Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, besigtigelsesforretningen den 21. august 2013

 

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

ESBJERG – RINGKØBING

(Besigtigelsesforretningen den 21. august 2013)

1. hæfte

 

 

Onsdag den 21. august 2013 kl. 8.45 samledes kommissionen ved overkørsel nr. 190, hvor Hjeddingvej krydser banen, for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing.

 

Forretningen fortsatte kl. 10.30 ved vejoverføring km 91.277, hvor kommunevej Gødsvangvej krydser banen, for også der at afholde en besigtigelsesforretning.

 

Forretningen fortsatte herefter kl. 12.00 ved overkørsel nr. 161, km 82.090 i samme anledning.

 

Endelig fortsatte forretningen kl. 13.45 ved overkørsel nr. 122, km 64.005, hvor der tillige blev afholdt en besigtigelsesforretning.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Arne Lauridsen, Erslev og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Esbjerg Kommune mødte Jens Erik Bundgaard.

 

Som repræsentant for Varde Kommune mødte Hans Jørgen Gammelgård.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Sanne Fyrstenberg, landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, vejingeniør Per Thoft Kærsgaard, NIRAS, myndighedskoordinator Stine Baldus Gæmelke, Rambøll samt byggeleder Troels Demant.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 18. juni 2013 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Kommissarius oplyste, at kundgørelsen af forretningen via Jydske Vestkysten og Ringkøbing Amts Dagblad i forhold til fristen i bestemmelsen i § 12, stk. 1, 1. pkt. i lov om fremgangsmåde ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (lov nr. 1161 af 20. november 2008) er sket henholdsvis 3 og 7 dage for sent. Overskridelsen af fristen har efter en konkret vurdering ikke givet kommissarius anledning til at aflyse besigtigelsesforretningen.

 

Anlægsmyndigheden redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Esbjerg og Ringkøbing ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 64.005 – 95.908. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 64.005 – 95.908 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 11.-12. marts 2013 for beboerne på strækningen overkørsel nr. 122-192. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-31-062609-05-12

SA-31-081831-12

SA-31-090130-05-12

SA-31-093492-05-12

Besigtigelsesplan ovk. 122-123

Besigtigelsesplan ovk. 160-163

Besigtigelsesplan ovk. 178-183

Besigtigelsesplan ovk. 186-192

1:4.000

1:4.000

1:4.000

1:4.000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Esbjerg Kommune og Varde Kommune i Region Syddanmark. Banen er stationeret fra Esbjerg mod Ringkøbing.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er dog ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer eventuelt kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler:

 

Esbjerg Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 122                                      km 64.005

Privat niveau overkørsel nr. 123                                      km 65.560

 

Varde Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 160                                      km 81.831

Privat niveau overkørsel nr. 161                                      km 82.090

Privat niveau overkørsel nr. 162                                      km 82.286

Privat niveau overkørsel nr. 163                                      km 82.454

Privat niveau overkørsel nr. 178                                      km 90.130

Offentlig niveau overgang                                                km 91.584

Privat niveau overkørsel nr. 183                                      km 92.321

Privat niveau overkørsel nr. 186                                      km 93.492

Privat niveau overkørsel nr. 187                                      km 93.896

Privat niveau overkørsel nr. 191                                      km 95.504

Privat niveau overkørsel nr. 192                                      km 95.908

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsler er formelt blevet nedlagt, jf. de gamle ejendomskort, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

–  Overkørsel nr. 121 – matr. nr. 3 Jegsmark, Guldager

–  Overkørsel nr. 124 – matr. nr. 5 Tulsmark, Alslev

–  Overkørsel nr. 164 – matr. nr. 5a Thorstrup Præstegård, Thorstrup

–  Overkørsel nr. 179 – matr. nr. 42 Den Mellemste Del, Tistrup

–  Overkørsel nr. 185 – matr. nr. 16 Gårde By, Tistrup

 

Disse overkørsler slettes på matrikelkortet.

 

Udover, at der på matrikelkortet stadig findes nedlagte overkørsler, findes der også overkørsler, som ikke formelt er blevet nedlagt, men som gennem tiden har mistet deres betydning og dermed er ophørt med at blive brugt. Følgende overkørsel er ikke formelt blevet nedlagt, men eksisterer ikke længere fysisk i marken og har ikke gjort det i hævdstid, jf. gamle luftfotos:

 

–  Overkørsel nr. 182 – matr. nr. 16 Gårde By, Tistrup

 

Denne overkørsel nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der et antal overkørsler, beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hjerting Badehotel, Esbjerg, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Kommissionen har ved sagens behandling taget forbehold for, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

Særlige bestemmelser

Privat overkørsel nr. 121 med tilhørende overgang

Besigtigelsesplan nr. SA-31-064005-05-12.

 

Nuværende forhold

Ved aftale tinglyst den 14. februar 1986 gav ejeren af matr. nr. 2 Jegsmark, Guldager afkald på brugen af overkørsel nr. 121, hvorefter overkørslen med tilhørende overgang blev nedlagt.

 

Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 3 (banen) Jegsmark, Guldager overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 124 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 124 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 122 – km 64.005

Besigtigelsesplan nr. SA-31-064005-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 64.005 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i driften af landbrugsejendommen matr. nr. 1r Jegsmark, Guld­ager m.fl.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 122 til den daværende matr. nr. 1b Jegsmark, Guldager samt for de daværende matr. nr. 11a, 11b, 11d, 18 og 19 Guldager By, Guldager.

 

I dag er en del af matr. nr. 1b Jegsmark, Guldager på banens østlige side inddraget under matr. nr. 1q ibd. og udgør ca. 13,3 ha. Restejendommen af matr. nr. 1b ibd. betegnes i dag matr. nr. 1r ibd. og udgør 18,3 ha.

 

I dag er de daværende matr. nr. 11a, 11b, 11d, 18 og 19 Guldager By, Guldager inddraget under matr. nr. 1q ibd. Der er ingen matrikulær adgang til overkørsel nr. 122 og ingen fysisk vej i marken.

 

I servitut tinglyst 14. februar 1986 vedrørende nedlæggelsen af overkørsel nr. 121 fik matr. nr. 2 Jegsmark, Guldager tildelt de samme rettigheder og pligter med hensyn til brugen af overkørsel nr. 122 som de øvrige brugere. I den sammenhæng blev der anlagt en 4,00 m bred befæstet vej langs banen på banens ejendom matr. nr. 3 ibd. Vejen er ikke udlagt på matrikelkortet.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B2

Ejendommen matr. nr. 2 Jegsmark, Guldager er beliggende på banens østlige side og udgør 18,6 ha. Indkørsel til ejendommen sker fra den private fællesvej Skovridervej.

 

B3

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Tulsmark, Alslev m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1r Jegsmark, Guldager på 18,3 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1a Tulsmark, Alslev er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 114,9 ha.

 

B7

Skovejendommen matr. nr. 1e Guldager By, Guldager m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 1q ibd. på 13,3 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1e ibd. er beliggende på banens vestlige side, og skovejendommen udgør i alt 104,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad eksisterende privat fællesvej Skovridervej over matr. nr. 1q Guldager By, Guldager og matr. nr. 1c Ravnsbjerg By, Guldager og videre ad kommunevejene Skovridervej, Tarp Byvej, Guldagervej og Guldager Stationsvej via offentlig overkørsel nr. 119.

 

Den eksisterende ikke udlagte private fællesvej på matr. nr. 3 Jegsmark, Guldager (banen) langs banen nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 3 (banen) Jegsmark, Guldager kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 1r ibd. og 1e Guldager By, Guldager.

 

B2

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 122. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 122 i dag.

 

B3

Fremtidig adgang til matr. nr. 1r Jegsmark, Guldager fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Damsmarkvej, Guldager Stationsvej, Guld­agervej, Tarp Byvej og Skovridervej via offentlig overkørsel nr. 119 og videre ad eksisterende privat fællesvej Skovridervej over matr. nr. 1c Ravnsbjerg By, Guldager og matr. nr. 1q Guldager By, Guldager. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1r Jegsmark, Guldager vil fremover være ca. 5.800 m.

 

B7

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 122. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 122 i dag.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 124 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 124 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 123 – km 65.560

Besigtigelsesplan nr. SA-31-064005-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 65.560 og er sikret med led.

 

 

Overkørslen benyttes i driften af en skovejendom med arealer på begge sider af banen. Overkørslen anvendes ofte af gående trafik mellem skovarealerne.

 

400 m nord for overkørsel nr. 123 er der på matrikelkortet et vejudlæg over matr. nr. 52 (banen) Guldager By, Guldager. På ejendomskortene fra banens anlæggelse er der ikke vist en overkørsel, og på ortofoto fra 1985 kan der heller ikke ses tegn på færdsel over sporet.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev overkørsel nr. 123 anlagt som en offentlig niveau overkørsel for flere lodsejere. I 1917 ændres status for overkørslen fra offentlig til privat.

 

Følgende ejendom kan blive berørt af en ændring i overkørslen:

 

B7

Skovejendommen matr. nr. 1e Guldager By, Guldager m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1q ibd. på 68,4 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1e ibd. er beliggende på banens vestlige side, og skovejendommen udgør i alt 104,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen bevares og opgraderes til et bomanlæg.

 

Dette medfører, at indtil 35 m fra spormidte kan fornødent areal blive eksproprieret til udvidelse af overkørsel og vejanlæg.

 

Vejudlægget 400 m nord for overkørsel nr. 123 slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 52 (banen) Guldager By, Guldager overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 124 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 124 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 124

Besigtigelsesplan nr. SA-31-064005-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen og overgangen er lukket og fjernet i marken og på matrikelkortet.

 

Forslag

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1h, 1i Tulsmark, Alslev og matr. nr. 2a Torrup Gde., Alslev.

 

Bemærkninger til forslaget

Ejeren af matr. nr. 1b og 1r Jegsmark, Guldager udtrykte utilfredshed med lukningen af overkørsel nr. 122, idet det vil give ham en omvej til hans arealer øst for jernbanen, ligesom hans trafik med tunge landbrugsmaskiner vil komme til at genere borgerne i byen. Dette kan desuden få betydning for den miljøgodkendelse, som han har til kørsel gennem byen og eventuelt kræve en ændring af denne. Ejeren fremsatte derfor forslag om kørsel via Torrupvej med adgang derfra til arealet øst for banen. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at eksisterende veje skal benyttes i videst muligt omfang, hvilket er muligt ved brug af det eksisterende vejnet.

 

En anden lodsejer stillede i den sammenhæng forslag om en ændret placering af den opgraderede overkørsel, således at overkørsel nr. 123 og nr. 122 nedlægges, og der i stedet placeres en overkørsel i skellet mellem matr. nr. 1r Jegsmark, Guldager og matr. nr. 1q Guldager By, Guldager, der kan benyttes af både naturskolens elever, motionister samt lodsejeren på matr. nr. 1b og 1r Jegsmark, Guldager. Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at man skal være opmærksom på, at eleverne i den forbindelse skal passere en mose, som kan være svært fremkommelig og udtrykte i øvrigt tvivl om, hvorvidt terrænet og eventuelle restriktioner er til hinder for placering af en overkørsel som foreslået.

 

Esbjerg Kommune fremhævede i den forbindelse, at det er meget vigtigt for bl.a. naturskolens brugere at kunne passere overkørslen ind til arealet på både banens østlige og vestlige side, idet elever, motionister i bil, til fods og på hesteryg benytter overkørslen.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 121 og nr. 124 tiltrædes. Under henvisning til karakteren og intensiteten af den trafik, som en sikkerhedsforbedret overkørsel nr. 123 skal betjene, anmodede kommissionen anlægsmyndigheden om at bearbejde løsningsforslaget vedrørende overkørsel nr. 122 og nr. 123 yderligere med udgangspunkt i det på forretningen fremførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 160 – km 81.831

Besigtigelsesplan nr. SA-31-081831-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 81.831 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til flere landbrugsarealer øst for banen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 160 til de daværende matr. nr. 5 og 9 Sig By, Thorstrup samt for nogle englodder (daværende matr. nr. 2, 4, 4a, 4b, 5 og 7 ibd.).

 

I dag er matr. nr. 5 Sig By, Thorstrup inddraget under matr. nr. 4m ibd. og udgør ca. 4,4 ha.

 

I dag er matr. nr. 9 Sig By, Thorstrup inddraget under henholdsvis matr. nr. 7b og 22d ibd., hvilket betyder, at matr. nr. 9 ibd. udgør ca. 1,2 ha af matr. nr. 7b ibd. og ca. 0,9 ha af matr. nr. 22d ibd.

 

De daværende englodder matr. nr. 2, 4, 4a, 4b og 5 Sig By, Thorstrup er i dag inddraget under matr. nr. 22a og 22d Sig By, Thorstrup.

 

Den daværende englod matr. nr. 7 Sig By, Thorstrup er i dag delt mellem matr. nr. 7c, 22a og 22d ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B9

Landbrugsejendommen matr. nr. 4m Sig By, Thorstrup til del af ejendommens lod matr. nr. 4m ibd. på 4,4 ha. Ejendommen er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør i alt 15,7 ha.

 

B10

Erhvervsejendommen matr. nr. 7b Sig By, Thorstrup til del af ejendommens lod matr. nr. 7b ibd. på 1,2 ha. Ejendommen er beliggende på banens østlige side og udgør i alt 6,5 ha.

 

B11

Landbrugsejendommen matr. nr. 22b Sig By, Thorstrup m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 22d ibd. på 0,9 ha. Ejendommen er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør i alt 10,3 ha.

 

B12

Erhvervsejendommen matr. nr. 22a Sig By, Thorstrup er beliggende på banens østlige side og udgør i alt 8,5 ha.

 

B13

Landbrugsejendommen matr. nr. 1u Thorstrup Præstegård, Thorstrup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 7c Sig By, Thorstrup på 2,0 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1u Thorstrup Præstegård, Thorstrup er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 60,3 ha.

 

B22

Beboelsesejendommen matr. nr. 22c Sig By, Thorstrup udgør 1.247 m2 og er beliggende på banens østlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlæg i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Løsningsforslaget er at totalekspropriere matr. nr. 7c Sig By, Thorstrup med henblik på at inddrage arealet under landbrugsejendommen matr. nr. 4m ibd.

 

Vejareal over matr. nr. 4m og 7c Sig By, Thorstrup slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 48 (banen) Sig By, Thorstrup kan overføres til det tilgrænsende matr. nr. 4m ibd.

 

B9

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til offentlig vej henvises til at foregå over egne jorder ad eksisterende adgangsveje via privat overkørsel nr. 161. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 160.

 

B10

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 7b Sig By, Thorstrup fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad eksisterende private veje over egen ejendom.

 

B11, B12 og B22

Ejendommenes adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 160.

 

B13

Ejendommens lod matr. nr. 7c Sig By, Thorstrup inddrages under landbrugsejendommen matr. nr. 4m ibd. Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger henvises til at foregå over egne jorder via eksisterende adgangsveje.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 161 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 161 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 161 – km 82.090

Besigtigelsesplan nr. SA-31-081831-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 82.090 og er sikret med led. I forbindelse med overkørslen blev der anlagt en overgang for fodgængere i 1941.

 

Overkørslen er adgangsvej for en landbrugsejendom og til landbrugsarealer på banens østlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 161 til de daværende matr. nr. 2, 3 og 4a Sig By, Thorstrup samt for nogle englodder (daværende matr. nr. 1, 3 og 9 ibd.).

 

I dag er matr. nr. 2 Sig By, Thorstrup inddraget under matr. nr. 2l ibd. og udgør ca. 2,8 ha.

 

I dag er matr. nr. 3 ibd. inddraget under henholdsvis matr. nr. 2l og 4m ibd. og udgør ca. 2,2 ha af matr. nr. 2l ibd. og ca. 0,8 ha af matr. nr. 4m ibd.

 

I dag er matr. nr. 4a ibd. inddraget under matr. nr. 4m ibd. og udgør ca. 5,5 ha.

 

De daværende englodder matr. nr. 1, 3 og 9 Sig By, Thorstrup er i dag inddraget under matr. nr. 4m ibd. Følgende ejendomme kan blive berørt af en ændring i overkørslen:

 

B9

Landbrugsejendommen matr. nr. 4m Sig By, Thorstrup er beliggende på banens østlige side og udgør 15,7 ha.

 

B14

Landbrugsejendommen matr. nr. 2a Sig By, Thorstrup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 2l ibd. på 5,0 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 2a ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 46,5 ha.

 

Forslag

Overkørslen bevares og opgraderes til et bomanlæg.

 

Dette medfører, at indtil 35 m fra spormidte eksproprieres fornødent areal til udvidelse af overkørsel og vejanlæg.

 

Eksisterende private fællesveje over henholdsvis matr. nr. 4g og 4m Sig By, Thorstrup udlægges på matrikelkortet. Del af vejareal over matr. nr. 48 (banen) Sig By, Thorstrup nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 48 (banen) Sig By, Thorstrup kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 2l og 2m ibd.

 

B9 og B14

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved opgraderingen af overkørsel nr. 161.

 

Bemærkninger til forslaget

En del lodsejere ønskede oplyst vilkårene for vedligeholdelse af en privat fællesvej og fordelingen af udgifter hertil. Anlægsmyndigheden henviste i den forbindelse til lov om private fællesveje og oplyste endvidere, at det er brugerne af den private fællesvej, som sammen skal bidrage til vedligeholdelsen af vejen alt afhængig af færdslens art og omfang. Såfremt der ikke kan opnås enighed herom, kan kommunen være behjælpelig ved et vejsyn og oprettelse af en fordelingsnøgle, hvoraf den enkelte brugers udgiftsandel vil fremgå og afspejle den brug, de har af vejen.

 

En anden gruppe af lodsejere udtrykte bekymring for, om store køretøjer kan komme ud på Vardevej fra overkørsel nr. 161. En lodsejer oplyste i den forbindelse, at han har køretøjer på 25-30 m, som skal kunne komme rundt, idet der fragtes store træstammer. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at der laves kørekurver, der vil sikre passage af den trafik, der bruger vejen.

 

Enkelte lodsejere samt Varde Kommunes repræsentant anførte endvidere, at de er utilfredse med lukningen af overkørsel nr. 160, som betjener byens borgere i Sig til at nå rekreative arealer øst for jernbanen samt Varde Å. Kommunens repræsentant opfordrede derfor kommissionen til at se på alternative muligheder for at bevare overkørslen og fremlagde i den forbindelse et brev fra udviklingsrådet og borgerforeningen i Sig fremsendt til Varde Kommune, hvori der stilles forslag om en vejadgang over kommunens materielgård. Anlægsmyndigheden kunne i den forbindelse oplyse, at Varde Kommune har godkendt det foreliggende projekt uden bemærkninger. Anlægsmyndigheden oplyste endvidere, at etablering af vejadgang til arealet vil være en noget dyrere løsning end ekspropriation af landbrugsarealet matr. nr. 7c Sig By, Thorstrup.

 

Andre lodsejere udtrykte derimod tilfredshed med lukningen, idet de kunne oplyse, at adgangen til de rekreative arealer sker ved færdsel over deres arealer. Da det ofte er hundeejere, der benytter sig af muligheden for at lufte deres hunde frit, bliver det dyrevildt, som de ellers nyder og forsøger at værne om, generet, hvilket de er meget kede af.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 160, 162, 163 og 164 samt sikkerhedsforbedring af overkørsel nr. 161 tiltrædes.

 

Under hensyntagen til de bemærkninger, der blev fremført vedrørende overkørsel nr. 161 og det omkringliggende vejnet, anmodede kommissionen anlægsmyndigheden om at undersøge, hvorvidt den nuværende vej ud til Vardevej er dimensioneret til at betjene den trafik, den skal betjene for fremtiden.

 

 

Privat overkørsel nr. 162 – km 82.286

Besigtigelsesplan nr. SA-31-081831-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 82.286 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgangsvej til skovareal på matr. nr. 10l Sig By, Thorstrup.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 162 til de daværende matr. nr. 10b, 11a og 12 Sig By, Thorstrup.

 

I dag betegnes matr. nr. 10b Sig By, Thorstrup matr. nr. 10l ibd.

 

De daværende matr. nr. 11a og 12 Sig By, Thorstrup er i dag inddraget under matr. nr. 12c ibd. og udgør i alt ca. 2,6 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B16

Landbrugsejendommen matr. nr. 1c Thorstrup Præstegård, Thorstrup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 10l Sig By, Thorstrup på 1,8 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1c Thorstrup Præstegård, Thorstrup er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 63,4 ha.

 

B17

Landbrugsejendommen matr. nr. 12c Sig By, Thorstrup til del af ejendommens lod matr. nr. 12c ibd. på 2,6 ha beliggende på banens østlige side. Ejendommen er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør i alt 5,8 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad ny privat fællesvej over matr. nr. 12c, 10l, 2l, 48 (banen) og 4m Sig By, Thorstrup. Herefter gennem overkørsel nr. 161 og videre ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 2m og 4g ibd. til kommunevejen Vardevej.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 12c, 10l, 2l, 48 (banen) og 4m ibd. udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende, idet den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 12c, 10l, 2l, 48 (banen) og 4m ibd.

 

Afskåret areal beliggende mellem ny privat fællesvej og banen eksproprieres til udfyldning af sneværnsbælte langs ny vej.

 

Vejareal over matr. nr. 2m ibd. slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 48 (banen) Sig By, Thorstrup kan overføres til det tilgrænsende matr. nr. 11h ibd.

 

B16

Fremtidig adgang til matr. nr. 10l Sig By, Thorstrup fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Lindingbrovej, Thorstrupvej og Vardevej, videre ad privat fællesvej gennem privat overkørsel nr. 161 og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 4m, 48 (banen) og 2l ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 10l ibd. vil fremover være 2.300 m.

 

B17

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 162. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 162.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 161 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 161 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 163 – km 82.454

Besigtigelsesplan nr. SA-31-081831-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 82.454 og er sikret med led.

 

Overkørslen er adgangsvej for en landbrugsejendom og til landbrugs- og skovarealer beliggende på banens østlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 163 til de daværende matr. nr. 3a, 13, 15a Sig By, Thorstrup.

 

De daværende matr. nr. 3a og 13 Sig By, Thorstrup er i dag inddraget under matr. nr. 12c Sig By, Thorstrup og udgør ca. 3,2 ha.

 

Det daværende matr. nr. 15a Sig By, Thorstrup er i dag blevet til matr. nr. 15m ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B17

Landbrugsejendommen matr. nr. 12c Sig By, Thorstrup til del af ejendommens lod matr. nr. 12c ibd. på 3,2 ha beliggende på banens østlige side. Ejendommen er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør i alt 5,8 ha.

 

B19

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Nørholm Hgd., Thorstrup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 15m Sig By, Thorstrup på 1,6 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1a Nørholm Hgd., Thorstrup er også beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 816,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad ny privat fællesvej over matr. nr. 12c, 10l, 2l, 48 (banen) og 4m Sig By, Thorstrup. Herefter gennem privat overkørsel nr. 161 og videre ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 2m og 4g ibd. til kommunevejen Vardevej.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 162 og 163 ved at udlægge ny privat fællesvej som beskrevet under overkørsel nr. 162.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 13f og 15p Sig By, Thorstrup.

 

Rampeareal fra matr. nr. 12c ibd. overføres til det tillgrænsende matr. nr. 48 ibd. (banen) til udfyldning af sneværnsbælte.

 

B17

Fremtidig adgang fra ejendommen matr. nr. 12c Sig By, Thorstrup til offentlig vej henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 48 (banen), 12c, 10l og 2l, 4m ibd., gennem privat overkørsel nr. 161 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 4g og 2m ibd. til kommunevejen Vardevej.

 

B19

Fremtidig adgang til matr. nr. 15m Sig By, Thorstrup fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Stokkebrovej, statsvejen Lundvej, kommunevejen Vardevej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 4g og 2m ibd., gennem privat overkørsel nr. 161, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 4m, 48 (banen), 2l, 10l og 12c ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 15m ibd. vil fremover være 3.050 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 161 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 161 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 164

Besigtigelsesplan nr. SA-31-081831-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1916, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 5a (banen) Thorstrup Præstegård, Thorstrup overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 161 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 161 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 178 – km 90.130

Besigtigelsesplan nr. SA-31-090130-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 90.130 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som ikke er i brug.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 178 til den daværende matr. nr. 3b Gjødsvang, i dag Den Mellemste Del, Tistrup samt for englod tilhørende ejeren af matr. nr. 4c ibd.

 

Den daværende matr. nr. 3b Den Mellemste Del, Tistrup bestod af 2 lodder, en på hver side af banen. Arealerne øst og vest for overkørsel nr. 178 er i dag forskellige ejendomme. Den østlige lod er i dag inddraget under matr. nr. 4b og 8g ibd., og den vestlige lod er inddraget under matr. nr. 3b og 7k ibd.

 

Englodden under matr. nr. 4c ibd. er i dag inddraget under matr. nr. 7k ibd. Ejendommen matr. nr. 7k ibd. er udelukkende beliggende på banens vestlige side.

 

Ejendommen matr. nr. 8g ibd. er udelukkende beliggende på banens østlige side.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B23

Beboelsesejendommen matr. nr. 4b Den Mellemste Del, Tistrup udgør 1,4 ha og er beliggende på banens østlige side.

 

B24

Landbrugsejendommen matr. nr. 3b Den Mellemste Del, Tistrup er beliggende på banens vestlige side og udgør i alt 2,8 ha.

 

B77

Landbrugsejendommen matr. nr. 8g Den Mellemste Del, Tistrup m.fl. udgør i alt 30,0 ha og er beliggende på banens østlige side.

 

B78

Landbrugsejendommen matr. nr. 7k Den Mellemste Del, Tistrup m.fl. udgør i alt 70,5 ha og er beliggende på banens vestlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet. Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad eksisterende adgangsveje.

 

Vejareal over matr. nr. 4b Den Mellemste Del, Tistrup nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

B23, B24, B77 og B78

Ejendommenes adgangsforhold til det offentlige vejnet ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 178.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 183 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 183 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 179

Besigtigelsesplan nr. SA-31-090130-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1943, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 42 (banen) Den Mellemste Del, Tistrup overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer på matr. nr. 42 (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 8g og 7k ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 183 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 183 anførte.

 

 

Offentlig overgang km 91.584

Besigtigelsesplan nr. SA-31-090130-05-12.

 

Nuværende forhold

Overgang km 91.584 er en offentlig overgang, som blev retableret i 1986 efter nedlæggelsen af den private overkørsel nr. 181 med tilhørende overgang i 1985. Overgangen blev placeret samme sted som den nedlagte overkørsel. Overgangen er sikret med låger.

 

Overgangen benyttes af fodgængere som adgang over banen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1875 blev der ved ekspropriation etableret den private niveau overkørsel nr. 181, hvor overgang km 91.584 ligger i dag. Til overkørslen blev der stiftet vejret for de daværende matr. nr. 5a Den Mellemste Del, Tistrup samt matr. nr. 2a og 2f Gårde By, Tistrup, som alle havde lodder på begge sider af banen. I dag er arealerne øst og vest for overgang km 91.584 forskellige ejendomme.

 

Ved aftale tinglyst den 6. marts 1985 har ejeren af matr. nr. 2a ibd. samtykket i nedlæggelsen af overkørsel nr. 181 med tilhørende overgang, hvorefter overkørslen er lukket og fjernet i marken. I 1986 blev der så retableret en offentlig overgang.

 

Forslag

Overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet. Al trafik over banen henvises til at benytte det øvrige offentlige vejnet.

 

Privat fællesvej over matr. nr. 2f Gårde By, Tistrup og matr. nr. 5f Den Mellemste Del, Tistrup berigtiges på matrikelkortet.

 

Del af vejareal over matr. nr. 2a Gårde By, Tistrup nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 16 (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 2a ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 183 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 183 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 182

Besigtigelsesplan nr. SA-31-090130-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 16 (banen) Gårde By, Tistrup overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 16 (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 1aa ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 183 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 183 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 183 – km 92.321

Besigtigelsesplan nr. SA-31-090130-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 92.321.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som har været brugt i driften af en landbrugsejendom. Fliser mellem skinnerne er i dag fjernet, så det ikke er fysisk muligt at benytte overkørslen, som den er nu.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 183 til de daværende matr. nr. 4a og 4e Gårde By, Tistrup.

 

I dag er en del af matr. nr. 4a ibd. på banens østlige side inddraget under matr. nr. 1æ ibd. og udgør ca. 1,4 ha. Restejendommen af matr. nr. 4a ibd. på banens østlige side er udstykket i flere ejendomme uden matrikulær vejadgang til overkørslen.

 

I dag er en del af matr. nr. 4e ibd. på banens østlige side inddraget under matr. nr. 1æ ibd. og udgør ca. 0,3 ha. Restejendommen af matr. nr. 4e ibd. betegnes i dag matr. nr. 4co ibd. og er uden matrikulær adgang til overkørslen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B25

Landbrugsejendommen matr. nr. 2a Gårde By, Tistrup m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 1æ ibd. på ca. 1,7 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 2a ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 73,4 ha.

 

B61

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Gårde By, Tistrup m.fl. er beliggende på banens vestlige side med undtagelse af ejendommens lod matr. nr. 29 Den Mellemste Del, Tistrup på 1,5 ha beliggende på banens østlige side. Matr. nr. 29 ibd. har ikke vejret ad overkørsel nr. 183. Bygningerne på matr. nr. 4a Gårde By, Tistrup er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 26,4 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad hidtil benyttede adgangsveje til kommunevejene Stationsbakken og Johnsgårdvej via vejoverføring over banen.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1æ og 1aa Gårde By, Tistrup.

 

B25

Ejendommens adgangsforhold til del af matr. nr. 1æ Gårde By, Tistrup fra ejendommens bygninger ændres ikke, idet overkørsel nr. 183 allerede er nedlagt i marken. Adgangsvejen er derfor fortsat ad kommunevejene Johnsgårdvej og Stationsbakken via vejoverføring over banen.

 

B61

Ejendommens adgangsforhold til det offentlige vejnet ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 183.

 

Bemærkninger til forslaget

Flere lodsejere ønskede oplyst, hvornår projektet udføres, hvortil anlægsmyndigheden kunne oplyse, at det forventes udført i 2015. Anlægsmyndigheden oplyste endvidere, at nedlæggelsen af en overkørsel kan ses i marken ved, at grøfterne graves igennem på hver sin side af jernbanen for at forhindre passage. Eventuelle restarealer fra ramper vil ikke blive fjernet i marken, hvilket lodsejeren dog selv kan gøre efterfølgende.

 

Ejeren af matr. nr. 2f Gårde By, Tistrup bemærkede, at hun finder det uhensigtsmæssigt med en vejadgang gennem hendes bygninger, når jernbaneovergangen km 91.584 nedlægges, og gav i øvrigt udtryk for, at hun ønskede at bibeholde overgangen.

 

Ejerne af matr. nr. 2a Gårde By, Tistrup m.fl. anførte endvidere, at de af hensyn til borgerne i byen ønsker at opretholde overkørsel nr. 183, således at de kan undgå kørsel med landbrugsmaskiner i byen. De bemærkede dog, at dette forudsætter en renovation af overkørslen, som p.t. er i så dårlig stand, at den ikke kan benyttes.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 178, 179, 182 og 183 samt overgang km 91.584 tiltrædes.

 

 

Privat overkørsel nr. 185

Besigtigelsesplan nr. SA-31-093492-05-12.

 

Nuværende forhold

Ejerne af matr. nr. 4a og 4f Gårde By, Tistrup har samtykket i nedlæggelsen af overkørsel nr. 185 ved deklaration tinglyst den 1. april 1914, hvorefter overkørslen er lukket og fjernet i marken. Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 16 (banen) Gårde By, Tistrup overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 4bx Gårde By, Tistrup.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 191 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 191 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 186 – km 93.492

Besigtigelsesplan nr. SA-31-093492-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 93.492 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til flere landbrugsarealer vest for banen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 186 til de daværende matr. nr. 2e og 2d Hjedding By, Ølgod.

 

I dag er matr. nr. 2d Hjedding By, Ølgod på banens vestlige side blevet til matr. nr. 2v og 2n ibd., og matr. nr. 2e ibd. på banens vestlige side er blevet til matr. nr. 2e og 2u ibd. I forbindelse med udstykningen af matr. nr. 2u ibd. blev der i 1953 tinglyst vejret for matr. nr. 2e ibd. på udlagt privat fællesvej over matr. nr. 2u ibd. langs banens vestlige side.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B27

Landbrugsejendommen matr. nr. 4f Gårde By, Tistrup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 2e Hjedding By, Ølgod på 1,3 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 4f Gårde By, Tistrup er også beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 3,9 ha. Ejendommen har vejadgang ad den private fællesvej Stationsbakken til kommunevejen Stationsbakken.

 

B29

Landbrugsejendommen matr. nr. 6d Hjedding By, Ølgod m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 2u ibd. på 1,2 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 6d Hjedding By, Ølgod er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 8,4 ha.

 

B30

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 2y Hjedding By, Ølgod m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 2n og 2v ibd. på i alt 8,8 ha beliggende på banens vestlige side. Matr. nr. 2n og 2v ibd. grænser til og drives sammen med ejendommens lod matr. nr. 4h ibd., som har overkørsel til kommunevejen Gammelgårdvej. De øvrige lodder er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 53,4 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 2a Hjedding By, Ølgod m.fl. beliggende på banens vestlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 2a ibd. til matr. nr. 2y ibd. m.fl. udgør ca. 1,3 km.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Løsningsforslaget er at ekspropriere matr. nr. 2u Hjedding By, Ølgod med henblik på at afhænde arealet til ejeren af landbrugsejendommen matr. nr. 2y ibd. m.fl. (B30) ved en matrikulær sammenlægning. Dermed skal der ikke skabes ny vejadgang som erstatning for nedlæggelsen af overkørsel nr. 186.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad vejoverføring ved kommunevejen Stationsbakken og kommunevejene Hjeddingvej og Gammelgårdvej via offentlig overkørsel nr. 188.

 

Vejudlægget på matr. nr. 2u Hjedding By, Ølgod slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 2d og 2u Hjedding By, Ølgod.

 

B27

Fremtidig adgang til matr. nr. 2e Hjedding By, Ølgod fra ejendommens bygninger henvises til at foregå over egne jorder ad eksisterende adgangsveje.

 

B30

Fremtidig adgang til matr. nr. 2n og 2v Hjedding By, Ølgod fra kommunevejen Gammelgårdvej henvises til at foregå over egne jorder ad eksisterende adgangsveje.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 191 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 191 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 187 – km 93.896

Besigtigelsesplan nr. SA-31-093492-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 93.896 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 187 til den daværende matr. nr. 2d Hjedding By, Ølgod. I dag er matr. nr. 2d ibd. på banens vestlige side blevet til matr. nr. 2n og 2v ibd.

 

Overkørsel nr. 187 blev i 1942 flyttet ca. 50 m mod nord, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B30

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 2y Hjedding By, Ølgod m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 2n og 2v ibd. på i alt 8,8 ha beliggende på banens vestlige side. Matr. nr. 2n og 2v ibd. grænser til og drives sammen med ejendommens lod matr. nr. 4h ibd., som har overkørsel til kommunevejen Gammelgårdvej. De øvrige lodder er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 53,4 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 2a Hjedding By, Ølgod m.fl. beliggende på banens vestlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 2a ibd. til matr. nr. 2y ibd. m.fl. udgør ca. 1,3 km.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Vejudlægget ved den tidligere placering af overkørsel nr. 187 slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejene Hjeddingvej og Gammelgårdvej via offentlig overkørsel nr. 188.

 

B30

Fremtidig adgang til matr. nr. 2n og 2v Hjedding By, Ølgod fra kommunevejen Gammelgårdvej henvises til at foregå over egne jorder ad eksisterende adgangsveje.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 191 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 191 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 191 – km 95.504

Besigtigelsesplan nr. SA-31-093492-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 95.504 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af to landbrugsejendomme.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 191 til de daværende matr. nr. 1a og 3g Hjedding By, Ølgod samt til Mikkel Hansen, hvis vejret over matr. nr. 1a ibd. forlægges til overkørsel nr. 191. Af ejendomskortene fra banens anlæggelse fremgår, at Mikkel Hansen var ejer af matr. nr. 2b ibd. Ved banens anlæggelse blev der således også stiftet vejret ad overkørsel nr. 191 til det daværende matr. nr. 2b ibd.

 

I dag er matr. nr. 1a, 2b og 3g Hjedding By, Ølgod på banens østlige side inddraget under matr. nr. 1t ibd. og udgør ca. 10,8 ha.

 

I forbindelse med erhvervelse af areal til sneværnsbælte i 1877 blev overkørsel nr. 191 flyttet ca. 100 m mod syd til sin nuværende placering.

 

Rampeareal på banens vestlige side fra overkørslens oprindelige placering ligger stadig som banens ejendom. Vejudlægget på matrikelkortet ligger ca. 10 m syd for den nuværende placering af overkørsel nr. 191.

 

Ved servitut tinglyst den 31. juli 2009 fik matr. nr. 1t ibd. af ejeren af matr. nr. 1v ibd. ret til færdsel ad en markvej over matr. nr. 1v ibd. fra kommunevejen Hjeddingvej og frem til overkørsel nr. 191.

 

Derudover benyttes overkørsel nr. 191 også som eneste fysiske adgangsvej til matr. nr. 6s ibd. af landbrugsejendommen matr. nr. 6a Hjedding By, Ølgod m.fl.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B32

Landbrugsejendommen matr. nr. 6a Hjedding By, Ølgod m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 6s ibd. på 1,9 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 6a ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 53,9 ha.

 

B34

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 1a Hjedding By, Ølgod m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 1t ibd. på ca. 10,8 ha beliggende på banens østlige side. De øvrige lodder er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 47,9 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 13a Lindbjerggård Hgd., Ølgod m.fl. beliggende på banens østlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 13a ibd. til matr. nr. 1a Hjedding By, Ølgod m.fl. udgør ca. 5,1 km.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Vejudlægget ca. 10 m syd for overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejen Hjeddingvej, videre ad den private fællesvej Hjeddingvej gennem offentlig overkørsel nr. 190, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 6e og 1t Hjedding By, Ølgod.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 6e og 1t ibd. udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende vejudlæg på matrikelkortet over matr. nr. 1t Hjedding By, Ølgod forlægges efter forholdene i marken og udlægges med samme bredde som den eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 1t ibd. Vejen anlægges ikke i marken.

 

Eksisterende privat fællesvej i marken over matr. nr. 1t ibd. udlægges på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende, idet den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 6e og 1t ibd.

 

Forlægningen af eksisterende vejudlæg medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 1t ibd. samt berigtigelse af eksisterende privat fællesvej.

 

Rampearealer ved den oprindelige placering af overkørsel nr. 191 kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1v og 3a Hjedding By, Ølgod.

 

Vejudlæg på matr. nr. 9 (banen) og 1t Hjedding By, Ølgod slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

B32

Fremtidig adgang til matr. nr. 6s Hjedding By, Ølgod fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad den private fællesvej Vardevej, gennem offentlig overkørsel nr. 190, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 6e og 1t ibd., herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 6s ibd. vil fremover være 1.150 m.

 

B34

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 1t Hjedding By, Ølgod fra ejendommens øvrige lodder henvises til at foregå ad kommunevejen Hjeddingvej, den private fællesvej Hjeddingvej, gennem offentlig overkørsel nr. 190 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 6e ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

En lodsejer ønskede oplyst, hvordan man skal forholde sig til de arealer, der er forpagtet ud. Anlægsmyndigheden oplyste, at forpagter skal gøres bekendt med den forestående ekspropriation, men at man indtil dette tidspunkt kan forpagte sine arealer ud som hidtil. På ekspropriationsforretningen vil det blive aftalt, hvordan en forpagter skal forholde sig til en eventuelt forestående høst.

 

Ejeren af matr. nr. 6e Hjedding By, Ølgod fremsatte forslag om en ændret placering af den nye private fællesvej, som placeres på ejendommen, således at den anlægges så tæt på jernbanen ved overkørsel nr. 190 som muligt. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at den er placeret ud fra hensynet til den landbrugsmæssige drift, hvor det skal være rentabelt for store maskiner at komme rundt, men at der anlægsteknisk ikke er noget til hinder for, at den placeres tættere på banen. Lodsejeren fik endvidere oplyst, at arealet mellem jernbanen og den nye private fællesvej som udgangspunkt ikke bliver eksproprieret.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 185, 186, 187, 191 og 192 tiltrædes.

 

På baggrund af lodsejers ønske om en ændret placering af den nye private fællesvej på matr. nr. 6e Hjedding By, Ølgod ved overkørsel nr. 190 anmodede kommissionen anlægsmyndigheden om frem til ekspropriationsforretningen at have udarbejdet et ændret forslag til vejens placering.

 

Henset til en lodsejers positive tilkendegivelser over for kommissionen om overtagelse af matr. nr. 2u Hjedding By, Ølgod anmodede kommissionen Banedanmark om frem til ekspropriationsforretningen at arbejde videre med muligheden for jordfordeling af denne matrikel.

 

 

Privat overkørsel nr. 192 – km 95.908

Besigtigelsesplan nr. SA-31-093492-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 95.908 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 192 til den daværende matr. nr. 5 Hjedding By, Ølgod. I dag er matr. nr. 5 Hjedding By, Ølgod på banens østlige side inddraget under matr. nr. 1t ibd. og udgør ca. 1,3 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B34

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 1a Hjedding By, Ølgod m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 1t ibd. på ca. 1,3 ha beliggende på banens østlige side. De øvrige lodder er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 47,9 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 13a Lindbjerggård Hgd., Ølgod m.fl. beliggende på banens østlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 13a ibd. til matr. nr. 1a Hjedding By, Ølgod m.fl. udgør ca. 5,1 km.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejen Hjeddingvej, videre ad den private fællesvej Vardevej, gennem offentlig overkørsel nr. 190, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 6e ibd.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 191 og 192 ved at sikre de eksisterende adgangsveje og udlægge ny privat fællesvej som beskrevet under overkørsel nr. 191.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1s og 1t Hjedding By, Ølgod.

 

B34

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 1t Hjedding By, Ølgod fra ejendommens øvrige lodder er som beskrevet under overkørsel nr. 191.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 191 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 191 anførte.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Arne Lauridsen               Uffe Henneberg

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen