Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, besigtigelsesforretningen den 17. august 2015

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

ESBJERG – RINGKØBING

(Besigtigelsesforretningen den 17. august 2015)

13. hæfte

 

 

Mandag den 17. august 2015 kl. 10.00 samledes kommissionen ved vejunderføring Bro 23760 på Ollingvej, Varde for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Der mødte ingen repræsentant for Varde Kommune til mødet i marken, men Preben Friis-Hauge stødte til kommissionen efterfølgende.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen og Mette Prangsgaard.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Sanne Fyrstenberg, landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, vejingeniør Per Thoft Kærsgaard, NIRAS og myndighedskoordinator, ingeniør Thomas Damm Honoré, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 9. juli 2015 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

På strækningen mellem Esbjerg og Struer ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 83.981 – 86.460. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019, således at alle usikrede overkørsler i væsentlighed er nedlagt med udgangen af 2018.

 

På strækningen km 83.981 – 86.460 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 11. marts 2013 for beboerne på strækningen overkørslerne nr. 167 – 171. Screeningen og borgermøderne samt møder med Varde Kommune har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr.                    Plan                                             Målforhold

SA-91-083981-05-12   Besigtigelsesplan ovk. 167-171       1:400

Oversigtskort over vejnet                1:15.000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Varde Kommune i Region Syddanmark.

 

Banen er stationeret fra Esbjerg mod Ringkøbing.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne blive aflyst i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden. Disse overkørsler er beskrevet nedenfor.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse af følgende overkørsler.

 

Varde Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 167             km 83.981

Privat niveau overkørsel nr. 168             km 85.241

Privat niveau overkørsel nr. 169             km 85.704

Privat niveau overkørsel nr. 170             km 86.057

Privat niveau overkørsel nr. 171             km 86.460

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse af overkørslerne, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsel er formelt blevet nedlagt, jf. tinglyste servitutter, gamle ejendomskort og banens arkiver, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

•  Overkørsel nr. 166 – matr. nr. 4 Nørholm Hgd., Thorstrup

 

Denne overkørsel slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der et antal overkørsler beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat niveau overkørsel nr. 166

Besigtigelsesplan nr. SA-91-083981-05-12.

 

Nuværende forhold

Ved aftale tinglyst den 7. juli 1971 gav ejeren af matr. nr. 1a og 1b Nørholm Hgd., Thorstrup afkald på brugen af overkørsel nr. 166. Som erstatning blev leddet ved overkørsel nr. 167 udvidet i bredden.

 

Overkørslen blev herefter lukket og fjernet i marken, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 4 (banen) Nørholm Hgd., Thorstrup overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer på matr. nr. 4 (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1g og 1f Nørholm Hgd., Thorstrup.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 167 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 167 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 167 – km 83.981

Besigtigelsesplan nr. SA-91-083981-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 83.981 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugs- og skovejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 167 til den daværende matr. nr. 1a Nørholm Hgd., Thorstrup.

 

Matr. nr. 1a Nørholm Hgd., Thorstrup på banens vestlige side er i dag matr. nr. 1g ibd., og på banens østlige side matr. nr. 1a, 1f og 1h ibd. og dele af statsvejen Lundvej.

 

Overkørsel nr. 167 var på daværende tidspunkt en af i alt tre overkørsler (166, 167 og 168) som gav adgang til de arealer af matr. nr. 1a Nørholm Hgd., Thorstrup, som var beliggende på banens vestlige side.

 

I dag er den private overkørsel nr. 166 nedlagt. Ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 166 blev leddet ved overkørsel nr. 167 udvidet, og hermed må formodes, at vejretten gennem overkørsel nr. 167 også blev udvidet til at omfatte de arealer af matr. nr. 1a og 1b ibd., som havde adgang gennem overkørsel nr. 166.

 

Den daværende offentlige overkørsel nr. 168 blev i 1914 afløst af vejunderføringen (Bro 23760) ved kommunevejen Ollingvej. Vejunderføringen ved Ollingvej kan ikke passeres med større køretøjer.

 

Overkørsel nr. 167 er i dag derfor eneste adgang til matr. nr. 1b og 1g ibd. med større landbrugs- og skovningskøretøjer.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B70

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Nørholm Hgd., Thorstrup m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 1g ibd. og matr. nr. 1b ibd. på i alt 136,6 ha beliggende på banens vestlige side. Arealerne under matr. nr. 1b og 1g ibd. er fysisk delt i to arealer af ikke udskilt kommunevej Ollingvej. Det nordlige areal udgøres af 25,7 ha fredskov og det sydlige areal af 110,9 ha landbrugsjord med eng- og skovarealer i randzonen langs Linding Å. Bygningerne på matr. nr. 1a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 816,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad statsvejen Lundvej, videre ad kommunevejen Ollingvej og privat fællesvej på matr. nr. 1f, 4 (banen) og 2 Nørholm Hgd., Thorstrup via ny privat overkørsel i km 84.540 over banen syd for eksisterende vejunderføring ved Bro 23760, kommunevej Ollingvej.

 

Ny privat overkørsel i km 84.540 over banen anlægges med halvbomanlæg i ca. km 84.540 på matr. nr. 4 (banen) Nørholm Hgd., Thorstrup med vejret for matr. nr. 1b, 1g og 2 Nørholm Hgd., Thorstrup, matr. nr. 3e og 4c Hulvig Hodde, matr. nr. 2dæ og 2ep Tistrup By, Tistrup, matr. nr. 3c og 4d Snorup By, Tistrup samt matr. nr. 1fq og 1fr Agerkrog By, Tistrup.

 

Privat fællesvej over matr. nr. 1f, 4 (banen) og 2 Nørholm Hgd., Thorstrup udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Gennem overkørslen anlægges vejen med en asfaltbefæstet kørebane med samme bredde.

 

Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen samt til tekniske installationer til bomanlæg m.v. i forbindelse med den nye overkørsel. På banens østlige side etableres en sikringshytte med tilhørende p-plads til brug for Banedanmark.

 

Den eksisterende vejunderføring ved Bro 23760 bevares som kommunevej.

 

Kommunevejen Ollingvej udvides ved tilslutningen til kommunevej Yderikvej.

 

Der etableres 2 vigepladser på matr. nr. 1f og 2 ibd. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Der etableres 3 vigepladser på kommunevejen Ollingvej på matr. nr. 1f og 1g ibd. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Til sikring af oversigtsforholdene for brugerne af kommunevejen Ollingvej pålægges matr. nr. 1f Nørholm Hgd., Thorstrup servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,8 meter over vejmidten for statsvejen Lundvej.

 

Etablering af den nye overkørsel, vejanlægget og sikringshytte m.v. medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 1f, 1g, 4 (banen) og 2 Nørholm Hgd., Thorstrup.

 

Hjørneudvidelsen på ikke udskilt kommunevej Ollingvej medfører, at der skal eks­proprieres areal fra matr. nr. 21e Den nordlige Del, Thorstrup.

 

Hjørneudvidelsen på kommunevejen Ollingvej udskilles som kommunevej over matr. nr. 21e Den nordlige Del, Thorstrup.

 

Vejudlæg for ikke udskilt kommunevej Ollingvej over matr. nr. 1f og 1g Nørholm Hgd., Thorstrup og over matr. nr. 21e Den nordlige Del, Thorstrup berigtiges på matrikelkortet.

 

B70

Fremtidig adgang til matr. nr. 1b ibd. og den sydlige del af matr. nr. 1g ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad statsvejen Lundvej, videre ad kommunevejen Ollingvej og privat fællesvej over matr. nr. 1f, 4 (banen) og 2 Nørholm Hgd., Thorstrup via ny privat overkørsel syd for eksisterende vejunderføring ved Bro 23760 og herefter ad eksisterende markveje over egen ejendom. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1b ibd. og den sydlige del af matr. nr. 1g ibd. vil fremover være ca. 1.550 meter.

 

Fremtidig adgang til fredskoven på den nordlige del af matr. nr. 1g ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad statsvejen Lundvej og videre ad kommunevejen Ollingvej og privat fællesvej over matr. nr. 1f, 4 (banen) og 2 Nørholm Hgd., Thorstrup via ny privat overkørsel syd for eksisterende vejunderføring ved Bro 23760. Afstanden mellem ejendommens bygninger og den nordlige del af matr. nr. 1g ibd. vil fremover være ca. 1.200 meter.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 167, 168, 169, 170 og 171)

Der blev af de fremmødte lodsejere udtrykt bekymring omkring nedlæggelse af overkørslerne, idet dette betyder, at landbrugstrafikken derved ledes ud på Lundvej, der er stærkt trafikeret.

 

Der blev udvist særlig bekymring omkring nedlæggelse af overkørsel nr. 170, da dette vil få en væsentlig betydning i forhold til den øgede omvej og længden af kørsel på Lundvej. De fremmødte lodsejere fremsatte forslag om at bibeholde overkørsel nr. 170, da dette ville komme flere af de fremmødte lodsejere til gode.

 

Banedanmark oplyste, at det ikke var muligt at bibeholde overkørsel nr. 170, da det økonomisk ikke var forsvarligt i forhold til, at dette ville betyde, at den nye overkørsel ved vejunderføringen Bro 23760 mellem overkørsel nr. 168 og nr. 169 da skulle annulleres.

 

Banedanmark oplyste, at der mellem overkørsel nr. 167 og nr. 168, ved vejunderføringen Bro 23760, vil blive etableret en ny privat fællesvej med en privat overkørsel af banen. Desforuden ville der i forbindelse med etableringen blive opsat skiltning som henviste til, at der er tale om en privat vej for at undgå anden trafik.

 

Den nye private fællesvej vakte en vis bekymring hos de lodsejere, som ville opnå vejret på strækningen. Bekymringen gik på, at der med stor sandsynlighed ville være en større mængde trafik på vejen end blot de få lodsejere, der ville få vejret. Den øgede mængde trafik på den private fællesvej var til dels forbundet med samdriften mellem flere lodsejere, den øvrige nedlæggelse af overkørsler på strækningen samt den generelle mulighed i området for krydsning af banen.

 

Der blev derfor af de fremmødte lodsejere fremlagt forslag om, at Banedanmark skulle bidrage til vedligeholdelsen af den private fællesvej eller alternativt etablere et bomsystem.

 

Lodsejerne udtrykte ligeledes bekymring for den dårlige oversigt ved udkørsel fra Ollingvej til Lundvej. Banedanmark oplyste, at der ville blive beskåret i beplantningen, således at der kan opnås et bedre udsyn, samt at der vil blive pålagt en servitut om nedskæring af beplantning for at sikre udsynet fremadrettet.

 

Banedanmark havde ligeledes indhentet godkendelse fra Vejdirektoratet om at føre en større mængde trafik ud på Lundvej på netop dette sted.

 

Der blev af én lodsejer givet udtryk for, at man ønskede at flytte en vigeplads længere mod nordvest i forbindelse med etablering af denne på Ollingvej.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede de af lodsejerne fremsatte forslag indgående, herunder de indtryk af terrænet og forholdene på stedet, som kommissionen fik under besigtigelsen.

 

Kommissionen drøftede særligt det forhold, at Banedanmark havde fremlagt forslag om at etablere vejen uden om vejunderføringen og frem til den nye overkørsel som en privat fællesvej. Beslutningen ville særligt få betydning for de lodsejere, som skulle vedligeholde den private fællesvej, da både kommissionen og Varde Kommunes repræsentant kunne forudse en større mængde trafik på vejstrækningen.

 

Kommissionen besluttede, at det fremlagte forslag om etablering af en privat fællesvej ved den nye overkørsel i stedet skulle etableres som en kommunevej, således at problematikken omkring sikring af vejret og øget trafik ikke ville påhvile de enkelte lodsejere. Den nye sikrede niveauoverkørsel km 84.540 får således status af offentlig.

 

Efter en indgående drøftelse af projektet besluttede kommissionen herefter at tiltræde det af Banedanmark fremlagde forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 167, 168, 169, 170 og 171.

 

Det bemærkes, at kommissionen har noteret sig, at Banedanmark flytter vigepladsen, placeret på Ollingvej, længere mod nordvest og i øvrigt i dialog med lodsejer.

 

Kommissionen anmoder desuden Banedanmark om at se på jordfordelingen igen frem mod ekspropriationen.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 168 – km 85.241

Besigtigelsesplan nr. SA-91-083981-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev anlagt som adgang for matr. nr. 1a Nørholm Hgd., Thorstrup i henhold til aftale tinglyst den 16. april 1890. I dag betegnes den som overkørsel nr. 168. Overkørslen er beliggende i banens km 85.241 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i skovdriften på en landbrugsejendom og er eneste adgang til offentlig vej ad en privat skovvej langs banens vestlige side. Overkørslen giver adgang til et skovareal af matr. nr. 1f ibd. på banens østlige side, som på grund af beliggenheden af det beskyttede vandløb Ellebæk er fysisk afskåret fra resten af matr. nr. 1f ibd.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved indgåelsen af aftalen i 1890 blev der stiftet vejret ad overkørslen til den daværende matr. nr. 1a Nørholm Hgd., Thorstrup.

 

Matr. nr. 1a Nørholm Hgd., Thorstrup på banens vestlige side er i dag matr. nr. 1g ibd. På banens østlige side er matr. nr. 1a ibd. blevet til matr. nr. 1a, 1f og 1h ibd.

 

I dag er overkørsel nr. 168 eneste adgang til del af matr. nr. 1f ibd. på 8,6 ha beliggende på banens østlige side mellem banen og det beskyttede vandløb Ellebæk.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B70

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Nørholm Hgd., Thorstrup m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 1f ibd. på 8,6 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 816,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad statsvejen Lundvej, videre ad kommunevejen Ollingvej og herefter ad eksisterende mark- og skovveje over egen ejendom til ny rørbro over Ellebæk.

 

Der anlægges en rørbro i det beskyttede vandløb Ellebæk for at skabe vejadgang til del af matr. nr. 1f ibd. mellem banen og Ellebæk.

 

B70

Fremtidig adgang til del af ejendommens lod matr. nr. 1f ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad statsvejen Lundvej, videre ad kommunevejen Ollingvej og herefter ad eksisterende mark- og skovveje over egen ejendom til rørbro over Ellebæk. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af ejendommens lod matr. nr. 1f ibd. vil fremover være ca. 2.000 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 167 anførte.

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 167 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 169 – km 85.704

Besigtigelsesplan nr. SA-91-083981-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 85.704 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 169 til de daværende matr. nr. 21b og 21 Store Olling. Overkørslen gav adgang til de arealer af ejendommene, som blev afskåret på banens østlige side.

 

I dag er matr. nr. 21b og 21 ibd. på banens østlige side sammenlagt til matr. nr. 21l Den nordlige Del, Thorstrup på 1,8 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B71

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Den nordlige Del, Thorstrup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 21l ibd. på 1,8 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1a ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 51,8 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Løsningsforslaget er at ekspropriere matr. nr. 21l Den nordlige Del, Thorstrup med henblik på at inddrage arealet under landbrugsejendommen matr. nr. 4d Hulvig By, Hodde m.fl.

 

Der anlægges en rørbro i det beskyttede vandløb Ellebæk for at skabe vejadgang til matr. nr. 21l Den nordlige Del, Thorstrup.

 

Rampearealer på matr. nr. 23 Den nordlige Del, Thorstrup kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 21b og 21l ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 167 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 167 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 170 – km 86.057

Besigtigelsesplan nr. SA-91-083981-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 86.057 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som giver adgang til landbrugsarealer på begge sider af banen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 170 til de daværende matr. nr. 3 Hulvig By, Hodde og matr. nr. 2c Tistrup By, Tistrup. Overkørslen gav adgang til de arealer af ejendommene, som blev afskåret på banens vestlige side. Matr. nr. 2c ibd. fik også adgang ad overkørsel nr. 171.

 

I besigtigelsesmaterialet fra jernbanens anlæggelse blev det forudsat, at de afskårne arealer af matr. nr. 3 og 4 Hulvig By, Hodde skulle eksproprieres og magelægges. Dette blev ikke gennemført, og i stedet opstod matr. nr. 4b og 3b ibd. I dag er lodderne ejet af Banedanmark (ifølge tingbogen Staten).

 

På banens vestlige side fordeler de nævnte matr. nr. sig i dag som følger:

–   matr. nr. 3 Hulvig By, Hodde er blevet til matr. nr. 3e ibd. på 1,0 ha

–   matr. nr. 2c Tistrup By, Tistrup er inddraget under matr. nr. 2ep ibd. og udgør ca. 4,8 ha

 

På banens østlige side er matr. nr. 2c Tistrup By, Tistrup i dag udstykket til eller inddraget under matr. nr. 2d, 2di og 2dæ ibd.

 

Af de nævnte matr. nr. er det kun matr. nr. 3e Hulvig By, Hodde samt matr. nr. 2ep og 2dæ Tistrup By, Tistrup, der i dag har matrikulær vejadgang til overkørsel nr. 170. Lodderne er i dag en del af den samme landbrugsejendom uden beboelse (med arealer på begge sider af banen).

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B72

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 4c Hulvig By, Hodde m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 3e ibd. og del af matr. nr. 2ep Tistrup By, Tistrup på i alt 5,7 ha beliggende på banens vestlige side, samt del af matr. nr. 2dæ ibd. på ca. 7,5 ha på banens østlige side. Ejendommens øvrige lodder er beliggende på begge sider af banen, og landbrugsejendommen udgør i alt 55,0 ha.

 

Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 1b Snorup By, Tistrup m.fl. beliggende på banens vestlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 1b ibd. udgør ca. 4,0 km.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Yderikvej og Ollingvej og privat fællesvej over matr. nr. 1f, 4 (banen) og 2 ibd. via ny privat overkørsel over banen i km 84.540, videre ad statsvejene Lundvej og Vardevej og herefter ad kommunevejene Thyrasvej og Elmelyvej.

 

Vejareal over matr. nr. 4b og 6 (banen) Hulvig By, Hodde nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer på matr. nr. 6 (banen) Hulvig By, Hodde kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 4b (banen) og 4c ibd.

 

B72

Fremtidig adgang til matr. nr. 3e Hulvig By, Hodde og del af matr. nr. 2ep og 2dæ Tistrup By, Tistrup fra ejendommens øvrige lodder henvises til at foregå ad kommunevejene Elmelyvej og Thyrasvej, statsvejene Vardevej og Lundvej, og videre ad kommunevejene Ollingvej og Yderikvej og privat fællesvej over matr. nr. 1f, 4 (banen) og 2 Nørholm Hgd., Thostrup via ny privat overkørsel over banen i km 84.540.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 167 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 167 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 171 – km 86.460

Besigtigelsesplan nr. SA-91-083981-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 86.460 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som giver adgang til landbrugsarealer på begge sider af banen. For landbrugsejendommen matr. nr. 2ep Tistrup By, Tistrup m.fl., som forpagter landbrugsjorden på matr. nr. 2d ibd., er overkørsel nr. 171 den mest benyttede adgang mellem arealerne på begge sider af banen. Overkørsel nr. 170 benyttes også, men i mindre omfang.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 171 til de daværende matr. nr. 2b og 2c Tistrup By, Tistrup.

 

På banens vestlige side fordeler de nævnte matr. nr. sig i dag som følger:

–   matr. nr. 2b og 2c Tistrup By, Tistrup er inddraget under matr. nr. 2b og 2ep ibd.

 

På banens østlige side fordeler de nævnte matr. nr. sig i dag som følger:

–   matr. nr. 2c Tistrup By, Tistrup er udstykket eller inddraget under matr. nr. 2d, 2di og 2dæ ibd.

–   matr. nr. 2b ibd. er udstykket til eller inddraget under matr. nr. 1b, 2e, 2f, 2g, 2h, 2l, 2dæ, 2di, 2dz og 2cn ibd. og kommunevejen Thyrasvej.

 

Arealerne øst og vest for overkørsel nr. 171 er i dag forskellige ejendomme.

 

Af de nævnte matr. nr. er det kun matr. nr. 2d, 2di og 2ep Tistrup By, Tistrup, der i dag har matrikulær adgang til overkørsel nr. 171.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B72

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 4c Hulvig By, Hodde m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 2ep Tistrup By, Tistrup på 6,2 ha beliggende på banens vestlige side, samt del af matr. nr. 2dæ ibd. på ca. 7,5 ha på banens østlige side. Ejendommens øvrige lodder er beliggende på begge sider af banen, og landbrugsejendommen udgør i alt 55,0 ha.

 

Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 1b Snorup By, Tistrup m.fl. beliggende på banens vestlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 1b ibd. udgør ca. 4,0 km.

 

B74

Landbrugsejendommen matr. nr. 2d Tistrup By, Tistrup m.fl. er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør i alt 4,4 ha.

 

B75

Ejendommen matr. nr. 2di Tistrup By, Tistrup er beliggende på banens østlige side og udgør i alt 0,3 ha. Ejendommen anvendes til transformerstation.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Yderikvej og Ollingvej via ny overkørsel over banen, videre ad statsvejene Lundvej og Vardevej og herefter ad kommunevejene Thyrasvej og Elmelyvej.

 

Der sikres vejret til matr. nr. 6 (banen) Hulvig By, Hodde via servitutpålæg på matr. nr. 2d, 2dæ Tistrup By, Tistrup og matr. nr. 4c Hulvig By, Hodde. Vejretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde forbundet med banens tekniske anlæg. Ejendommenes ejere kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet.

 

Vejareal over matr. nr. 16 (banen) Tistrup By, Tistrup nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer på matr. nr. 16 (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 2d, 2di og 2ep ibd.

 

B72

Fremtidig adgang til matr. nr. 2ep og 2dæ Tistrup By, Tistrup fra ejendommens øvrige lodder henvises til at foregå som beskrevet under overkørsel nr. 170.

 

B74, B75

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 171.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 167 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 167 anførte.

 

 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt.

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Uffe Henneberg               Bent Braüner

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen