligt af hensyn til markdriften, hvilket Banedanmark kunne bekræfte. Vejens udmunding i Vennervej syd for banen er dog af sikkerhedsmæssige årsager afsluttet med et sving, således at køretøjerne ikke kan køre direkte ind på overkørslen. En lodsejer foreslog i den sammenhæng, at det afskårne hjørne mellem vej og jernbane gruses til, så det bliver lettere for større køretøjer at bruge overkørslen, hvilket Banedanmark med henvisning til sikkerhedsafstanden til jernbanen dog måtte afvise.

 

Repræsentanten for ejendommen matr. nr. 34g Ø. Lem By, Sdr. Lem oplyste, at ejendommens nuværende adgang til offentlig vej er via privat overkørsel nr. 253 til kommunevejen Refstrup. Lodsejeren anmodede således tillige om at få tillagt vejret til afløsningsanlægget fra kommunevejen Refstrup via overkørsel nr. 252 frem til den sydvestlige side af overkørsel nr. 253.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede herefter det fremlagte forslag i lyset af de indkomne bemærkninger og besluttede at godkende de supplerende tekniske bestemmelser som fremlagt af Banedanmark.

 

Kommissionen skal i den forbindelse bemærke, at den ikke har hjemmel til at eks­propriere til en privat fællesvej, som kan forbinde kommunevejen Refstrup og den private fællesvej Vennervej, når der i forvejen er et eksisterende vejnet, der sikrer lodsejerne den fornødne vejadgang. I forhold til ønsket om en forbedring af oversigtsforholdene ved overkørsel nr. 252 skal kommissionen endvidere bemærke, at den ikke har mulighed for at pålægge anlægsmyndigheden at ændre en overkørsel, som er sikret og lovlig.

 

Kommissionen kunne tillige tiltræde, at ejeren af matr. nr. 34g Ø. Lem By, Sdr. Lem tillægges vejret ad privat fællesvej på matr. nr. 35a, 35v og 34q ibd. via den offentlige overkørsel nr. 252.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 6 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 181 – 188 inkl. opførte ejendomme.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. maj 2016, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragelse af arealer til lodsejere sker pr. 1. maj 2016, med mindre andet er aftalt, og med de servitutter, der er angivet nedenfor, samt med sådanne servitutter, der skal opretholdes uanset den skete ekspropriation. Betaling for overdragne arealer forfalder pr. overdragelsesdatoen, med mindre andet fremgår under de enkelte løbenumre.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2018. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Niels Wind-Friis

Bent Braüner               Uffe Henneberg

/Mia L. Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Underskrift

Mia L. Larsen