Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, besigtigelsesforretningen den 8. og 9. september 2014

 

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

ESBJERG – RINGKØBING

(Besigtigelsesforretningen den 8. og 9. september 2014)

4. hæfte

 

 

Mandag den 8. september 2014 kl. 10.00 samledes kommissionen ved overkørsel nr. 122, Guldager Stationsvej, Esbjerg V for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørsel nr. 122 og 123 i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing.

 

Forretningen fortsatte kl. 12.30 på Hotel Sig, Vardevej i Sig, for der at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 151, 152, 153, 155 og 156.

 

Forretningen fortsatte herefter kl. 17.00 på Hotel Ringkøbing, Torvet i Ringkøbing, i samme anledning omfattende overkørslerne nr. 266 og 267.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Esbjerg Kommune mødte Mads Sørensen.

 

Som repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune mødte Mads Hastrup.

 

Som repræsentant for Varde Kommune mødte Preben Friis Hauge.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte midlertidig projektleder landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, vejingeniør Per Thoft Kærsgaard, NIRAS og myndighedskoordinator Thomas Honoré, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 18. juni 2013 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

På strækningen mellem Esbjerg og Struer ønsker Banedanmark at nedlægge eller opgradere en række usikrede overkørsler på strækningen km 64.005 – 135.966. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 64.005 – 135.966 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 11. og 12. marts 2013 for beboerne på strækningen overkørsel nr. 122-123, 151-156, 199-201 og 267. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-90-064005-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 122-123 1:4.000
SA-91-077675-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 151-156 1:4.000
SA-91-100607-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 199-201 1:4.000
SA-92-135966-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 267 1:4.000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Esbjerg Kommune og Varde Kommune i Region Syddanmark samt i Ringkøbing-Skjern Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Esbjerg mod Struer.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler:

 

Esbjerg Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 122                         km  64.005

Privat niveau overkørsel nr. 123                         km  65.560

 

Varde Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 151                         km  77.675

Privat niveau overkørsel nr. 152 og overgang    km  78.121

Privat niveau overkørsel nr. 153                         km  78.728

Privat niveau overkørsel nr. 155                         km  79.889

Privat niveau overkørsel nr. 156                         km  80.320

Privat niveau overkørsel nr. 199                         km 100.607

Privat niveau overkørsel nr. 200                         km 101.180

 

Ringkøbing-Skjern Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 201                         km 102.103

Privat niveau overkørsel nr. 267                         km 135.966

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse af overkørslerne, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsler er formelt blevet nedlagt, jf. tinglyste servitutter, gamle ejendomskort og banens arkiver, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

Overkørsel nr. 119 – matr. nr. 11a Ravnsbjerg By, Guldager

Overkørsel nr. 121 – matr. nr. 3 Jegsmark, Guldager

Overkørsel nr. 124 – matr. nr. 5 Tulsmark, Alslev

Overkørsel nr. 266 – matr. nr. 113 Den nordlige Del, Velling

 

Disse overkørsler slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der et antal overkørsler beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hotel Ringkøbing, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Oprindelig offentligt niveau overkørsel nr. 119

Besigtigelsesplan nr. SA-90-064005-05-12.

 

Nuværende forhold

Den oprindelige offentlige overkørsel nr. 119 blev nedlagt i 1973 i forbindelse med anlægget af den nuværende offentlige overkørsel nr. 119 i km 62.609.

 

Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 11a (banen) Ravnsbjerg By, Guldager overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 123 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 123 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 121 med tilhørende overgang

 

Besigtigelsesplan nr. SA-90-064005-05-12.

 

Nuværende forhold

Ved aftale tinglyst den 14.02.1986 gav ejeren af matr. nr. 2 Jegsmark, Guldager afkald på brugen af overkørsel nr. 121, hvorefter overkørslen med tilhørende overgang blev nedlagt.

 

Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 3 (banen) Jegsmark, Guldager overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 123 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 123 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 122 – km 64.005

 

Besigtigelsesplan nr. SA-90-064005-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 64.005 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i driften af landbrugsejendommen matr. nr. 1r Jegsmark, Guldager m.fl.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 122 til den daværende matr. nr. 1b Jegsmark, Guldager samt for de daværende matr. nr. 11a, 11b, 11d, 18 og 19 Guldager By, Guldager.

 

I dag er en del af matr. nr. 1b Jegsmark, Guldager på banens østlige side inddraget under matr. nr. 1q ibd. og udgør ca. 13,3 ha. Restejendommen af matr. nr. 1b ibd. betegnes i dag matr. nr. 1r ibd. og udgør 18,3 ha.

 

I dag er de daværende matr. nr. 11a, 11b, 11d, 18 og 19 Guldager By, Guldager inddraget under matr. nr. 1q ibd. og udgør 3,9 ha. Matr. nr. 1q ibd. har ingen matrikulær adgang til overkørsel nr. 122, og der er heller ingen fysisk vej i marken.

 

I servitut tinglyst den 14.02.1986 vedrørende nedlæggelse af overkørsel nr. 121 fik matr. nr. 2 Jegsmark, Guldager tildelt de samme rettigheder og pligter med hensyn til brugen af overkørsel nr. 122 som de øvrige brugere. I den sammenhæng blev der anlagt en 4,00 meter bred befæstet vej langs banen på banens ejendom matr. nr. 3 ibd. Vejen er ikke udlagt på matrikelkortet.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B2

Ejendommen matr. nr. 2 Jegsmark, Guldager er beliggende på banens østlige side og udgør 18,6 ha. Indkørsel til ejendommen sker fra den private fællesvej Skovridervej.

 

B3

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Tulsmark, Alslev m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1r Jegsmark, Guldager på 18,3 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1a Tulsmark, Alslev er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 114,9 ha.

 

B7

Skovejendommen matr. nr. 1e Guldager By, Guldager m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 1q ibd. på 17,2 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1e ibd. er beliggende på banens vestlige side, og skovejendommen udgør i alt 104,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejene Guldager Stationsvej, Guldagervej og Tarp Byvej via offentlig overkørsel nr. 119 og videre ad kommunevejen Skovridervej og privat fællesvej Skovridervej over matr. nr. 1c Ravnsbjerg By, Guldager og matr. nr. 1q Guldager By, Guldager.

 

Den eksisterende ikke udlagte private fællesvej på matr. nr. 3 Jegsmark, Guldager (banen) langs banen nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 3 (banen) Jegsmark, Guldager kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 1r ibd. og 1e Guldager By, Guldager.

 

B2

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 122. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 122 i dag.

 

B3

Fremtidig adgang til matr. nr. 1r Jegsmark, Guldager fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Damsmarkvej, Guldager Stationsvej, Guld­agervej, Tarp Byvej og Skovridervej via offentlig overkørsel nr. 119 og videre ad privat fællesvej Skovridervej over matr. nr. 1c Ravnsbjerg By, Guldager og matr. nr. 1q Guldager By, Guldager. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1r Jegsmark, Guldager vil fremover være ca. 5.800 meter.

 

B7

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 122. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 122 i dag.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 123 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 123 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 123 – km 65.560

Besigtigelsesplan nr. SA-90-064005-05-12.

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 65.560 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i driften af en kommunalt ejet skovejendom med arealer på begge sider af banen. Overkørslen anvendes også af gående trafik mellem skovarealerne.

 

400 meter nord for overkørsel nr. 123 er der på matrikelkortet et vejudlæg over matr. nr. 52 (banen) Guldager By, Guldager. På ejendomskortene fra banens anlæggelse er der ikke vist en overkørsel, og på luftfoto fra 1985 kan der heller ikke ses tegn på færdsel over sporet.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev overkørsel nr. 123 anlagt som en offentlig niveau overkørsel for flere lodsejere. Ved en overenskomst i 1917 blev status for overkørslen ændret fra offentlig til privat for de daværende matr. nr. 1e, 5f, 5b, 19b, 20b, 31b, 18, 11a, 11d, 11b, 28b, 12, 23a, 24b, 13a, 19a, 14b, 27a, 6a, 33, 30, 15, 8a, 7, 3a, 26, 25, 9b og 46a Guldager By, Guldager. Disse lodder var alle beliggende på banens østlige side “mellem plantagelodderne matr. nr. 1e og 5f Guldager By, Guldager på den sydlige side og Torrup Gde., Alslevs jorder på den nordlige side”.

 

De nævnte matr. nr. er i dag sammenlagt til:

 

–   Matr. nr. 9b Guldager By, Guldager på 15,3 ha.

–   Del af matr. nr. 1q ibd. på ca. 53,5 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

B7

Skovejendommen matr. nr. 1e Guldager By, Guldager m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 1q ibd. på ca. 53,5 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1e ibd. er beliggende på banens vestlige side, og skovejendommen udgør i alt 104,0 ha.

 

B8

Landbrugsejendommen matr. nr. 2a Torrup Gde., Alslev m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 9b Guldager By, Guldager på 15,3 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 2a Torrup Gde., Alslev er også beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 102,3 ha. Vejadgangen til matr. nr. 9b Guldager By, Guldager foregår i dag fra nord over egne jorder, idet lodden dyrkes sammen med de tilgrænsende matr. nr. Ejendommen benytter derfor ikke overkørsel nr. 123.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Vejudlægget 400 meter nord for overkørsel nr. 123 slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 52 (banen) Guldager By, Guldager overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad privat fællesvej Guldager Stationsvej, kommunevejene Guldager Stationsvej, Guldagervej, Tarp Byvej og Skovridervej via offentlig overkørsel nr. 119 og videre ad privat fællesvej Skovridervej over matr. nr. 1c Ravnsbjerg By, Guldager og matr. nr. 1q Guldager By, Guldager.

 

Der sikres vejret til matr. nr. 52 (banen) Guldager By, Guldager via servitutpålæg på matr. nr. 1e ibd. og 1g Jegsmark, Guldager. Vejretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde forbundet med banens tekniske anlæg. Ejendommens ejer kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet.

 

Dele af vejarealer over matr. nr. 1q og 1e Guldager By, Guldager nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 52 (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 1q ibd.

 

B7

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 1q Guldager By, Guldager fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej Guldager Stationsvej, kommunevejene Guldager Stationsvej, Guldagervej, Tarp Byvej og Skovridervej via offentlig overkørsel nr. 119 og videre ad privat fællesvej Skovridervej over matr. nr. 1c Ravnsbjerg By, Guldager. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1q Guldager By, Guldager vil fremover være ca. 4.050 meter.

 

B8

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 123. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 123 i dag.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 119, 121, 122, 123 og 124)

Flere af de fremmødte lodsejere anførte, at overkørslerne nr. 122 og 123 bør bevares af hensyn til færdslen i området, dels landbrugsfærdslen i overkørsel nr. 122, dels brugerne af Esbjerg Kommunes naturarealer ved overkørsel nr. 123. Der blev udtrykt bekymring for, at en lukning af disse overkørsler vil medføre, at banen alligevel krydses, blot på uautoriserede steder. Der blev i den forbindelse fremsat forslag om etablering af hegn langs banen for at hindre krydsning.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at overkørslerne skal håndteres i dette projekt, og at det er Banedanmarks opfattelse, at anvendelsen i dag, samt det forhold at der er alternative vejadgange til arealerne, tilsiger, at de nedlægges. Banedanmarks repræsentanter oplyste samtidig, at der ikke er planer om at hegne langs banen. Såfremt en lodsejer har en anvendelse af tilgrænsende arealer, f.eks. løsgående dyr, skal lodsejer selv hegne mod banen. Det blev endvidere oplyst, at uautoriserede krydsninger af banen er ulovligt.

 

Det blev af lodsejerne oplyst, at naturarealerne på begge sider af overkørsel nr. 123 anvendes intensivt, dels af naturskolen, dels af områdets daginstitutioner og dagplejere samt til rekreative formål for kommunens borgere. Der blev derfor fremsat forslag om etablering af en gangbro eller en tunnel for at opretholde krydsningsmuligheden. Der blev henvist til, at der derved undgås øget færdsel på vejnettet af gående, ridende og cyklende. Esbjerg Kommune fremlagde et skriftligt indlæg med uddybning af anvendelsen af arealerne og behovet for opretholdelse af overkørsel nr. 123 i et sikret anlæg.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at etablering af passagemulighed i form af gangbro kræver handicaptilgængelighed samt en frihøjde til fremtidig elektrificering af banen, hvorfor omkostningerne til en gangbro beløber sig til ca. 3-4 mio. kr. Den anlægsudgift står efter Banedanmarks opfattelse ikke mål med behovet for krydsning af banen, når der samtidig henses til, at der er andre adgangsveje til arealerne på begge sider af banen. Banedanmarks repræsentanter oplyse videre, at der rent teknisk ikke kan etableres en gangtunnel på grund af grundvandsspejlet i området.

 

Der blev af lodsejerne endvidere fremsat forslag om at opretholde overkørsel nr. 122 til landbrugsdrift, idet omvejen til arealet på den modsatte side af banen bliver utrolig lang, og da øget landbrugskørsel på de private fællesveje kan opleves generende for naboerne. Der blev i den forbindelse henvist til, at toget kører langsomt til og fra Guldager Station, hvorfor der ikke bør være problemer med krydsning af banen i overkørsel nr. 122.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at overkørsel nr. 122 ikke kan efterlades, som den er i dag, idet der er tale om en usikker overkørsel. De oplyste videre, at der findes alternativ vejadgang til arealet på den modsatte side af banen, og at den øgede vejadgang samt de landbrugsmæssige gener, der er forbundet hermed, vil blive håndteret ved en eventuel ekspropriationsforretning.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 119, 121, 122, 123 og 124)

Kommissionen drøftede de af lodsejerne fremsatte forslag om opretholdelse af overkørsel nr. 122 og 123 indgående.

 

Kommissionen noterede sig i den forbindelse, at der i dag findes en eksisterende privat fællesvej ind til landbrugsarealet på den vestlige side af banen, der efter kommissionens besigtigelse kan konstateres anvendelig til landbrugskøretøjer.

 

Kommissionen noterede sig endvidere, at skovejendommen udgøres af forholdsvis store skovparceller på begge sider af banen, på henholdsvis 35,6 og 68,4 ha. Det er kommissionens opfattelse, at skovarealerne fortsat kan bestå som et attraktivt og differentieret tilbud til brugerne af disse uanset overkørsel nr. 123.

 

Kommissionen tiltrådte herefter det af Banedanmark fremlagte forslag for nedlæggelse af overkørslerne, idet kommissionen anmoder Banedanmark om frem til eks-propriationsforretningen at anvise adgangsmulighed fra den private fællesvej til landbrugsarealet ved overkørsel nr. 122 i form af en markoverkørsel samt at se nærmere på vejudlægget og beplantningen langs denne for at sikre fremkommeligheden for større landbrugskøretøjer.

 

 

Privat overkørsel nr. 124

Besigtigelsesplan nr. SA-90-064005-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen og overgangen er lukket og fjernet i marken og på matrikelkortet.

 

Forslag

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1h, 1i Tulsmark, Alslev og matr. nr. 2a Torrup Gde., Alslev.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 123 anførte.

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 123 anførte.

 

Privat niveau overkørsel nr. 151 – km 77.675

 

Besigtigelsesplan nr. SA-91-077675-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 77.675 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til en landbrugsejendom og flere landbrugsarealer.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 151 til den daværende matr. nr. 1a af Lunderupgaard.

 

Overkørsel nr. 151 var på daværende tidspunkt en af i alt tre overkørsler (nr. 149, 150 og 151), der blev anlagt til at betjene de arealer af ejendommen matr. nr. 1a Lunderupgaard, som var beliggende mellem banen og Varde Å på banens sydlige side. I dag er overkørsel nr. 149 og 150 afløst af vejunderføringer, hvoraf den ene stadig betjener matr. nr. 1a Lunderup Hgd., Varde Jorder, men på grund af størrelsen kan vejunderføringen kun passeres af personbiler. Overkørsel nr. 151 er derfor eneste adgang med større køretøjer til bygningerne på matr. nr. 1a ibd. og til landbrugsarealerne beliggende mellem banen og Nøgelbæk, Varde Å og statsvejen Østre Omfartsvej.

 

Matr. nr. 1a Lunderup Hgd., Varde Jorder på banens sydlige side er i dag udstykket til:

 

–   Matr. nr. 1a, 1at, 1bl, 1bk, 1bg, 1bi, 1bh, 1be, 1bf, 1bs, 1ba, 1av, 1bt, 1bu, 1ci, 12a og litra “n” Lunderup Hgd., Varde Jorder.

 

Af disse lodder er det kun matr. nr. 1a og 1at ibd., der i dag har matrikulær og fysisk adgang til overkørsel nr. 151, og som stadig er dele af ejendomme med arealer på begge sider af banen.

 

De øvrige matr. nr. på banens sydlige side er fysisk afskåret fra overkørsel nr. 151 på grund af beliggenheden af Varde Å og statsvejen Østre Omfartsvej og har i dag ingen matrikulær eller fysisk adgang til overkørslen.

 

Følgende ejendom kan blive berørt af en ændring af overkørslen:

 

B9

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Lunderup Hgd., Varde Jorder m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1a ibd. på 81,9 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 1a ibd. er også beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 113,6 ha.

 

Forslag

Overkørslen bevares og opgraderes til et bomanlæg.

 

Dette medfører, at indtil 35 meter fra spormidte vil fornødent areal blive eksproprieret til udvidelse af den private fællesvej gennem overkørslen.

 

B9

Ejendommens adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved opgraderingen af overkørsel nr. 151.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 156 anførte.

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 156 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 152 og overgang – km 78.121

Besigtigelsesplan nr. SA-91-077675-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. I forbindelse med overkørslen blev der også anlagt en overgang for fodgængere. Overkørslen og overgangen er beliggende i banens km 78.121 og er sikret med led.

 

Overkørslen er adgangsvej til en beboelsesejendom og en landbrugsejendom og til landbrugsarealer beliggende på banens sydlige side mellem banen og Varde Å. Overkørslen benyttes også af lystfiskere som adgang til Varde Å.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 152 til det daværende matr. nr. 1 Sønder Enge, Vagtborg samt for Nørholm. Matr. nr. 1 ibd. havde på daværende tidspunkt arealer på begge sider af banen.

 

Nørholm henviser sandsynligvis til Stamhuset Nørholm, som på daværende tidspunkt omfattede hovedgårdene Lunderup (daværende matr. nr. 1a og 1b Lunderup Hgd., Varde Jorder), Nørholm (daværende matr. nr. 1a og 1b Nørholm Hgd., Thorstrup) og Agerkrog (daværende matr. nr. 1a Agerkrog By, Tistrup).

 

De daværende matr. nr. 1a og 1b Nørholm Hgd., Thorstrup og matr. nr. 1a Agerkrog By, Tistrup var beliggende ca. 5 km og ca. 9 km nord for overkørsel nr. 152. Hvilke arealer, disse ejendomme har omfattet langs Varde Å ved overkørsel nr. 152, kan ikke identificeres ud fra protokollerne eller kortene fra banens anlæggelse.

 

På banens sydlige side er matr. nr. 1 Sønder Enge, Vagtborg i dag udstykket til:

 

–   Matr. nr. 1a Engene, Thorstrup på 1,2 ha.

–   Matr. nr. 1d ibd. på 1,6 ha.

–   Del af matr. nr. 1g ibd. på ca. 8,4 ha.

–   Matr. nr. 1b Lunderup Hgd., Varde Jorder på 0,7 ha.

 

Disse 4 matr. nr. har i dag adgang gennem overkørsel nr. 152. Matr. nr. 1g Engene, Thorstrup og matr. nr. 1b Lunderup Hgd., Varde Jorder er del af en ejendom med arealer på begge sider af banen, mens ejendommene matr. nr. 1a Engene, Thorstrup og matr. nr. 1d ibd. m.fl. i sin helhed er beliggende på banens sydlige side.

 

På banens nordlige side er matr. nr. 1 Sønder Enge, Vagtborg i dag udstykket til ejendommene matr. nr. 1b, 1c, 1e, 1f og 1h Engene, Thorstrup og statsvejen Lundvej (“a”). Af disse ejendomme er det kun matr. nr. 1h og 1c ibd., der i dag matrikulært har adgang til overkørsel nr. 152, og som er del af en ejendom med arealer på begge sider af banen. De øvrige matr. nr. er beliggende enten nord for Lundvej eller mellem banen og Lundvej og har ikke adgang til overkørsel nr. 152.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B11

Landbrugsejendommen matr. nr. 3c Tange By, Thorstrup m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 1g Engene, Thorstrup på ca. 8,4 ha samt matr. nr. 1b Lunderup Hgd., Varde Jorder på 0,7 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 3c Tange By, Thorstrup er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 37,7 ha.

 

B12

Beboelsesejendommen matr. nr. 1a Engene, Thorstrup er beliggende på banens sydlige side og udgør 1,2 ha.

 

B13

Landbrugsejendommen matr. nr. 1d Engene, Thorstrup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1d ibd. på 1,6 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 1d ibd. er også beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 5,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen og overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad statsvejen Lundvej, ad privat fællesvej over matr. nr. 3l Tange By, Thorstrup gennem privat overkørsel nr. 153, videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 3m, 4 (banen), 3f ibd., 1d og 1g Engene, Thorstrup og herefter ad privat fællesvej Lundvej.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 3m, 4 (banen) og 3f Tange By, Thorstrup, matr. nr. 1d og 1g Engene, Thorstrup udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 3l Tange By, Thorstrup udvides og renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 1 vigeplads; på matr. nr. 3l Tange By, Thorstrup. Vigepladsen kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etablering af vejanlægget medfører, at der skal eksproprieres arealer fra matr. nr. 3l, 3m, 4 (banen) og 3f Tange By, Thorstrup, matr. nr. 1d og 1g Engene, Thorstrup.

 

Efter anlæggets færdiggørelse berigtiges skellet mellem bane og vej på matr. nr. 4 (banen), 3m og 3f Tange By, Thorstrup.

 

Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 1g Engene, Thorstrup udlægges på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Eksisterende vejudlæg for de private fællesveje på matrikelkortet over matr. nr. 1g ibd., 3l og 3m Tange By, Thorstrup berigtiges efter forholdene i marken.

 

Dele af vejarealer over matr. nr. 2b, 3f, 3m, 3l, 4 (banen) ibd. og 1d Engene, Thorstrup nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Afskåret areal beliggende mellem ny privat fællesvej og banen eksproprieres til udfyldning af sneværnsbælte langs ny vej.

 

Rampeareal fra matr. nr. 17a (banen) Engene, Thorstrup kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 1g ibd.

 

Rampearealer fra matr. nr. 1d og 1g Engene, Thorstrup, matr. nr. 3n og 3f Tange By, Thorstrup tillægges matr. nr. 17a (banen) Engene, Thorstrup og matr. nr. 4 (banen) Tange By, Thorstrup til udfyldning af sneværnsbælte.

 

B11

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 1g Engene, Thorstrup fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad statsvejen Lundvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 3l Tange By, Thorstrup gennem privat overkørsel nr. 153, og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 3m, 4 (banen), 3f ibd., 1d og 1g Engene, Thorstrup og herefter ad privat fællesvej Lundvej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 1g ibd. vil fremover være 1.000 meter.

 

B12

Fremtidig adgang til matr. nr. 1a Engene, Thorstrup henvises til at foregå ad statsvejen Lundvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 3l Tange By, Thorstrup gennem privat overkørsel nr. 153, og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 3m, 4 (banen), 3f ibd., 1d og 1g Engene, Thorstrup og herefter ad privat fællesvej Lundvej.

 

B13

Fremtidig adgang til matr. nr. 1d Engene, Thorstrup henvises til at foregå ad statsvejen Lundvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 3l Tange By, Thorstrup gennem privat overkørsel nr. 153, videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 3m, 4 (banen), 3f ibd. og 1d Engene, Thorstrup.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 156 anførte.

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 156 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 153 – km 78.728

 

Besigtigelsesplan nr. SA-91-077675-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 78.728 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til flere landbrugsarealer og engparceller mellem banen og Varde Å.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 153 til de daværende matr. nr. 1a og 1b Nørholm Hgd., Thorstrup, matr. nr. 3a, 3b og 3c Tange By, Thorstrup. Af disse havde matr. nr. 3a, 3b og 3c ibd. arealer på begge sider af overkørslen. Matr. nr. 1a og 1b Nørholm Hgd., Thorstrup var beliggende ca. 5 km nord for overkørsel nr. 153.

 

På banens sydlige side er matr. nr. 3a, 3b og 3c Tange By, Thorstrup i dag udstykket til:

 

–   Matr. nr. 3f, 3k og 3m Tange By, Thorstrup.

 

På banens nordlige side er matr. nr. 3a, 3b og 3c Tange By, Thorstrup i dag udstykket til:

 

–   Matr. nr. 3c, 3l, 3i ibd. og dele af matr. nr. 3a og 3d ibd.

 

Af disse matr. nr. er det matr. nr. 3c, 3l, 3i, 3f, 3k og 3m ibd., som har matrikulær og fysisk adgang til overkørsel nr. 153 i dag.

 

Matr. nr. 1a og 1b Nørholm Hgd., Thorstrup er i dag udstykket til matr. nr. 1a, 1b, 1f, 1g, 1h og 1n ibd., alle beliggende ca. 5 km nord for overkørsel nr. 153. Disse ejendomme har ingen matrikulær eller fysisk adgang til overkørsel nr. 153 i dag.

 

Derudover benytter landbrugsejendommen matr. nr. 2a Tange By, Thorstrup m.fl. overkørsel nr. 153 til kørsel med større landbrugskøretøjer til ejendommens lodder matr. nr. 2b ibd. m.fl., idet vejunderføringen ved Bro 23748 kun kan passeres med mindre køretøjer.

 

Følgende ejendomme kan blive berørt af en ændring i overkørslen:

 

B13

Landbrugsejendommen matr. nr. 1d Engene, Thorstrup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 3f Tange By, Thorstrup på 2,7 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 1d ibd. er også beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 5,0 ha. Ejendommen benytter alene overkørsel nr. 152 i dag.

 

B14

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Tange By, Thorstrup m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 3k og 3m ibd. på i alt 5,7 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 3a Tange By, Thorstrup er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 80,3 ha.

 

Forslag

Overkørslen bevares og opgraderes til et bomanlæg.

 

Dette medfører, at indtil 35 meter fra spormidte vil fornødent areal blive eksproprieret til udvidelse af den private fællesvej gennem overkørslen.

 

B13, B14

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved opgraderingen af overkørsel nr. 153.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 156 anførte.

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 156 anførte.

 

Privat niveau overkørsel nr. 155 – km 79.889

 

Besigtigelsesplan nr. SA-91-077675-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 79.889 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af landbrugsejendommen matr. nr. 1a Tastrup By, Thorstrup m.fl.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 155 til det daværende matr. nr. 1a Tastrup By, Thorstrup.

 

På banens sydlige side er matr. nr. 1a ibd. i dag:

 

–   Matr. nr. 1m ibd. på 3,2 ha.

–   Matr. nr. 1l ibd. på 4,5 ha.

–   Matr. nr. 11a ibd. på 0,1 ha.

 

På banens nordlige side er matr. nr. 1a ibd. i dag matr. nr. 1a, 1n, del af matr. nr. 2f ibd. og matr. nr. 11b ibd.

 

Af de nævnte matr. nr. er det matr. nr. 1a, 1m, 1l, 1n, 11a og 11b ibd., der i dag har matrikulær adgang til overkørsel nr. 155, og som er dele af ejendomme med arealer på begge sider af banen.

 

Matr. nr. 11a og 11b ibd. er en tidligere fælles sandgrav, som blev delt i 2 lodder ved jernbanens anlæggelse. Der er ikke lyst noget adkomstdokument på ejendommen. Af luftfotos kan det ses, at arealerne har været dyrket sammen med de tilgrænsende matr. nr. siden 1954, hvilket betyder, at de ikke har været i brug som fælles sandgrav i hævdstid.

 

Matr. nr. 2f ibd. er en del af en ejendom, som ikke har matrikulær adgang til overkørsel nr. 155 i dag.

 

Derudover benytter landbrugsejendommen matr. nr. 1b Tange By, Thorstrup m.fl. overkørsel nr. 155 til kørsel med større landbrugskøretøjer til ejendommens lodder matr. nr. 1e ibd. m.fl., idet vejunderføringen ved Bro 23748 kun kan passeres med mindre køretøjer.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B20

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Tastrup By, Thorstrup m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 1m og 1l ibd. på i alt 7,8 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 1a Tastrup By, Thorstrup er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 24,9 ha.

 

B21

Ejendommen matr. nr. 11b Tastrup By, Thorstrup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 11a ibd. på 0,1 ha beliggende på banens sydlige side. Ejendommens øvrige arealer er beliggende på banens nordlige side, og ejendommen udgør i alt 0,2 ha. Ejendommen er ubebygget og er en tidligere fælles sandgrav ved jernbanen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Tastrupvej og Vardevej, statsvejen Lundvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 3l Tange By, Thorstrup gennem privat overkørsel nr. 153, og herefter ad ny privat fællesvej over matr. nr. 3m, 4 (banen), 3k, 2b, 1e ibd., 1l og 11a Tastrup By, Thorstrup.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 3m, 4 (banen), 3k, 2b og 1e Tange By, Thorstrup, matr. nr. 1l og 11a Tastrup By, Thorstrup udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 2 vigepladser på matr. nr. 3m og 1e Tange By, Thorstrup. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etablering af vejanlægget medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 3m, 4 (banen), 3k, 2b, 1e ibd., 1l og 11a Tastrup By, Thorstrup.

 

Efter anlæggets færdiggørelse berigtiges skellet mellem bane og vej på matr. nr. 4 (banen), 3m, 3k, 2b og 1e Tange By, Thorstrup, matr. nr. 1l og 11a Tastrup By.

 

Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 2a og 6a Tastrup By, Thorstrup udlægges på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Eksisterende vejudlæg for den private fællesvej på matrikelkortet over matr. nr. 1a Tastrup By, Thorstrup berigtiges efter forholdene i marken.

 

Del af vejareal over matr. nr. 1a ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Afskåret areal beliggende mellem ny privat fællesvej og banen eksproprieres til udfyldning af sneværnsbælte langs ny vej.

 

Matr. nr. 11a og 11b Tastrup By, Thorstrup tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1a og 1l ibd. på grundlag af hævd. Dermed udgår lodderne matr. nr. 11a og 11b ibd. af matriklen, og der skal ikke skabes vejadgang som erstatning for nedlæggelsen af overkørsel nr. 155.

 

Rampearealer fra matr. nr. 10 (banen) ibd. og matr. nr. 4 (banen) Tange By, Thorstrup kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1a Tastrup By, Thorstrup, matr. nr. 1b og 2i Tange By, Thorstrup.

 

B20

Fremtidig adgang til matr. nr. 1m og 1l Tange By, Thorstrup fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Tastrupvej og Vardevej, statsvejen Lundvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 3l Tange By, Thorstrup gennem privat overkørsel nr. 153, og herefter ad ny privat fællesvej over matr. nr. 3m, 4 (banen), 3k, 2b og 1e ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1m og 1l ibd. vil fremover være 4.300 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 156 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 156 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 156 – km 80.320

 

Besigtigelsesplan nr. SA-91-077675-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 80.320 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til flere landbrugsarealer og engparceller.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 156 til de daværende matr. nr. 2, 3 og 7 Tastrup By, Thorstrup samt for nogle englodder (matr. nr. 5a, 5b og 6c) ibd. og til en englod af matr. nr. 8 Sig By, Thorstrup. Overkørslen gav adgang til de arealer af ejendommene, som var beliggende på banens sydlige side mellem Varde Å og banen, og som blev afskåret ved banens anlæggelse.

 

På banens sydlige side fordeler de nævnte matr. nr. sig i dag som følger:

 

–   Matr. nr. 2 Tastrup By, Thorstrup er udstykket til matr. nr. 2k ibd. på 7,8 ha og matr. nr. 2g ibd. på 7,3 ha.

–   Matr. nr. 3 ibd. er udstykket til matr. nr. 3g ibd. på 1,1 ha, matr. nr. 3n ibd. og dele af matr. nr. 3f ibd. og 10p Sig By, Thorstrup.

–   Resten af matr. nr. 3 Tastrup By, Thorstrup er sammenlagt med matr. nr. 7 ibd. og dele af matr. nr. 5a, 5b og 6c ibd. til matr. nr. 3l ibd.

–   Resten af matr. nr. 5a ibd. betegnes i dag matr. nr. 5a ibd.

–   Resten af matr. nr. 5b ibd. betegnes i dag matr. nr. 5b ibd.

–   Resten af matr. nr. 6c ibd. er inddraget under matr. nr. 3f ibd.

–   Matr. nr. 8 Sig By, Thorstrup er inddraget under matr. nr. 5f ibd.

 

Alle de nævnte ejendomme har matrikulær adgang til overkørsel nr. 156 i dag, men det er kun matr. nr. 2k, 2g og 3g Tastrup By, Thorstrup, der er dele af ejendomme med arealer på begge sider af banen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B19

Landbrugsejendommen matr. nr. 1b Tange By, Thorstrup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 2k Tastrup By, Thorstrup på 7,8 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 1b Tange By, Thorstrup er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 83,3 ha.

 

B22

Landbrugsejendommen matr. nr. 2a Tastrup By, Thorstrup m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 2g og 3g ibd. på i alt 8,4 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 2a ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 16,9 ha.

 

B23

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 3l Tastrup By, Thorstrup m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 3l, 3n ibd. og dele af matr. nr. 5f og 10p Sig By, Thorstrup på i alt 21,3 ha beliggende på banens sydlige side. Ejendommen udgør i alt 69,7 ha og er i sin helhed beliggende på banens sydlige side. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 156, men kører til arealerne fra kommunevej Karlsgårdevej og derfra via privat fællesvej over matr. nr. 10p Sig By, Thorstrup, matr. nr. 3l og 10 (banen) Tastrup By, Thorstrup.

(Ejer også B24, B25 og B26).

 

B24

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 3f Tastrup By, Thorstrup er beliggende på banens sydlige side og udgør 0,4 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 156, men kører til arealerne fra kommunevej Karlsgårdevej og derfra via privat fællesvej over matr. nr. 10p Sig By, Thorstrup, matr. nr. 3l og 10 (banen) Tastrup By, Thorstrup.

(Ejer også B23, B25 og B26).

 

B25

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 5b Tastrup By, Thorstrup er beliggende på banens sydlige side og udgør 0,3 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 156, men kører til arealerne fra kommunevej Karlsgårdevej og derfra via privat fællesvej over matr. nr. 10p Sig By, Thorstrup, matr. nr. 3l og 10 (banen) Tastrup By, Thorstrup.

(Ejer også B23, B24 og B26).

 

B26

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 5a Tastrup By, Thorstrup er beliggende på banens sydlige side og udgør 0,1 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 156, men kører til arealerne fra kommunevej Karlsgårdevej og derfra via privat fællesvej over matr. nr. 10p Sig By, Thorstrup, matr. nr. 3l og 10 (banen) Tastrup By, Thorstrup.

(Ejer også B23, B24 og B25).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 152, 153 og 155.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå som beskrevet under overkørsel nr. 155 og herefter ad ny privat fællesvej over matr. nr. 11a, 1l, 10 (banen) og 2k Tastrup By, Thorstrup.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 11a, 1l, 10 (banen) og 2k ibd. udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 1 vigeplads på matr. nr. 1l ibd. Vigepladsen kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etablering af vejanlægget medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 11a, 1l, 10 (banen) og 2k Tastrup By, Thorstrup.

 

Efter anlæggets færdiggørelse berigtiges skellet mellem bane og vej på matr. nr. 10 (banen), 11a, 1l og 2k Tastrup By, Thorstrup.

 

Eksisterende vejudlæg for den private fællesvej på matrikelkortet over matr. nr. 10 (banen) Tastrup By, Thorstrup berigtiges efter forholdene i marken.

 

Del af vejareal over matr. nr. 10 (banen) og 2a ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Afskåret areal beliggende mellem ny privat fællesvej og banen eksproprieres til udfyldning af sneværnsbælte langs ny vej.

 

Rampeareal fra matr. nr. 10 (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 2a ibd.

 

B19

Fremtidig adgang til matr. nr. 2k Tastrup By, Thorstrup fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad statsvejen Lundvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 3l Tange By, Thorstrup gennem privat overkørsel nr. 153, og herefter ad ny privat fællesvej over matr. nr. 3m, 4 (banen), 3k, 2b, 1e ibd., 1l, 11a og 10 (banen) Tastrup By, Thorstrup. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2k ibd. vil fremover være 2.850 meter.

 

B22

Fremtidig adgang til matr. nr. 2g og 3g Tastrup By, Thorstrup fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Tastrupvej og Vardevej, statsvejen Lundvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 3l Tange By, Thorstrup gennem privat overkørsel nr. 153, ad ny privat fællesvej over matr. nr. 3m, 4 (banen), 3k, 2b, 1e ibd., 1l, 11a, 10 (banen) og 2k Tastrup By, Thorstrup, og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2g og 3g ibd. vil fremover være 5.450 meter.

 

B23, B24, B25 og B26

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 156.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 151, 152, 153, 155 og 156)

Der blev af de fremmødte lodsejere udtrykt stor utilfredshed med Banedanmarks forslag til nedlæggelse af overkørslerne, idet landbrugstrafikken derved ledes ud på Lundvej, der er stærkt trafikeret. Det blev oplyst, at der er frygt for personulykker som konsekvens af den øgede trafik på Lundvej. Der blev i samme forbindelse henvist til, at oversigtsforholdene ved overkørsel nr. 153, der af Banedanmark foreslås opgraderet, er dårlige og bør forbedres.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at der er indhentet fornøden godkendelse hos Vejdirektoratet til at lede trafikken ud på Lundvej via overkørsel nr. 153 og til den øgede landbrugstrafik på Lundvej. Banedanmarks repræsentanter oplyste samtidigt, at der vil blive arbejdet med oversigtsforholdene ved overkørsel nr. 153 frem til en eventuel ekspropriationsforretning, såfremt projektet fremmes. I den forbindelse oplyste Banedanmarks repræsentanter, at den eksisterende vej fra overkørsel nr. 153 opgraderes og funderes på samme vis som den planlagte nye private fællesvej til 66 ton i hele vejens bredde.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at der på vestsiden af banen ved overkørsel nr. 151 samt på østsiden af banen ved overkørsel nr. 153 etableres en sikringshytte med tilhørende p-plads til brug for driften af overkørslen. Dette medfører, at der skal eksproprieres yderligere arealer fra matr. nr. 1a og 1cf Lunderup Hgd., Varde Jorder samt matr. nr. 3m Tange By, Thorstrup.

 

Der blev af de fremmødte lodsejere spurgt ind til udgifterne til etablering af ny grusvej. Hertil oplyste Banedanmarks repræsentanter, at der forventes en anlægsudgift på 1.000 kr. pr. løbende meter, hvilket er et erfaringstal baseret på tidligere udbud og entrepriser.

 

Der blev af en række lodsejere udtrykt bekymring for lystfiskernes tilgængelighed til vandløb syd for banen.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at lystfiskerne fremover skal anvises vej til vandløbet via overkørsel nr. 153. De anførte i den forbindelse, at Banedanmark gerne anlægger befæstet areal til brug for parkering i samråd med lodsejer.

 

Flere lodsejere udtrykt stor utilfredshed med den for visse beboelsesejendomme længere vejadgang til offentlig vej og de gener, der er forbundet hermed. Der blev i den forbindelse fremsat forslag om opgradering af overkørsel nr. 152 i stedet for opgradering af overkørsel nr. 151 som foreslået af Banedanmark.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at den mulighed har været undersøgt i processen, men at der på grund af terrænforhold, herunder vandforekomster og naturbeskyttelseshensyn, ikke inden for en rimelig omkostning kan etableres vejforbindelse fra eksisterende overkørsel nr. 151 og frem til overkørsel nr. 152.

 

Der blev fremsat forslag om at opretholde overkørsel nr. 156 med etablering af klokke og blink. I den forbindelse henviste lodsejer til materiale fremsendt til kommissio-nen og Banedanmark forud for forretningen.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at overkørsel nr. 156 er en usikker overkørsel, og at den ikke kan sikres ved klokke og blink. Hvis en overkørsel skal sikres i dag, skal det ske ved etablering af signalanlæg med bom, hvilket beløber sig til en anlægsudgift på ca. 3,5 mio. kr. Det er Banedanmarks opfattelse, at anvendelsen af overkørslen ikke står mål med så stor en anlægsudgift.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 151, 152, 153, 155 og 156)

Kommissionen drøftede de af lodsejerne fremsatte forslag indgående, herunder de indtryk af terrænet og forholdene på stedet, som kommissionen fik under besigtigelsen i marken.

 

Kommissionen drøftede særligt forholdene omkring statsvejen Lundvej og de trafikale forhold for lodsejerne. Kommissionen noterede sig i den forbindelse, at der af Vejdirektoratet er meddelt tilladelse til at lede yderligere trafik, herunder landbrugstrafik, ud på Lundvej. Kommissionen noterede sig endvidere, at en nedlæggelse af overkørslerne som foreslået af Banedanmark vil medføre en betydelig længere adgangsvej til arealer beliggende syd for banen, og at der for beboelsesejendommene på den sydlige side af banen vil blive længere adgangsvej til offentlig vej.

 

Efter indgående drøftelser af disse forhold besluttede kommissionen at tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag for nedlæggelse af overkørslerne nr. 152, 155 og 156 og opgradering af overkørslerne nr. 151 og 153.

 

Kommissionen har ved sin beslutning taget udgangspunkt i målsætningen om at forbedre sikkerheden på banen og den overordnede målsætning om at reducere antallet af overkørsler. Kommissionen har lagt vægt på, at det af Banedanmark fremlagte forslag opfylder denne målsætning, og at opgradering af overkørsel nr. 151 og 153 samlet set tilgodeser tilgængeligheden for flest berørte lodejere.

 

Kommissionen anmoder Banedanmark om frem til ekspropriationsforretningen at bearbejde forholdene ved vejtilslutning ved overkørsel nr. 153 yderligere med henblik på at forbedre oversigtsforholdene.

 

Kommissionen anmoder endvidere Banedanmark om frem til ekspropriationsforretningen at undersøge muligheden for at udrette linjeføringen af ny grusvej i skellet mellem matr. nr. 2k Tastrup By, Thorstrup og matr. nr. 1l ibd. til et lige forløb.

 

Banedanmark anmodes yderligere om frem til ekspropriationsforretningen at undersøge og afklare behovet for tildeling af vejret gennem vejunderføring 23.748.

 

Det bemærkes, at kommissionen har noteret sig, at Banedanmark forestår etablering af befæstet areal på matr. nr. 1g Engene, Thorstrup til parkering for lystfiskere. Den nærmere placering af arealet aftales med lodsejer.

 

Endelig bemærkes, at vigepladser på ny privat fællesvej som udgangspunkt placeres i skel og i øvrigt efter dialog med lodsejer.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 266

Besigtigelsesplan nr. SA-92-135966-05-12.

 

Nuværende forhold

Ved aftale tinglyst den 27.01.1982 gav ejerne af matr. nr. 1a og 4 Hedegård, Velling, matr. nr. 57a og 69b Den nordlige Del, Velling afkald på brugen af overkørsel nr. 266.

 

Overkørslen blev herefter lukket og fjernet i marken, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 113 Den nordlige Del, Velling overgår til ejerens frie råden.

 

Rampe- og vejarealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 58a Den nordlige Del, Velling, matr. nr. 1f og 4d Hedegård, Velling.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 267 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 267 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 267 – km 135.966

 

Besigtigelsesplan SA-92-135966-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875 som en offentlig overkørsel og er beliggende i banens km 135.966. I 1920 nedklassificeres overkørslen til privat. Overkørslen er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom og som mulig “smut”-vej for lodsejerne nord for banen til stranden. Der er adgang til det offentlige vejnet fra begge sider af overkørslen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som offentlig for flere lodsejere.

 

Ved overenskomst tinglyst den 16.03.1921 blev bevogtningen af overkørsel nr. 267 nedlagt, og overkørslen blev nedklassificeret til privat. I den forbindelse blev overkørslen forsynet med låste bomme, og der blev udleveret nøgler til brugerne samt til beboerne af vogterhus nr. 77, nu matr. nr. 104 Den nordlige Del, Velling.

 

Derudover blev der udbetalt erstatning til brugerne, som var de daværende matr. nr. 57 og 58 Den nordlige Del, Velling, matr. nr. 1a, 1b, 2a, 3, 4, 6a, 7, 10 m.fl. Hedegård, Velling, matr. nr. 21a, 25i og 49 Nørby, Ringkøbing Jorder. De nævnte matr. nr. fik ved samme lejlighed tinglyst færdselsret til overkørsel nr. 267.

 

Af de nævnte matr. nr. var 3 ejendomme i sin helhed beliggende på den ene side af banen; matr. nr. 4 og 10 Hedegård, Velling og matr. nr. 57 Den nordlige Del, Velling. Disse ejendomme fik færdselsret, fordi ejerne jævnligt benyttede overkørslen i arbejdsmedfør.

 

De øvrige matr. nr. havde arealer på begge sider af banen. For matr. nr. 58 Den nordlige Del, Velling gav overkørsel nr. 267 adgang til ejendommens lod med samme matr. nr. på banens nordlige side.

 

For matr. nr. 1a, 1b, 2a, 3, 6a og 7 Hedegård, Velling, matr. nr. 21a, 25i og 49 Nørby, Ringkøbing Jorder gav overkørslen adgang til englodder syd for banen. Disse englodder er ikke benævnt med matr. nr. i overenskomsten og kan derfor ikke identificeres.

 

På banens sydlige side fordeler de nævnte matr. nr. sig i dag som følger:

 

–   Matr. nr. 57 Den nordlige Del, Velling er blevet til matr. nr. 57b, 57c, 57d, 57e, 57g og 57h ibd., dele af matr. nr. 57a og 58a ibd., og i øvrigt udstykket til 52 parceller i boligområdet ved kommunevejen Heboltoft.

–   Matr. nr. 58 ibd. er blevet til matr. nr. 58d, 58bx, 58bu, 58by ibd., dele af matr. nr. 56m og 58a ibd. og i øvrigt udstykket til 65 parceller i boligområdet ved kommunevejen Heboltoft.

 

På banens nordlige side fordeler de nævnte matr. nr. sig i dag som følger:

 

–   Matr. nr. 58 Den nordlige Del, Velling er blevet til matr. nr. 58c og del af matr. nr. 56e ibd.

–   Matr. nr. 4 Hedegård, Velling er blevet til matr. nr. 4a, 4b og 4c ibd. og del af kommunevejen Vesttarpvej.

–   Matr. nr. 10 ibd. er inddraget under matr. nr. 2b ibd.

–   Matr. nr. 1a, 1b og 2a ibd. er blevet til matr. nr. 1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 2a og 2c ibd., del af matr. nr. 3a ibd. og del af kommunevejen Vesttarpvej.

–   Matr. nr. 3 ibd. er blevet til matr. nr. 3c og 3e ibd., del af matr. nr. 3a ibd. og del af kommunevejen Vesttarpvej.

–   Matr. nr. 6 ibd. er blevet til matr. nr. 6a og 6c ibd. og del af matr. nr. 2b ibd.

–   Matr. nr. 7 ibd. betegnes stadig matr. nr. 7 ibd.

–   Matr. nr. 21a Nørby, Ringkøbing Jorder er udstykket til eller inddraget under matr. nr. 21a, 21e, 21p, 21q, 21ab, 21ac, 21ad, 21at, 21av, 21ay, 21aq, 21al, 21am, 21an, 21ao, 22a, 22ag, 22as, 91 og 96 ibd.

–   Matr. nr. 25i ibd. er udstykket til eller inddraget under matr. nr. 25i, 25bp, 25bo, 25bq, 25ac ibd. og en række parceller i boligområdet ved Samsøgade.

–   Matr. nr. 27a ibd. er udstykket til eller inddraget under matr. nr. 27a, 27dg, 27da ibd. og en række parceller i boligområdet ved Tromsøvej.

–   Matr. nr. 49 Nørby, Ringkøbing Jorder er inddraget under matr. nr. 26ck ibd.

 

Ved påtegning den 08.11.1922 blev overenskomsten om nedlæggelse af bevogtningen af overkørsel nr. 267 også tinglyst på det daværende matr. nr. 27a Nørby, Ringkøbing Jorder som adgang til englodderne matr. nr. 44 og 45 Velling Mærsk, Velling og på matr. nr. 1h (Andelsmejeriet Fjordlyst) Den nordlige Del, Velling, som adgangsvej for mælkekusken. Tilladelsen til at benytte overkørslen blev givet på følgende betingelse: “Statsbanerne skal have ret til når som helst uden varsel at tage den givne tilladelse tilbage”.

 

Matr. nr. 44 og 45 Velling Mærsk, Velling er inddraget under matr. nr. 34c ibd. og er ikke længere en del af ejendommen matr. nr. 27a Nørby, Ringkøbing Jorder m.fl.

 

Andelsmejeriet Fjordlyst på matr. nr. 1h Den nordlige Del, Velling er nu nedrevet og eksisterer derfor ikke længere.

 

Siden 1921 har de matrikulære forhold og infrastrukturen ændret sig i området, så behovet for at benytte overkørsel nr. 267 er blevet væsentligt mindre. Det ses ved, at den vej, som krydser overkørslen i dag, kun består af et hjulspor. Det vil sige, at en stor del af de oprindeligt færdselsberettigede ejendomme benytter det omkringliggende færdselsnet via kommunevejene Vesttarpvej og Rødebro nord for banen og Vellingvej syd for banen.

 

I dag er det kun matr. nr. 56m, 58a, 58d, 58by og 58bx Den nordlige Del, Velling og matr. nr. 1f Hedegård, Velling, der er del af en landbrugsejendom med arealer på begge sider af banen, og som også benytter overkørslen i driften af ejendommen.

 

Med udgangspunkt i beliggenhed og de matrikulære forandringer, der er sket siden 1921, har de øvrige matr. nr. ikke længere adgang til eller behov for at benytte overkørsel nr. 267 som adgang til dele af ejendommene.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B50

Landbrugsejendommen matr. nr. 58a Den nordlige Del, Velling m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1f Hedegård, Velling på 13,1 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 58a Den nordlige Del, Velling er beliggende på banens sydlige side og er ved at blive nedrevet. Landbrugsejendommen udgør i alt 78,6 ha. Del af ejendommen er udpeget i kommuneplanen til boligområde.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Vellingvej, Rødebro og Vesttarpvej via offentlig overkørsel nr. 263 og videre ad privat fællesvej Vesttarpvej.

 

Hjørneafskæringer ved den eksisterende private fællesvej Vesttarpvej over matr. nr. 1a og 2a Hedegård, Velling udvides og renoveres.

 

Der etableres 2 vigepladser på matr. nr. 1f og 2a Hedegård, Velling. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etablering af vejanlægget medfører, at der skal eksproprieres arealer fra matr. nr. 1a, 1f og 2a Hedegård, Velling.

 

Dele af vejarealer over matr. nr. 113 (banen) Den nordlige Del, Velling nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 113 (banen) Den nordlige Del, Velling kan overføres til det tilgrænsende matr. nr. 104 ibd.

 

B50

Fremtidig adgang til matr. nr. 1f Hedegård, Velling fra matr. nr. 58a Den nordlige Del, Velling henvises til at foregå ad kommunevejene Vellingvej, Rødebro og Vesttarpvej via offentlig overkørsel nr. 263 og videre ad privat fællesvej Vesttarpvej. Afstanden mellem matr. nr. 58a Den nordlige Del, Velling på banens sydlige side og matr. nr. 1f Hedegård, Velling på banens nordlige side vil fremover være ca. 4.500 meter.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet for overkørslerne nr. 266 og 267)

Der blev af de fremmødte lodsejere udtrykt ønske om at opretholde overkørsel nr. 267 for gående, gerne ved en gangtunnel eller en gangbro.

 

Lodsejerne henviste til, at udviklingsselskabet Ringkøbing K, der ejes af Rinkøbing- Skjern Kommune og Realdania, har udviklingsplaner for området, der i kommuneplanen er udlagt til boligområde nord for banen og rekreativt naturområde syd for banen med passagemulighed i overkørsel nr. 267. Lodsejerne bemærkede, at overkørslen i dag anvendes af mange borgere til rekreative formål.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at ejendommen, der har rettighed til at anvende den private overkørsel nr. 267, er en landbrugsejendom med landbrugsnotering. Banedanmarks repræsentanter oplyste videre, at det ikke er Banedanmarks opgave at sikre, at en tredjepart kan udvikle som ønsket på de til banen grænsende arealer. Det er Banedanmarks opfattelse, at omkostningerne til en opgradering af overkørslen til en sikker overkørsel med signal og bomanlæg ikke står mål med anvendelsen af overkørslen i dag. Banedanmarks repræsentanter henviste i den forbindelse til, at arealerne i dag ikke drives via overkørslen.

 

Der blev af de fremmødte lodsejere fremsat ønske om, at der ikke etableres hjørneudvidelser og vigepladser som angivet i Banedanmarks forslag, idet den af landbrugskøretøjer faktiske anvendte vejadgang er via vej over matr. nr. 1b Hedegård, Velling og matr. nr. 1a ibd. Landbrugsdriften er endvidere så minimal, at der sjældent mødes landbrugskøretøjer på vejen.

Kommissionens beslutning (samlet for overkørslerne nr. 266 og 267)

Kommissionen drøftede de af lodsejerne fremsatte forslag og oplysninger indgående, herunder særligt det forhold at overkørsel nr. 267 i dag alene anvendes af områdets borgere til rekreative formål og ikke som led i landbrugsdriften af den ejendom, der er tillagt retten til overkørslen i forbindelse med landbrugsdrift.

 

Kommissionen besluttede herefter at tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 266 og 267. Kommissionen besluttede samtidig, at der ikke skal etableres vigepladser eller hjørneudvidelser som foreslået af Banedanmark, men at landbrugstrafikken i stedet henvises til at benytte den nuværende vejadgang over matr. nr. 1a og 1b Hedegård, Velling.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

 

Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.00 fortsatte forretningen, idet kommissionen samledes i Ølgod Hallen, Skolegade 18, Ølgod for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 199, 200 og 201 i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Varde Kommune var repræsenteret ved Preben Friis Hauge.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune var repræsenteret ved Mads Hastrup.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte på ny ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup, og protokollen førtes som ved gårsdagens forretning.

 

Banedanmark var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og disses rådgivere var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens møde, hvortil henvises til foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere og disses rådgivere.

 

Kommissionen besigtigede forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere, rådgivere og anlægsmyndighedens repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen i Ølgod Hallens mødelokale, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat niveau overkørsel nr. 199 – km 100.607

 

Besigtigelsesplan nr. SA-91-100607-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 100.607 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som giver adgang til græsningsarealer på banens vestlige side for en landbrugsejendom med kvægbesætning.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 199 til de daværende matr. nr. 1c og 3af Foersumho, Ølgod. Overkørslen gav adgang til de lodder af ejendommene, som var beliggende på banens vestlige side mellem banen og Tøstrup Bæk.

 

I dag er de nævnte matr. nr. på banens vestlige side inddraget under matr. nr. 3e Foersumho, Ølgod og udgør ca. 4,5 ha heraf.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B37

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Foersumho, Ølgod m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 3e ibd. på ca. 4,5 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 3a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 99,4 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Birkekærvej, Forsomhovej og Haulundvej via offentlig overkørsel nr. 198 og videre ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 8d, 9f og 21c Ølgod By, Ølgod.

 

Ved servitut tinglyst den 02.04.1932 blev der udlagt en privat fællesvej langs det vestlige skel af matr. nr. 9f ibd. fra det nordvestlige hjørne af ejendommen og frem til offentlig vej. Vejen blev udlagt til brug for de daværende matr. nr. 18 og 21c ibd. Matr. nr. 18 ibd. er i dag inddraget under matr. nr. 9f ibd. Vejen eksisterer i dag i marken, men den er ikke udlagt på matrikelkortet.

 

Eksisterende privat fællesvej udvides og renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. Vejen udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde.

 

Etablering af vejanlægget medfører, at der skal eksproprieres arealer fra matr. nr. 8d, 9f og 21c Ølgod By, Ølgod.

 

Til sikring af oversigtsforholdene for brugerne af den private fællesvej pålægges matr. nr. 9f Ølgod By, Ølgod servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 meter over vejmidten for kommunevejen Haulundvej.

 

Der sikres vejret til matr. nr. 9 (banen) Foersumho, Ølgod via servitutpålæg på matr. nr. 3a ibd. Vejretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde forbundet med banens tekniske anlæg. Ejendommens ejer kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet.

 

Rampeareal fra matr. nr. 3e Foersumho, Ølgod tillægges matr. nr. 9 (banen) ibd.

 

Rampearealer fra matr. nr. 9 (banen) Foersumho, Ølgod kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 3e og 3a ibd.

 

B37

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 3e Foersumho, Ølgod fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Birkekærvej, Forsomhovej og Haulundvej via offentlig overkørsel nr. 198 og videre ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 8d, 9f og 21c Ølgod By, Ølgod. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 3e Foersumho, Ølgod vil fremover være ca. 2.800 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 201 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 201 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 200 – km 101.180

 

Besigtigelsesplan nr. SA-91-100607-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 101.180.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som har været brugt i driften af en landbrugsejendom. Overkørslen er midlertidigt nedlagt af Banedanmark, og fliserne mellem skinnerne er i dag fjernet, så det ikke er fysisk muligt at benytte overkørslen, som den er nu.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 200 til de daværende matr. nr. 1a, 1e, 3, 4, 5 og 6 Foersumho, Ølgod. Overkørslen gav adgang til de lodder af ejendommene, som var beliggende på banens vestlige side mellem banen og Tøstrup Bæk.

 

På banens vestlige side fordeler de nævnte matr. nr. sig i dag som følger:

 

–   Matr. nr. 1a Foersumho, Ølgod er blevet til matr. nr. 1ak ibd. på 3,8 ha.

–   Matr. nr. 1e ibd. udgør ca. 1,5 ha af matr. nr. 3e ibd.

–   Matr. nr. 3 ibd. er matr. nr. 3f ibd. på 0,3 ha, matr. nr. 3b ibd. på 0,3 ha og ca. 3,5 ha af matr. nr. 3e ibd.

–   Matr. nr. 4, 5 og 6 ibd. er sammenlagt til matr. nr. 6 ibd. på 1,2 ha.

 

Matr. nr. 3b ibd. blev ved banens anlæggelse eksproprieret, men der har ikke været en aftager, så lodden er i dag ejet af Banedanmark (ifølge tingbogen: Staten).

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B37

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Foersumho, Ølgod m.fl. til ejendommens lod matr.nr 3f ibd. på 0,3 ha og del af ejendommens lod matr. nr. 3e ibd. på ca. 5,0 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 3a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 99,4 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 200 i dag, men overkørsel nr. 199 som adgang til matr. nr. 3e og 3f ibd.

 

B38

Landbrugsejendommen matr. nr. 1v Foersumho, Ølgod m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 6 ibd. på 1,2 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 1v ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 3,2 ha. Overkørsel nr. 200 er eneste matrikulære adgang til ejendommens lod matr. nr. 6 ibd., idet vejadgangen mod vest er afskåret af Tøstrup Bæk.

 

B39

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Havlund By, Ølgod m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1ak Foersumho, Ølgod på 3,8 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 3a Havlund By, Ølgod er også beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 97,7 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Løsningsforslaget er at totalekspropriere matr. nr. 6 Foersumho, Ølgod med henblik på at inddrage arealet under landbrugsejendommen matr. nr. 1ak ibd. m.fl. Der skal derfor ikke skabes ny vejadgang til matr. nr. 6 ibd.

 

Dele af vejarealer over matr. nr. 1ak og 3a Foersumho, Ølgod nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 9 (banen) Foersumho, Ølgod kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 1ak og 3f ibd.

 

B37

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 200. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 200 i dag.

 

B39

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 200. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 200 i dag, idet der er etableret en markoverkørsel over Tøstrup Bæk mellem matr. nr. 1ak Foersumho, Ølgod og matr. nr. 3d Havlund By, Ølgod.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 201 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 201 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 201 – km 102.103

 

Besigtigelsesplan nr. SA-91-100607-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 102.103 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af landbrugsejendommen matr. nr. 4a Tøstrup By, Ådum m.fl.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 201 til de daværende matr. nr. 3a og 4a Tøstrup By, Ådum. Overkørsel nr. 201 gav adgang til bygningerne på matr. nr. 3a ibd., som på daværende tidspunkt var beliggende på banens vestlige side, og til de lodder af matr. nr. 4a ibd., som blev afskåret af baneanlægget på banens vestlige side. I dag er der ingen bebyggelse på banens vestlige side.

 

På banens østlige side fordeler de nævnte matr. nr. sig i dag som følger:

 

–   Matr. nr. 3a ibd. er blevet til matr. nr. 3a, 3m og 3x ibd. og kommunevejen Tøstrupvej.

–   Matr. nr. 4a ibd. er blevet til matr. nr. 4a ibd. og en del af matr. nr. 3a ibd.

 

På banens vestlige side fordeler de nævnte matr. nr. sig i dag som følger:

 

–   Matr. nr. 3a Tøstrup By, Ådum er blevet til matr. nr. 3o ibd. på 6,0 ha og del af matr. nr. 2i ibd.

–   Matr. nr. 4a ibd. er blevet til matr. nr. 4h ibd. på 15,5 ha.

 

Af de nævnte matr. nr. er det kun matr. nr. 3o, 4a og 4h Tøstrup By, Ådum, der i dag har matrikulær adgang til overkørsel nr. 201, og heraf kun matr. nr. 4a og 4h ibd., der er del af en ejendom med arealer på begge sider af banen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B43

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Tøstrup By, Ådum m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 4h ibd. på 15,5 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 4a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 89,0 ha. Ejendommen drives sammen med kvægejendommen B37.

 

B44

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Vallund By, Ølgod m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 3o Tøstrup By, Ølgod på 6,0 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 3a ibd. er også beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 120,2 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 201.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad de private fællesveje Tøstrupvej og Vittarpvej, kommunevejene Vittarpvej, Birkekærvej, Forsomhovej og Haulundvej via offentlig overkørsel nr. 198 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2a og 3d Havlund By, Ølgod.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 3d ibd. udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 2a og 3d Havlund By, Ølgod udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet, hvor eksisterende vejudlæg ikke er tilstrækkelig. Vejen udvides og renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding.

 

Der etableres 3 vigepladser; på matr. nr. 3c og 3v Tøstrup By, Ådum langs den private fællesvej Tøstrupvej og på matr. nr. 3d Havlund By, Ølgod. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Etablering af vejanlægget medfører, at der skal eksproprieres arealer fra matr. nr. 2a og 3d Havlund By, Ølgod, matr. nr. 3c og 3v Tøstrup By, Ådum.

 

Eksisterende vejudlæg på matrikelkortet for den private fællesvej Tøstrupvej over matr. nr. 3c, 3v, 3a og 4a Tøstrup By, Ådum berigtiges efter forholdene i marken.

 

Dele af vejareal over matr. nr. 3a, 3c, 3m, 3v, 4a ibd. og 3d Havlund By, Ølgod nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 7 (banen) Tøstrup By, Ådum kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 3o, 4a og 4h ibd.

 

B43

Fremtidig adgang til matr. nr. 4h Tøstrup By, Ådum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad de private fællesveje Tøstrupvej og Vittarpvej, kommunevejene Vittarpvej, Birkekærvej, Forsomhovej og Haulundvej via offentlig overkørsel nr. 198 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2a og 3d Havlund By, Ølgod. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 4h Tøstrup By, Ådum vil fremover være ca. 6.500 meter.

 

B44

Ejendommens adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 201.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 199, 200 og 201)

Der blev af de fremmødte lodsejere fremsat forslag om yderligere sikring af overkørsel nr. 198 med bomanlæg. Lodsejerne anførte, at overkørslen bør opgraderes, såfremt de øvrige overkørsler nedlægges, idet al trafik henvises til at foregå gennem denne overkørsel. I den forbindelse oplyste flere lodsejere, at klokke og blink i overkørslen ofte opleves ude af drift. Lodsejerne anførte videre, at der udover en opgradering af overkørsel nr. 198 bør ske en opgradering af eksisterende bro over banen i km 102.569 ved kommunevej Tøstrupvej, således den kan være tjenlig til tung landbrugstrafik.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at behovet for yderligere sikring af overkørsel nr. 198 har været undersøgt, men at den samlede årsdøgntrafik i overkørslen ikke er på et sådant niveau, at Banedanmark kan bekoste en yderligere sikring med signal og bomanlæg, heller ikke med den yderligere trafik, der ledes til overkørslen. Banedanmarks repræsentanter oplyste videre, at oplysningen om, at eksisterende anlæg med klokke og blink opleves ude af drift, vil bringes videre til de ansvarlige i Banedanmark.

 

I forbindelse med forslaget om opgradering af broen ved kommunevej Tøstrupvej henviste Banedanmarks repræsentanter til, at en sådan udskiftning og opgradering af broanlægget ligger helt udenfor projektet om nedlæggelse og sikring af overkørsler, hvorfor et sådant forslag ikke kan medtages i dette projekt.

 

Der blev af lodsejerne fremsat forslag om opretholdelse af overkørsel nr. 199 alternativt sikring af overkørslen med signal og bomanlæg eller etablere en kvægtunnel ved overkørsel nr. 199, hvorved opgradering af vejudlæg over matr. nr. 8d Ølgod By, Ølgod og dertil hørende oversigtsservitut på matr. nr. 9f ibd. kan undlades.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at overkørsel nr. 199 er en usikker overkørsel, som Banedanmark nødvendigvis skal forholde sig til i dette projekt. Banedanmarks repræsentanter oplyste videre, at omkostningerne til et sikret anlæg med signal og bomanlæg ligger på ca. 3,5 mio. kr. Omkostningerne til etablering af en kvægtunnel på det omtalte sted vil erfaringsmæssigt være ca. 3 mio. kr. Banedanmarks repræsentanter henviste til, at anvendelsen af arealet og behovet for en kvægtunnel efter Banedanmarks opfattelse ikke står mål med denne omkostning.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at udstrækningen af den foreslåede oversigtsservitut er nødvendig for at overholde sikkerhedskravene i vejreglerne på stedet.

 

Der blev af lodsejerne fremsat forslag om at ændre på placeringen af de af Banedanmark foreslåede vigepladser langs privat fællesvej Tøstrupvej. Lodsejerne anviste i marken en anden placering samt rejste spørgsmål om behovet for vigepladserne. Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at den endelige placering og antal vigepladser vil blive bearbejdet frem til en eventuel ekspropriationsforretning i dialog med de berørte lodsejere.

 

Der blev af lodsejerne rejst spørgsmål til den foreslåede etablering af vejanlæg over matr. nr. 3d Havlund By, Ølgod syd om matr. nr. 2d ibd. frem til matr. nr. 4h Tøstrup By, Ådum.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at vejen er foreslået anlagt på dette sted af hensyn til skovbeplantningen på matr. nr. 2d Havlund By, Ølgod, der har karakter af beskyttet område efter naturbeskyttelseslovens § 3. Banedanmarks repræsentanter oplyste videre, at vejens tilslutning til matr. nr. 4h Tøstrup By, Ådum ikke er færdigbearbejdet, idet det ikke har været muligt for Banedanmarks geoteknikere at opnå lodsejeres tilladelse til at undersøge jordbundsforholdene på arealet.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 199, 200 og 201)

Kommissionen drøftede de af lodsejerne fremsatte forslag indgående med særligt fokus på forholdene på det eksisterende vejnet og mulighederne for fremkommelighed med landbrugskøretøjer.

 

Kommissionen tiltrådte herefter det af Banedanmark fremlagte forslag for nedlæggelse af overkørslerne nr. 199, 200 og 201.

 

Kommissionen anmoder dog Banedanmark om til kommissionens videre drøftelse at undersøge de faktiske muligheder og udgiftsniveauet for etablering af en kvægtunnel ved overkørsel nr. 199.

 

Kommissionen anmoder endvidere Banedanmark om frem til ekspropriationsforretningen at bearbejde nyt vejanlægs tilslutning til og eventuel videreføring på arealet matr. nr. 4h Tøstrup By, Ådum under hensyntagen til fremkommeligheden på arealet.

 

Kommissionen anmoder samtidig Banedanmark om frem til ekspropriationsforretningen at belyse behovet for oversigtsservitut på matr. nr. 9f Ølgod By, Ølgod yderligere samt det ved servituttens udstrækning konkrete indgrebs omfang i forhold til beplantning m.v. på matr. nr. 9f Ølgod By, Ølgod.

 

Endelig besluttede kommissionen, at vigepladsen angivet ved privat fællesvej Tøstrupvej i skellet mellem matr. nr. 3v Tøstrup By, Ådum og matr. nr. 3c ibd. ikke skal etableres. Vigepladsen angivet på matr. nr. 3v ibd. ved indkørslen til matr. nr. 3e ibd. flyttes til den af lodsejer angivne placering på den modsatte side af vejen.

 

Kommissionen finder ikke, at der foreligger det fornødne grundlag for at pålægge Banedanmark at søge overkørsel nr. 198 sikret yderligere med bomanlæg henset til trafikmængden og typen, som overkørslen skal betjene. Kommissionen har noteret sig, at Banedanmarks repræsentanter vil videregive lodsejernes oplysninger om driftssikkerheden af overkørslens eksisterende anlæg.

 

Endelig finder kommissionen ikke, at der foreligger den fornødne hjemmel til, at kommissionen kan anmode Banedanmark om i dette projekt at undersøge mulighederne for opgradering af broen over kommunevej Tøstrupvej.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Uffe Henneberg               Bent Braüner

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen