Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, besigtigelsesforretningen den 26. og 27. august 2013

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

ESBJERG – RINGKØBING

(Besigtigelsesforretningen den 26. og 27. august 2013)

2. hæfte

 

 

Mandag den 26. august 2013 kl. 10.30 samledes kommissionen ved overkørsel nr. 261 for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslen i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 11.45, hvor kommissionen samledes ved overkørsel nr. 253 for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslen i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 14.15, hvor kommissionen samledes ved overkørsel nr. 234 for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 234, 235 og 236 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing.

 

Forretningen fortsatte endelig samme dag kl. 16.00, hvor kommissionen samledes ved vejoverføring km 120.557, kommunevej Hølletvejs krydsning med banen, for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 238, 239 og 241 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Arne Lauridsen, Erslev, og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune mødte Carl Chr. Josephsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Carsten Flyger Jørgensen og projektleder Sanne Fyrstenberg samt landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, vejingeniør Per Thoft Kærsgaard, NIRAS og myndighedskoordinator, ingeniør Stine Baldus Gæmelke, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 18. juni 2013 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Kommissarius oplyste på mødestederne, at kundgørelsen af forretningen via Ringkøbing Amts Dagblad i forhold til fristen i bestemmelsen i § 12, stk. 1, 1. pkt. i lov om fremgangsmåde ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (lov nr. 1161 af 20. november 2008) er sket henholdsvis 2 og 3 dage for sent. Overskridelsen af fristen har efter en konkret vurdering ikke givet kommissarius anledning til at aflyse besigtigelsesforretningen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Esbjerg og Ringkøbing ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 104.165 – 133.515. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 104.165 – 133.515 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 11.-12. marts 2013 for beboerne på strækningen overkørsel nr. 205-261. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-31-108820-12

SA-31-110876-05-12

SA-31-118944-05-12

SA-31-120874-05-12

SA-31-129069-05-12

SA-31-133515-05-12

Besigtigelsesplan ovk. 212-213

Besigtigelsesplan ovg. km 110.876

Besigtigelsesplan ovk. 234-235

Besigtigelsesplan ovk. 238

Besigtigelsesplan ovk. 252-254

Besigtigelsesplan ovk. 261-263

1:4.000

1:1.000

1:4.000

1:4.000

1:4.000

1:4.000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune i Region Midtjylland. Banen er stationeret fra Esbjerg mod Ringkøbing.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er dog ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer eventuelt kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler:

 

Ringkøbing-Skjern Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 205                                      km 104.165

Privat niveau overkørsel nr. 213                                      km 108.820

Privat niveau overgang                                                    km 110.876

Privat niveau overkørsel nr. 234                                      km 118.944

Privat niveau overkørsel nr. 235                                      km 119.868

Privat niveau overkørsel nr. 238                                      km 120.874

Privat niveau overkørsel nr. 253                                      km 129.069

Privat niveau overkørsel nr. 261                                      km 133.515

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsler er formelt blevet nedlagt, jf. de gamle ejendomskort, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

–  Overkørsel nr. 204 – matr. nr. 7 Tøstrup By, Ådum

–  Overkørsel nr. 206 – matr. nr. 4a Skodsbøl, Ådum

–  Overkørsel nr. 236 – matr. nr. 13 Sdr. Vognbjerg, Stauning

–  Overkørsel nr. 239 – matr. nr. 42a Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg

 

Disse overkørsler slettes på matrikelkortet.

 

Udover, at der på matrikelkortet stadig findes nedlagte overkørsler, findes der også overkørsler, som ikke formelt er blevet nedlagt, men som gennem tiden har mistet deres betydning og dermed er ophørt med at blive brugt. Følgende overkørsel er ikke formelt blevet nedlagt, men eksisterer ikke længere fysisk i marken og har ikke gjort det i hævdstid, jf. gamle luftfotos:

 

–  Overkørsel nr. 241 – matr. nr. 42a Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg

 

Denne overkørsel nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der et antal overkørsler, beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

Kommissionen har behandlet det fremlagte projekt under forbehold af,

 

–  endelig afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt,

–  at der meddeles endelig godkendelse til 3 dige gennembrud i forbindelse med overkørsel nr. 234-238,

–  at der ikke er indkommet klager vedrørende afgørelse af 24. juli 2013 fra Naturstyrelsen vedrørende dispensation fra skovloven.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hotel Fjordgården, Ringkøbing, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Privat overkørsel nr. 234 – km 118.944

Besigtigelsesplan nr. SA-31-118944-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 118.944 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til det offentlige vejnet for en beboelsesejendom og til nogle landbrugsarealer syd for banen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev overkørslen ved ekspropriation anlagt som offentligt niveau overkørsel for “Knudgaards Veien”.

 

Ved ekspropriation i 1922 ændrede overkørsel nr. 234 status til privat ubevogtet overkørsel. Ved forretningen overgik overkørslen til privat for ejerne af matr. nr. 1a, 2b, 3k, 3h, 5a, 6e, 13a, 17, 18, 20, 21 og 22 Ganer, Skjern Jorder samt matr. nr. 17, 18a, 18b, 28a, 28b, 29 og 47a Mærskengene, Skjern Jorder.

 

Ved udstykning af banevogterhuset, matr. nr. 38 Ganer, Skjern Jorder, i 1960 fik køberen ikke ret til at benytte overkørsel nr. 234, men den daværende ejer af matr. nr. 38 ibd. fik tilladelse til at benytte overkørslen, så længe han var ejer af ejendommen. Nuværende ejer af matr. nr. 38 ibd. er således ikke færdselsberettiget.

 

Grundet matrikulære forandringer er de færdselsberettigede i dag benævnt matr. nr. 1c, 2b, 2d, 3h, 3n, 6e, 6i, 6k, 6l, 13c, 13e, 15f, 15g, 16, 17a, 17b, 20b og 22b Ganer, Skjern Jorder.

 

Matr. nr. 17, 18a, 18b, 28b, 28a, 29 og 47a Mærskengene, Skjern Jorder på banens sydlige side er i dag fordelt på matr. nr. 44 og 45 Ganer, Skjern Jorder samt matr. nr. 314, 316, 322a og 323a Mærskengene, Skjern Jorder. Med udgangspunkt i beliggenhed og ændrede ejendomsforhold siden 1922 har disse lodder ingen relevans i forhold til overkørsel nr. 234.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B44

Beboelsesejendommen matr. nr. 38 Ganer, Skjern Jorder er beliggende på banens sydlige side og udgør 1.464 m2.

 

B45

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 3g Ganer, Skjern Jorder er beliggende på banens sydlige side og udgør 1,5 ha.

 

B46

Beboelsesejendommen matr. nr. 3h Ganer, Skjern Jorder er beliggende på banens nordlige side og udgør 3,9 ha.

 

B47

Landbrugsejendommen matr. nr. 15b Ganer, Skjern Jorder m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 17b, 15g, 13e, 2d og 6l Ganer, Skjern Jorder på i alt 6,9 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 15b ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 123,9 ha.

 

B54

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 16 Ganer, Skjern Jorder m.fl. er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og udgør 20,2 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 2c Lyager, Dejbjerg m.fl. beliggende på banens nordlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 2c ibd. til matr. nr. 16 Ganer, Skjern Jorder m.fl. udgør ca. 4.350 m.

 

B68

Landbrugsejendommen matr. nr. 2e Nr. Vognbjerg Gde., Dejbjerg m.fl. er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og udgør i alt 17,7 ha.

 

B69

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 3n Ganer, Skjern Jorder er beliggende på banens nordlige side og udgør 780 m2.

 

B70

Landbrugsejendommen matr. nr. 4b Bovsø By, Stauning m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 20b og 22b Ganer, Skjern Jorder på i alt 330 m2 beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 4b Bovsø By, Stauning er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 13,0 ha.

 

B71

Landbrugsejendommen matr. nr. 1f Alkærsig, Dejbjerg m.fl. er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og udgør i alt 65,7 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Kvembjergevej, Ganerkærvej og Ganervej via offentlig vejoverføring i km 117.506, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 8d, 6d, 4i, 2f, 8i, 7g, 26, 11f og 3g Ganer, Skjern Jorder.

 

Eksisterende privat vej over matr. nr. 6d og 8d ibd. udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 3g, 11f, 26, 7g, 8i, 8d, 2f, 4i og 6d Ganer, Skjern Jorder udlægges i 5,50 m bredde på matrikelkortet, hvor eksisterende vejudlæg ikke er tilstrækkelig. Vejen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Renoveringen af den 5,50 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 3g, 11f, 26, 7g, 8i, 8d, 2f, 4i og 6d Ganer, Skjern Jorder.

 

Skellet langs den renoverede vej mellem matr. nr. 8i og 8d Ganer, Skjern Jorder berigtiges, således vejudlæg og anlæg i sin helhed er beliggende på matr. nr. 8i ibd.

 

Del af vejarealer på matr. nr. 3g og 11f Ganer, Skjern Jorder slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 50 (banen) Ganer, Skjern Jorder kan overføres til det tilgrænsende matr. nr. 38 ibd.

 

B44

Fremtidig adgang til matr. nr. 38 Ganer, Skjern Jorder fra det offentlige vejnet henvises til at foregå ad kommunevejen Ganervej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 8d, 6d, 4i, 2f, 8i, 7g, 26, 11f og 3g ibd.

 

B45

Fremtidig adgang til matr. nr. 3g Ganer, Skjern Jorder fra det offentlige vejnet henvises til at foregå ad kommunevejen Ganervej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 8d, 6d, 4i, 2f, 8i, 7g, 26 og 11f ibd.

 

B46, B54, B68, B69, B71

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 234.

 

B47

Fremtidig adgang til ejendommens lodder matr. nr. 17b, 15g, 13e, 2d og 6l, Ganer, Skjern Jorder fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Kvembjergevej, Ganerkærvej og Ganervej via offentlig vejoverføring i km 117.506, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 8d, 6d, 4i, 2f, 8i, 7g, 26 og 11f ibd., herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2d, 6l, 13e, 15g og 17b ibd. vil fremover være 3.700 m.

 

B70

Fremtidig adgang til ejendommens lodder matr. nr. 20b og 22b Ganer, Skjern Jorder fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Fælledmosen, Stauningvej, Ganervej, Ganerkærvej og Kvembjergevej via vejoverføring i km 117.506 og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 20b og 22b ibd. vil fremover være 7.150 m.

Bemærkninger til forslaget

En af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at overkørslen bevares begrundet i gener ved omvejskørsel samt ud fra trafiksikkerhedsmæssige forhold, idet overkørslen i dag betjener en del tung trafik, der i fremtiden vil skulle køre via det offentlige vejnet.

 

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til vedligehold og snerydning af privat fællesvej syd for banen og herunder fordeling af udgifter hertil.

 

De fremmødte lodsejere blev vejledt om, at vedligehold af vejen og udgiftsfordelingen hertil skal ske i overensstemmelse med færdslens art og omfanget, jf. lov om private fællesveje.

 

Der fremkom i forlængelse heraf spørgsmål til, hvorledes den private fællesvejs standard vil blive, idet det i materialet er oplyst, at vejen vil blive renoveret, og at det tidligere på borgermøder er blevet oplyst, at vejen skulle nyanlægges.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at vejen vil blive undersøgt forud for en renovering, således vejen vil blive renoveret i det omfang, det måtte være nødvendigt. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste videre, at der vil blive afholdt vejsyn 1 og 5 år efter renovering af vejen.

 

Flere af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at trafikken syd for banen efter lukning af overkørslen føres via eksisterende privat fællesvej til kommunevej Stauningvej og ikke som foreslået ad privat vej over matr. nr. 6d og 8d Ganer, Skjern Jorder. Det blev i den forbindelse oplyst af ejeren af matr. nr. 6d og 8d ibd., at den private vej er anlagt og bekostet af ejeren for 6 år siden ud fra hensyn til naboejendommene, og at det således ikke er i orden, såfremt vejen vil blive overtaget til privat fællesvej, når der eksisterer et andet alternativ i form af en privat fællesvej.

 

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at privat vej på matr. nr. 6d ibd. forlænges nord om gylletanken frem til den private fællesvej, således kørsel foran ejendommen på matr. nr. 6d ibd. begrænses mest muligt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at en vej som foreslået vil kræve dispensation til at krydse et beskyttet vandløb, og at anlægsmyndigheden har indgivet anmodning herom.

 

Adspurgt oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at det fremlagte forslag fortsat er anlægsmyndighedens forslag, og at ansøgningen om dispensation er foretaget på baggrund af forslag om ændret vejføring fra en lodsejer.

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om jordfordeling, såfremt overkørslen lukkes som foreslået.

 

Ejeren af ejendommen under nr. B45 oplyste, at han har plantet syrener langs vejens sydlige side, hvorfor en eventuel udvidelse af vejen bør ske mod nord for at bevare beplantningen.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har efter en drøftelse af sagen truffet afgørelse om lukning af overkørslen som foreslået af anlægsmyndigheden. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på sikkerheden på banen og forbedring af vilkårene for lokoførerne. Kommissionen har ikke fundet, at der er grundlag for at bevare overkørslen som en sikret overkørsel som foreslået begrundet i overkørslens brug sammenholdt med udgifterne ved sikringen og vedligehold af anlægget.

 

Kommissionen har videre truffet afgørelse om, at færdslen til og fra overkørsel nr. 234 syd for banen skal ske via eksisterende privat fællesvej til kommunevej Stauningvej og ikke som foreslået af anlægsmyndigheden via privat vej over matr. nr. 6d og 8d ibd. Anlægsmyndigheden skal i den forbindelse foretage fornødne renoveringer af den private fællesvej.

 

Kommissionen har ikke fundet, at der er det fornødne grundlag for at pålægge anlægsmyndigheden at afdække mulighederne for en jordfordeling som foreslået.

 

 

Privat overkørsel nr. 235 – km 119.868

Besigtigelsesplan nr. SA-31-118944-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 119.868 og er sikret med led.

 

Overkørslen bliver ikke brugt og er midlertidig lukket af Banedanmark.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 235 til de daværende matr. nr. 1c og 1e Sdr. Vognbjerg, Stauning.

 

Arealerne nord og syd for overkørsel nr. 235 er i dag forskellige ejendomme.

 

På banens sydlige side er matr. nr. 1c og 1e Sdr. Vognbjerg, Stauning i dag inddraget under matr. nr. 7 ibd. og udgør ca. 4,2 ha.

 

På banens nordlige side er matr. nr. 1c ibd. i dag udstykket til matr. nr. 1c og 1i ibd., og matr. nr. 1e ibd. er udstykket til matr. nr. 1e og 1n ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B53

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 7 Sdr. Vognbjerg, Stauning m.fl. er i sin helhed beliggende på banens sydlige side og udgør i alt 67,6 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 3a ibd. m.fl. også beliggende på banens sydlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 3a ibd. til matr. nr. 7 ibd. m.fl. udgør ca. 1,5 km.

 

B54

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 1c Sdr. Vognbjerg, Stauning m.fl. er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og udgør i alt 20,2 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 2c Lyager, Dejbjerg m.fl. også beliggende på banens nordlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 2c ibd. til matr. nr. 1c Sdr. Vognbjerg, Stauning m.fl. udgør ca. 4,0 km.

 

B55

Landbrugsejendommen matr. nr. 1n Sdr. Vognbjerg, Stauning er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og udgør i alt 10,8 ha.

 

B56

Beboelsesejendommen matr. nr. 1i Sdr. Vognbjerg, Stauning er beliggende på banens nordlige side og udgør 3,8 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Vejarealer over matr. nr. 1c og 13 (banen) slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

B53, B54, B55, B56

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 235.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger til forslaget.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel og overgang nr. 236

Besigtigelsesplan nr. SA-31-118944-05-12.

 

Nuværende forhold

Ved servitut tinglyst den 9. oktober 1981 gav ejerne af matr. nr. 1l Sdr. Vognbjerg, Stauning afkald på brugen af overkørsel nr. 236, hvorefter overkørslen blev lukket og fjernet i marken.

 

Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 13 (banen) Sdr. Vognbjerg, Stauning overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger til forslaget.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 238 – km 120.874

Besigtigelsesplan nr. SA-31-120874-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 120.874 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 238 til det daværende matr. nr. 4 Nr. Vognbjerg Gde., Dejbjerg, samt for fæster Niels Lauritzen, hvis vejret over matr. nr. 4 ibd. forlægges til overkørslen.

 

Matr. nr. 4 Nr. Vognbjerg Gde., Dejbjerg på banens vestlige side er i dag blevet til matr. nr. 4g ibd.

 

Det er ikke muligt ud fra de gamle matrikel- og ejendomskort at identificere fæster Niels Lauritzen og den ejendom, som havde vejret over matr. nr. 4 ibd.

 

Overkørsel nr. 238 er flyttet ca. 70 m mod nord i forhold til vejudlægget på matrikelkortet.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B57

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Nr. Vognbjerg Gde., Dejbjerg m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 4g ibd. på 12,6 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 4a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 48,4 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget syd for overkørsel nr. 238 slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejen Hølletvej via offentlig vejunderføring i km 120.577 med en maks. højde på 3,30 m.

 

Al trafik til/fra området med større landbrugskøretøjer henvises fremover til at foregå ad kommunevejene Hølletvej, Nr. Vognbjergvej, Terningvej og Dejbjergvej via offentlig overkørsel nr. 243 i km 123.227, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 8e, 42a (banen), 4c, 5d og 5e Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 5d, 42a (banen) og 5e Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 8e, 42a (banen) og 4c Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg udlægges i 5,50 m bredde på matrikelkortet, hvor eksisterende vejudlæg ikke er tilstrækkelig. Vejen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Etableringen af den 5,50 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 5e, 5d, 42a (banen), 4c og 8e Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg.

 

Rampeareal fra matr. nr. 16 (banen) Nr. Vognbjerg Gde., Dejbjerg kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 4a og 4g ibd.

 

B57

Fremtidig adgang til matr. nr. 4g Nr. Vognbjerg Gde., Dejbjerg fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Hølletvej via offentlig vejunderføring i km 120.577 med en maks. højde på 3,30 m. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 4g Nr. Vognbjerg Gde., Dejbjerg vil fremover være 700 m.

 

Fremtidig adgang med større landbrugskøretøjer til matr. nr. 4g Nr. Vognbjerg Gde., Dejbjerg fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Hølletvej, Nr. Vognbjergvej, Terningvej, Dejbjergvej via offentlig overkørsel nr. 243 i km 123.227 og videre ad kommunevejen Nystedvej og privat fællesvej over matr. nr. 8e, 4c, 42a (banen), 5d og 5e Dejbjerglund Hgd.

 

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 4g Nr. Vognbjerg Gde., Dejbjerg vil fremover være 6.500 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Ejeren af ejendommen under nr. B57 fremkom med forslag om, at overkørslen opretholdes som en sikret overkørsel. Som begrundelse anførte lodsejeren, at lukningen vil medføre en meget lang omvejskørsel, hvilket vil give meget store gener blandt andet i forhold til benzinoptankning. Videre vil en lukning medføre et meget stort værditab for ejendommen som helhed, idet en køber ikke vil være interesseret i arealerne vest for banen uden en overkørsel.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter anførte i den forbindelse, at lodsejerens brug af overkørslen ikke kan begrunde etableringen af en ny sikret overkørsel.

 

Lodsejeren anmodede om, at den af anlægsmyndigheden foreslåede vej på banens vestlige side skal føres helt frem til overkørsel nr. 238, idet der er blødt i den nordlige del af matr. nr. 4g Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at man tidligere har besigtiget arealerne, og at den nordlige del af matr. nr. 4g ibd. ikke har virket specielt blød, men at anlægsmyndigheden er indstillet på at undersøge, hvor langt vejen skal føres for, at det er sikkert, at der er en fast bund.

 

En repræsentant for en af de indvarslede lodsejere fremkom med forslag om, at vejforløbet over matr. nr. 8e ibd. rettes op, således vejen føres gennem skovstykket med udmunding i kommunevej Nystedvej umiddelbart før, kommunevejen føres mod øst over banen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at den foreslåede vejføring er begrundet i gode oversigtsforhold ved overkørsel til kommunevej Nystedvej samt i det eksisterende spor i marken. Det blev supplerende oplyst, at der ikke umiddelbart er noget teknisk til hinder for en vejføring som foreslået af lodsejeren, men at jordbunden i skoven ikke er kendt af anlægsmyndigheden.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har efter en drøftelse af sagen truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om lukning af overkørslen. Kommissionen har ikke fundet, at der er det fornødne grundlag for at etablere en sikret overkørsel som foreslået af lodsejeren.

 

Vedrørende vejføringen vest for banen skal kommissionen henvise anlægsmyndigheden til at indgå i en dialog med ejeren af matr. nr. 8e ibd. om vejens tracé i forhold til det fremkomne forslag om et tracé gennem skoven på matriklen.

 

Endvidere henvises anlægsmyndigheden til at undersøge forholdene i den nordlige del af matr. nr. 4g ibd., således den foreslåede vej føres frem til det punkt, hvorfra det er muligt at køre med tunge køretøjer.

 

 

Privat overkørsel nr. 239

Besigtigelsesplan nr. SA-31-120874-05-12.

 

Nuværende forhold

Ved servitut tinglyst den 21. april 1992 gav ejerne af matr. nr. 5c, 5d og 5e Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg afkald på brugen af overkørsel nr. 239.

 

Overkørslen blev herefter nedlagt, men forholdene er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 42a (banen) Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 42a (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 5e Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger til forslaget.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 241

Besigtigelsesplan nr. SA-31-120874-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 42a (banen) Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 42a (banen) Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1g og 1br ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger til forslaget.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 253 – km 129.069

Besigtigelsesplan nr. SA-31-129069-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 129.069 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til flere landbrugsarealer vest for banen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 253 til de daværende matr. nr. 34 og 37b Ø. Lem By, Sdr. Lem samt for ejeren af matr. nr. 35b ibd. og ejeren af matr. nr. 35d og 35e ibd.

 

Ifølge ejendomskortene fra banens anlæggelse havde matr. nr. 34 og 37b ibd. på daværende tidspunkt samme ejer.

 

Matr. nr. 34 og 37b Ø. Lem By, Sdr. Lem på banens vestlige side er i dag matr. nr. 34g, 34i, 34o, 34q og 35f ibd.

 

Matr. nr. 35b ibd. på banens vestlige side er i dag matr. nr. 35y og 35x ibd., og matr. nr. 35e ibd. er matr. nr. 35e ibd. Daværende matr. nr. 35d ibd. var i sin helhed beliggende på banens østlige side.

 

I forbindelse med at der i 1920 blev indgået en overenskomst om indskrænkning af bevogtningen for overkørsel nr. 254 i km 129.916, fik daværende matr. nr. 1q Holmgård, Sdr. Lem ret til at benytte overkørsel nr. 253 og vejadgang til overkørslen ad en udlagt privat fællesvej langs banen over matr. nr. 35f og 34q Ø. Lem By, Sdr. Lem.

 

Ved deklaration tinglyst den 30. august 1992 har DSB givet tilladelse til, i forbindelse med overførsel af matr. nr. 1ab Holmgård, Sdr. Lem til matr. nr. 1q ibd., at udvide den hidtidige færdselsret ad privat overkørsel nr. 253 for landbrugsejendommen matr. nr. 1q ibd. m.fl. til at omfatte det overførte areal matr. nr. 1ab ibd. I dag er matr. nr. 1ab ibd. inddraget under matr. nr. 1q ibd. og udgør ca. 5,7 ha.

 

Ligelydende deklaration er tinglyst den 17. november 1992 på ejendommen matr. nr. 29d ibd. m.fl. (B65) i forbindelse med overførsel af en parcel af daværende matr. nr. 35u ibd. I denne udvides den hidtidige færdselsret ad overkørsel nr. 253 for ejendommen matr. nr. 35u ibd. til at omfatte matr. nr. 29d ibd. Den overførte parcel af matr. nr. 35u ibd. er i dag matr. nr. 35x ibd. Restejendommen af daværende matr. nr. 35u ibd. er i dag matr. nr. 35y ibd. Matr. nr. 35x ibd. udgør 1,1 ha og matr. nr. 29d ibd. udgør 11,1 ha.

 

I begge de 2 servitutter fra 1992 er der en bestemmelse om, at der ved eventuel nedlægning af overkørsel nr. 253 ikke opnås større erstatning som følge af, at retten til benyttelsen af overkørslen er udvidet til at gælde det overførte areal.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B63

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 34g Ø. Lem By, Sdr. Lem er beliggende på banens vestlige side og udgør 5,0 ha.

 

B64

Landbrugsejendommen matr. nr. 37a Ø. Lem By, Sdr. Lem m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 34i, 34o, 35e og 35y ibd. på i alt 16,7 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 37a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 82,7 ha.

 

B65

Landbrugsejendommen matr. nr. 35m Ø. Lem By, Sdr. Lem m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 29d og 35x ibd. på i alt 12,2 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 35m ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 24,9 ha.

 

B67

Landbrugsejendommen matr. nr. 34a Ø. Lem By, Sdr. Lem m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 34q og 35f ibd. på i alt 24,6 ha og matr. nr. 1q Holmgård, Sdr. Lem på 26,9 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 34a Ø. Lem By, Sdr. Lem er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 90,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejen Refstrup, den private fællesvej Vennervej, eksisterende privat fællesvej gennem offentlig overkørsel nr. 252, videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 34q og 152b (banen) Ø. Lem By, Sdr. Lem og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 34q og 152b (banen) Ø. Lem By, Sdr. Lem udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 1 vigeplads; på matr. nr. 34q ibd. Vigepladsen kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende, idet den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 34q og 152b (banen) ibd.

 

Rampearealer fra matr. nr. 152b (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 34q og 34a ibd.

 

B63

Fremtidig adgang til matr. nr. 34g Ø. Lem By, Sdr. Lem henvises til at foregå ad kommunevejen Refstrup, den private fællesvej Vennervej, eksisterende privat fællesvej gennem offentlig overkørsel nr. 252, videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 34q og 152b (banen) ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B64

Fremtidig adgang til matr. nr. 34i, 34o, 35e og 35y Ø. Lem By, Sdr. Lem fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Refstrup, den private fællesvej Vennervej, eksisterende privat fællesvej gennem offentlig overkørsel nr. 252, videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 34q og 152b (banen) ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 34i, 34o, 35e og 35y ibd. vil fremover være 2.350 m.

 

B65

Fremtidig adgang til matr. nr. 35x og 29d Ø. Lem By, Sdr. Lem fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Refstrup, den private fællesvej Vennervej, eksisterende privat fællesvej via offentlig overkørsel nr. 252, videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 34q og 152b (banen) ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 35x og 29d ibd. vil fremover være 2.500 m.

 

B67

Fremtidig adgang til matr. nr. 1q Holmgård, Sdr. Lem, matr. nr. 34q og 35f Ø. Lem By, Sdr. Lem fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Refstrup, den private fællesvej Vennervej, eksisterende privat fællesvej via offentlig overkørsel nr. 252, videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 34q og 152b (banen) ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1q Holmgård, Sdr. Lem, matr. nr. 34q og 35f Ø. Lem By, Sdr. Lem vil fremover være 2.300 m.

 

Bemærkninger til forslaget

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til grundlaget for anlægsmyndighedens arbejde med sikring og nedlæggelse af overkørsler.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for baggrunden for forretningen, og kommissarius bemærkede i den forbindelse, at kommissionen ikke har kompetence til at tage stilling til den politiske baggrund for projektet.

 

En lodsejer fremkom med spørgsmål til beslutningen om at fremlægge forslag om at lukke overkørslen og etablere en erstatningsvej contra at sikre overkørslen.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at det sikkerhedsmæssige aspekt i lukningen af overkørslen er af afgørende betydning, ligesom økonomien har en stor betydning for afgørelsen. Det blev supplerende oplyst, at en opgradering af en usikret overkørsel til en sikret overkørsel koster mellem 3,5 og 4 millioner kr.

 

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til omkostninger ved at asfaltere privat fællesvej Vennervej ud for boligområdet ved Højdedraget for at imødegå støvgener fra den private fællesvej, hvilke forventes forværret, idet lukningen af overkørsel nr. 253 vil medføre øget trafik via grusvejen Vennervej og overkørsel nr. 252.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at det ikke indgår i projektet at asfaltere den private fællesvej, allerede fordi vejen ikke som sådan berøres af projektet om lukningen af overkørsel nr. 253.

 

I forlængelse heraf fremkom en række af de fremmødte lodsejere med bekymringer for støvgener for boligområdet ved Højdedraget som følge af den øgede trafik på privat fællesvej Vennervej. Det anslås af de fremmødte, at ca. 25 boliger, der i dag er stærkt belastet af støvgener, vil blive yderligere belastet som følge af den forøgede færdsel på Vennervej. Det blev bemærket, at boligområdet ligger øst for Vennervej, hvorfor støven driver med vestenvinden ind over området størstedelen af året.

 

Videre fremkom bekymringer for sikkerheden for børnene, der benytter legepladsen syd for og ud til Vennervej, idet børnene kan passere igennem beplantningen og ud på vejen, hvor færdslen for fremtiden tillige vil blive med tunge landbrugsmaskiner.

 

Ejeren af ejendommen under nr. B67 oplyste, at lukningen af overkørslen vil medføre mange ekstra kørsler via offentlig overkørsel nr. 252, med støvgener til følge for boligområdet ved Højdedraget, samt forøget færdsel forbi ejendommene under nr. B65 og B66 med fare til følge for familierne på disse ejendomme. Ejeren oplyste supplerende, at såfremt det måtte være fornødent, kan beplantningen ved overkørsel nr. 253 fjernes for at sikre bedre oversigt. Videre anføres det, at det sikkerhedsmæssigt må være lige så farligt at sende tunge landbrugsmaskiner ud på private og offentlige veje, som det er at krydse banen via overkørslen, ligesom omvejskørslen vil medføre flere miljømæssige gener. Endelig blev det oplyst, at der er dårlige oversigtsforhold i de offentlige overkørsler nr. 252 og 254, hvor trafikken for fremtiden skal ledes hen.

 

Endelig blev det af ejeren oplyst, at der er placeret en gylletank på matr. nr. 34q Ø. Lem By, Sdr. Lem, og at der for fremtiden vil blive mange kørsler hertil. Der blev på forretningen talt om muligheden for at kunne pumpe gyllen under banen via en rørledning til gylletanken.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at de offentlige overkørsler nr. 252 og 254 er sikrede overkørsler og redegjorde i overordnede træk for teknikken bag sikringen, herunder hvor den omkringliggende trafiks opmærksomhed skal være i krydsningen af jernbanen.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har efter en drøftelse af det fremkomne truffet beslutning om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om lukning af overkørslen.

 

Vedrørende den foreslåede vejføring over matr. nr. 34q ibd. er denne foreslået af anlægsmyndigheden for at sikre den faktiske vejadgang til en række arealer vest for banen, der i dag har direkte adgang via overkørsel nr. 253. Da der i dag er anden vejadgang til de pågældende arealer via en vej anlagt til vindmøllerne i området, henvises anlægsmyndigheden til at undersøge, om der i dag er fornøden adgang til matriklerne vest for banen efter lukning af overkørsel nr. 253, idet en vejføring langs banen mellem overkørsel nr. 252 og nr. 253 som foreslået i bekræftende fald ikke vil være fornøden.

 

Såfremt det konstateres, at det ikke er fornødent med en vej på den østlige side af banen som foreslået, henvises anlægsmyndigheden til at indgå i en dialog med ejeren af ejendommen under nr. B67 med henblik på at afklare problemstillingen vedrørende gylletanken på matr. nr. 34q ibd., og herunder eventuelle afhjælpeforanstaltninger. Problemstillingen skal være afklaret til ekspropriationsforretningen.

 

 

Privat overkørsel nr. 261 – km 133.515

Besigtigelsesplan nr. SA-31-133515-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 133.515 og er sikret med led.

 

Overkørslen forbinder en sti på begge sider af banen og benyttes kun af gående.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 261 til de daværende matr. nr. 23, 24 og 25 Den nordlige Del, Velling.

 

I forbindelse med udvidelse af Velling billetsalgssted (samt nedlæggelse af overkørsler) blev der den 22. marts 1922 tinglyst vejret ad overkørsel nr. 261 til de daværende matr. nr. 23a, 23b, 24a, 25a og 26a Den nordlige Del, Velling. Dette er de samme ejendomme, som fik vejret ved banens anlæggelse, med tillæg af matr. nr. 26a ibd.

 

Matr. nr. 23b, 24a, 25a og 26a Den nordlige Del, Velling på banens nordlige side er i dag inddraget under matr. nr. 24c, 24d, 24e og 24i ibd. På banens sydlige side er matr. nr. 23a og 24a ibd. i dag blevet til henholdsvis matr. nr. 23a ibd. og matr. nr. 24h og del af 24a ibd. Matr. nr. 25a og 26a ibd. er blevet til matr. nr. 25a, 25k og 26a ibd.

 

Arealerne på den nordlige og sydlige side af banen er i dag forskellige ejendomme.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 23. marts 2012 truffet afgørelse om nedlæggelse af del af kommunevejen Skraldhedevej langs vestskellet af matr. nr. 24c ibd. og frem til overkørsel nr. 261. Denne vej er nu nedlagt, og ændringen er matrikulært berigtiget. I dag er der således kun adgang til overkørsel nr. 261 fra det offentlige vejnet på banens sydlige side via 4,00 m bred kommunevej mellem kommunevejen Koustrupvej og overkørsel nr. 261.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har nu igangsat proceduren med nedklassificering af den 4,00 m brede kommunevej til privat fællesvej på strækningen mellem kommunevejen Koustrupvej og overkørsel nr. 261. I den forbindelse har ejerne af matr. nr. 24h og 23a ibd. ønsket, at vejarealet overføres til matr. nr. 23a ibd.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at benytte det øvrige offentlige vejnet.

 

Vejareal på matr. nr. 24h ibd. berigtiges på matrikelkortet efter forholdene i marken.

 

Rampeareal på matr. nr. 113 (banen) Den nordlige Del, Velling kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 24c og 24d ibd.

 

Del af rampeareal på matr. nr. 113 (banen) ibd. på banens sydlige side kan tillægges den tilgrænsende matr. nr. 23a ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Ejeren af ejendommen under nr. B74 oplyste, at han ønsker vejarealet tillagt sin ejendom, således fremtidigt skel mellem matr. nr. 23a og 24h Den nordlige Del, Velling følger den østlige side af eksisterende kommunevej mellem overkørsel nr. 261 og kommunevej Koustrupvej.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at anlægsmyndigheden i forbindelse med forberedelse af sagen har forespurgt, om Banedanmark ønsker opretholdt kørende vejadgang til banearealet via den pågældende vej til brug for rydning af beplantning langs banen, hvilket man har modtaget et bekræftende svar på.

 

Lodsejeren oplyste i den forbindelse, at når der sker rydning på banearealet det pågældende sted, sker dette af personer, der parkerer deres biler på kommunevej Koustrupvej og herefter går til banearealet.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i forlængelse heraf, at anlægsmyndigheden er indstillet på at fremsende en ny forespørgsel vedrørende behovet for kørende adgang til arealet.

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til vejoverføring km 133.847, idet vejoverføringen ønskes opdateret og udvidet, da broen ikke er bred nok til den trafik, der er på broen.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at overføringen ikke er en del af dette projekt.

 

Kommissionens beslutning

Efter en drøftelse af det fremkomne har kommissionen truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

Anlægsmyndigheden henvises til at undersøge, hvorvidt en kørende færdsel til banen ad vejen mellem kommunevej Koustrupvej og overkørsel nr. 261 ønskes opretholdt i fremtiden.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anders Westergaard

 

 

Tirsdag den 27. august 2013 kl. 8.30 fortsatte forretningen, idet kommissionen samledes ved overgang km 110.876 for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overgangen i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 9.45, hvor kommissionen samledes ved overkørsel nr. 213 for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslen i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing.

 

Forretningen fortsatte endelig samme dag kl. 10.30, hvor kommissionen samledes ved overkørsel nr. 207a for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 204, 205 og 206 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Banedanmark var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune var repræsenteret ved Mads Hansen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og disses rådgivere var mødt.

 

Kommissarius vejledte om forholdet vedrørende for sen kundgørelse som ved gårsdagens møde, hvortil henvises i protokollen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens møde, hvortil henvises foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere og disses rådgivere.

 

Kommissionen besigtigede forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere, rådgivere og anlægsmyndighedens repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hotel Fjordgården, Ringkøbing, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Privat overkørsel nr. 204

Besigtigelsesplan nr. SA-31-104165-05-12.

 

Nuværende forhold

Ejeren af det daværende matr. nr. 2g Tøstrup By, Ådum har samtykket i nedlæggelsen af overkørsel nr. 204 ved deklaration tinglyst den 24. april 1981, hvorefter overkørslen er lukket og fjernet i marken. I dag er matr. nr. 2g ibd. inddraget under matr. nr. 2c ibd. Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og del af vejarealet over matr. nr. 7 (banen) Tøstrup By, Ådum overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 205 – km 104.165

Besigtigelsesplan nr. SA-31-104165-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 104.165 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 205 til de daværende matr. nr. 1c og 1d Skodsbøl, Ådum.

 

I dag er matr. nr. 1c og 1d Skodsbøl, Ådum på banens vestlige side inddraget under matr. nr. 1o ibd. og udgør i alt ca. 13,2 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B37

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Skodsbøl, Ådum m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 1o ibd. på 13,2 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 1a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 86,9 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå via kommunevejene Puglundvej og Skodsbølvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1m, 4a (banen), 1h og 1o Skodsbøl, Ådum.

 

Der foretages matrikulær udskillelse af den del af kommunevejen Puglundvej og Skodsbølvej, som er beliggende på matr. nr. 1g, 1s og 1m Skodsbøl, Ådum.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 1m, 4a (banen), 1h, 1r og 1o Skodsbøl, Ådum udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 2 vigepladser; på matr. nr. 1h, 1o og 4a (banen) ibd. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende, idet den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved den nye private fællesvej pålægges matr. nr. 1m og 3 Skodsbøl, Ådum servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 m over vejmidten for kommunevejen Skodsbølvej.

 

Derudover indføres der hastighedsbegrænsning på kommunevejen Skodsbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207a, så den maks. tilladte hastighed fremover bliver 60 km/t.

 

Etableringen af den 5,50 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 1m, 4a (banen), 1h og 1o Skodsbøl, Ådum.

 

Del af vejareal over matr. nr. 1o ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 4a (banen) Skodsbøl, Ådum kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 1a og 1o ibd.

 

B37

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 1o Skodsbøl, Ådum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad den private fællesvej Hedegårdsvej, kommunevejene Puglundvej og Skodsbølvej via offentlig overkørsel nr. 207a og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1m, 4a (banen), 1h og 1o Skodsbøl, Ådum. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 1o ibd. vil fremover være 2.550 m.

Bemærkninger til forslaget

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til den fysiske placering af privat fællesvej vest for banen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at der på matrikelkortet er udlagt fredskov på en del af banearealet, og at der gælder et afstandskrav i forhold til overkørslen. Herudover er placeringen begrundet i oversigtsforhold, samt at kurven på vejen skal udfærdiges således, at landbrugsmaskiner kan svinge ind på og ud af vejen.

 

Ejeren af ejendommen under nr. B37 oplyste, at den foreslåede vej syd for banen ønskes forlænget frem til overkørsel nr. 205 begrundet i, at det ikke er muligt at køre på matr. nr. 1o Skodsbøl, Ådum langs med banen med tunge køretøjer.

 

Lodsejeren udtrykte endvidere bekymring for at skulle køre via kommunevej Puglundvej med store landbrugsmaskiner, idet vejen er meget smal.

 

Ejeren af ejendommen under nr. B38 oplyste, at han ikke er enig i den af anlægsmyndigheden angivne skelgrænse mellem banen og ejerens jorder syd for banen og syd for kommunevej Skodsbølvej.

 

Kommissarius bemærkede i den forbindelse, at skel- og ejerforholdene vil være afklaret i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med bekymring for, om hastighedsnedsættelsen på kommunevej Skodsbølvej vil blive respekteret, ligesom lodsejeren udtrykte bekymring for, at der vil ske uheld i området.

 

Kommissionens beslutning

Efter en drøftelse af sagen og de fremkomne bemærkninger har kommissionen truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte projekt.

 

Kommissionen har ikke fundet, at der er det fornødne grundlag for at forlænge den foreslåede vej syd for banen frem til overkørsel nr. 205 som foreslået af lodsejeren.

 

Kommissionen anmoder anlægsmyndigheden om, at der til brug ved ekspropriationsforretningen udarbejdes planbogskort.

 

 

Privat overkørsel nr. 206

Besigtigelsesplan nr. SA-31-104165-05-12.

 

Nuværende forhold

Ejeren af matr. nr. 1a Skodsbøl, Ådum har samtykket i nedlæggelsen af overkørsel nr. 206 ved deklaration tinglyst den 24. april 1981, hvorefter overkørslen er lukket og fjernet i marken. Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og del af vejarealet over matr. nr. 4a (banen) Skodsbøl, Ådum overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 213 – km 108.820

Besigtigelsesplan nr. SA-31-108820-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 108.820 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 213 til den daværende matr. nr. 3 Tarm By, Egvad.

 

I dag er matr. nr. 3 Tarm By, Egvad blevet til matr. nr. 3h, 3g, 3f, 3e og 3b ibd., hvor matr. nr. 3h og 3g ibd. stadig hører under den oprindelige ejendom på banens vestlige side. Matr. nr. 3f, 3e og 3b er i dag inddraget under andre ejendomme, og overkørsel nr. 213 har ingen relevans for driften af disse lodder længere.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B40

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Tarm By, Egvad m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 3g og 3h ibd. på i alt 35,0 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 3a ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 65,4 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejene Strømmesbølvej, Egvad Kirkevej og Bisgårdsvej via offentlig overkørsel nr. 212.

 

Rampeareal fra matr. nr. 177a (banen) Tarm By, Egvad kan overføres til det tilgrænsende matr. nr. 3a ibd.

 

Rampeareal fra matr. nr. 3h ibd. eksproprieres til matr. nr. 177a (banen) ibd. til udfyldning af sneværnsbælte.

 

B40

Fremtidig adgang til matr. nr. 3g og 3h Tarm By, Egvad fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Bisgårdsvej, Egvad Kirkevej og Strømmesbølvej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 3g og 3h ibd. vil fremover være 2.250 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Den fremmødte lodsejer fremkom med spørgsmål til begrundelsen for projektet med lukning og sikring af overkørsler.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter vejledte i den forbindelse om lovgrundlaget og herunder det grønne transportforlig.

 

Lodsejeren oplyste, at lukningen vil medføre øget brug af det offentlige trafiknet med gener til følge for de øvrige trafikanter og med øget risiko for trafiksikkerheden til følge, ligesom det ikke virker som grøn politik at øge færdslen.

 

Videre anførte lodsejeren, at lukningen af overkørslen vil medføre en nedgang i ejendommens værdi ved et salg, idet ejendommen som helhed bliver mindre interessant for en køber grundet omvejskørsel ad offentlige veje contra en privat overkørsel.

 

Lodsejeren blev i den forbindelse af kommissarius vejledt om erstatningsfastsættelse i forbindelse med afholdelse af ekspropriationsforretning.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har efter en gennemgang af sagen og de fremkomne bemærkninger truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overgang km 110.876

Besigtigelsesplan nr. SA-31-110876-05-12.

 

Nuværende forhold

Overgang km 110.876 er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overgangen er beliggende i km 110.876 og er sikret med låge.

 

Overgangen benyttes af fodgængere og cyklister som adgang over banen til byen fra boligområdet bestående af kommunevejene Korsvej, Grønnegade, Gl. Kirkevej m.fl. via kommunevejen Korsvej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overgangen til Slagter Beiter og Anders Hansen, ejerne af de daværende matr. nr. 9ag, 9al og 9ak Tarm By, Egvad.

 

I dag er ejendommene beliggende i by, og lodderne er udstykket i flere parceller (matr. nr. 9ak, 9pø, 9pæ, 9fq, 9fr, 9ep, 9ag og 9iø ibd., samt del af kommunevejen Korsvej).

 

Ejendommen matr. nr. 9al ibd. eksisterer ikke længere. Ejendommene matr. nr. 9ag og 9ak ibd. eksisterer fortsat.

 

Overgang km 110.876 er ikke vist med vejudlæg på matrikelkortet, og der er ikke matrikulær vejadgang fra det offentlige vejnet frem til overgangen, men de fysiske forhold indikerer en offentlig passage over banen.

 

Forslag

Overgangen nedlægges, grøfterne graves igennem, og der sættes hegn op.

 

Al trafik over banen henvises fremover til at benytte det øvrige offentlige vejnet i området.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt, idet henvises til de i indledningen nævnte forbehold.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Arne Lauridsen               Uffe Henneberg

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anders Westergaard